Problematika zdaňování náhrad rozhodčích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika zdaňování náhrad rozhodčích"

Transkript

1 Problematika zdaňování náhrad rozhodčích materiál Moravskoslezského krajského fotbalového svazu Vážení rozhodčí, Už je to skoro rok, co jsem se poprvé dozvěděl o problematické činnosti rozhodčích ve vztahu k legislativě české republiky. K této problematice jsem napsal několik materií a sliboval jsem, že konečné stanovisko k jednotlivým otázkám řeknu, až budu mít odpovědi pověřených osob, respektive instituci. Nyní se mě a lidem, kteří semnou spolupracují, podařilo získat patřičné odpovědi, získat a uzavřít tak alespoň na chvíli otázku jak by rozhodčí měli zdaňovat příjmy ze své činnosti. V níže uvedeném textu najdete nejprve objektivní polemiku o tom jakým způsobem je možné rozhodčího fotbalu v české republice vykonávat. Pokud chcete znát konkrétní závěr, přejděte rovnou na konec tohoto dokumentu, kde naleznete závěry z našeho ročního bádání. Rozhodčí V této kapitole se budeme věnovat postavení rozhodčích z hlediska jednotlivých zákonů. Budeme se snažit objasnit, v jakém právním režimu mohou svou činnost vykonávat a za jakých podmínek. Je důležité si uvědomit, že rozhodčími jsou nejrůznější osoby, které mají z hlediska zákonů své specifické postavení. Jako protipóly můžeme uvést rozhodčího v první Gambrinus Lize, vykonávajícího činnost jako svou hlavní činnost a rozhodčího, který řídí utkání 1.A třídy a je veden na úřadu práce. Činnost rozhodčího Rozhodčí jsou nominováni na jednotlivá fotbalová utkání příslušnou organizační jednotkou ČMFS podle úrovně soutěže. Svou činnost mohou vykonávat na základě licence, kterou jim uděluje ČMFS. Při výkonu své činnosti se řídí licenčním řádem. Jsou členy ČMFS. Podle výše soutěže, ve které rozhodčí uskutečňuje svou činnost, je za ni odměněn buďto přímo domácím klubem po zápase (týká se výkonnostního fotbalu), nebo ČMFS převodním příkazem (1. A 2. Liga) Z výše uvedeného popisu činnosti rozhodčího vyplývá, že mimo první a druhé ligy, kde rozhodčí vyplácí ČMFS, nemůže jít o žádný pracovněprávní vztah. Bylo by přinejmenším neetické a v rozporu s některými ustanoveními Zákoníku práce, kdyby

2 rozhodčí před zápasem uzavřel s domácím mužstvem například dohodu a provedení práce. Domníváme se, že by dokonce byla naplněna podstata střetu zájmu. Můžeme tedy říci, že rozhodčí na výkonnostní úrovni musí svou činnost vykonávat nějakou formou OSVČ. Jedině tak nedochází ke střetu zájmu a rozhodčí vystupuje jako nezávislá osoba. Zařadit rozhodčího z hlediska všech zákonů do některé ze skupin OSVČ je prakticky nemožné. Názory odborníků se liší a zejména proto, že v zákoně chybí definice pojmů soustavná činnost, vykonávána samostatně a na vlastní odpovědnost. Rozhodčí a živnostenský zákon Z hlediska tohoto zákona můžeme rozhodčího zařadit buďto do skupiny živností, respektive živností volných, nebo do skupiny OSVČ, podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že činnost rozhodčích není vyjmuta z obsahové náplně živností volné (činnost rozhodčího je uvedena v živnosti volné č. 74 viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb.). Mělo by se na tuto činnost jednoznačné pohlížet jako na živnost. Problémem však je samotná definice živnosti dle 2 živnostenského zákona. Živností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Neexistuje jednotného názoru na otázku samostatnosti a soustavnosti činnosti rozhodčích, vede v praxi k tomu, že mnozí rozhodčí svou činnost vydávají jako nezávislé povolání Abstrahujeme na chvíli do legislativního problému, a zaměříme se na to, co vůbec vede rozhodčí k tomu, aby svou činnost chtěli vykonávat jako Nezávislé povolání. Z našeho pohledu je to zřejmě jen usus. Máme totiž za to, že současné situaci je tento statut pro rozhodčí spíše nevýhodný než výhodný. Zejména z důvodu uplatnění paušálních nákladů (viz. kapitola rozhodčí a zákon o daních z přijmu) a možnosti registrace na úřad práce v případě ztráty zaměstnání. V případě, že rozhodčí přijde o zaměstnání a chce se registrovat na Úřad práce, musí prokázat, že nemá jiné příjmy. Vztáhneme-li tuto podmínku na OSVČ, je splnění této podmínky poměrně snadné pro živnostníky nikoliv však pro osoby vykonávající svou činnost podle zvláštního právního předpisu jako nezávislé povolání. Živnostníci přeruší, nebo zruší své živnostenské oprávnění a na základě potvrzení se na Úřad práce registrují. Oproti tomu rozhodčí, který prováděl svou činnost, jako nezávislé povolání musí nějakým způsobem prokázat, že tyto příjmy již nemá. Jedna z variant je čestné prohlášení, je však v kompetenci toho či onoho Úřadu práce toto prohlášení uznat. Z praxe vyplývá, že se úřady s tímto krokem příliš neztotožňují a žádají nějaké potvrzení buďto z příslušného orgánu ČMFS nebo klubů. Následně se ještě rozhodčí

3 může setkat s kontrolou Živnostenského úřadu, zda nelegálně nepodniká. Uznání činnosti rozhodčího jako nezávislého povolání je totiž rovněž v kompetenci každého živnostenského úřadu samostatně. Rozhodčí a zákon o daních z příjmu V oblasti zdaňování narážíme opět na problematický pojem soustavnost. V praxi se totiž můžeme setkat se zdaňováním podle tří různých norem. Právním způsobem zdanění je podle 10 odst.1 písm.a) 586/1992 Sb. Zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmu ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) Z praxe víme, že někteří rozhodčí takto své příjmy zdaňují. Tento postup však považujeme za velmi hazardní. Pokud by rozhodčí danil svůj příjem podle 10, nepotřebuje živnostenský list, jeho činnost není považována za svobodné povolání, nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění a co víc pokud jeho roční příjem nepřesáhne ,-Kč pak dle 10 odst.3 písm.a) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů nemusí svůj příjem danit. Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, osvobozeny a) příjmy podle odstavce 1 písm.a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období ,-Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo. Všechny výhody, které jsme uvedli, v předešlých řádcích jsou však vyváženy rizikem, že při následné kontrole finanční úřad neshledá činnost fotbalového rozhodčího jako nahodilou a rozhodčí se ocitne ve velmi nepříjemné situaci. Bude muset dodanit své příjmy, odvést sociální a zdravotní, to vše zpětně i s penále a ještě může být pokutován, že nesplnil povinnost a neregistroval se na OSSZ a ZP. V extrémním případě by ho mohlo sankciovat i živnostenský úřad za nelegální podnikání. Druhým způsobem zdaňování se kterým se můžeme v praxi setkat je zdaňování podle 7 odst.2 písm.b) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v 6, jsou: b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů.

4 Na tuto normu odkazuje rovněž oficiální výplatnice rozhodčích a delegátů ČMFS. Podle této normy jsou zdaňovány osoby vykonávající nezávislé podnikání. Tento způsob zdaňování je podle nás spíše nevýhodný než nebezpečný. Nevýhodný je pro rozhodčí především proto, že si nemohou uplatňovat paušální výdaje ve výši 60% stejně jako živnostníci. 60% paušální výdaje pro tuto skupinu zavedl pouze Janotův balíček s tím, že se vztahuje pouze na zdaňovací období roku Za rok 2010 si tedy takto danící rozhodčí mohou odečíst paušálně pouze 40%, v případě že nebudou uplatňovat skutečné výdaje. Posledním způsobem danění je podle 7 odst.1 písm.b) 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů b) příjmy ze živnosti. Soudě podle reakcí rozhodčích, si myslíme, že je to nejvýhodnější a nejbezpečnější způsob zdaňování. Takto danící osoby si mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 60% i v roce 2010 a nehrozí jim sankce z živnostenského úřadu. Rozhodčí a zákon o sociálním a důchodovém pojištění Od mají všechny OSVČ dvě povinnosti vůči OSSZ. První je, že se musí registrovat na OSSZ. Na přihlášku uvedenou, zda jde o hlavni či vedlejší činnost a v případě, že jde o činnost vedlejší, uvedou hlavní zdroj příjmu. Takto registrovaná OSVČ pak pravidelně v ročních intervalech musí plnit svou druhou povinnost a tou je podání hlášení o ročních zdanitelných příjmech. Podle tohoto hlášení pak OSSZ rozhodne, zda budete odvádět sociální a důchodové pojištění, či nikoliv. Pro rok 2010 byl limit příjmu z vedlejší činnosti ,-Kč. Pokud tedy vedlejší zdanitelné příjmy rozhodčího nepřesáhly tuto částku, nemusí odvádět sociální a důchodové pojištění. Pokud by tuto částku přesáhl, odvede ze zisku 14,6% (platí pro zdaňovací období 2010) Rozhodčí a zdravotní pojištění Podle současné legislativy České republiky se zdravotní pojištění odvádí ze všech zdanitelných příjmů mimo těch, které poplatník příjme na základě dohody o provedení práce. Pro rozhodčí z tohoto faktu vyplývají stejné dvě povinnosti, které mají vůči OSSZ. To znamená, musejí se registrovat a jednou ročně podat přehled zdanitelných příjmů. Ze zisku poté zdravotní pojišťovně odvedou 6,75% (za zdaňovací období 2010)

5 Závěr Abychom došli nějakého závěru, rozhodli jsme se nejprve oslovit Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se nám vyjádřilo k otázce, zda je činnost rozhodčího živností či nikoliv. Odpověď z ministerstva zněla jednoznačně. Činnost fotbalového rozhodčího není živností. Odůvodněním bylo, že rozhodčí nesplňuje obecnou podmínku živností a to sice podmínku samostatnosti, neboť je na zápasech pouhým vyslancem ČMFS viz. dopis níže. Následně jsme tedy vznesli dotaz na ministerstvo financí. Dotazovali jsme se, podle kterého paragrafu zákona o dani z příjmu fyzických osob mají fotbaloví rozhodčí danit příjmy z jejich činnosti. Jak se můžete dočíst v dopise níže, odpověď byla rozdělena do dvou rovin. Prvou je pracovně právní vztah, kdy může organizátor zápasu (svaz) uzavřít dohodu o provedení práce s rozhodčím. Druhou rovinou je to, kdy je rozhodčí naprosto nezávislý. Zde přišly úvahy zbylé dvě možnosti, mimo příjmy z živnosti. To znamená příjmy z výkonu nezávislého povolání, nebo příjem z příležitostné činnosti. Mohlo by se zdát, že jsme se nikam neposunuli. Opak je ovšem pravdou. Pokud si dopis přečtete pozorně, zjistíte, že u příjmu z příležitostné činnosti je napsáno, že o tyto příjmy se jedná pouze tehdy, je-li subjekt prokázat, že jde o příležitostnou činnost. To znamená, že takto může příjmy zdanit například rozhodčí na penzi, který 2-3x do roka zaskočí za indisponovaného kolegu. Všichni ostatní rozhodčí by podle tohoto paragrafu danit neměli, neboť už jen vlastnění licence rozhodčího je předpoklad opakované činnosti. Všichni tito tedy musí danit dle 7 odst.2 písm.b) Zákona o dani z příjmu. Co všechno tato skutečnost obnáší, naleznete výše v jednotlivých kapitolách. Nyní můžete tedy v klidu vykonávat součinnost, aniž byste se museli obávat živnostenského úřadu. Problém můžete mít na úřadu práce a spadáte do kolonky OSVČ s nižším nákladovým paušálem. Osobně jsem zastánce varianty pracovněprávního vztahu, ale k tomuto řešení vede ještě dlouhá cesta. Pro ty z vás, kdo patříte do kategorie státní zaměstnance, se pokouším vyřídit obecné potvrzení ministerstva, že činnost hráčů, rozhodčích, nebo delegátů není v rozporu s výkonem zaměstnání ve státní správě. Bc. Matouš Hába Předseda MK MS KFS

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 20.2.2013 - seznam - Daň z příjmů

Více

Daňové dopady tzv. švarcsystému

Daňové dopady tzv. švarcsystému JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Diplomová práce Daňové dopady tzv. švarcsystému Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Boněk Autor: Bc. Zuzana

Více

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i.

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i. PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY Jana Barvíková Jana Paloncyová VÚPSV, v.v.i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038 http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

2 odst. 1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Úvod ÚVOD Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepatří mezi zákony, které by byly jasné již po pouhém přečtení jeho jednotlivých ustanovení. Ani po jeho posledních novelách

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

aneb platíte řádně své daně?

aneb platíte řádně své daně? Daně a finanční poradce aneb platíte řádně své daně? Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží, a proto jsme si pro Vás připravili materiál, který Vám právě ve vyplňování daňového přiznání

Více

Obsah. Obsah... 2. Úvodní slovo... 3. Rešerše existujících daňových úlev, výjimek a specifických postupů určených pro NNO... 4

Obsah. Obsah... 2. Úvodní slovo... 3. Rešerše existujících daňových úlev, výjimek a specifických postupů určených pro NNO... 4 Závěrečná zpráva Analýza aktuálních daňových zvýhodnění pro nestátní neziskové organizace a jejich využitelnosti jednotlivými typy NNO a konkrétních dopadů do ekonomiky těchto NNO Liberec, prosinec 2010

Více

Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskových organizacím (dále jen NNO) do roku 2020

Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskových organizacím (dále jen NNO) do roku 2020 Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskových organizacím (dále jen NNO) do roku 2020 Téma: Vlastní zdroje NNO a jejich výdělečná a podnikatelská činnost, vývoj, stav a trendy Zhotovitel:

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

1. Sběr informací, rozhodování

1. Sběr informací, rozhodování 1. Sběr informací, rozhodování V současné době je možné pozorovat určitý návrat mladých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. Zemědělské

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 16. 9. 2009

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více