Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikaní adaptér na sí Ethernet"

Transkript

1 Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18

2 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku Popis výrobku Typové oznaení 4 3. Instalace Stavová LED 5 4. Odstraování závad Nulovací (reset) port Soft reset Factory reset 5 5. Technické údaje Rozmry 7 6. Automatický odeet elektromru 7 7. Webový (internetový) server Vstup do webového serveru Funkce User Management (ízení uživatel) Pidání uživatele Odstranní uživatele Konfigurace uživatelského nastavení Konfigurace nastavení adaptéru Statické piazení adresy IP Piazení IP adresy pes DHCP server Konfigurace asového limitu Zkratky, akronymy 17 str. 2/18

3 2006 u ABB Automation Technologies AB. Všechna práva vyhrazena. Brezen 2006 Obchodní znaky tmicrosoft, Internet Explorer, Windows a Windows NT jsou registrovanými obchodními znakami spolenosti Microsoft Corporation. Další obchodní a výrobkové názvy jsou registrovanými (zákonem chránnými) obchodními znakami nebo obchodními znakami píslušných nositel. str. 3/18

4 4. Všeobecn Tato píruka obsahuje informace o komunikaním adaptéru ANN Ethernet, který patí do rodiny sériových komunikaních adaptér (SCA) pro elektronické elektromry vyrábné spoleností ABB Automation Technologies AB. V této píruce bude komunikaní adaptér ABB Ethernet oznaován jako SCA nebo adaptér. Úelem této píruky je dát uživateli správný pehled a pochopení o vlastnostech, které nabízí komunikaní adaptér ABB Ethernet. VÝSTRAHA! naptí pipojená k SCA mají nebezpenou úrove a mohou zpsobit smrtelný úraz. Proto je teba zajistit, aby obsluha se za provozu nedotýkala pipojovacích svorek. Pi instalaci SCA je teba všechna naptí vypnout. 5. Popis výrobku Komunikaní adaptér ABB Ethernet umožuje automatický odeet (AMR) elektronického elektromru ABB po síti LAN nebo internetu, pomocí standardního protokolu Ethernet TCP a UDP. Podobn jako všechny ostatní sériové komunikaní adaptéry ABB má i tento pístroj velikost 2 DIN moduly a spluje požadavky standardu ABB M, který definuje mechanické rozmry, zpsob upevnní (na lištu 35 mm DIN) a vzhled pístroje. Dále pak adaptér spluje bezpenostní požadavky normy DIN EN Komunikaní adaptér ABB Ethernet má také zabudováno rozhraní na webový server, které zajišuje snadný pístup k údajm elektromru a umožuje snadnou konfiguraci adaptéru pomocí normálního internetového prohlížee (web browser). 5.1 Popis výrobku Na obrázku níže jsou uvedeny jednotlivé konstrukní díly SCA. 1. Konektor RJ-45 Ethernet 2. Stavová LED 3. Infraervený komunikaní port 4. Svorky pro pipojení napájení 5. Typový štítek 6. Štítek s adresou MAC 7. Port pro vynulování (reset). Obr. 1: Konstrukní díly SCA str. 4/18

5 5.2 Typové oznaení V textu níže jsou uvedena vysvtlení pro všechny položky typového oznaení SCA. Sériový komunikaní adaptér Typ základní úrove Sériové komunikaní adaptéry stední úrove Napájecí linka, pásmo A Napájecí linka, pásmo C Ethernet GSM/GPRS protokol LonWorks M-Bus 0 napájecí naptí V 5 volitelné funkce Žádné volitelné položky 000 Tabulka 1: Typové oznaení sériového komunikaního adaptéru ABB C A C E G 6. Instalace 1. Odpojte napájení. 2. Odstrate izolaci z vodi a pipojte je k horním svorkám SCA 3. Pipojte kabel pro sí Ethernet k rozhraní RJ-45 LAN adaptéru SCA, který se nachází na spodní stran SCA. 4. Umístte SCA nalevo od elektromru a upevnte západkov na lištu DIN. 5. Zkontrolujte zda SCA je správn vodiov pipojen a zda naptí odpovídá technické specifikaci. Pak teprve zapnte napájení. 6. Zkontrolujte zda stavová LED svítí zelen. Pokud ano, znamená to, že spojení je vytvoeno a že napájení je zapnuto. L M Obr. 2: Instalace SCA str. 5/18

6 6.1 Stavová LED Stavová LED kontrolka. 1 na obr. 1 indikuje stav adaptéru SCA. Tabulka níže popisuje stav SCA a zpsob, jakým LED indikuje tento stav. Stavová LED zelená blikající zelená žlutá ervená Závada. Tabulka 2: Jednotlivé stavy LED indikátoru Stav SCA Bylo vytvoeno spojení s elektromrem a pístroj funguje správn,. Probíhá penos dat. Není vytvoeno spojení na elektromr. 7. Odstraování závad Stavová LED Píina Odstranní zelená/žlutá Není vytvoeno spojení. Zkontrolujte pipojení síového kabelu. žlutá Není vytvoeno spojení. Zkontrolujte pipojení síového kabelu. nesvítí SCA nemá napájení. Zkontrolujte pipojení napájecího vedení. ervená Závada. Kontaktujte servis/dealera. Tabulka 3: Odstraování závad 4.1 Nulovací (reset) port Adaptér SCA je vybaven také nulovacím vstupem (reset) viz. 7 na obr. 1 který se používá pro tzv. soft reset nebo factory reset. Oba tyto nulovací režimy jsou popsány níže Soft reset Nulování typu soft reset (mkké nulování) znamená, že SCA se vynuluje/zptn nastaví na hodnoty, které zde byly uloženy naposledy, avšak nejedná se o standardní hodnoty od výrobce. Soft reset provedeme tak, že na 10 sekund propojíme oba otvory na vstupu reset, nap. vodivou kanceláskou sponou. Pak sponu vyjmeme ven Factory reset Factory reset (vynulování na hodnoty od výrobce) je takové nulování adaptéru, kdy dojde k obnovení nastavovacích parametr na standardní hodnoty výrobce adaptéru. Tento reset se provede tak, že na dobu 40 sekund propojíme otvory na vstupu reset, nap. vodivou kanceláskou sponou a pak sponu vyjmeme ven. str. 6/18

7 8. Technické údaje Síový protokol a kompatibilita s normami/standardy Datové protokoly: TCP/IP, UDP, DHCP Napájecí naptí Jmenovité naptí: V AC Napový rozsah: -20% až +15% jmenovitého naptí Kmitoet: 50/60 Hz ± 5% Píkon: 0,80 VA pi 230 V AC, 50 Hz Pipojovací prez vodi na koncových svorkách: 0-2,5 mm 2 Doporuený utahovací moment: 0,5 Nm Mechanické údaje Materiál pouzdra: polyamid Krytí: IP 20 Hmotnost: 90 g Parametry okolí Rozsah provozních teplot: Rozsah skladovacích teplot: Vlhkost: Specifikace rozhraní LAN: Pipojovací rozhraní: -40 C až +55 C -40 C až +70 C 75% roní prmr 95% za dobu 30 dn v roce 10BASE-T, 10 Mbps RJ-45 Normy Bezpenost: DIN EN str. 7/18

8 5.1 Rozmry Fyzické rozmry SCA jsou uvedeny na obrázku níže: 6. Automatický odeet elektromru Obr. 3: Fyzické rozmry adaptéru SCA Komunikaní adaptér ABB Ethernet umožuje automatické odeítání hodnot z elektromru (Automatic Meter Reading AMR), protokolem M-Bus UDP nebo TCP, po síti LAN nebo po internetu. Penos probíhá transparentním zpsobem, bez zmny pvodních telegram M-Bus. Mjte na pamti, že nejkratší doba mezi odety je rzná a závisí na typu elektromru. Viz uživatelská píruka k elektromru, kde jsou uvedeny další informace. 7. Webový server (obslužná stanice) Krom zajišování komunikace se systémem AMR obsahuje komunikaní adaptér ABB Ethernet také zabudovaný webový (internetový) server, který umožuje statický odeet elektromru po síti LAN nebo po internetu, pi využití bžného internetového prohlížee. Tento webový server vytváí rozhraní pro konfiguraci nastavovacích parametr adaptéru, uživatel tohoto adaptéru a nastavení priorit/privilegií. IP adresy adaptéru je možno piazovat bu staticky nebo dynamicky serverem DHCP. Všechny veliiny, které je možné naítat pomocí protokolu M-Bus v ásti AMR je možno naíst na zabudovaném webovém serveru, vyjma níže uvedených vlastností/charakteristik: hodnoty zatžovacího profilu (Load Profile Values) maximální spotebu (Maximum Demand) záznamník napových událostí (Voltage Event Log) Viz uživatelská píruka pro elektromr, kde jsou uvedeny další informace o veliinách, které je možno naítat v závislosti na typu elektromru. str. 8/18

9 7.1 Vstup do webového serveru Tato kapitola popisuje jakým zpsobem se zajistí pístup do zabudovaného webového serveru do komunikaního adaptéru ABB Ethernet. Otevete internetový prohlíže (web browser) a do adresového pole adaptéru zapište IP adresu (standardn: ). Na obrazovce se objeví stránka pibližn jako obr. výše. Veliiny elektromru jsou umístny v hlavním rámeku prohlížee a v levém rámeku se nachází všechny telegramy, které jsou k dispozici na elektromru. Jednotlivé zobrazované veliiny jsou rzné, podle konkrétního modelu elektromru. Active energy = inná energie Status value = stavová hodnota Power fail counter = poitadlo výpadk napájení str. 9/18

10 7.2 Funkce User Management (= ízení uživatel) Tato kapitola se zabývá funkcí user management (= ízení uživatel), která je pítomna na komunikaním adaptéru ABB Ethernet. Zde najdete jakým zpsobem se pidává nebo odebírá uživatel a jak se nastavují jednotlivá privilegia a provádí nastavení Pidání uživatele Vstupte to menu User Management a stlate záložku Add User. Vyplnním níže uvedených políek zadejte nového uživatele. Mjte na pamti, že jakmile jednou nastavíte heslo, nedá se toto heslo znovu odebrat nebo zmnit a proto je ádn uložte na bezpené místo. Na obrazovce se objeví uživatelská data. str. 10/18

11 Znovu odstartujte webový prohlíže. Na obrazovce se objeví pihlašovací (login) okno. Pihlaste se jménem uživatele a heslem Odstranní uživatele Stlate záložku User Management a tlaítky se šipkou listujte v seznamu uživatel a kliknte na toho uživatele, který má být odstrann. str. 11/18

12 Stlate OK. Na obrazovce se objeví dialogové okno podle následujícího obrázku. Jakmile se objeví obrazovka podle obr. níže, znamená to, že uživatel byl odstrann. str. 12/18

13 7.2.3 Konfigurace uživatelského nastavení Pihlaste se a stlate My Settings. Zmte hodnoty na preferovaná nastavení a pak kliknte na Submit. Objeví se následující obrazovka: str. 13/18

14 7.3 Konfigurace nastavení adaptéru Tato kapitola popisuje zpsob konfigurace IP adresy komunikaního adaptéru ABB Ethernet, jak statickým zpsobem, tak také pomocí serveru DHCP Statické piazení adresy IP Stlaením na záložku Module Setup vstupte do tohoto režimu (Module Setup). Zrušte zaškrtnutí v rámeku Enable DHCP a zadejte informace pro statickou IP adresu. Pro pokraování kliknte na Submit a jakmile se objeví obrazovka níže, kliknte na Reboot. str. 14/18

15 IP adresa byla úspšn nastavena a dojde k restartu (reboot) adaptéru Piazení IP adresy pes DHCP server Kliknte na záložku Module Setup a vstupte do ní. Zaškrtnte rámeek DHCP a kliknte na Submit. str. 15/18

16 Pro pevzetí nových nastavovacích hodnot kliknte na Reboot. Konfigurace IP adresy pes server DHCP byla úspšn provedena a adaptér se znovu odstartuje (rebootuje). str. 16/18

17 7.3.3 Konfigurace asového limitu (timeout) Existují dva zpsoby konfigurace asového limitu u komunikaního adaptéru Ethernet, na AMR a webu. asovým limitem se urí jak dlouho budou mít AMR nebo webový server ekluzivní pístupové právo k elektromru. Následující text uvádí další informace a zpsoby konfigurace. asový limit AMR Timeout AMR timeout oznauje as, po který má systém automatického odetu AMR exkluzivní právo pístupu do elektromru. To znamená, že internetový server nebude schopen vstoupit do elektromru do té doby, dokud neuplyne doba AMR timeout, která následuje po vstupu adaptéru do režimu automatického odetu (AMR). Standardn je hodnota AMR timeout nastavena na 60 sekund. Píklad: pokud je AMR timeout nastaven na 60 sekund, znamená to, že webový server bude mít pístup k hodnotám na elektromru 60 sekund potom, co si zajistil pístup pro automatický odeet do elektromru. asový limit Web Timeout Pojmem Web Timeout se oznauje as, po který má webový server exkluzivní právo na vstup do elektromru. To znamená,ž e systém automatického odetu AMR nebude schopen vstoupit do elektromru, dokud neuplyne doba Web timeout po okamžiku, kdy webový server ml aktivní pístup. Tento parametr se nastavuje podle pevažujícího síového prostedí a neml by být nastaven na píliš velkou hodnotu, ponvadž Ethernetový adaptér blokuje pístup systému AMR do elektromru po celou dobu, dokud neuplyne doba Web Timeout. Naopak, pi nastavení tohoto parametru na píliš krátkou dobu se mže stát, že systém AMR vstoupí do elektromru díve, než webový server dokoní naítání všech hodnot z elektromru. Následkem toho bude, že komunikaní sí nebude k dispozici a webový server nebude schopen naíst všechny stránky z elektromru. Proto nastavte dobu Web Timeout na hodnotu dostatenou k tomu, aby bylo možno naíst všechny stránky z elektromru a aby byla udržena komunikace na síti. Standardní nastavovací hodnota Web Timeout je 120 sekund. Pokud je adaptér Ethernet pipojen na pomalou sí, je teba tuto dobu prodloužit. Píklad: Web Timeout je nastavena na 120 sekund. To znamená, že systém AMR bude schopen si zajistit pístup k hodnotám v elektromru 120 sekund po pístupu webového serveru. str. 17/18

18 8. Zkratky, akronymy 10BASE-T Cat 5 DHCP IP IP Adresa LAN MAC adresy Mbps Netmask UTP Specifikace IEEE pro penosovou rychlost 10 Mbps v rámci sít Ethernetu, po kroucené dvojlince. Kabeláž ve form kroucené dvojlinky (UTP), nestínné, kategorie 5. Sí Ethernet, provozovaná s 10 Mbity/s (10BASE-T) je schopna pracovat s kabely nízké jakosti,a však pi rychlosti 100 Mbit/s (100BASE-Tx) musí být kabel klasifikován jako kategorie 5 (Category 5), nebo Cat 5 nebo Cat V, podle EIA (Electronic Industry Association). Tato klasifikace je vytištna na plášti kabelu. Kabel Cat 5 obsahuje osm vodi, uspoádaných do ty zkroucených pár a zakonených konektorem typu RJ45. Krom toho existují omezení pokud jde o maximální délku kabelu pro sít jak 10 Mbit/s, tak 100 Mbit/s. Protokol Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol pro sí Ethernet, který specifikuje jakým zpsobem mže centralizovaný server DHCP piazovat síovou konfiguraní informaci vtšímu potu klient DHCP. Tato piazená informace obsahuje IP adresy, adresy DNS a adresy stykových poíta (router). Internet Protocol. Hlavní síový protokol použitý na internetu. Používá se ve spojení s protokolem TCP (Transfer Control Protocol) a vytváí pak TCP/IP. tybajtové íslo, které jednoznaným zpsobem definuje každý hostitelský poíta na internetu. Adresové rozsahy jsou piazeny spoleností Internic, která byla ustavena k tomuto úelu. Obvykle je toto íslo zapsáno s desetinnou tekou, která oddluje bajty navzájem (nap.: ). Lokální sí. Komunikaní sí, která slouží uživatelm v omezených oblastech, jako jsou nap. jedno patro budovy. LAN typicky propojuje vtší poet PC a sdílená síová zaízení, jako nap. pamti a tiskárny. I když pro implementaci LAN existuje ada technologií, Ethernet je nejastjší sítí pro propojení osobních poíta. Adresy Media Access Control. Jednoznaná hardwarová 48-bitová adresa, která je piazena ke každému uzlu Ethernetu. Obvykle zapsána ve tvaru: 00:03:47:D8:AE:3A. Megabit za sekundu. íslo, které uvádí která ást IP adresy obsahuje síovou adresu a která je adresou hostitelského poítae na této síti. Mže být vyjádeno zápisem s desetinnou tekou, nebo jako íslo pipojené k adrese IP. Nap.: 28 bitová maska, zaínající bitem MSB (nejvyšší priority), mže být zapsána jako nebo jako íslo /28 pipojené k IP adrese. Nestínná kroucená dvojlinka (Unshielded Twisted Pair). Kabel používaný v sítích 10BASE-T a 100BASE-Tx Ethernet. str. 18/18

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více