VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice Otradov Pokřikov Raná Studnice Svratka Tisovec Trhová Kamenice Včelákov Vítanou Vojtěchov Vortová Všeradov Vysočina Hlinsko je členem: Svazu měst a obcí ČR, Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obcí mikroregionu, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Rozloha: k.ú. Hlinsko včetně Čertoviny a Sv. Lázní ,32 ha k.ú. Srní u Hlinska - 282,16 ha k.ú. Blatno u Hlinska - 352,26 ha k.ú. Chlum u Hlinska - 565,05 ha Počet obyvatel k : , mužů: , žen: Průměrný věk: 40,29 let V produktivním věku: V důchodovém věku: Počet narozených: 96 Počet sňatků: 71 Počet úmrtí: 95 Míra nezaměstnanosti: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO: Viz příloha 1. Počet zaměstnanců MěÚ Hlinsko: z toho úředníků 87, vedení města - 4 Kronikář města Hlinska: Milan Hájek PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA HLINSKA: Městské muzeum a galerie Jana Vašková Městský kulturní klub Hlinečan Alena Dvořáková Městská knihovna Vlasta Morávková Městská sportoviště Ivan Kembický Mateřská škola Budovatelů Ludmila Vlčková

2 Mateřská škola Milíčova Květoslava Chaloupková Mateřská škola Rubešova Hana Stárová Základní škola Ležáků Mgr. Zdena Mücksteinová Základní škola Resslova Mgr. Dušan Boháč Základní škola Smetanova PadDr. Pavel Ludvík Základní umělecká škola Zdeňka Venzarová Dům dětí a mládeže Věra Pevná SPOLEČNOSTI ZŘÍZENÉ MĚSTEM HLINSKEM: EKO Hlinecko, o. p. s., Bytové družstvo města Hlinska OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH JE HLINSKO PODÍLNÍKEM: Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., Teplárenská společnost Hlinsko, spol s.r.o. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA do X/2006: Ing. Robert Vokáč starosta PhDr. Magda Křivanová - 1. místostarosta Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Ing. Ondřej Holfeuer radní Josef Jůn radní Milan Davídek Miroslav Bouška Josef Hladký Ing. Bedřich Hovorka Radek Chlada MUDr. Pavel Kropáček MUDr. Jiří Janovský Bohdan Němec Mgr. Josef Remeš JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Jarmila Sýkorová Ludmila Vlčková Zdeněk Vodička Kontrolní výbor ZM - předseda: Josef Hladký Finanční výbor ZM - předseda: MUDr. Pavel Kropáček Občanské komise předsedové: OK č. 1 (Kouty) Milan Kosek OK č. 2 Zdeněk Holec OK č. 3 Vladimír Seifert OK č. 4 Marie Červenková OK č. 5 Alžběta Říhová OK č. 6 Marie Baudyšová OK č. 7 Emílie Černá OK č. 8 Ladislav Obolecký OK č. 9 Ludvík Šotrek

3 OK č. 10 Ing. Dagmar Kučerová OK č. 11 Jaroslava Vohradníková OK č. 12 (Blatno) Jiří Sokol OK č. 13 (Chlum) - Martin Svoboda OK č. 14 (Srní) Ondřej Holfeuer OK č. 15 (Čertovina) Radek Žák Tajemnice města Hlinska: Mgr. Libuše Němcová V říjnu roku 2006 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev, V Hlinsku se voleb zúčastnilo 6 politických subjektů s následujícím výsledkem: ODS 6 mandátů KDU-ČSL 4 mandáty ČSSD 4 mandáty KSČM 3 mandáty Sdružení US DEU a nezávislých kandidátů 2 mandáty Nezávislí kandidáti /V. Železného/ - 2 mandáty ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA: PhDr. Magda Křivanová starostka Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Josef Jůn radní MUDr. Pavel Kropáček radní MUDr. Ing. Petr Ptáček radní Milan Davídek Ing. Miroslav Hebký Jaroslava Honková Ing. Jaroslav Chaloupka Radek Chlada MUDr. Eva Konývková Bohdan Němec Anna Plíšková JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Ing. Jiří Tlustý Ludmila Vlčková Ing. Robert Vokáč Josef Žďárský Kontrolní výbor ZM předseda: Radek Chlada Finanční výbor ZM - předseda: Milan Davídek Tajemnice města Hlinska: JUDr. Soňa Grossová

4 FINANČNÍ A EKONOMICKÝ ODBOR I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2006 předpokládal 262 mil. Kč výdajů, příjmy byly plánovány ve výši 248 mil. Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet města upravován zejména s ohledem na předpokládané snížení objemu prostavěnosti na objektu domova důchodců. Příjmy města Hlinska tak dosáhly v roce 2006 celkem tis. Kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města Hlinska skončilo k přebytkem tis.kč. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k zůstatek tis. Kč, což je o tis. Kč více než stav na účtech k Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis.kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy tř. 1 daňové ,97 98,95 Příjmy tř. 2 nedaňové ,51 111,32 Příjmy tř. 3 kapitálové ,64 112,06 Příjmy tř. 4 dotace ,23 100,22 CELKEM PŘÍJMY ,20 101,12 Výdaje běžné ,01 96,10 Výdaje kapitálové ,21 99,80 CELKEM VÝDAJE ,13 97,24 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z toho základní účet příjmový účet 0 výdajový účet 0 účelové fondy Příjmy: 1. Daňové příjmy Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadá na poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecní vyhlášky (celkem 8,2 % daňových příjmů ).Výše správních poplatků k celkovým daňovým příjmům je 5,0 %. 2. Nedaňové příjmy Nejvyšší položkou výše uvedených nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmů nemovitostí, které tvoří téměř 55 % těchto příjmů. 3. Kapitálové příjmy Prodeje pozemků, nemovitostí i drobného hmotného investičního majetku se uskutečnily ve větším rozsahu než bylo ve schváleném rozpočtu plánováno, celkem byly překročeny o 947 tis. Kč. 4. Přijaté dotace Nejvyšší objem přijatých dotací kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (jedná se zejména o průběžné financování školství, sociální péče a příspěvku na výkon státní správy) představují investiční dotace. Jednalo se o investiční dotaci v částce tis. Kč na

5 přemostění silnice I/34 a rozšíření skiareálu, dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši tis. Kč. a dotaci na půdní vestavbu budovy MěÚ ve výši 478 tis. Kč. Na výstavbu domova důchodců byla čerpána dotace ve výši tis. Kč. Na regeneraci panelového sídliště město obdrželo tis. Kč. Výdaje 1. Běžné výdaje K nejvyššímu nárůstu běžných výdajů došlo u plateb za energie. Naproti tomu úspory byly u plateb za služby peněžních ústavů a služeb pošt. Další nedočerpanou položkou ve schváleném rozpočtu byly služby školení a vzdělávání a nákup nových počítačových programů 2. Kapitálové výdaje Ve třídě kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb - domov důchodců tis. Kč, rekonstrukce místních komunikací a chodníků tis. Kč, regenerace panelového sídliště tis. Kč, přemostění silnice I/ tis. Kč, školská zařízení tis. Kč. Největší položkou u plateb za přístroje, stroje a zařízení bylo pořízení výstražného systému v hodnotě tis. Kč. Nákup pozemků se dle rozpočtu na rok 2006 podařilo zrealizovat ve výši 63,80 %. Nákup majetkových podílů ve výši 967 tis.kč se týkal peněžitého vkladu do společnosti VaK Chrudim, a.s. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2006 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce: Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II Splátky půjček - SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU V průběhu roku 2006 bylo provedeno 10 vnitřních auditů zaměřených na rozhodující místa v hospodaření města Hlinska - např. audit zpracování závěrečného účtu města za rok 2005 a kontrola výpočtu daně z příjmů města, audit oběhu dokladů z hlediska zákona o finanční kontrole, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy apod. Zvýšená pozornost byla věnována vývoji plnění rozpočtu města u příjmů a kapitálových výdajů v souvislosti s průběhem výstavby domova důchodců. Výběrovým způsobem byla hodnocena účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad. Byla analyzována činnost živnostenského úřadu včetně dodržování správního řádu. U dvanácti městem zřízených příspěvkových organizací bylo v roce 2006 provedeno celkem 32

6 veřejnosprávních kontrol. Osm kontrol provedli pracovníci odboru školství a zdravotnictví u školských organizací. Útvarem interního auditu bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje financování a efektivní hospodaření s ním, dále bylo posouzeno čerpání a vyúčtování všech účelových dotací. Rovněž byla posouzena finanční situace ke konci účetního roku. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány, a proto lze celkově konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly v roce 2006 veškeré platné právní normy. ÚTVAR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V roce 2006 pokračovala spolupráce při tvorbě krizového plánu Pardubického kraje. Byla realizována výstavba Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, kdy byly vyměněny nevyhovující sirény za 10 elektronicky řízených tlakových sirén.tento systém je jeden z nejmodernějších a je schopen přenášet varovné signály pro obyvatelstvo i verbální informace a hlášení. Město také investovalo nemalé finanční prostředky do nákupu materiálu pro případ povodní. Došlo také k dalšímu testu připravenosti krizového řízení našeho města, který připravila sněhová kalamita v únoru a březnu. Město muselo využít služeb Armády ČR při odstraňování následků kalamity a následnému zabránění velkých škod na majetku. ODDĚLENÍ VEDENÍ KANCELÁŘE MĚSTA HLINSKA Oddělení vzniklo v únoru roku 2006 a soustřeďuje mzdovou účtárnu, sekretariát, podatelnu, administrativní agendu Městské policie Hlinsko, roznos odchozí pošty občanům města a úklid objektů MěÚ. Při návštěvě zahraničních delegací se oddělení podílelo na tvorbě programu a technickém zabezpečení pracovní i společenské části setkání, v roce 2006 se uskutečnily návštěvy partnerských měst Wognum (Nizozemí) a Civitella d Agliano (Itálie). Mzdová účtárna zpracovávala mzdovou agendu pracovníků MěÚ, příspěvkových organizací a zaměstanců základních a mateřských škol ve městě. Sekretariát zajištoval administrativní činnosti zápisy z jednání rady a zastupitelstva města, porad vedení apod. Evidoval petice, stížnosti a žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabezpečoval technický chod úřadu. Podatelna zpracovávala veškerou příchozí a odchozí poštu včetně distribuci korespondence občanům města Hlinska. V rámci městské policie oddělení zabezpečovalo administrativu krizového řízení, prevence kriminality a městské policie, dále práci s registrem pokut a poplatků (řešení nedoplatků, výzvy k zaplacení) a práci s agendou psů včetně výběru poplatků.

7 ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2006 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav městského majetku v celkovém objemu 86 miliónů Kč. Akce realizované v roce 2006 (v tis. Kč) Administrativní objekty: Půdní vestavba budovy MěÚ v Adámkově ulici č.p Školské objekty: Rekonstrukce budovy ZŠ Ležáků, pracoviště speciálních tříd Zateplení stropu v tělocvičně ZŠ Ležáků 702 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Ležáků 498 Rekonstrukce ústředního topení ZŠ Smetanova Rekonstrukce střechy MŠ Budovatelů 298 Ostatní: Zřízení nového sociálního zařízení v městské galerii 185 Rekonstrukce hřbitovní zdi Výměna oken v budově polikliniky 400 Výměna oken v bytovém domě Rataje č.p Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně Horalka 800 Rekonstrukce rozvodů vody v objektu DPS Adámkova 180 Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti náměstí č.p Obnova zastávek hromadné dopravy 230 Výstavba DD Hlinsko Oprava zvonice Chlum 141 Vybavení dětských hřišť 131 Komunikace: Komunikace a kanalizace Blatno Komunikace Srní Komunikace Krátká, Podkostelní Přemostění silnice I/34 (Ski areál) Rekonstrukce zábradlí a mostku na nábřeží 700 Běžná údržba místních komunikací 500 Oprava a výměna dopravního značení 206 Regenerace panelového sídliště Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku r (v tis.kč) název stav stav rozdíl k k dlouhodobý nehmotný majetek vč. nedokončeného) Pozemky Umělecká díla budovy a stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí vč. DDHM a ostatního DHM nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek stálá aktiva Město Hlinsko v roce 2006 nakoupilo m 2 pozemků za celkových Kč. Prodalo m 2 pozemků za celkové Kč.V bezúplatném převodu převedlo

8 celkem 924 m 2 pozemků v hodnotě Kč a nabylo 619 m 2 pozemků v hodnotě Kč. P R Á V N Í O D D Ě L E N Í Právní oddělení je od konce r organizačně začleněno do Odboru investic a městského majetku a vyřizovalo právní záležitosti spojené s fungováním města jako právnické osoby a územně samosprávného celku, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Smlouvy - nově zavedena centrální evidence smluv, v r zaevidováno 363 smluv Fond rozvoje bydlení - ve výběrovém řízení bylo přiděleno 17 půjček v hodnotě ,- Kč (výměna oken, obnova střechy, obnova fasády, vestavba bytu do půdního prostoru) Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2006: - č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, o místním poplatku ze psů, - č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, - č. 6/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - č. 7/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Interní dokumenty úřadu: - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska - Nový jednací řád zastupitelstva města a jednací řád rady města - po volbách do zastupitelstev obcí Projednávání přestupků spáchaných na území obcí správního obvodu. Do komise pro projednávání přestupků bylo doručeno 208 případů, z nichž bylo 127 projednáno před komisí. Celková výše pokut činila Kč. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Agenda místního poplatku - poplatek za komunální odpad Agenda vymáhání pohledávek - 24 rozhodnutí o povolení splátek dle z.č. 337/1992 Sb., 831 platebních výměrů, 36 exekučních příkazů, 6 návrhů na vydání platebního rozkazu soudem. ODBOR SPRÁVNÍ Na úseku matriky zajišťoval odbor agendy a obřady spojené s narozením, uznáním otcovství, sňatky, úmrtími, státním občanstvím, změnami jmen, výpisy z rejstříku trestů apod. V roce 2006 bylo uzavřeno 71 manželství, mimo obřadní místnost uskutečnilo 11 svateb, dále bylo vydáno 18 osvědčení pro církevní sňatek. Proběhl slavnostní obřad zlaté a diamantové svatby. Obřadu vítání občánků se zúčastnilo 70 rodičů ze svými dětmi. Úsek matriky také poskytoval pomoc při vyhledávání údajů v matrikách pro sestavování stromu života. Odbor zajišťoval volby do zastupitelstev obcí náležejících do správního obvodu, celkem bylo podáno a zaregistrováno 59 kandidátních listin, dále volby do Poslanecké

9 sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky v Hlinsku a pro všechny obecní úřady náležející do správního obvodu. Na úseku evidence obyvatel zpracovával veškeré údaje o obyvatelích celého správního obvodu, tj. 21 obcí a města Hlinska a jeho částí: Blatno, Chlum, Čertovina, Kouty, Srní. Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem. 119 z toho mladších 15 ti let 29 narození 96 odstěhovalí 177 stěhování v obci 248 zemřelí.. 95 výdej údajů z informačního systému 21 Na úseku občanských průkazů a cestovních pasů bylo vydáno občanských průkazů a 2103 cestovních dokladů. Od do konce roku bylo vyřízeno 137 žádostí o cestovní doklady s biometrickými prvky. ODDĚLENÍ INFORMATIKY Oddělení informatiky zpracovalo několik zakázek na nákup informačních technologií: počítačové sestavy pro MěÚ Hlinsko a Městská sportoviště Hlinsko, - multifunkční kopírovacích strojů A4 a 1ks A3, - podpora nových informačních technologií v celkové výši ,- Kč, nové připojení internetu včetně zprovoznění záložní internetové linky, - nové programové vybavení na evidenci majetku, právní systém ASPI. Oddělení informatiky se podílelo na těchto akcích většího rozsahu: rozšíření telefonní ústředny MěÚ Hlinsko Adámkova včetně zajišťování a zprovoznění systému pro sběr biometrických údajů (e-pasy), - zprovoznění nového systému dopravně správních agend řidičské průkazy, bodový systém zkoušení řidičů, - ve spolupráci s ČSÚ zajišťování voleb, zprovoznění nového informačního systému sociálních služeb, zprovoznění elektronické Spisové služby včetně elektronické podatelny a elektronické výpravny, vytvoření anglické verze webových stránek města Hlinska ODBOR ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko, zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Milíčova s kapacitou 50 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí školy je speciální třída), ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity těchto školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu, v oblasti mateřských škol je možno v případě potřeby navýšit kapacitu minimálně o 50 dětí.

10 Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt Stav k stav k počet počet tříd ( z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) tříd (z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) MŠ, Hlinsko, Budovatelů MŠ, Hlinsko, Milíčova MŠ, Hlinsko, Rubešova 6 (1) 152 (15) 6 (1) 153 (15) Celkem tříd a dětí v MŠ Hlinsko 12 (1) 308 (15) 12 (1) 309 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd ( z toho 1.tříd) žáků (z toho v 1. třídách) tříd (z toho 1. tříd) žáků (z toho v 1. třídách) Základní škola, Hlinsko, Ležáků 19 ( 2 ) 474 ( 38 ) 19 ( 2 ) 478 ( 53 ) ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská 4 41 ( 1 ) 5 ( 1 ) 47 ( 2 ) ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Základní škola, Hlinsko, Resslova 15 ( 2 ) 355 ( 39 ) 15 ( 2 ) 335 ( 47 ) Základní škola, Hlinsko, Smetanova 15 ( 2 ) 362 ( 33 ) 14 ( 1 ) 303 ( 22 ) Celkem tříd a žáků v ZŠ Hlinsko 54 ( 6 ) 1237 ( 111 ) 54 ( 6 ) 1169 ( 124 ) počet žáků v oboru : počet žáků v oboru : Základní umělecká škola, Hlinsko výtvarném hudebním výtvarném hudebním Počet žáků Celkem žáků v ZUŠ Hlinsko Dům dětí a mládeže, Hlinsko zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ zájmových útvarů členů ZÚ Počet žáků Výchovné a vzdělávací činnosti na školách a školských zařízeních byly zabezpečeny značným objemem finančních prostředků. Název zařízení Neinvestiční příspěvky Opravy a údržba nad 20 tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč MŠ Budovatelů MŠ Milíčova MŠ Rubešova ZŠ Ležáků ZŠ Resslova ZŠ Smetanova ZUŠ DDM C E L K E M V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a jeho spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko, do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci (ve spolupráci s obcemi správního obvodu dotuje službu částkou 12,- Kč na 1 občana správního obvodu), dále koordinuje a finančně přispívá stomatologické pohotovosti. Zde je dotace 2,- Kč na 1 občana.

11 LSPP Náklady celkem , ,71 Příjmy celkem , ,00 Celková roční ztráta , ,71 Počet obyvatel správního obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 16,96 11,93 Počet ošetřených pacientů ODBOR KULTURY A SPORTU Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury a sportu se společně s Informačním centrem podílel na propagaci města, účasti na veletrzích v Brně, Praze a v Bratislavě. Pokračovalo vydávání Hlineckých novin, v roce 2006 se ziskem 70 tis. Kč. Odbor zajišťoval další akce: pietní akty, zájezd zaměstnanců do Púchova, Dětský den, dovolená Osika, Trávná a Trenčín, návštěvy delegací z Holandska a Itálie. Poprvé se podařilo do Hlinska přivézt Kinematograf bratří Čadíků. Promítání letního kina mělo u obecenstva velkou odezvu. Samostatnou kapitolou jsou granty. Odbor po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním finančních prostředků. Mezi 88 žadatelů bylo rozděleno Kč. INFORMAČNÍ CENTRUM se zapojilo do certifikace TIC Pardubického kraje a obdrželo certifikát na kategorii Místní informační centrum. Je také členem Asociace turistických informačních center ČR kategorie B. Návštěvnost se zvýšila cca o 700 lidí na 3240 tuzemských a 103 cizinců. Tržby za prodej propagačních předmětů dosáhl částky Kč. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE spravuje sbírkový fond čítající sbírkových předmětů. V galerii se uskutečnilo 7 výstav ( 47. ročník Výtvarného Hlinecka V. Riedel, dále např. výstavy J. Jandy, J. Šimka, F. Kavána, Brouci a motýli. Expozice si prohlédlo návštěvníků. MĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB HLINEČAN zabezpečuje několik oblastí, např. mimoškolní vzdělávání (taneční, programy pro děti), zájmovou uměleckou činnost (11 souborů), dále programy profesionálnich souborů (např. J. Fousek, Katapult, J. Jirásková, J Smolík, Čochtan s J. Dvořákem, J. Kraus s E. Holubovou, divadelní představení). Ve Společenském domě se uskutečnily zkoušky souborů a také pronájmy prostor na různé akce za cca Kč. V městském kiněproběhlo 165 představení a navštívilo ho o 600 lidí víc než v roce V letním období MKK uspořádal 2 výstavy foto L. Vaška a obrazy R. Korbera. Dále se odbor podílel na řadě kulturních a společenských akcích ve městě (kulturní programy na Betlémě, Adámkovy folklórní slavnosti, Dětský den apod.). MĚSTSKÁ KNIHOVNA spravuje knihovní fond čítající knih, počet čtenářů V průběhu roku proběhlo výpůjček. Knihovna uspořádala 25 vzdělávacích akcí pro školy, 2. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček a poprvé se uskutečnila Noc s Andersenem, kdy 10 dětí prožilo noc v knihovně.

12 MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ sestávají z krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Bazén se saunou a dva squashové kurty jsou otevřeny již 11. sezónu. Masérna a fitness byly v pronájmu. Dopolední plavecká škola příjem Kč, příjem za bazén s denním provozem byl tis. Kč. Celková návštěvnost činila Ve sportovním areálu v Olšinkách. (dvě travnatá hřiště, krytá zimní hala, hřiště s umělým povrchem, tenis se čtyřmi kurty, tři antukové kurty, herna stolního tenisu) provozuje svou činnost 7 oddílů. Tržby za služby ( ,-) jsou pouze z pronájmu zimního stadionu. Stále se nám nedaří zlepšit využití plochy zimního stadionu v době, kdy je položena in line plocha.v březnu skončil pronájem prostor pro restauraci a jedná se o dalším využití uvolněných prostor. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Na úseku územního plánování odbor dokončil nebo pokračoval v pořizování změn územních plánů těchto celků: Hlinsko - změna ÚP lokalita Drachtinky a Český Telecom, změna ÚP Srní lom, Fans obce - ÚP Miřetice, Vysočina, Studnice, Všeradov, Raná, Otradov, Vítanov, Krouna, Kladno, Jeníkov, Vojtěchov, Včelákov Územně plánovací dokumentace obce Vítanov byla pořízena z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje. Na úseku cestovního ruchu odbor zabezpečoval činnosti spojené s propagací města Hlinska a Mikroregionu Hlinecka, zabezpečoval publikační činnost: granty Pardubického kraje: Publikace Hlinsko (90 tis. Kč), Naučné oddychové trasy města Hlinska ( 100 tis. Kč), Za pověstmi Chrudimska a Hlinecka ( 25 tis. Kč) Město Hlinsko je partnerem projektu Medializace regionu Chrudimsko Hlinecko, který je dotován z prostředků EU v rámci grantového schématu Pardubického kraje. SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU HLINECKO odbor zajišťuje agendu dobrovolného svazku obcí - dotace získané z Programu obnovy venkova: - Mikroregion Hlinecko, II.vydání ( 245 tis. Kč) Poradenství pro SOMH Projekt optimalizace svozu bioodpadu v mikroregionu Hlinecko ( 60 tis.kč) - granty Pardubického kraje: - Instalace webových kamer v mikroregionu Hlinecko ( 100 tis. Kč) Strategie pro Místní akční skupinu zpracování studie ( 130 tis. Kč) - Společný regionální operační program: - Program rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů ( 690 tis.) - Projekt Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko od roku 2003 probíhá každoročně projekt tématicky zaměřených programů v ZŠ a MŠ mikroregionu s cílem naučit děti třídit odpad, minimalizovat jeho produkci a znát možnosti recyklace.

13 Součástí projektu bylo vydání letáku Kam s odpady, který obdržely všechny domácnosti ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Dne 31. března 2006 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který výrazným způsobem mění sociální oblast. Druhé pololetí roku 2006 bylo věnováno přípravě na zavedení zákona do praxe, který je účinný od Je to právní norma, která svěřuje kompetence občanům, aby rozhodovali sami za sebe a dává jim k tomu potřebné nástroje. Osobám v nepříznivé sociální situaci je od poskytována individuální dávkapříspěvek na péči a to podle míry závislosti. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu. Tato péče může být zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím sociálních služeb. Zákon o sociálních službách je v mnoha ohledech zcela průlomový. Od je účinný zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. Tento zákon definuje životní minimum jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličiny. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytování příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Informace a žádosti o příspěvek na péči a o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Hlinsku. Oddělení péče o rodinu a dítě Kromě agendy vykonávané ze zákona pořádalo oddělení péče o rodinu a dítě několik akcí pořádané ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku Výchovně-rekreační pobyty: Penzion Selský dvůr v Daňkovicích v termínu od 10. do dětí a 5 výchovných pracovníků Penzion Radvanice v Radvanicích v oblasti Adršpašsko-teplických skal v termínu od 25. do dětí a 5 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor: LT Svratouch Wolkerova planina v termínu od 12. do dětí a 15 pracovníků (10 výchovných, 3 kuchařky a 2 praktikanti) Jednodenní akce: Dětský karneval konaný u příležitosti Mezinárodního dne prevence násilí na dětech dne Sokolovna Hlinsko Aquapark Jihlava dne dětí a 6 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor a krátkodobé pobyty během školního roku jsou určeny pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící ve většině případů jen s jedním z rodičů, děti romských a národnostních menšin, rizikovou a delikventní mládež, děti v evidenci OPD. Hlavním cílem je výchovné působení vedoucích směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných hygienických a společenských návyků, terapeutické působení

14 vedoucích ke zmírnění následků vzniklých z důvodu rozpadu rodiny, sociálních problémů, alkoholismu rodičů, duševních poruch apod. STAVEBNÍ ÚŘAD Na úseku výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, případně uvedeno do provozu několik významných staveb: realizace přemostění silnice I/34 v rámci rozšíření SKI Areálu Hlinsko, dokončení prodejny LIDL včetně odstranění bývalé budovy Pistol a odstranění kontaminovaného podloží pod touto budovou, realizace nové železniční zastávky Vítanov, obnovení výstavby Domova důchodců v Hlinsku po havárii, výstavba haly pro nanášecí stavy v Technolenu, pokračování výstavby mrazírny a bourárny, pokračování regenerace sídliště Hlinsko Na úseku silničního hospodářství bylo rekonstruováno a nově zrealizováno několik komunikací: Pardubický kraj byl investorem rekonstrukce státní silnice II/343 Trhová Kamenice Hlinsko a průtahu Hlinsko - Kouty v hodnotě přes 100 miliónů korun, Město hlinsko finančně zabezpečilo rekonstrukci komunikací v místních částech Blatno a Srní, Na úseku PAMÁTKOVÉ PÉČE se podařilo získat granty a příspěvky v celkovém rozsahu tis Kč: zvonice v areálu kostela sv. Petra a Pavla v Chlumu tis. Kč, usedlost č.p. 11 v Kameničkách tis. Kč, evangelický kostel v Krouně tis. Kč, statek čp. 61 v Krouně tis. Kč, usedlost čp. 158 Svratouch tis. Kč, varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici tis. Kč, mlýn čp. 11 v Trhové Kamenici - 70 tis. Kč, kostel sv. Maří Magdaleny ve Včelákově tis. Kč ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V roce 2006 se podařilo odstranit jednu ze starých a závažných ekologických zátěží uprostřed Hlinska. Pod výrobními objekty se nacházela zemina kontaminovaná ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky a kyanidy, které následně pronikly do podzemních vod. Soukromá firma odstranila kontaminovanou zeminu a pokračuje v sanačním čerpání podzemní vody. Výrazné a rychlé tání vysoké vrstvy sněhu společně s vlivem dešťových srážek vyvolalo v roce 2006 na území obce s rozšířenou působností Hlinsko dvakrát povodňové situace. První povodně proběhly v období března až dubna. Z hlediska důležitosti a největšího nebezpečí byly po dobu zvýšených průtoků sledovány vodní toky Chrudimka, Blatenský potok a potok Drachtinka v Hlinsku, vodní tok Krounka a potok Ležák v obci Holetín. Ke zdárnému zvládnutí povodně napomohla velmi dobrá spolupráce s pracovníky Povodí Labe, s.p., zejména z hlediska správně zvolené a řádně prováděné manipulace s vodou na Hamerské přehradě, a dále s Městskou policií Hlinsko a hasičským sborem v Hlinsku. Největší problémy byly vyvolány zaplavením sklepů, jímek a studní. Vlivem značného rozvodnění Drachtinského potoka a jeho rozlití v neupravené části trasy byla poškozena místní komunikace v Hlinsku. Druhá povodeň menšího rozsahu proběhla na začátku srpna na řece Chrudimce. V červnu 2006 byl schválen Plán odpadového hospodářství města Hlinska, který upravuje v souladu se zákonem o odpadech nakládání s veškerými občanskými odpady, které vznikají na jeho území. Cílem plánu je předcházení vzniku odpadů, omezování množství a nebezpečných vlastností odpadů, zvyšování podílu vytříděných využitelných odpadů, snížení podílu odpadů ukládaných na skládku.

15 V roce 2006 byla provedena náhradní výsadba většího rozsahu podél levé strany silnice Hlinsko Srní. Je dílčí kompenzací vzniklé ekologické újmy za pokácení bříz při modernizaci silnice III/343 Hlinsko průtah. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V průběhu roku 2006 došlo k zásadním změnám z hlediska zpracování dat vedených v živnostenském rejstříku. Tento systém má přínos především pro podnikatele, neboť mimo jiné umožňuje zajišťovat elektronickou formou výpisy z rejstříku trestů pro žadatele živnostenských oprávnění. Další službou pro podnikatele, která je poskytována od je zavedení systému CRM (centrální registrační místa), díky tomuto systému bylo umožněno podnikatelům podat na živnostenském úřadě podání nutná při zahájení podnikatelské činnosti na finančním úřadě, okresní správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. V roce 2006 bylo vydáno 435 nových živnostenských oprávnění, v 57 případech bylo živnostenské oprávnění na vlastní žádost zrušeno. Kontrolní oddělení provedlo 462 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování ustanovení živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. ODBOR DOPRAVY Na úseku registru řidičů: počet řidičů , počet nových řidičů 545, počet opravných zkoušek 17,06%, počet vydaných řidičských průkazů 1835, od byly zaznamenány přestupky 556 řidičům Na úseku registru vozidel: počet registrovaných vozidel, počet vyřazených vozidel 286, počet schválených individuálně dovezených vozidel 424 Na úseku přestupků v dopravě došlo ke snížení proti roku alkohol v r , rok dopravní nehody s alkoholem v r , rok počet přestupků r , r finanční objem pokut r Kč, r Kč MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie se v roce 2006 více zaměřila na řešení dopravní problematiky, a to s novelou zákona č.361/2000 Sb., řešila problémy v oblasti veřejného pořádku a přestupků páchaných mládeží, větší pozornost byla věnována kontrole dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým, probíhala spolupráce s Policií ČR Hlinsko, Hasičským záchranným sborem a Rychlou lékařskou pomocí Hlinsko. Dalším ze subjektů, se kterým MP denně pracovala, byly odbory MěÚ: - strážníci řešili 1035 dopravních přestupků, z nichž domluvou bylo řešeno 636, v blokovém řízení 392, pokuty dosáhly výše Kč, nejčastějším přestupkem bylo porušení porušením zákazů vjezdu, stání, zastavení, nedodržení povolené rychlosti v obci - přestupků proti veřejnému pořádku bylo celkem 364, blokové pokuty ve výši ,- Kč, ve 42 případech byla věc postoupena komisi pro projednávání přestupků, k nejčastějším přestupkům patřilo volné pobíhání psů, porušení občanského soužití, veřejné pohoršení, krádež, podávání alkoholických nápojů mladistvým či rušení

16 nočního klidu, dále bylo zadrženo a předáno Policii ČR 6 pachatelů trestné činnosti a 3 osoby v celostátním pátrání. Evidence psů v roce 2006 fungovala v elektronické podobě, počet psů v našem městě byl stabilizovaný, pohybuje se mezi registrovanými psy. Poplatky vybrané od občanů činily v roce 2006 částku ,- Kč. Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací pro odsouzené V roce 2006 evidovala MP 7 odsouzených, z nichž 4 trest odpracovali, 1 nenastoupil a 1 odsouzenému byl trest proměněn na odnětí svobody. Jeden odsouzený svůj trest stále vykonává. Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2006 byl 620 hodin. Odsouzení vykonávali především úklidové a pomocné práce v rámci města a EKO Hlinecko. Prevence kriminality Činnost skupiny prevence kriminality pokračovala v roce 2006 dle plánu určeného komisí pro prevenci kriminality, zaměřila se na školní mládež. Probíhala přednášková činnost ve 3. třídách s názvem Co smím a nesmím, dopravní výchova ve 4. třídách a Právo pro každý den v 8. třídách. Pálení čarodějnic s Městskou policií navštívilo více jak 350 dětí v doprovodu svých rodičů. Na jaře proběhlo školní kolo soutěže Právo pro každý den, kterého se zúčastnilo celkem 36 čtyřčlenných družstev žáků 8 tříd. Družstvo ze ZŠ Smetanova zvítězilo ve 2. ročníku krajské soutěže konaném v Hlinsku. Následovaly 3 terénní akce Pochoďáček určený pro žáky 3 ročníků ZŠ, Branný závod pro žáky 7. ročníků ZŠ a soutěž Mladý cyklista 2006, ve kterém bojovalo 89 žáků ze 4. tříd ZŠ. Strážníci MP se také aktivně podíleli na přípravách a realizaci tábora pro děti ze sociálně slabých rodin ve Svratouchu a dále při pobytech výše uvedených dětí ve střediscích v Daňkovicích a Radvanicích, a při karnevalu v místní sokolovně, konaného u příležitosti dne boje proti násilí v rodinách.

17 Příloha 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998 ÚVOD Pro zájemce o dění v Kopřivnici, pro zaměstnance nejrůznějších institucí ve městě, pro archiváře a historiky je již počtvrté vydáván sborník základních údajů ze života našeho města. Dostáváte do rukou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 2000. Vážení přátelé, dámy a pánové,

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 2000. Vážení přátelé, dámy a pánové, ÚVOD Vážení přátelé, dámy a pánové, opět se Vám dostává k letmému nahlédnutí i k vážnějšímu prostudování Ročenka města Kopřivnice za rok 2000. Je tomu již pošesté, co touto formou zveřejňujeme pro nejširší

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM ŽAMBERK 2003 V ČÍSLECH VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM Fotografie na obalu: Mgr.Vilém Křečan Ilustrační fota:k

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997 ÚVOD Již potřetí se Vám dostává do rukou ucelená řada základních údajů o životě města Kopřivnice za uplynulý rok. Rozvoj města byl v roce 1997 negativně ovlivňován jak potížemi na straně příjmů města,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2011 Zpracovala : Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2012 0 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více