Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje"

Transkript

1 Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období a souasn rámcový harmonogram dalšího postupu jeho pípravy. Vláda tímto unesením také uložila ministru pro místní rozvoj vykonávat roli centrálního gestora ízení a koordinace vývoje a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (dále MS2014+). Dále vláda uložila ministru pro místní rozvoj do 1. ledna 2014 zajistit technickou a metodickou pípravu a realizaci MS2014+, a to na základ schváleného harmonogramu, a pi realizaci zajistit nejvyšší možné využití investovaných prostedk v kontextu hospodárnosti již vynaložených náklad. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) následn pedložilo vlád R materiál Postup pípravy monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (na schzi vlády dne ). Jedním z hlavních úkol v rámci pípravy MS2014+ je provedení zadávacího ízení na poízení, implementaci, provoz a rozvoj MS edkládaný návrh materiálu byl pipraven ve struktue stanovené v píloze usnesení vlády. 158 ze dne a podle 156 zákona. zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. III. 2. Vymezení pedmtu veejné zakázky podle usnesení vlády. 158/2010 edmtem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje aplikace monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti pro programové období (dále jen Aplikace MS2014+). Pedmt veejné zakázky se skládá s ohledem na charakter plnní z ásti A), která zahrnuje poízení SW ešení vetn souvisejících služeb a ásti B), která zahrnuje služby spojené s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení. Plnní pedmtu veejné zakázky je definováno v následující rámcové skladb: A) Poízení SW a implementace jednotného modulárního ešení i s využitím komer dostupných SW komponent, skládajícího se z následujících funkních modul (vetn souvisejících služeb): Jednotná aplikaní platforma - základní modul zajišující aplikaní logiku funkních proces prostednictvím jednotné aplikaní platformy. Jedná se zejména, nikoliv však výlu, o funkcionalitu práv, kompetencí, pístup, audit, rozhraní na integraní sbrnici, rozhraní na podporu obhu dokument, správy uživatel apod. Pedpokládá se využití existujících framework, které již byly nasazeny v jiných ešeních/projektech. Uživatelské moduly a portály pro ídící a výkonné orgány a pro žadatele/koneného píjemce pracující nad jednou centrální databází, které budou ureny nejen pro podávání projektové žádosti, ale i následn pro administraci a realizaci projektu a programu.

2 Centrální datové úložišt jedna centrální databáze pro všechna poizovaná data vetn správy dokument, zabezpeená archivace a zálohování, zajištní externích vazeb a splnní požadavk na e-government. Moduly doplující výše uvedené moduly o další požadované funknosti (podpora obhu dokument, individuální formuláe, univerzální komunikaní rozhraní, interní depeše, vytžování dat, správa uživatel atd.). Service Desk s vlastní databází - servisní nástroj pro zajištní provozu a rozvoje systému jako celku s funknostmi urenými pro podporu ízení, kontrol a auditu. Analýza a detailní návrh proces monitorování Aplikace MS Konfigurace a parametrizace dodávaného ešení pro konkrétní poteby monitorování Aplikace MS2014+ zahrnující naplnní datové základny, nastavení práv a rolí školení, zpracování dokumentace apod. Vývoj zakázkové funkcionality (zejména workflow, proces, formulá, sestav, algoritm a rozhraní). Vymezené služby systémového integrátora. B) Služba související s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení Provoz a podpora uživatelm Aplikace MS2014+ (financované z program SF budoucího programového období). Rozvoj Aplikace MS2014+ v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Píslušné služby systémového integrátora v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Provoz Aplikace MS2014+ v období udržitelnosti projekt SF/FS (financované z program SF dalšího programového období). 3. Odvodnní úelnosti realizace veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. a) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) a podle usnesení vlády. 158/2010 Popis vztahu mezi veejnou zakázkou a cílem: edmt veejné zakázky vychází ze schválené základní koncepce celého MS2014+ podle usnesení vlády. 664 ze dne Cílem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje MS Schválená základní koncepce ešení MS2014+ pedstavuje jednotný informaní systém pro monitorování využívání pomoci z fond EU v eské republice pro všechny operaní programy. ipravovaná veejná zakázka Aplikace MS2014+ je souástí komplexního projektu MS2014+, který bude realizován prostednictvím dílích zadávacích ízení a to: o Realizace Aplikace MS2014+ (pedmtná veejná zakázka); o Dodávka komponent pro HW platformu (vyhlášení zadávacího ízení leden 2013); o Zajištní služeb Infrastruktury serverovny (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013); o Zajištní služby Bezpenostního dohledu (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013). Všechna plánovaná zadávací ízení budou ve stejném režimu z pohledu zákona o veejných zakázkách a musí pokrýt provoz a rozvoj pro všechny technologické celky MS2014+ vetn zajištní udržitelnosti projektu v rámci programového období Zadavatelem zakázky bude eská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj. 2/9

3 Jedním z dalších cíl veejné zakázky je snížení náklad na monitorovací systém pro administraci fond EU v gesci MMR. Porovnání prrných roních náklad na provoz monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období: cca 187 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj monitorovacích systém SF pro celou R bez MZe reálná data + odhady let 2012, maximáln cca 167 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj MS2014+ pro celou R bez MZe pedpokládané náklady Popis míry vlivu veejné zakázky pro naplnní cíle: Realizací veejné zakázky Aplikace MS2014+ bude splnn definovaný úkol z usnesení vlády. 664/2011 vetn schválené koncepce. eská republika tak získá efektivní nástroj pro sofistikované ízení, administraci, monitoring a hodnocení vývoje implementace na všech definovaných hierarchických úrovních a pro všechny relevantní uživatele MS MS2014+ je pedpokladem pro úspšnou realizaci operaních program strukturálních fond EU a naplnní jejich cíl, na což bude v novém programovacím období kladen ze strany Evropské komise velký draz, vetn možných finanních postih a sankcí. Popis alternativ a zdvodnní zvolené alternativy k naplnní cíle: Alternativou pro naplnní stanoveného cíle by bylo jedno zadávací ízení na kompletní dodávku MS Zadávací ízení by bylo chápáno tak, že jeden dodavatel bude zajišovat a integrovat veškeré dodávky a služby potebné na pípravu a implementaci systému a jeho provoz (analogií je dodávka Státní pokladny pro MF). MMR zvolilo rozložení realizace MS2014+ na jednotlivé technologické celky z nkolika dvod: o Rozdílné pedmty potebného plnní pro jednotlivé dílí technologické celky; o asová a logická návaznost v potebách zajištní dodávek a služeb technologických celk; o Odlišné okruhy potencionálních dodavatel pro dílí technologické celky; o Lepší možnost využití infrastrukturálního IT cloudu (housing- pronájem datového sálu nebo vyhrazeného prostoru; hosting- pronájem a správa server nebo virtuálního výpoetního výkonu); o Nedojde ke kumulaci poteby všech definic pro realizaci celého MS2014+ do jednoho asového období, rozložení zátže nebo jednotlivé pedmty plnní pro technologické celky budou pipravovány v píslušném asovém horizontu a se znalostmi záv analýz realizovaných v rámci první veejné zakázky Aplikace MS Popis oekávaného budoucího negativního stavu nebo úinku z hlediska vynaložení finanních prostedk: Popis pedmtu veejné zakázky vychází z aktuáln známých a dostupných požadavk na MS Vzhledem k tomu, že v souasné dob nejsou známa fináln platná obecná a provádcí naízení Evropské unie ke strukturálním fondm a Fondu soudržnosti (dále jen obecná naízení ) a nejsou k dispozici detailní metodické postupy, pedmt veejné zakázky byl pipraven pedevším na základ zkušeností pracovník MMR a subjekt implementaní struktury z prhu programového období Nicmén souástí popisu pedmtu plnní jsou již i definované základní rámce navrhované pro nové programové období vycházející i z aktuálních diskusí o nižším potu operaních program. Vzhledem k tomu, že obsah nových obecných naízení Evropské unie je ješt pedmtem vyjednávání mezi lenskými státy a Evropskou komisí, je popis pedmtu plnní zatížen uritou mírou rizika na zmnové ízení. Pro zamezení rizika bylo realizováno nkolik opatení, kterými bylo riziko minimalizováno. 3/9

4 Napíklad plánovaná realizace Aplikace MS2014+ v etapách, požadavky na parametrizaci edmtu plnní a definovaný objem hodin pro zmnové ízení, který je souástí pedmtu veejné zakázky. Vzhledem k definovanému termínu nasazení informaního systému (1. ledna 2014) a s pihlédnutím k nutné dob jeho realizace není možné vyhlásit veejnou zakázku až po schválení obecných naízení Evropské unie. Existující známé informace jsou dostatené pro pipravení zadávacích podmínek pro výbr dodavatele informaního systému. V pípad nastalého uvedeného rizika v dob realizace by bylo nezbytn nutné situaci ešit v souladu se ZVZ. Finanní plnní veejné zakázky do ervna 2015 pro bod A) pedmtu plnní se pedpokládá z projekt Operaního programu Technická pomoc. Následné finanní plnní pro bod B edmtu plnní bude nutné zajistit z operaních program programového období Pedpokládaná hodnota veejné zakázky uvedena podle usnesení vlády. 158/2010 Zadavatelský útvar stanovil pedpokládanou hodnotu veejné zakázky na Aplikaci MS2014+ dle 14 odst. 1 písm. a) a b) a 15 odst. 1 ZVZ ve výši 944 mil. K bez DPH. edpokládaná hodnota zahrnuje realizaci Aplikace MS2014+, provoz a rozvoj na 48 msíc penžitého závazku: a) realizaci ve výši 274 mil. K bez DPH, b) servisní služby a rozvoj ve výši 670 mil. K bez DPH. Odvodnní pedpokládané hodnoty veejné zakázky podle 156 odst. 3 ZVZ edpokládaná hodnota vychází z podrobného posouzení skutených náklad realizace a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období a na základ detailní nákladové analýzy podle definovaných požadavk a funkcionalit. 5. Druh zadávacího ízení veejné zakázky uveden podle usnesení vlády. 158/2010 Jedná se o významnou veejnou zakázku na služby. Zadavatel pro zadání veejné zakázky použije otevené ízení podle 27 ZVZ, v nmž zadavatel oznamuje neomezenému potu dodavatel svj úmysl zadat veejnou zakázku v tomto zadávacím ízení; oznámení oteveného ízení je výzvou k podání nabídek a k prokázání splnní kvalifikace. Zvolená forma zadávacího ízení zajistí jeho transparentnost s možností úhrady dodávky, implementace, provozu a rozvoje MS2014+ z prostedk strukturálních fond a Fondu soudržnosti pi minimalizaci vynaložených finanních náklad. i zvažování formy zadávacího ízení byl dležitým aspektem fakt, že v souasnosti platné smlouvy na provoz a licenci centrálních informaních systém pro programové období a (MSSF-CENTRAL a MSC2007) jsou stiženy z formálního pohledu právní vadou, zpsobenou tím, že dodavatel centrální úrovn monitorovacího systému (MSSF-CENTRAL) nebyl v minulosti vybrán v souladu s v té dob platnými právními pedpisy. Dalším dležitým faktorem je skutenost, že MMR není vlastníkem zdrojových kód programového softwaru pro monitorovací systém výkonné úrove (Monit7+), ani systému pro koneného píjemce (Benefit7) pro další možné zmnové využití. 6. Požadavky na technické kvalifikaní pedpoklady Splnní technických kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel splnním kvalifikaních edpoklad podle 56 odst. 2 ZVZ, tedy: 4/9

5 pedložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Minimální úrove splnní kvalifikaního pedpokladu významných dodávek doloží dodavatel edložením seznamu nejmén 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Musí se jednat o informaní systémy implementované a uvedené do provozu nejpozdji ke dni podání nabídky, z toho: o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb vetn realizace informaního systému. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb na aplikaní úrovni, vetn systémové integrace informaního systému a návrhu komplexní technologické infrastruktury. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní byla realizace informaního systému pro oblast obdobného pedmtu plnní této veejné zakázky, tj. pro podporu plánování, ízení a hodnocení business proces nebo proces z oblasti veejné správy. o Alespo dv významné služby, jejichž pedmtem byla dodávka a provoz informaního systému. pedložením seznamu technik i technických útvar, urených pro realizaci díla splujících obvyklé požadavky kladené na zajištní klíových rolí v prhu realizace bez ohledu na to, zda jde o zamstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli Odvodnnost pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na služby podle 156 odst. 1 písm. b) ZVZ Realizaci veejné zakázky musí zajistit dodavatel s patnými zkušenostmi s návrhy softwarových produkt, návrhy architektury systému, realizací dodávek po etapách, implementací softwarových produkt vetn zajištní bžného provozu a pržného vývoje softwarových produkt. Dodavatel musí prokázat provozování informaního systému pro vtší poet uživatel, s velkým objemem uchovávaných dat a vyšší etností pedávání dat do vtšího potu externích systém. Seznam významných služeb: Požadovaný rozsah požadavk na významné zakázky je založen na principu vyváženého ístupu, kdy na stran jedné zadavatel nechce omezit veejnou soutž, na stran druhé vzhledem k významu veejné zakázky je nutné maximáln eliminovat rizika spojená s neschopností uchazee dílo dodat a následn provozovat a rozvíjet po celou dobu jeho životnosti. Celkový požadovaný rozsah minimáln 5 významných služeb je u systému rozsahu MS2014+ spíše minimem obvyklých požadavk, nicmén poskytuje vyvážený pohled na schopnosti a projektové portfolio dodavatele. Parametry požadovaných významných zakázek jsou zvoleny s ohledem na klíové funknosti poptávaného ešení Aplikace MS Seznam technik a technických útvar: Požadavky na pedložení seznamu technik obsahují pouze profilové role klíové pro realizaci systému v požadovaném ase a kvalit a odpovídají obdobnému složení týmu u stejn složitých IT projekt. Požadavky na délku praxe jsou diferencované podle konkrétních pracovních a manažerských pozic a jejich významu v realizaním týmu. Požadavky na rozsah zakázek (jsou pirozeným dokladem konkrétních pracovních zkušeností a dosažených úspch) jsou na spodní hranici poptávaných nárok a poskytnou zadavateli pimenou jistotu, že realizaní tým dodavatele bude schopen v daném ase realizovat systém rozsahu Aplikace MS Osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci dodavatele: Požadavky na vzdlání a osvení vyplývají z povahy a rozsahu pedmtu plnní veejné zakázky. U klíových rolí je vyžadována odborná certifikace na úrovni odpovídající postavení 5/9

6 dané roli v týmu nap. pro projektového manažera je požadována certifikace projektového manažera v nkterém mezinárodním systému certifikací projektových manažer na úrovni odpovídající zvládnutí dané profese, u IT specialist v roli senior konzultant odborné IT certifikáty I (nap. ITIL, TOGAF). Certifikace zvyšuje pravdpodobnost, že len týmu má zažité metodické postupy, praktickou zkušenost a je tedy vybaven dostateným zázemím pro zvládnutí role, na které bude v týmu zaazen. 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Souástí zadávacích podmínek je Smlouva o dílo na dobu uritou a Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ na dobu neuritou. Obchodní podmínky jsou uvedené v závazných návrzích tchto smluv. Splatnost faktur byla stanovena v souladu s interními pravidly MMR a je v souladu s bžnou obchodní praxí (30 kalendáních dní). Pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob byla stanovena v takové výši, aby výrazn neomezovala uchazee dodatenými náklady, ale poskytovala dostatenou ochranu zadavatele ped pípadnými škodami zpsobenými dodavatelem vetn zpsobení nehmotné ztráty vyjáditelné v penžním plnní (100 mil. K s maximální 10% spoluúastí). Pojištní odpovdnosti se musí vztahovat na pedmt VZ, tedy na poízení SW a služby spojené s implementací, údržbou a rozvojem SW díla. Pojištní nesmí být zatíženo výluky, které by snižovaly nebo zcela vylouily uplatnní pojištní. Zadavatel bude požadovat edložení pojistné smlouvy, nikoliv jen certifikátu, aby mohl rozsah a podmínky pojištní sám ovit. Zadavatel bude v souladu s ustanovením 67 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis požadovat, aby uchazei poskytli k zajištní plnní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení jistotu ve výši 2 miliony K. Po podpisu smlouvy o dílo bude vybraný uchaze povinen složit smluvní zajištní do 2% z pedpokládané hodnoty veejné zakázky. Ze smluvního zajištní bude zadavatel oprávnn uspokojit své pohledávky za dodavatelem vzniklé zejména avšak nikoli pouze z titulu smlouvy (zejména avšak nikoli pouze smluvní pokuty i nárok na slevu) i z titulu náhrady škody. Zadavatel se rozhodl požadovat smluvní zajištní, nebo selhání dodavatele (zhotovitele) a související asový skluz s realizací díla by mohl znamenat zásadní poškození finanních zájmeské republiky. Záruní lhta nepesahuje zákonem vymezenou lhtu (24 msíc pro dílo, 12 msíc na rozvoj v rámci servisních služeb, 90 dn na služby). V rámci realizace díla, kdy je pro zadavatele podstatný termín ukonení díla, byla stanovena jednorázová sankce za prodlení s provedením díla jako celku. Její výše byla stanovena tak, aby kompenzovala pípadné škody zpsobené zadavateli zpoždním pedání díla. V rámci efektivnjšího ízení prhu dodávky byly nastaveny procentní sankce v pimené výši vztahující se k pedání jednotlivých ástí díla. V rámci servisní smlouvy jsou ešeny sankce za mén kvalitní plnní služeb v rámci pravidelného msíního plnní. V rámci pebírání díla bude zadavatel dle smlouvy o dílo požadovat zádržné ve výši 20 % pro pípad, že akceptuje smluvní plnní s výhradami. Zádržné zadavatel stanovil, aby motivoval dodavatele k odstranní vad a nedodlk edaného díla. 6/9

7 Smlouva o dílo i navazující servisní smlouva bude obsahovat celý systém smluvních sankcí, tak aby byly pln pokryty jednotlivé fáze celého životního cyklu veejné zakázky. V pípad prodlení zadavatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovení právními pedpisy. Poízení Aplikace MS2014+ je realizace díla ve smyslu Autorského zákona. Zadavatel získá od dodavatele veškerá oprávnní k užití díla v rozsahu nezbytném pro ádné užívání díla a to v rozsahu: licence nevýhradní, neodvolatelná, neomezená územím i množstevním rozsahem a zpsobem užití, pevoditelná a postupitelná, licenci není zadavatel povinen využít. Zadavatel se pi pedání díla dále stane výluným vlastníkem zdrojových kód díla, které byly vytvoeny v rámci plnní veejné zakázky. Ostatní obchodní podmínky byly stanoveny vzhledem k poteb pimené ochrany veejného zadavatele. Technické podmínky jsou v souladu s 46 odst. 4 a 5 ZVZ stanoveny formou požadavk na výkon nebo funkci. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby naplovaly poteby budoucích uživatel Aplikace MS2014+ (vetn nap. dostatené kapacity, ochrany dat, podpory uživatel), umožovaly naplnní cíle veejné zakázky a byly edpokladem pro bezproblémový provoz a rozvoj Aplikace MS Stanovení základních a dílích hodnotících kritérií Vzhledem k významnosti veejné zakázky a délce období platnosti smluv s ní spojených jsou zvolena hodnotící kritéria k zajištní ekonomicky nejvýhodnjší nabídky pro zadavatele pi souasném zabezpeení vysoké úrovn kvality informaního systému, jehož potenciální selhání by zpsobilo nesplnní základních požadavk ze strany Evropské komise na zajištní ídících a kontrolních systém pro finanní a vcný monitoring pomoci. Dílími hodnotícími kritérii jsou: 1) Celková výše nabídkové ceny - 60% 2) Kvalita a technická úrove nabízeného ešení - 40%. Odvodnní stanovení základních a dílích hodnotících kritérií veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. d) ZVZ V rámci nabídkové ceny bude uchaze definovat ti dílí nabídkové ceny, z kterých bude soutem vypoítána celková výše nabídkové ceny pro hodnocení. Dílí nabídkové ceny jsou nabídková cena realizace díla, nabídková cena servisních služeb a nabídková cena za rozvoj. Uchaze pedloží návrh nabízeného ešení jak v textové form vetn popisu zpsobu ešení typové úlohy. V rámci kvality a technické úrovn nabízeného ešení jsou v zadávací dokumentaci popsány požadavky na zpracování nabídky v ásti Kvalita a technická úrove nabízeného ešení, emž popsaná struktura tchto požadavk je shodná popisem dílích hodnotících kritérií: o architektura informaního systému Bude hodnocena celková úrove nabízeného ešení u jednotlivých komponent informaního systému zejména z hledisek komplexnosti, detailu, modulárnosti 7/9

8 a škálovatelnosti, technologické úrovn, spolehlivosti a dostupnosti navrženého ešení. Zadavatel tak vybere navržené ešení, které bude zjišovat vyšší provázanost jednotlivých ástí ešení vetn detailního popisu provedení, kterým bude zajištna minimalizace technologických rizik, pružnost realizace zmn, snadná integrace s okolím a zvyšování rozsahu funkcionalit pi vysoké míe spolehlivosti a dostupnosti systému. o bezpenost informaního systému Bude hodnocena celkov vyšší kvalitativní úrove v oblastech zajištní bezpenosti dat a proces, zajištní ochrany osobních údaj a auditovatelnosti systém. o vlastnosti informaního systému, navržený zpsob plnní a kvalita nabízeného ešení Budou hodnoceny vybrané vlastnosti informaního systému (komfort uživatelského prostedí, zpsob parametrizace a modifikace formulá a zpsob vizualizace a modifikace workflow). Dále bude hodnocen návrh zpsobu plnní veejné zakázky (postupy a metodiky) v oblasti vývoje, provozu, technické podpory, rozvoje a zpracování dokumentace a kvalita navrženého ešení na základ typové úlohy. Zadavatel si tak klade za cíl vybrat dodavatele, který nabízí ešení zajišující vyšší uživatelský komfort a flexibilitu úprav funkních ástí ešení vetn snadnji modifikovatelného nastavení workflow, vhodnjší pístup k plnní veejné zakázky a který na typové úloze lépe prokáže schopnost vhodn dekomponovat požadavky, navrhnout a vytvoit funkcionalitu, která odpovídá cílm a úelu veejné zakázky. Pro hodnocení bude každému subkritériu pidlena procentní váha. 9. Platební podmínky veejné zakázky se uvádjí podle usnesení vlády. 158/2010 Smlouva o dílo: o Dodavatel se pi realizaci díla Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování pravidel spojených s erpáním prostedk program strukturálních fond EU pro programové období o Právo fakturovat vzniká dodavateli vždy v návaznosti na oboustrann odsouhlasené milníky (fakturaní milníky) v rámci plnní pedmtu této Smlouvy, avšak pouze po akceptaci odpovídajících plnní (realizaních fází díla) v rámci píslušného milníku dle Smlouvy, a to na základ píslušných akceptaních protokol. o Zadavatel bude požadovat složení smluvní zálohy viz bod 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek o Pi poízení Aplikace MS2014+ zadavatel neposkytne dodavateli žádnou zálohu. o Dodavatel bude bhem provádní prací vystavovat daové doklady - faktury v závislosti na dílím plnní dle harmonogramu, které pedloží zadavateli do 15. dne kalendáního msíce následujícího po msíci, za který jsou platby útovány. Pílohou daového dokladu bude vždy íslušný pedávací protokol píslušné etapy poízení odsouhlasený zadavatelem. o Každý daový doklad musí obsahovat minimáln tyto náležitosti: den splatnosti, íslo dílí smlouvy (v CES, I zadavatele, I a DI dodavatele, oznaení banky a íslo útu dodavatele, íslo úkolu, íslo a název projektu a etapy, údaj o vedení dodavatele v píslušném obchodním rejstíku nebo v obdobné evidenci, oznaení plnní, za njž je daový doklad vystaven a podpis oprávnné osoby dodavatele. o Konený daový doklad - faktura mže být vystavena dodavatelem až po kompletním dokonení poízení Aplikace MS2014+ a po podpisu finálních akceptaních protokol. 8/9

9 Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+: o Dodavatel se pi provozu a rozvoji Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování oekávaných pravidel spojených s erpáním prostedk budoucích program strukturálních fond EU pro programové období o Poslední daový doklad - faktura v roce je pedána zadavateli k proplacení nejpozdji do 15. prosince kalendáního roku. o Provoz Aplikace MS2014+ bude hrazen formou úhrady msíní paušální ástky, která bude pokrývat veškeré služby podpory a údržby zajišující provoz aplikace definované na úrovni SLA na základ jednotlivých požadavk zadavatele nebo jako pravideln provádné pedem stanovené innosti. o Platby za provoz Aplikace MS2014+ budou provádny v msíních intervalech na základ daových doklad - faktur vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou vždy neprodlen po ukonení píslušného msíního období se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. o Rozvoj Aplikace MS2014+ bude realizován na základ požadavku zadavatele a bude hrazen podle základní hodinové sazby uvedené v nabídce, z které budou odvozeny hodinové sazby pro provádní analytických, programovacích a testovacích prací maximáln do výše nepekroitelné ceny plnní za 1 kalendání rok. o Platby za Aplikaci MS2014+ budou provádny jednotliv na základ daových doklad vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. 9/9

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj Název operaního programu: Technická pomoc Oznaení operaního programu: OPTP 2007 2013 Projekt: HW a SW vybavení pro záložní pracovišt Aplikace MS2014+ Registraní íslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/14.00353.j.:

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Projekt 159 - Vytvoení informaního a komunikaního rozhraní SSZ za úelem poskytování informací klientm je spolufinancován z prostedk Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registraní íslo

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

lánek II. Pedmt díla

lánek II. Pedmt díla Krajský úad Pardubického kraje uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel zavazuje ádn a vas, na svj náklad a nebezpeí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v oteveném ízení dle

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

PÍLOHA. 1 k Výzv k podání nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veejné zakázky: Zateplení objektu MŠ Plešivec II 1. Základní identifikaní údaje 2.1. Zadavatel Název: Msto eský Krumlov Sídlo: námstí Svornosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a

SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a Krajský úad Pardubického kraje Smlouva o dílo. OMSI/14/20604 na zhotovení díla SOŠS a SOUS Rybitví rekonstrukce výmníkové stanice a rozvod Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více