VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice Otradov Pokřikov Raná Studnice Svratka Tisovec Trhová Kamenice Včelákov Vítanou Vojtěchov Vortová Všeradov Vysočina Hlinsko je členem: Svazu měst a obcí ČR, Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obcí mikroregionu, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Rozloha: k.ú. Hlinsko včetně Čertoviny a Sv. Lázní ,32 ha k.ú. Srní u Hlinska - 282,16 ha k.ú. Blatno u Hlinska - 352,26 ha k.ú. Chlum u Hlinska - 565,05 ha Počet obyvatel k : , mužů: , žen: Průměrný věk: 40,29 let V produktivním věku: V důchodovém věku: Počet narozených: 96 Počet sňatků: 71 Počet úmrtí: 95 Míra nezaměstnanosti: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO: Viz příloha 1. Počet zaměstnanců MěÚ Hlinsko: z toho úředníků 87, vedení města - 4 Kronikář města Hlinska: Milan Hájek PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA HLINSKA: Městské muzeum a galerie Jana Vašková Městský kulturní klub Hlinečan Alena Dvořáková Městská knihovna Vlasta Morávková Městská sportoviště Ivan Kembický Mateřská škola Budovatelů Ludmila Vlčková

2 Mateřská škola Milíčova Květoslava Chaloupková Mateřská škola Rubešova Hana Stárová Základní škola Ležáků Mgr. Zdena Mücksteinová Základní škola Resslova Mgr. Dušan Boháč Základní škola Smetanova PadDr. Pavel Ludvík Základní umělecká škola Zdeňka Venzarová Dům dětí a mládeže Věra Pevná SPOLEČNOSTI ZŘÍZENÉ MĚSTEM HLINSKEM: EKO Hlinecko, o. p. s., Bytové družstvo města Hlinska OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH JE HLINSKO PODÍLNÍKEM: Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., Teplárenská společnost Hlinsko, spol s.r.o. ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA do X/2006: Ing. Robert Vokáč starosta PhDr. Magda Křivanová - 1. místostarosta Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Ing. Ondřej Holfeuer radní Josef Jůn radní Milan Davídek Miroslav Bouška Josef Hladký Ing. Bedřich Hovorka Radek Chlada MUDr. Pavel Kropáček MUDr. Jiří Janovský Bohdan Němec Mgr. Josef Remeš JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Jarmila Sýkorová Ludmila Vlčková Zdeněk Vodička Kontrolní výbor ZM - předseda: Josef Hladký Finanční výbor ZM - předseda: MUDr. Pavel Kropáček Občanské komise předsedové: OK č. 1 (Kouty) Milan Kosek OK č. 2 Zdeněk Holec OK č. 3 Vladimír Seifert OK č. 4 Marie Červenková OK č. 5 Alžběta Říhová OK č. 6 Marie Baudyšová OK č. 7 Emílie Černá OK č. 8 Ladislav Obolecký OK č. 9 Ludvík Šotrek

3 OK č. 10 Ing. Dagmar Kučerová OK č. 11 Jaroslava Vohradníková OK č. 12 (Blatno) Jiří Sokol OK č. 13 (Chlum) - Martin Svoboda OK č. 14 (Srní) Ondřej Holfeuer OK č. 15 (Čertovina) Radek Žák Tajemnice města Hlinska: Mgr. Libuše Němcová V říjnu roku 2006 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev, V Hlinsku se voleb zúčastnilo 6 politických subjektů s následujícím výsledkem: ODS 6 mandátů KDU-ČSL 4 mandáty ČSSD 4 mandáty KSČM 3 mandáty Sdružení US DEU a nezávislých kandidátů 2 mandáty Nezávislí kandidáti /V. Železného/ - 2 mandáty ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA: PhDr. Magda Křivanová starostka Ing. Pavel Šotola místostarosta Mgr. PhDr. Darina Švábová radní Mgr. Dušan Boháč radní Josef Jůn radní MUDr. Pavel Kropáček radní MUDr. Ing. Petr Ptáček radní Milan Davídek Ing. Miroslav Hebký Jaroslava Honková Ing. Jaroslav Chaloupka Radek Chlada MUDr. Eva Konývková Bohdan Němec Anna Plíšková JUDr. Mgr. Vladimír Severin Vladimír Severin ml. Ing. Jiří Tlustý Ludmila Vlčková Ing. Robert Vokáč Josef Žďárský Kontrolní výbor ZM předseda: Radek Chlada Finanční výbor ZM - předseda: Milan Davídek Tajemnice města Hlinska: JUDr. Soňa Grossová

4 FINANČNÍ A EKONOMICKÝ ODBOR I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2006 předpokládal 262 mil. Kč výdajů, příjmy byly plánovány ve výši 248 mil. Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet města upravován zejména s ohledem na předpokládané snížení objemu prostavěnosti na objektu domova důchodců. Příjmy města Hlinska tak dosáhly v roce 2006 celkem tis. Kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města Hlinska skončilo k přebytkem tis.kč. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k zůstatek tis. Kč, což je o tis. Kč více než stav na účtech k Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis.kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy tř. 1 daňové ,97 98,95 Příjmy tř. 2 nedaňové ,51 111,32 Příjmy tř. 3 kapitálové ,64 112,06 Příjmy tř. 4 dotace ,23 100,22 CELKEM PŘÍJMY ,20 101,12 Výdaje běžné ,01 96,10 Výdaje kapitálové ,21 99,80 CELKEM VÝDAJE ,13 97,24 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z toho základní účet příjmový účet 0 výdajový účet 0 účelové fondy Příjmy: 1. Daňové příjmy Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadá na poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecní vyhlášky (celkem 8,2 % daňových příjmů ).Výše správních poplatků k celkovým daňovým příjmům je 5,0 %. 2. Nedaňové příjmy Nejvyšší položkou výše uvedených nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmů nemovitostí, které tvoří téměř 55 % těchto příjmů. 3. Kapitálové příjmy Prodeje pozemků, nemovitostí i drobného hmotného investičního majetku se uskutečnily ve větším rozsahu než bylo ve schváleném rozpočtu plánováno, celkem byly překročeny o 947 tis. Kč. 4. Přijaté dotace Nejvyšší objem přijatých dotací kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (jedná se zejména o průběžné financování školství, sociální péče a příspěvku na výkon státní správy) představují investiční dotace. Jednalo se o investiční dotaci v částce tis. Kč na

5 přemostění silnice I/34 a rozšíření skiareálu, dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši tis. Kč. a dotaci na půdní vestavbu budovy MěÚ ve výši 478 tis. Kč. Na výstavbu domova důchodců byla čerpána dotace ve výši tis. Kč. Na regeneraci panelového sídliště město obdrželo tis. Kč. Výdaje 1. Běžné výdaje K nejvyššímu nárůstu běžných výdajů došlo u plateb za energie. Naproti tomu úspory byly u plateb za služby peněžních ústavů a služeb pošt. Další nedočerpanou položkou ve schváleném rozpočtu byly služby školení a vzdělávání a nákup nových počítačových programů 2. Kapitálové výdaje Ve třídě kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb - domov důchodců tis. Kč, rekonstrukce místních komunikací a chodníků tis. Kč, regenerace panelového sídliště tis. Kč, přemostění silnice I/ tis. Kč, školská zařízení tis. Kč. Největší položkou u plateb za přístroje, stroje a zařízení bylo pořízení výstražného systému v hodnotě tis. Kč. Nákup pozemků se dle rozpočtu na rok 2006 podařilo zrealizovat ve výši 63,80 %. Nákup majetkových podílů ve výši 967 tis.kč se týkal peněžitého vkladu do společnosti VaK Chrudim, a.s. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2006 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce: Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II Splátky půjček - SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU V průběhu roku 2006 bylo provedeno 10 vnitřních auditů zaměřených na rozhodující místa v hospodaření města Hlinska - např. audit zpracování závěrečného účtu města za rok 2005 a kontrola výpočtu daně z příjmů města, audit oběhu dokladů z hlediska zákona o finanční kontrole, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy apod. Zvýšená pozornost byla věnována vývoji plnění rozpočtu města u příjmů a kapitálových výdajů v souvislosti s průběhem výstavby domova důchodců. Výběrovým způsobem byla hodnocena účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad. Byla analyzována činnost živnostenského úřadu včetně dodržování správního řádu. U dvanácti městem zřízených příspěvkových organizací bylo v roce 2006 provedeno celkem 32

6 veřejnosprávních kontrol. Osm kontrol provedli pracovníci odboru školství a zdravotnictví u školských organizací. Útvarem interního auditu bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje financování a efektivní hospodaření s ním, dále bylo posouzeno čerpání a vyúčtování všech účelových dotací. Rovněž byla posouzena finanční situace ke konci účetního roku. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány, a proto lze celkově konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly v roce 2006 veškeré platné právní normy. ÚTVAR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V roce 2006 pokračovala spolupráce při tvorbě krizového plánu Pardubického kraje. Byla realizována výstavba Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, kdy byly vyměněny nevyhovující sirény za 10 elektronicky řízených tlakových sirén.tento systém je jeden z nejmodernějších a je schopen přenášet varovné signály pro obyvatelstvo i verbální informace a hlášení. Město také investovalo nemalé finanční prostředky do nákupu materiálu pro případ povodní. Došlo také k dalšímu testu připravenosti krizového řízení našeho města, který připravila sněhová kalamita v únoru a březnu. Město muselo využít služeb Armády ČR při odstraňování následků kalamity a následnému zabránění velkých škod na majetku. ODDĚLENÍ VEDENÍ KANCELÁŘE MĚSTA HLINSKA Oddělení vzniklo v únoru roku 2006 a soustřeďuje mzdovou účtárnu, sekretariát, podatelnu, administrativní agendu Městské policie Hlinsko, roznos odchozí pošty občanům města a úklid objektů MěÚ. Při návštěvě zahraničních delegací se oddělení podílelo na tvorbě programu a technickém zabezpečení pracovní i společenské části setkání, v roce 2006 se uskutečnily návštěvy partnerských měst Wognum (Nizozemí) a Civitella d Agliano (Itálie). Mzdová účtárna zpracovávala mzdovou agendu pracovníků MěÚ, příspěvkových organizací a zaměstanců základních a mateřských škol ve městě. Sekretariát zajištoval administrativní činnosti zápisy z jednání rady a zastupitelstva města, porad vedení apod. Evidoval petice, stížnosti a žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabezpečoval technický chod úřadu. Podatelna zpracovávala veškerou příchozí a odchozí poštu včetně distribuci korespondence občanům města Hlinska. V rámci městské policie oddělení zabezpečovalo administrativu krizového řízení, prevence kriminality a městské policie, dále práci s registrem pokut a poplatků (řešení nedoplatků, výzvy k zaplacení) a práci s agendou psů včetně výběru poplatků.

7 ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2006 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav městského majetku v celkovém objemu 86 miliónů Kč. Akce realizované v roce 2006 (v tis. Kč) Administrativní objekty: Půdní vestavba budovy MěÚ v Adámkově ulici č.p Školské objekty: Rekonstrukce budovy ZŠ Ležáků, pracoviště speciálních tříd Zateplení stropu v tělocvičně ZŠ Ležáků 702 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Ležáků 498 Rekonstrukce ústředního topení ZŠ Smetanova Rekonstrukce střechy MŠ Budovatelů 298 Ostatní: Zřízení nového sociálního zařízení v městské galerii 185 Rekonstrukce hřbitovní zdi Výměna oken v budově polikliniky 400 Výměna oken v bytovém domě Rataje č.p Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně Horalka 800 Rekonstrukce rozvodů vody v objektu DPS Adámkova 180 Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti Rataje č.p Oprava izolace proti zemní vlhkosti náměstí č.p Obnova zastávek hromadné dopravy 230 Výstavba DD Hlinsko Oprava zvonice Chlum 141 Vybavení dětských hřišť 131 Komunikace: Komunikace a kanalizace Blatno Komunikace Srní Komunikace Krátká, Podkostelní Přemostění silnice I/34 (Ski areál) Rekonstrukce zábradlí a mostku na nábřeží 700 Běžná údržba místních komunikací 500 Oprava a výměna dopravního značení 206 Regenerace panelového sídliště Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku r (v tis.kč) název stav stav rozdíl k k dlouhodobý nehmotný majetek vč. nedokončeného) Pozemky Umělecká díla budovy a stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí vč. DDHM a ostatního DHM nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek stálá aktiva Město Hlinsko v roce 2006 nakoupilo m 2 pozemků za celkových Kč. Prodalo m 2 pozemků za celkové Kč.V bezúplatném převodu převedlo

8 celkem 924 m 2 pozemků v hodnotě Kč a nabylo 619 m 2 pozemků v hodnotě Kč. P R Á V N Í O D D Ě L E N Í Právní oddělení je od konce r organizačně začleněno do Odboru investic a městského majetku a vyřizovalo právní záležitosti spojené s fungováním města jako právnické osoby a územně samosprávného celku, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Smlouvy - nově zavedena centrální evidence smluv, v r zaevidováno 363 smluv Fond rozvoje bydlení - ve výběrovém řízení bylo přiděleno 17 půjček v hodnotě ,- Kč (výměna oken, obnova střechy, obnova fasády, vestavba bytu do půdního prostoru) Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2006: - č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, o místním poplatku ze psů, - č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, - č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, - č. 6/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, - č. 7/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Interní dokumenty úřadu: - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska - Nový jednací řád zastupitelstva města a jednací řád rady města - po volbách do zastupitelstev obcí Projednávání přestupků spáchaných na území obcí správního obvodu. Do komise pro projednávání přestupků bylo doručeno 208 případů, z nichž bylo 127 projednáno před komisí. Celková výše pokut činila Kč. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Agenda místního poplatku - poplatek za komunální odpad Agenda vymáhání pohledávek - 24 rozhodnutí o povolení splátek dle z.č. 337/1992 Sb., 831 platebních výměrů, 36 exekučních příkazů, 6 návrhů na vydání platebního rozkazu soudem. ODBOR SPRÁVNÍ Na úseku matriky zajišťoval odbor agendy a obřady spojené s narozením, uznáním otcovství, sňatky, úmrtími, státním občanstvím, změnami jmen, výpisy z rejstříku trestů apod. V roce 2006 bylo uzavřeno 71 manželství, mimo obřadní místnost uskutečnilo 11 svateb, dále bylo vydáno 18 osvědčení pro církevní sňatek. Proběhl slavnostní obřad zlaté a diamantové svatby. Obřadu vítání občánků se zúčastnilo 70 rodičů ze svými dětmi. Úsek matriky také poskytoval pomoc při vyhledávání údajů v matrikách pro sestavování stromu života. Odbor zajišťoval volby do zastupitelstev obcí náležejících do správního obvodu, celkem bylo podáno a zaregistrováno 59 kandidátních listin, dále volby do Poslanecké

9 sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky v Hlinsku a pro všechny obecní úřady náležející do správního obvodu. Na úseku evidence obyvatel zpracovával veškeré údaje o obyvatelích celého správního obvodu, tj. 21 obcí a města Hlinska a jeho částí: Blatno, Chlum, Čertovina, Kouty, Srní. Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem. 119 z toho mladších 15 ti let 29 narození 96 odstěhovalí 177 stěhování v obci 248 zemřelí.. 95 výdej údajů z informačního systému 21 Na úseku občanských průkazů a cestovních pasů bylo vydáno občanských průkazů a 2103 cestovních dokladů. Od do konce roku bylo vyřízeno 137 žádostí o cestovní doklady s biometrickými prvky. ODDĚLENÍ INFORMATIKY Oddělení informatiky zpracovalo několik zakázek na nákup informačních technologií: počítačové sestavy pro MěÚ Hlinsko a Městská sportoviště Hlinsko, - multifunkční kopírovacích strojů A4 a 1ks A3, - podpora nových informačních technologií v celkové výši ,- Kč, nové připojení internetu včetně zprovoznění záložní internetové linky, - nové programové vybavení na evidenci majetku, právní systém ASPI. Oddělení informatiky se podílelo na těchto akcích většího rozsahu: rozšíření telefonní ústředny MěÚ Hlinsko Adámkova včetně zajišťování a zprovoznění systému pro sběr biometrických údajů (e-pasy), - zprovoznění nového systému dopravně správních agend řidičské průkazy, bodový systém zkoušení řidičů, - ve spolupráci s ČSÚ zajišťování voleb, zprovoznění nového informačního systému sociálních služeb, zprovoznění elektronické Spisové služby včetně elektronické podatelny a elektronické výpravny, vytvoření anglické verze webových stránek města Hlinska ODBOR ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko, zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Milíčova s kapacitou 50 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí školy je speciální třída), ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity těchto školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu, v oblasti mateřských škol je možno v případě potřeby navýšit kapacitu minimálně o 50 dětí.

10 Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt Stav k stav k počet počet tříd ( z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) tříd (z toho speciální) dětí (z toho ve spec. tř.) MŠ, Hlinsko, Budovatelů MŠ, Hlinsko, Milíčova MŠ, Hlinsko, Rubešova 6 (1) 152 (15) 6 (1) 153 (15) Celkem tříd a dětí v MŠ Hlinsko 12 (1) 308 (15) 12 (1) 309 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko školní rok školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd ( z toho 1.tříd) žáků (z toho v 1. třídách) tříd (z toho 1. tříd) žáků (z toho v 1. třídách) Základní škola, Hlinsko, Ležáků 19 ( 2 ) 474 ( 38 ) 19 ( 2 ) 478 ( 53 ) ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská 4 41 ( 1 ) 5 ( 1 ) 47 ( 2 ) ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Základní škola, Hlinsko, Resslova 15 ( 2 ) 355 ( 39 ) 15 ( 2 ) 335 ( 47 ) Základní škola, Hlinsko, Smetanova 15 ( 2 ) 362 ( 33 ) 14 ( 1 ) 303 ( 22 ) Celkem tříd a žáků v ZŠ Hlinsko 54 ( 6 ) 1237 ( 111 ) 54 ( 6 ) 1169 ( 124 ) počet žáků v oboru : počet žáků v oboru : Základní umělecká škola, Hlinsko výtvarném hudebním výtvarném hudebním Počet žáků Celkem žáků v ZUŠ Hlinsko Dům dětí a mládeže, Hlinsko zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ zájmových útvarů členů ZÚ Počet žáků Výchovné a vzdělávací činnosti na školách a školských zařízeních byly zabezpečeny značným objemem finančních prostředků. Název zařízení Neinvestiční příspěvky Opravy a údržba nad 20 tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč MŠ Budovatelů MŠ Milíčova MŠ Rubešova ZŠ Ležáků ZŠ Resslova ZŠ Smetanova ZUŠ DDM C E L K E M V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a jeho spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko, do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci (ve spolupráci s obcemi správního obvodu dotuje službu částkou 12,- Kč na 1 občana správního obvodu), dále koordinuje a finančně přispívá stomatologické pohotovosti. Zde je dotace 2,- Kč na 1 občana.

11 LSPP Náklady celkem , ,71 Příjmy celkem , ,00 Celková roční ztráta , ,71 Počet obyvatel správního obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 16,96 11,93 Počet ošetřených pacientů ODBOR KULTURY A SPORTU Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury a sportu se společně s Informačním centrem podílel na propagaci města, účasti na veletrzích v Brně, Praze a v Bratislavě. Pokračovalo vydávání Hlineckých novin, v roce 2006 se ziskem 70 tis. Kč. Odbor zajišťoval další akce: pietní akty, zájezd zaměstnanců do Púchova, Dětský den, dovolená Osika, Trávná a Trenčín, návštěvy delegací z Holandska a Itálie. Poprvé se podařilo do Hlinska přivézt Kinematograf bratří Čadíků. Promítání letního kina mělo u obecenstva velkou odezvu. Samostatnou kapitolou jsou granty. Odbor po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním finančních prostředků. Mezi 88 žadatelů bylo rozděleno Kč. INFORMAČNÍ CENTRUM se zapojilo do certifikace TIC Pardubického kraje a obdrželo certifikát na kategorii Místní informační centrum. Je také členem Asociace turistických informačních center ČR kategorie B. Návštěvnost se zvýšila cca o 700 lidí na 3240 tuzemských a 103 cizinců. Tržby za prodej propagačních předmětů dosáhl částky Kč. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE spravuje sbírkový fond čítající sbírkových předmětů. V galerii se uskutečnilo 7 výstav ( 47. ročník Výtvarného Hlinecka V. Riedel, dále např. výstavy J. Jandy, J. Šimka, F. Kavána, Brouci a motýli. Expozice si prohlédlo návštěvníků. MĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB HLINEČAN zabezpečuje několik oblastí, např. mimoškolní vzdělávání (taneční, programy pro děti), zájmovou uměleckou činnost (11 souborů), dále programy profesionálnich souborů (např. J. Fousek, Katapult, J. Jirásková, J Smolík, Čochtan s J. Dvořákem, J. Kraus s E. Holubovou, divadelní představení). Ve Společenském domě se uskutečnily zkoušky souborů a také pronájmy prostor na různé akce za cca Kč. V městském kiněproběhlo 165 představení a navštívilo ho o 600 lidí víc než v roce V letním období MKK uspořádal 2 výstavy foto L. Vaška a obrazy R. Korbera. Dále se odbor podílel na řadě kulturních a společenských akcích ve městě (kulturní programy na Betlémě, Adámkovy folklórní slavnosti, Dětský den apod.). MĚSTSKÁ KNIHOVNA spravuje knihovní fond čítající knih, počet čtenářů V průběhu roku proběhlo výpůjček. Knihovna uspořádala 25 vzdělávacích akcí pro školy, 2. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček a poprvé se uskutečnila Noc s Andersenem, kdy 10 dětí prožilo noc v knihovně.

12 MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ sestávají z krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Bazén se saunou a dva squashové kurty jsou otevřeny již 11. sezónu. Masérna a fitness byly v pronájmu. Dopolední plavecká škola příjem Kč, příjem za bazén s denním provozem byl tis. Kč. Celková návštěvnost činila Ve sportovním areálu v Olšinkách. (dvě travnatá hřiště, krytá zimní hala, hřiště s umělým povrchem, tenis se čtyřmi kurty, tři antukové kurty, herna stolního tenisu) provozuje svou činnost 7 oddílů. Tržby za služby ( ,-) jsou pouze z pronájmu zimního stadionu. Stále se nám nedaří zlepšit využití plochy zimního stadionu v době, kdy je položena in line plocha.v březnu skončil pronájem prostor pro restauraci a jedná se o dalším využití uvolněných prostor. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Na úseku územního plánování odbor dokončil nebo pokračoval v pořizování změn územních plánů těchto celků: Hlinsko - změna ÚP lokalita Drachtinky a Český Telecom, změna ÚP Srní lom, Fans obce - ÚP Miřetice, Vysočina, Studnice, Všeradov, Raná, Otradov, Vítanov, Krouna, Kladno, Jeníkov, Vojtěchov, Včelákov Územně plánovací dokumentace obce Vítanov byla pořízena z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje. Na úseku cestovního ruchu odbor zabezpečoval činnosti spojené s propagací města Hlinska a Mikroregionu Hlinecka, zabezpečoval publikační činnost: granty Pardubického kraje: Publikace Hlinsko (90 tis. Kč), Naučné oddychové trasy města Hlinska ( 100 tis. Kč), Za pověstmi Chrudimska a Hlinecka ( 25 tis. Kč) Město Hlinsko je partnerem projektu Medializace regionu Chrudimsko Hlinecko, který je dotován z prostředků EU v rámci grantového schématu Pardubického kraje. SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU HLINECKO odbor zajišťuje agendu dobrovolného svazku obcí - dotace získané z Programu obnovy venkova: - Mikroregion Hlinecko, II.vydání ( 245 tis. Kč) Poradenství pro SOMH Projekt optimalizace svozu bioodpadu v mikroregionu Hlinecko ( 60 tis.kč) - granty Pardubického kraje: - Instalace webových kamer v mikroregionu Hlinecko ( 100 tis. Kč) Strategie pro Místní akční skupinu zpracování studie ( 130 tis. Kč) - Společný regionální operační program: - Program rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů ( 690 tis.) - Projekt Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko od roku 2003 probíhá každoročně projekt tématicky zaměřených programů v ZŠ a MŠ mikroregionu s cílem naučit děti třídit odpad, minimalizovat jeho produkci a znát možnosti recyklace.

13 Součástí projektu bylo vydání letáku Kam s odpady, který obdržely všechny domácnosti ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Dne 31. března 2006 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který výrazným způsobem mění sociální oblast. Druhé pololetí roku 2006 bylo věnováno přípravě na zavedení zákona do praxe, který je účinný od Je to právní norma, která svěřuje kompetence občanům, aby rozhodovali sami za sebe a dává jim k tomu potřebné nástroje. Osobám v nepříznivé sociální situaci je od poskytována individuální dávkapříspěvek na péči a to podle míry závislosti. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu. Tato péče může být zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím sociálních služeb. Zákon o sociálních službách je v mnoha ohledech zcela průlomový. Od je účinný zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. Tento zákon definuje životní minimum jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličiny. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytování příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Informace a žádosti o příspěvek na péči a o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Hlinsku. Oddělení péče o rodinu a dítě Kromě agendy vykonávané ze zákona pořádalo oddělení péče o rodinu a dítě několik akcí pořádané ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku Výchovně-rekreační pobyty: Penzion Selský dvůr v Daňkovicích v termínu od 10. do dětí a 5 výchovných pracovníků Penzion Radvanice v Radvanicích v oblasti Adršpašsko-teplických skal v termínu od 25. do dětí a 5 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor: LT Svratouch Wolkerova planina v termínu od 12. do dětí a 15 pracovníků (10 výchovných, 3 kuchařky a 2 praktikanti) Jednodenní akce: Dětský karneval konaný u příležitosti Mezinárodního dne prevence násilí na dětech dne Sokolovna Hlinsko Aquapark Jihlava dne dětí a 6 výchovných pracovníků Výchovně-rekreační tábor a krátkodobé pobyty během školního roku jsou určeny pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící ve většině případů jen s jedním z rodičů, děti romských a národnostních menšin, rizikovou a delikventní mládež, děti v evidenci OPD. Hlavním cílem je výchovné působení vedoucích směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných hygienických a společenských návyků, terapeutické působení

14 vedoucích ke zmírnění následků vzniklých z důvodu rozpadu rodiny, sociálních problémů, alkoholismu rodičů, duševních poruch apod. STAVEBNÍ ÚŘAD Na úseku výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, případně uvedeno do provozu několik významných staveb: realizace přemostění silnice I/34 v rámci rozšíření SKI Areálu Hlinsko, dokončení prodejny LIDL včetně odstranění bývalé budovy Pistol a odstranění kontaminovaného podloží pod touto budovou, realizace nové železniční zastávky Vítanov, obnovení výstavby Domova důchodců v Hlinsku po havárii, výstavba haly pro nanášecí stavy v Technolenu, pokračování výstavby mrazírny a bourárny, pokračování regenerace sídliště Hlinsko Na úseku silničního hospodářství bylo rekonstruováno a nově zrealizováno několik komunikací: Pardubický kraj byl investorem rekonstrukce státní silnice II/343 Trhová Kamenice Hlinsko a průtahu Hlinsko - Kouty v hodnotě přes 100 miliónů korun, Město hlinsko finančně zabezpečilo rekonstrukci komunikací v místních částech Blatno a Srní, Na úseku PAMÁTKOVÉ PÉČE se podařilo získat granty a příspěvky v celkovém rozsahu tis Kč: zvonice v areálu kostela sv. Petra a Pavla v Chlumu tis. Kč, usedlost č.p. 11 v Kameničkách tis. Kč, evangelický kostel v Krouně tis. Kč, statek čp. 61 v Krouně tis. Kč, usedlost čp. 158 Svratouch tis. Kč, varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici tis. Kč, mlýn čp. 11 v Trhové Kamenici - 70 tis. Kč, kostel sv. Maří Magdaleny ve Včelákově tis. Kč ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V roce 2006 se podařilo odstranit jednu ze starých a závažných ekologických zátěží uprostřed Hlinska. Pod výrobními objekty se nacházela zemina kontaminovaná ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky a kyanidy, které následně pronikly do podzemních vod. Soukromá firma odstranila kontaminovanou zeminu a pokračuje v sanačním čerpání podzemní vody. Výrazné a rychlé tání vysoké vrstvy sněhu společně s vlivem dešťových srážek vyvolalo v roce 2006 na území obce s rozšířenou působností Hlinsko dvakrát povodňové situace. První povodně proběhly v období března až dubna. Z hlediska důležitosti a největšího nebezpečí byly po dobu zvýšených průtoků sledovány vodní toky Chrudimka, Blatenský potok a potok Drachtinka v Hlinsku, vodní tok Krounka a potok Ležák v obci Holetín. Ke zdárnému zvládnutí povodně napomohla velmi dobrá spolupráce s pracovníky Povodí Labe, s.p., zejména z hlediska správně zvolené a řádně prováděné manipulace s vodou na Hamerské přehradě, a dále s Městskou policií Hlinsko a hasičským sborem v Hlinsku. Největší problémy byly vyvolány zaplavením sklepů, jímek a studní. Vlivem značného rozvodnění Drachtinského potoka a jeho rozlití v neupravené části trasy byla poškozena místní komunikace v Hlinsku. Druhá povodeň menšího rozsahu proběhla na začátku srpna na řece Chrudimce. V červnu 2006 byl schválen Plán odpadového hospodářství města Hlinska, který upravuje v souladu se zákonem o odpadech nakládání s veškerými občanskými odpady, které vznikají na jeho území. Cílem plánu je předcházení vzniku odpadů, omezování množství a nebezpečných vlastností odpadů, zvyšování podílu vytříděných využitelných odpadů, snížení podílu odpadů ukládaných na skládku.

15 V roce 2006 byla provedena náhradní výsadba většího rozsahu podél levé strany silnice Hlinsko Srní. Je dílčí kompenzací vzniklé ekologické újmy za pokácení bříz při modernizaci silnice III/343 Hlinsko průtah. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V průběhu roku 2006 došlo k zásadním změnám z hlediska zpracování dat vedených v živnostenském rejstříku. Tento systém má přínos především pro podnikatele, neboť mimo jiné umožňuje zajišťovat elektronickou formou výpisy z rejstříku trestů pro žadatele živnostenských oprávnění. Další službou pro podnikatele, která je poskytována od je zavedení systému CRM (centrální registrační místa), díky tomuto systému bylo umožněno podnikatelům podat na živnostenském úřadě podání nutná při zahájení podnikatelské činnosti na finančním úřadě, okresní správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. V roce 2006 bylo vydáno 435 nových živnostenských oprávnění, v 57 případech bylo živnostenské oprávnění na vlastní žádost zrušeno. Kontrolní oddělení provedlo 462 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování ustanovení živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. ODBOR DOPRAVY Na úseku registru řidičů: počet řidičů , počet nových řidičů 545, počet opravných zkoušek 17,06%, počet vydaných řidičských průkazů 1835, od byly zaznamenány přestupky 556 řidičům Na úseku registru vozidel: počet registrovaných vozidel, počet vyřazených vozidel 286, počet schválených individuálně dovezených vozidel 424 Na úseku přestupků v dopravě došlo ke snížení proti roku alkohol v r , rok dopravní nehody s alkoholem v r , rok počet přestupků r , r finanční objem pokut r Kč, r Kč MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie se v roce 2006 více zaměřila na řešení dopravní problematiky, a to s novelou zákona č.361/2000 Sb., řešila problémy v oblasti veřejného pořádku a přestupků páchaných mládeží, větší pozornost byla věnována kontrole dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým, probíhala spolupráce s Policií ČR Hlinsko, Hasičským záchranným sborem a Rychlou lékařskou pomocí Hlinsko. Dalším ze subjektů, se kterým MP denně pracovala, byly odbory MěÚ: - strážníci řešili 1035 dopravních přestupků, z nichž domluvou bylo řešeno 636, v blokovém řízení 392, pokuty dosáhly výše Kč, nejčastějším přestupkem bylo porušení porušením zákazů vjezdu, stání, zastavení, nedodržení povolené rychlosti v obci - přestupků proti veřejnému pořádku bylo celkem 364, blokové pokuty ve výši ,- Kč, ve 42 případech byla věc postoupena komisi pro projednávání přestupků, k nejčastějším přestupkům patřilo volné pobíhání psů, porušení občanského soužití, veřejné pohoršení, krádež, podávání alkoholických nápojů mladistvým či rušení

16 nočního klidu, dále bylo zadrženo a předáno Policii ČR 6 pachatelů trestné činnosti a 3 osoby v celostátním pátrání. Evidence psů v roce 2006 fungovala v elektronické podobě, počet psů v našem městě byl stabilizovaný, pohybuje se mezi registrovanými psy. Poplatky vybrané od občanů činily v roce 2006 částku ,- Kč. Zajišťování výkonu obecně prospěšných prací pro odsouzené V roce 2006 evidovala MP 7 odsouzených, z nichž 4 trest odpracovali, 1 nenastoupil a 1 odsouzenému byl trest proměněn na odnětí svobody. Jeden odsouzený svůj trest stále vykonává. Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2006 byl 620 hodin. Odsouzení vykonávali především úklidové a pomocné práce v rámci města a EKO Hlinecko. Prevence kriminality Činnost skupiny prevence kriminality pokračovala v roce 2006 dle plánu určeného komisí pro prevenci kriminality, zaměřila se na školní mládež. Probíhala přednášková činnost ve 3. třídách s názvem Co smím a nesmím, dopravní výchova ve 4. třídách a Právo pro každý den v 8. třídách. Pálení čarodějnic s Městskou policií navštívilo více jak 350 dětí v doprovodu svých rodičů. Na jaře proběhlo školní kolo soutěže Právo pro každý den, kterého se zúčastnilo celkem 36 čtyřčlenných družstev žáků 8 tříd. Družstvo ze ZŠ Smetanova zvítězilo ve 2. ročníku krajské soutěže konaném v Hlinsku. Následovaly 3 terénní akce Pochoďáček určený pro žáky 3 ročníků ZŠ, Branný závod pro žáky 7. ročníků ZŠ a soutěž Mladý cyklista 2006, ve kterém bojovalo 89 žáků ze 4. tříd ZŠ. Strážníci MP se také aktivně podíleli na přípravách a realizaci tábora pro děti ze sociálně slabých rodin ve Svratouchu a dále při pobytech výše uvedených dětí ve střediscích v Daňkovicích a Radvanicích, a při karnevalu v místní sokolovně, konaného u příležitosti dne boje proti násilí v rodinách.

17 Příloha 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLINSKO

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2008 Zpráva o hospodaření za rok 2008 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více