asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů"

Transkript

1 Současn asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Jiří Polišenský

2 Obsah příspp spěvku Národní program Kramerius VISK 7 Norské fondy Tvorba fulltextu a OCR Národní digitáln lní knihovna a národnn rodní kulturní dědictví Replikace digitalizovaných dokumentů Technologie robotického skenování Projektový záměr z r IOP

3 Národní program Kramerius Vznikl jako součást st programu CASLIN Zaměř ěřen na záchranu z chranu dokumentů ohrožených degradací papíru reformátov továním Využívá technologii ochranného ho mikrofilmování a hybridní technologii Oživena 4 pracoviště mikrofilmování v České republice, 1 na Slovensku

4 VISK 7 Program MK ČR R na financování projektů reformátov tování ohrožených dokumentů Podpora pracovišť ochranného ho reformátov tování

5 Výsledky programu VISK 7 V letech 2001 aža 2007 bylo mikrofilmováno a digitalizováno téměřt 300 titulů poeriodik 35 institucí,, což představuje 3,5 mil. stran NK ČR R zajišťuje archivaci mikrofilmů a zálohování zdrojových i uživatelských u digitáln lních dat Digitalizované dokumenty se zpřístup stupňují prostřednictv ednictvím m médim dií (CD-R, DVD) nebo pomocí systému Kramerius

6 VISK 7 finace v l Požadov adováno KčK Přiděleno KčK % 64,55 45,46 16,61* 50,69 43,35 43,96 91,19

7 VISK 7 problémy Malý objem finančních prostředk edků v příp. p p. rozsáhlých titulů trvá reformátov tování neúnosn nosně dlouho Závislost na omezeném m počtu dodavatelských firem Rychlé zastarávání HW i SW prostředk edků Potřeba rozsáhl hlého ho vývoje a inovací Limitovaný prostor paměť ěťových prostředk edků pro zálohovz lohování (archivaci)

8 Projekt Norské fondy NK ČR Záchrana bohemikáln lních neperiodických dokumentů 19. stol., ohrožených degradací papíru V rámci r projektu bude reformátov továno hybridní metodou 2,4 mil. stran (více než svazků) monografií Termín n realizace 6/ /2009 Finanční objem 1 mil EUR dotace, 0,2 mil. EUR splufinancování Projekt je postaven na dodavatelských službách nezahrnuje investice

9 Projekt Norské fondy NK ČR V současn asné době je zpřístupn stupněno no v systému Kramerius více než 1 mil. stran monografií Dlouhé schvalovací období zkrátilo dobu na realizaci Základní harmonogram (Project Implementation Plan) rozdělen po čtvrtletích Možné úpravy harmonogramu a čerpání finančních prostředk edků Velké nároky na přípravu p pravu dokumentů pro reformátov tování, předávání a přejp ejímaní dávek dokumentů,, mikrofilmů a dat a jejich kontrola Informace o digitalizovaných dokumentech jsou dostupné na adrese: nkp.cz/files/norske_fondy. _fondy.xls

10 Tvorba fulltextu pro vyhledávání a problematika OCR Digitalizace degradovaných dokumentů přináší podstatně zhoršen ené výsledky rozpoznávání technologií OCR Další snahy o vylepšov ování kvality obrazuových souborů nepřin ináší podstatné zlepšen ení NK ČR, KNAV a firma ELSYST realizují projekt na zlepšen ení kvality pomocí znalostních bázíb jazykových vrstev českého jazyka Pro potřeby projektu bylo třeba t zvolit 5 časových etap a 12 tématických t skupin NK ČR R se podílí na realizaci evropského projektu TEL+ zaměř ěřeného na OCR

11 Národní digitáln lní knihovna a národnn rodní kulturní dědictví Do NárodnN rodní digitáln lní knihovny by měly m být zařazov azovány následujn sledující typy dokumentů: obecně dokumenty v okamžiku, kdy nejsou k dispozici na knižním m trhu starší vrstvy novodobých dokumentů (např stol.) v relativní úplnosti bez ohledu na tematické členění starší vědecká literatura z oblasti společenských enských a přírodnp rodních věd v d (před rokem 1989, novější by měla m být předmp edmětem archivace oborových repozitářů řů) starší literatura z oblasti technických oborů dokumenty z oblasti literatury, poezie a umění dokumenty z různých zájmových z a zábavnz bavních oblastí,, zpravodajství a publicistiky významné starší regionáln lní dokumenty (nejnovější regionáln lní dokumenty by měly m být archivovány prostřednictv ednictvím m lokáln lních repozitářů řů) Některé speciáln lní dokumenty jako mapy, kalendáře, e, plakáty, grafika apod. další dokumenty z různých zných oblastí,, jejichž význam je dán d n individuáln lními rysy.

12 Národní digitáln lní knihovna a národnn rodní kulturní dědictví Národní digitáln lní knihovna nebude uchovávat: vat: současn asné učebnice včetnv etně vysokoškolských, kolských, současn asné kvalifikační vysokoškolsk kolské práce, sborníky z vědeckých a odborných seminářů a konferencí, účelové publikace ústavů, úřadů,, obcí, škol, firem apod. Pokud budou tyto typy dokumentů do NárodnN rodní digitáln lní knihovny zařazov azovány, tak pouze výběrov rově a s delší ším časovým zpožděním.

13 Národní digitáln lní knihovna a národnn rodní kulturní dědictví Archivace digitáln lních dokumentů pro jiné aktivity kromě VISK 7 bude možná až po zprovoznění spolehlivého ho repozitáře a rozší šíření datového úložiště

14 Replikace digitalizovaných dokumentů Digitáln lní kopie by měly m v maximáln lní míře nahradit degradované dokumenty Nejsnadnější způsob zhotovení digitáln lní kopie je její replikace V případp padě replikací může e být poskytující knihovna ve dvojí roli: Jako výrobce digitáln lní kopie (replikací) Jako poskytovatel práv v k vlastní kopii V prvém m případp padě poskytující knihovna nemůž ůže nijak limitovat způsob využit ití digitáln lní kopie u druhé instituce, ve druhém m případp padě tak můžm ůže učinit (např.. omezit na nekomerční využit ití)

15 Technologie robotnického skenování Využívá přístroje, které maximáln lně automatizují proces skenování vázaných dokumentů bez jejich rozvazby Přístroje dosahují výkony od 300 do 3000 stran za hodinu podle typu dokumentu a nastavení skenovacích ch parametrů Proces skenování je nejen rychlý, ale i šetrný vůčv ůči dokumentům Těmito přístroji p lze podle zkušenost eností skenovat 60 aža 80% dokumentů knihovny Přístroje nelze použít t pro dokumenty s poškozenou vazbou, rozkládac dací přílohy, volné listy apod.

16 Technologie robotnického skenování V současn asné době existují na trhu 4 robotické skenery: 4DigitalBooks Treventus Kirtas Qidenus Přístroje se od sebe liší způsobem sobem snímkov mkování, upnutím m předlohy p při p i skenování,, mechanismem obracení stránek

17 4DigitalBooks

18 4DigitalBooks MOV01412.MPG MOV01401.MPG

19 Treventus canrobot_fotos.html qnxj0u

20 Kirtas youtube.com/watch?v=nvir8 HHUsIg

21 Qidenus

22 Qidenus MOV01443.MPG

23 Qidenus images.google..google.cz/imgres?imgurl=ht tp%3a%2f%2fwww.qidenus qidenus.com%2fqis can%2fimages%2fprodukt_img img_pro. _pro.jpg&i mgrefurl=http%3a%2f%2fwww. =http%3a%2f%2fwww.qidenus. com%2fqiscan%2fenglish%2fprodukte. %2FQiScan%2Fenglish%2Fprodukte.p hp&hl hl=cs&tbnh=110& =110&tbnw=112

24 Záměr r IOP Společný projektový záměr z r NK ČR R a MZK Cílem je vybudování dvou pracovišť hromadné digitalizace a pracoviště dlouhodobé archivace digitáln lních dokumentů Pracoviště digitalizace budou schopna digitalizovat bohemikáln lní produkci 19. a 20. stol. během hem 20ti let (1,1 mil. svazků,, cca 300 mil. stran) V rámci r projektu (2010 aža 2014) se předpoklp edpokládá digitalizace cca 320 tis. sv., 80 mil. str.

25 Záměr r IOP Pracoviště digitalizace NK ČR R bude vybaveno 8 robotickými skenery a 2 manuáln lními Sestává ze třít částí: Příprava dokumentů Skenování Úpravy dat a tvorba metadat Na pracovišti NK ČR R bude 39 pracovníků

26 Záměr r IOP Pro realizace projektu se předpoklp edpokládá přizpůsobení stávaj vajících ch programových nástrojn strojů Kramerius a Relief a pořízen zení nových nástrojn strojů (4DB, CCS) Pro automatickou tvorbu metadat bude třeba t přejp ejít t na standard MARC XML a METS ALTO Systém Relief (Registr digitalizace CZ) bude poskytovat potřebn ebné údaje uživatelu ivatelům m a knihovníkům m o digitalizovaných dokumentech a knihovním m systémům pro propojení elektronických katalogů NKC, MZK a SKC s digitáln lní knihovnou

27

28

29

30 Děkuji za pozornost Jiri.Polisensky

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou

Více

Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5

Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5 Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5 Úvodní slovo ředitele Úvodní slova nemám rád. Mám vždycky pocit, že od nich čtenář očekává jakousi míru povinného optimismu, děj se co děj. Nebývá na ně dostatek

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012 LÁN ČINNOSTI Vědecké knihovny v Olomouci na rok 2012 1 A. Úvod lán činnosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) pro rok 2012 i další roky navazuje na činnost knihovny z předcházejících období, vymezenou

Více

Implementace formátu METS v Systému Kramerius

Implementace formátu METS v Systému Kramerius Implementace formátu METS v Systému Kramerius Jiří Polišenský * Polisensky.Jiri@cdh.nkp.cz Abstrakt: Kontejnerový formát METS se stává standardem rozsáhlých digitálních archivů a prostředkem pro hromadné

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 VK V OLOMOUCI V ROCE 2008 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2008 Vědecká knihovna v Olomouci, 2008 ISBN 978-80-7053-281-2 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA V

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2001

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2001 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2001 Výroční zpráva 2001 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-142-7 2 OBSAH ÚVOD

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více