VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci v moderních přístupech, teoriích, trendech a současných modelech řízení s aplikací na organizaci veřejného sektoru, která aktivně vstupuje do vztahů se svým okolím, stanovuje, sleduje a koordinuje procesy uvnitř organizace. Důraz je položen na správné pochopení rozhodovacích, implementačních a kontrolních procesů. Zároveň se seznámí i s obecnými poznatky v oblasti řízení, jeho jednotlivými složkami a metodami, které se využívají při jejich realizaci. Bude tak vytvořen potřebný poznatkový základ, který umožní zapojit získané poznatky do problematiky řízení organizací veřejného sektoru v navazujícím magisterském studiu.. Způsob ukončování studijního předmětu: Student v průběhu studia předmětu zpracuje zápočtovou práci na téma vztahující se k plánovaným studijním celkům, jako podmínku udělení zápočtu. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a formou řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 80%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Základním cílem studia předmětu je: seznámit studenty s moderním pohledem na organizaci veřejného sektoru jako významný prvek zkvalitňování služby občanům a rozvoje spravovaného území, poskytnout studujícím dostatečnou sumu základních informací o problematice řízení organizace veřejného sektoru, zejména s důrazem na správné pochopení rozhodovacích, realizačních a kontrolních procesů Vytvořit tak širší poznatkový základ, který umožní zapojit poznatky z oblasti práva, politologie i ekonomie a financí, které studenti získávají v jiných odborných předmětech, do komplexu fungování organizace veřejného sektoru a do širších souvislostí jejího řízení. Předmět svým pojetím a obsahem směřuje k získání takových poznatků o organizaci veřejného sektoru, které by umožňovalo správné pochopení místa a významu a jejího řízení na úspěšnost a zvládnutí základních postupů a metod, které jsou nezbytnou součástí úspěšné realizace strategie udržitelného rozvoje v oblasti věcí veřejných.

2 Předpokladem úspěšného zvládnutí obsahu studovaného předmětu studentem jsou předchozí znalosti: základních informací o organizaci veřejné správy v České republice (Evropské unii); rámcové poznatky o financování a účetnictví organizací veřejného sektoru; vybraných marketingových aktivit, uplatňovaných v organizaci veřejného sektoru, rozhodující krok k naplnění cílů studia tohoto předmětu musí studující udělat tím, že bude chtít samostatně pracovat po celou dobu studia. Je nezbytně nutná rozsáhlá individuální příprava. Na základě prostudování dané problematiky student: Zná: vymezit pojmy "manažer", "management", obsah problematiky a základní zásady realizace průřezových činnosti managementu, tj. rozhodování, organizování a vybrané zásady činností naplňujících jednotlivé fáze managementu, tj. plánování, implementace a kontroly, koncepce uspokojování potřeb, motivace a demotivace, přímé a nepřímé nástroje vedení lidí, zásady vytváření organizační struktury. Vnitřní strukturu kontrolních činností, používané standardy a hodnotící kriteria v rámci organizace veřejného sektoru. Umí: vymezit základní požadavky na formulování cílů, aplikovat postupy tvorby vybraných dokumentů organizace veřejného sektoru, které jsou výsledkem průřezových činností managementu organizace, charakterizovat manažera a jeho styl řízení v rámci implementace klíčových úkolů organizace veřejného sektoru, Byl seznámen: s mírou racionality rozhodovacího procesu na jednotlivých úrovních řízení organizace, s možnými variantami aplikace metod a postupů rozhodování ve veřejném sektoru za jistoty, nejistoty a rizika, prvky vůdcovství, koučování, řízení sdílenou vizí, funkcí, účelem, smyslem, předmětem a metodami kontrolní činnosti, jakož i možnými chybami při vytváření kontrolního systému, významem controllingu v procesu řízení organizace. Obsah předmětu: 1. Řízení organizací veřejného sektoru jako podmínka jejich optimálního působení v oblasti veřejné správy. Specifika a společné znaky fungování, vztahy a spolupráce správního orgánů a podnikatelské sféry. Významové roviny pojmu management, rozdělení manažerských aktivit při realizaci rozhodovacích, implementačních a kontrolních procesů. 2. Rozhodování. Základní pojmy, racionalita rozhodování, struktura rozhodovacích procesů, metody, modely a formy rozhodování. Specifika veřejného sektoru. 3. Plánování. Základní pojmy, podstata. Úkoly plánování, postup při sestavování plánů a struktura plánu, požadavky při vymezení cílů v organizaci veřejného sektoru. 4. Implementace, vedení lidí jako proces ovlivňování podřízených. Koncepce uspokojování potřeb, motivace, demotivace, vedení lidí, vůdcovství, koordinace, koučování, zmocňování, řízení sdílenou vizí, řízení podle cílů. 5. Organizování. Jeho místo v procesu řízení, charakteristika a zvláštnosti organizačních struktur ve veřejném sektoru, organizační projektování, řízení a správa organizace. 6. Kontrola. Její funkce a místo v řízení, základní členění kontrolních procesů, jejich vnitřní struktura, hodnotící kriteria, přístupy a metody kontroly. Vnitřní kontrolní systém organizace veřejného sektoru, audit a controlling

3 Odborná literatura: [1] BĚLOHLÁVEK, František Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press, a. s., s. ISBN [2] FORSYTH Patrick Jak motivovat svůj tým. Praha: GRADA s. ISBN: [3] FOTR, Jiří a kol Manažerské rozhodování, postupy, metody, nástroje. 409 s. Praha: Ekopress ISBN [4] HUŠEK, Zdeněk. a kol Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, s. ISBN [5] KRONTORÁD, František, TRČKA, Milan Manažerské standardy ve veřejné správě. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, s. ISBN [6] OCHRANA, František Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001, 246 s.. ISBN X [7] OCHRANA, František Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění), Praha: Ekopress, 2002, 216 s. ISBN [8] PETŘÍKOVÁ Růžena a kol Lidé v procesech řízení. Praha: Professional Publishing s. ISBN [9] PITRA, Zbyněk Základy managementu (management organizací v globálním světě počátku 21. století). Praha: Professional Publishing, s. ISBN [10] PŮČEK, Milan Aplikační příručka Modelu CAF pro samosprávné orgány. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 3. vydání s. ISBN [11] VEBER, Jaromír a kol Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 736 s. ISBN [12] VEBER, Jaromír a kol Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press s. ISBN [13] WOKOUN, René, MATES, Pavel Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Praha: Linde Praha a.s., 2006, 351 s. ISBN

4 Metodický list č. 1 Název tematického celku: Řízení organizací veřejného sektoru Cíl: poskytnout studujícímu potřebnou sumu informací o problematice řízení organizací veřejného sektoru, obsahu a specifikách procesu plánování a rozhodování. Tento tematický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) Řízení organizací veřejného sektoru b) Rozhodování v organizaci veřejného sektoru c) Plánování v organizaci veřejného sektoru. Informace o obsahu dílčích témat jsou uvedeny v doporučované odborné literatuře. Výsledkem pečlivého prostudování literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: vymezení pojmu management, postavení a role managementu na jednotlivých úrovních řízení organizace veřejného sektoru, osobnost managera a styl jeho práce, specifika a společné znaky fungování, vztahy a spolupráce správního orgánu a podnikatelské sféry, racionalita, struktura, metody a modely rozhodování, formulování cílů a tvorba plánovacích dokumentů v organizaci veřejného sektoru. Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat pojem "management"? Jak lze charakterizovat pojmy "veřejná moc", "veřejný sektor", "třetí sektor" Jak lze charakterizovat cíle organizací veřejného sektoru? Jak lze vymezit shody a odlišnosti ve fungování organizace veřejného sektoru a podnikatelské sféry? Jak lze charakterizovat základní rysy správného řízení a možnosti překonávání překážek v činnosti organizace veřejného sektoru? Jak lze charakterizovat meritorní a formálně logickou stránku rozhodovacího procesu? Jak členit rozhodovací proces? Jaké jsou hlavní rysy rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika? V čem lze spatřovat smysl a účel plánování v organizaci? Jak lze charakterizovat formulaci cílů a postup tvorby plánu? Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: [1] OCHRANA, František Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001, 246 s. ISBN X [2] OCHRANA, František Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění), Praha: Ekopress, 2002, 216 s. ISBN [3] PITRA, Zbyněk Základy managementu (management organizací v globálním světě počátku 21. století). Praha: Professional Publishing, s. ISBN [4] PŮČEK, Milan Aplikační příručka Modelu CAF pro samosprávné orgány. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 3. vydání s. ISBN [5] WRIGHT, GLEN-NEMEC, J.: Management veřejné správy (teorie a praxe), Ekopress 2003, ISBN X. [6] SPRÁVNÍ ŘÁD zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

5 Metodický list č. 2 Název tematického celku: Implementace, vedení lidí, organizování Cíl: poskytnout studujícímu potřebnou sumu informací o problematice naplňování plánovaných úkolů, ve vzájemné vazbě na vytváření organizačních struktur a organizování činností lidí. Tento tématický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) Implementace b) Vedení lidí c) Organizování Informace o obsahu dílčích témat jsou uvedeny v doporučované literatuře. Výsledkem pečlivého prostudování literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: vývoj motivačních koncepcí, žádoucí a nežádoucí motivace. Vůdcovství, koučování, zmocňování, koordinace, tým, týmová práce. Řízení podle cílů. Tvrdé a měkké organizování, základní prvky, logika tvorby organizačních struktur. Ověření získaných znalosti znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat hierarchii a účel motivačních koncepcí (Maslowova teorie)? Jaké jsou a jak lze v praxi uplatnit přímé a nepřímé nástroje ovlivňování pracovníků? Jaký je rozdíl mezi manažerským a vůdcovským přístupem k vedení lidí? Co je podstatou koučování (coaching) jako stylu vedení lidí? Co je smyslem zmocňování (empowerment) a delegování? Charakterizujte pojem týmová práce a uveďte možnosti podob týmů? Jaké jsou pozitivní a negativní rysy delegování v organizaci? Stručně charakterizujte jednotlivé typy organizačních forem z hlediska dělby pravomocí. Jak lze vymezit výhody a nevýhody? Jaká je příčina zavádění organizačních struktur s pružnými prvky? Charakterizujte divizní organizační struktury, jaké nejčastější možnosti členění znáte? Jaké faktory mohou ovlivňovat volbu organizační struktury podniku? Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: [1] BĚLOHLÁVEK, František Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press, a. s., s. ISBN [2] LAUFER, Helmut tipů pro úspěšné vedení lidí. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN [3] OCHRANA, František Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění), Praha: Ekopress, 2002, 216 s. ISBN [4] PŮČEK, Milan Aplikační příručka Modelu CAF pro samosprávné orgány. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 3. vydání s. ISBN [5] PETŘÍKOVÁ Růžena a kol Lidé v procesech řízení. Praha: Professional

6 Publishing s. ISBN [6] WOKOUN, René, MATES, Pavel Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Praha: Linde Praha a.s., 2006, 351 s. ISBN [7] VEBER, Jaromír a kol Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 736 s. ISBN [8] VEBER, Jaromír a kol Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press s. ISBN [9] SPRÁVNÍ ŘÁD zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

7 Název tematického celku: Kontrola Metodický list č. 3 Cíl: poskytnout studujícímu potřebné podklady pro poznání a pochopení místa a úlohy kontroly při řízení podniku, základní členění kontrolních procesů, včetně jejich vnitřní struktury, způsobů získávání a výběru informací pro kontrolu. Tento tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: a) funkce kontroly, základní členění kontrolních procesů, interní a externí kontrola, b) struktura kontrolních činností, získávání a výběr podkladů pro kontrolu, c) standardy kriteria kontrolní činností, d) vnitřní kontrolní systém podniku a jeho využití v procesu řízení, e) přístupy a metody kontroly, f) kontrola a controlling Informace o obsahu dílčích témat jsou uvedeny v doporučované odborné literatuře. Výsledkem pečlivého prostudování literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, které jsou spojeny s touto problematikou: kontrola jako zjišťování odchylek od plánu, vnitřní struktura kontrolních činností, funkce, účel a smysl, předmět a subjekt, četnost, způsoby a metody kontrolní činnosti, používané standardy a hodnotící kriteria, vnitřní kontrolní systém organizace veřejného sektoru a jeho formování, chyby při vytváření kontrolního systému, pojem, význam controllingu v procesu řízení podniku, Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jaký se smysl kontrolní činnosti?, Jaké je základní členění a vnitřní struktura kontrolních procesů?, Kdo, kdy a jak má (může, musí) kontrolu provádět? Jaká hodnotící kriteria lze v průběhu kontrolní činnost využívat? Jak lze charakterizovat controlling?, Jak lze vymezit hlavní zásady formování vnitřního kontrolního systému podniku? Doporučená literatura, v níž se můžete seznámit s danou problematikou podrobněji: [1] HUŠEK, Zdeněk. a kol Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, s. ISBN [2] OCHRANA, František Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění), Praha: Ekopress, 2002, 216 s. ISBN [3] PITRA, Zbyněk Základy managementu (management organizací v globálním světě počátku 21. století). Praha: Professional Publishing, s. ISBN [4] PŮČEK, Milan Aplikační příručka Modelu CAF pro samosprávné orgány. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 3. vydání s. ISBN [5] VEBER, Jaromír a kol Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 736 s. ISBN

8 MANAGEMENT 1 TÉMATICKÝ PLÁN (prezenční bakalářské studium) poř. č. od - do obsah tématu poznámka Řízení organizací veřejného sektoru jako podmínka jejich optimálního působení v oblasti veřejné správy. Specifika a společné znaky fungování, vztahy a spolupráce správního orgánu a podnikatelské sféry. Cvičení: Řízení organizace veřejného sektoru. Úkol: Zpracovat esej (3 až 4 strany) na jeden z níže uvedených problémů. Prezentovat na cvičení. - základní pojmový aparát, fungování - členění a charakteristika organizací - systém řízení organizace, efektivnost 2. Rozhodování, základní pojmy, racionalita rozhodování, struktura rozhodovacích procesů, metody a modely rozhodování. Specifika veřejného sektoru. Cvičení: Rozhodovací proces. Úkol: V rámci přípravy redislokace odboru školství MěÚ zpracovat podklady podle zadání. Viz příloha č Plánování. Základní pojmy, podstata. Postup při sestavování plánů, členění plánů. Specifika veřejného sektoru. Cvičení: Plánování redislokace odboru školství MěÚ. Úkol: V souladu s rozhodnutím o redislokaci odboru školství v minulém cvičení zpracovat plán realizace jednotlivých opatření a úkolů. Viz příloha č Implementace, vedení lidí. Vývoj motivačních koncepcí, žádoucí a nežádoucí motivace. Vliv na řízení podle cílů. Vůdcovství, klíčové vlastnosti lídrů, koučování, zmocňování, koordinace, týmová práce, tým. Cvičení První manažerské zkušenosti. Úkol: vypracovat řešení případové studie 2.5 nebo 5.5. Viz seznam případových studií v učebních materiálech k předmětu na IS. 5. Organizování. Měkké a tvrdé organizování. Základní prvky, logika tvorby organizačních struktur.

9 Cvičení Úkol: vypracovat řešení případové studie 5.2 a 5.3. Viz seznam případových studií v učebních materiálech k předmětu na IS. 6. Kontrola. Členění kontrolních procesů. Vnitřní struktura kontrolních činností. Hodnotící kriteria. Přístupy a metody. Vnitřní kontrolní systém organizace. Fáze postupu vnitřní kontroly. Audit. Cvičení: Úkol: V souladu s plánem redislokace odboru školství MěÚ zpracovat plán kontrolní činnosti doplněný potřebným komentářem. Úkol 2: Dokončení předchozích zpracovatelských povinností, zápočet.

10 Příloha č.1 Reorganizace odboru školství Městského úřadu 1. ROZHODOVACÍ PROCES cvičení 1 Zadání: 1. Odbor školství MěÚ má celkem 15 zaměstnanců a využívá 6 kanceláří: vedoucí odboru, asistentka, oddělení řízení základních a mateřských škol 6 zaměstnanců, oddělení řízení středních škol 3 zaměstnanci, oddělení správy majetku 4 zaměstnanci. 2. Připravované změny: lze přijmout dalšího zaměstnance předpokládaná funkce mluvčí odboru a současně řešení právních problémů a poradenství; odbor dostane přiděleny další dvě kanceláře; reorganizace může být zahájena nejdříve 1. října a musí být ukončena 31. prosince. 3. Zpracovatelské úkoly: analyzovat stávající situaci a formulovat problémy, které je nutno řešit; v rámci reorganizace odboru, v personální oblasti. stanovit kriteria posuzování vybraných problémů; vymezit možné varianty řešení vybraných problémů; zdůvodnit optimální variantu, zpracovat katalog problémů vybraných k řešení. K tomu připravit potřebný počet listů katalogu. Podklady: [1] VEBER, Jaromír a kol Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, s ISBN , [2] Poznámky z přednášky a text na IS

11 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Katalog úkolů a opatření redislokace odboru doba provedení až problém řídí kdo provede kdy kde poznámka Zima 2011

12 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Městský úřad Odbor Odbor školství vedoucí 1 Odbor asistentka 1 tiskový mluvčí 1 Oddělení řízení ZŠ a MŠ 6 Oddělení řízení středních škol 3 Oddělení správy majetku 4 Zima 2011

13 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Reorganizace odboru školství Městského úřadu Příloha č PLÁNOVÁNÍ POSTUPU RESTRUKTURALIZACE cvičení 2 Zadání: 1. Zpracovat plán realizace optimální varianty řešení problémů spojených s reorganizací odboru školství doplnit katalog problémů vybraných k řešení: problém řídí kdo provede kdy kde poznámka respektovat obsahovou, časovou i logickou návaznost jednotlivých činností dodržet termín dokončení do , tj. 3 měsíce; v časovém harmonogramu respektovat, že doba na schválení případných požadavků odboru školství vedením úřadu je 5 dní; 2. Vypracovat písemně komentář, zdůvodnění jednotlivých rozhodnutí a plán jejich realizace. Zima 2011

14 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Katalog úkolů a opatření redislokace odboru doba provedení až problém řídí kdo provede kdy kde poznámka 1. rozmístění do kanceláří kancelář č. 1 kancelář č. 2 kancelář č. 3 kancelář č. 4 kancelář č. 5 kancelář č. 6 kancelář č. 7 kancelář č úprava místností zpracování požadavku, předložit ke schválení úprava elektro rozvodů úprava telefonních rozvodů malování Zima 2011

15 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa úklid místností 3. Nákup vybavení do kanceláří zpracování požadavku předložit ke schválení výběr dodavatele dodání a rozmístění do kanceláří 4. Telefony požadavek na nová tlf. čísla instalace napojení doplnění tlf. přístrojů požadavek doplnění tlf. seznamu 5. Informační tabule úřadu návrh změn požadavek doplnění požadavek realizace provedení 6. Kontrola Zima 2011

16 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa 7. Přijetí nového zaměstnance popis pracovního místa požadavky na zaměstnance zdroj, oblast výběru vlastní výběr zaměstnance nástup do zaměstnání začlenění, instruktáž, zácvik Zima 2011

17 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Městský úřad Odbor Odbor školství vedoucí 1 Odbor asistentka 1 tiskový mluvčí 1 Oddělení řízení ZŠ a MŠ 6 Oddělení řízení středních škol 3 Oddělení správy majetku 4 Zima 2011

18 Management 1 (B Man 1) Studijní obor: Veřejná správa Zima 2011

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více