VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice Otradov Pokřikov Raná Studnice Svratka Tisovec Trhová Kamenice Včelákov Vítanou Vojtěchov Vortová Všeradov Vysočina Hlinsko je členem: Svazu měst a obcí ČR, Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obcí mikroregionu, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Rozloha: k.ú. Hlinsko včetně Čertoviny a Sv. Lázní ,32 ha k.ú. Srní u Hlinska - 282,16 ha k.ú. Blatno u Hlinska - 352,26 ha k.ú. Chlum u Hlinska - 565,05 ha Počet obyvatel k : , mužů: , žen: Průměrný věk: 40,29 let V produktivním věku: V důchodovém věku: Počet narozených: 96 Počet sňatků: 71 Počet úmrtí: 95 Míra nezaměstnanosti: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO: Viz příloha 1. Počet zaměstnanců MěÚ Hlinsko: z toho úředníků 87, vedení města - 4 Kronikář města Hlinska: Milan Hájek PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA HLINSKA: Městské muzeum a galerie Jana Vašková Městský kulturní klub Hlinečan Alena Dvořáková Městská knihovna Vlasta Morávková Městská sportoviště Ivan Kembický Mateřská škola Budovatelů Ludmila Vlčková

2 Mateřská škola Milíčova Květoslava Chaloupková Mateřská škola Rubešova Hana Stárová Základní škola Ležáků Mgr. Zdena Mücksteinová Základní škola Resslova Mgr. Dušan Boháč Základní škola Smetanova PadDr. Pavel Ludvík Základní umělecká škola Zdeňka Venzarová Dům dětí a mládeže Věra Pevná SPOLEČNOSTI ZŘÍZENÉ MĚSTEM HLINSKEM: EKO Hlinecko, o. p. s., Bytové družstvo města Hlinska OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH JE HLINSKO PODÍLNÍKEM: Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., Teplárenská společnost Hlinsko, spol s.r.o. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA do X/2006: Ing. Robert Vokáč starosta PhDr. Magda Křivanová - 1. místostarosta Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Ing. Ondřej Holfeuer radní Josef Jůn radní Milan Davídek Miroslav Bouška Josef Hladký Ing. Bedřich Hovorka Radek Chlada MUDr. Pavel Kropáček MUDr. Jiří Janovský Bohdan Němec Mgr. Josef Remeš JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Jarmila Sýkorová Ludmila Vlčková Zdeněk Vodička Kontrolní výbor ZM - předseda: Josef Hladký Finanční výbor ZM - předseda: MUDr. Pavel Kropáček Občanské komise předsedové: OK č. 1 (Kouty) Milan Kosek OK č. 2 Zdeněk Holec OK č. 3 Vladimír Seifert OK č. 4 Marie Červenková OK č. 5 Alžběta Říhová OK č. 6 Marie Baudyšová OK č. 7 Emílie Černá OK č. 8 Ladislav Obolecký OK č. 9 Ludvík Šotrek

3 OK č. 10 Ing. Dagmar Kučerová OK č. 11 Jaroslava Vohradníková OK č. 12 (Blatno) Jiří Sokol OK č. 13 (Chlum) - Martin Svoboda OK č. 14 (Srní) Ondřej Holfeuer OK č. 15 (Čertovina) Radek Žák Tajemnice města Hlinska: Mgr. Libuše Němcová V říjnu roku 2006 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev, V Hlinsku se voleb zúčastnilo 6 politických subjektů s následujícím výsledkem: ODS 6 mandátů KDU-ČSL 4 mandáty ČSSD 4 mandáty KSČM 3 mandáty Sdružení US DEU a nezávislých kandidátů 2 mandáty Nezávislí kandidáti /V. Železného/ - 2 mandáty ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA: PhDr. Magda Křivanová starostka Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Josef Jůn radní MUDr. Pavel Kropáček radní MUDr. Ing. Petr Ptáček radní Milan Davídek Ing. Miroslav Hebký Jaroslava Honková Ing. Jaroslav Chaloupka Radek Chlada MUDr. Eva Konývková Bohdan Němec Anna Plíšková JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Ing. Jiří Tlustý Ludmila Vlčková Ing. Robert Vokáč Josef Žďárský Kontrolní výbor ZM předseda: Radek Chlada Finanční výbor ZM - předseda: Milan Davídek Tajemnice města Hlinska: JUDr. Soňa Grossová

4 FINANČNÍ A EKONOMICKÝ ODBOR I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2006 předpokládal 262 mil. Kč výdajů, příjmy byly plánovány ve výši 248 mil. Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet města upravován zejména s ohledem na předpokládané snížení objemu prostavěnosti na objektu domova důchodců. Příjmy města Hlinska tak dosáhly v roce 2006 celkem tis. Kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města Hlinska skončilo k přebytkem tis.kč. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k zůstatek tis. Kč, což je o tis. Kč více než stav na účtech k Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis.kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy tř. 1 daňové ,97 98,95 Příjmy tř. 2 nedaňové ,51 111,32 Příjmy tř. 3 kapitálové ,64 112,06 Příjmy tř. 4 dotace ,23 100,22 CELKEM PŘÍJMY ,20 101,12 Výdaje běžné ,01 96,10 Výdaje kapitálové ,21 99,80 CELKEM VÝDAJE ,13 97,24 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z toho základní účet příjmový účet 0 výdajový účet 0 účelové fondy Příjmy: 1. Daňové příjmy Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadá na poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecní vyhlášky (celkem 8,2 % daňových příjmů ).Výše správních poplatků k celkovým daňovým příjmům je 5,0 %. 2. Nedaňové příjmy Nejvyšší položkou výše uvedených nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmů nemovitostí, které tvoří téměř 55 % těchto příjmů. 3. Kapitálové příjmy Prodeje pozemků, nemovitostí i drobného hmotného investičního majetku se uskutečnily ve větším rozsahu než bylo ve schváleném rozpočtu plánováno, celkem byly překročeny o 947 tis. Kč. 4. Přijaté dotace Nejvyšší objem přijatých dotací kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (jedná se zejména o průběžné financování školství, sociální péče a příspěvku na výkon státní správy) představují investiční dotace. Jednalo se o investiční dotaci v částce tis. Kč na

5 přemostění silnice I/34 a rozšíření skiareálu, dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši tis. Kč. a dotaci na půdní vestavbu budovy MěÚ ve výši 478 tis. Kč. Na výstavbu domova důchodců byla čerpána dotace ve výši tis. Kč. Na regeneraci panelového sídliště město obdrželo tis. Kč. Výdaje 1. Běžné výdaje K nejvyššímu nárůstu běžných výdajů došlo u plateb za energie. Naproti tomu úspory byly u plateb za služby peněžních ústavů a služeb pošt. Další nedočerpanou položkou ve schváleném rozpočtu byly služby školení a vzdělávání a nákup nových počítačových programů 2. Kapitálové výdaje Ve třídě kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb - domov důchodců tis. Kč, rekonstrukce místních komunikací a chodníků tis. Kč, regenerace panelového sídliště tis. Kč, přemostění silnice I/ tis. Kč, školská zařízení tis. Kč. Největší položkou u plateb za přístroje, stroje a zařízení bylo pořízení výstražného systému v hodnotě tis. Kč. Nákup pozemků se dle rozpočtu na rok 2006 podařilo zrealizovat ve výši 63,80 %. Nákup majetkových podílů ve výši 967 tis.kč se týkal peněžitého vkladu do společnosti VaK Chrudim, a.s. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2006 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce: Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II Splátky půjček - SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU V průběhu roku 2006 bylo provedeno 10 vnitřních auditů zaměřených na rozhodující místa v hospodaření města Hlinska - např. audit zpracování závěrečného účtu města za rok 2005 a kontrola výpočtu daně z příjmů města, audit oběhu dokladů z hlediska zákona o finanční kontrole, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy apod. Zvýšená pozornost byla věnována vývoji plnění rozpočtu města u příjmů a kapitálových výdajů v souvislosti s průběhem výstavby domova důchodců. Výběrovým způsobem byla hodnocena účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad. Byla analyzována činnost živnostenského úřadu včetně dodržování správního řádu. U dvanácti městem zřízených příspěvkových organizací bylo v roce 2006 provedeno celkem 32

6 veřejnosprávních kontrol. Osm kontrol provedli pracovníci odboru školství a zdravotnictví u školských organizací. Útvarem interního auditu bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje financování a efektivní hospodaření s ním, dále bylo posouzeno čerpání a vyúčtování všech účelových dotací. Rovněž byla posouzena finanční situace ke konci účetního roku. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány, a proto lze celkově konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly v roce 2006 veškeré platné právní normy. ÚTVAR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V roce 2006 pokračovala spolupráce při tvorbě krizového plánu Pardubického kraje. Byla realizována výstavba Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, kdy byly vyměněny nevyhovující sirény za 10 elektronicky řízených tlakových sirén.tento systém je jeden z nejmodernějších a je schopen přenášet varovné signály pro obyvatelstvo i verbální informace a hlášení. Město také investovalo nemalé finanční prostředky do nákupu materiálu pro případ povodní. Došlo také k dalšímu testu připravenosti krizového řízení našeho města, který připravila sněhová kalamita v únoru a březnu. Město muselo využít služeb Armády ČR při odstraňování následků kalamity a následnému zabránění velkých škod na majetku. ODDĚLENÍ VEDENÍ KANCELÁŘE MĚSTA HLINSKA Oddělení vzniklo v únoru roku 2006 a soustřeďuje mzdovou účtárnu, sekretariát, podatelnu, administrativní agendu Městské policie Hlinsko, roznos odchozí pošty občanům města a úklid objektů MěÚ. Při návštěvě zahraničních delegací se oddělení podílelo na tvorbě programu a technickém zabezpečení pracovní i společenské části setkání, v roce 2006 se uskutečnily návštěvy partnerských měst Wognum (Nizozemí) a Civitella d Agliano (Itálie). Mzdová účtárna zpracovávala mzdovou agendu pracovníků MěÚ, příspěvkových organizací a zaměstanců základních a mateřských škol ve městě. Sekretariát zajištoval administrativní činnosti zápisy z jednání rady a zastupitelstva města, porad vedení apod. Evidoval petice, stížnosti a žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabezpečoval technický chod úřadu. Podatelna zpracovávala veškerou příchozí a odchozí poštu včetně distribuci korespondence občanům města Hlinska. V rámci městské policie oddělení zabezpečovalo administrativu krizového řízení, prevence kriminality a městské policie, dále práci s registrem pokut a poplatků (řešení nedoplatků, výzvy k zaplacení) a práci s agendou psů včetně výběru poplatků.

7 ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2006 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav městského majetku v celkovém objemu 86 miliónů Kč. Akce realizované v roce 2006 (v tis. Kč) Administrativní objekty: Půdní vestavba budovy MěÚ v Adámkově ulici č.p Školské objekty: Rekonstrukce budovy ZŠ Ležáků, pracoviště speciálních tříd Zateplení stropu v tělocvičně ZŠ Ležáků 702 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Ležáků 498 Rekonstrukce ústředního topení ZŠ Smetanova Rekonstrukce střechy MŠ Budovatelů 298 Ostatní: Zřízení nového sociálního zařízení v městské galerii 185 Rekonstrukce hřbitovní zdi Výměna oken v budově polikliniky 400 Výměna oken v bytovém domě Rataje č.p Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně Horalka 800 Rekonstrukce rozvodů vody v objektu DPS Adámkova 180 Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti náměstí č.p Obnova zastávek hromadné dopravy 230 Výstavba DD Hlinsko Oprava zvonice Chlum 141 Vybavení dětských hřišť 131 Komunikace: Komunikace a kanalizace Blatno Komunikace Srní Komunikace Krátká, Podkostelní Přemostění silnice I/34 (Ski areál) Rekonstrukce zábradlí a mostku na nábřeží 700 Běžná údržba místních komunikací 500 Oprava a výměna dopravního značení 206 Regenerace panelového sídliště Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku r (v tis.kč) název stav stav rozdíl k k dlouhodobý nehmotný majetek vč. nedokončeného) Pozemky Umělecká díla budovy a stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí vč. DDHM a ostatního DHM nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek stálá aktiva Město Hlinsko v roce 2006 nakoupilo m 2 pozemků za celkových Kč. Prodalo m 2 pozemků za celkové Kč.V bezúplatném převodu převedlo

8 celkem 924 m 2 pozemků v hodnotě Kč a nabylo 619 m 2 pozemků v hodnotě Kč. P R Á V N Í O D D Ě L E N Í Právní oddělení je od konce r organizačně začleněno do Odboru investic a městského majetku a vyřizovalo právní záležitosti spojené s fungováním města jako právnické osoby a územně samosprávného celku, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Smlouvy - nově zavedena centrální evidence smluv, v r zaevidováno 363 smluv Fond rozvoje bydlení - ve výběrovém řízení bylo přiděleno 17 půjček v hodnotě ,- Kč (výměna oken, obnova střechy, obnova fasády, vestavba bytu do půdního prostoru) Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2006: - č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, o místním poplatku ze psů, - č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, - č. 6/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - č. 7/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Interní dokumenty úřadu: - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska - Nový jednací řád zastupitelstva města a jednací řád rady města - po volbách do zastupitelstev obcí Projednávání přestupků spáchaných na území obcí správního obvodu. Do komise pro projednávání přestupků bylo doručeno 208 případů, z nichž bylo 127 projednáno před komisí. Celková výše pokut činila Kč. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Agenda místního poplatku - poplatek za komunální odpad Agenda vymáhání pohledávek - 24 rozhodnutí o povolení splátek dle z.č. 337/1992 Sb., 831 platebních výměrů, 36 exekučních příkazů, 6 návrhů na vydání platebního rozkazu soudem. ODBOR SPRÁVNÍ Na úseku matriky zajišťoval odbor agendy a obřady spojené s narozením, uznáním otcovství, sňatky, úmrtími, státním občanstvím, změnami jmen, výpisy z rejstříku trestů apod. V roce 2006 bylo uzavřeno 71 manželství, mimo obřadní místnost uskutečnilo 11 svateb, dále bylo vydáno 18 osvědčení pro církevní sňatek. Proběhl slavnostní obřad zlaté a diamantové svatby. Obřadu vítání občánků se zúčastnilo 70 rodičů ze svými dětmi. Úsek matriky také poskytoval pomoc při vyhledávání údajů v matrikách pro sestavování stromu života. Odbor zajišťoval volby do zastupitelstev obcí náležejících do správního obvodu, celkem bylo podáno a zaregistrováno 59 kandidátních listin, dále volby do Poslanecké

9 sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky v Hlinsku a pro všechny obecní úřady náležející do správního obvodu. Na úseku evidence obyvatel zpracovával veškeré údaje o obyvatelích celého správního obvodu, tj. 21 obcí a města Hlinska a jeho částí: Blatno, Chlum, Čertovina, Kouty, Srní. Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem. 119 z toho mladších 15 ti let 29 narození 96 odstěhovalí 177 stěhování v obci 248 zemřelí.. 95 výdej údajů z informačního systému 21 Na úseku občanských průkazů a cestovních pasů bylo vydáno občanských průkazů a 2103 cestovních dokladů. Od do konce roku bylo vyřízeno 137 žádostí o cestovní doklady s biometrickými prvky. ODDĚLENÍ INFORMATIKY Oddělení informatiky zpracovalo několik zakázek na nákup informačních technologií: počítačové sestavy pro MěÚ Hlinsko a Městská sportoviště Hlinsko, - multifunkční kopírovacích strojů A4 a 1ks A3, - podpora nových informačních technologií v celkové výši ,- Kč, nové připojení internetu včetně zprovoznění záložní internetové linky, - nové programové vybavení na evidenci majetku, právní systém ASPI. Oddělení informatiky se podílelo na těchto akcích většího rozsahu: rozšíření telefonní ústředny MěÚ Hlinsko Adámkova včetně zajišťování a zprovoznění systému pro sběr biometrických údajů (e-pasy), - zprovoznění nového systému dopravně správních agend řidičské průkazy, bodový systém zkoušení řidičů, - ve spolupráci s ČSÚ zajišťování voleb, zprovoznění nového informačního systému sociálních služeb, zprovoznění elektronické Spisové služby včetně elektronické podatelny a elektronické výpravny, vytvoření anglické verze webových stránek města Hlinska ODBOR ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko, zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Milíčova s kapacitou 50 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí školy je speciální třída), ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity těchto školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu, v oblasti mateřských škol je možno v případě potřeby navýšit kapacitu minimálně o 50 dětí.

10 Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt Stav k stav k počet počet tříd ( z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) tříd (z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) MŠ, Hlinsko, Budovatelů MŠ, Hlinsko, Milíčova MŠ, Hlinsko, Rubešova 6 (1) 152 (15) 6 (1) 153 (15) Celkem tříd a dětí v MŠ Hlinsko 12 (1) 308 (15) 12 (1) 309 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd ( z toho 1.tříd) žáků (z toho v 1. třídách) tříd (z toho 1. tříd) žáků (z toho v 1. třídách) Základní škola, Hlinsko, Ležáků 19 ( 2 ) 474 ( 38 ) 19 ( 2 ) 478 ( 53 ) ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská 4 41 ( 1 ) 5 ( 1 ) 47 ( 2 ) ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Základní škola, Hlinsko, Resslova 15 ( 2 ) 355 ( 39 ) 15 ( 2 ) 335 ( 47 ) Základní škola, Hlinsko, Smetanova 15 ( 2 ) 362 ( 33 ) 14 ( 1 ) 303 ( 22 ) Celkem tříd a žáků v ZŠ Hlinsko 54 ( 6 ) 1237 ( 111 ) 54 ( 6 ) 1169 ( 124 ) počet žáků v oboru : počet žáků v oboru : Základní umělecká škola, Hlinsko výtvarném hudebním výtvarném hudebním Počet žáků Celkem žáků v ZUŠ Hlinsko Dům dětí a mládeže, Hlinsko zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ zájmových útvarů členů ZÚ Počet žáků Výchovné a vzdělávací činnosti na školách a školských zařízeních byly zabezpečeny značným objemem finančních prostředků. Název zařízení Neinvestiční příspěvky Opravy a údržba nad 20 tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč MŠ Budovatelů MŠ Milíčova MŠ Rubešova ZŠ Ležáků ZŠ Resslova ZŠ Smetanova ZUŠ DDM C E L K E M V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a jeho spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko, do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci (ve spolupráci s obcemi správního obvodu dotuje službu částkou 12,- Kč na 1 občana správního obvodu), dále koordinuje a finančně přispívá stomatologické pohotovosti. Zde je dotace 2,- Kč na 1 občana.

11 LSPP Náklady celkem , ,71 Příjmy celkem , ,00 Celková roční ztráta , ,71 Počet obyvatel správního obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 16,96 11,93 Počet ošetřených pacientů ODBOR KULTURY A SPORTU Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury a sportu se společně s Informačním centrem podílel na propagaci města, účasti na veletrzích v Brně, Praze a v Bratislavě. Pokračovalo vydávání Hlineckých novin, v roce 2006 se ziskem 70 tis. Kč. Odbor zajišťoval další akce: pietní akty, zájezd zaměstnanců do Púchova, Dětský den, dovolená Osika, Trávná a Trenčín, návštěvy delegací z Holandska a Itálie. Poprvé se podařilo do Hlinska přivézt Kinematograf bratří Čadíků. Promítání letního kina mělo u obecenstva velkou odezvu. Samostatnou kapitolou jsou granty. Odbor po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním finančních prostředků. Mezi 88 žadatelů bylo rozděleno Kč. INFORMAČNÍ CENTRUM se zapojilo do certifikace TIC Pardubického kraje a obdrželo certifikát na kategorii Místní informační centrum. Je také členem Asociace turistických informačních center ČR kategorie B. Návštěvnost se zvýšila cca o 700 lidí na 3240 tuzemských a 103 cizinců. Tržby za prodej propagačních předmětů dosáhl částky Kč. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE spravuje sbírkový fond čítající sbírkových předmětů. V galerii se uskutečnilo 7 výstav ( 47. ročník Výtvarného Hlinecka V. Riedel, dále např. výstavy J. Jandy, J. Šimka, F. Kavána, Brouci a motýli. Expozice si prohlédlo návštěvníků. MĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB HLINEČAN zabezpečuje několik oblastí, např. mimoškolní vzdělávání (taneční, programy pro děti), zájmovou uměleckou činnost (11 souborů), dále programy profesionálnich souborů (např. J. Fousek, Katapult, J. Jirásková, J Smolík, Čochtan s J. Dvořákem, J. Kraus s E. Holubovou, divadelní představení). Ve Společenském domě se uskutečnily zkoušky souborů a také pronájmy prostor na různé akce za cca Kč. V městském kiněproběhlo 165 představení a navštívilo ho o 600 lidí víc než v roce V letním období MKK uspořádal 2 výstavy foto L. Vaška a obrazy R. Korbera. Dále se odbor podílel na řadě kulturních a společenských akcích ve městě (kulturní programy na Betlémě, Adámkovy folklórní slavnosti, Dětský den apod.). MĚSTSKÁ KNIHOVNA spravuje knihovní fond čítající knih, počet čtenářů V průběhu roku proběhlo výpůjček. Knihovna uspořádala 25 vzdělávacích akcí pro školy, 2. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček a poprvé se uskutečnila Noc s Andersenem, kdy 10 dětí prožilo noc v knihovně.

12 MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ sestávají z krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Bazén se saunou a dva squashové kurty jsou otevřeny již 11. sezónu. Masérna a fitness byly v pronájmu. Dopolední plavecká škola příjem Kč, příjem za bazén s denním provozem byl tis. Kč. Celková návštěvnost činila Ve sportovním areálu v Olšinkách. (dvě travnatá hřiště, krytá zimní hala, hřiště s umělým povrchem, tenis se čtyřmi kurty, tři antukové kurty, herna stolního tenisu) provozuje svou činnost 7 oddílů. Tržby za služby ( ,-) jsou pouze z pronájmu zimního stadionu. Stále se nám nedaří zlepšit využití plochy zimního stadionu v době, kdy je položena in line plocha.v březnu skončil pronájem prostor pro restauraci a jedná se o dalším využití uvolněných prostor. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Na úseku územního plánování odbor dokončil nebo pokračoval v pořizování změn územních plánů těchto celků: Hlinsko - změna ÚP lokalita Drachtinky a Český Telecom, změna ÚP Srní lom, Fans obce - ÚP Miřetice, Vysočina, Studnice, Všeradov, Raná, Otradov, Vítanov, Krouna, Kladno, Jeníkov, Vojtěchov, Včelákov Územně plánovací dokumentace obce Vítanov byla pořízena z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje. Na úseku cestovního ruchu odbor zabezpečoval činnosti spojené s propagací města Hlinska a Mikroregionu Hlinecka, zabezpečoval publikační činnost: granty Pardubického kraje: Publikace Hlinsko (90 tis. Kč), Naučné oddychové trasy města Hlinska ( 100 tis. Kč), Za pověstmi Chrudimska a Hlinecka ( 25 tis. Kč) Město Hlinsko je partnerem projektu Medializace regionu Chrudimsko Hlinecko, který je dotován z prostředků EU v rámci grantového schématu Pardubického kraje. SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU HLINECKO odbor zajišťuje agendu dobrovolného svazku obcí - dotace získané z Programu obnovy venkova: - Mikroregion Hlinecko, II.vydání ( 245 tis. Kč) Poradenství pro SOMH Projekt optimalizace svozu bioodpadu v mikroregionu Hlinecko ( 60 tis.kč) - granty Pardubického kraje: - Instalace webových kamer v mikroregionu Hlinecko ( 100 tis. Kč) Strategie pro Místní akční skupinu zpracování studie ( 130 tis. Kč) - Společný regionální operační program: - Program rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů ( 690 tis.) - Projekt Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko od roku 2003 probíhá každoročně projekt tématicky zaměřených programů v ZŠ a MŠ mikroregionu s cílem naučit děti třídit odpad, minimalizovat jeho produkci a znát možnosti recyklace.

13 Součástí projektu bylo vydání letáku Kam s odpady, který obdržely všechny domácnosti ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Dne 31. března 2006 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který výrazným způsobem mění sociální oblast. Druhé pololetí roku 2006 bylo věnováno přípravě na zavedení zákona do praxe, který je účinný od Je to právní norma, která svěřuje kompetence občanům, aby rozhodovali sami za sebe a dává jim k tomu potřebné nástroje. Osobám v nepříznivé sociální situaci je od poskytována individuální dávkapříspěvek na péči a to podle míry závislosti. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu. Tato péče může být zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím sociálních služeb. Zákon o sociálních službách je v mnoha ohledech zcela průlomový. Od je účinný zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. Tento zákon definuje životní minimum jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličiny. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytování příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Informace a žádosti o příspěvek na péči a o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Hlinsku. Oddělení péče o rodinu a dítě Kromě agendy vykonávané ze zákona pořádalo oddělení péče o rodinu a dítě několik akcí pořádané ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku Výchovně-rekreační pobyty: Penzion Selský dvůr v Daňkovicích v termínu od 10. do dětí a 5 výchovných pracovníků Penzion Radvanice v Radvanicích v oblasti Adršpašsko-teplických skal v termínu od 25. do dětí a 5 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor: LT Svratouch Wolkerova planina v termínu od 12. do dětí a 15 pracovníků (10 výchovných, 3 kuchařky a 2 praktikanti) Jednodenní akce: Dětský karneval konaný u příležitosti Mezinárodního dne prevence násilí na dětech dne Sokolovna Hlinsko Aquapark Jihlava dne dětí a 6 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor a krátkodobé pobyty během školního roku jsou určeny pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící ve většině případů jen s jedním z rodičů, děti romských a národnostních menšin, rizikovou a delikventní mládež, děti v evidenci OPD. Hlavním cílem je výchovné působení vedoucích směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných hygienických a společenských návyků, terapeutické působení

14 vedoucích ke zmírnění následků vzniklých z důvodu rozpadu rodiny, sociálních problémů, alkoholismu rodičů, duševních poruch apod. STAVEBNÍ ÚŘAD Na úseku výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, případně uvedeno do provozu několik významných staveb: realizace přemostění silnice I/34 v rámci rozšíření SKI Areálu Hlinsko, dokončení prodejny LIDL včetně odstranění bývalé budovy Pistol a odstranění kontaminovaného podloží pod touto budovou, realizace nové železniční zastávky Vítanov, obnovení výstavby Domova důchodců v Hlinsku po havárii, výstavba haly pro nanášecí stavy v Technolenu, pokračování výstavby mrazírny a bourárny, pokračování regenerace sídliště Hlinsko Na úseku silničního hospodářství bylo rekonstruováno a nově zrealizováno několik komunikací: Pardubický kraj byl investorem rekonstrukce státní silnice II/343 Trhová Kamenice Hlinsko a průtahu Hlinsko - Kouty v hodnotě přes 100 miliónů korun, Město hlinsko finančně zabezpečilo rekonstrukci komunikací v místních částech Blatno a Srní, Na úseku PAMÁTKOVÉ PÉČE se podařilo získat granty a příspěvky v celkovém rozsahu tis Kč: zvonice v areálu kostela sv. Petra a Pavla v Chlumu tis. Kč, usedlost č.p. 11 v Kameničkách tis. Kč, evangelický kostel v Krouně tis. Kč, statek čp. 61 v Krouně tis. Kč, usedlost čp. 158 Svratouch tis. Kč, varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici tis. Kč, mlýn čp. 11 v Trhové Kamenici - 70 tis. Kč, kostel sv. Maří Magdaleny ve Včelákově tis. Kč ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V roce 2006 se podařilo odstranit jednu ze starých a závažných ekologických zátěží uprostřed Hlinska. Pod výrobními objekty se nacházela zemina kontaminovaná ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky a kyanidy, které následně pronikly do podzemních vod. Soukromá firma odstranila kontaminovanou zeminu a pokračuje v sanačním čerpání podzemní vody. Výrazné a rychlé tání vysoké vrstvy sněhu společně s vlivem dešťových srážek vyvolalo v roce 2006 na území obce s rozšířenou působností Hlinsko dvakrát povodňové situace. První povodně proběhly v období března až dubna. Z hlediska důležitosti a největšího nebezpečí byly po dobu zvýšených průtoků sledovány vodní toky Chrudimka, Blatenský potok a potok Drachtinka v Hlinsku, vodní tok Krounka a potok Ležák v obci Holetín. Ke zdárnému zvládnutí povodně napomohla velmi dobrá spolupráce s pracovníky Povodí Labe, s.p., zejména z hlediska správně zvolené a řádně prováděné manipulace s vodou na Hamerské přehradě, a dále s Městskou policií Hlinsko a hasičským sborem v Hlinsku. Největší problémy byly vyvolány zaplavením sklepů, jímek a studní. Vlivem značného rozvodnění Drachtinského potoka a jeho rozlití v neupravené části trasy byla poškozena místní komunikace v Hlinsku. Druhá povodeň menšího rozsahu proběhla na začátku srpna na řece Chrudimce. V červnu 2006 byl schválen Plán odpadového hospodářství města Hlinska, který upravuje v souladu se zákonem o odpadech nakládání s veškerými občanskými odpady, které vznikají na jeho území. Cílem plánu je předcházení vzniku odpadů, omezování množství a nebezpečných vlastností odpadů, zvyšování podílu vytříděných využitelných odpadů, snížení podílu odpadů ukládaných na skládku.

15 V roce 2006 byla provedena náhradní výsadba většího rozsahu podél levé strany silnice Hlinsko Srní. Je dílčí kompenzací vzniklé ekologické újmy za pokácení bříz při modernizaci silnice III/343 Hlinsko průtah. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V průběhu roku 2006 došlo k zásadním změnám z hlediska zpracování dat vedených v živnostenském rejstříku. Tento systém má přínos především pro podnikatele, neboť mimo jiné umožňuje zajišťovat elektronickou formou výpisy z rejstříku trestů pro žadatele živnostenských oprávnění. Další službou pro podnikatele, která je poskytována od je zavedení systému CRM (centrální registrační místa), díky tomuto systému bylo umožněno podnikatelům podat na živnostenském úřadě podání nutná při zahájení podnikatelské činnosti na finančním úřadě, okresní správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. V roce 2006 bylo vydáno 435 nových živnostenských oprávnění, v 57 případech bylo živnostenské oprávnění na vlastní žádost zrušeno. Kontrolní oddělení provedlo 462 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování ustanovení živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. ODBOR DOPRAVY Na úseku registru řidičů: počet řidičů , počet nových řidičů 545, počet opravných zkoušek 17,06%, počet vydaných řidičských průkazů 1835, od byly zaznamenány přestupky 556 řidičům Na úseku registru vozidel: počet registrovaných vozidel, počet vyřazených vozidel 286, počet schválených individuálně dovezených vozidel 424 Na úseku přestupků v dopravě došlo ke snížení proti roku alkohol v r , rok dopravní nehody s alkoholem v r , rok počet přestupků r , r finanční objem pokut r Kč, r Kč MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie se v roce 2006 více zaměřila na řešení dopravní problematiky, a to s novelou zákona č.361/2000 Sb., řešila problémy v oblasti veřejného pořádku a přestupků páchaných mládeží, větší pozornost byla věnována kontrole dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým, probíhala spolupráce s Policií ČR Hlinsko, Hasičským záchranným sborem a Rychlou lékařskou pomocí Hlinsko. Dalším ze subjektů, se kterým MP denně pracovala, byly odbory MěÚ: - strážníci řešili 1035 dopravních přestupků, z nichž domluvou bylo řešeno 636, v blokovém řízení 392, pokuty dosáhly výše Kč, nejčastějším přestupkem bylo porušení porušením zákazů vjezdu, stání, zastavení, nedodržení povolené rychlosti v obci - přestupků proti veřejnému pořádku bylo celkem 364, blokové pokuty ve výši ,- Kč, ve 42 případech byla věc postoupena komisi pro projednávání přestupků, k nejčastějším přestupkům patřilo volné pobíhání psů, porušení občanského soužití, veřejné pohoršení, krádež, podávání alkoholických nápojů mladistvým či rušení

16 nočního klidu, dále bylo zadrženo a předáno Policii ČR 6 pachatelů trestné činnosti a 3 osoby v celostátním pátrání. Evidence psů v roce 2006 fungovala v elektronické podobě, počet psů v našem městě byl stabilizovaný, pohybuje se mezi registrovanými psy. Poplatky vybrané od občanů činily v roce 2006 částku ,- Kč. Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací pro odsouzené V roce 2006 evidovala MP 7 odsouzených, z nichž 4 trest odpracovali, 1 nenastoupil a 1 odsouzenému byl trest proměněn na odnětí svobody. Jeden odsouzený svůj trest stále vykonává. Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2006 byl 620 hodin. Odsouzení vykonávali především úklidové a pomocné práce v rámci města a EKO Hlinecko. Prevence kriminality Činnost skupiny prevence kriminality pokračovala v roce 2006 dle plánu určeného komisí pro prevenci kriminality, zaměřila se na školní mládež. Probíhala přednášková činnost ve 3. třídách s názvem Co smím a nesmím, dopravní výchova ve 4. třídách a Právo pro každý den v 8. třídách. Pálení čarodějnic s Městskou policií navštívilo více jak 350 dětí v doprovodu svých rodičů. Na jaře proběhlo školní kolo soutěže Právo pro každý den, kterého se zúčastnilo celkem 36 čtyřčlenných družstev žáků 8 tříd. Družstvo ze ZŠ Smetanova zvítězilo ve 2. ročníku krajské soutěže konaném v Hlinsku. Následovaly 3 terénní akce Pochoďáček určený pro žáky 3 ročníků ZŠ, Branný závod pro žáky 7. ročníků ZŠ a soutěž Mladý cyklista 2006, ve kterém bojovalo 89 žáků ze 4. tříd ZŠ. Strážníci MP se také aktivně podíleli na přípravách a realizaci tábora pro děti ze sociálně slabých rodin ve Svratouchu a dále při pobytech výše uvedených dětí ve střediscích v Daňkovicích a Radvanicích, a při karnevalu v místní sokolovně, konaného u příležitosti dne boje proti násilí v rodinách.

17 Příloha 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více