Posi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posi

Transkript

1 ~ /IIIIJJJ lili~ //lllllllllllllllllll MMOPP00A0DSC Císlo organizace: osl Závěrečný účet 2014 Název :!ikoly, školského ;zanzení: Mate~ká škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace Adresa: Edvarda Beneše 6/989, Opava IC: Ředitel: Bc. Dáša Onderková Zástupce feditele, který trvale zastupuje feditele v plném rozsahu jeho fidící činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: :~ Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše Opava Edvarda Beneše 6 vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Stenclová pověřená řízením odboru školství MMO u r:/.í:ťoof/ STATUTÁRNf M~STO OPAVA odbor ~kolstv l Magistrátu mésta Opavy Horru' náměstí 69, Opava MAGl STRAT M~STA OPAVY S~is. značka Do lo: odbor l koiswl -29 /t1lf.1 lprnt i lid 6.1.: t!.1.tr...j.. 1.(fť../ú.?..!~..... S!.znl\h. Plllohy.C.::::..../ Poč. lis flf.f

2 Tabulkač..1 Účelový znak Údaje o finančním vypořádání clotac:f posl<ytnutýdlre státnflto rozpočtu v roce 2014 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státnlho rozpočtu s výjimkou dotaci na projekty spolllflnancované z rozpočtu Evropské unie a z pros!jedkň finančních mechanismij Posi<ytnuto k Vráceno v pn1běhu roku Skurečně zpět na účet použito pos1cytovarele k (í nforma tivn ~ b KeinYestXní dalztce c:elkem , ,00 vtnm: Přímé ztoho: náklady na vzděláváni (NIV celkem,l) =Sc::3:e:!l6::.=.",00"'---- O,QO ~-23:::96==,oo1,o"' v Kč Vratka dotace pří finančn ím vypořádán í - aj Piatý2améStnanJ "-3.:::95= OOO,q<l ----~00 b)i:óit~ aro - 4~mi(~j~-;-~~~~~aw~v~? ~--1~~~~ooo~.oo~----~-----l ~+H~ooo ~.~oo~----o~,w Rozvojový program na podporu~' které realizují inkluzívní vzděláv~ní a vzdělávání žálďl se znevýhodněním v roce 2014 Belplatná výuka českého jazyka přízpllsobená potřebám žálďl - cizindl z " {rh ~' ".._?n1d Kompenzační učeb<lí pomlkl<y pro žáky se zdravotním postižením v roce l1n14 Hodnocení žákfi a šl<ol podle výslroko v soutěžích v roce Excelence ldňonnfrh &>17n11 Podpora implementace Etid<é výcoovy do vzdělávání v ~kladnfch šl<olách Pod"""' loaooedid<é prevence v ořed kolnim vzděláváni v roce 2014 Podpora výuky V2dělávadho oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího orooramu pro lákladnf vzdělávání v roce 2014 Rozvoj(Ný program na podporu šl<olníct\ psyd\ologo a školním spedálnim pedagogo ve školách a melodiko- spedali~ ve školských poradenskýd\ zařízením v roce 2014 Rozvojov-,1 program ~~ piatio pedagogických prarovníkll RgS v roce z toho: ~t;,ralrlěsrr.:;rk.v b)ostatn((pojísbiti+t=i<sp) --- praoovníko RgS v roce 2014 z toho: a) platy :MměstnanaJ b) ostatnf (pojistné+ FKSP zajištění bezpialné přípravy k začlenění do ~ního 112dělávání dělí osob lse státní oříslušoostí "iného členského stiitu Evrooské' nie zajisteni podmrnek zal<!aanillo vzaeravam nezje!ii'iql azvranro, osoo poživajíách dopl~kové ochrany, žadateio o udělení mezi~rodní ochrany na území české "'PPJblíky a děti dzínco umístěnýdl v zařízení pro zajištění ln7inr~ Flnanc:ovanr aslstenro pedagoga pro Cleli, zaky a studenty se zdravotnrm postižením a děti, žáky a studef1ty se sociálním znevýhodněním na rok modr~ B 8 837,00 t;~.oo z , ,00 _6~~}:'Q 2 291, ,00. _!5 n_2,oo s 502,00 o 00 o , 00 Vysllě(livky: ve sloupci b) jednotlivým títlllem se rozumí účel stanovený v ruzhodnutí, event v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí~ sloupec 1- uvádí se výše dolace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vypl~uje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prllběhu rolw, za ktefý se provádí finanční vypořádání, >pět na účet poskytovatele sloupec 3- uvádí se výše skutečně použitých prostředko příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4- lnádí se vratka dolac:e pří finančním vypořbdání; rovná se sloupec 1 mínus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, ze přidělené dotace byly použíty v souladu se stanovenými podmínkami pil poskytnuti dotace. ::=: ::-o::... """" -fj_i_~_~/6 _ ~~~P'" ředr tele org Mateřská!kola Opava, Edvarda Beneše Opava Edvarda Beneše 6 IČO:

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2014 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k vraceno v prljběhu roku zpět na účet poskytovatele (jnfn~rn".hur,íl v Kč ' na 2 des místa Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu z toho: pedagogičtí pracovnici nepedagogičtí pracovníci Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepoětený počet k (statv. Pl-04) 16,61 16,92 X 11,670 X 5,250 Ředitel: Dáša Onderková Dne: Matefská lkola Opava, Edvarda Bene!e -pfíspěvková orgamzace Opava Edvarda Beneše s f};( c~) ~ Razítko a poopis ře dite le org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Listč. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše- přispěvková organizace Náldady v roce 1014 lflavní činnost Doplňková činnos t Účet- fmlložky Plán20J4 Navý~sníbi finan_ pláoo2014 zmovatd. Přesuny finančních prostl'edků mezi položkami upravený Skutečnost k Skutečn ost k Skutečnost k finanční 3U plánu 2014 ~ Plán plán (FP) (závěrka) % (závěrka) 2014 a b c 501 Spotřeba materiálu 36 v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv 3 -knihy, učební pomůcky 10 -drobný hmot majetek 15 - spotřeba materiálů ostatní 8 -ostatní (léky- zdravo. materiál) 502 Spotřeba energie 608,00 v tom spotřeba vody 6 - UT a ohřev vody 41 - spotřeba plyou - spotřeba el. energie 138,00 pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady ru1 práci s mládeží Sl I Opravy a udržování 262,00 41, Cestovné 6, Náldady na reprezentaci 518 Ostatní služby 221,00 v tom- služby poštovili 2,00 - služby te1ekom. a radiokom. 18,00 -nájemné - konzul!., porad. a právní - školení a vzdělávání 2 - :nákup služeb ostatní 9 - programové vybavení (DDNM) - výměna písku - otevřené zahrady -internet - správa sítě - bankovní poplatky 15,00 -nákup služ.-person.,mzdy,účto 76,00.py -LV 1521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 16,00 v tom - platy zaměstnanců 16,00 -platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 524 Zákonné soe.. pojišuní (zdrav., soc.) v tom -soc., zdrav. poj. zaměstnanců -soc. a zdrav.(zam.-zabrady, hřiště) 525 Jillé sociální fmlji~tění 15Z7 U k. soe.. náklauy {při(lěl (to FK:SP) o,oo v tom - FKSP zaměstnanců - t KSP (zam.-zabrady, hřiště) - školení a vzdělávání 518 Jillé sociální náklady 538.fmé daně a fmlplatky {kolky) 551 Odpisy dlouhodobého majetku 53, Náldady z DDNM a DDHM 549 Ostatní náklady z činnosti v tom -pojištění (majetku, úrazové) -ostatní 518 Ostatní nejmenované fm!ložky v t01n - náklady projektu -náklady na účelový příspěvek- projekt -náklady na účelový pfíspěvek- projekt jiné pokuty a penále. v poi8íudl cduoo. ll'~áklady celkem I~Zb,U4 41,00 d -75,61-23,72 27,72-108,65 29,03-91,58 6,64-85,06-14,11 0,95 780,03-1,46-52,95-1,19-12,91-17,81-19,63-2,91 1,50 10,06 10,06 166,18 7.j.j,bb f h k 284,38 " 284,38 78,99 6,28 6,28 20, ,72 127,72 41,35 41,35 27,57 109,03 109,03 136,29 516,42 516,42 84,94 66,64 66,64 111,07 324,94 324,94 79,25 123,89 123,89 89,78 0,95 0, , ,09 413,39 3,58 3,58 59,27 168,05 168,05 76,04 0,72 0,81 0,81 40,50 5,09 5,09 28,28 0,72 2,19 2,19 10,95 70,37 70,37 78,19 12,09 12,09 80,60 77,50 77,50 101,97 26,0() 26,06 162,88 26,06 26,06 162,88 53,00 53, ,18 166,18 Z.jtJU,7b ZjtJU,7fl l~u,77 u,oo u,n Ředitel: Dáša Onderková Dne: ~~-(~~--~-----~ate~:ř!~~~~::á'"d,!!~~:!~~ene!a ~~ '''"''~'mg Opava Edvarda Beneše E IČO: 7110i

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše- příspěvková organizace Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy ~resuny Úpravy finančních Sbrtečoostk Skutečnost k Skutečnost k upravený Plán2014 finančního prostředku 3U plánu2014 v Plán plánu mez~ (měrka) % (závěrka) - (FP)l0l4 a b c d f g h j k rijffiy ze školného 373,7 33,75 407,53 407,53 109,04 fijffiy ze stravného O, Ol 0,011 JUroky 1,00 -(1,4] 0,5~ o;s9 --w,mj ou.zití rezervmno tonou ao vynosu o,oo u,oo Jl'ouz tí mvestjcmno tonou do vynosu su,oo ,0( 750,0( 150 IPouZJtí fondu odměn do vynos11 IJ.O( ~tatm prtjffiy z vlastni činnosti o,oo 0,2~ 11,2~ 0,2~ \f,lmj lf,'7l vtom: - pojistná událost - poplatky za služby U,Ul - -pronájmy (),28 0,28 0,2~ 0,72 0,011 o,oo o,oo,ustatnt prljmy z Jtoyeb zdroju u,oo u,oo u,oo u,oo U,OO v tom: - projekt -projekt Výnosy celkem 424,74 733, , ,40 272,73 0,72 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán2014 Navýšenísnížení finan. plánu 2014 zfiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený prostředků plánu2014v Plán mezi (závěrka) % (závěrka) (FP) 2014 položkami 1526,04 41,06 733, , ,76 150,77 0,72 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán2úl4 Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený plánu 2014 v Plán l (závěrka) % (závěrka ) (FP) 2014 Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční 1101, , ,36 103,73 0,011 D.IK HČ-<Iotllte od zřizov. Hlavní čillnost prostředky z jiných zdrojů- tinančního upravený Plán 2014 pl.ánu2014 dotace, projekty...) HČdotace od ZiShDČ zřizov. Zisk z l:lč Navýšeru Skutečnost k Skutečnost k 3Ll plánu2014 v (závěrka) % zřiz. (FP) 2014, ~.., o, o Fmančm prostredky z jtných zdrojů zaúčtovat do nakladu 1 vynosu. ~ Ředitel: Bc. Dáša Onderková { /C Dne: Maleřs_~ří~~~~kO:v~V~,r;~~~:!~f~an::.:> r~f~ f'~~i~~it~j~ ;;;g: Opava Edvarda Senr~ f, f

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - pfíspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa -z hlavní činnosti -z doplňkové činnos ti k před zdaněním Předpokládané zdanl!ní celkem po zdanění (zisk+, ztráta-} Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-} Upraveny hosp. vysledek (ztsk+, ztrata-}!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě} z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ (v Kč) Upravený ptíspěv. Ukazatel v plné výši na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2014 I Průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 7616 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Návrh na Současný Návrh na přiděl Stav k převod v roce aktuální stav k zezhv datu Rezervní fond ,78 X ,78 Fond odměn 1 X Investiční fond ,00 X X ,00 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžnich fondů finančními prostředky uved'te důvo d a na vržené opatřeni k jeho odstraněn!. Převod do fondu o dměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2 Sb., ve znění pozděj ších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: -.._fl1 q Ředitel : Bc. Dáša Onderková Dne: Razítko a podpis ředitele org. Mateřska škola Opava, Edvarda Beneše Opava Edvarda Beneše 6

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 'Y' J'" , \I"""" , Účet Brutto 2013 Brutto 2014 Pohyb majetku Zdůvodněn[ pohybu majetku (vypsat) 013 prlrůstkv Kč celkem: úbytky Ke celkem: 018 a 019 prlrcisti<y Kč celkem: úbytky Ke celkem: [prlrůstky Kč celkem: úbytky- Kč celkem: , ,70 [pjh _ostky Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 [pflrústky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 028 a , ,35 [pffrcistky Kč celkem: ' úbytky Kč celkem:41746,70 pfesuny hodnoty u pololek účtu 502 spotfeba energie od Kč hodnoty u ostatních pololek od Kč účet 501 účet502 účet 511 účet558 úeet518 jedna se o pfesun do položky 558 úspora použita na nákup nového vybaveni, pomůcek a modernizaci M$ (do položky 558) položka navýšena o dotaci k posllenl investičnlho fondu od zfizovatele a dále o úspory z ostatnlch služeb (518) použilo na opravu strechy a poškozených maleb, opravu sociálnlho zaflzenf a výměnu podlahové krytiny ve dvou trrdách jedná se o pfesun z položek 501 a 502 jedná se o pfesun do položky 511 a 521 Ředitel : Dáša Onderková Dne: Razítko a podpis ředitele ogr.: fi cj: Mateřská ~kola Opava, Edvarda HeneSr; Opava Edvarda Benese 6

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více