1 Produktová ada Progress Actional

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Produktová ada Progress Actional"

Transkript

1 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn Orientované Architektury. Poskytují pehled o službách a podnikových procesech jak z provozního tak i podnikatelského hlediska. Správa a ízení služeb je založena na definovaných technických i obchodních politikách (SLA) bez nutnosti programování. Uvádí výpoetní prostedí do souladu s politikami pro bezpenost a do souladu s legislativou. Díky centralizovanému ízení s možností vytvoení SW klastru a možnosti konzistentního opakovaného použití politik snižuje rizika provozu SOA. Actional Server Actional Agenty, kteí mohou vystupovat jako: o Bod vizualizace. o Bod ízení. o Bod aktivního vynucování politik. Jak nastiuje schéma níže, Actional hraje roli zastešující vrstvy SOA jdoucí napí celou organizací pes rzné platformy, aplikace, middlewary nebo databáze. Vývojái Byznys uživatelé Koncoví uživatelé Bezpenost IT SOA Architekti Provoz IT Vrstava specifického UI Directories Looking Glass Server Enterprise Management Identity Management Vrstva SOA Runtime Governance Služby externích zdroj Služby externích zdroj Hranice organizace Bod vizualizace Bod vizualizace a ízení Bod vynucování

2 1.1.1 Actional Server Pedstavuje serverovou aplikaci bžící na dodávaném vnoeném open-source aplikaním serveru (pop. bží i na omezené množin aplikaních server dostupných komern ) s JMS (Java Message Service) nebo WS API (Web Service). Server v pravidelných interval pijímá data-zprávy od svých agent, dává tyto zprávy do vzájemných souvislostí a agentm zpt rozesílá politiky, na základ kterých jsou jednotlivé služby resp. celé uzly (nodes) ízeny. Actional Server umožuje: Spravovat, ídit, vizualizovat, monitorovat, reportovat a logovat SOA. Porozumt vzájemným závislostem a rozkrýt složitost sít služeb, která se mže v reálném ase dynamicky mnit. Rychle identifikovat a pesn lokalizovat píiny vzniklých potíží a zamezit jejich dalšímu šíení sítí služeb. Pedvídat a pipravit se na možné dopady plánovaných zmn. Nasazovat nové služby nebo jejich nové verze bez nutnosti služby odstavit. Vytváet a aplikovat politiky na monitorování výkonnosti a vynucovat si SLA (Service Level Agreements) Actional agent Actional agent je SW komponenta bžící nepetržit na každém HW uzlu, který provozuje aplikaní služby (WS, JMS a další). Agent detekuje veškerý provoz, informace o nm zaznamenává do svého bufferu a v pravidelných intervalech odesílá tyto informace Actional serveru. Agent dále shromažuje potebné provozní statistiky, které vyhodnocuje proti definovaným politikách. Na základ vyhodnocení tchto statistik se rznými kanály ( , log, SMS, SNMP a další) aktivuje okamžit systém vasného upozorování nebo varování. Actional agent je zcela neinvazivní a neviditelný vi dané SW platform (aplikaci), kde bží a jejíž služby spravuje, vizualizuje, ídí a monitoruje.

3 1.1.3 Actional Intermediary Actional Intermediary je bod ízení a aktivního vynucování politik, který umožuje a zjednodušuje distribuci a zabezpeení webových služeb široké škále konzument. Intermediary funguje jako proxy pro webové služby, ídící interakci mezi aplikací, která poskytuje webové služby a jejich uživateli. Pomocí Intermediary se uplatují a provádjí politiky a SLA, které jsou definovány v Actional Server konzoly. Klíovou úlohou Actional Intermediary je zajištní bezpenosti mimo aplikaci, která poskytuje webové služby. K dispozici je široká škála bezpenostních mechanism: Podepisování, šifrování a validace požadavk a odpovdí (3-DES, DES, AES128/192/256, RSA, DSA, SHA-1, MD-5 a další ) Autentikace o Uživatelské jméno/heslo o X509 certifikáty o SAML Autorizace uživatel webové služby založená na rolích Pedávání autentikaních údaj dále k poskytovateli webové služby Spolehlivé doruení požadavk a odpovdí ( podpora standardu WS-ReliableMessaging ) WS-Security, WS-Policy a WS-SecurityPolicy SAML SAML (Security Assertion Markup Language) je standard vydaný a organizací OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Actional Intermediary mže fungovat v tchto režimech:

4 Jako poskytoval SAML služby, která je provozována externím subjektem( nap. Oracle Identity manager ) Jako vestavný (built-in) SAML server ( SAML Identity Provider ), což je kompletní ešení pro zákazníky, kteí nedisponují SAML službou urené pro rychlé nenároné implementace. Typický scéná SAML autorizace mže napíklad probíhat takto: 1. WS Konzument se autentikuje voláním SAML služby 2. V pípad úspchu je mu pidlen SAML token 3. WS konzument volá píslušnou službu s aplikaní logikou. K požadavku pikládá SAML token, který získal v krocích 1 a Actional Intermediary oví token a pedává ho i s požadavkem poskytovateli píslušné webové služby. 5. Poskytoval webové služby oví token, zpracuje požadavek a zasílá zpt odpov. Actional Server používá následující NGSO termíny pro jednotlivé infrastrukturní komponenty-vrstvy sít služeb. V této NGSO struktue je pak možné v reálném ase sledovat stav vaší SOA: Node. Typicky HW server-uzel reprezentující aplikaní server pípadn jejich klastr. Node mže být dále ESB nebo i webový server (nap. Tomcat). Group. Píslušná aplikace, která je pedmtem governance. V pípad bodu vynucování je to skupina tchto agent. Services. Píslušná sada webových služeb. Operations. Píslušná sada operací (metod), které služba/služby vystavují. Node, kde je agent instalovaný je oznaen jako ízený (managed). Actional server však umožuje ídit i nody, kde agent instalovaný není (unmanaged nodes) využitím dohledové komponenty (watchdog). Tato komponenta se typicky používá v pípadech, kdy pro dohled postauje informace systém bží/nebží resp. systém komunikuje/nekomunikuje s okolím.

5 Píklad celkového pohledu pes jednotlivé uzly na komunikaci služeb. Tento i ostatní grafy zobrazující komunikaci vznikají zcela automaticky využitím funkce autodiscovery. Zobrazována je tak reálná skutenost a ne její návrh nebo pedstava, jak by skutenost vypadat mla. Detailní pohled na operaci EnterOrder. Autodiscovery funguje i zde. Zobrazeny jsou automaticky rozpoznané služby a jejich operace se znázornním dalšího smru volání. Posouváním se po píslušné lince volání lze takto traversovat kompletní koleko volání od konzumenta pes všechny následné služby a zpt. Krom tchto infrastrukturních nabízí Actional možnost definice ady byznys pohled a statistik této komunikace vetn podmnožiny uzl, na kterých probíhá píslušný byznys proces. Obrázek níže nastiuje možnost pohledu a byznys i IT statistik dle rozdlení zákazník do tí kategorií dle objemu jejich objednávek (Zlatí, Stíbrní, Bronzoví). Grafy mohou být tabulkové, sloupcové i koláové. Každé okno s tmito grafy je implementováno jako portlet s unikátním URL. Je tedy velice snadné integrovat tyto pohledy do vašeho stávajícího intranetu.

6 Politiky jejich centrální definice na Actional Serveru, decentralizované nasazení a vyhodnocování agenty pedstavují stžejní funkcionalitu SOA Runtime Governance. Politiky pedstavují množinu pravidel (obchodních i IT), které Actional server mže uplatnit vi NGSO struktue vetn identifikovaných byznys proces. V rámci rzných kombinací je jedna politika opakovateln v NGSO použitelná nebo naopak jednu politiku lze uplatnit i napí celou NGSO strukturou nap. pro uritou skupinu uzl. Aby se politika stala použitelná, je nutné ji zalenit do hierarchicky strukturovaného úložišt politik jak nastiuje schéma níže: Pi vyhodnocování politik se používá dvoustupový resp. dvouprahový systém upozorování. Po pekroení první prahové hodnoty dojde pouze k varování, pi pekroení druhé prahové hodnoty již dojde k alarmu. Tento zpsob vyhodnocování umožuje pedcházet nežádoucím jevm. Vyhodnocení urité podmínky politiky bývá zpravidla i dležitou informací pro samotnou aplikaci vystavující dané služby. Actional dokáže tuto zptnou vazbu této aplikaci doruit pomocí tzv. stabilizátor a jejich zdokumentovaného API. Stabilizátor mže nabývat boolean hodnot (true/false) podmínka nastala/nenastala. ********** Konec tohoto dokumentu **********

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací Obsah Obsah Čeho i Vy můžete dosáhnout?...3 Česká pojišťovna, a.s....3 Státní ústav pro

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396 Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: Kurz: IT_396 Zpracoval: Jií Horník Duben 2004 E-mail: xhorj37@vse.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Legislativa... 4 Legislativa EU... 4 Legislativa

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

ISSN 1801 2361 roník 4

ISSN 1801 2361 roník 4 ISSN 1801 2361 roník 4 Copyright 2003 2007 Jií íha, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je uren k volnému šíení. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegm

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies.

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. MPRA Munich Personal RePEc Archive Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. Vymetal, Dominik Silesian University, School of Business Administration

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více