Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje"

Transkript

1 Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období a souasn rámcový harmonogram dalšího postupu jeho pípravy. Vláda tímto unesením také uložila ministru pro místní rozvoj vykonávat roli centrálního gestora ízení a koordinace vývoje a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (dále MS2014+). Dále vláda uložila ministru pro místní rozvoj do 1. ledna 2014 zajistit technickou a metodickou pípravu a realizaci MS2014+, a to na základ schváleného harmonogramu, a pi realizaci zajistit nejvyšší možné využití investovaných prostedk v kontextu hospodárnosti již vynaložených náklad. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) následn pedložilo vlád R materiál Postup pípravy monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (na schzi vlády dne ). Jedním z hlavních úkol v rámci pípravy MS2014+ je provedení zadávacího ízení na poízení, implementaci, provoz a rozvoj MS edkládaný návrh materiálu byl pipraven ve struktue stanovené v píloze usnesení vlády. 158 ze dne a podle 156 zákona. zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. III. 2. Vymezení pedmtu veejné zakázky podle usnesení vlády. 158/2010 edmtem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje aplikace monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti pro programové období (dále jen Aplikace MS2014+). Pedmt veejné zakázky se skládá s ohledem na charakter plnní z ásti A), která zahrnuje poízení SW ešení vetn souvisejících služeb a ásti B), která zahrnuje služby spojené s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení. Plnní pedmtu veejné zakázky je definováno v následující rámcové skladb: A) Poízení SW a implementace jednotného modulárního ešení i s využitím komer dostupných SW komponent, skládajícího se z následujících funkních modul (vetn souvisejících služeb): Jednotná aplikaní platforma - základní modul zajišující aplikaní logiku funkních proces prostednictvím jednotné aplikaní platformy. Jedná se zejména, nikoliv však výlu, o funkcionalitu práv, kompetencí, pístup, audit, rozhraní na integraní sbrnici, rozhraní na podporu obhu dokument, správy uživatel apod. Pedpokládá se využití existujících framework, které již byly nasazeny v jiných ešeních/projektech. Uživatelské moduly a portály pro ídící a výkonné orgány a pro žadatele/koneného píjemce pracující nad jednou centrální databází, které budou ureny nejen pro podávání projektové žádosti, ale i následn pro administraci a realizaci projektu a programu.

2 Centrální datové úložišt jedna centrální databáze pro všechna poizovaná data vetn správy dokument, zabezpeená archivace a zálohování, zajištní externích vazeb a splnní požadavk na e-government. Moduly doplující výše uvedené moduly o další požadované funknosti (podpora obhu dokument, individuální formuláe, univerzální komunikaní rozhraní, interní depeše, vytžování dat, správa uživatel atd.). Service Desk s vlastní databází - servisní nástroj pro zajištní provozu a rozvoje systému jako celku s funknostmi urenými pro podporu ízení, kontrol a auditu. Analýza a detailní návrh proces monitorování Aplikace MS Konfigurace a parametrizace dodávaného ešení pro konkrétní poteby monitorování Aplikace MS2014+ zahrnující naplnní datové základny, nastavení práv a rolí školení, zpracování dokumentace apod. Vývoj zakázkové funkcionality (zejména workflow, proces, formulá, sestav, algoritm a rozhraní). Vymezené služby systémového integrátora. B) Služba související s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení Provoz a podpora uživatelm Aplikace MS2014+ (financované z program SF budoucího programového období). Rozvoj Aplikace MS2014+ v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Píslušné služby systémového integrátora v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Provoz Aplikace MS2014+ v období udržitelnosti projekt SF/FS (financované z program SF dalšího programového období). 3. Odvodnní úelnosti realizace veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. a) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) a podle usnesení vlády. 158/2010 Popis vztahu mezi veejnou zakázkou a cílem: edmt veejné zakázky vychází ze schválené základní koncepce celého MS2014+ podle usnesení vlády. 664 ze dne Cílem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje MS Schválená základní koncepce ešení MS2014+ pedstavuje jednotný informaní systém pro monitorování využívání pomoci z fond EU v eské republice pro všechny operaní programy. ipravovaná veejná zakázka Aplikace MS2014+ je souástí komplexního projektu MS2014+, který bude realizován prostednictvím dílích zadávacích ízení a to: o Realizace Aplikace MS2014+ (pedmtná veejná zakázka); o Dodávka komponent pro HW platformu (vyhlášení zadávacího ízení leden 2013); o Zajištní služeb Infrastruktury serverovny (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013); o Zajištní služby Bezpenostního dohledu (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013). Všechna plánovaná zadávací ízení budou ve stejném režimu z pohledu zákona o veejných zakázkách a musí pokrýt provoz a rozvoj pro všechny technologické celky MS2014+ vetn zajištní udržitelnosti projektu v rámci programového období Zadavatelem zakázky bude eská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj. 2/9

3 Jedním z dalších cíl veejné zakázky je snížení náklad na monitorovací systém pro administraci fond EU v gesci MMR. Porovnání prrných roních náklad na provoz monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období: cca 187 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj monitorovacích systém SF pro celou R bez MZe reálná data + odhady let 2012, maximáln cca 167 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj MS2014+ pro celou R bez MZe pedpokládané náklady Popis míry vlivu veejné zakázky pro naplnní cíle: Realizací veejné zakázky Aplikace MS2014+ bude splnn definovaný úkol z usnesení vlády. 664/2011 vetn schválené koncepce. eská republika tak získá efektivní nástroj pro sofistikované ízení, administraci, monitoring a hodnocení vývoje implementace na všech definovaných hierarchických úrovních a pro všechny relevantní uživatele MS MS2014+ je pedpokladem pro úspšnou realizaci operaních program strukturálních fond EU a naplnní jejich cíl, na což bude v novém programovacím období kladen ze strany Evropské komise velký draz, vetn možných finanních postih a sankcí. Popis alternativ a zdvodnní zvolené alternativy k naplnní cíle: Alternativou pro naplnní stanoveného cíle by bylo jedno zadávací ízení na kompletní dodávku MS Zadávací ízení by bylo chápáno tak, že jeden dodavatel bude zajišovat a integrovat veškeré dodávky a služby potebné na pípravu a implementaci systému a jeho provoz (analogií je dodávka Státní pokladny pro MF). MMR zvolilo rozložení realizace MS2014+ na jednotlivé technologické celky z nkolika dvod: o Rozdílné pedmty potebného plnní pro jednotlivé dílí technologické celky; o asová a logická návaznost v potebách zajištní dodávek a služeb technologických celk; o Odlišné okruhy potencionálních dodavatel pro dílí technologické celky; o Lepší možnost využití infrastrukturálního IT cloudu (housing- pronájem datového sálu nebo vyhrazeného prostoru; hosting- pronájem a správa server nebo virtuálního výpoetního výkonu); o Nedojde ke kumulaci poteby všech definic pro realizaci celého MS2014+ do jednoho asového období, rozložení zátže nebo jednotlivé pedmty plnní pro technologické celky budou pipravovány v píslušném asovém horizontu a se znalostmi záv analýz realizovaných v rámci první veejné zakázky Aplikace MS Popis oekávaného budoucího negativního stavu nebo úinku z hlediska vynaložení finanních prostedk: Popis pedmtu veejné zakázky vychází z aktuáln známých a dostupných požadavk na MS Vzhledem k tomu, že v souasné dob nejsou známa fináln platná obecná a provádcí naízení Evropské unie ke strukturálním fondm a Fondu soudržnosti (dále jen obecná naízení ) a nejsou k dispozici detailní metodické postupy, pedmt veejné zakázky byl pipraven pedevším na základ zkušeností pracovník MMR a subjekt implementaní struktury z prhu programového období Nicmén souástí popisu pedmtu plnní jsou již i definované základní rámce navrhované pro nové programové období vycházející i z aktuálních diskusí o nižším potu operaních program. Vzhledem k tomu, že obsah nových obecných naízení Evropské unie je ješt pedmtem vyjednávání mezi lenskými státy a Evropskou komisí, je popis pedmtu plnní zatížen uritou mírou rizika na zmnové ízení. Pro zamezení rizika bylo realizováno nkolik opatení, kterými bylo riziko minimalizováno. 3/9

4 Napíklad plánovaná realizace Aplikace MS2014+ v etapách, požadavky na parametrizaci edmtu plnní a definovaný objem hodin pro zmnové ízení, který je souástí pedmtu veejné zakázky. Vzhledem k definovanému termínu nasazení informaního systému (1. ledna 2014) a s pihlédnutím k nutné dob jeho realizace není možné vyhlásit veejnou zakázku až po schválení obecných naízení Evropské unie. Existující známé informace jsou dostatené pro pipravení zadávacích podmínek pro výbr dodavatele informaního systému. V pípad nastalého uvedeného rizika v dob realizace by bylo nezbytn nutné situaci ešit v souladu se ZVZ. Finanní plnní veejné zakázky do ervna 2015 pro bod A) pedmtu plnní se pedpokládá z projekt Operaního programu Technická pomoc. Následné finanní plnní pro bod B edmtu plnní bude nutné zajistit z operaních program programového období Pedpokládaná hodnota veejné zakázky uvedena podle usnesení vlády. 158/2010 Zadavatelský útvar stanovil pedpokládanou hodnotu veejné zakázky na Aplikaci MS2014+ dle 14 odst. 1 písm. a) a b) a 15 odst. 1 ZVZ ve výši 944 mil. K bez DPH. edpokládaná hodnota zahrnuje realizaci Aplikace MS2014+, provoz a rozvoj na 48 msíc penžitého závazku: a) realizaci ve výši 274 mil. K bez DPH, b) servisní služby a rozvoj ve výši 670 mil. K bez DPH. Odvodnní pedpokládané hodnoty veejné zakázky podle 156 odst. 3 ZVZ edpokládaná hodnota vychází z podrobného posouzení skutených náklad realizace a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období a na základ detailní nákladové analýzy podle definovaných požadavk a funkcionalit. 5. Druh zadávacího ízení veejné zakázky uveden podle usnesení vlády. 158/2010 Jedná se o významnou veejnou zakázku na služby. Zadavatel pro zadání veejné zakázky použije otevené ízení podle 27 ZVZ, v nmž zadavatel oznamuje neomezenému potu dodavatel svj úmysl zadat veejnou zakázku v tomto zadávacím ízení; oznámení oteveného ízení je výzvou k podání nabídek a k prokázání splnní kvalifikace. Zvolená forma zadávacího ízení zajistí jeho transparentnost s možností úhrady dodávky, implementace, provozu a rozvoje MS2014+ z prostedk strukturálních fond a Fondu soudržnosti pi minimalizaci vynaložených finanních náklad. i zvažování formy zadávacího ízení byl dležitým aspektem fakt, že v souasnosti platné smlouvy na provoz a licenci centrálních informaních systém pro programové období a (MSSF-CENTRAL a MSC2007) jsou stiženy z formálního pohledu právní vadou, zpsobenou tím, že dodavatel centrální úrovn monitorovacího systému (MSSF-CENTRAL) nebyl v minulosti vybrán v souladu s v té dob platnými právními pedpisy. Dalším dležitým faktorem je skutenost, že MMR není vlastníkem zdrojových kód programového softwaru pro monitorovací systém výkonné úrove (Monit7+), ani systému pro koneného píjemce (Benefit7) pro další možné zmnové využití. 6. Požadavky na technické kvalifikaní pedpoklady Splnní technických kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel splnním kvalifikaních edpoklad podle 56 odst. 2 ZVZ, tedy: 4/9

5 pedložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Minimální úrove splnní kvalifikaního pedpokladu významných dodávek doloží dodavatel edložením seznamu nejmén 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Musí se jednat o informaní systémy implementované a uvedené do provozu nejpozdji ke dni podání nabídky, z toho: o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb vetn realizace informaního systému. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb na aplikaní úrovni, vetn systémové integrace informaního systému a návrhu komplexní technologické infrastruktury. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní byla realizace informaního systému pro oblast obdobného pedmtu plnní této veejné zakázky, tj. pro podporu plánování, ízení a hodnocení business proces nebo proces z oblasti veejné správy. o Alespo dv významné služby, jejichž pedmtem byla dodávka a provoz informaního systému. pedložením seznamu technik i technických útvar, urených pro realizaci díla splujících obvyklé požadavky kladené na zajištní klíových rolí v prhu realizace bez ohledu na to, zda jde o zamstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli Odvodnnost pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na služby podle 156 odst. 1 písm. b) ZVZ Realizaci veejné zakázky musí zajistit dodavatel s patnými zkušenostmi s návrhy softwarových produkt, návrhy architektury systému, realizací dodávek po etapách, implementací softwarových produkt vetn zajištní bžného provozu a pržného vývoje softwarových produkt. Dodavatel musí prokázat provozování informaního systému pro vtší poet uživatel, s velkým objemem uchovávaných dat a vyšší etností pedávání dat do vtšího potu externích systém. Seznam významných služeb: Požadovaný rozsah požadavk na významné zakázky je založen na principu vyváženého ístupu, kdy na stran jedné zadavatel nechce omezit veejnou soutž, na stran druhé vzhledem k významu veejné zakázky je nutné maximáln eliminovat rizika spojená s neschopností uchazee dílo dodat a následn provozovat a rozvíjet po celou dobu jeho životnosti. Celkový požadovaný rozsah minimáln 5 významných služeb je u systému rozsahu MS2014+ spíše minimem obvyklých požadavk, nicmén poskytuje vyvážený pohled na schopnosti a projektové portfolio dodavatele. Parametry požadovaných významných zakázek jsou zvoleny s ohledem na klíové funknosti poptávaného ešení Aplikace MS Seznam technik a technických útvar: Požadavky na pedložení seznamu technik obsahují pouze profilové role klíové pro realizaci systému v požadovaném ase a kvalit a odpovídají obdobnému složení týmu u stejn složitých IT projekt. Požadavky na délku praxe jsou diferencované podle konkrétních pracovních a manažerských pozic a jejich významu v realizaním týmu. Požadavky na rozsah zakázek (jsou pirozeným dokladem konkrétních pracovních zkušeností a dosažených úspch) jsou na spodní hranici poptávaných nárok a poskytnou zadavateli pimenou jistotu, že realizaní tým dodavatele bude schopen v daném ase realizovat systém rozsahu Aplikace MS Osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci dodavatele: Požadavky na vzdlání a osvení vyplývají z povahy a rozsahu pedmtu plnní veejné zakázky. U klíových rolí je vyžadována odborná certifikace na úrovni odpovídající postavení 5/9

6 dané roli v týmu nap. pro projektového manažera je požadována certifikace projektového manažera v nkterém mezinárodním systému certifikací projektových manažer na úrovni odpovídající zvládnutí dané profese, u IT specialist v roli senior konzultant odborné IT certifikáty I (nap. ITIL, TOGAF). Certifikace zvyšuje pravdpodobnost, že len týmu má zažité metodické postupy, praktickou zkušenost a je tedy vybaven dostateným zázemím pro zvládnutí role, na které bude v týmu zaazen. 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Souástí zadávacích podmínek je Smlouva o dílo na dobu uritou a Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ na dobu neuritou. Obchodní podmínky jsou uvedené v závazných návrzích tchto smluv. Splatnost faktur byla stanovena v souladu s interními pravidly MMR a je v souladu s bžnou obchodní praxí (30 kalendáních dní). Pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob byla stanovena v takové výši, aby výrazn neomezovala uchazee dodatenými náklady, ale poskytovala dostatenou ochranu zadavatele ped pípadnými škodami zpsobenými dodavatelem vetn zpsobení nehmotné ztráty vyjáditelné v penžním plnní (100 mil. K s maximální 10% spoluúastí). Pojištní odpovdnosti se musí vztahovat na pedmt VZ, tedy na poízení SW a služby spojené s implementací, údržbou a rozvojem SW díla. Pojištní nesmí být zatíženo výluky, které by snižovaly nebo zcela vylouily uplatnní pojištní. Zadavatel bude požadovat edložení pojistné smlouvy, nikoliv jen certifikátu, aby mohl rozsah a podmínky pojištní sám ovit. Zadavatel bude v souladu s ustanovením 67 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis požadovat, aby uchazei poskytli k zajištní plnní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení jistotu ve výši 2 miliony K. Po podpisu smlouvy o dílo bude vybraný uchaze povinen složit smluvní zajištní do 2% z pedpokládané hodnoty veejné zakázky. Ze smluvního zajištní bude zadavatel oprávnn uspokojit své pohledávky za dodavatelem vzniklé zejména avšak nikoli pouze z titulu smlouvy (zejména avšak nikoli pouze smluvní pokuty i nárok na slevu) i z titulu náhrady škody. Zadavatel se rozhodl požadovat smluvní zajištní, nebo selhání dodavatele (zhotovitele) a související asový skluz s realizací díla by mohl znamenat zásadní poškození finanních zájmeské republiky. Záruní lhta nepesahuje zákonem vymezenou lhtu (24 msíc pro dílo, 12 msíc na rozvoj v rámci servisních služeb, 90 dn na služby). V rámci realizace díla, kdy je pro zadavatele podstatný termín ukonení díla, byla stanovena jednorázová sankce za prodlení s provedením díla jako celku. Její výše byla stanovena tak, aby kompenzovala pípadné škody zpsobené zadavateli zpoždním pedání díla. V rámci efektivnjšího ízení prhu dodávky byly nastaveny procentní sankce v pimené výši vztahující se k pedání jednotlivých ástí díla. V rámci servisní smlouvy jsou ešeny sankce za mén kvalitní plnní služeb v rámci pravidelného msíního plnní. V rámci pebírání díla bude zadavatel dle smlouvy o dílo požadovat zádržné ve výši 20 % pro pípad, že akceptuje smluvní plnní s výhradami. Zádržné zadavatel stanovil, aby motivoval dodavatele k odstranní vad a nedodlk edaného díla. 6/9

7 Smlouva o dílo i navazující servisní smlouva bude obsahovat celý systém smluvních sankcí, tak aby byly pln pokryty jednotlivé fáze celého životního cyklu veejné zakázky. V pípad prodlení zadavatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovení právními pedpisy. Poízení Aplikace MS2014+ je realizace díla ve smyslu Autorského zákona. Zadavatel získá od dodavatele veškerá oprávnní k užití díla v rozsahu nezbytném pro ádné užívání díla a to v rozsahu: licence nevýhradní, neodvolatelná, neomezená územím i množstevním rozsahem a zpsobem užití, pevoditelná a postupitelná, licenci není zadavatel povinen využít. Zadavatel se pi pedání díla dále stane výluným vlastníkem zdrojových kód díla, které byly vytvoeny v rámci plnní veejné zakázky. Ostatní obchodní podmínky byly stanoveny vzhledem k poteb pimené ochrany veejného zadavatele. Technické podmínky jsou v souladu s 46 odst. 4 a 5 ZVZ stanoveny formou požadavk na výkon nebo funkci. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby naplovaly poteby budoucích uživatel Aplikace MS2014+ (vetn nap. dostatené kapacity, ochrany dat, podpory uživatel), umožovaly naplnní cíle veejné zakázky a byly edpokladem pro bezproblémový provoz a rozvoj Aplikace MS Stanovení základních a dílích hodnotících kritérií Vzhledem k významnosti veejné zakázky a délce období platnosti smluv s ní spojených jsou zvolena hodnotící kritéria k zajištní ekonomicky nejvýhodnjší nabídky pro zadavatele pi souasném zabezpeení vysoké úrovn kvality informaního systému, jehož potenciální selhání by zpsobilo nesplnní základních požadavk ze strany Evropské komise na zajištní ídících a kontrolních systém pro finanní a vcný monitoring pomoci. Dílími hodnotícími kritérii jsou: 1) Celková výše nabídkové ceny - 60% 2) Kvalita a technická úrove nabízeného ešení - 40%. Odvodnní stanovení základních a dílích hodnotících kritérií veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. d) ZVZ V rámci nabídkové ceny bude uchaze definovat ti dílí nabídkové ceny, z kterých bude soutem vypoítána celková výše nabídkové ceny pro hodnocení. Dílí nabídkové ceny jsou nabídková cena realizace díla, nabídková cena servisních služeb a nabídková cena za rozvoj. Uchaze pedloží návrh nabízeného ešení jak v textové form vetn popisu zpsobu ešení typové úlohy. V rámci kvality a technické úrovn nabízeného ešení jsou v zadávací dokumentaci popsány požadavky na zpracování nabídky v ásti Kvalita a technická úrove nabízeného ešení, emž popsaná struktura tchto požadavk je shodná popisem dílích hodnotících kritérií: o architektura informaního systému Bude hodnocena celková úrove nabízeného ešení u jednotlivých komponent informaního systému zejména z hledisek komplexnosti, detailu, modulárnosti 7/9

8 a škálovatelnosti, technologické úrovn, spolehlivosti a dostupnosti navrženého ešení. Zadavatel tak vybere navržené ešení, které bude zjišovat vyšší provázanost jednotlivých ástí ešení vetn detailního popisu provedení, kterým bude zajištna minimalizace technologických rizik, pružnost realizace zmn, snadná integrace s okolím a zvyšování rozsahu funkcionalit pi vysoké míe spolehlivosti a dostupnosti systému. o bezpenost informaního systému Bude hodnocena celkov vyšší kvalitativní úrove v oblastech zajištní bezpenosti dat a proces, zajištní ochrany osobních údaj a auditovatelnosti systém. o vlastnosti informaního systému, navržený zpsob plnní a kvalita nabízeného ešení Budou hodnoceny vybrané vlastnosti informaního systému (komfort uživatelského prostedí, zpsob parametrizace a modifikace formulá a zpsob vizualizace a modifikace workflow). Dále bude hodnocen návrh zpsobu plnní veejné zakázky (postupy a metodiky) v oblasti vývoje, provozu, technické podpory, rozvoje a zpracování dokumentace a kvalita navrženého ešení na základ typové úlohy. Zadavatel si tak klade za cíl vybrat dodavatele, který nabízí ešení zajišující vyšší uživatelský komfort a flexibilitu úprav funkních ástí ešení vetn snadnji modifikovatelného nastavení workflow, vhodnjší pístup k plnní veejné zakázky a který na typové úloze lépe prokáže schopnost vhodn dekomponovat požadavky, navrhnout a vytvoit funkcionalitu, která odpovídá cílm a úelu veejné zakázky. Pro hodnocení bude každému subkritériu pidlena procentní váha. 9. Platební podmínky veejné zakázky se uvádjí podle usnesení vlády. 158/2010 Smlouva o dílo: o Dodavatel se pi realizaci díla Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování pravidel spojených s erpáním prostedk program strukturálních fond EU pro programové období o Právo fakturovat vzniká dodavateli vždy v návaznosti na oboustrann odsouhlasené milníky (fakturaní milníky) v rámci plnní pedmtu této Smlouvy, avšak pouze po akceptaci odpovídajících plnní (realizaních fází díla) v rámci píslušného milníku dle Smlouvy, a to na základ píslušných akceptaních protokol. o Zadavatel bude požadovat složení smluvní zálohy viz bod 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek o Pi poízení Aplikace MS2014+ zadavatel neposkytne dodavateli žádnou zálohu. o Dodavatel bude bhem provádní prací vystavovat daové doklady - faktury v závislosti na dílím plnní dle harmonogramu, které pedloží zadavateli do 15. dne kalendáního msíce následujícího po msíci, za který jsou platby útovány. Pílohou daového dokladu bude vždy íslušný pedávací protokol píslušné etapy poízení odsouhlasený zadavatelem. o Každý daový doklad musí obsahovat minimáln tyto náležitosti: den splatnosti, íslo dílí smlouvy (v CES, I zadavatele, I a DI dodavatele, oznaení banky a íslo útu dodavatele, íslo úkolu, íslo a název projektu a etapy, údaj o vedení dodavatele v píslušném obchodním rejstíku nebo v obdobné evidenci, oznaení plnní, za njž je daový doklad vystaven a podpis oprávnné osoby dodavatele. o Konený daový doklad - faktura mže být vystavena dodavatelem až po kompletním dokonení poízení Aplikace MS2014+ a po podpisu finálních akceptaních protokol. 8/9

9 Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+: o Dodavatel se pi provozu a rozvoji Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování oekávaných pravidel spojených s erpáním prostedk budoucích program strukturálních fond EU pro programové období o Poslední daový doklad - faktura v roce je pedána zadavateli k proplacení nejpozdji do 15. prosince kalendáního roku. o Provoz Aplikace MS2014+ bude hrazen formou úhrady msíní paušální ástky, která bude pokrývat veškeré služby podpory a údržby zajišující provoz aplikace definované na úrovni SLA na základ jednotlivých požadavk zadavatele nebo jako pravideln provádné pedem stanovené innosti. o Platby za provoz Aplikace MS2014+ budou provádny v msíních intervalech na základ daových doklad - faktur vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou vždy neprodlen po ukonení píslušného msíního období se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. o Rozvoj Aplikace MS2014+ bude realizován na základ požadavku zadavatele a bude hrazen podle základní hodinové sazby uvedené v nabídce, z které budou odvozeny hodinové sazby pro provádní analytických, programovacích a testovacích prací maximáln do výše nepekroitelné ceny plnní za 1 kalendání rok. o Platby za Aplikaci MS2014+ budou provádny jednotliv na základ daových doklad vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. 9/9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více