Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ)"

Transkript

1 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech a současných koncepcích řízení lidských zdrojů s důrazem na posílení významu, výběru, formování a motivaci zaměstnance i pracovního kolektivu podniku jako možné konkurenční výhody na trhu. Studenti se seznámí s efektivní koncepcí a obsahem řízení lidských zdrojů zahrnující hodnocení, odměňování, motivaci, sociální rozvoj a rozvoj vzdělávání zaměstnanců posilující jejich účast na procesním řízení podniku i vytváření dobrých pracovních vztahů, včetně praktických aplikací probíraných problémů. Významné místo v personální práci zaujímají i otázky osobního uspokojení z vykonané práce. Bude zvýrazněna role specialistů na tuto práci a nutnost jejich vysoké profesionální úrovně. Způsob ukončování studijního předmětu: Student v průběhu studia předmětu a v návaznosti na znalosti získané v oblasti řízení podniku, sociologie zpracuje dvě studie na dvě vybraná témata ve struktuře úkolů řešených v průběhu cvičení jako podmínku k udělení zápočtu a účasti u zkoušky. Zpracované studie odevzdat v písemné podobě: studenti prezenčního studia nejpozději do 24. dubna 2015; studenti kombinovaného studia jeden týden před předpokládaným termínem zkoušky Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Základním cílem studia předmětu je: Seznámit studenty se zásadami řízení lidských zdrojů v podniku, rozvojem personální práce ve vztahu ke změnám ve společnosti. Zvýraznit poslání, cíle a úkoly řízení lidských zdrojů, odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a personalistů v systému řízení a realizace klíčových personálních činností počínaje výběrem zaměstnance, jeho zařazením do pracovního procesu až po ukončení pracovního vztahu.

2 Zvýraznit význam hodnocení pracovního výkonu, odměňování, vzdělávání a komplexní péče o zaměstnance. Předpokladem úspěšného zvládnutí obsahu studovaného předmětu jsou předchozí znalosti problematiky probírané v předmětech: Řízení podniku A1 a A2, Základů sociologie Rozhodující krok k naplnění cílů studia tohoto předmětu musí studující udělat tím, že bude chtít samostatně pracovat po celou dobu studia. Jen nezbytná rozsáhlá individuální příprava. Obsah předmětu poř. č. od - do obsah tématu poznámka 1 1. Předmět řízení lidských zdrojů Specifické aktivity manažerů v personální práci. Pojetí a význam řízení lidských zdrojů v podniku. Vývojové trendy, poslání, cíle a úkoly řízení lidských zdrojů v podniku. Administrativní a informační zabezpečení Řízení a vedení lidí. Personální dimenze řízení, styly řízení. Personální controlling a reporting. Personální audit. Personální informační systém. Společenská odpovědnost podniku Tvorba a specifikace pracovních míst v podniku. Vymezení potřeby pracovních sil v podniku. Vývoj vztahů vnitřního a vnějšího trhu práce. Proces vytváření pracovního místa a jeho aktualizace. Pojetí pracovního místa v moderním podniku Popis pracovní náplně. Analýza a projektování rozvoje personální práce 4 4. Plánování potřeby pracovních sil v podniku. Prognóza vývoje vztahů vnějšího a vnitřního trhu práce. plánování a optimalizace stavu zaměstnanců. Příprava a tvorba plánů v oblasti řízení lidských zdrojů Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Metody získávání (náboru) a výběru zaměstnanců. Vnitřní a vnější zdroje získávání zaměstnanců. Postup přijímacího řízení. Rovné a etické zacházení s účastníky výběrového řízení. Nejčastější chyby při přijímání zaměstnanců Orientace, adaptace a uvolňování zaměstnanců Obsah orientace nových zaměstnanců. Adaptační proces, jeho průběh a nástroje. Oblasti, období a časový plán adaptace. Přeřazování, uvolňování a propouštění zaměstnanců Hodnocení firemního a osobního pracovního výkonu Základní přístupy, smysl a účel. Zásady, metody a techniky. Problém subjektivity hodnocení. Personální důsledky. Personální audit, postup, metody, závěry. Organizační zabezpečení Systém a formy odměňování. Východiska, způsoby a cíle. Odměňování na základě osobních schopností. Zásady a specifika odměňování na základě výkonu. Odměňování a motivace. Nejčastější problémy.

3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Stanovení potřeb, formy zvyšování kvalifikace. Systém podnikového vzdělávání, vyhodnocování jeho účinnosti. Řízení osobního rozvoje zaměstnanců. Znalosti a způsobilosti, pojetí kariérního růstu. 10. Péče o zaměstnance a zaměstnanecké vztahy. Pracovní poměr, pracovní smlouva, kolektivní smlouva, formy vyjednávání, sociální smír. Pracovní prostředí. Pracovní doba. 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Předcházení krizovým situacím a pracovním konfliktům. 12. Komunikace Zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace. Interní a externí komunikace ve firmě. Odborná literatura: [2] BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést a motivovat lidi. Brno : Computer Press, a. s., s. ISBN [3] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [4] ČASTORÁL Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace, Praha : Eupress, 2009, 143 s. ISBN: [5] DAVE, Ulrich. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 1. vydání. 272 s. ISBN [6] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [7] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [8] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN [9] KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Praha : Management Press s. ISBN [10] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN [11] PETŘÍKOVÁ Růžena a kol. Lidé v procesech řízení. Praha : Professional Publishing s. ISBN [12] PILAŘOVÁ Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance, Havlíčkův Brod : Grada Publishing s. ISBN [13] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009, 736 s. ISBN [14] VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. vydání Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [15] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s.

4 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Předmět řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů představuje určitou část řídících aktivit vedoucích zaměstnanců podniku, diferencovaně k úrovni, kterou řídí. Smyslem je docílit vyváženého využívání pracovních aktivit lidí ve firmě a investic vložených do zvyšování jejich kvalifikace. Nedílnou součástí musí být i vytváření podmínek pro spokojenost lidí s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji firmy a plnění deklarovaných cílů. Rozložení do dílčích tématických celků: Řízení lidských zdrojů jako manažerská funkce Vývojové trendy, poslání, cíle, aktivity a úkoly řízení lidských zdrojů Administrativní a informační zabezpečení systému řízení lidských zdrojů v podniku Střediska personálních služeb pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: personální práce, řízení lidských zdrojů, pracovník, zaměstnanec, sociální úloha, rovné příležitosti, etické jednání a konání, cíle a obsah personálního řízení, odpovědnost výkonných a personálních manažerů za řízení lidských zdrojů, zaměstnanec jako zákazník, informační technologie v řízení personálního systému, střediska personálních služeb Jaké jsou vlivy globálního řízení na řízení podniku a personální práce v něm? Jak lze charakterizovat pojetí a význam personální práce v podniku? Jaké jsou základní odpovědností vedoucích zaměstnanců a personalistů za řízení systému lidských zdrojů podniku? Doporučená literatura : [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 9 až 21 ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 15 až 21. ISBN [5] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 13 až 23. ISBN [6] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN

5 Metodický list č. 2 Název tématického celku: Řízení a vedení lidí. Míra zvládnutí odborné, ale i personální dimenze řízení vedoucími zaměstnanci výrazným způsobem ovlivňuje schopnost podniku dosahovat podnikových cílů. Předpokladem potřebné kvality dimenze řízení lidských zdrojů jsou vedle nezbytných teoretických znalostí, zejména praktické zkušenosti. Úspěšné a efektivní řízení lidí znamená porozumět jak jednotlivým zaměstnancům, tak i skupinám nebo týmům. Poznat a respektovat typické a jedinečné soubory jejich vlastností. Poznat a volit vhodné postupy při kontaktu se zaměstnanci, tj. zásady delegování úkolů a pravomocí, principy motivace, optimální komunikace při řízení a vedení lidí. Rozložení do dílčích tématických celků: Specifické aktivity manažerů v personální práci Styly řízení Personální controlling, personální reporting a personální audit Personální informační systém Společenská odpovědnost podniku, sociální oblast Informace o obsahu dílčích témat jsou uvedeny v doporučované literatuře pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: odborná a personální dimenze řízení, formální a neformální řízení, přímé řízení, koučování, podporování delegování úkolů a odpovědnosti, řízení na základě cílů, personální controlling, reporting, audit. Jak lze charakterizovat základní styly řízení V čem spočívá smysl personálního controllingu a reportingu? Co znamená prosazování sociální role personálního řízení ve firmě? V čem lze spatřovat nejčastější chyby začínajících vedoucích zaměstnanců? Jak lze vymezit základní požadavky na informační systém v oblasti personálního řízení? Doporučená literatura : [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 9 až 21 ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 15 až 21. ISBN [5] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 13 až 23. ISBN [6] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN

6 Metodický list č. 3 Název tématického celku: Tvorba a specifikace pracovních míst v podníku : Při řešení problematiky optimalizace potřeby pracovních sil v podniku je třeba pozornost věnovat zejména tomu, aby plnění plánovaných pracovních úkolů bylo zabezpečeno přiměřeným počtem pracovníků s potřebnými pracovními schopnostmi a kvalifikací. Takto pojatý přístup je závislý na možnostech naplnění této potřeby jak z vnitřních, tak i vnějších zdrojů firmy. Výrazný vliv lze vymezit při poznání demografických podmínek a produkce pracovního trhu. Důležitý je i moment vyloučení přímé i nepřímé diskriminace. Rozložení tématického celku do dílčích témat: Analýza a projektování rozvoje personální práce Vymezení potřeby pracovních sil v podniku Vnější a vnitřní trh práce, prognóza vývoje, vzájemné vazby Proces vytváření pracovních míst a jejich specifikace, popis pracovní náplně Pojetí pracovního místa v moderním podniku Analýza práce a specifikace pracovních míst pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: vnější a vnitřní trh práce, analýza a profil pracovního místa, a optimalizace počtu pracovních míst v podniku, kvalifikační profil, projektování pracovního místa. Jaký má smysl a význam má analýza potřeby pracovních sil v podniku? Které jsou klíčové informační zdroje pro poznání směrů rozvoje trhu pracovních sil? Jak lze specifikovat charakteristické rysy vývoje vztahů vnitřního a vnějšího trhu práce? Které znáte metody analýzy práce? Jak lze vymezit význam metod vytváření a popisu pracovních míst? Doporučená literatura: [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 9 až 21 ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 15 až 21. ISBN [5] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 13 až 23. ISBN [6] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN

7 Metodický list č. 4 Název tématického celku: Plánování potřeby pracovních sil v podniku : Plánování potřeby pracovních sil v podniku lze považovat za východisko tvorby podkladů pro realizaci cílu podniku. Lze tak předvídat, s dostatečnou mírou pravděpodobnosti, budoucí vývoj, stanovit cíle a realizovat opatření, která směřují k současnému i budoucímu zajištění podnikových cílů potřebnou kvalitou i kvantitou pracovní síly. Rozložení tématického celku do dílčích témat : Předvídání a odhad potřeby pracovníků v podniku Plány personálních činností Plánování a optimalizace stavu zaměstnanců pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: plánování pracovních míst, manažerské informace pro rozhodování o optimálním stavu pracovních míst, metody plánování a rozhodování v oblasti personálního plánování. Jaký má smysl a význam plánování pracovních míst pro podnik? Které jsou klíčové informační zdroje pro sestavení optimálního plánu pracovních sil? Doporučená literatura : [2] BLÁHA, J. a spol. Personalistika pro malé a střední firmy. Praha : CP Books, ISBN [3] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [4] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 9 až 21 ISBN [5] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 15 až 21. ISBN [6] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 13 až 23. ISBN

8 Metodický list č. 5 Název tématického celku: Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců Získávání zaměstnanců lze považovat za klíčový proces, který musí zajistit potřebný počet lidí s potřebnou způsobilostí zastávat nově vzniklá či neobsazená pracovní pozice. Jako nezbytné je třeba považovat potřebnou míru identifikace, ochotu přizpůsobit se kultuře podniku. Při výběru nových zaměstnanců je potřebné objektivně posoudit, který z uchazečů bude v požadované míře vyhovovat požadavkům příslušné pracovní pozice i požadavkům firmy. Rozložení tématického celku do dílčích témat : Metody získávání zaměstnanců, faktory ovlivňující tento proces Zdroje získávání pracovníků Výběrový rozhovor a zásady jeho provádění Rovné a etické zacházení s účastníky výběrového procesu Spolupráce s externími organizacemi a institucemi při výběru nebo uvolňování zaměstnanců pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: metody získávání zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, zásady provádění výběrového rozhovoru, metody posuzování účinnosti výběru zaměstnanců, orientace a adaptace zaměstnanců. Jaké podklady a informace jsou nezbytné pro správné rozhodnutí o získávání nových zaměstnanců nebo uvolňování stávajících? Jak lze charakterizovat výhody a nevýhody metod interního a externího získávání a výběru zaměstnanců? Jaká jsou pravidla výběrového rozhovoru? V čem spočívá smysl a zásady procesu orientace a adaptace zaměstnanců? Jaký je optimální postup při uvolňování a hromadném propouštění zaměstnanců? Doporučená literatura : [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 79 až 88. ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 67 až 118. ISBN [5] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 166 až 190. ISBN [6] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 93, s. 112 až 125, s. 149 až 159.

9 Metodický list č. 6 Název tématického celku: Orientace, adaptace a uvolňování zaměstnanců Přijímání nového zaměstnance je důležitá procedura, která může významným způsobem ovlivnit nastávající vzájemné vztahy podniku a zaměstnance. Orientace zaměstnance je důležitý, specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit. Má urychlit a usnadnit zařazení nového zaměstnance do pracovního kolektivu, adaptovat se na styl práce, osvojit si potřebné znalosti a ztotožnění se s cíly podniku. Rozložení tématického celku do dílčích témat : Přijímání zaměstnanců, vznik pracovního poměru Adaptační proces. Oblasti a časové členění adaptace. Orientace nově přijímaných nebo přeřazovaných zaměstnanců. Postup uvolňování (přeřazování nebo propouštění) zaměstnanců jako důsledek outsourcingu nebo hromadného propouštění pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: pracovní poměr, pracovní smlouva, jmenování, metody orientace zaměstnanců, adaptační programy, rozmisťování, přeřazování a uvolňování, propouštění zaměstnance. Na základě jakých procedur vzniká pracovní poměr? V čem spočívá smysl a zásady procesu orientace a adaptace zaměstnanců? Jaký je smysl a možný obsah adaptačního programu? Jaký je optimální postup při rozmisťování, uvolňování a hromadném propouštění zaměstnanců? Doporučená literatura: [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 128 až 137. ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 192 až 199. ISBN [5] STÝBLO, Jiří. Management současný a budoucí, 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008, 186 s. ISBN: [6] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 167 až 175, [7] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009, 736 s. ISBN

10 Metodický list č. 7 Název tématického celku: Hodnocení firemního a osobního pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu lze chápat jako flexibilní proces ovlivňování pracovního chování lidí, rozvoje jejich pracovních schopností. Zahrnuje zejména průběžné sledování výkonu zaměstnance v daném časovém období. Neznamená pouze posuzování kvantitativního naplnění zadaných úkolů, ale také jejich kvalitu a využívání pracovních schopností zaměstnance. Rozložení tématického celku do dílčích témat : Smysl a účel hodnocení pracovního výkonu Proces řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců Zásady, metody a techniky hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, hodnotící rozhovor, Sebehodnocení zaměstnancem Problém subjektivity, nejčastější chyby v provádění hodnocení zaměstnanců Personální důsledky hodnocení ( realizace výsledků hodnocení pro personální praxi ) Motivační programy, výkonnost a pracovní spokojenost zaměstnanců pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: podnikatelská výkonnost firmy, osobní výkonnost, pracovní výkon, řízení a hodnocení pracovního výkonu, hodnotící rozhovor, metody hodnocení výkonu, motivační program, personální a manažerský audit V čem spočívá smysl, jaké jsou metody a techniky pracovního hodnocení? Jak lze charakterizovat postup procesu řízení a hodnocení výkonnosti zaměstnanců? Jaké jsou nejčastější nedostatky při hodnocení výkonu zaměstnanců a jejich předcházení? Jak lze charakterizovat vztah mzda jako cena práce? V čem spočívá smysl nefinančního odměňování (benefitů)? Jak lze charakterizovat hlavní trendy procesu odměňování? Doporučená literatura : [1] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [2] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 140 až 159. ISBN [3] KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Praha : Management Press s. ISBN [4] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., díl 4 [5] PILAŘOVÁ Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance, Havlíčkův Brod : Grada Publishing s. ISBN

11 Metodický list č. 8 Název tématického celku: Systém a formy odměňování Odměňování zaměstnanců je významnou aktivitou vedoucích zaměstnanců jak pro podnik, tak i pro zaměstnance. Efektivní systém odměňování by měl přispívat k naplnění hlavních cílů podniku. Odměňování zaměstnanců by mělo zahrnovat mzdu nebo plat, či jiné peněžní odměny, ale také povýšení, formální ocenění (pochvaly) a další zaměstnanecké výhody (benefity). Rozložení tématického celku do dílčích témat : Východiska odměňování Cíle, způsoby a trendy odměňování Odměňování na základě osobních schopností a na základě výkonu Zaměstnanecké výhody Způsoby a formy odměňování a jejich vliv na daňové důsledky a sociální zabezpečení a zajištění Jak lze charakterizovat vztah mzda jako cena práce? Jak lze charakterizovat základní způsoby výkonového odměňování V čem spočívá smysl nefinančního odměňování (benefitů)? Jak lze charakterizovat cíle ekonomické a neekonomické formy odměňování Jak lze charakterizovat hlavní trendy procesu odměňování? Doporučená literatura: [1] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [2] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 160 až 167 ISBN [3] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 156 až 186. ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 283 až 323. ISBN [5] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. [6] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN

12 Metodický list č. 9 Název tématického celku: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se stává jedním z klíčových požadavků na efektivní a konkurenceschopné fungování firmy v současném turbulentním prostředí. Stále častěji jsou pro posílení flexibility zaměstnanců a jejich připravenost na změny používány tzv. rozvojové aktivity vzdělávání zaměřené na formování osobnosti zaměstnance, jejich hodnotovou orientaci. Rozložení tématického celku do dílčích témat : Vzdělání a znalosti jako konkurenční výhoda Stanovení potřeb kvalifikačního rozvoje ( profesního a osobního) zaměstnanců Formy zvyšování kvalifikace, odborného a profesního rozvoje Vytváření systému podnikového vzdělávání Vyhodnocování účinnosti vzdělávání zaměstnanců Plánování pracovního postupu, pojetí kariéry v současném řízení personální práce pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: stanovení potřeb kvalifikačního rozvoje zaměstnanců, vytváření systému podnikového vzdělávání, plánování pracovního postupu a kariérového rozvoje Proč jsou znalosti zaměstnanců firemní konkurenční výhodou? Jak lze stanovit účinný systém podnikového vzdělávání? Jaké jsou základní formy zvyšování kvalifikace a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců? Jak je chápáno pojetí kariéry v současném personálním řízení? Doporučená literatura: [2] ČASTORÁL Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace, Praha : Eupress, 2009, 143 s. ISBN: [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 168 až 177 ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 137 až 153. ISBN [5] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. [6] NĚMEC, Otakar, BUCMAN, Petr, ŠIKÝŘ, Martin. Řízení lidských zdrojů. 132 s. Praha : VŠFS EUPRESS ISBN [7] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009, 736 s. ISBN

13 Metodický list č. 10 Název tematického celku: Péče o zaměstnance a zaměstnanecké vztahy Péče o zaměstnance je v poslední době jeden z velmi často diskutovaných problémů personální práce. Problémy v této oblasti vůbec nejsou závislé na velikosti podniku.úroveň péče o zaměstnance je jedním z nejefektivnějších nástrojů získávání a stabilizace pracovních sil a vytváření harmonických pracovních vztahů v podniku. Rovněž lze říci, že soustavně narůstá tlak státu, odborů i mezinárodních institucí na prohlubování a zkvalitňování péče o zaměstnance. Rozdělení tématického celku do dílčích témat : Zaměstnanecké vztahy a kvalita pracovního a osobního života Pracovní poměr, pracovní smlouva Vytváření partnerských vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ( kolektivní smlouva, formy vyjednávání, sociální smír ) Pracovní doba, pracovní prostředí a režimy práce Předcházení kritickým situacím zhoršujícím kvalitu pracovních vztahů ( konflikt, stresové zátěže ) pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: pracovním poměr, smlouva, kolektivní vyjednávání, sociální smír, pracovní doba, režimy práce, pracovní prostředí, bezpečnost práce Jak lze charakterizovat vliv zaměstnaneckých vztahů na osobní a pracovní život? Jaké jsou základní náležitosti pracovního poměru? Jak lze vymezit formy organizace práce a režim pracovní doby? Jaká opatření k prevenci vzniku kritických zátěžových situací na pracovišti musí zaměstnavatel přijmout? Doporučená literatura: [1] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [2] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. 178 až 187 ISBN [3] KOUBEK, Josef.. Personální práce v malých a středních firmách, Praha : Grada Publishing, a. s., s. 191 až 204. ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 325 až 360. ISBN [5] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s.

14 Metodický list č. 11 Název tématického celku : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V pracovním prostředí se většina lidí pohybuje značnou část svého produktivního života. Je to jeden z významných důvodů, proč je kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Představuje důležitou součást povinností zaměstnavatele. Hlavním cílem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení či omezování rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců. Rozdělení tématického celku do dílčích témat : Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Prevence pracovních rizik Osobní ochranné pracovní prostředky Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: bezpečnost práce, pracovní riziko, pracovní úraz, nemoc z povolání, míra odpovědnosti zaměstnavatele za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu práce, Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s vytvářením pracovního prostředí a bezpečnosti práce? Jaký je vztah sociálně psychologických podmínek práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Doporučená literatura: [1] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. 353 až 357 ISBN [2] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 882 až 892

15 Název tématického celku : Komunikace Řízení lidských zdrojů (B_RLZ) Metodický list č. 12 Komunikace je jednou z tzv. soft dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšný výkon manažerské práce. Komunikace patří k zásadním dovednostem a činnostem každého vedoucího zaměstnance. Řada poznatků ukazuje, že mnozí absolventi vysoké školy mají v této oblasti slabší dovednosti. Přitom je komunikace nezbytná nejenom pro manažery, nevyhne se jí nikdo ze zaměstnanců a dokonce ani samostatně podnikající živnostníci bez zaměstnanců. Rozdělení tématického celku do dílčích témat : možné formy manažerské komunikace, pravidla a praxe, jednání a vyjednávání; zásady a překážky správné komunikace vnitrofiremní komunikace a její předpoklady a nástroje; vnější komunikace, její nástroje a formy, vztahy s veřejností; krizová komunikace a její zásady Výsledkem pečlivého prostudování povinné a doporučené literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti spojené s touto problematikou: vnitřní a vnější komunikace, vztahy s veřejností, komunikační proces, pravidla jeho řízení. Jak lze komunikaci charakterizovat? Charakterizujte pojem sdělování. Charakterizujte pojem naslouchání. Jak lze popsat základní pravidla komunikace? Které jsou specifické případy formální komunikace? Uveďte některé typické nedostatky v ústní komunikaci. Uveďte možná doporučení pro efektivní písemné sdělení. Jaké jsou základní pravidla pro komunikaci uvnitř organizace? Doporučená literatura: [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] BLÁHA J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika s. [3] BOTEK, Marek. Manažerská komunikace. Vydavatelství VŠCHT Praha: s. ISBN [4] KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách, Praha: Grada Publishing, a. s., s. 205 až 207. ISBN [5] MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN [6] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 721 až 766

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve všech oblastech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Personální management

Personální management Personální management Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Kontakt: katerina.marsikova@tul.cz tel.: 485352344 Konzultační hodiny: středa lichý týden: 9:30-10:30

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Povolání Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer

Povolání Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer Personalista Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační úroveň: Alternativní názvy: Regulovaná jednotka práce: Ekonomika, administrativa,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Povolání Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer

Povolání Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer Personalista Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační úroveň: Alternativní názvy: Regulovaná jednotka práce: Ekonomika, administrativa,

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 r JAN BARTÁK PERSONALNI v SOUCASNOST,, v,, RIZENI, A TRENDY UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 A ~ PERSONÁLNf iuzení, SOUČASNOST A TRENDY OBSAH 1. Úvodem/ 2. Východiska i'ízení Hdí v organizacích

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011

Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011 Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011 Magisterské studium Garant předmětu: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. (PH, KL) PhDr. L. Vajner (PH) Ing. V. Kunz,

Více

Personalista specialista

Personalista specialista Personalista specialista Personalista specialista zajišťuje vedení personální agendy, strategický rozvoj vzdělávání a řeší problematiku pracovněprávních vztahů. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

PERSONÁLNÍ AKADEMIE praktická personalistika jako konkurenční nástroj

PERSONÁLNÍ AKADEMIE praktická personalistika jako konkurenční nástroj PERSONÁLNÍ AKADEMIE praktická personalistika jako konkurenční nástroj V aktuálním ekonomickém prostředí se jeví jako strategicky klíčová oblast managementu lidských zdrojů. Bez systémového a zároveň flexibilního

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ Základní údaje : Číslo kursu : SPP 802 Určeno pro : Magisterské kombinované studium SPSP Vyučující : PhDr. Alena Lubasová tel.: 602702021, e-mail:

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury Korupce a diskriminace + Korupce + Základní pojmy + Pojem korupce

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Osnovy kurzů profesních kvalifikací

Osnovy kurzů profesních kvalifikací profesních kvalifikací Základní informace V tomto materiálů najdete osnovy pěti komplexních kurzů. Tyto kurzy odpovídají svým obsahem požadavkům kvalifikačních standardů jednotlivých profesí podle národní

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. 1 Anotace předmětu Auditing B_Aud Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 2. POLOLETÍ 2018 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Pro Centre, spol. s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ ODBORNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA TROJANOVÁ 2., aktualizované vydání Vzor citace: ŠIKÝŘ,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Řízení pojišťoven Řízení pojišťovacího podniku Podnikové řízení chápeme jako velmi složitý a mnohostranný proces. Obecný cíl podnikání: maximalizace zisku, maximalizace tržní hodnoty podniku. Cíl podnikání

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Projekt k diplomové práci

Projekt k diplomové práci Projekt k diplomové práci Analýza stylu vedení v podniku 1 Zpracování diplomové práce Mgr. Bc. Michaela Emrová učo: 210558 Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: Ing. Ladislava Kuchynková 2 Téma

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Specialista náboru pracovních sil

Specialista náboru pracovních sil Specialista náboru pracovních sil Specialista náboru pracovních sil plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Odborný směr: Odborný podsměr: Kvalifikační úroveň: Nadřízené

Více