1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika"

Transkript

1 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat výkazy v celé jejich komplexnosti, včetně přílohy vysvětlující jednotlivé položky účetní závěrky. Hodnocení podnikatelské zdatnosti managementu na základě analýzy informací z účetní závěrky může nabývat různých podob, nejčastěji se jedná: 1. o rozbor vývoje jednotlivých položek v čase, 2. o zjištění vzájemných souvislostí mezi jednotlivými činnostmi podniku v podobě ukazatelů finanční analýzy, 3. porovnání ukazatelů finanční analýzy v čase i v prostoru, 4. o analýzu finančního zdraví pomocí komplexních metod hodnocení podniku, včetně případného vztahu k standardním hodnotám v odvětví. 2 Finanční analýza základní charakteristika 2.1 Silné stránky finanční analýzy slouží k vyhodnocení celkové finančně ekonomické situace podniku, k určení jeho finanční pozice a majetkově-finanční struktury, analýze celkové výkonnosti, umožňuje určit silné a slabé stránky podniku, slouží k vyhodnocení jednotlivých stránek podnikatelské činnosti, umožňuje poodhalit rozdíl mezi ziskem zjištěným na akruální bázi a tokem peněžních prostředků, umožňuje zhodnotit využití majetku podniku a potřebný rozsah jeho reprodukce, dává podklady pro srovnání podniku s konkurencí na národní, příp. mezinárodní úrovni, poskytuje podklady pro modelování budoucího chování podniku a pro předpověď finančních výsledků podnikání. 2.2 Problematická místa finanční analýzy snaha o optimalizaci účetních dat: a) legální např. daňová v rámci daňových zákonů, b) nelegální manipulace s daty, kvalita účetních pravidel: a) definice účetních položek, b) ocenění účetních položek, c) rozsah možností volby účetních postupů, srovnatelnost údajů, konstrukce poměrových ukazatelů Optimalizace účetních dat Podniky podléhají státní regulaci v různých oblastech a východiskem pro určení rozsahu regulace jsou často výkazy účetní závěrky. Z tohoto důvodu se vedení podniku snaží v rámci povolených pravidel používat takové účetní postupy, které nemusejí být úplně v souladu 1

2 s ekonomickou realitou. Za zmínku zejména stojí podniky se zahraničním vlastníkem či zahraničními pobočkami dochází k fakturaci vnitrokoncernových služeb, jejichž hodnota je obtížně prokazatelná. Pro správné posouzení např. výkonnosti podniku je nutno posoudit i informace o transakcích s přízněnými osobami (uvedené v příloze). V případě manipulace a podvodů s účetními informacemi je šance toto odhalit v podstatě nulová Kvalita účetního výkaznictví Vyhodnocování účetních výkazů pomocí ukazatelů finanční analýzy kriticky závisí na kvalitě účetních pravidel. Z tohoto hlediska je nejdůležitější především adekvátní definice základních účetních prvků a jejich ocenění. Klíčovým faktorem je, aby definice veškerých položek odpovídala ekonomické realitě, např. aby: byla vykázána veškerá aktiva, která podnik kontroluje a z kterých mu přicházejí ekonomické prospěchy, byly vykázány všechny dluhy, která je účetní jednotka povinna uhradit, nedocházelo k neopodstatněným odpisům aktiv do nákladů, či neoprávněnému aktivování některých nákladů v rozvaze. Konkrétně se může jednat např. o účetní úpravu finančního leasingu dle českých předpisů (v rozvaze není vykázáno ani aktivum, ani odpovídající závazek z leasingu), neodpovídající klasifikace drobného dlouhodobého majetku, výdaje na výzkum a vývoj, možnost tvorby rezerv na provozní ztráty, atd. V této oblasti se projevují nejvýrazněji chybějící definice jednotlivých účetních prvků v zákoně o účetnictví. Neméně důležitým faktorem pro vypovídací schopnost finanční analýzy je i oceňování aktiv. Zejména v podmínkách výrazných cenových změn (všeobecných i specifických) historické ceny, které jsou tradičně nejpoužívanější oceňovací základnou, neodpovídají aktuálním tržním podmínkám a vypovídací schopnost účetních výkazů je do značné míry limitována. Např. v období růstu cen jsou odpisy dlouhodobých aktiv vzhledem k tržní situaci podhodnoceny, což vede k nižším nákladům a vyššímu hospodářskému výsledku. Na první pohled se může zdát tento fakt pozitivní, nicméně je nutné si uvědomit, že tento zisk je pouze fiktivní. Pokud dojde k rozdělení tohoto zisku mimo podnik (daň z příjmu, podíly na zisku), dochází k erozi kapitálové podstaty a je ohrožena reprodukce majetku ze zdrojů vytvořených podnikem. Jiný slovy, pro pokračování činnosti podniku v nezmenšeném rozsahu je nutné do podnik vložit dodatečné externí zdroje (ať již vlastní či cizí). Proto by vyhodnocování ukazatelů zkoumané účetní jednotky ve srovnání s konkurencí mělo být doplněno i pomocnými analýzami naturálních ukazatelů (např. průměrné stáří dlouhodobých aktiv, fyzické objemy produkce, apod.). Vliv variantního oceňování na rozhodování ve vzájemných vazbách znázorňuje následující obrázek. 2

3 Vztah oceňování výkazy - rozhodování Ocenění nedokončené výroby a hotových výrobků Individuální ocenění aktiva Souhrnné ocenění aktiv Individuální ocenění dluhu Souhrnné ocenění dluhů Výše nákladů Výše vlastního kapitálu Výše hospodářského výsledku Bilanční suma A to vše má vliv na velikost dividend, daní, hodnoty ukazatelů finanč ní analýzy a samozřejmě má vliv i na rozhodování uživatelů účetních informací Srovnatelnost účetních dat Problém se srovnatelností účetních dat se může vyskytovat ve dvou rovinách. 1. (Ne)srovnatelnost v prostoru: podniky užívají různé účetní systémy (účetní závěrka sestavená dle IAS/IFRS není srovnatelná s účetní závěrkou sestavenou dle českých účetních předpisů), podniky sice připravují účetní závěrky podle stejné normativní úpravy, nicméně u jednotlivých položek používají rozdílné účetní metody (např. ocenění úbytku zásob, způsoby odpisování, různá hranice pro zařazení položky do dlouhodobých aktiv). 2. (Ne)srovnatelnost v čase: vymezení účetní jednotky (akvizice jiného podniku či naopak prodej podniku tvořícího část konsolidačního celku), změny výrobního programu (ukončení některých činností či naopak rozšíření výrobního portfolia), změny účetních pravidel, účetních metod či přechod na jiný účetní systém Konstrukce poměrových ukazatelů Teoreticky může existovat nekonečné množství poměrových ukazatelů, jednotlivé položky účetních výkazů lze kombinovat zcela libovolně. Vzájemné poměření jednotlivých veličin by se proto mělo opírat o evidentní ekonomický vztah mezi danými položkami. V praxi se prosadilo velké množství poměrových ukazatelů, které lze na základě společných znaků zařadit do několika skupin: ukazatele rentability, ukazatele aktivity (obratu aktiv), ukazatele likvidity, 3

4 ukazatele zadluženosti a finanční struktury, ukazatele pracující s peněžními toky, ukazatele kapitálového trhu. Vyhodnocení výsledků poměrových ukazatelů možné problémy 1. Neexistuje žádná optimální hodnota jednotlivého ukazatele. Všechna doporučení je nutné brát s rezervou a výsledky poměrových ukazatelů je nutné zkoumat ve vzájemných souvislostech. Snaha zlepšit jeden špatný ukazatel může vést ke zhoršení jiného ukazatele (či jiných ukazatelů), neboť podnikatelský proces je komplexní a účetní výkazy zobrazují pouze finanční (hodnotovou stránku) ekonomické reality. Navíc vynikající hodnoty v jedné oblasti (např. nadprůměrná likvidita) může být příčinou slabších výsledků v jiné oblasti (např. vysoký objem peněžních prostředků má obvykle za následek nižší rentabilitu). Tuto komplexnost lze nahlédnout např. pomocí pyramidového rozkladu poměrových ukazatelů či Du Pontova rozkladu. 2. Poměřování stavových veličiny (z rozvahy) s tokovými veličinami (z výsledovky a z výkazu cash-flow). Pokud nějaký ukazatel pracuje současně se stavovou a tokovou veličinou, standardně se poměřuje toková položka za celé období s hodnotou stavové položky k rozvahovému dni. Tento postup může být defektní, neboť údaj ke konkrétnímu okamžiku nemusí vypovídat o vývoji uplynulém období (např. jednorázový nečekaný výkyv k rozvahovému dni, vliv sezónnosti, záměrná manipulace účetních dat). Proto je vhodnější položky z rozvahy určitým způsobem zprůměrňovat, nejlepší by byl asi vážený průměr za celé účetní období. K tomu nebývá k dispozici dostatečné množství informací, proto by alespoň vzít prostý průměr za počátek a konec účetního období (viz příklad u rentability celkových aktiv). 3. Některé ukazatelé neudávají přesně informaci, kterou by měly. Určitý typ informací je poměrně žádaný, ovšem z důvodu nevhodné struktury účetních výkazů jej nelze přesně zjistit a musí se přistoupit k určité aproximaci. Budu demonstrovat na době obratu zásob, která naznačuje průměrný počet dní, po něž jsou zásoby vázány v podniku a kterou obvykle počítáme: Průměrný stav zásob Doba obratu zásob= Tržby 360 Čitatel vzorce získáme z rozvahy a jmenovatel z výkazu zisku a ztráty. Výsledná hodnota tohoto ukazatele ovšem nemůže ve skutečnosti vypovídat úplně přesně o době vázanosti zásob. Důvodem pro toto tvrzení spočívá v odlišném ocenění čitatele a jmenovatele. Pokud budeme uvažovat pouze zásoby zboží, tak daný vzorec lze upravit následovně: Průměrný stav zásob Počet ks na skladě Nákupní cena zboží Doba obratu zásob= = Tržby 360 (Počet prodaných ks Prodejní cena zboží) 360 Jak lze nahlédnout, čitatel i jmenovatel vycházejí z různé oceňovací báze. Abychom poměřovali jablka s jablky, je potřeba: buď nahradit v čitateli nákupní cenu cenou prodejní, nebo ve jmenovateli prodejní cenu cenou nákupní. První možnost na základě dat z účetní závěrky nepřipadá v úvahu, avšak druhá ano. Počet prodaných ks zboží vynásobený nákupní cenou odpovídá položce výsledovky nazývané Náklady prodaného zboží. Správnější verze daného vzorce by tedy měla vypadat: 4

5 Průměrný stav zásob Doba obratu zásob= Náklady prodaného zboží 360 Výhodou u nakupovaných zásob zboží je, že položka nákladů na prodané zboží se vyskytuje jak v druhové, tak v účelové výsledovce. Pokud bychom se ovšem zajímali o obratovost zásob vlastní činnosti (tj. dobu obratu výrobků), potom údaj o nákladech prodaných výrobků lze zjistit pouze ve výsledovce s účelovým členěním nákladů. Druhová výsledovka tuto informaci skrývá. Proto v případě druhového členění nákladů je nutné požadovanou položku aproximovat a nejlepším řešením je použít hodnoty tržeb za prodané výrobky. Praxe toto zjednodušení využívá i u doby obratu zboží, což je ovšem nevhodné. V případě zboží by se mělo vždy vycházet z nákladů na prodané zboží a totéž aplikovat i v případě vlastních výrobků, pokud je informace o nákladech prodaných výrobků k dispozici. Pokud tomu tak není a musí se operovat s tržbami, je nutné si uvědomit, že ukazatel bude do jisté míry podhodnocen (samozřejmě pokud prodejní cena přesahuje průměrné výrobní náklady). Rozsah daného podhodnocení ovšem není určit. 4. Pracujeme s účetní daty. V některých případech by bylo vhodnější aplikovat tržní hodnoty, např. při analýze zadluženosti počítat ukazatele na základě tržní hodnoty vlastního i cizího kapitálu (ne vždy je snadno zjistitelné). 5

6 3 Ukázka některých poměrových ukazatelů finanční analýzy Dále následují vybrané poměrové ukazatele v podobě, v jaké se povětšinou vyskytují v odborných publikacích o finanční analýze. Při jejich konstrukci a zejména při vyhodnocování výsledků finanční analýzy je vhodné vzít v úvahu výše uvedené připomínky. 3.1 Ukazatele rentability Zisk Rentabilita vloženého kapitálu = Celková aktiva Pozn.: Zisk může vystupovat v různých podobách (před úroky a zdaněním; před zdaněním; po zdanění + zdaněné úroky; po zdanění). Rentabilita vlastního kapitálu = Čistý zisk po zdanění Vlastní kapitál Zisk po dani + zdaněné úroky Rentabilita dlouhodobého kapitálu = Vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy Zisk Rentabilita tržeb = Tržby Rentabilita nákladů = Čistý zisk Náklady 3.2 Ukazatele aktivity (obratu aktiv) Doba obratu celkových aktiv = Celková aktiva Tržby/360 Doba obratu dlouhodobých aktiv = Dlouhodobá aktiva Tržby/360 Obchodní pohledávky Doba obratu pohledávek = Denní tržby z úhrady odběratelských faktur Obchodní dluhy Doba obratu dluhů = Denní nákupy na obchodní úvěr 3.3 Ukazatele likvidity Oběžná aktiva Celková likvidita = Krátkodobé dluhy Pohotová likvidita = Oběžná aktiva - Zásoby Krátkodobé dluhy Peněžní prostředky Okamžitá likvidita = Okamžitě splatné dluhy 3.4 Ukazatele zadluženosti a finanční struktury Zadluženost 1 = Dlouhodobé dluhy Vlastní kapitál 6

7 Dlouhodobé dluhy Zadluženost 2 = Celkový kapitál Celkové dluhy Zadluženost 3 = Celkový kapitál Úrokové krytí = Zisk před zdaněním + Nákladové úroky Nákladové úroky 3.5 Ukazatele pracující s peněžními toky Úrokové krytí = Cash flow + Nákladové úroky Nákladové úroky Cash flow Cash flow k dluhům = Celkové dluhy Cash flow Cash flow na akcii = Počet kmenových akcií 3.6 Ukazatele kapitálového trhu Dividendová výnosnost = Dividenda na akcii Tržní cena akcie Čistý zisk Zisk na akcii (EPS) = Počet kmenových akcií Zisková výnosnost = Čistý zisk na akcii Tržní cena akcie Tržní vs. účetní hodnota (P/B Value) = Tržní kapitalizace Vlastní kapitál 7

8 4 Účetní výkazy některých podniků 4.1 Účetní výkazy firmy Philip Morfia Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaná výsledovka 8

9 4.1.3 Konsolidovaný výkaz cash flow 9

10 4.2 Zentiva Konsolidovaná rozvaha 10

11 4.2.2 Konsolidovaná výsledovka 11

12 4.2.3 Konsolidovaný výkaz cash flow 12

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014 Investiční politika podniku v současných

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více