Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje"

Transkript

1 Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období a souasn rámcový harmonogram dalšího postupu jeho pípravy. Vláda tímto unesením také uložila ministru pro místní rozvoj vykonávat roli centrálního gestora ízení a koordinace vývoje a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (dále MS2014+). Dále vláda uložila ministru pro místní rozvoj do 1. ledna 2014 zajistit technickou a metodickou pípravu a realizaci MS2014+, a to na základ schváleného harmonogramu, a pi realizaci zajistit nejvyšší možné využití investovaných prostedk v kontextu hospodárnosti již vynaložených náklad. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) následn pedložilo vlád R materiál Postup pípravy monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období (na schzi vlády dne ). Jedním z hlavních úkol v rámci pípravy MS2014+ je provedení zadávacího ízení na poízení, implementaci, provoz a rozvoj MS edkládaný návrh materiálu byl pipraven ve struktue stanovené v píloze usnesení vlády. 158 ze dne a podle 156 zákona. zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. III. 2. Vymezení pedmtu veejné zakázky podle usnesení vlády. 158/2010 edmtem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje aplikace monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti pro programové období (dále jen Aplikace MS2014+). Pedmt veejné zakázky se skládá s ohledem na charakter plnní z ásti A), která zahrnuje poízení SW ešení vetn souvisejících služeb a ásti B), která zahrnuje služby spojené s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení. Plnní pedmtu veejné zakázky je definováno v následující rámcové skladb: A) Poízení SW a implementace jednotného modulárního ešení i s využitím komer dostupných SW komponent, skládajícího se z následujících funkních modul (vetn souvisejících služeb): Jednotná aplikaní platforma - základní modul zajišující aplikaní logiku funkních proces prostednictvím jednotné aplikaní platformy. Jedná se zejména, nikoliv však výlu, o funkcionalitu práv, kompetencí, pístup, audit, rozhraní na integraní sbrnici, rozhraní na podporu obhu dokument, správy uživatel apod. Pedpokládá se využití existujících framework, které již byly nasazeny v jiných ešeních/projektech. Uživatelské moduly a portály pro ídící a výkonné orgány a pro žadatele/koneného píjemce pracující nad jednou centrální databází, které budou ureny nejen pro podávání projektové žádosti, ale i následn pro administraci a realizaci projektu a programu.

2 Centrální datové úložišt jedna centrální databáze pro všechna poizovaná data vetn správy dokument, zabezpeená archivace a zálohování, zajištní externích vazeb a splnní požadavk na e-government. Moduly doplující výše uvedené moduly o další požadované funknosti (podpora obhu dokument, individuální formuláe, univerzální komunikaní rozhraní, interní depeše, vytžování dat, správa uživatel atd.). Service Desk s vlastní databází - servisní nástroj pro zajištní provozu a rozvoje systému jako celku s funknostmi urenými pro podporu ízení, kontrol a auditu. Analýza a detailní návrh proces monitorování Aplikace MS Konfigurace a parametrizace dodávaného ešení pro konkrétní poteby monitorování Aplikace MS2014+ zahrnující naplnní datové základny, nastavení práv a rolí školení, zpracování dokumentace apod. Vývoj zakázkové funkcionality (zejména workflow, proces, formulá, sestav, algoritm a rozhraní). Vymezené služby systémového integrátora. B) Služba související s provozem a rozvojem dodávaného SW ešení Provoz a podpora uživatelm Aplikace MS2014+ (financované z program SF budoucího programového období). Rozvoj Aplikace MS2014+ v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Píslušné služby systémového integrátora v ásti B (financované z program SF budoucího programového období). Provoz Aplikace MS2014+ v období udržitelnosti projekt SF/FS (financované z program SF dalšího programového období). 3. Odvodnní úelnosti realizace veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. a) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) a podle usnesení vlády. 158/2010 Popis vztahu mezi veejnou zakázkou a cílem: edmt veejné zakázky vychází ze schválené základní koncepce celého MS2014+ podle usnesení vlády. 664 ze dne Cílem veejné zakázky je zajištní realizace, provozu a rozvoje MS Schválená základní koncepce ešení MS2014+ pedstavuje jednotný informaní systém pro monitorování využívání pomoci z fond EU v eské republice pro všechny operaní programy. ipravovaná veejná zakázka Aplikace MS2014+ je souástí komplexního projektu MS2014+, který bude realizován prostednictvím dílích zadávacích ízení a to: o Realizace Aplikace MS2014+ (pedmtná veejná zakázka); o Dodávka komponent pro HW platformu (vyhlášení zadávacího ízení leden 2013); o Zajištní služeb Infrastruktury serverovny (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013); o Zajištní služby Bezpenostního dohledu (vyhlášení zadávacího ízení erven 2013). Všechna plánovaná zadávací ízení budou ve stejném režimu z pohledu zákona o veejných zakázkách a musí pokrýt provoz a rozvoj pro všechny technologické celky MS2014+ vetn zajištní udržitelnosti projektu v rámci programového období Zadavatelem zakázky bude eská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj. 2/9

3 Jedním z dalších cíl veejné zakázky je snížení náklad na monitorovací systém pro administraci fond EU v gesci MMR. Porovnání prrných roních náklad na provoz monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období: cca 187 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj monitorovacích systém SF pro celou R bez MZe reálná data + odhady let 2012, maximáln cca 167 mil. K (bez DPH) na provoz a rozvoj MS2014+ pro celou R bez MZe pedpokládané náklady Popis míry vlivu veejné zakázky pro naplnní cíle: Realizací veejné zakázky Aplikace MS2014+ bude splnn definovaný úkol z usnesení vlády. 664/2011 vetn schválené koncepce. eská republika tak získá efektivní nástroj pro sofistikované ízení, administraci, monitoring a hodnocení vývoje implementace na všech definovaných hierarchických úrovních a pro všechny relevantní uživatele MS MS2014+ je pedpokladem pro úspšnou realizaci operaních program strukturálních fond EU a naplnní jejich cíl, na což bude v novém programovacím období kladen ze strany Evropské komise velký draz, vetn možných finanních postih a sankcí. Popis alternativ a zdvodnní zvolené alternativy k naplnní cíle: Alternativou pro naplnní stanoveného cíle by bylo jedno zadávací ízení na kompletní dodávku MS Zadávací ízení by bylo chápáno tak, že jeden dodavatel bude zajišovat a integrovat veškeré dodávky a služby potebné na pípravu a implementaci systému a jeho provoz (analogií je dodávka Státní pokladny pro MF). MMR zvolilo rozložení realizace MS2014+ na jednotlivé technologické celky z nkolika dvod: o Rozdílné pedmty potebného plnní pro jednotlivé dílí technologické celky; o asová a logická návaznost v potebách zajištní dodávek a služeb technologických celk; o Odlišné okruhy potencionálních dodavatel pro dílí technologické celky; o Lepší možnost využití infrastrukturálního IT cloudu (housing- pronájem datového sálu nebo vyhrazeného prostoru; hosting- pronájem a správa server nebo virtuálního výpoetního výkonu); o Nedojde ke kumulaci poteby všech definic pro realizaci celého MS2014+ do jednoho asového období, rozložení zátže nebo jednotlivé pedmty plnní pro technologické celky budou pipravovány v píslušném asovém horizontu a se znalostmi záv analýz realizovaných v rámci první veejné zakázky Aplikace MS Popis oekávaného budoucího negativního stavu nebo úinku z hlediska vynaložení finanních prostedk: Popis pedmtu veejné zakázky vychází z aktuáln známých a dostupných požadavk na MS Vzhledem k tomu, že v souasné dob nejsou známa fináln platná obecná a provádcí naízení Evropské unie ke strukturálním fondm a Fondu soudržnosti (dále jen obecná naízení ) a nejsou k dispozici detailní metodické postupy, pedmt veejné zakázky byl pipraven pedevším na základ zkušeností pracovník MMR a subjekt implementaní struktury z prhu programového období Nicmén souástí popisu pedmtu plnní jsou již i definované základní rámce navrhované pro nové programové období vycházející i z aktuálních diskusí o nižším potu operaních program. Vzhledem k tomu, že obsah nových obecných naízení Evropské unie je ješt pedmtem vyjednávání mezi lenskými státy a Evropskou komisí, je popis pedmtu plnní zatížen uritou mírou rizika na zmnové ízení. Pro zamezení rizika bylo realizováno nkolik opatení, kterými bylo riziko minimalizováno. 3/9

4 Napíklad plánovaná realizace Aplikace MS2014+ v etapách, požadavky na parametrizaci edmtu plnní a definovaný objem hodin pro zmnové ízení, který je souástí pedmtu veejné zakázky. Vzhledem k definovanému termínu nasazení informaního systému (1. ledna 2014) a s pihlédnutím k nutné dob jeho realizace není možné vyhlásit veejnou zakázku až po schválení obecných naízení Evropské unie. Existující známé informace jsou dostatené pro pipravení zadávacích podmínek pro výbr dodavatele informaního systému. V pípad nastalého uvedeného rizika v dob realizace by bylo nezbytn nutné situaci ešit v souladu se ZVZ. Finanní plnní veejné zakázky do ervna 2015 pro bod A) pedmtu plnní se pedpokládá z projekt Operaního programu Technická pomoc. Následné finanní plnní pro bod B edmtu plnní bude nutné zajistit z operaních program programového období Pedpokládaná hodnota veejné zakázky uvedena podle usnesení vlády. 158/2010 Zadavatelský útvar stanovil pedpokládanou hodnotu veejné zakázky na Aplikaci MS2014+ dle 14 odst. 1 písm. a) a b) a 15 odst. 1 ZVZ ve výši 944 mil. K bez DPH. edpokládaná hodnota zahrnuje realizaci Aplikace MS2014+, provoz a rozvoj na 48 msíc penžitého závazku: a) realizaci ve výši 274 mil. K bez DPH, b) servisní služby a rozvoj ve výši 670 mil. K bez DPH. Odvodnní pedpokládané hodnoty veejné zakázky podle 156 odst. 3 ZVZ edpokládaná hodnota vychází z podrobného posouzení skutených náklad realizace a provozu monitorovacího systému strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období a na základ detailní nákladové analýzy podle definovaných požadavk a funkcionalit. 5. Druh zadávacího ízení veejné zakázky uveden podle usnesení vlády. 158/2010 Jedná se o významnou veejnou zakázku na služby. Zadavatel pro zadání veejné zakázky použije otevené ízení podle 27 ZVZ, v nmž zadavatel oznamuje neomezenému potu dodavatel svj úmysl zadat veejnou zakázku v tomto zadávacím ízení; oznámení oteveného ízení je výzvou k podání nabídek a k prokázání splnní kvalifikace. Zvolená forma zadávacího ízení zajistí jeho transparentnost s možností úhrady dodávky, implementace, provozu a rozvoje MS2014+ z prostedk strukturálních fond a Fondu soudržnosti pi minimalizaci vynaložených finanních náklad. i zvažování formy zadávacího ízení byl dležitým aspektem fakt, že v souasnosti platné smlouvy na provoz a licenci centrálních informaních systém pro programové období a (MSSF-CENTRAL a MSC2007) jsou stiženy z formálního pohledu právní vadou, zpsobenou tím, že dodavatel centrální úrovn monitorovacího systému (MSSF-CENTRAL) nebyl v minulosti vybrán v souladu s v té dob platnými právními pedpisy. Dalším dležitým faktorem je skutenost, že MMR není vlastníkem zdrojových kód programového softwaru pro monitorovací systém výkonné úrove (Monit7+), ani systému pro koneného píjemce (Benefit7) pro další možné zmnové využití. 6. Požadavky na technické kvalifikaní pedpoklady Splnní technických kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel splnním kvalifikaních edpoklad podle 56 odst. 2 ZVZ, tedy: 4/9

5 pedložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Minimální úrove splnní kvalifikaního pedpokladu významných dodávek doloží dodavatel edložením seznamu nejmén 5 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Musí se jednat o informaní systémy implementované a uvedené do provozu nejpozdji ke dni podání nabídky, z toho: o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb vetn realizace informaního systému. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní zahrnoval poskytování komplexních IT služeb na aplikaní úrovni, vetn systémové integrace informaního systému a návrhu komplexní technologické infrastruktury. o Alespo jednu významnou službu, jejíž pedmt plnní byla realizace informaního systému pro oblast obdobného pedmtu plnní této veejné zakázky, tj. pro podporu plánování, ízení a hodnocení business proces nebo proces z oblasti veejné správy. o Alespo dv významné služby, jejichž pedmtem byla dodávka a provoz informaního systému. pedložením seznamu technik i technických útvar, urených pro realizaci díla splujících obvyklé požadavky kladené na zajištní klíových rolí v prhu realizace bez ohledu na to, zda jde o zamstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli Odvodnnost pimenosti požadavk na technické kvalifikaní pedpoklady pro plnní veejné zakázky na služby podle 156 odst. 1 písm. b) ZVZ Realizaci veejné zakázky musí zajistit dodavatel s patnými zkušenostmi s návrhy softwarových produkt, návrhy architektury systému, realizací dodávek po etapách, implementací softwarových produkt vetn zajištní bžného provozu a pržného vývoje softwarových produkt. Dodavatel musí prokázat provozování informaního systému pro vtší poet uživatel, s velkým objemem uchovávaných dat a vyšší etností pedávání dat do vtšího potu externích systém. Seznam významných služeb: Požadovaný rozsah požadavk na významné zakázky je založen na principu vyváženého ístupu, kdy na stran jedné zadavatel nechce omezit veejnou soutž, na stran druhé vzhledem k významu veejné zakázky je nutné maximáln eliminovat rizika spojená s neschopností uchazee dílo dodat a následn provozovat a rozvíjet po celou dobu jeho životnosti. Celkový požadovaný rozsah minimáln 5 významných služeb je u systému rozsahu MS2014+ spíše minimem obvyklých požadavk, nicmén poskytuje vyvážený pohled na schopnosti a projektové portfolio dodavatele. Parametry požadovaných významných zakázek jsou zvoleny s ohledem na klíové funknosti poptávaného ešení Aplikace MS Seznam technik a technických útvar: Požadavky na pedložení seznamu technik obsahují pouze profilové role klíové pro realizaci systému v požadovaném ase a kvalit a odpovídají obdobnému složení týmu u stejn složitých IT projekt. Požadavky na délku praxe jsou diferencované podle konkrétních pracovních a manažerských pozic a jejich významu v realizaním týmu. Požadavky na rozsah zakázek (jsou pirozeným dokladem konkrétních pracovních zkušeností a dosažených úspch) jsou na spodní hranici poptávaných nárok a poskytnou zadavateli pimenou jistotu, že realizaní tým dodavatele bude schopen v daném ase realizovat systém rozsahu Aplikace MS Osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci dodavatele: Požadavky na vzdlání a osvení vyplývají z povahy a rozsahu pedmtu plnní veejné zakázky. U klíových rolí je vyžadována odborná certifikace na úrovni odpovídající postavení 5/9

6 dané roli v týmu nap. pro projektového manažera je požadována certifikace projektového manažera v nkterém mezinárodním systému certifikací projektových manažer na úrovni odpovídající zvládnutí dané profese, u IT specialist v roli senior konzultant odborné IT certifikáty I (nap. ITIL, TOGAF). Certifikace zvyšuje pravdpodobnost, že len týmu má zažité metodické postupy, praktickou zkušenost a je tedy vybaven dostateným zázemím pro zvládnutí role, na které bude v týmu zaazen. 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Souástí zadávacích podmínek je Smlouva o dílo na dobu uritou a Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ na dobu neuritou. Obchodní podmínky jsou uvedené v závazných návrzích tchto smluv. Splatnost faktur byla stanovena v souladu s interními pravidly MMR a je v souladu s bžnou obchodní praxí (30 kalendáních dní). Pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob byla stanovena v takové výši, aby výrazn neomezovala uchazee dodatenými náklady, ale poskytovala dostatenou ochranu zadavatele ped pípadnými škodami zpsobenými dodavatelem vetn zpsobení nehmotné ztráty vyjáditelné v penžním plnní (100 mil. K s maximální 10% spoluúastí). Pojištní odpovdnosti se musí vztahovat na pedmt VZ, tedy na poízení SW a služby spojené s implementací, údržbou a rozvojem SW díla. Pojištní nesmí být zatíženo výluky, které by snižovaly nebo zcela vylouily uplatnní pojištní. Zadavatel bude požadovat edložení pojistné smlouvy, nikoliv jen certifikátu, aby mohl rozsah a podmínky pojištní sám ovit. Zadavatel bude v souladu s ustanovením 67 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis požadovat, aby uchazei poskytli k zajištní plnní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení jistotu ve výši 2 miliony K. Po podpisu smlouvy o dílo bude vybraný uchaze povinen složit smluvní zajištní do 2% z pedpokládané hodnoty veejné zakázky. Ze smluvního zajištní bude zadavatel oprávnn uspokojit své pohledávky za dodavatelem vzniklé zejména avšak nikoli pouze z titulu smlouvy (zejména avšak nikoli pouze smluvní pokuty i nárok na slevu) i z titulu náhrady škody. Zadavatel se rozhodl požadovat smluvní zajištní, nebo selhání dodavatele (zhotovitele) a související asový skluz s realizací díla by mohl znamenat zásadní poškození finanních zájmeské republiky. Záruní lhta nepesahuje zákonem vymezenou lhtu (24 msíc pro dílo, 12 msíc na rozvoj v rámci servisních služeb, 90 dn na služby). V rámci realizace díla, kdy je pro zadavatele podstatný termín ukonení díla, byla stanovena jednorázová sankce za prodlení s provedením díla jako celku. Její výše byla stanovena tak, aby kompenzovala pípadné škody zpsobené zadavateli zpoždním pedání díla. V rámci efektivnjšího ízení prhu dodávky byly nastaveny procentní sankce v pimené výši vztahující se k pedání jednotlivých ástí díla. V rámci servisní smlouvy jsou ešeny sankce za mén kvalitní plnní služeb v rámci pravidelného msíního plnní. V rámci pebírání díla bude zadavatel dle smlouvy o dílo požadovat zádržné ve výši 20 % pro pípad, že akceptuje smluvní plnní s výhradami. Zádržné zadavatel stanovil, aby motivoval dodavatele k odstranní vad a nedodlk edaného díla. 6/9

7 Smlouva o dílo i navazující servisní smlouva bude obsahovat celý systém smluvních sankcí, tak aby byly pln pokryty jednotlivé fáze celého životního cyklu veejné zakázky. V pípad prodlení zadavatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovení právními pedpisy. Poízení Aplikace MS2014+ je realizace díla ve smyslu Autorského zákona. Zadavatel získá od dodavatele veškerá oprávnní k užití díla v rozsahu nezbytném pro ádné užívání díla a to v rozsahu: licence nevýhradní, neodvolatelná, neomezená územím i množstevním rozsahem a zpsobem užití, pevoditelná a postupitelná, licenci není zadavatel povinen využít. Zadavatel se pi pedání díla dále stane výluným vlastníkem zdrojových kód díla, které byly vytvoeny v rámci plnní veejné zakázky. Ostatní obchodní podmínky byly stanoveny vzhledem k poteb pimené ochrany veejného zadavatele. Technické podmínky jsou v souladu s 46 odst. 4 a 5 ZVZ stanoveny formou požadavk na výkon nebo funkci. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby naplovaly poteby budoucích uživatel Aplikace MS2014+ (vetn nap. dostatené kapacity, ochrany dat, podpory uživatel), umožovaly naplnní cíle veejné zakázky a byly edpokladem pro bezproblémový provoz a rozvoj Aplikace MS Stanovení základních a dílích hodnotících kritérií Vzhledem k významnosti veejné zakázky a délce období platnosti smluv s ní spojených jsou zvolena hodnotící kritéria k zajištní ekonomicky nejvýhodnjší nabídky pro zadavatele pi souasném zabezpeení vysoké úrovn kvality informaního systému, jehož potenciální selhání by zpsobilo nesplnní základních požadavk ze strany Evropské komise na zajištní ídících a kontrolních systém pro finanní a vcný monitoring pomoci. Dílími hodnotícími kritérii jsou: 1) Celková výše nabídkové ceny - 60% 2) Kvalita a technická úrove nabízeného ešení - 40%. Odvodnní stanovení základních a dílích hodnotících kritérií veejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. d) ZVZ V rámci nabídkové ceny bude uchaze definovat ti dílí nabídkové ceny, z kterých bude soutem vypoítána celková výše nabídkové ceny pro hodnocení. Dílí nabídkové ceny jsou nabídková cena realizace díla, nabídková cena servisních služeb a nabídková cena za rozvoj. Uchaze pedloží návrh nabízeného ešení jak v textové form vetn popisu zpsobu ešení typové úlohy. V rámci kvality a technické úrovn nabízeného ešení jsou v zadávací dokumentaci popsány požadavky na zpracování nabídky v ásti Kvalita a technická úrove nabízeného ešení, emž popsaná struktura tchto požadavk je shodná popisem dílích hodnotících kritérií: o architektura informaního systému Bude hodnocena celková úrove nabízeného ešení u jednotlivých komponent informaního systému zejména z hledisek komplexnosti, detailu, modulárnosti 7/9

8 a škálovatelnosti, technologické úrovn, spolehlivosti a dostupnosti navrženého ešení. Zadavatel tak vybere navržené ešení, které bude zjišovat vyšší provázanost jednotlivých ástí ešení vetn detailního popisu provedení, kterým bude zajištna minimalizace technologických rizik, pružnost realizace zmn, snadná integrace s okolím a zvyšování rozsahu funkcionalit pi vysoké míe spolehlivosti a dostupnosti systému. o bezpenost informaního systému Bude hodnocena celkov vyšší kvalitativní úrove v oblastech zajištní bezpenosti dat a proces, zajištní ochrany osobních údaj a auditovatelnosti systém. o vlastnosti informaního systému, navržený zpsob plnní a kvalita nabízeného ešení Budou hodnoceny vybrané vlastnosti informaního systému (komfort uživatelského prostedí, zpsob parametrizace a modifikace formulá a zpsob vizualizace a modifikace workflow). Dále bude hodnocen návrh zpsobu plnní veejné zakázky (postupy a metodiky) v oblasti vývoje, provozu, technické podpory, rozvoje a zpracování dokumentace a kvalita navrženého ešení na základ typové úlohy. Zadavatel si tak klade za cíl vybrat dodavatele, který nabízí ešení zajišující vyšší uživatelský komfort a flexibilitu úprav funkních ástí ešení vetn snadnji modifikovatelného nastavení workflow, vhodnjší pístup k plnní veejné zakázky a který na typové úloze lépe prokáže schopnost vhodn dekomponovat požadavky, navrhnout a vytvoit funkcionalitu, která odpovídá cílm a úelu veejné zakázky. Pro hodnocení bude každému subkritériu pidlena procentní váha. 9. Platební podmínky veejné zakázky se uvádjí podle usnesení vlády. 158/2010 Smlouva o dílo: o Dodavatel se pi realizaci díla Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování pravidel spojených s erpáním prostedk program strukturálních fond EU pro programové období o Právo fakturovat vzniká dodavateli vždy v návaznosti na oboustrann odsouhlasené milníky (fakturaní milníky) v rámci plnní pedmtu této Smlouvy, avšak pouze po akceptaci odpovídajících plnní (realizaních fází díla) v rámci píslušného milníku dle Smlouvy, a to na základ píslušných akceptaních protokol. o Zadavatel bude požadovat složení smluvní zálohy viz bod 7. Odvodnní obchodních a technických podmínek o Pi poízení Aplikace MS2014+ zadavatel neposkytne dodavateli žádnou zálohu. o Dodavatel bude bhem provádní prací vystavovat daové doklady - faktury v závislosti na dílím plnní dle harmonogramu, které pedloží zadavateli do 15. dne kalendáního msíce následujícího po msíci, za který jsou platby útovány. Pílohou daového dokladu bude vždy íslušný pedávací protokol píslušné etapy poízení odsouhlasený zadavatelem. o Každý daový doklad musí obsahovat minimáln tyto náležitosti: den splatnosti, íslo dílí smlouvy (v CES, I zadavatele, I a DI dodavatele, oznaení banky a íslo útu dodavatele, íslo úkolu, íslo a název projektu a etapy, údaj o vedení dodavatele v píslušném obchodním rejstíku nebo v obdobné evidenci, oznaení plnní, za njž je daový doklad vystaven a podpis oprávnné osoby dodavatele. o Konený daový doklad - faktura mže být vystavena dodavatelem až po kompletním dokonení poízení Aplikace MS2014+ a po podpisu finálních akceptaních protokol. 8/9

9 Smlouva o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+: o Dodavatel se pi provozu a rozvoji Aplikace MS2014+ zavazuje k dodržování oekávaných pravidel spojených s erpáním prostedk budoucích program strukturálních fond EU pro programové období o Poslední daový doklad - faktura v roce je pedána zadavateli k proplacení nejpozdji do 15. prosince kalendáního roku. o Provoz Aplikace MS2014+ bude hrazen formou úhrady msíní paušální ástky, která bude pokrývat veškeré služby podpory a údržby zajišující provoz aplikace definované na úrovni SLA na základ jednotlivých požadavk zadavatele nebo jako pravideln provádné pedem stanovené innosti. o Platby za provoz Aplikace MS2014+ budou provádny v msíních intervalech na základ daových doklad - faktur vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou vždy neprodlen po ukonení píslušného msíního období se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. o Rozvoj Aplikace MS2014+ bude realizován na základ požadavku zadavatele a bude hrazen podle základní hodinové sazby uvedené v nabídce, z které budou odvozeny hodinové sazby pro provádní analytických, programovacích a testovacích prací maximáln do výše nepekroitelné ceny plnní za 1 kalendání rok. o Platby za Aplikaci MS2014+ budou provádny jednotliv na základ daových doklad vystavených dodavatelem pi splnní všech uvedených podmínek bezhotovostní platbou se splatností 30 kalendáních dn po jejich doruení zadavateli. 9/9

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky

Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky íloha. 1 k Rámcové smlouv Specifikace pedmtu plnní a technické požadavky Obsah 1 Úvod... 3 2 Pedmt veejné zakázky... 4 2.1 Dokumentace APV POJ... 5 2.2 Popis modul APV POJ... 5 2.3 Standardy IKT SSZ...

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více