Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004

2 Základní znalosti hlavních právních předpisů Prezident republiky v České republice: a) skládá slib do rukou předsedy Senátu b) ratifikuje mezinárodní smlouvy c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) svolává zasedání Poslanecké sněmovny Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je: a) rektor b) kvestor c) děkan d) akademický senát Práva občana kraje: a) může mít cizí státní občan s přivolením soudu b) může mít cizí státní občan jen za stanovených podmínek c) může mít cizí státní občan, který v ČR vlastní nemovitost d) nemůže mít cizí státní občan Pravdivé je následující tvrzení, že za současného prezidenta ČR může být zvolen: a) občan ČR, který může volit senátory b) jakýkoli státní občan, který dosáhl plnoletosti c) občan ČR volitelný do Senátu d) občan ČR starší 40 let Právním předpisem kraje je: a) nařízení kraje b) opatření rady kraje c) obecně závazná vyhláška kraje d) výnos zastupitelstva kraje Dohled nad pachatelem dle českého trestního zákona provádí: a) probační úředník b) soudce c) úředník pověřeného obecního úřadu d) státní zástupce Družstvo: a) je právnickou osobou b) je obchodní společností c) je společenstvím neuzavřeného počtu osob d) není právnickou osobou Hejtmana volí: a) Poslanecká sněmovna b) zastupitelstvo obce c) rada d) krajský úřad Zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) fyzické osoby i právnické osoby b) jen podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku c) jen právnické osoby d) jen fyzické osoby Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří: a) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy b) vnitřní mzdový předpis c) statut veřejné vysoké školy d) studijní a zkušební řád Statutárním městem není: a) Karviná b) Havířov c) Most d) Písek Radu obce tvoří: a) další členové rady b) místostarosta (místostarostové) c) tajemník obecního úřadu d) starosta Odvolací orgán přezkoumává správní rozhodnutí: a) jen po skutkové stránce b) dle své úvahy c) v celém rozsahu d) jen po právní stránce V čele fakulty je: a) tajemník b) kvestor c) rektor d) děkan Kraj: a) nemůže být členem občanského sdružení b) nemůže být členem svazku obcí c) může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných celků jiných států d) nemůže pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby Účastníci správního řízení mají právo: a) být poučeni o procesních právech b) klást svědkům a znalcům otázky c) nahlížet do protokolu o hlasování d) rozhodovat o podjatosti pracovníka správního orgánu Ústředním orgánem státní správy České republiky je: a) Český telekomunikační úřad b) Úřad pro veřejné informační systémy c) Úřad pro ochranu osobních údajů d) Český statistický úřad Stavby určené k individuální rekreaci se označují: a) popisnými čísly b) orientačními čísly c) evidenčními písmeny d) evidenčními čísly Společné jmění může vzniknout: a) mezi rodiči a dětmi b) mezi dědicem a zůstavitelem c) mezi sourozenci a příbuznými v řadě přímé d) jen mezi manželi Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je: a) komplementář b) jeden nebo více jednatelů c) předseda d) představenstvo Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí: a) rektor b) kvestor c) tajemník d) pedel Obchodní společnost vzniká: a) dnem podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny všemi zakladateli b) dnem, ke kterému byla obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku c) dnem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny d) dnem sepsání stanov 1

3 Ústavní soud rozhoduje: a) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu d) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je: a) udělení prokury b) jmenování statutárního orgánu c) nekalé soutěžní jednání d) nedovolené omezování hospodářské soutěže Dědí se: a) jen ze závěti b) ze zákona i ze závěti c) ze zákona d) ze závěti Způsobilost být účastníkem správního řízení se obecně nabývá: a) zletilostí b) narozením c) zahájením správního řízení d) dovršením věku 15 let Dluh musí být splněn: a) řádně a včas b) řádně c) včas d) vždy jen řádně Senát Parlamentu ČR: a) může být rozpuštěn prezidentem republiky b) je volen podle zásad většinového systému c) může podat žalobu na prezidenta republiky pro velezradu d) může soudit prezidenta republiky Zůstavitel může vydědit potomka: a) jen ze zákonem stanovených důvodů b) jen vede-li potomek trvale nezřízený život c) pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl d) jen byl-li potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku Statutárním městem není: a) Bohumín b) Mělník c) Ústí nad Labem d) Mladá Boleslav Ke změně názvu obce dává souhlas: a) Ministerstvo pro místní rozvoj b) Ministerstvo dopravy a spojů c) Ministerstvo informatiky d) Ministerstvo vnitra Student vysoké školy nebo fakulty má právo: a) navrhovat téma své diplomové práce b) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli c) výběru studijních předmětů podle pravidel studijního programu d) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen Funkce tajemníka obecního úřadu se zřizuje: a) pouze v obcích, které jsou statutárními městy b) v obcích s rozšířenou působností c) v obcích s pověřeným obecním úřadem d) ve všech obcích Zdrojem veškeré státní moci ČR jsou: a) prezident republiky b) soudy c) vláda d) Parlament ČR Návrh zákona nemůže Poslanecké sněmovně podat: a) zastupitelstvo obce b) skupina poslanců c) poslanec d) vláda Obecná lhůta pro podání odvolání dle správního řádu je: a) 10 dnů od doručení rozhodnutí b) 5 dnů od doručení rozhodnutí c) 30 dnů od doručení rozhodnutí d) 15 dnů od doručení rozhodnutí Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám: a) na zdraví b) na majetku c) na přírodě d) na životním prostředí Dovolání dle správního řádu: a) je řádným opravným prostředkem b) není řádným ani mimořádným opravným prostředkem c) je mimořádným opravným prostředkem d) není opravným prostředkem Pracovní poměr nemůže být rozvázán: a) okamžitým zrušením b) zrušením ve zkušební době c) výpovědí d) dohodou Mezi státní symboly ČR patří: a) vlajka prezidenta republiky b) malý státní znak c) státní barvy d) velký státní znak Mezi orgány obce patří: a) rada obce b) obecní úřad c) starosta d) zastupitelstvo obce Osobou blízkou v občanském právu není: a) manžel b) sourozenec c) obchodní společnost a její společník d) příbuzný v řadě přímé Dědictví, jehož nenabude žádný dědic: a) připadne místně příslušné obci b) zůstane věcí opuštěnou c) připadne státu d) zůstane věcí ničí Odepře-li adresát dle správního řádu bezdůvodně přijmout písemnost: a) je doručena uplynutím lhůty 3 dnů od odepření b) je doručena dnem odepření, je-li na to upozorněn c) je doručena den následující po odepření d) považuje se vždy za nedoručenou 2

4 Senát Parlamentu ČR: a) může vyslovit vládě nedůvěru b) je volen podle zásad poměrného zastoupení c) nemůže být rozpuštěn d) je volen z jedné třetiny každé 3 roky Věcmi movitými nejsou: a) motorová vozidla b) lodě c) letadla d) pozemky Do soustavy soudů patří: a) krajské soudy b) okresní soudy c) Nejvyšší soud d) Nejvyšší správní soud Nekalou soutěží je: a) parazitování na pověsti b) klamavé označování zboží a služeb c) vyvolání nebezpečí záměny d) zlehčování Smlouva může být právní úkon: a) písemný b) dvoustranný c) jednostranný d) neplatný Právnickou osobou podle občanského práva není: a) účelové sdružení majetku b) stát jako účastník občanskoprávních vztahů c) sdružení fyzických a právnických osob d) jednotka územní samosprávy Bezpečnostní rada státu v ČR: a) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem b) připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR c) rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR d) vyhlašuje nouzový stav Zastupitelstvo kraje se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za: a) dvanáct měsíců b) šest měsíců c) tři měsíce d) měsíc Občanem obce: a) může být fyzická osoba i právnická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) nemůže být právnická osoba d) je vždy jen fyzická osoba za stanovených podmínek Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Komise pro cenné papíry b) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže d) Úřad průmyslového vlastnictví Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Státní úřad pro jadernou bezpečnost b) Národní bezpečnostní úřad c) Správa státních hmotných rezerv d) Bezpečnostní informační služba Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, patří: a) trest ztráty vojenské hodnosti b) trest propadnutí majetku c) ochranná výchova d) ochranné léčení Účastníkem správního řízení není: a) osoba, která tvrdí, že může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právních poměrech b) osoba, o jejíž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech se má v řízení jednat c) správní orgán, který řízení provádí d) ustanovený znalec Docenta pro určitý obor jmenuje na základě habilitačního řízení: a) akademický senát veřejné vysoké školy b) rektor c) děkan d) kvestor Stavba: a) není součástí pozemku b) je vždy součástí pozemku c) je obvykle součástí pozemku d) je oddělitelnou součástí pozemku Prezident republiky v ČR: a) může se vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu b) nemá právo zastupovat stát navenek c) je volen na 7 let d) má právo vrátit Parlamentu ústavní zákon Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn: a) srozumitelně b) určitě c) vážně d) svobodně Listina základních práv a svobod obsahuje ustanovení o: a) právu svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu b) právu přístupu ke kulturnímu bohatství c) svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby d) právech k výsledkům tvůrčí duševní činnosti Společná závěť více zůstavitelů: a) je možná b) je neplatná c) je povinná d) je vždy platná Zástavní právo zaniká: a) zánikem zástavy b) zánikem zajištěné pohledávky c) uplynutím doby, na níž bylo zřízeno d) promlčením zajištěné pohledávky Písemná forma právního úkonu není zachována, je-li právní úkon učiněn: a) telegraficky b) elektronickými prostředky za stanovených podmínek c) dálnopisem d) telefaxem Občan ČR může být podle českého trestního zákona: a) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání vždy b) vydán cizímu státu k výkonu trestu c) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ze zákonem stanovených důvodů d) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání s provedením výkonu trestu 3

5 Standardní doba studia včetně praxe v délce nejméně tří a nejvýše čtyři roky je charakteristická pro: a) univerzální studijní program b) magisterský studijní program c) doktorský studijní program d) bakalářský studijní program Prezidenta republiky v ČR nelze: a) zadržet b) stíhat pro velezradu c) trestně stíhat d) stíhat pro přestupek Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným není: a) předseda b) jeden nebo více jednatelů c) komplementář d) představenstvo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí: a) guvernéra České národní banky b) viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu c) předsedu vlády d) Veřejného ochránce práv Ústavní soud podle Ústavy ČR: a) rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora b) rozhoduje o výkladu ústavních zákonů c) rozhoduje v pochybnostech o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora d) se skládá ze 12 soudců Věstník právních předpisů kraje: a) musí být přístupný na Ministerstvu informatiky b) není veřejně přístupný c) se vydává v postupně číslovaných částkách d) musí být přístupný na krajském úřadu Volby do Poslanecké sněmovny se konají: a) aklamací b) podle zásad poměrného zastoupení c) podle zásad většinového systému d) tajným hlasováním Správní řízení může být zahájeno dnem: a) kdy bylo podání účastníka dáno k poštovní přepravě b) kdy podání účastníka došlo správnímu orgánu c) který určí správní orgán d) kdy správní orgán učiní vůči účastníku první úkon Uchazeč se stává studentem vysoké školy nebo fakulty dnem: a) rozhodnutím o přijetí ke studiu b) sdělení rozhodnutí o přijetí ke studiu c) zápisu do studia d) opětovného zápisu do studia, bylo-li studium přerušeno Statutárním městem jsou: a) České Budějovice b) Pardubice c) Karlovy Vary d) Teplice Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru: a) jen ve zkušební době b) z jakéhokoli důvodu c) bez uvedení důvodu d) jen ze zákonem stanoveného důvodu Správní orgán přezkoumá rozhodnutí mimo odvolací řízení: a) na návrh soudu b) z podnětu osoby, která není účastníkem řízení c) z podnětu účastníka řízení d) z vlastního podnětu Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň: a) ,-Kč b) ,-Kč c) ,- Kč d) 5.000,-Kč Ústavní soud České republiky má podle Ústavy pravomoc rozhodovat o: a) zrušení zákonů b) opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné c) souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem d) odvolání guvernéra České národní banky Odvoláním lze podle správního řádu napadnout: a) rozhodnutí o přerušení řízení b) rozhodnutí o obnově řízení c) rozhodnutí o odvolání d) rozhodnutí o předběžném opatření Ústavní soud ČR: a) rozhoduje o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem b) rozhoduje o odvolání předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu c) se skládá z 10 soudců d) rozhoduje o zrušení zákonů Soudce je do funkce jmenován: a) bez časového omezení b) na dobu 25 let c) na dobu 40 let d) na dobu 15 let Mandát poslance Parlamentu ČR zaniká: a) odepřením slibu b) složením slibu s výhradou c) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody d) ztrátou volitelnosti Studenti tvoří akademický senát fakulty: a) výlučně b) nejméně z jedné třetiny, nejvýše však z jedné poloviny c) nejméně z jedné poloviny, nejvýše však ze dvou třetin d) nejvíce z jedné třetiny Statutárním městem je: a) Liberec b) Tábor c) Plzeň d) Kladno Peněžitá plnění se dle správního řádu vymáhají: a) srážkami ze mzdy b) přikázáním pohledávky c) přímým vynucením uložené povinnosti d) postupným ukládáním peněžitých pokut Vláda v ČR: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyhlašuje nouzový stav c) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem d) vyhlašuje válečný stav 4

6 Bezpečnostní rada státu v České republice: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyslovuje souhlas s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky c) je poradním orgánem vlády d) vyhlašuje nouzový stav Mezi trestné činy proti životu a zdraví upravené v Hlavě VII. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin loupeže b) trestný čin účasti na sebevraždě c) trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení d) trestný čin rvačky Společnost s ručením omezeným: a) může mít nejvíce padesát společníků b) musí mít nejméně dva společníky c) musí mít nejméně pět společníků d) musí mít nejméně jednoho společníka, který je komanditistou, a nejméně jednoho společníka, který je komplementářem Odvolací orgán může rozhodnutí správního orgánu I. stupně: a) zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí b) zrušit c) potvrdit d) změnit Mezi obchodní společnosti nepatří: a) družstva b) veřejné obchodní společnosti c) společnosti s ručením omezeným d) nadace Soudce Ústavního soudu České republiky: a) schvaluje Senát b) navrhuje Senát c) volí Poslanecká sněmovna d) jmenuje prezident republiky Právní předpis kraje může nabýt účinnosti: a) patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje b) pozdějším dnem než je patnáctý den následující po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, je-li tak v něm stanoveno c) dnem přijetí d) dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje Nekalou soutěží není: a) podplácení b) zlehčování c) klamavá reklama d) klamavé označení zboží a služeb Mezi akademické pracovníky vysoké školy nepatří: a) profesoři b) asistenti c) odborní asistenti d) docenti Plná moc nezaniká: a) odvoláním zmocnitelem b) výpovědí zmocněncem c) smrtí zmocněnce d) provedením úkonu, na který byla omezena Text Ústavy České republiky neobsahuje ustanovení: a) o Veřejném ochránci práv b) o tom, že soudy jsou povolány k tomu, aby poskytovaly ochranu právům c) o prokuratuře České republiky d) o státních svátcích České republiky Občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, může být zvolen: a) do Poslanecké sněmovny b) do Senátu c) jen do Senátu d) jen do Poslanecké sněmovny Vysoká škola: a) není právnickou osobou b) je pouze soukromá c) je pouze univerzitní d) je pouze státní Mezi ústřední orgány státní správy České republiky patří: a) Veřejný ochránce práv b) Český telekomunikační úřad c) Komise pro cenné papíry d) Český bánský úřad Mezi tzv. statutární města patří: a) Karlovy Vary b) Plzeň c) Děčín d) České Budějovice Státním symbolem ČR není: a) státní pečeť b) státní znak c) státní hymna d) státní heslo Správní orgán I. stupně může rozhodnout sám o odvolání: a) nemůže sám rozhodnout b) vyhoví-li odvolání v plném rozsahu a rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení c) vyhoví-li odvolání z větší části d) na žádost účastníka řízení Právo zákonodárné iniciativy v ČR náleží: a) Veřejnému ochránci práv b) prezidentu republiky c) skupině senátorů d) předsedovi Poslanecké sněmovny Mezi státní symboly ČR nepatří: a) státní pečeť b) státní vlajka c) malý státní znak d) velký státní znak Domácnost mohou tvořit: a) jen fyzické osoby b) jen právnické osoby c) fyzické i právnické osoby d) výlučně manželé Peněžitý trest lze dle českého trestního zákona uložit: a) v neomezené výši b) ve výměře od pěti tisíc Kč do deseti milionů Kč c) ve výměře od dvou tisíc Kč do pěti milionů Kč d) vždy ve výši nad jeden milion Kč Rozhodnutí správního orgánu nemusí za určitých podmínek obsahovat: a) odůvodnění b) výrok c) úřední razítko d) poučení o odvolání 5

7 Do pravomoci zastupitelstva kraje nepatří: a) předkládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů pokud má zastupitelstvo kraje za to, že jsou v rozporu se zákonem b) vydávání obecně závazné vyhlášky kraje c) předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně d) schvalování rozpočtu kraje K provedení zákona a v jeho mezích vláda vydává: a) nařízení b) sdělení c) opatření d) vyhlášky Obec navenek zastupuje: a) rada obce b) starosta c) zastupitelstvo obce d) obecní úřad Mezi pojmové znaky podnikání patří: a) stálost b) soustavnost c) samostatnost d) účel dosažení zisku Ústava České republiky byla přijata: a) Českou národní radou b) Poslaneckou sněmovnou c) Poslaneckou sněmovnou a Senátem d) Federálním shromážděním Předmětem občanskoprávních vztahů nemohou být: a) práva b) věci c) fyzické a právnické osoby d) jiné majetkové hodnoty Předseda vlády podává demisi do rukou: a) předsedy Senátu b) premiéra c) předsedy Poslanecké sněmovny d) prezidenta republiky Samosprávným akademickým orgánem fakulty je: a) vědecká rada fakulty b) rektor c) kvestor d) děkan Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu vykonává: a) Nejvyšší kontrolní úřad b) Úřad na ochranu hospodářské soutěže c) Ústavní soud d) Česká národní banka Správní orgán zastaví správní řízení: a) vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět b) bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce c) uplyne-li lhůta pro podání řádného opravného prostředku d) odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu Podle českého trestního zákona se trestnost činu posuzuje: a) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, s výjimkou případů, kdy je pozdější zákon pro pachatele příznivější b) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a to bez výjimky c) podle zákona účinného v době, kdy má být trest vykonán d) podle zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. b) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. c) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. d) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. Státní občanství České republiky lze nabýt: a) osvojením b) určením otcovství c) nalezením na území České republiky d) přijetím do státní služby Návrh zákona může Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podat: a) senátor b) skupina poslanců c) poslanec d) skupina senátorů Územní samosprávné celky: a) jsou územními společenstvími občanů b) jsou veřejnoprávními korporacemi c) hospodaří podle vlastního rozpočtu d) mohou mít vlastní majetek Děkana jmenuje a odvolává: a) akademický senát fakulty b) kvestor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) rektor Sídlo: a) musí být určeno při zřízení právnické osoby b) musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí c) může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s účelem právnické osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu činnosti právnické osoby d) není u právnické osoby užíváno Správní řízení se zahajuje: a) z úřední povinnosti rozhodnutím soudu b) souhlasným prohlášením účastníků řízení c) na návrh účastníka řízení d) z podnětu správního orgánu Mezi územní samosprávné celky nepatří: a) obce b) okresy c) kraje d) stát Obchodní firmu mají: a) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku b) jen podnikatelé právnické osoby c) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku d) jen podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Součástí Olomouckého kraje je okres: a) Bruntál b) Vyškov c) Vsetín d) Jeseník Doručuje-li správní orgán veřejnou vyhláškou, vyvěsí písemnost způsobem v místě obvyklým: a) po dobu 10 dnů b) po dobu 15 dnů c) po dobu 3 dnů d) po dobu 20 dnů 6

8 Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, nepatří: a) trest ztráty čestných titulů a vyznamenání b) trest propadnutí majetku c) trest zákazu pobytu d) trest obecně prospěšných prací Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává: a) pověřený obecní úřad b) Ministerstvo vnitra c) obecní úřad d) krajský úřad Soudce je při rozhodování vázán: a) všemi mezinárodními smlouvami b) zákony a podzákonnými právními předpisy c) staršími rozhodnutími soudů ve stejné nebo obdobné věci d) zákony Zákonná opatření: a) přijímá vláda b) přijímá kdykoliv Senát c) přijímá Poslanecká sněmovna, dojde-li k rozpuštění Senátu d) přijímá kdykoliv Poslanecká sněmovna Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Lidský život je hoden ochrany již před narozením. b) Trest smrti se nepřipouští. c) Každý má právo na život. d) Nikdo nesmí být zbaven života. Obec je: a) městem, má-li alespoň 3000 obyvatel a stanoví tak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády b) základním územním samosprávným celkem c) veřejnoprávní korporací d) vždy součástí vyššího územního samosprávného celku Návrh na zrušení zákona je oprávněn(a) Ústavnímu soudu ČR navrhnout: a) vláda b) Veřejný ochránce práv c) prezident republiky d) komora Parlamentu Způsobilost právnické osoby k právním úkonům: a) může být omezena jen zákonem b) může být omezena zákonem i soudem c) nemůže být omezena d) může být omezena jen soudem Proděkany jmenuje a odvolává: a) děkan b) akademický senát veřejné vysoké školy c) rektor d) akademický senát fakulty Soudce Ústavního soudu je do funkce jmenován: a) na dobu 25 let b) bez časového omezení c) na dobu 15 let d) na dobu 10 let Zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen právnické osoby b) jen fyzické osoby podnikající c) jen fyzické osoby d) fyzické osoby i právnické osoby Mezi trestné činy obecně nebezpečné upravené v Hlavě IV. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin šíření toxikomanie b) trestný čin obecného ohrožení c) trestný čin neposkytnutí pomoci d) trestný čin šíření nakažlivé choroby Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví v mezích zákona: a) užívat b) požívat jeho plody c) nakládat s ním d) držet Platné znění Ústavy České republiky neobsahuje následující ustanovení: a) Zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku volí hejtmana. b) O názvu vyššího územního samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo. c) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. d) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem: a) podpisu pracovní smlouvy b) který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce c) následujícím po podpisu pracovní smlouvy d) sepsání pracovní smlouvy Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být: a) věci b) fyzické a právnické osoby c) práva d) jiné majetkové hodnoty Státní zastupitelství v ČR podle Ústavy: a) může vydávat obecně závazné vyhlášky b) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení c) je součástí moci výkonné d) zastupuje stát ve věcech majetkových Poslaneckou sněmovnu může rozpustit: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda vlády c) prezident republiky d) předseda Senátu Zletilost se podle občanského práva nabývá obecně: a) dovršením 16. roku věku b) dovršením 18. roku věku c) dovršením 15. roku věku d) dovršením 21. roku věku Občanem kraje: a) nemůže být právnická osoba b) je každá fyzická osoba c) je fyzická i právnická osoba za stanovených podmínek d) je fyzická osoba za stanovených podmínek Stanovení předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích se týkají tzv.: a) lustrační zákony b) privatizační zákony c) restituční zákony d) rehabilitační zákony Mandát senátora Parlamantu ČR zaniká: a) uplynutím volebního období b) rozpuštěním Poslanecké sněmovny c) složením slibu s výhradou d) ztrátou volitelnosti 7

9 Kraj: a) vystupuje v právních vztazích svým jménem b) má vlastní majetek c) nese odpovědnost z právních vztahů, do nichž vstoupil d) není veřejnoprávní korporací Přijatý zákon nepodepisuje: a) předseda Senátu b) prezident republiky c) předseda vlády d) předseda Poslanecké sněmovny Habilitační řízení mohou konat: a) vysoké a střední školy b) jen vysoké školy c) jen Pedagogická fakulta UK d) jen vyšší odborné školy Parlament České republiky vyhlašuje: a) stav ohrožení státu b) nouzový stav c) stav nebezpečí d) válečný stav Zastupitelstvo obce: a) schvaluje rozpočet obce b) vydává obecně závazné vyhlášky obce c) schvaluje program rozvoje územního obvodu obce d) volí starostu obce Společnost s ručením omezeným za porušení svých závazků: a) odpovídá do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku b) odpovídá celým svým majetkem c) neodpovídá vůbec d) odpovídá maximálně do výše ,- Kč Součástí Jihočeského kraje je okres: a) Strakonice b) Prachatice c) Tachov d) Domažlice Podání dle správního řádu nelze činit: a) v elektronické podobě za určitých podmínek b) ústně do protokolu c) telefonicky d) písemně Podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku není: a) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů b) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu c) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění d) osoba zapsaná v obchodním rejstříku Do správního spisu je oprávněn nahlížet: a) znalec b) osoba, která prokáže odůvodněnost požadavku k nahlédnutí c) zástupce účastníka d) svědek Podnikem se ve smyslu obchodního zákoníku rozumí soubor složek: a) fiktivních b) osobních c) nehmotných d) hmotných Prezidenta republiky volí: a) jen ti občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let b) občané ČR, kteří dosáhli věku 21 let a mají právo volit c) všichni občané ČR, kteří mají právo volit d) jen Poslanecká sněmovna Mezi samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy nepatří: a) vědecká rada b) kvestor c) disciplinární komise d) akademický senát Mezi orgány kraje nepatří: a) hejtman b) rada c) krajský úřad d) zastupitelstvo kraje Kraj zastupuje navenek: a) hejtman b) krajský úřad c) starosta d) rada Členy akademického senátu fakulty: a) jmenuje akademický senát veřejné vysoké školy b) jmenuje děkan c) jmenuje rektor d) volí vědecká rada fakulty V čele obecního úřadu je: a) tajemník obecního úřadu b) zastupitelstvo obce c) místostarosta (místostarostové) d) starosta Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) schvaluje státní závěrečný účet b) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem c) je orgánem ochrany práv a svobod občanů d) je orgánem ochrany ústavnosti V čele krajského úřadu stojí: a) náměstek hejtmana b) hejtman c) ředitel d) starosta Mezi právní předpisy kraje patří: a) zákonná opatření kraje b) obecně závazné vyhlášky kraje c) nařízení kraje d) zákony kraje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a) může odvolat prezidenta republiky b) může být rozpuštěna prezidentem republiky c) je volena na 6 let d) je volena podle zásad poměrného zastoupení Zasedání zastupitelstva obce: a) je tajné b) zpravidla řídí starosta c) je veřejné d) svolává rada obce Prezident republiky v ČR: a) není z výkonu své funkce odpovědný b) jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu c) může být stíhán pro velezradu d) může předsedat vládě V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) den nástupu do práce b) výši mzdy c) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán d) místo výkonu práce 8

10 Krajský úřad se člení na: a) odbory b) sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana c) oddělení d) divize Prezident republiky ze soudců jmenuje: a) pouze soudce Ústavního soudu b) pouze soudce Ústavního soudu a Nejvyššího soudu c) pouze soudce Nejvyššího soudu d) pouze soudce Nejvyššího správního soudu Obchodní zákoník neupravuje: a) některé jiné vztahy s podnikáním související b) obchodní závazkové vztahy c) postavení podnikatelů d) řízení o umoření listin Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří: a) stanovení výše poplatků spojených se studiem b) určování počtu přijímaných uchazečů o studium c) organizace studia d) habilitační řízení Součástí ústavního pořádku České republiky nejsou: a) ústavní zákony upravující státní hranice b) ústavní zákony České národní rady přijaté po c) ústavní zákony doplňující Ústavu z r d) zákonná opatření Senátu Bezpečnost České republiky zajišťují: a) ozbrojené síly b) havarijní služby c) záchranné sbory d) ozbrojené bezpečnostní sbory Návrh zákona je oprávněn v ČR podat: a) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku b) Senát c) předseda vlády d) prezident republiky Vláda je podle Ústavy České republiky: a) oprávněna zřizovat ministerstva b) odpovědna Parlamentu c) volena Poslaneckou sněmovnou d) povinna podat demisi, odstoupí-li více než polovina jejích členů Soukromá vysoká škola v ČR: a) musí mít státní souhlas udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR b) musí být zřízena veřejnou vysokou školou c) musí být právnickou osobou d) musí mít své sídlo na území ČR Právní úkon je neplatný: a) pokud je jeho předmětem nemožné plnění b) pokud svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu c) pokud se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům d) pokud svým obsahem nebo účelem obchází zákon Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: a) odvolává vládu b) může podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky c) je volena na 5 let d) má 150 poslanců Mezi obchodní společnosti patří: a) občanská sdružení b) akciová společnost c) zájmová sdružení právnických osob d) nadace Způsobilost k právním úkonům vzniká u fyzické osoby v plném rozsahu: a) dosažením věku 21 let b) zletilostí c) dosažením věku 15 let d) narozením Prezident republiky v ČR: a) je vrchním velitelem ozbrojených sil b) má právo předsedat schůzím vlády c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) předsedá Bezpečnostní radě státu Každá právnická osoba musí mít určeno: a) sídlo b) název c) místo podnikání d) jméno Prezidentem republiky nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 40 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 18 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) je nezávislý orgán b) rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy c) vykonává kontrolu plnění státního rozpočtu d) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem Součástí ústavního pořádku České republiky není: a) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. b) Listina základních práv a svobod c) ústavní zákon ČNR o státních symbolech České republiky d) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky Statutárním městem je: a) Opava b) Přerov c) Olomouc d) Ostrava Do obchodního rejstříku se povinně nezapisují: a) nadace b) obchodní společnosti c) zájmová sdružení právnických osob d) družstva Znaky a prapory obcím: a) uděluje předseda Poslanecké sněmovny b) uděluje vláda c) navrhuje ministr vnitra d) schvaluje předseda Senátu Statutárním městem není: a) Prostějov b) Zlín c) Brno d) Jihlava V čele veřejné vysoké školy je: a) rektor b) děkan c) kvestor d) akademický senát Obec nemůže: a) vydávat v samostatné působnosti nařízení obce b) mít vlastní majetek c) vystupovat v právních vztazích svým jménem d) ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 9

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 PRAHA 2003 Základní znalosti hlavních právních předpisů Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS 1. část PRA_101 2. část PRA_102 1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS I. POJEM: Stát je formou organizace společnosti v určitých epochách vývoje. Stát vznikl na určitém stupni

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více