Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi"

Transkript

1 Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová, auditorky, daňové poradkyně, účetní specialistky, lektorky a externí poradkyně pro RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. s více než dvacetiletou praxí v oboru. Společně s ní se zaměříte na systémy podnikových plánů a rozpočtů, kalkulace, režie, controlling a využití nástrojů manažerského řízení.

2 Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Obsah přednášky 1. Úvodní otázky manažerského účetnictví Otázky nastavení podnikových politik, plánů a rozpočtu Rozpočty... 4 Členění rozpočtů:... 4 Kontrola rozpočtů... 4 Zjištění odchylek od rozpočtu Kalkulace... 5 Práce s kalkulacemi z pohledu vlastních nákladů:... 5 Práce s kalkulacemi z pohledu fixních nákladů:... 6 Druhy kalkulací nákladů:... 6 Konstrukce kalkulací... 6 Předběžná kalkulace... 6 Kalkulace ABC (Activity Based Controlling)... 6 Porovnání tradiční kalkulace a kalkulace ABC... 8 Kalkulační vzorec Režie... 8 Režie lze stejně jako kalkulace zjišťovat:... 8 Rozvrhování režií... 8 Režie dělením... 9 Režie ekvivalenčními čísly... 9 Režijní přirážka Fixní a variabilní náklady Bod zvratu Účetnictví Manažerské účetnictví: Platné přepisy Druhy finančních výkazů Přílohy k rozvaze a výkazu zisk a ztrát Struktura finanční výsledovky vybrané položky: Předpoklady funkčního řízení Controlling Obvyklé chyby řízení Kontrolní otázky... 16

3 1. Úvodní otázky manažerského účetnictví Před tím, než začneme používat jednotlivé nástroje manažerského účetnictví, je nutné si zodpovědět několik základních otázek: - Má manažer podstatné informace? Čeho se týká jeho podnikání a co to vlastně je? Primárně musíme vnímat činnost, finanční toky následují. - Jak funguje manažerova organizace? Proto, abychom byli schopni zvolit adekvátní systém řízení, je nezbytné mít přehled o reálném chodu organizace (firmy). - Jaké jsou interní předpisy účetní jednotky? Interní předpisy by měly zachycovat, jak se máme chovat a kdo má jaké kompetence. Důležitá je také znalost předpisů o oceňování naceněné zásoby, prodejní ceny, kdo může poskytnout slevu a do jaké výše? Kalkulace & Controlling - S jakým Softwarem pracuji? Systému řízení musí být přizpůsoben také SW. MS Excel vyhovuje jen malým podnikům, či podnikům s malým rozsahem výroby. V případě větší výroby s vyšším počtem zaměstnanců je vhodné zvolit specializovaný SW. - Je provoz společnosti věrohodně zachycen v účetním a kalkulačním systému? Zachycení provozu společnosti v účetním a kalkulačním systému/ systému výroby by mělo být co nejvíce shodné se zachycenou skutečností ve výkaznictví Příklad 1 židle: Představme si židli. Proto, abychom byli schopni ji vyrobit, a její výrobu zanést do systému je nutné přesně vědět, jak výrobek vypadá, z čeho se skládá a z jakých je materiálů. 1. Otázky nastavení podnikových politik, plánů a rozpočtu - Co je cílem systému? - Jaké máme zaužívané nástroje dnes a jaké jsou naše vize do budoucnosti? Volba systémů řízení musí být vždy přizpůsobena podnikové realitě. - Jaké zásady respektovat při sestavování a využívání plánů a rozpočtů podniku jako celku? o Náklady musí být uvedeny všechny o Nejjednodušeji je vidíme v účetnictví o Organizace si musí nastavit kritérium minimálně zisk 0 obvykle je na úrovni úrokové sazby. Klademe si otázku, zda je lepší nechat peníze v bance, nebo s nimi podnikat. o Selský rozum o Stanovení hledisek jejich vyhodnocování o Nutné brát v úvahu také vývoj kurzu (při jakékoliv přeshraniční spolupráci dodavatelé, odběratelé ) o Komunikace! Nutné je sdílení informací! - Jaké jsou možnosti ve vztahu k hmotné zainteresovanosti? Kolik vyrobím, kolik

4 prodám, kolik mám zaplaceno - Jaké jsou formy rozpočtů a jak je kontrolovat? Jak hodnotit výsledky kontroly? o Firmy sestavují rozpočty, ale ne všichni je vyhodnocují o Pro řízení je nutné vyhodnocení důvodů proč se daří, proč se nedaří a jaký bude další postup 2. Rozpočty Rozpočtů existuje mnoho druhů, zde je uveden neúplný výčet. Jejich používání závisí na vnitřních předpisech účetní jednotky, velikosti a druhu výroby, skladbě samostatných organizačních jednotek Členění rozpočtů: o Strategické plány a rozpočty (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow) o Krátkodobé rozpočty CF o Rozpočet výnosů (tržeb) víme, že umíme prodat? o Rozp. investic a oprav (budov, strojů) o Rozp. osobních nákladů o Rozp. materiálů, energií, subdodávek o Krátkodobé rozpočty útvarů min režie (viz níže) o Rozp. marketingu nepravidelné, vzrůstající výdaje o Rozp. vědy a výzkumu - menší firmy kupují výsledky, velké firmy obrovské částky o Rozp. finančních nákladů úroky a podobně Kontrola rozpočtů Součástí práce s rozpočty je také jejich kontrola. Zjišťujeme odchylky reality a rozpočtu. Kontroly dělíme z časového hlediska na: o Denní (CF) o Měsíční o Čtvrtletní o roční kontroly (www.justice.cz - zveřejňování) Rozpočty by měly být dány. Nelze je měnit, kdykoliv si vzpomeneme. Sledujeme pouze odchylky od reality a vyhodnocujeme je podle daných kritérií. Pouze v podnikání přímo závislém na podmínkách, které nelze ovlivnit (př. zemědělství) je změna rozpočtu v průběhu roku přípustná. Zjištění odchylek od rozpočtu Odchylky zjistíme absolutně, přepočtem na skutečný objem, nebo variantním rozpočtem. Absolutní vyjádření odchylky Položka Plán Skutečnost Rozdíl (odchylka) Výnos Zisk

5 Vyjádření odchylky přepočtem na skutečný objem Položka Plán Skutečnost Rozdíl (odchylka) Počet Ks 100Ks 105Ks 5Ks Výnos na Ks Zisk na 1 Ks 1 0,90-0,10 Oba dva uvedené způsoby jsou v podnikové praxi rozšířené, výběr varianty záleží na výrobě. Ve výrobě s vysokým podílem přímých a nákladů volíme variantu přepočtu na skutečný objem. V případě velké firmy, s diversifikovanou výrobou a množstvím zaměstnanců je vhodnější zvolit absolutní vyjádření odchylky. Příklad 2 - Rozpočet na 1 židli Dřevo 100 Kování 20 Lepidlo 2 Nátěry (kooperace) 5 Práce (dělník, mistr, thp) 50 Energie 3 Stroje 7 Nářadí 3 Budovy 3 Zisk 10 CENA 210 Při konstrukci rozpočtů začínáme vždy stanovením ceny (přestože je uvedena až na jeho konci) Čím je výrobek složitější, tím více položek má jeho rozpočet. Pro zjednodušení poté slouží kalkulace 3. Kalkulace - Na kalkulaci existují dva úhly pohledu: Podle vlastních nákladů a podle fixních nákladů. Práce s kalkulacemi z pohledu vlastních nákladů: - S kalkulacemi pracujeme pro zjednodušení práce, jsou ale méně přesné než rozpočty - Nástroj zjednodušení (optimalizace práce), v praxi není možné mít rozpracovaný rozpočet na každý kus výroby - Prostřednictvím kalkulací je možné porovnávat plány se skutečností. Výsledky jsou podkladem pro řešení rozdílů - Podklad pro cenovou politiku (jaká je minimální cena? Marže? Náklady?) - Nástroj pro řízení dílčích organizačních jednotek - Podklad pro stanovení vnitropodnikových cen a nákladů, rozdělení režií

6 Práce s kalkulacemi z pohledu fixních nákladů: - Vyhodnocování přínosu výrobku pro krytí společných nákladů (fixních) - Podpora motivačního systému, zaměření na podnikové cíle (motivační systémy jsou často vázány na zisk. Zde je nutné brát v potaz to, aby zaměstnanec dostal k plnění cíl, který leží v jeho kompetenční oblasti a může jej tedy ovlivnit) - Identifikace vázanosti nákladů v zásobách - Podklad pro rozhodování o modifikaci výroby, vyhodnocení klíčových dodávek Pozn. Používat kalkulace v podniku s velmi roztříštěnou výrobou je nevhodné vhodnější je využití rozpočtů. Druhy kalkulací nákladů: o Předběžná - plánová, propočtová, operativní, - váže se na rozpočty - nezbytné revidovat minimálně 1x ročně, v novém podniku častěji o Výsledná - váže se na účetnictví (vnitropodnikové účty 8xx-9xx, účty nákladů a výnosů 5xx- 6xx) Konstrukce kalkulací o Kalkulačního vzorce úplných vlastních nákladů vhodné pro podniky s velkými přímými náklady o Dle členění na fixní a variabilní náklady s využitím bodu zvratu vhodné pro podniky s velkými fixními náklady o Kombinace výše uvedených nejčastěji používané o Nové metody např. ABC Předběžná kalkulace o Plánová načasovaný úsek (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok) o Operativní nejčastěji používaná, vyčíslení přímých nákladů jednotlivých středisek o Propočtová v podmínkách prodejních výkyvů, v podnicích bez plánu výroby, jednorázová výroba Kalkulace ABC (Activity Based Controlling) o Vyčleňuje jednotlivé aktivity úřčetní jednotky o Jednotlivm aktivitám přiřazuje jejich náklady o Zjišťuje množství opakování a vazby na náklady o Účel: při analýze je možné nalézt efektivnější cesty

7 Při práci s kalkulacemi používáme pojem kalkulační jednice, což je předmět kalkulace (výrobek, služba, zakázka, dodávka). Je Měřitelnou veličinou, k níž se vztahují kalkulované náklady a výnosy (ks, hod, kg )

8 Porovnání tradiční kalkulace a kalkulace ABC Tradiční kalkulace o Náklady rozčleněné podle vztahu k útvarům Univerzální vztahová veličina vyjádřující vztah k objemu kalkulační jednice Náklady jednotlivých produktů Kalkulace ABC o Náklady rozčleněné podle vztahu k dílčím aktivitám Aktivity vyvolávající vznik nákladů Vztah jednotlivých aktivit k objemu prováděných výkonů Náklady jednotlivých produktů Kalkulační vzorec + Přímý materiál + Přímé mzdy + Ostatní přímé náklady + Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby (provoz) + Správní režie Vlastní náklady výkonu + Odbytové náklady (režie) Úplné vlastní náklady výkonu + Zisk (ztráta) Cena výkonu (základní) 4. Režie Režie jsou společné náklady konkrétního podniku. Nelze je stanovit přímo na jednici a je nutno je tedy rozvrhovat pomocí tzv. režijní přirážky. Režie je nutné zahrnout do výpočtu ceny výrobku. Režie lze stejně jako kalkulace zjišťovat: o K odpovědnostním střediskům o Na určité časové období o Na předpokládaný objem aktivity o Rozvrhování režií o Dělením o Přirážkou o Poměrovými čísly

9 o Individuálním rozpočtem jednotlivých režijních nákladů Režie dělením - Vhodné pro výrobu jednoduchého produktu (skupiny produktů) - Režie se rozdělí dle počtu produktů Př: Režijní náklady činí Kč Objem výroby Ks Režie na 1ks 100 Kč Režie ekvivalenčními čísly - Používané velmi zřídka - Vyjařuje poměr režií k hlavnímu výrobku Př: Produkty Poměrová čísla k A A 20 Kg/ 100 ks 20/20 1 B 30 Kg/60 ks 30/20 1,5 C 40 Kg/20 ks 40/20 2 Počet kalkulačních jednic, na které jsou rozděleny jednotlivé položky kalkulačního vzorce (60 x 1,5) + (20 x 2) = 230 Režijní přirážka - Nejvíce používaná metoda, nejjednodušší - Přirážka k přímým nákladům (nejčastěji mzdám) - Udávaná v procentech Vzorec: Příklad 3 - Kalkulace nákladů na 1 židli: Přímý materiál Dřevo, kování 120 Přímé mzdy Mzdy, soc. a zdrav, dělníci 30 Ostatní přímé náklady Kooperace 5 Výrobní režie (zde 22,5%) Osobní nákl., mistři, odpisy, stroje, budovy 27 pro výrobu VLASNÍ NÁKLADY VÝROBNÍ Správní režie (zde 11,6%) Osobní nákl., THP, odpisy pro správu, režie 18 vedení, pojištění, kanc. Potřeby VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU Odbytové náklady Veletrhy, marketing, balení, poštovné, CRM 0

10 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU Zisk 10 CENA 210 Poznámka: Kalkulace nelze stanovit úplně přesně, vždy existuje odchylka od reality. Zde uvedená cena je podkladem pro tvorbu cenové politiky. V informacích určených obchodníkům jsou ceny vždy nadsazovány proto, aby obchodníci mohli vyjít vstříc zákazníkům a nabídnout jim slevu. 5. Fixní a variabilní náklady - Náklady členíme dle vztahu k objemu činnosti (výstupu) - Jejich rozdělení je obtížné (smíšené chování) - Fixní náklady jsou pořád stejné, nehledě na výrobu, variabilní náklady závisí na objemu výroby - Využití zejména v okamžiku významnějších investic jako rozhodovací nástroj - V ČR až po revoluci Příklad: Fixní náklad nájem, pevné platy (V) Variabilní náklad přímé náklady na výrobu, přímý materiál, mzdy (F) Obtížně zařaditelné energie, telefon Příklad 4 fixní a variabilní náklady na výrobu 1 židle: Dřevo V 100V Kování V 20V Lepidlo V 2V Nátěry (kooperace) V 5V Práce Dělník V, THP a mistři F 30V + 20F Energie Spotřeba strojů V, topení F 8V + 2F Nářadí F 3F Stroje F 7F Budovy F 3F Zisk V 10V Cena V 210V VN = 165 FN = 35 Zisk = 10 Cena = 210 Dělení VN a FN požívané v praxi. Zažitá forma komunikace s investory.

11 Bod zvratu - Umožňuje nalézt minimální výrobní objem, při kterém z podnikatelského záměru dosáhneme zisku. - Vzorec: Fn. Fixní náklady P. Cena za 1ks výrobku Vn..Variabilní náklady na 1ks Obrázek 1: Grafické vyjádření bodu zvratu 6. Účetnictví - Nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly. - Rozlišujeme účetnictví: o Finanční

12 o Daňové o Manažerské Manažerské účetnictví: A) Pro řízení - výkonově orientované - odpovědnostní - procesně orientované B) Pro rozhodování - na základě existující kapacity - o budoucí kapacitě

13 Platné přepisy - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č.500/2000 Sb., - České účetní standardy pro podnikatele - Daňové zákony - Vnitřní předpisy účetní jednotky Druhy finančních výkazů Výkaz zisků a ztrát Náklady Výnosy Hospodářský výsledek (zisk/ztráta) Rozvaha Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Krátkodobý finanční majetek Cizí zdroje Ostatní aktiva Ostatní pasiva Přílohy k rozvaze a výkazu zisk a ztrát Cash Flow Počáteční stav Přírustky Konečný stav peněžních prostředků Úbytky Přehled o změnách Vlastního kapitálu Počáteční stav Úbytky Přírůstky Konečný stav vlastního kapitálu Při vyhodnocování výkazů sledujeme primárně hospodářský výsledek ve výkazu zisků a ztrát a výši vlastního kapitálu v rozvaze. Ta nám říká, jaká je účetní hodnota firmy.

14 Struktura finanční výsledovky vybrané položky: Výnosy a náklady za prodané zboží Výkony. tržby z výroby Spotřební materiál a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Provozní výsledek hospodaření Pro potřeby řízení je prováděn rozbor jednotlivých položek dle zvolených kritérií. Účelné je také jejich vzájemné porovnání. Předpoklady funkčního řízení o Propracovaná struktura ve vztahu k pravomocím a odpovědnostem o Definovaná ekonomická struktura odpovědnostních středisek o Stanovené podnikové cíle o Transformace podnikových cílů na nižší úrovně o Pořádek v naturálních tocích a jejich následné hodnotové vyjádření o Příprava řízení nesmí být uspěchána, podklady pro jeho správný výkon poskytne jen detailní analýza Poznámka: Rozpočty výnosů se v určitých případech dělají také samostatně. Péče o odběratele a prodej zvyšují náklady na marketing. V současné době je na tuto oblast kladen velký důraz.

15 7. Controlling - Účel: obstarání aktuálních informací pro srovnání plánů a skutečnosti (finanční a nákladový) - Zjištění odchylek od plánu na úrovni jednotek a veličin - Návrhy na nápravu - Poskytování informací v přehledné a srozumitelné formě - Controlling je upraven vnitřními předpisy účetní jednotky Jak se liší audit a controlling? Audit: kontrola ze zákona zveřejňovaných výkazů, kontola vnější, právně upraven Controlling: interní kontrola, řízený vnitřními předpisy, radí jak napravit nesrovnalosti 8. Obvyklé chyby řízení - Kalkulace existují jen pro účely účetní závěry - Softwarů je více, vzájemně nespolupracují - Kalkulace jsou jen plánové - Kalkulace neobsahují komplexně náklady společnosti - Kalkulace končí na úrovni úplných vlastních nákladů (chybí ověření správní režie, odbytových nákladů ) - Nejsou známy fixní náklady společnosti (nejsou podklady k tzv. nulové variantě) - Ekonomičtí a výrobní pracovníci mají jiný jazyk (špatná komunikace)

16 Kontrolní otázky 1) Jaká je nejpodstatnější informace při finančním řízení? a) Bod zvratu b) Reálná činnost účetní jednotky c) Fixní náklady na výrobu d) Hospodářský výsledek 2) Pro jaký typ podniku je vhodné využívat MS Excel? a) Malé podniky b) Velké podniky c) Podniky s malým rozsahem a podobným typem výroby d) Podniky s velkým rozsahem diversifikované výroby 3) Jak často je vhodné kontrolovat rozpočet Cash Flow? a) Podle potřeby b) 1x Denně c) Podle vnitropodnikových norem d) 1x Ročně 4) Jak lze dělit kalkulace? a) Podle fixních a variabilních nákladů b) Podle dlouhodobého a krátkodobého dopadu c) Podle středisek výroby d) Podle vlastních a fixních nákladů 5) Jaké jsou typy předběžných kalkulací? a) Přímé, výrobní, investiční b) Plánové, operativní, propočtové c) Samostatné, sdružené, kombinované d) Dělící, ekvivalenční, přirážkové 6) Co kalkulace neobsahují? a) Komplexní náklady společnosti b) Náklady na výrobu c) Podkladovou informaci o ceně d) Odbytové náklady 7) Který z rozpočtů v současné době v organizacích roste? a) Krátkodobé rozpočty útvarů b) Rozpočet na vědu a výzkum c) Rozpočet marketingu d) Rozpočet výnosů (tržeb) Řešení: 1b, 2 ac, 3 bc, 4d, 5 b, 6 a, 7c

17

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 KAPITOLA 1 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 BETA, a. s. vyrábí doplňky výživy pro sportovce. V průběhu roku 2008 zahájila výrobu nového

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW Provozní páka je změna zisku v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady - automatizace a robotizace

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Kalkulační třídění nákladů.

Kalkulační třídění nákladů. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulační třídění nákladů. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kalkulace

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 16. hodina ROZVAHA Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců:

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD)

Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) Zadání: Kalkulace nákladů, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. (A7B16EPD) Náklady Náklady měří úbytek hodnoty aktiv, v peněžní i nepeněžní podobě (nejsou cena). Jsou to účelně vynaložené

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví

8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví 8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví Řízení nákladů v průběhu tvorby výkonů Vyžaduje: Průběžně kontrolovat hospodárnost ve vynakládání nákladů a motivovat

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování.

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování. Příklad 25/1 Část nákladů útvaru Zásobování je fixní a část je závislá na počtu dodávek. Celkové náklady a počet dodávek v uplynulých dvou čtvrtletích byly následující: Období Počet dodáveknáklady celkem

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305)

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305) NÁKLADOVÉ (MU_305) 1 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 17,00 hod. E-mail: wagner@vse.cz Telefon: 224 095 162 Mobil: 601 233 470 WWW: nb.vse.cz/~wagner

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Sestavte rozpočtovanou výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků nepřímou metodou za roky 2003 až 2005.

Sestavte rozpočtovanou výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků nepřímou metodou za roky 2003 až 2005. Příklad 1 Firma Sunshine, která vyrábí sluneční brýle, vynaložila v březnu celkové prvotní náklady ve druhovém členění ve výši 3,6 milionu Kč (spotřeba materiálu 1,8 milionu Kč, mzdy a pojištění 0,6 milionu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více