Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004

2 Základní znalosti hlavních právních předpisů Prezident republiky v České republice: a) skládá slib do rukou předsedy Senátu b) ratifikuje mezinárodní smlouvy c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) svolává zasedání Poslanecké sněmovny Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je: a) rektor b) kvestor c) děkan d) akademický senát Práva občana kraje: a) může mít cizí státní občan s přivolením soudu b) může mít cizí státní občan jen za stanovených podmínek c) může mít cizí státní občan, který v ČR vlastní nemovitost d) nemůže mít cizí státní občan Pravdivé je následující tvrzení, že za současného prezidenta ČR může být zvolen: a) občan ČR, který může volit senátory b) jakýkoli státní občan, který dosáhl plnoletosti c) občan ČR volitelný do Senátu d) občan ČR starší 40 let Právním předpisem kraje je: a) nařízení kraje b) opatření rady kraje c) obecně závazná vyhláška kraje d) výnos zastupitelstva kraje Dohled nad pachatelem dle českého trestního zákona provádí: a) probační úředník b) soudce c) úředník pověřeného obecního úřadu d) státní zástupce Družstvo: a) je právnickou osobou b) je obchodní společností c) je společenstvím neuzavřeného počtu osob d) není právnickou osobou Hejtmana volí: a) Poslanecká sněmovna b) zastupitelstvo obce c) rada d) krajský úřad Zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) fyzické osoby i právnické osoby b) jen podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku c) jen právnické osoby d) jen fyzické osoby Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří: a) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy b) vnitřní mzdový předpis c) statut veřejné vysoké školy d) studijní a zkušební řád Statutárním městem není: a) Karviná b) Havířov c) Most d) Písek Radu obce tvoří: a) další členové rady b) místostarosta (místostarostové) c) tajemník obecního úřadu d) starosta Odvolací orgán přezkoumává správní rozhodnutí: a) jen po skutkové stránce b) dle své úvahy c) v celém rozsahu d) jen po právní stránce V čele fakulty je: a) tajemník b) kvestor c) rektor d) děkan Kraj: a) nemůže být členem občanského sdružení b) nemůže být členem svazku obcí c) může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných celků jiných států d) nemůže pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby Účastníci správního řízení mají právo: a) být poučeni o procesních právech b) klást svědkům a znalcům otázky c) nahlížet do protokolu o hlasování d) rozhodovat o podjatosti pracovníka správního orgánu Ústředním orgánem státní správy České republiky je: a) Český telekomunikační úřad b) Úřad pro veřejné informační systémy c) Úřad pro ochranu osobních údajů d) Český statistický úřad Stavby určené k individuální rekreaci se označují: a) popisnými čísly b) orientačními čísly c) evidenčními písmeny d) evidenčními čísly Společné jmění může vzniknout: a) mezi rodiči a dětmi b) mezi dědicem a zůstavitelem c) mezi sourozenci a příbuznými v řadě přímé d) jen mezi manželi Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je: a) komplementář b) jeden nebo více jednatelů c) předseda d) představenstvo Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí: a) rektor b) kvestor c) tajemník d) pedel Obchodní společnost vzniká: a) dnem podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny všemi zakladateli b) dnem, ke kterému byla obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku c) dnem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny d) dnem sepsání stanov 1

3 Ústavní soud rozhoduje: a) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu d) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je: a) udělení prokury b) jmenování statutárního orgánu c) nekalé soutěžní jednání d) nedovolené omezování hospodářské soutěže Dědí se: a) jen ze závěti b) ze zákona i ze závěti c) ze zákona d) ze závěti Způsobilost být účastníkem správního řízení se obecně nabývá: a) zletilostí b) narozením c) zahájením správního řízení d) dovršením věku 15 let Dluh musí být splněn: a) řádně a včas b) řádně c) včas d) vždy jen řádně Senát Parlamentu ČR: a) může být rozpuštěn prezidentem republiky b) je volen podle zásad většinového systému c) může podat žalobu na prezidenta republiky pro velezradu d) může soudit prezidenta republiky Zůstavitel může vydědit potomka: a) jen ze zákonem stanovených důvodů b) jen vede-li potomek trvale nezřízený život c) pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl d) jen byl-li potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku Statutárním městem není: a) Bohumín b) Mělník c) Ústí nad Labem d) Mladá Boleslav Ke změně názvu obce dává souhlas: a) Ministerstvo pro místní rozvoj b) Ministerstvo dopravy a spojů c) Ministerstvo informatiky d) Ministerstvo vnitra Student vysoké školy nebo fakulty má právo: a) navrhovat téma své diplomové práce b) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli c) výběru studijních předmětů podle pravidel studijního programu d) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen Funkce tajemníka obecního úřadu se zřizuje: a) pouze v obcích, které jsou statutárními městy b) v obcích s rozšířenou působností c) v obcích s pověřeným obecním úřadem d) ve všech obcích Zdrojem veškeré státní moci ČR jsou: a) prezident republiky b) soudy c) vláda d) Parlament ČR Návrh zákona nemůže Poslanecké sněmovně podat: a) zastupitelstvo obce b) skupina poslanců c) poslanec d) vláda Obecná lhůta pro podání odvolání dle správního řádu je: a) 10 dnů od doručení rozhodnutí b) 5 dnů od doručení rozhodnutí c) 30 dnů od doručení rozhodnutí d) 15 dnů od doručení rozhodnutí Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám: a) na zdraví b) na majetku c) na přírodě d) na životním prostředí Dovolání dle správního řádu: a) je řádným opravným prostředkem b) není řádným ani mimořádným opravným prostředkem c) je mimořádným opravným prostředkem d) není opravným prostředkem Pracovní poměr nemůže být rozvázán: a) okamžitým zrušením b) zrušením ve zkušební době c) výpovědí d) dohodou Mezi státní symboly ČR patří: a) vlajka prezidenta republiky b) malý státní znak c) státní barvy d) velký státní znak Mezi orgány obce patří: a) rada obce b) obecní úřad c) starosta d) zastupitelstvo obce Osobou blízkou v občanském právu není: a) manžel b) sourozenec c) obchodní společnost a její společník d) příbuzný v řadě přímé Dědictví, jehož nenabude žádný dědic: a) připadne místně příslušné obci b) zůstane věcí opuštěnou c) připadne státu d) zůstane věcí ničí Odepře-li adresát dle správního řádu bezdůvodně přijmout písemnost: a) je doručena uplynutím lhůty 3 dnů od odepření b) je doručena dnem odepření, je-li na to upozorněn c) je doručena den následující po odepření d) považuje se vždy za nedoručenou 2

4 Senát Parlamentu ČR: a) může vyslovit vládě nedůvěru b) je volen podle zásad poměrného zastoupení c) nemůže být rozpuštěn d) je volen z jedné třetiny každé 3 roky Věcmi movitými nejsou: a) motorová vozidla b) lodě c) letadla d) pozemky Do soustavy soudů patří: a) krajské soudy b) okresní soudy c) Nejvyšší soud d) Nejvyšší správní soud Nekalou soutěží je: a) parazitování na pověsti b) klamavé označování zboží a služeb c) vyvolání nebezpečí záměny d) zlehčování Smlouva může být právní úkon: a) písemný b) dvoustranný c) jednostranný d) neplatný Právnickou osobou podle občanského práva není: a) účelové sdružení majetku b) stát jako účastník občanskoprávních vztahů c) sdružení fyzických a právnických osob d) jednotka územní samosprávy Bezpečnostní rada státu v ČR: a) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem b) připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR c) rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR d) vyhlašuje nouzový stav Zastupitelstvo kraje se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za: a) dvanáct měsíců b) šest měsíců c) tři měsíce d) měsíc Občanem obce: a) může být fyzická osoba i právnická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) nemůže být právnická osoba d) je vždy jen fyzická osoba za stanovených podmínek Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Komise pro cenné papíry b) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže d) Úřad průmyslového vlastnictví Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Státní úřad pro jadernou bezpečnost b) Národní bezpečnostní úřad c) Správa státních hmotných rezerv d) Bezpečnostní informační služba Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, patří: a) trest ztráty vojenské hodnosti b) trest propadnutí majetku c) ochranná výchova d) ochranné léčení Účastníkem správního řízení není: a) osoba, která tvrdí, že může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právních poměrech b) osoba, o jejíž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech se má v řízení jednat c) správní orgán, který řízení provádí d) ustanovený znalec Docenta pro určitý obor jmenuje na základě habilitačního řízení: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) rektor c) děkan d) kvestor Stavba: a) není součástí pozemku b) je vždy součástí pozemku c) je obvykle součástí pozemku d) je oddělitelnou součástí pozemku Prezident republiky v ČR: a) může se vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu b) nemá právo zastupovat stát navenek c) je volen na 7 let d) má právo vrátit Parlamentu ústavní zákon Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn: a) srozumitelně b) určitě c) vážně d) svobodně Listina základních práv a svobod obsahuje ustanovení o: a) právu svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu b) právu přístupu ke kulturnímu bohatství c) svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby d) právech k výsledkům tvůrčí duševní činnosti Společná závěť více zůstavitelů: a) je možná b) je neplatná c) je povinná d) je vždy platná Zástavní právo zaniká: a) zánikem zástavy b) zánikem zajištěné pohledávky c) uplynutím doby, na níž bylo zřízeno d) promlčením zajištěné pohledávky Písemná forma právního úkonu není zachována, je-li právní úkon učiněn: a) telegraficky b) elektronickými prostředky za stanovených podmínek c) dálnopisem d) telefaxem Občan ČR může být podle českého trestního zákona: a) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání vždy b) vydán cizímu státu k výkonu trestu c) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ze zákonem stanovených důvodů d) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání s provedením výkonu trestu 3

5 Standardní doba studia včetně praxe v délce nejméně tří a nejvýše čtyři roky je charakteristická pro: a) univerzální studijní program b) magisterský studijní program c) doktorský studijní program d) bakalářský studijní program Prezidenta republiky v ČR nelze: a) zadržet b) stíhat pro velezradu c) trestně stíhat d) stíhat pro přestupek Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným není: a) předseda b) jeden nebo více jednatelů c) komplementář d) představenstvo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí: a) guvernéra České národní banky b) viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu c) předsedu vlády d) Veřejného ochránce práv Ústavní soud podle Ústavy ČR: a) rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) rozhoduje o výkladu ústavních zákonů c) rozhoduje v pochybnostech o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora d) se skládá ze 12 soudců Věstník právních předpisů kraje: a) musí být přístupný na Ministerstvu informatiky b) není veřejně přístupný c) se vydává v postupně číslovaných částkách d) musí být přístupný na krajském úřadu Volby do Poslanecké sněmovny se konají: a) aklamací b) podle zásad poměrného zastoupení c) podle zásad většinového systému d) tajným hlasováním Správní řízení může být zahájeno dnem: a) kdy bylo podání účastníka dáno k poštovní přepravě b) kdy podání účastníka došlo správnímu orgánu c) který určí správní orgán d) kdy správní orgán učiní vůči účastníku první úkon Uchazeč se stává studentem vysoké školy nebo fakulty dnem: a) rozhodnutím o přijetí ke studiu b) sdělení rozhodnutí o přijetí ke studiu c) zápisu do studia d) opětovného zápisu do studia, bylo-li studium přerušeno Statutárním městem jsou: a) České Budějovice b) Pardubice c) Karlovy Vary d) Teplice Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru: a) jen ve zkušební době b) z jakéhokoli důvodu c) bez uvedení důvodu d) jen ze zákonem stanoveného důvodu Správní orgán přezkoumá rozhodnutí mimo odvolací řízení: a) na návrh soudu b) z podnětu osoby, která není účastníkem řízení c) z podnětu účastníka řízení d) z vlastního podnětu Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň: a) ,-Kč b) ,-Kč c) ,- Kč d) 5.000,-Kč Ústavní soud České republiky má podle Ústavy pravomoc rozhodovat o: a) zrušení zákonů b) opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné c) souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem d) odvolání guvernéra České národní banky Odvoláním lze podle správního řádu napadnout: a) rozhodnutí o přerušení řízení b) rozhodnutí o obnově řízení c) rozhodnutí o odvolání d) rozhodnutí o předběžném opatření Ústavní soud ČR: a) rozhoduje o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem b) rozhoduje o odvolání předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu c) se skládá z 10 soudců d) rozhoduje o zrušení zákonů Soudce je do funkce jmenován: a) bez časového omezení b) na dobu 25 let c) na dobu 40 let d) na dobu 15 let Mandát poslance Parlamentu ČR zaniká: a) odepřením slibu b) složením slibu s výhradou c) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody d) ztrátou volitelnosti Studenti tvoří akademický senát fakulty: a) výlučně b) nejméně z jedné třetiny, nejvýše však z jedné poloviny c) nejméně z jedné poloviny, nejvýše však ze dvou třetin d) nejvíce z jedné třetiny Statutárním městem je: a) Liberec b) Tábor c) Plzeň d) Kladno Peněžitá plnění se dle správního řádu vymáhají: a) srážkami ze mzdy b) přikázáním pohledávky c) přímým vynucením uložené povinnosti d) postupným ukládáním peněžitých pokut Vláda v ČR: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyhlašuje nouzový stav c) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem d) vyhlašuje válečný stav 4

6 Bezpečnostní rada státu v České republice: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyslovuje souhlas s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky c) je poradním orgánem vlády d) vyhlašuje nouzový stav Mezi trestné činy proti životu a zdraví upravené v Hlavě VII. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin loupeže b) trestný čin účasti na sebevraždě c) trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení d) trestný čin rvačky Společnost s ručením omezeným: a) může mít nejvíce padesát společníků b) musí mít nejméně dva společníky c) musí mít nejméně pět společníků d) musí mít nejméně jednoho společníka, který je komanditistou, a nejméně jednoho společníka, který je komplementářem Odvolací orgán může rozhodnutí správního orgánu I. stupně: a) zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí b) zrušit c) potvrdit d) změnit Mezi obchodní společnosti nepatří: a) družstva b) veřejné obchodní společnosti c) společnosti s ručením omezeným d) nadace Soudce Ústavního soudu České republiky: a) schvaluje Senát b) navrhuje Senát c) volí Poslanecká sněmovna d) jmenuje prezident republiky Právní předpis kraje může nabýt účinnosti: a) patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje b) pozdějším dnem než je patnáctý den následující po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, je-li tak v něm stanoveno c) dnem přijetí d) dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje Nekalou soutěží není: a) podplácení b) zlehčování c) klamavá reklama d) klamavé označení zboží a služeb Mezi akademické pracovníky vysoké školy nepatří: a) profesoři b) asistenti c) odborní asistenti d) docenti Plná moc nezaniká: a) odvoláním zmocnitelem b) výpovědí zmocněncem c) smrtí zmocněnce d) provedením úkonu, na který byla omezena Text Ústavy České republiky neobsahuje ustanovení: a) o Veřejném ochránci práv b) o tom, že soudy jsou povolány k tomu, aby poskytovaly ochranu právům c) o prokuratuře České republiky d) o státních svátcích České republiky Občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, může být zvolen: a) do Poslanecké sněmovny b) do Senátu c) jen do Senátu d) jen do Poslanecké sněmovny Vysoká škola: a) není právnickou osobou b) je pouze soukromá c) je pouze univerzitní d) je pouze státní Mezi ústřední orgány státní správy České republiky patří: a) Veřejný ochránce práv b) Český telekomunikační úřad c) Komise pro cenné papíry d) Český bánský úřad Mezi tzv. statutární města patří: a) Karlovy Vary b) Plzeň c) Děčín d) České Budějovice Státním symbolem ČR není: a) státní pečeť b) státní znak c) státní hymna d) státní heslo Správní orgán I. stupně může rozhodnout sám o odvolání: a) nemůže sám rozhodnout b) vyhoví-li odvolání v plném rozsahu a rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení c) vyhoví-li odvolání z větší části d) na žádost účastníka řízení Právo zákonodárné iniciativy v ČR náleží: a) Veřejnému ochránci práv b) prezidentu republiky c) skupině senátorů d) předsedovi Poslanecké sněmovny Mezi státní symboly ČR nepatří: a) státní pečeť b) státní vlajka c) malý státní znak d) velký státní znak Domácnost mohou tvořit: a) jen fyzické osoby b) jen právnické osoby c) fyzické i právnické osoby d) výlučně manželé Peněžitý trest lze dle českého trestního zákona uložit: a) v neomezené výši b) ve výměře od pěti tisíc Kč do deseti milionů Kč c) ve výměře od dvou tisíc Kč do pěti milionů Kč d) vždy ve výši nad jeden milion Kč Rozhodnutí správního orgánu nemusí za určitých podmínek obsahovat: a) odůvodnění b) výrok c) úřední razítko d) poučení o odvolání 5

7 Do pravomoci zastupitelstva kraje nepatří: a) předkládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů pokud má zastupitelstvo kraje za to, že jsou v rozporu se zákonem b) vydávání obecně závazné vyhlášky kraje c) předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně d) schvalování rozpočtu kraje K provedení zákona a v jeho mezích vláda vydává: a) nařízení b) sdělení c) opatření d) vyhlášky Obec navenek zastupuje: a) rada obce b) starosta c) zastupitelstvo obce d) obecní úřad Mezi pojmové znaky podnikání patří: a) stálost b) soustavnost c) samostatnost d) účel dosažení zisku Ústava České republiky byla přijata: a) Českou národní radou b) Poslaneckou sněmovnou c) Poslaneckou sněmovnou a Senátem d) Federálním shromážděním Předmětem občanskoprávních vztahů nemohou být: a) práva b) věci c) fyzické a právnické osoby d) jiné majetkové hodnoty Předseda vlády podává demisi do rukou: a) předsedy Senátu b) premiéra c) předsedy Poslanecké sněmovny d) prezidenta republiky Samosprávným akademickým orgánem fakulty je: a) vědecká rada fakulty b) rektor c) kvestor d) děkan Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu vykonává: a) Nejvyšší kontrolní úřad b) Úřad na ochranu hospodářské soutěže c) Ústavní soud d) Česká národní banka Správní orgán zastaví správní řízení: a) vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět b) bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce c) uplyne-li lhůta pro podání řádného opravného prostředku d) odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu Podle českého trestního zákona se trestnost činu posuzuje: a) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, s výjimkou případů, kdy je pozdější zákon pro pachatele příznivější b) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a to bez výjimky c) podle zákona účinného v době, kdy má být trest vykonán d) podle zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. b) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. c) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. d) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. Státní občanství České republiky lze nabýt: a) osvojením b) určením otcovství c) nalezením na území České republiky d) přijetím do státní služby Návrh zákona může Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podat: a) senátor b) skupina poslanců c) poslanec d) skupina senátorů Územní samosprávné celky: a) jsou územními společenstvími občanů b) jsou veřejnoprávními korporacemi c) hospodaří podle vlastního rozpočtu d) mohou mít vlastní majetek Děkana jmenuje a odvolává: a) akademický senát fakulty b) kvestor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) rektor Sídlo: a) musí být určeno při zřízení právnické osoby b) musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí c) může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s účelem právnické osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu činnosti právnické osoby d) není u právnické osoby užíváno Správní řízení se zahajuje: a) z úřední povinnosti rozhodnutím soudu b) souhlasným prohlášením účastníků řízení c) na návrh účastníka řízení d) z podnětu správního orgánu Mezi územní samosprávné celky nepatří: a) obce b) okresy c) kraje d) stát Obchodní firmu mají: a) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku b) jen podnikatelé právnické osoby c) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku d) jen podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Součástí Olomouckého kraje je okres: a) Bruntál b) Vyškov c) Vsetín d) Jeseník Doručuje-li správní orgán veřejnou vyhláškou, vyvěsí písemnost způsobem v místě obvyklým: a) po dobu 10 dnů b) po dobu 15 dnů c) po dobu 3 dnů d) po dobu 20 dnů 6

8 Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, nepatří: a) trest ztráty čestných titulů a vyznamenání b) trest propadnutí majetku c) trest zákazu pobytu d) trest obecně prospěšných prací Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává: a) pověřený obecní úřad b) Ministerstvo vnitra c) obecní úřad d) krajský úřad Soudce je při rozhodování vázán: a) všemi mezinárodními smlouvami b) zákony a podzákonnými právními předpisy c) staršími rozhodnutími soudů ve stejné nebo obdobné věci d) zákony Zákonná opatření: a) přijímá vláda b) přijímá kdykoliv Senát c) přijímá Poslanecká sněmovna, dojde-li k rozpuštění Senátu d) přijímá kdykoliv Poslanecká sněmovna Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Lidský život je hoden ochrany již před narozením. b) Trest smrti se nepřipouští. c) Každý má právo na život. d) Nikdo nesmí být zbaven života. Obec je: a) městem, má-li alespoň 3000 obyvatel a stanoví tak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády b) základním územním samosprávným celkem c) veřejnoprávní korporací d) vždy součástí vyššího územního samosprávného celku Návrh na zrušení zákona je oprávněn(a) Ústavnímu soudu ČR navrhnout: a) vláda b) Veřejný ochránce práv c) prezident republiky d) komora Parlamentu Způsobilost právnické osoby k právním úkonům: a) může být omezena jen zákonem b) může být omezena zákonem i soudem c) nemůže být omezena d) může být omezena jen soudem Proděkany jmenuje a odvolává: a) děkan b) akademický senát veřejné vysoké školy c) rektor d) akademický senát fakulty Soudce Ústavního soudu je do funkce jmenován: a) na dobu 25 let b) bez časového omezení c) na dobu 15 let d) na dobu 10 let Zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen právnické osoby b) jen fyzické osoby podnikající c) jen fyzické osoby d) fyzické osoby i právnické osoby Mezi trestné činy obecně nebezpečné upravené v Hlavě IV. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin šíření toxikomanie b) trestný čin obecného ohrožení c) trestný čin neposkytnutí pomoci d) trestný čin šíření nakažlivé choroby Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví v mezích zákona: a) užívat b) požívat jeho plody c) nakládat s ním d) držet Platné znění Ústavy České republiky neobsahuje následující ustanovení: a) Zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku volí hejtmana. b) O názvu vyššího územního samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo. c) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. d) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem: a) podpisu pracovní smlouvy b) který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce c) následujícím po podpisu pracovní smlouvy d) sepsání pracovní smlouvy Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být: a) věci b) fyzické a právnické osoby c) práva d) jiné majetkové hodnoty Státní zastupitelství v ČR podle Ústavy: a) může vydávat obecně závazné vyhlášky b) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení c) je součástí moci výkonné d) zastupuje stát ve věcech majetkových Poslaneckou sněmovnu může rozpustit: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda vlády c) prezident republiky d) předseda Senátu Zletilost se podle občanského práva nabývá obecně: a) dovršením 16. roku věku b) dovršením 18. roku věku c) dovršením 15. roku věku d) dovršením 21. roku věku Občanem kraje: a) nemůže být právnická osoba b) je každá fyzická osoba c) je fyzická i právnická osoba za stanovených podmínek d) je fyzická osoba za stanovených podmínek Stanovení předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích se týkají tzv.: a) lustrační zákony b) privatizační zákony c) restituční zákony d) rehabilitační zákony Mandát senátora Parlamantu ČR zaniká: a) uplynutím volebního období b) rozpuštěním Poslanecké sněmovny c) složením slibu s výhradou d) ztrátou volitelnosti 7

9 Kraj: a) vystupuje v právních vztazích svým jménem b) má vlastní majetek c) nese odpovědnost z právních vztahů, do nichž vstoupil d) není veřejnoprávní korporací Přijatý zákon nepodepisuje: a) předseda Senátu b) prezident republiky c) předseda vlády d) předseda Poslanecké sněmovny Habilitační řízení mohou konat: a) vysoké a střední školy b) jen vysoké školy c) jen Pedagogická fakulta UK d) jen vyšší odborné školy Parlament České republiky vyhlašuje: a) stav ohrožení státu b) nouzový stav c) stav nebezpečí d) válečný stav Zastupitelstvo obce: a) schvaluje rozpočet obce b) vydává obecně závazné vyhlášky obce c) schvaluje program rozvoje územního obvodu obce d) volí starostu obce Společnost s ručením omezeným za porušení svých závazků: a) odpovídá do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku b) odpovídá celým svým majetkem c) neodpovídá vůbec d) odpovídá maximálně do výše ,- Kč Součástí Jihočeského kraje je okres: a) Strakonice b) Prachatice c) Tachov d) Domažlice Podání dle správního řádu nelze činit: a) v elektronické podobě za určitých podmínek b) ústně do protokolu c) telefonicky d) písemně Podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku není: a) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů b) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu c) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění d) osoba zapsaná v obchodním rejstříku Do správního spisu je oprávněn nahlížet: a) znalec b) osoba, která prokáže odůvodněnost požadavku k nahlédnutí c) zástupce účastníka d) svědek Podnikem se ve smyslu obchodního zákoníku rozumí soubor složek: a) fiktivních b) osobních c) nehmotných d) hmotných Prezidenta republiky volí: a) jen ti občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let b) občané ČR, kteří dosáhli věku 21 let a mají právo volit c) všichni občané ČR, kteří mají právo volit d) jen Poslanecká sněmovna Mezi samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy nepatří: a) vědecká rada b) kvestor c) disciplinární komise d) akademický senát Mezi orgány kraje nepatří: a) hejtman b) rada c) krajský úřad d) zastupitelstvo kraje Kraj zastupuje navenek: a) hejtman b) krajský úřad c) starosta d) rada Členy akademického senátu fakulty: a) jmenuje akademický senát veřejné vysoké školy b) jmenuje děkan c) jmenuje rektor d) volí vědecká rada fakulty V čele obecního úřadu je: a) tajemník obecního úřadu b) zastupitelstvo obce c) místostarosta (místostarostové) d) starosta Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) schvaluje státní závěrečný účet b) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem c) je orgánem ochrany práv a svobod občanů d) je orgánem ochrany ústavnosti V čele krajského úřadu stojí: a) náměstek hejtmana b) hejtman c) ředitel d) starosta Mezi právní předpisy kraje patří: a) zákonná opatření kraje b) obecně závazné vyhlášky kraje c) nařízení kraje d) zákony kraje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a) může odvolat prezidenta republiky b) může být rozpuštěna prezidentem republiky c) je volena na 6 let d) je volena podle zásad poměrného zastoupení Zasedání zastupitelstva obce: a) je tajné b) zpravidla řídí starosta c) je veřejné d) svolává rada obce Prezident republiky v ČR: a) není z výkonu své funkce odpovědný b) jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu c) může být stíhán pro velezradu d) může předsedat vládě V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) den nástupu do práce b) výši mzdy c) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán d) místo výkonu práce 8

10 Krajský úřad se člení na: a) odbory b) sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana c) oddělení d) divize Prezident republiky ze soudců jmenuje: a) pouze soudce Ústavního soudu b) pouze soudce Ústavního soudu a Nejvyššího soudu c) pouze soudce Nejvyššího soudu d) pouze soudce Nejvyššího správního soudu Obchodní zákoník neupravuje: a) některé jiné vztahy s podnikáním související b) obchodní závazkové vztahy c) postavení podnikatelů d) řízení o umoření listin Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří: a) stanovení výše poplatků spojených se studiem b) určování počtu přijímaných uchazečů o studium c) organizace studia d) habilitační řízení Součástí ústavního pořádku České republiky nejsou: a) ústavní zákony upravující státní hranice b) ústavní zákony České národní rady přijaté po c) ústavní zákony doplňující Ústavu z r d) zákonná opatření Senátu Bezpečnost České republiky zajišťují: a) ozbrojené síly b) havarijní služby c) záchranné sbory d) ozbrojené bezpečnostní sbory Návrh zákona je oprávněn v ČR podat: a) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku b) Senát c) předseda vlády d) prezident republiky Vláda je podle Ústavy České republiky: a) oprávněna zřizovat ministerstva b) odpovědna Parlamentu c) volena Poslaneckou sněmovnou d) povinna podat demisi, odstoupí-li více než polovina jejích členů Soukromá vysoká škola v ČR: a) musí mít státní souhlas udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR b) musí být zřízena veřejnou vysokou školou c) musí být právnickou osobou d) musí mít své sídlo na území ČR Právní úkon je neplatný: a) pokud je jeho předmětem nemožné plnění b) pokud svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu c) pokud se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům d) pokud svým obsahem nebo účelem obchází zákon Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: a) odvolává vládu b) může podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky c) je volena na 5 let d) má 150 poslanců Mezi obchodní společnosti patří: a) občanská sdružení b) akciová společnost c) zájmová sdružení právnických osob d) nadace Způsobilost k právním úkonům vzniká u fyzické osoby v plném rozsahu: a) dosažením věku 21 let b) zletilostí c) dosažením věku 15 let d) narozením Prezident republiky v ČR: a) je vrchním velitelem ozbrojených sil b) má právo předsedat schůzím vlády c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) předsedá Bezpečnostní radě státu Každá právnická osoba musí mít určeno: a) sídlo b) název c) místo podnikání d) jméno Prezidentem republiky nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 40 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 18 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) je nezávislý orgán b) rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy c) vykonává kontrolu plnění státního rozpočtu d) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem Součástí ústavního pořádku České republiky není: a) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. b) Listina základních práv a svobod c) ústavní zákon ČNR o státních symbolech České republiky d) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky Statutárním městem je: a) Opava b) Přerov c) Olomouc d) Ostrava Do obchodního rejstříku se povinně nezapisují: a) nadace b) obchodní společnosti c) zájmová sdružení právnických osob d) družstva Znaky a prapory obcím: a) uděluje předseda Poslanecké sněmovny b) uděluje vláda c) navrhuje ministr vnitra d) schvaluje předseda Senátu Statutárním městem není: a) Prostějov b) Zlín c) Brno d) Jihlava V čele veřejné vysoké školy je: a) rektor b) děkan c) kvestor d) akademický senát Obec nemůže: a) vydávat v samostatné působnosti nařízení obce b) mít vlastní majetek c) vystupovat v právních vztazích svým jménem d) ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 9

11 Rektora jmenuje a odvolává: a) předseda Poslanecké sněmovny b) akademický senát veřejné vysoké školy c) ministr školství, mládeže a tělovýchovy d) prezident republiky Společníkem veřejné obchodní společnosti: a) může být jen jiná obchodní společnost b) může být jen fyzická osoba c) může být jen právnická osoba d) může být fyzická i právnická osoba Profesora pro určitý obor jmenuje na návrh vědecké rady vysoké školy: a) děkan b) rektor c) prezident republiky d) ministr školství, mládeže a tělovýchovy Z platného závazku může být dlužník povinen: a) něčeho se zdržet b) něco trpět c) něco dát d) něco konat Poslanci a senátoři Parlamentu ČR při složení slibu slibují: a) vykonávat mandát v zájmu všeho lidu b) věrnost České republice c) zachovávat Ústavu a zákony d) vykonávat mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí O zřízení nebo zrušení fakulty rozhoduje: a) kvestor b) akademický senát fakulty c) rektor d) akademický senát veřejné vysoké školy Trestně odpovědný není podle českého trestního zákona ten: a) kdo dovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku b) kdo nedovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku c) kdo nedovršil v době spáchání činu 16. rok svého věku d) kdo nedovršil v době spáchání činu 14. rok svého věku Připadne-li v občanském právu poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty: a) nejblíže následující pracovní den b) nejblíže předcházející pracovní den c) poslední den v měsíci d) sobota, neděle nebo svátek Výjimečným trestem se podle českého trestního zákona rozumí: a) trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let b) trest propadnutí majetku c) trest odnětí svobody nad 50 let d) trest smrti Do Senátu nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 25 let c) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let Do soustavy soudů dnes podle Ústavy ČR patří: a) Nejvyšší soud b) vojenské soudy c) Nejvyšší správní soud d) Ústavní soud Senát Parlamentu České republiky je při splnění stanovených podmínek oprávněn: a) vyjadřovat vůli nezabývat se návrhem zákona b) přijímat zákon o státním rozpočtu c) zřizovat vyšetřovací komise d) přijímat zákonná opatření Akademický rok trvá: a) 18 kalendářních měsíců b) 24 kalendářních měsíců c) 10 kalendářních měsíců d) 12 kalendářních měsíců Základy právní terminologie Zkratka pro brutto může být: a) btto b) bta c) bo d) BRT Právnická fakulta latinsky je: a) Facultas iuridica b) Facultas alternativa c) Facultas postulandi d) Favor iuris Renta je: a) jednorázová náhrada poskytnutá státem za omezení vlastnického práva b) jednorázové odstupné c) platba za zboží d) platba za zboží vyvezené do zahraničí Zhudebněný text části evangelia o umučení Krista se označuje jako: a) paškál b) pastorela c) pašije d) pašalik Ermitáž je: a) název moskevské obrazárny b) název obrazárny v St. Petěrburgu c) označení pro skupinu ruských realistických malířů d) označení pro malířskou techniku surrealistů Enormní není: a) nesmírný b) nadměrně veliký c) ohromný d) nebývalý Zhojení vadného právního úkonu je označováno jako: a) konvalidace b) konvokace c) konvence d) konsultace Pojem causa v právu neoznačuje: a) proces b) právní případ c) příčinu d) důvod Mravně závadný je: a) obsolentní b) obsedantní c) obskurní d) obsesní 10

12 Labilita je: a) vratkost b) nestálost, kolísavost c) druh hry v kuželky d) opakem stability Zkratka h.c. bývá užívána ve významu: a) čestný b) tohoto měsíce c) na počest d) tohoto roku Feldvébl je zastaralé vojenské označení pro: a) polního maršála b) šikovatele c) ranhojiče d) vojenského kněze Zkratka cf znamená: a) například b) za stejných okolností c) srovnej d) a tak dále Opuštění věci je v právu označováno jako: a) depozitum b) derelikce c) derogace d) deregulace Duplika je: a) větrem navátý pahorek písku b) hlavní obor působiště c) napodobenina, kopie d) odpověď na repliku v polemice Abolice mimo jiné znamená: a) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno b) zrušení, odvolání platnosti zákona c) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky d) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky Důkladná znalost není: a) errata b) erupce c) erudice d) erepce Akontace je: a) splátka úroku b) poslední splátka úvěru c) provize d) uhrazení smluvní pokuty Za akcíz je možno považovat: a) typ akvizice b) synonymum pro daň z hlavy c) platbu za vydražené zboží d) druh nepřímé daně Rozhodčí řízení je označováno též jako: a) arboretum b) arba c) arboreál d) arbitráž Corpus delicti může označovat: a) věc doličnou b) věcný důkaz v trestním řízení c) právní spor d) úvěrovou kartu Nuncius je: a) předseda sboru kardinálů b) diplomatický zástupce papeže c) nejvyšší hlava řeholí, tvořících jediné těleso d) arcibiskup stojící v čele biskupské konference Druid je: a) drobná figurální malba žertovného rázu b) příslušník keltské společenské vrstvy zabývající se kultem c) bývalé označení pro dráteníka d) nájemný osobní povoz tažený jedním koněm Faksimile může být označením pro: a) přesnou kopii podpisu b) podpis pomocí razítka c) telefax d) přesnou kopii listiny Rating je: a) vnější nezávislé hodnocení schopnosti podniku řádně a včas splácet přijaté závazky b) ohodnocení podniku akcionáři na základě předložené účetní závěrky c) nutná podmínka pro účast podniků na státních zakázkách d) stanovení rizika nedodržení závazku prováděné interními auditory Lacerna je: a) menší žlutý plod druhu tropického citrusu b) součást děla, na níž spočívá hlaveň, jejíž pohyblivost zajišťuje c) plášť s kapucí spínaný na ramenou sponou, nošený např. ve starém Římě d) horní část zástěry V diplomacii se formule textu listiny uvádějící důvody jejího vydání označuje jako: a) narace b) namáz c) nargilé d) náos Boss není: a) okraj b) vůdce c) společenský tanec latinskoamerického původu d) předák Sbírka rozličných zajímavých předmětů (např. figurín) může být označována jako: a) lapidárium b) panoráma c) panoptikum d) pantomima Kauzální nexus označuje: a) vztah mezi příčinou a následkem b) příčinnou souvislost c) zavinění d) pokrevní příbuzenství Diskontinuita je: a) zmenšení b) nesouvislost c) sbíhání d) nespojitost Nexus neznamená: a) souvislost b) spojitost c) poměr, svazek d) vztah voskových 11

13 Retroaktivita je: a) odložená účinnost b) platnost k budoucímu datu c) zpětná účinnost d) současná účinnost Edukace není: a) veřejná úřední vyhláška b) jednoduchý stavební útvar c) výchova d) vzdělání Odnětí dědictví osobám nehodným je: a) ergo b) erepce c) erekce d) eremita Insolvence není: a) bezdůvodné nařčení b) platební neschopnost c) obvinění d) drzost Bonita neoznačuje: a) neschopnost platit splatné závazky b) jakost a úrodnost zemědělské půdy c) dobrý úmysl d) typ bezhotovostní platby Persona grata označuje: a) vítanou osobu b) nežádoucí osobu c) pronásledovanou osobu d) vyhoštěnou osobu Sborový orgán se v latině označuje jako: a) commercium b) commodatum c) collegium d) colloquium Cedentem se v právu rozumí: a) ten, kdo převezme ručení za výstavce směnky b) ten, kdo jinému svěří věc do úschovy c) ten, kdo sepsal závěť d) ten, komu je postupována pohledávka od věřitele De facto znamená: a) skutečně b) ve skutečnosti c) podle skutečného stavu d) poškození Jako oblát se v právu neoznačuje osoba: a) která je smluvní stranou konkrétní smlouvy b) která nabízí uzavření smlouvy c) které se nabízí uzavření smlouvy d) která podává návrh na uzavření smlouvy Závazné pravidlo chování vynucované předpisy se označuje: a) norma b) normace c) novace d) normála Senzál není: a) osoba přijímající nelegální sázky b) cenný papír s předem určeným výnosem c) měrná jednotka obilí d) úřední osoba na burze zprostředkovávající obchody Odmítání či popření něčeho je: a) negus b) negociace c) negace d) navigace Cumulus je: a) druh oblaku b) souběh správních deliktů c) souběh trestných činů d) druh písemného podání Amortizace neznamená: a) dědění majetku b) výnosnost investice c) zhodnocování majetku d) synonymum pro akumulaci majetku Člověk ze zoufalství ke všemu odhodlaný je: a) derviš b) dezertér c) desperát d) despota Kniha, do které jsou zapisována jména a příjmení osob pro potřeby právní evidence, se označuje: a) matrace b) matrimonium c) matrice d) matrika Pas může být označení pro: a) přihrávku ve hře b) taneční krok c) úřední průkaz opravňující k nějaké činnosti d) umělou náhradu přirozeného účesu Velmi stručný a zpravidla velmi výstižný může být: a) lapidární b) laický c) lakonický d) latentní Bianko znamená: a) bezchybný b) neúplně vyplněný c) nerýmovaný d) rozdělený na dvě zóny Ozdobná pokrývka na koně se označuje jako: a) čagan b) čabraka c) častuška d) čirok Mater semper certa est v právu znamená: a) matka není vždy jistá b) matka bývá většinou jistá c) matka je vždy nejistá d) matka je vždy jistá Insolvence je: a) odlišnost vlastností b) dohoda o pozastavení plateb c) neschopnost plnit splatné závazky d) smluvní ujednání Aprobace označuje: a) rozhodčí řízení b) schválení c) přivlastnění d) způsobilost k vyučování na určitém druhu školy 12

14 Emeritní není: a) vysloužilý b) bývalý c) zasloužilý d) mimořádný Ntto je zkratka pro: a) neptunium b) registrovanou tunu c) nit d) Severoatlantický pakt Přídomek pohrobek označuje: a) dítě, při jehož porodu zemřela matka b) předčasně narozené dítě c) dítě, které po porodu zemřelo d) dítě, které se narodilo po smrti svého otce Fiasko může označovat: a) neúspěch b) zánik c) porážku d) naprostý nezdar Nebulózní je: a) záhadný b) nejasný c) mlhavý d) nečestný, neslušný Pomáhání svým vlivem někomu k uplatnění bývá hovorově označováno slovem: a) fedrovat b) fendovat c) faldovat d) fabulovat Clearing není: a) forma vyrovnávání závazků jejich vzájemným započítáváním b) druh finančního leasingu c) rozdíl mezi cenami zboží vyjádřený podle parity kupní síly d) zvláštní forma trhu Dítě dosud nenarozené, kterému se přiznávají práva a povinnosti za podmínky, že se narodí živé, se v právu označuje jako: a) nasciturus b) naevus c) nepot d) nexus Dědic v latině není: a) heres b) habitus c) hereticus d) conventus Vtipné slovo či rčení je: a) bonton b) bonita c) bonmot d) bonobo Obligatorní: a) znamená povinný b) neznamená závazný c) opakem je fakultativní d) neznamená nutný Písemné sdělení státního orgánu pro zahraniční styky orgánu druhého státu je v diplomacii označováno jako: a) notabilita b) notace c) nóta d) notamen Exkulpace označuje: a) zbavení viny b) smrt c) ospravedlnění d) vyvinění se Náhrobní nápis je: a) epitel b) epištola c) epitaf d) epilog Et cetera znamená: a) například b) a tak dále c) za stejných okolností d) srovnej Verifikovat může znamenat: a) potvrdit b) předurčit c) ověřit d) zkoncentrovat Eben je: a) tvrdé černé dřevo tropických stromů b) biblický ráj c) slonovina d) přírodní nebo syntetický kaučuk Panteon může označovat: a) antický chrám všech bohů b) jednu z nejvýznamnějších stavebních památek v Římě c) obvykle kruhovou centrální budovu s kopulí d) budovu sloužící k uctívání, příp. i k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa Pandora označuje: a) starý drnkací nástroj b) stát v Evropě c) skříňku d) původně ozbrojeného průvodce velmožů Mravně otrlý, bezohledný člověk je: a) cymol b) cymarín c) cymen d) cynik Hodnotící posudek či kritika uměleckého či vědeckého díla je: a) recese b) recenze c) rébus d) recepce Původně ruský vesnický popěvek je: a) čamburína b) častuška c) čabraka d) čagan Výjimka je v latině označována jako: a) excusatio b) exekuce c) exercicie d) exempce Dubiózní není: a) sporný b) nejistý c) nevybíravý d) pochybný 13

15 Služební podřízenost je označována jako: a) subordinace b) substituce c) sublimace d) subrogace Konečné schválení podepsané mezinárodní smlouvy orgánem povolaným k tomu ústavou se označuje: a) ratifikace b) rating c) raabizace d) ratihabice Idea spojení slovanských národů bývala označována jako: a) panslavismus b) panpedie c) pansofie d) pandemie Subsidiární v právu není: a) nadbytečný b) následný c) pomocný d) podpůrný Vědecké dílo vzniklé výběrem cizích poznatků je: a) kompilace b) konkordát c) kompletace d) konstituce Cum grano salis znamená: a) se zřetelem k okolnostem b) s jistým omezením c) s troškou vtipu d) moje vina Fádní je: a) nudný b) nezajímavý c) jednotvárný d) nevýrazný Mea culpa znamená: a) moje vina b) moje zavinění c) s jistým omezením d) se zřetelem k okolnostem Novela může být označení pro: a) dohodu o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým b) drobný prozaický epický útvar c) devítidenní pobožnost d) právní předpis doplňující právní předpis starší Referendum není: a) doporučení b) dobrozdání c) organizační složka instituce d) hodnotící zpráva Splnění závazku je: a) solicitace b) soluce c) solmizace d) solvence Způsob pokojného řešení sporu se označuje: a) medisance b) mediace c) meditace d) mediána Franchising je: a) bankovní úvěr jištěný cennými papíry b) typ české obchodní společnosti c) obchodní listina d) obchodní úvěr poskytovaný obchodním partnerem Vnutit například ústavu či zákon bez souhlasu zastupitelského orgánu je označováno jako: a) okupovat b) oferovat c) optovat d) oktrojovat Dobročinný člověk je: a) frejíř b) fiduciář c) filigrán d) filantrop Slovem appeasement se označuje: a) prosazování zahraničněpolitických zájmů hrozbou síly b) politika usmiřování c) hnutí vnitřních odpůrců totalitní vlády d) ideologie usilující o oddělený vývoj jednotlivých ras Výrazný a náhlý rozmach je: a) bootleg b) booster c) boom d) boort Postoj založený na neuznávání či popírání všech mravních a společenských hodnot se označuje jako: a) nominalizmus b) nepotismus c) nudismus d) nihilismus Tzv. boží soud jako zvláštní druh historického soudního úkonu je označován jako: a) ordináta b) ordinář c) ordál d) ordnér CSc. je zkratka pro: a) běžný účet b) kandidáta věd c) přepravu zboží v kontejnerech d) tiskový odkaz Civitas může být (i historicky) označení pro: a) městský stát b) obec c) státní občanství d) bludný kruh Ověřená, zjištěná skutečnost není: a) fáma b) fakt c) faktum d) faktótum Brevi manu neznamená: a) krátce b) bez formalit c) bez okolků d) neformálně Nesmysl je v knižním vyjádření: a) nonparei b) nonvalér c) nokturno d) nonsens 14

16 Marže je: a) povinný poplatek za povolení emise b) rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou c) druh obchodního úvěru d) typ vojenských odznaků Člověk přizpůsobující své myšlení a jednání očekávaným výhodám bývá označován jako: a) oponent b) oportunista c) optant d) orátor Průzkum či obhlídka terénu je: a) rekognoskace b) rekompenzace c) regulace d) rekomandace Manifest je: a) veřejné slavnostní nebo programové prohlášení b) významný ústní nebo písemný projev c) odborné, složité zacházení s něčím d) zastarale skvělý, znamenitý Akvizicí není: a) rozšiřování reklamních materiálů b) snižování nákladů na dopravu c) meziroční zvýšení zisku d) kumulovaná ztráta Vydávání slovesných nebo hudebních děl je: a) edikt b) editace c) edikula d) edice Emise může označovat: a) vydání cenných papírů b) uvedení bankovek do oběhu c) vydání cenin d) znečišťování ovzduší Fastidiózní je: a) odporný b) protivný c) týkající se spolkového zřízení d) neodvratný, předurčený osudem Protimluv není: a) contra legem b) contrat social c) contradictio d) con umore Cum laude znamená: a) s přednostní výhodou b) s vyznamenáním c) s pochvalou d) s ostudou Faux pas neoznačuje: a) nedopatření b) společenskou chybu c) chybný krok v jednání d) omyl Písemné zpracování návrhu či plánu je: a) elativ b) elaborát c) eleaté d) elace Embargo může být: a) okupace cizího státu b) zákaz obchodu s cizím státem c) diplomatické uznání cizího státu d) synonymum protektorátu Postoupení pohledávky je: a) cera b) certace c) cesium d) cese Ekonomickému pojmu firma odpovídá právní pojem: a) obchodní jméno b) jméno, pod kterým ekonomický subjekt jedná c) podnik d) udělené oprávnění k podnikání právnické osoby Podmínka, která musí být splněna, je: a) condictio indebiti b) condicio uxoria c) conditio sine qua non d) conditio impossibilis Tendr může být označením pro: a) výzvu k podání nejvýhodnějšího návrhu smlouvy b) směr vývoje přírodního nebo společenského jevu c) nabídku dodávky za pevnou cenu d) zásobník uhlí a vody pro parní lokomotivu Pojem nacionále označuje: a) formulář pro osobní údaje b) plod v těle matčině c) osobní údaje d) stoupence nacionalizmu Termín menza může znamenat: a) stravovna pro posluchače vysokých škol b) izolovaná plošina c) oltářní stůl d) jídelní lístek Exces není: a) nemírnost b) vybočení z mezí c) nestřídmost d) výstřelek Žiro není: a) úvěr jištěný nemovitostí b) vývozní úvěr zajištěný skladištními listy c) poukázka připojená k obligacím d) cenný papír V latině se zásada, že každý musí aktivně hájit svá práva, vyjadřuje rčením: a) vigilantibus iura b) iura in re aliena c) iura novit curia d) iustitia nemini neganda Bona fide může označovat: a) v poctivém úmyslu b) v dobrém úmyslu c) beze lsti d) v dobré víře Podpisovou značkou není: a) paradox b) paragram c) parafa d) paradoxon 15

17 Rehabilitace mimo jiné znamená: a) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno b) navrácení, obnovení cti, dobré pověsti c) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky d) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky Zrušení zákona nebo jiného předpisu je: a) derniéra b) derogace c) derivace d) derelikce Likvidita může být: a) celková výše základního kapitálu b) prodej celého majetku dlužníka c) ukazatel úvěrového zatížení d) ukazatel platební schopnosti Rovnost je: a) egoismus b) egal c) egalita d) eger Vyvinění je v právu označováno jako: a) exces b) liberace c) expropriace d) exkulpace Pare označuje: a) doslovný opis, stejnopis b) leteckou poštu c) seskok pomocí padáku d) jednu ze dvou nebo více stejně znějících listin Návrat či opakování něčeho se označuje jako: a) recesivita b) reciprocita c) redukce d) recidiva Latinská zkratka A.D. neznamená: a) od určité lhůty b) od stvoření světa c) běžného roku d) léta páně Synod může znamenat: a) papežský poradní orgán b) šablonu pro výpočet c) elektrotechnickou součástku d) typ nezákonné dohody obchodníků Výjimka, která zabraňuje uplatnění nároku, je: a) excerpt b) excepce c) excitace d) excerpce Dělení či štěpení celku na části je: a) partikulizace b) partikularizace c) partita d) participace Schopnost vcítit se do pocitu druhé osoby je označována jako: a) empatie b) empirie c) emise d) emoce Kartel je: a) dohoda právně samostatných podniků o cenových otázkách b) očekávání spotřebitelů ohledně výše inflace c) typ dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem d) sloučení dvou akciových společností do jedné proti vůli akcionářů Onus probandi může znamenat: a) věcné břemeno b) břemeno důkazu c) povinnost diskutujícího dokázat, co tvrdil d) důkazní povinnost Asekurace není: a) synonymum pro afilaci b) zvláštní forma trhu c) sdružování d) pojištění Latinsky se nepojmenovaná smlouva označuje jako: a) contractus unilateralis b) contractus bilateralis c) cooptatio d) contractus innominatus Návrh na uzavření smlouvy je v právu označován jako: a) ofertorium b) ofset c) oferta d) oficialita Diskrepance není: a) nesoulad b) zveličování c) odlišnost d) šetrnost Dědictví je latinsky: a) hereticus b) honorarium c) hereditas d) hereze Fetiš není: a) předmět uctívaný pro domnělou magickou moc b) starobylé kněžské kolegium o 20 členech c) chorobný zápach d) objekt přehnaného, nekritického uctívání Ažio není: a) povinný poplatek za povolení emise b) nominální hodnota cenného papíru c) naturální směna služeb d) daň z ceny Detto : a) znamená rovněž, taktéž b) může být zkracováno na dto c) je opakem Netto d) může být zkracováno na dtto Duševní choroba projevující se vzrušenou náladou a zvýšeným sebevědomím je: a) manýra b) mánie c) maniok d) manismus 16

18 Pojem fakultativní není synonymum pojmu: a) volitelný b) nepovinný c) obligatorní d) rektorský Podpůrný pramen práva je pramen: a) substernální b) speciální c) subsidiární d) subordinační Brýle upevňované na nos jsou: a) cvikéř b) cvikr c) cvikýř d) cvik Fúze není: a) splynutí nebo sloučení alespoň dvou společností b) vyhlášení konkurzu na dceřinou akciovou společnost c) povinnost společnosti ovládající více než 30 % trhu uzavřít smlouvu o zákazu konkurence d) vzájemná směna dluhopisů dvou společností Bravo může znamenat: a) velmi dobře b) znamenitě c) najatý vrah d) výborně Rozsudek je: a) jurisprudence b) judikatura c) judikát d) jurisdikce Postupitel pohledávky je: a) cenzor b) cedent c) celebrant d) causer Vyvolání, vybavení si představy či vzpomínky je: a) evokace b) evaporace c) evekce d) euforie Kasace není: a) zastaralý typ daně b) typ právního přezkumu rozhodnutí c) nižší úředník d) příležitostná hudební skladba Talón není: a) americká objemová jednotka b) způsob výpočtu výnosnosti akcie c) legitimační poukaz sloužící k vydání nového kupónového archu cenného papíru d) trojice čísel Rčení veritas vincit znamená: a) ráno moudřejší večera b) překroucená pravda c) pravda vítězí d) ve víně je pravda Výraz legitimita znamená: a) zákonnost b) ospravedlnění c) libovůle d) totožnost Pozemek v latině není: a) fundus b) fraus c) fas d) fur Ekonomickému pojmu konkurence neodpovídá právní pojem: a) jednání ve shodě b) jednání v dobré víře c) jednání v souladu s dobrými mravy d) hospodářská soutěž Vigilantibus iura v právu neznamená: a) nechť každý dbá o svá práva b) bdělým patří práva c) přemáhej dobro zlem d) nade vším vítězí právo Bonita je: a) obchodní pověst b) hodnota c) úvěruschopnost d) jakost Věhlasná či vážená osobnost je: a) celebrita b) cellerarius c) celebrant d) cela Alma mater může být překládáno jako: a) univerzita b) matka živitelka c) začátek a konec d) sborník prací Retorze není: a) opak reverze b) odvetné opatření c) vydání nemovitosti původnímu vlastníkovi d) druh recyklace Abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem bývá označováno jako: a) ekvitabilita b) ekvita c) ekvivalence d) ekvitace Okrajový je: a) markantní b) marginální c) maritimní d) marciální Nominální v odborném vyjadřování neznamená: a) jemný b) jmenný c) jmenovitý d) ušlechtilý Zdání či klam je: a) fikce b) fiesta c) fibula d) fidula Byró může být označení pro: a) kancelář b) vládu úřednictva c) vedoucí výkonný orgán politické strany d) úřadovnu 17

19 Zkratka JUDr. může být užívána ve významu: a) iuris utriusque candidatus b) rerum naturalium doctor c) iuris utriusque doctor d) iuris universae doctor Fatální je: a) neblahý b) nepříjemný c) osudný d) statečný Barter je: a) měrná objemová jednotka ropy b) směna služeb za peníze c) směna zboží za zboží d) typ obchodu Nejstarší osoba v nějaké společnosti může být označována jako: a) nestor b) netir c) nestorián d) nepot Ferina není: a) filuta b) taškář c) šprýmař d) šibal En face znamená: a) vcelku b) zboku c) najednou d) zpředu Cum infamia neznamená: a) s přednostní výhodou b) s ostudou c) s vyznamenáním d) s pochvalou Zastaralý knižně není: a) obskurní b) obsedantní c) obsolentní d) obsesní Brutto může označovat: a) hrubý příjem b) celkový hrubý objem lodi c) cenu beze srážek d) hrubou hmotnost i s obalem Seznam omylů a chyb v tištěné publikaci bývá označován jako: a) errata b) erteple c) erudice d) ergograf Prekérní je: a) trapný b) obtížný c) nejistý d) tísnivý Diskont není: a) poplatek za uzavřené obchody na burze cenných papírů b) předem sražený úrok z pohledávky c) vstupní poplatek při obchodování na komoditní burze d) snižování výše cenové úrovně Mandatorní výdaje nejsou: a) výdaje domácnosti na služby b) výdaje podniků na mzdy c) platby vyplývající z mandátní smlouvy d) povinné, zákonem stanovené platby Martyrium je: a) veliká bolest a utrpení b) kondolence c) předstírání bolesti a utrpení d) smuteční pochod Pejorativní výraz je výraz: a) neutrální b) hanlivý c) pochvalný d) oslavný Postulát je: a) událost následující po narození b) skončená událost c) časová souvztažnost dvou událostí d) princip Člověk lhostejný k povinnostem je: a) letální b) lascivní c) laxativní d) lexikální Člověk dbající jen vlastního prospěchu není: a) altruista b) ekonomista c) fatalista d) egoista Taxativní výčet v právu neznamená: a) demonstrativní výčet b) úplný výčet c) vyčerpávající výčet d) příkladmý výčet Dopolední slavnost, koncert nebo představení je: a) matiné b) matrice c) matoár d) matlasé Paralela může být: a) obdoba b) podobnost c) srovnání dvou osob, věcí nebo dějů sobě v něčem podobných d) analogie Crimen označuje: a) nehodu b) zločin c) obvinění d) úder Protiprávně je: a) contrat social b) con umore c) contra legem d) contradictio Insinuace není: a) obvinění b) pomluva c) platební neschopnost d) bezdůvodné nařčení 18

20 Eskapáda může označovat: a) nerozvážný čin b) uprchnutí c) únik d) úprk Všeobecný přehled Rudolf I. Habsburský: a) byl zvolen českým králem r b) vzal si za manželku Elišku Přemyslovnu c) vzal si za manželku Elišku Rejčku d) zemřel roku 1307 ČSR měla v letech společnou hranici: a) s Maďarskem b) se Sovětským svazem c) s Rumunskem d) s Běloruskem Mezi kolonie patřící Německu před první světovou válkou patří: a) Kamerun b) Togo c) Keňa d) Egypt S osobou Aloise Rašína je přímo spojeno: a) odsouzení v procesu s Omladinou b) vykonávání funkce ministra spravedlnosti c) koncipování a sepsání tzv. recepční normy d) odmítání účasti v Maffii V jedné politické straně spolu souběžně působili politici: a) Karel Kramář, Alois Rašín, Adolf Stránský b) Mořic Hruban, Adolf Hrubý, Karol Bacílek c) Alois Rašín, Karel Engliš, Karel Kramář d) Edvard Beneš, Václav Jaroslav Klofáč, Otakar Klapka Slovan byl politický list vydávaný: a) v Kutné hoře b) po roce 1852 c) Karlem Havlíčkem Borovským d) Václavem Matějem Krameriem V československých politických procesech 50. let 20. st. byl odsouzen k smrti a popraven: a) Záviš Kalandra b) Emanuel Eliáš c) Vladimír Clementis d) Bedřich Reicin Pravdivé je tvrzení, že Nikita Chruščov: a) byl ve funkci generálního tajemníka v době Pražského jara 1968 b) vystoupil v roce 1956 s kritikou stalinského režimu c) ve funkci nejvyššího představitele SSSR navštívil USA d) byl zbaven funkce nejvyššího představitele SSSR Pravdivé je tvrzení, že Lichtenštejnsko: a) vyhlásilo v roce 1918 trvalou neutralitu b) je konstituční monarchií c) se stalo členem OSN v roce 1945 d) se stalo v roce 1816 členem Rýnského spolku Mezi marxistické myslitele patřil: a) Antonio Gramsci b) Antonio Labriola c) Louis Althusser d) Edmund Burke Tzv. železný zákon oligarchizace politických stran formuloval: a) John Milton b) James Mill c) Robert Michels d) Milton Friedman Na území dnešní ČR se narodil: a) Karl Hermann Frank b) Josef Dobrovský c) Andrej Hlinka d) Konrad Henlein Roku 1860 se stala tato událost: a) byla zrušena olomoucká univerzita b) byl vydán 1. svazek Riegerova slovníku naučného c) vyšel almanach Ruch d) císařem byl vydán tzv. říjnový diplom Mezi nositele Nobelovy ceny za mír nepatří: a) George Marshall b) Albert Schweitzer c) Martin L. King d) Octavio Paz Mezi německé teology-reformátory patřil: a) Huldrych Zwingli b) Jan Kalvín c) Philipp Melanchton d) Thomas Münzer O Bohumíru Šmeralovi je pravdivé tvrzení: a) pracoval v redakci stranického periodika Právo lidu b) byl členem československé sociální demokracie c) byl členem Komunistické strany Československa d) byl říšským poslancem ve Vídni Z dynastie Tudorovců pochází král: a) Jindřich VIII. b) Alžběta I. c) Jiří VI. d) Jindřich V. Na území dnešní ČR se narodil: a) Jaroslav Preiss b) Reinhard Heydrich c) Jindřich Fügner d) Joseph Alois Schumpeter Pět zásad mezinárodních vztahů Panča šíla zformulovaných r zahrnovalo: a) zásadu použití síly v mezinárodních vztazích pouze k obraně národních zájmů b) zásadu mírového soužití c) zásadu zákazu tajné diplomacie d) zásadu rovnoprávnosti a vzájemných výhod V první polovině 19. událostem: a) bitva u Waterloo b) bitva u Slavkova c) bitva národů u Lipska d) bitva u Kunersdorfu V čele Kuomintangu stál: a) Li Teng-chuej b) Čankajšek c) Mao Ce-tung d) Ho Či Min Současníky byli: a) W. Pitt a D. Lloyd George b) G. Clemenceau a M. Talleyrand c) E. Daladier a H. Himmler d) M. Gándhí a A. Hitler století došlo k těmto válečným 19

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004 Základní znalosti hlavních právních předpisů Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více