Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,"

Transkript

1 Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM

2 Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr - prognózy vývoje

3 1 Úvod Miniaturizace hardware Mikroelektronika Konstrukční (assembly) substráty (DPS, keram.) Obvodová Funkční Diskrétní prvky Optoelektronika Konstrukční prvky Polovodičové IO Vrstvové IO Mikrovlnná Moduly MCM Monolitické TV Akustoelektronika Pouzdra Na izolačních podložkách TLV.. LTCC Bioelektronika COIC, BGA, CSP CMOS, BiCMOS, CCD, BiCMOS. polymerní Kvantová elektronika atd. MEMS, atd.

4 Moderní technologie Polovodičové struktury (čipy) SoC WLP THSV 3D Interconnection + Packaging Tlusté vrstvy Tenké vrstvy LTCC - sítotisk, dispenze nevak. - naprašování, napařování vak. - sítotisk, dispenze, lis, punch nevak. Polymerní vrstvy sítotisk nevak. HIO MCM pouzdřící technologie (CSP. SOP, SOC) SMT, embeded.

5 Prerekvizity HIO, PM

6 HIO Pouzdření HIO povrchově montované s holými čipy pájení vývodů kovová plastová keramická pájení vývodů pouzdření fluidizací pouzdření máčením pouzdření zaléváním

7 Důvody pro použití HIO Výkonové obvody (dobrý odvod tepla, oddolnost) Vysokofrekvenční obvody (MPV, rozložené parametry) Přesné a odolné pasivní prvky a sítě Vysoká spolehlivost Malá sériovost Nekonvenční aplikace (senzory, antény, stínění, topná tělesa, elektroluminescenční prvky, fotovoltaické články atd.)

8 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy 3 Tenké vrstvy 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr - prognózy vývoje

9 2 Tlusté vrstvy Pojmem tlustá vrstva označujeme vrstvu, jejíž tloušťka je řádově desítky mikrometrů. Tlusté vrstvy jsou nehomogenní směsi několika materiálových složek a jejich struktura má amorfní charakter. Materiály (ve formě pasty) pro výrobu tlustých vrstev obsahují několik složek: Funkční složku, která zajišťuje žádané elektrické vlastnosti vrstvy Adhesní (tavivovou) složku, která drží pohromadě částice funkční složky (matrice) Technologickou (pojivovou) složku zajištující dostatečnou viskozitu pasty během nanášení

10 Povrchové napětí a pojivová složka Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin snaží dosáhnout s nejmenší energií tedy co možná nejhladšího stavu s minimálním rozpětím, uplatňující se na rozhraní kapaliny s pevnou látkou Pojivovou složku tvoří organická rozpouštědla, jež tvoří 1/3 1/4 objemu past Vytváří v pastě tekutou suspenzi vhodnou pro tisk Během výpalu dojde k jejímu odpaření

11 VISKOZITA Viskozita charakterizuje vlastnosti kapalin (vnitřní tření v kapalinách) Je dána přímou úměrou mezi smykovou rychlostí s a smykovým napětím F uvnitř kapaliny Newtonovská kapalina jedině u ní lze dobře definovat hodnotu viskozity (glycerin, voda) Nenewtonovská kapalina viskozita není látkovou konstantou, ale závisí na rychlosti deformace resp. napětí tečení - Pseudoplastické - zdánlivá viskozita se s rostoucím tlakem zmenšuje (tlustovrstvé pasty) - Dilatantní kapalina - zdánlivá viskozita roste s tlakem (šlehačka) - Binghamské kapaliny - dochází k toku až po překročení určitého prahového smykového napětí, tzv. meze toku (bažina)

12 Viskozita F S Viskozita = Převrácená hodnota viskozity je tekutost = 1 Základní jednotka viskozity je poise (P). 1P = 1.00 g.cm -1.s -1 1Pa.s = 1 kg.m -1.s -1 = 10 P Voda má viskozitu 0,00899 Poise při 25 C a tlaku 1 atmosféry. (0,00899 P= 0,899 cp= mpa s) Změna viskozity závisí na změně mechanického tlaku Chování pasty: 1 pasta po rozmíchání 2 počátek tisku 3 protlačení sítem 4 - vyrovnání

13 TLV pasty a rheologie (1) slavné zvolání starořeckého filozofa Herakleita Panta rhei!, neboli Vše plyne. Řecké slovo rhein znamená téci a rheologie je tedy nauka o toku a plynutí, přesněji řečeno, je to věda o časově závislých tokových a deformačních procesech v různých materiálech. Předmětem nauky o toku neboli rheologie jsou různé kapaliny, ale i mnoho dalších materiálů, které tvoří přechod mezi pevnými látkami a kapalinami. Za určitých okolností totiž všechny materiály tečou. Sem patří především čas. Ve starozákonním zpěvu prorokyně Debory se vyskytuje verš skály tekly před Hospodinem. Podle tohoto Debořina zpěvu bylo v rheologii zavedeno takzvané Debořino číslo t rel je relaxační doba daného materiálu, která charakterizuje rychlost molekulárních přeskupení. (je velice krátká pro tekutou vodu a velmi dlouhá pro tvrdou žulu) t obs je doba pozorování. Čím menší je Debořino číslo, tím tekutější se jeví daný materiál. (Pokud je pozorovací doba nekonečně dlouhá, tečou i skály. A také naopak, na samém počátku podmořské exploze se i voda může jevit jako velmi tvrdý a tuhý materiál).

14 TLV pasty a rheologie (2) Středoškolská fyzika zná dva zákony, které jsou základem veškeré mechaniky. Jsou to: Newtonův zákon viskózního toku, který definuje viskozitu Hookův zákon o deformaci tuhých těles.

15 TLV pasty a rheologie (3) Newtonův zákon: proudí-li kapalina trubkou nebo kanálem, není její rychlost stejná po celém průřezu. U stěny je kapalina klidnější, ale směrem ke středu je proud stále prudší. Pozorování toku řeky přivedlo Isaaka Newtona na myšlenku, že uvnitř kapaliny existuje tření, které přenáší pohyb od jedné její vrstvy ke druhé. Mírou tohoto tření a zároveň charakteristikou dané kapaliny je viskozita. V jednoduchém případě (Newtonovské kapaliny voda) existuje přímá úměra mezi smykovou rychlostí s = γ a smykovým napětím F = τ. Konstanta úměrnosti mezi těmito dvěma veličinami je právě viskozita η: Daleko běžnější jsou kapaliny ne-newtonovské, které mění viskozitu v závislosti na tlaku a čase. Ty se nazývají tixotropní (tlusté vrstvy).

16 TLV pasty a rheologie (4) Zatímco Newtonův zákon viskózního toku je základem mechaniky kapalin, na opačné straně mechaniky materiálů je Hookův zákon deformace tuhých těles. Když jej Robert Hooke experimentálně objevil, dlouho se trápil pochybnostmi a nejprve zveřejnil v roce 1676 tajuplný anagram ceiiinosssttuv, o němž prohlásil, že skrývá skutečnou teorii pružnosti. Teprve o tři roky později uveřejnil úplný článek, v němž prozradil, že záhadný nápis lze přepsat do latinského výroku Ut tesion sic vis neboli Jaké protažení, taková síla. Při tahovém zatížení je mechanické napětí σ přímo úměrné deformaci ε neboli Ϭ se nazývá prostě napětím, ε relativním prodloužením a konstanta E Youngovým modulem pružnosti (modulem pružnosti v tahu). Grafem takového vztahu je přímka a její směrnice je tentokrát Youngův modul pružnosti E (odpor ideálně hookeovského tělesa proti deformaci závisí na její velikosti, ale vůbec nezávisí na rychlosti).

17 VISKOZITA Hladký váleček, svisle ponořeného do zkoumané kapaliny, motorek otáčí válečkem. Otáčivý pohyb z motorku na váleček přenášen spirálovou pružinou. Rotační (Brookfield) viskozimetr Viskozita kapaliny vyvolává moment síly, jehož velikost se projevuje torzní deformací pružiny, odečitatelnou na stupnici viskozimetru.

18 VISKOZITA Systémem pro měření v soustavě koaxiálních válců nebo v systému kužel deska Velký rozsah smykové rychlosti Měření v úzké kónicky se zmenšující mezeře Haake - Rotovisko viskozimetr

19 Sítotiskové pasty Materiály ve formě sítotiskových past lze rozdělit do tří základních skupin: vodivé, odporové, dielektrické a izolační speciální. Pro vodivé pasty se používají jako funkční složka drahé kovy (Au, Pd, Pt, Ag), především pro svoji stálost a netečnost vůčí vlivům prostředí. Jako funkční složka odporových materiálů se používají různé směsi drahých kovů, které u některých systémů vytvářejí oxidy (např. RuO 2 ). Hodnota odporu je nastavována poměrem vodivé (kovové) části a tavivové (skelné) složky. U dielektrických past tvoří funkční složku materiály používané pro keramické kondenzátory (typ I nebo II ) a u izolačních past různé typy skelných frit. Jako tlusté vrstvy mohou být nanášeny i další předem připravené funkční směsii. Tyto materiály řadíme do skupiny speciálních past, jako jsou např. termistorové, magnetické, luminescenční, stínící a také pasty pro chemické senzory a další. Pasty jsou připravovány mícháním a roztíráním (rozpracováním) příslušných komponent připravených ve formě práškových frit (s co nejdefinovanějším tvarem jednotlivých částic o průměru 5 m).

20 Tlusté vrstvy

21 Dodavatelé past Electro Science Laboratory DuPont Heraeus Tanaka, Senju, Sumitomo Metal Japan CLEC Group, Jiangyin Mengyou Electric (490)

22 Test znalostí Příklad: Navrhněte a nakreslete v minimální rozměrové konfiguraci tlustovrstvový rezistor R = 2k2 pastou 1 k Ω na čtverec pro výkonové zatížení P = 1 W, je-li na substrátu tloušťky 0,635mm jmenovité zatížení odporu Po = 200 m W / mm 2. S P P o 1 0,2 5mm 2 S l. w 2 S 2,2w 2 2 5mm 2,2w Zkouška správnosti navrženého odporu:

23 Depozice tlustých vrstev Nanášení tlustých vrstev se v mikroelektronice provádí následujícími způsoby: sítotiskem šablonovým tiskem writing - popisem (jehlou, hrotem, dispenzerem) jetting

24 Princip sítotisku

25 Síťoviny pro sítotisk

26 Parametry sít Počet ok na Průměr vlákna Tloušťka síta Světlost oka Světlost síta Teoret. objem protlač. pasty (palec/cm) (cm 2 ) ( m) ( m) ( m) (%) ( m 3 /oko) 35/ ,2 197,5 60/ ,8 113,5 80/ ,5 75,5 100/ ,7 59,5 130/ , / , / / ,7 19,5 305/ ,9 16 P á j e c í p a s t y T l u s t é v r s t v y

27 Výběr síta a zhotovení šablony Pokřivení (warp) / útek (weft) Tažením drátu na délku vznikají deformace - pokřivení, tažením drátu napříč vzniká útek. To vykompenzují jen ušlechtilé ocelové dráty se zvláštními vyššími požadavky na průměrné tolerance, průtažnost (plastičnost) a povrch drátu. Rozměr oka (w), průměr drátu (d) Dva nejdůležitější funkční rozměry sítě jsou rozměr oka w a průměr drátu d. Např. SD 50/30 50 = w (v m) 30 = d (v m)

28 Jemnost a světlost síta Jemnost síta (hustota) Počet drátů na cm (n) nebo inch (Mesh). 10mm n w( mm) d( mm) 25,4mm Mesh w( mm) d( mm) Světlost síta (oka) a 0 Jako rozevření síta je definována procentuální část všech síťových otvorů veškeré plochy sítě. Větší rozevření plochy znamená větší propustnost pasty. 2 w a0 100% w d např: SD 50/30:39%

29 Tloušťka síta a teoretický objem pasty Tloušťka síta Tloušťku síta významně ovlivňuje průměr drátu a tkací technika. Měření tloušťky se uskutečňuje v uvolněném stavu se senzorovým snímačem, při tlaku 1,8N (proti nehybné, rovinné podložce). Teoretický objem pasty v th Teoretický objem pasty je objem otevřeného oka, nenanesený na plochu substrátu. To udává konečnou teoretickou tloušťku smáčené vrstvy sítotisku v m. Při nedostatečném nanesení se musí použít síť s vyšším v th. v th w,d,d je v m 2 w cm m 3 2 / D w d

30 Typy sít Koenen (www.koenen.de)

31 Vztah mezi velikostí rámu síta a tištěným motivem Volba rámu Ocelová síta jsou podstatně více napnuté než syntetické. Sítotiskový rám musí být schopný udržovat natažené síto. Musí zachovat stabilní tvar k dosažení reprodukovaných výsledků tisku. Rám se doporučuje s hliníkovým pokovením nebo ocelovým profilem. Velikosti rámu Příliš malý rám vzhledem k tisknutému obrazu vede k přetěžování tkaniny síta a kpředčasné únavě. Aby se mohlo plně využít výhod ocelové tkaniny, jsou doporučeny následující geometrické vztahy. Princip výpočtu pro rámy v technologii TLV R=šířka stěrky W=délka stěrky H=odskok K~ 2. R L~ 3. W H~ (0,002-0,005). K

32 Velikost rámu vs. odtrh Tisk (odskok a protlačení) Potřebný odskok závisí na celé řadě faktorů, jako např. napnutí síta, viskozitě pasty, rychlosti stěrky, ale dokonce i na provedení šablony. Proto se pro odskok nemohou stanovit žádné všeobecně platné podmínky, kromě podmínky začínat vždy s co nejmenším odskokem. (Musí dojít k dokonalému přenosu pasty přes síto - když se nedostatečně přenese pasta z šablony, odskok se trochu sníží). Závěr: Čím větší velikost rámu, tím dokonalejší přenos pasty.

33 Realizace šablony Na tkaninu se nanáší fotocitlivý materiál. Po vysušení se exponuje UV zářením. Jako předloha šablony slouží diapozitiv. Osvícené místo se vytvrdí, neosvícené místo zůstává rozpustné ve vodě. Jako vývojka na síto je použita voda. V technologii tlustých vrstev se využívá sítotisková šablona k tisku vodivé cesty, odporové, izolační, skelné pájky a pájecí pasty na keramický substrát. Struktury v sériové produkci jsou realizovány až do 100 m šířky, ve výzkumu až do 40 m. U požadavku na silnou vrstvu se pokrývá šablona vrstvou o tloušťce m. Tisk pájecí pasty je možný se sítem až do rozměru rastru 0,635mm. Při menším rozměru rastru by se měla použít kovová šablona. K dostání jsou materiály pro šablony (filmy) tloušťky od 80 do 400 m. S tkaninou 80 mesh s průměrem drátu od 0,065mm pro nanesení pájecí pasty, se dosahuje následující tloušťky vrstvy: tloušťka nanesené vrstvy = tloušťka filmu + 10% při 200 m filmu se tedy dosáhne tloušťky 220 m. V solární technologii se používají síta pro tisk kontaktů na křemík. Tím se dosahuje vyšší účinnosti solárních článků. Musí se nanášet extrémně jemná vodivá cesta, ale pokud je to možné, vysoká. Přitom se přibližuje až k hranicím možného rozlišení (realizována vodivá cesta je od 45 m).

34 Realizace šablony Jsou dva fotocitlivé systémy: Diazová sloučenina Chemické činidlo polyvinyl alkohol (PVA) je smíchán s fotocitlivou složkou. Rozklad se děje když jsou tyto složky nechráněné. Uvolní se nitrogen a volné radikály, které vedou kpřekřížení propojených molekul. Proto nebude exponovaná oblast rozpustná ve vodě. Reakce fotopolymerové sloučeniny při expozici Reakce diazové sloučeniny při expozici Fotopolymerová sloučenina Fotocitlivý komponent SBQ (Stil-Bazole-Quarternized) je smíchán s činidlem polyvinyl alkoholu. Exponovaná oblast se pospojuje, neozářená oblast zůstane vodorozpustná. Chemické sloučení (dvojné vazby) v molekulách probíhá velmi rychle, fotocitlivost je 5x větší než u Diazové sloučeniny. Skladovací stabilita je velmi vysoká; nanesené síto se může uchovávat až do 6 měsíců, patří to k výhodě fotopolymerového filmu, ten se používá v tloušťkách 10,15,20,25,30,40,50,80,100,150,200,250,300,350,400 m.

35 Tři metody nanášení: Přímé nanášení: Fotocitlivá emulse je aplikovaná přímo na tkaninu. Polopřímé nanášení: Sítotiskový film je vrstvený na tkaninu pomocí emulse. Kapilární nanášení: Sítotiskový film je přilnut ke tkanině smáčené vodním roztokem Je upřednostňována polopřímá metoda, protože zajišťuje optimální reprodukovatelnou nanášecí tloušťku a vysokou trvanlivost sítotiskové šablony. Pro sušení se používá teplota 40 C. Expozice K expozici je zapotřebí diapozitiv v měřítku 1:1. Uspořádání sítové a filmové předlohy při ozáření Vakuový rám na expozičním zařízení zaručuje optimální kontakt mezi Dia a emulzí a ještě více minimalizuje efekt zmenšení ozáření. Pro optimální výsledek musí být správně stanovena expoziční doba. (krátký čas = velké rozlišení, nízká mechanická stabilita; dlouhý čas = malé rozlišení-malá okrajová ostrost a nepružnost) Maximální spektrální citlivost filmu fotopolymeru a emulze je v oblasti UV od 340nm do 430nm, kdežto u Diazové sloučeniny leží v dlouhých vlnových délkách.

36 Zařízení pro sítotisk a šablonový tisk

37 Hlavní parametry tiskového procesu Operátor Stroj; Šablona Nespolehlivost! nutno omezit vliv Parametry tisku Upnutí DPS Klima typ Povrchová úprava rychlost tlak separace Úhel stěrky Tuhost X,Y Rovinnost Typ upnutí Stěrka Pasta Kvalita břitu Povrchové napětí Třída pasty Tixotropie

38 Faktory působící v průběhu tisku

39 Writing (dávkování popisem) PLOTTER DRIVE UNIT CONTROL UNIT DISPENSING UNIT X,Y,Z AXIS CAD data processing syringe and dispensing nozzle xy axis table + z axis holder Writing je nanášení tixotropních materiálů na podložky s pomocí dispenzeru, jehož hrot není v přímém dotyku se substrátem. Zařízení se skládá z: - řídící části generující data pro řízení procesu - depoziční jednotky s nanášecím hrotem - poziční jednotky s ovládáním pohybu ve směru os x, y, z

40 Writing (dávkování) Klíčovou částí zařízení je depoziční hlava se zásobníkem pasty a injekční jehlou, skrze kterou je pasta nanášena

41 Writing deponované vrstvy Příklad nanesené vodivé vrstvy ve tvaru cívky tlustovrstvá vodivá pasta AgPd

42 Jetting tryskání vs. dávkování Jetting (tryskání) je proces, ve kterém je kapalina v rychlé frekvenci vytlačována přes trysku. V každém cyklu tryskání je vytlačováno definované množství materiálu. Obvyklá frekvence tryskání je Hz, někdy až 1000 Hz. Při dávkování jehlou kapalina zůstává na špičce jehly a poté je teprve aplikována na substrát. Adheze a povrchové napětí substrátu způsobují uchycení pasty na substrát, ale předtím, než se jehla posune do další pozice, musí nastat pohyb vzhůru v ose z. Rozdíl mezi tryskáním a dávkováním jehlou je v tom, že při tryskání je kapalina vytlačena z trysky tak, že se oddělí od trysky před spojením se substrátem.

43 Výpal tlustých vrstev Tlustá vrstva heterogenní systém s amorfní strukturou

44 Justování (trimování) TLV Dostavování hodnot rezistorů po výpalu se provádí buď otryskáváním křemenným pískem nebo trimováním s pomocí laseru (YAG) pracujícího v impulsním režimu jak je patrné z obr. Po každém kroku, v němž je odpálena vrstva ve tvaru kruhového svazku, je prováděno měření jmenovité hodnoty rezistoru až do dosažení nastavené hodnoty, kdy se proces ukončí. Bočním zářezem do rezistoru se zvětšuje dráha proudových siločar, resp. celkový počet čtverců rezistoru, takže jeho jmenovitá hodnota se zvyšuje. Používá se I zářezů, nebo zářez ve tvaru L. Jeho výhodou je i ta skutečnost, že při podélném řezu je nárůst hodnoty odporu pozvolnější než při řezu příčném.

45 TLV vícevrstvové (multilayer)

46 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy 3 Tenké vrstvy 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Multičipové moduly 7 Závěr - prognózy vývoje

47 3 Tenké vrstvy Tenké vrstvy jsou amorfní, polykrystalické nebo monokrystalické struktury vytvářené řízeným nanášením materiálů v uzavřeném vakuovém prostoru, v elektronice nejčastěji fyzikálními metodami, napařováním nebo naprašováním. Tloušťka tenkých vrstev se pohybuje v rozmezí desetin až jednotek m, v důsledku čehož neplatí tytéž fyzikální konstanty a vlastnosti jako u běžných objemů materiálů. To předurčuje jejich mimořádné elektrické vlastnosti (vrstvový odpor, teplotní součinitel odporu a pod.), což je právě v elektronice při realizaci struktur využíváno.

48 Tenké vrstvy Parametr Tenké vrstvy Tlusté vrstvy Rozlišení čára/mezera m 10 (5) 100 (50) Vrstvový odpor vodičů m 1 30, (5) Předhodnota pro rezistory , 100, 1000, 10 4, 10 5, 10 6 TCR ppm. K (30) Stabilita, 70 C, 1000 h % 0,1 0,5 P ztrátový W cm 2 0,2 1,5 Proudový šum V/V 0,05 0,3 (100 ) 3 (100 k )

49 Způsoby nanášení tenkých vrstev Fyzikální vakuové nanášení Physical vapor deposition (PVD) představuje několik různých způsobů depozice tenkých vrstev na principu kondenzace materiálu na substrát. Odpařování materiálu může probíhat teplotně, laserem, bombardováním ionty apod. Tak lze nanášet kovy, slitiny i izolanty a to i ve více vrstvách. Fyzikální metody nanášení (PVD) : - Teplotní odpařování - Odpařování elektronovým paprskem - Naprašování - Laserové (pulzní) depozice Chemické vakuové nanášení (CVD) Chemical vapor deposition (CVD) využívá odpařování v průběhu chemických reakcí. CVD techniky: Plazmové odpařování (CVD) nebo smíšená fyzikálně-chemické vakuové nanášení

50 Vakuové napařování Počet částic Nv odpařený za jednotku času z jednotkové plochy je: Nv = 3, p/ (M.T) -1/2 kde p je rovnovážný tlak nasycených par M je molekulární hmotnost T je teplota p 1 d exp Vrstva vzniká vypařením materiálu ve vakuové komoře a jeho ulpěním na připravených substrátech Tlak Pa cm 0, , ,

51 Vytváření tenkých vrstev napařováním Zahřívání zdroje - napařovaného materiálu v uzavřeném vakuovém prostoru Tavení a odpařování kovů ( C) Kondenzace na chladnějším povrchu (substrát, stěny napařovací komory) Reakce s okolní atmosférou (Al Al 2 O 3 ) Vakuum vzniká čerpáním ve vzduchotěsné komoře 1Torr ~ 1mm rtuti (normální tlak 760 Torr) Vesmír asi Torr Člověk 740 Torr sáním (v malém objemu), Pro napařování je třeba asi 10-7 Torr (vysoké vakuum) Střední volná dráha je asi 45m (pro 10-6 Torr a molekulu velikosti m), vzdálenost zdroje od substrátu je 20 cm

52 Zařízení pro vakuové napařování -Tepelné odpařování -Odporové odpařování -Elektronovým paprskem -Pulsní (Flash)

53 Katodové naprašování Při naprašování je terč z vodivého materiálu umístěn ve vakuové komoře a je připojen na vysoký záporný potenciál řádově tisíce voltů. Do komory se vipouští pracovní plyn (obvykle argon) a tlak se udržuje na hodnotě řádově jednotky pascalu. Před terčem vzniká doutnavý výboj, přičemž kladné ionty bombardují záporný terč a záporné elektrony dopadají na uzemněnou kostru komory - anodu. Množství materiálu naprášené za jednotku času lze vyjádřit vztahem: Q = k. Ui / (p. d) kde k je konstanta úměrnosti Ui je pracovní napětí p je tlak d je vzdálenost mezi katodou a anodou

54 Systémy pro naprašování

55 Magnetronové naprašování Relative Sputtering Rates Table Ag 2.16 C 0.05 Mo 0.53 Ta 0.43 Al 0.73 Cr 0.60 Ni 0.65 Ti 0.38 Al Cu 1.00 Si 0.39 Zr 0.65 Au 1.76 Mg 0.26 SiO W 0.39 Před terčem je vytvořeno magnetické pole definovaného tvaru elektromagnetem nebo permanentními magnety. Takové zařízení se nazývá magnetron. Elektrony, které při klasickém naprašování unikají z prostoru před terčem, se v tomto případě v důsledku Lorentzovy síly pohybují po šroubovici podél siločar. Tak se výrazně prodlužuje jejich dráha, prodlužuje se i doba jejich setrvání v oblasti výboje a zvyšuje se pravděpodobnost ionizace dalších atomů pracovního plynu.

56 Čtyři stadia růstu tenké vrstvy: tvoření zárodků narůstání ostrůvků spojování center vyplňování mezer Na keramických substrátech jsou tenké vrstvy využívány pro realizaci především pasivních sítí (vodivé, odporové a dielektrické vrstvy), i když u některých materiálů lze pozorovat i polovodičové vlastnosti (byl realizován i tenkovrstvý tranzistor TFT). Typickými materiály pro nanášení tenkých vrstev napařováním jsou Au, Al, CrNi, Ta a další vodivé i nevodivé materiály pro naprašování.

57 Vytváření struktury obvodu Vytváření tenkých vrstev může probíhat dvěma způsoby: aditivním s následným odleptáváním selektivním s pomocí masek Glazování substrátu Depozice odporové vrstvy Depozice vodivé (dielektrické) vrstvy Teplotní stabilizace vrstev Selektivní leptání Trimování rezistorů

58 Sendvičová TV struktura a postup vytváření pasivní sítě

59 Topologie TV HIO Topologie osazeného obvodu [10 : 1]

60 Základní architektura matrice TV tranzistorů pro displej z kapalných krystalů. S každým obrazovým prvkem resp. pixlem displeje je spojen jeden TV tranzistor. TV tranzistory generují různá napětí jež způsobují různou orientaci molekul v kapalné suspenzi. To ovládá také rozdílné množství světla procházejícího TV matricí a barevným filtrem, a zajiš tuje tak tvorbu obrazu na displeji.

61 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy 3 Tenké vrstvy 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr - prognózy vývoje

62 4 Polymerní struktury Polymerace je reakce, při níž se spojuje (řetězí) obrovský počet jednoduchých nenasycených nízkomolekulárních sloučenin (monomerů) ve velké molekuly (makromolekuly), aniž při této reakci vznikají vedlejší nízkomolekulární zplodiny. Polymerace jsou schopny jen takové monomery, které obsahují v molekule jednu nebo více dvojných vazeb.

63 Polymerní struktury Polymery, které mají uhlíkové atomy v řetězci střídavě propojeny jednoduchými a dvojitými vazbami označujeme jako konjugované. Nejjednodušší takovou látkou je polyen, který se označuje jako polyacetylén, protože jej lze připravit polymerací acetylénu. Ten normálně vzniká ve formě tmavého prášku nepatrné vodivosti, jestliže se však dopuje příměsí jodu, vodivost se o mnoho řádů zvýší a lze připravit kovově lesklé filmy s vodivostí blížící se mědi. Vodivost polyacetylénu je způsobena solitony. Solitony jsou nelineární poruchy, které mohou přenášet energii a šířit se rozptylujícím prostředím, aniž by přitom byly samy rozptylovány. CH n V polyacetylénu existují dva typy solitonů: neutrální (beznábojový) a nabitý (kladný nebo záporný), vznikající na polyacetylénovém řetězci účinkem dopantů.

64 Polymery pro elektroniku Vodivé se strukturou PANI a PEDOT N N O O (PANI polyanilyn je ušlechtilejší než Cu) H H n S n (PEDOT - konjugovaný polymer s pozitivním nábojem založený na bázi polythiophenu Polovodivé PENTACENE a Poly-3 Hexyl- Thiophene (PENTACENE polycyklický aromatický úhlovodík složený z pěti lineárně slitých benzenových jader) Poloizolační polymery PPV a PPP Polymery izolační PVP a PI

65 Polymerní struktury Vodivé polymery jsou tvořeny systémem konjugovaných dvojných vazeb. Kromě konjugace je dalším nezbytným předpokladem elektrické vodivosti přítomnost nositelů náboje, které zprostředkovávají jeho transport po řetězci. Ty vznikají procesem, který je v analogii s klasickými polovodiči nazýván dopování. Je však podstatný rozdíl mezi dopováním anorganických a organických polovodičů. U anorganických polovodičů výrazně ovlivňují elektrické vlastnosti již stopové koncentrace dopující látky, u polymerů je potřeba koncentrací řádově vyšších, jednotek až desítek procent.

66 Polymerní struktury Dopanty jsou látky schopné vytvořit s polyacetylénem sloučeniny spřenosem náboje (tzv. charge transfer). Jestliže dopant polyacetylénu poskytuje elektrony, jedná se o donor (např. alkalické kovy). Když dopant naopak elektrony z polyacetylénu odčerpává jedná se o akceptor. Patří sem halogenové prvky (chróm, bróm, jód), halogenidy polokovů a nekovů, a také kyseliny a jejich soli. Následkem dopování dochází k vytvoření elektronových děr ve valenčním pásu (p-dopování) nebo k přenesení elektronů do vodivostního pásu (n-dopování). Dochází i ke změně charakteru vazeb podél polymerního řetěze jak je vidět na obr.

67 Polymerní struktury Tlustovrstvé polymerní materiály tvoří: pigmenty (plniva): - vodivé - odporové - dielektrické polymery (organické materiály): - termosety (epoxydové a fenolové pryskyřice) - termoplasty (akrylové pryskyřice) - rozpouštědla

68 Polymerní tlusté vrstvy Pro PTF technologii se používají buď standardní nebo speciální pasty. Standardní pasty vodivé pasty odporové pasty dielektrické pasty se zásadně skládají z funkčního systému, polymeru a rozpouštědel. Funkčním systémem u vodivých past je stříbro a v poslední době měď, u odporových past grafit a čedič a u dielektrických past jsou používány horniny jako slída, oxid hlinitý nebo chromdioxid. Polymery po vypaření rozpouštědel drží části funkčního systému pohromadě (koheze) a zaručují také adhezi pojiv k substrátu. Polymery se dělí na dvě kategorie: - polymery, které zahřátím vytvoří pevné struktury a proto jsou využívány pro tisk na pevné podložky. Epoxidové a fenolové pryskyřice jsou příkladem teplotně neroztažných polymerů. - polymery, které po vytvrzení jsou měkké a podstatně ohebnější, a proto je jim dávána přednost jako materiálům pro flexibilní substráty.

69 Polymerní tlusté vrstvy PTF můžeme tisknout na různé typy substrátů (podložek) a to na flexibilní (polyamid, polyester,pvc) nebo na tuhé (keramika, epoxidové sklo nebo kov). Po natisknutí vrstvy metodou sítotisku na substrát musí být umožněno její usazení (tisk přes mřížku vede k přenášení motivu ok od sítě). Dále se vrstva před vypálením zasušuje. Tím se odstraní těkavé látky. Při nanášení na nestabilizovanou polyesterovou fólii se doporučuje nezatvrzovat pastu nad 100 C, poněvadž se v důsledku vyšších teplot mohou změnit rozměry fólie. Při použití stabilizovaných polyesterových fólií může být zasušováno až do teploty 150 C po dobu 5 až 15 minut.

70 Technologie výroby polymerních TLV Výrobní proces je podobný po sítotisku následuje vytvrzení - určuje finální vlastnosti. PFT jsou vypalovány nejen konvenčními metodami jako je průtahová tunelová pec a pec sinfračerveným ohřevem, ale také ohřev kondenzací plynné fáze a výpal za pomoci mikrovln. Průtahová tunelová pec Tato pec je sice oblíbená pro výpal PFT kvůli jednoduché a snadné manipulaci, ale vlastnosti vrstvy vytvrzené v tomto typu pece nejsou tak dobré, protože schopnost tepelného předu ze vzduchu do substrátu je nízká. Pasta je vytvrzená v peci při teplotě 120 až 160 C za dobu 30 až 60 minut. Pec s infračerveným ohřevem Tento typ pece je v praxi nepoužívanější. Má vysokou schopnost tepelného převodu, proto doba výpalu může být na rozdíl od tunelové pece snížena na jednu třetinu. Ohřev kondenzací plynné fáze Princip tohoto systému spočívá ve využití latentního tepla z kondenzace inertní kapaliny, jejíž teplota varu je relativně vysoká. Používané kapaliny jsou Fluorinert FC - 43 a FC - 70, jejichž teploty varu jsou 174 a 215 C. Pasta může být vytvrzená v plynné fázi za dobu 2 až 3 minut. Výpal s pomocí mikrovln Tento způsob výpalu není oblíben, ale je to ideální metoda pro PFT, která se výrazně liší od tří předchozích zmíněných metod. Absorbovaná mikrovlnná energie vyvolává rotaci dipolárních molekul, které v pastě vdůsledku tření produkují teplo. Rychlé vytvrzení je výsledkem působení vnitřního tepla. Pasta je dobře vytvrzená během pouhých 2 až 3 minut v mikrovlnách, jejichž frekvence je 2,45 GHz

71 Aplikace PTF Typickými aplikacemi technologie PTF jsou: Realizace vodivých cest a spojů na substrátech Realizace rezistorů a potenciometrů na substrátech Náhrada plátovaných kontaktů klávesnic Dodatečné vodivé vrstvy na obou stranách desek základní vrstva pro senzory u vstupů kreditních karet ochrana měděných drah a kontaktů ne desce plošných spojů místo zlacení tranzistory z polymerů tlustovrstvové senzory

72 Aplikace PTF membránová klávesnice

73 Aplikace PTF senzory Kapacitní senzor Teplotní (odporový) senzor

74 Aplikace PTF multifunkční senzor

75 Organické světloemitující diody OLED Organické světlo emitující diody OLED, jsou klasické světlo emitující diody (LED) na emisní elektroluminiscenšní vrstvě, která reaguje na elektrický proud. Tato vrstva organického polovodičového materiálu se nachází mezi dvěmi elektrodami, kde alespoň jedna z těchto elektrod je transparentní. OLED se používají napřiklad v televizních přijímačích na podsvícení obrazovek, u počítačových monitorů nebo u PDA či mobilních telefonů. Hlavní výhodou je nízká teplená vodivost a fungování bez podsvícení (jsou tenčí a lehčí než displeje z tekutých krystalů.

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití

6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití 6 Hybridní integrované obvody, tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie a jejich využití 6.1 Úvod Monolitické integrované obvody není výhodné pro některé aplikace, zejména pro přístroje s některými náročnějšími

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. NANÁŠENÍ VRSTEV V mikroelektronice se nanáší tzv. tlusté a tenké vrstvy. a) Tlusté vrstvy: Používají se v hybridních integrovaných obvodech. Nanáší

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE nanášení pájecích past, lepidel, tavidel aj. sítotisk šablonový tisk dispenze pin transfer. Zařízení ruční poloautomatická automatická in line nebo off line PLATÍ ZÁSADA: dobře natisknuto

Více

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika Lasery v mikroelektrotechnice Soviš Jan Aplikovaná fyzika Obsah Úvod Laserové: žíhání rýhování (orýsování) dolaďování depozice tenkých vrstev dopování příměsí Úvod Vysoká hustota výkonu laseru změna struktury

Více

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná

Více

TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ

TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ TLUSTÉ VRSTVY TISK, VYTVRZENÍ, MĚŘENÍ 1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 1.1. Využití tlustovrstvé technologie S rostoucí integrací v elektronických obvodech se objevuje potřeba nahrazovat klasické součástky jinými

Více

Tenké vrstvy (TV ) Hybridní Integrované Obvody (HIO)

Tenké vrstvy (TV ) Hybridní Integrované Obvody (HIO) Tenké vrstvy (TV ) (Thin Films) + Hybridní Integrované Obvody (HIO) (Hybrid Integrated Circuits) (3) Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT, ÚMEL e-mail: szend@feec.vutbr.cz

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vybrané technologie povrchových úprav Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Metody vytváření tenkých vrstev Vakuové metody dnes nejužívanější CVD Chemical vapour deposition PE CVD

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vakuová technika Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování Tomáš Kahánek ID: 106518 Datum: 17.11.2010 Výroba tenkých vrstev

Více

1 Vytváření tlustovrstvé pasivní sítě

1 Vytváření tlustovrstvé pasivní sítě FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ústv mikroelektroniky 1 Vytváření tlustovrstvé pasivní sítě Cíle kapitoly: Tlustovrstvá pasivní síť hybridních integrovaných

Více

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.

Více

dodavatel vybavení provozoven firem Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing.

dodavatel vybavení provozoven firem  Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: Popis Ing. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Plošné spoje se SMD. návrh a konstrukce Obj. číslo: 105000446 Popis Ing. Martin Abel Publikace je určena pro konstruktéry desek plošných spojů s povrchově

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

12. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3. Poruchy krystalových mřížek 4. Druhy vazeb mezi atomy 5. Deformace

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ I. APLIKACE LITOGRAFIE Úvod Litografické technologie jsou požívány při výrobě integrovaných obvodů (IO). Výroba IO začíná definováním jeho funkce a

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Elektřina a magnetizmus polovodiče DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: polovodiče Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus polovodiče Obsah POLOVODIČ...

Více

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Základní pojmy elektroniky Přednáška č. 1 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Základní pojmy elektroniky 1 Model atomu průměr

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada Plazmové metody Existuje mnoho druhů výbojů v plynech. Ionizovaný plyn = elektrony + ionty + neutrály Depozice tenkých vrstev za pomocí plazmatu je jednou z nejpoužívanějších metod. Pomocí plazmatu lze

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22 Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Přednáška 3. Napařování : princip, rovnovážný tlak par, rychlost vypařování.

Přednáška 3. Napařování : princip, rovnovážný tlak par, rychlost vypařování. Přednáška 3 Napařování : princip, rovnovážný tlak par, rychlost vypařování. Realizace vypařovadel, směrovost vypařování, vypařování sloučenin a slitin, Vypařování elektronovým svazkem a MBE Napařování

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_18_Technologie polovodičových součástek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_18_Technologie polovodičových součástek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_18_Technologie polovodičových součástek Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav

Více

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ CHARAKTERISTIKY VÝVĚV vývěva = zařízení snižující tlak plynu v uzavřeném objemu parametry: mezní tlak čerpací rychlost pracovní tlak výstupní tlak

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Adhezní síly Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vazby na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní mezifázové povrchy. Možné vazby na rozhraní

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Chemické metody plynná fáze

Chemické metody plynná fáze Chemické metody plynná fáze Chemické reakce prekurzorů lze aktivovat i UV zářením PHCVD. Foton aktivuje molekuly nebo atomy, které pak vytvářejí volné radikály nesoucí hodně energie > ty pak rozbijí velké

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Adhezní síly v kompozitních materiálech Adhezní síly v kompozitních materiálech Obsah přednášky Adhezní síly, jejich původ a velikost. Adheze a smáčivost. Metoty určování adhezních sil. Adhezní síly na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň, J. Pechoušek, M. Heřmánek, I. Medřík, R. Procházka, D. Jančík, R. Zbořil, J. Tuček, J. Filip a

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Základní elektrochemické metody Průmyslová výroba základních kovů - hliník Základní elektrochemické metody - Elektrolýza, základy a principy - Elektropřenos

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače teploty Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více