! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&"

Transkript

1 !! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%& '( )!!+),# *--- )*%+ 1) Abstrakt Tento dokument je referenní pírukou definující datový model MICHAEL. Datový model pedstavuje XML popis digitálních sbírek a souvisejících informací: institucí, projekt nebo program, služeb nebo produkt a fyzických sbírek. Obsah 1) Abstrakt...1 2) Úvod...2 3) Definice...2 4) Entity...3 5) Vztahy...4 6) Pole...6 7) Píloha A : XML schéma...14

2 2) Úvod Jeden z hlavních cíl evropského projektu MICHAEL je vytvoení vícejazyného inventáe kulturního ddictví v Evrop. Tohoto cíle bude dosaženo sbrem dat z národních a regionálních inventá, spolen s vývojem standardní softwarové platformy pro vytváení, hromadní a publikování tchto dat. Základním kamenem takového distribuovaného systému je vždy základní datová struktura, zpsob jakým jsou data organizována a spravována v databázi nebo podobných prostedích. Toto pravidlo platí i pro projekt MICHAEL (inventá a softwarovou platformu), ale mli bychom zmínit dv dležité vlastnosti této datové struktury: Základní datová struktura musí být srozumitelná operátorm a uživatelm systému Data jsou representovaná XML standardem, a tak se formální definice datové struktury musí ídit jedním z XML standard definujících gramatiku jazyka, jako je DTD, RelaxNG nebo XML Schemas. Tento dokument je z vtšiny složen z referenních definic datového modelu. Akoliv vám referenní dokument umožní získat základní porozumní rzným polím použitých k popisu digitálních sbírek a souvisejících informací, pro lepší pochopení doporuujeme prostudovat i uživatelskou píruku. Píruka Datový model MICHAEL se skládá ze tí hlavních ástí. První pedstavuje nkteré základní definice pojm použitých v dalších ástech textu. Druhá ást obsahuje formulace pti základních entit a vztah mezi tmito entitami. Poslední ást zahrnuje definice všech polí datového modelu. 3) Definice Projekt MICHAEL se primárn zamuje na digitální sbírky. K jejich popisu ale také potebujeme informace o institucích, které je vlastní, projektech nebo programech, ve kterých jsou vytvoeny, fyzických sbírkách, ze kterých jsou digitalizovány, a služeb nebo produkt, pomocí kterých jsou digitální sbírky dostupné. Vzhledem k tomu, že napíklad jedna instituce mže být zodpovdná za více než jednu digitální sbírku, je výhodné definovat instituci pouze jednou a pípadn ji znovu použít. Obdobn se operuje i s programy nebo projekty, fyzickými sbírkami i službami a produkty. Proto je datový model složen z pti entit, nebo-li pti rzných datových struktur. Jedna entita je pro každý druh záznamu, který si pejeme vytvoit: digitální sbírky, instituce, programy nebo projekty, služby nebo produkty, fyzické sbírky. Když mluvíme o entit digitální sbírka, myslíme tím typ záznamu digitální sbírka, nebo datovou strukturu vhodnou pro digitální sbírky. Záznam je jedním z projev entity, reprezentující skutený pedmt. Napíklad, k popisu instituce Bibliothèque nationale de France vytvoíme záznam typu instituce, nebo jeden z projev entity instituce. Entity jsou tudíž abstraktní pojmy a záznamy jsou skutené objekty v systému. Záznamy musí být pochopiteln propojeny mezi sebou. Napíklad, nestaí mít na jednu stranu popis Bibliothèque national de France a na druhou stranu popis jedné z její digitální sbírky. Systém a rovnž Projekt MICHAEL 2

3 uživatel musí vdt, že tato specifická instituce vytvoila digitální sbírku. To nazýváme vztahem, vztah je vždy tvoen mezi dvma záznamy, ne mezi dvma entitami; vtahy jsou mezi dvma skutenými objekty, ne mezi abstraktními pojmy. Nyní již máme entity, záznamy a vztahy, ale to nestaí k úplné definici datového modelu. Musíme vdt, jak popsat specifickou entitu, napíklad instituci: jméno, adresa, atd. Tyto vlastnosti entity se nazývají pole v datovém modelu. Entita je tak souborem polí. Prozatím nám postaí, že entita je pouhým seznamem polí. Ve skutenosti je to složitjší a XML schéma na konci dokumentu nám odhalí, že entita je hierarchický XML dokument. Proto pro ty, kteí chtjí porozumt datm platformy MICHAEL bude stait jednoduší definice, poítaová definice (XML schéma) je vhodná spíše pro programátory. 4) Entity V této ásti si každou entitu definujeme a zmíníme povinné vztahy mezi entitami. Povinný vztah mezi entitami znamená, že k publikování njaké informace v systému musí mít specifický vztah k jiné entit. Napíklad, když jsou vztahy mezi digitálními sbírkami a institucemi povinné znamená to, že záznam digitální sbírka není kompletní a nesmí být publikován bez vztahu k alespo jedné instituci. Vzhledem k tomu, že projekt MICHAEL má za cíl utvoit inventá digitálního a digitalizovaného kulturního ddictví, entita digitální sbírka je tžištm datového modelu. Digitální sbírka mže být sbírka (nebo skupina sbírek) digitálních pedmt nebo sbírka záznam popisujících digitální pedmty. Digitální sbírka mže být sbírka digitálních obraz, text, strukturovaných dat, zvukových záznam, virtuálních model, multimedií nebo jiných zdroj. Sbírka mže být sdružena na jednom serveru nebo distribuována pes rzné servery. V MICHAELu se všechny digitální sbírky vztahují k aspektm evropského kulturního ddictví. Digitální sbírky jsou srdcem projektu MICHAEL. Ostatní entity poskytují jen doplkové popisné nebo referenní informace pro digitální sbírky, bez duplikace. Digitální sbírky mají povinný vztah s institucí nebo jednou službou/produktem. Instituce je subjekt, který vlastní digitální sbírku, je zodpovdný za digitalizaní proces, sponzoruje programy, nebo vyvíjí a spravuje informaní služby nebo produkty. Instituce mohou zahrnovat muzea, galerie, knihovny, archívy a ostatní subjekty v oblasti digitálního kulturního ddictví. Instituce mají povinný vztah s digitální sbírkou nebo fyzickou sbírkou nebo projektem nebo službou/produktem v systému MICHAEL. Služba (nebo produkt) je pístupový bod k digitální sbírce nebo sbírkám. Mže se skládat z online nebo offline služby (taková aplikace umožuje uživatelm na požádání si vybrat a objednat kopie ze sbírky), Projekt MICHAEL 3

4 nebo se mže skládat ze zabaleného produktu, který pedstavuje všechny nebo ást jedné nebo více sbírek (jako je elektronický vyuovací pomcka). Služby nebo produkty jsou zahrnuty v systému MICHAEL a nabízejí uživatelm informace o tom, jak a kde najít digitální sbírky. Tato entita je doporuena; služba nebo produkt má povinný vztah k alespo jedné digitální sbírce nebo jedné instituci v systému MICHAEL. Projekt nebo program zahrnuje jednu nebo více institucí a pímo nebo nepímo má za následek vytvoení bu digitálních sbírek nebo služeb/produkt. Tato entita je obsažena k poskytnutí užitené reference pro instituce a je nepovinná v systému MICHAEL. Projekt nebo program má povinný vztah k alespo jedné instituci nebo digitální sbírce. Na základ praxe doporuujeme vytvoit vztah s institucí.!"#$ Fyzická sbírka je soubor fyzických pedmt, napíklad soubor muzeálních exponát. Cílem projektu MICHAEL není vytvoit inventá fyzických sbírek. Tato entita poskytuje reference k fyzickým sbírkám, které daly vzniknout digitálním sbírkám. Je to nepovinná entita v systému MICHAEL. Fyzická sbírka má povinný vztah k alespo jedné instituci a bu digitální sbírce nebo projektu/programu. 5) Vztahy Jak už víme, v inventái MICHAEL budou vztahy mezi záznamy hrát velmi dležitou roli. Vztah je v podstat odkaz mezi dvma záznamy. Tento odkaz má nkteré speciální vlastnosti: Má roli, bu zvolenou z peddefinovaného seznamu nebo ad hoc. Mže mít popis vysvtlující uživatelm pesnou povahu vztahu. Rozhodli jsme se, že odkaz nemá v MICHAELu specifický smr. Napíklad, když máme vztah mezi institucí a digitální sbírkou, znamená to tedy, že je vytvoen odkaz od instituce k digitální sbírce a zárove odkaz od digitální sbírky k instituci. Pokud je instituce zodpovdná za digitální sbírku, pak je také pravdivé tvrzení, že digitální sbírka je v zodpovdnosti instituce. Datový model MICHAEL definuje soubor specifických vztah mezi záznamy uritého typu. V tomto dokumentu si je vymezíme za pomocí pti základních entit, ale mjte prosím na pamti, že tyto vztahy jsou v systému ve skutenosti mezi záznamy a ne mezi entitami. Povinné vztahy mezi entitami jsou definovány v kapitole 4.!%#&#& Digitální sbírka... Mže být v zodpovdnosti instituce Projekt MICHAEL 4

5 Mže byt vytvoena v kontextu projektu nebo programu Mže být vytvoena institucí Mže reprezentovat celou nebo ást fyzické sbírky Mže být pístupná pomocí služby nebo produktu Mže být souástí jiné (vtší) digitální sbírky!%#&#& Instituce... Mže být zodpovdná za digitální sbírku/sbírky Mže být zodpovdná za fyzickou sbírku/sbírky Mže obsahovat fyzickou sbírku Mže být zodpovdná nebo mže mít podíl na programech/projektech Mže být zodpovdná za produkty/služby Mže vytvoit produkt nebo službu Mže být souástí jiné (vtší) instituce Mže vytváet digitální sbírku!%#&#& Projekt nebo program... Mže být v zodpovdnosti instituce Mže pispívat do instituce/institucí Projekt mže být ástí programu Program se mže starat o dotované projekty Projekt mže být ástí jiného projektu Mže vytváet digitální sbírku Mže vytváet produkt nebo službu!%#&#& Služba nebo produkt... Zpístupuje (ást) jedné nebo více digitálních sbírek Mže být vytvoena institucí Mže být v zodpovdnosti instituce Projekt MICHAEL 5

6 !!%#&#&'#$ Fyzická sbírka... Mže být v zodpovdnosti instituce Mže být umístna v instituci Mže být vytvoena v kontextu projektu nebo programu Mže být vytvoena institucí Mže být zdrojem ásti nebo celé digitální sbírky nebo sbírek Mže být ástí jiné (vtší) fyzické sbírky 6) Pole Tato kapitola obsahuje referenní definice polí pro každou entitu. Ke každému poli jsme nejdíve piadili jméno a následovn kód poítaové jméno použité v XML schématu. Poté nabízíme informaci, zda je pole povinné nebo nepovinné. Ve skutenosti jsou dovolené ti hodnoty: 1. povinné: toto pole musí být pro potvrzení záznamu uvedeno 2. volitelné: toto pole mže být v záznamu uvedeno 3. doporuené: toto pole by mlo být uvedeno, akoliv v nkterých pípadech mže být opomenuto v pípad, že není relevantní Na základ tchto základních informací si pedstavíme krátký popis pole dostatený k pochopení jeho role a úelu. V tomto referenním dokumentu jsou technická pole opomenuta. Mezi n napíklad patí název souboru nebo URL obrázku, datum poslední úpravy, atd. Tyto pole jsou souástí XML schématu, neuvedli jsme je rovnž v definicích vztah mezi záznamy. () $+ Identifikátor [identifier povinné] Identifikátor pro digitální sbírku. Identifikátor hraje v systému MICHAEL zásadní roli. Všechny entity by mli mít unikátní identifikátor a ten by ml být zárove unikátní v rozsahu evropské instance. Název [title povinné] Název digitální sbírky. Název by ml smyslupln vystihnout digitální sbírku a pokud možno by ml být unikátní, alespo v rámci instituce. V tomto poli by nemly být použity akronymy a zkratky. Projekt MICHAEL 6

7 ) ).*/ Popis [description povinné] Text popisující digitální sbírku. Jazyk [language doporuené] Jazyk materiálu obsaženého v digitální sbírce. Digitální formát [digital-format doporuené] Digitální vlastnosti sbírky. Specifitjší než digitální typ. Digitální druh [digital-type doporuené] Toto je obecný typ digitální sbírky, napíklad: soubor text, soubor obrázk, soubor interaktivních zdroj, soubor zvukových soubor. Zahrnuje virtuální sbírky. Druh obsahu [content-type volitelné] Druh obsahu digitální sbírky, napíklad mapy, notový zápis nebo rukopisy. Velikost [size volitelné] Vyhodnocení velikosti sbírky. Poskytuje uživatelm systému MICHAEL informaci o velikosti digitální sbírky. Pírstek [accrual volitelné] Údaj pírstkové politiky (neveejné, pasivní, aktivní, ástené/výbrové), pírstkové metody (nákup, vklad) a pírstkové pravidelnosti (neveejné, nepravidelné, periodické). Tato informace je dležitá pedevším pro úely sbru, k pedpovdi jeho vývoje. Standard [standard volitelné] Údaj o všech popisných nebo terminologických standardech, které byly použity k vytvoení položky, na úrovni metadat, spojené s digitální sbírkou. Právní statut [legal-status povinné] Údaj o právním statutu digitální sbírky. Kontrola pístupu [access-control volitelné] Údaj o všech pístupových omezeních, která se vztahují ke sbírkám. Mže se použít v pípadech, když je pístup ke sbírce po uritou dobu uzaven nebo je pístup omezen na uritou skupinu uživatel, atd. Informace není zamýšlena pro veejné použití, ale pro nahlédnutí institucí, které sbírku vlastní nebo spravují. Spojené databáze [database volitelné] Databáze popisující objekty ve sbírce. Pedmt [subject povinné] Pedmt nebo koncept položky digitální sbírky. Pokryté území [spatial-coverage doporuené] Pokryté území pedmt digitální sbírky. V systému MICHAEL bude použit mezinárodní seznam zemí a region. Pro každou národní instanci bude sestaven detailnjší seznam regionálních a místních administrativních území a míst. Projekt MICHAEL 7

8 Období [period povinné] Obecné období odpovídající obsahu digitální sbírky, napíklad Doba bronzová nebo Doba kamenná. Rok zaátku [start-date volitelné] Pibližný rok odpovídající nejstaršímu pedmtu v digitální sbírce. Napíklad rok 1401, jedná-li se o 15. století. Rok konce [end-date volitelné] Pibližný rok odpovídající nejmladšímu pedmtu v digitální sbírce. Napíklad rok 1700, jedná-li se o 17. století. Kultura [culture volitelné] Kultura nebo lidé, kteí jsou pedmtem digitální sbírky, nap.: islámská kultura, židovská kultura, atd. Slavné osobnosti [famous-people volitelné] Slavní (nebo zajímaví) lidé spojení s digitální sbírkou. Cílem tohoto pole je zaznamenat výjimené individuality. Nemlo by být použito k záznamu všech lidí spojených se sbírkou. Slavné události [famous-event volitelné] Slavné (nebo zajímavé) události spojené s digitální sbírkou, napíklad Waterloo. Cílem tohoto pole je zaznamenat výjimené události. Nemlo by být použito k záznamu všech událostí spojených s digitální sbírkou. Slavná místa [famous-place volitelné] Slavná (nebo zajímavá) místa spojená s digitální sbírkou, napíklad Mont Fuji. Cílem tohoto pole je zaznamenat výjimená místa. Nemlo by být zamováno za pole pokryté území a nesmí být použito k záznamu všech míst spojených s digitální sbírkou. Slavné položky [famous-object volitelné] Slavné položky nebo vynikající pedmty spojené s digitální sbírkou.toto pole je zejména ureno pro malé a stední kulturní instituce. Mlo by být použito tam, kde jsou ve sbírce jedna nebo dv výjimené položky, které by podle indexace jinak nebyly nalezeny. Nemlo by být použito k poskytnutí seznamu všech pedmt ve sbírce.! Ilustrace poskytují ukázková data, obvykle obrázky, ale mohou to být jakákoliv média. Dodáváme zde pouze definice netechnických polí. Ilustrace jsou volitelné; pokud se ale pro ilustraci rozhodneme, je povinné udat název ilustrace. Název [title povinné] Název ilustrace. Autor [creator volitelné] Autor nebo tvrce ilustrace, napíklad fotograf. Právní statut [legal-status povinné] Údaj o právech spojených s ilustrací. Projekt MICHAEL 8

9 () $+ Identifikátor [identifier povinné] Identifikátor pro instituci. Identifikátor hraje v systému MICHAEL zásadní roli. Všechny entity by mli mít unikátní identifikátor a ten by ml být zárove unikátní v rozsahu evropské instance. ) Název [title povinné] Název instituce. Název by ml být uveden v plném znní. V tomto poli by nemly být použity akronymy a zkratky. Akronym [acronym volitelné] Akronym (nebo zkratka), který je bžn používán k identifikaci instituce. Napíklad Národní galerie je bžn zkracována na akronym NG. Akronym by ml být zaznamenán, jestliže existuje a je bžn používán. Neml by být vytvoen pro úely systému MICHAEL. Soudní pravomoc [jurisdiction volitelné] Organizace, která je k instituci pidružená nebo ji financuje. Napíklad Ministerstvo kultury, které instituci financuje. Logo [logo volitelné] Odkaz k souboru, který obsahuje logo instituce. Typ instituce [institution-type povinné] Hlavní aktivita nebo sektor, ve kterém instituce operuje, napíklad archív, muzeum, knihovna, atd. Administrativní statut [administrative-status doporuené] Obecný administrativní statut instituce, napíklad veejná, komerní nebo nezisková. Ulice [street doporuené] Pole je urené pro ulici, jméno budovy, jméno oddlení, íslo dveí, atd. PO Box [pobox volitelné] íslo PO Boxu. Obec [locality doporuené] Obec je nejmenší administrativní území, což je obvykle msto, vesnice, atd. PS [postal-code doporuené] Pole pro poštovní smrovací íslo. Kraj [region doporuené] Kraj je obecný pojem a mže to být jakékoliv administrativní území vtší než kraj, ale menší než stát. Projekt MICHAEL 9

10 Stát [country povinné] Pole urené pro uvedení státu, v kterém se instituce nachází. (*+ 0 Telefon [telephone volitelné] Obecné telefonní íslo instituce, napíklad íslo na ústednu nebo informace. Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. Fax [fax volitelné] Fax instituce, napíklad na ústednu nebo informace. Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. [ doporuené] Obecná ová adresa instituce, napíklad adresa na informace. URL [url doporuené] URL instituce. ( +0# Jméno osoby [agent-name volitelné] Jméno osoby nebo úadu (napíklad oddlení uvnit organizace). Telefon [telephone volitelné] Kontaktní telefonní íslo na osobu nebo úad (napíklad oddlení uvnit organizace). Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. Fax [fax volitelné] Fax na kontaktní osobu nebo úad (napíklad oddlení uvnit organizace). Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. [ volitelné] ová adresa kontaktní osoby nebo úadu (napíklad oddlení uvnit organizace). () $+ Identifikátor [identifier povinné] Identifikátor pro službu nebo produkt. Identifikátor hraje v systému MICHAEL zásadní roli. Všechny entity by mli mít unikátní identifikátor a ten by ml být zárove unikátní v rozsahu evropské instance. Identifikátor se mže skládat z kódu zem následovaného unikátním identifikátorem produktu nebo služby. Název [title povinné] Název služby nebo produktu. Projekt MICHAEL 10

11 ) Název by ml odpovídat druhu služby nebo produktu, který je poskytován. Mže se skládat z: názvu, pod kterým je služba známa, napíklad název portálu, nebo názvu sbírky spolen s druhem pístupu k této sbírce, napíklad: Práce Caravaggia: CD-ROM, nebo druhem pístupu, napíklad služba tisk na požádání. Popis [description doporuené] Krátký popis obsahu produktu nebo služby a funkcí, které jsou poskytovány. Napíklad tato stránka umožní uživatelm vyhledávat a prohlížet si v databázi sbírek muzeí. Neml by opakovat popis obsahu sbírky. Jazyk [language povinné] Jazyk(y), v kterých je produkt nebo služba k dispozici. Údržba [maintenance volitelné] Obecný údaj o stavu údržby produktu nebo služby, napíklad pokraující, kompletní, pravidelná aktualizace, atd. Publikum [audience doporuené] Zamýšlené publikum, pro který byl produkt nebo služba navržen. Právní statut [legal-status doporuené] Údaj o právním statutu produktu nebo služby. ).0 Typ pístupu [access-type povinné] Obecný typ služby nebo produktu. Ml by zahrnovat pístup typu online, offline, hardcopy, atd. Pístupnost [accessibility volitelné] Údaj o vlastnostech služby nebo produktu, které zpístupují uživatelm. Napíklad dostupnost prohlížee umožujícího komentá (pro offline službu). Konformita normám WAI [wai doporuené] Stupe konformity normám WAI, specifikuje službu nebo produkt, napíklad A, AA, AAA. Podmínky pístupu [access-conditions povinné] Obecný údaj o podmínkách pístupu ke služb nebo produktu, napíklad zdarma, placený pístup, omezený pístup, atd. Komentáe [comment-access-conditions volitelné] Struná zpráva nebo komentá poskytující více informací o podmínkách pístupu ke služb nebo produktu. Projekt MICHAEL 11

12 "+$* Technické požadavky [technical-requirement volitelné] Struný popis technických požadavk pro pístup ke služb nebo produktu. Napíklad plug-iny, které uživatel potebuje k použití služby. Technický popis [technical-description volitelné] Odkaz k externímu popisu, který poskytuje informace o tom, jak je vzdálený pístup ke služb nakonfigurován, jako je dostupnost vstup a výstup. Nap. odkaz k specifikacím instituce. Protokol [protocol volitelné] Komunikaní protokol, napíklad Z39.50, OAI-PMH, ZING, atd. Typ výstupu [output volitelné] Výstupní formát služby, napíklad výstupní formát pro OAI mže být XML. 12#.0 Popis [access-location/description volitelné] Struný popis prostedk pístupu ke služb nebo produktu. V pípad analogového produktu nebo off-line služby je v tomto poli doporuené poskytnout všechny relevantní informace. Adresa [access-location/locator doporuené] Lokátor, jako je URL, pro službu nebo produkt. () $+ Identifikátor [identifier povinné] Identifikátor pro projekt nebo program. Identifikátor hraje v systému MICHAEL zásadní roli. Všechny entity by mli mít unikátní identifikátor a ten by ml být zárove unikátní v rozsahu evropské instance. Identifikátor se mže skládat z kódu zem následovaného unikátním identifikátorem projektu nebo programu. Název [title povinné] Název projektu nebo programu. Ml by být uveden v plném znní. V tomto poli by nemly být použity akronymy a zkratky. Cílem je poskytnout srozumitelné informace i pro širokou veejnost. Akronym [acronym volitelné] Akronym (nebo zkratka) názvu projektu nebo programu. Akronym by ml být bžn používán, nesmí být vytvoen pro úely systému MICHAEL. Logo [logo volitelné] Odkaz k souboru, který obsahuje logo projektu nebo programu. Projekt MICHAEL 12

13 ) Popis [description doporuené] Krátký popis projektu nebo programu. Proces digitalizace [digitisation-process volitelné] Obecný údaj o technických rysech projektu nebo programu a o použitých digitalizaních procesech. Mže být pímý nebo nepímý, atd. Finanní zdroje [funding-type volitelné] Obecný údaj o druhu financování podporující projekt nebo program, napíklad externí, interní, atd. (*+ [ volitelné] Obecná ová adresa projektu nebo programu, napíklad adresa na informace/help desk. URL [url volitelné] URL projektu nebo programu. 345 Rok zaátku [start-date doporuené] Pibližné datum zaátku programu nebo projektu, mže být vyjáden jako rok. Rok ukonení [completion-date volitelné] Pibližné datum ukonení projektu nebo programu, jestliže je známo. Mže být vyjáden jako rok. Statut vývoje [project-status volitelné] Obecný údaj o stavu projektu nebo programu, napíklad plánovaný, pokraující, dokonený. ( +0# Jméno [agent-name volitelné] Jméno kontaktní osoby. Telefon [telephone volitelné] Kontaktní telefonní íslo. Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. Fax [fax volitelné] Fax na kontaktní osobu. Telefonní íslo musí zahrnovat mezinárodní pedvolbu pro úely mezinárodního použití systému MICHAEL. [ volitelné] ová adresa kontaktní osoby. Projekt MICHAEL 13

14 (!)"# $+ Identifikátor [identifier povinné] Identifikátor pro fyzickou sbírku. Identifikátor hraje v systému MICHAEL zásadní roli. Všechny entity by mli mít unikátní identifikátor a ten by ml být zárove unikátní v rozsahu evropské instance. Název [title povinné] Název fyzické sbírky. Název by ml smyslupln vystihnout fyzickou sbírku a pokud možno by ml být unikátní, alespo v rámci instituce. V tomto poli by nemly být použity akronymy a zkratky. ) Popis [abstract doporuené] Text popisující fyzickou sbírku. Jazyk [language volitelné] Jazyk materiálu obsaženého ve fyzické sbírce. Formát fyzického dokumentu [physical-format doporuené] Fyzické vlastnosti sbírky. Velikost sbírky [size doporuené] Vyhodnocení velikosti sbírky. Poskytuje uživatelm systému MICHAEL informaci o velikosti fyzické sbírky. Pírstek [accrual volitelné] Údaj pírstkové politiky (neveejné, pasivní, aktivní, ástené/výbrové), pírstkové metody (nákup, vložit) a pírstkové pravidelnosti (neveejné, nepravidelné, periodické). Tato informace je dležitá pedevším pro úely sbru, k pedpovdi jeho vývoje. Standard [standard volitelné] Údaj o všech popisných nebo terminologických standardech, které byly použity k vytvoení položky, na úrovni metadat, spojené s fyzickou sbírkou. 7) Píloha A : XML schéma Projekt MICHAEL 14

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy JavaHelp Základní popis systému JavaHelp Soucástí vetšiny interaktivních aplikací je nápoveda (help) aplikace v Jave nejsou výjimkou. Systém JavaHelp je napsaný v Jave a je urcený pro aplikace vytvárené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá)

Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá) Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá) Firma Číslo prováděcí smlouvy Enterprise Vyplní společnost Microsoft Číslo předchozí prováděcí smlouvy Vyplní prodejce Datum uplynutí účinnosti nejstarší předchozí

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

Klíová slova: Ginis spisová služba, veejná správa, informaní systémy ve veejné správ

Klíová slova: Ginis spisová služba, veejná správa, informaní systémy ve veejné správ ABSTRAKT Informaní systémy jsou v souasné dob stále významnjší pro efektivnjší chod každé organizace. Mají-li poskytovat kvalitní informace, musí tyto systémy poizovat, vyhodnocovat, pípadn navrhovat inovaní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci

Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci Project of usage of the elektronic signature in a company comunication Martin Pila Bakaláská práce 2007 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované

Více

Distribuovaný systém pro nároné numerické výpoty ve Výpoetním a informaním centru VUT

Distribuovaný systém pro nároné numerické výpoty ve Výpoetním a informaním centru VUT eské vysoké uení technické v Praze Výpoetní a informaní centrum Závrená zpráva projektu : Distribuovaný systém pro podporu využití nejmodernjších IT ve výuce na VUT Na VUT jsou v rzných lokalitách využívány

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Architektura aplikace

Architektura aplikace Architektura aplikace MARBES-JIRA plugin Tým: GRSS Členové: František Schneider Jaroslav Ráb Lukáš Gemela Jaromír Staněk Upravil Verze dokumentu Datum F. Schneider 1.0 25.3.2012 F. Schneider 2.0 25.4.2012

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

Úložiště archivů databází elektronických časopisů a knih. (e-da, ROAD)

Úložiště archivů databází elektronických časopisů a knih. (e-da, ROAD) Úložiště archivů databází elektronických časopisů a knih (e-da, ROAD) Radka Římanová, Štěpánka Žižková, Václav Heicl Státní technická knihovna Nina Suškevičová SUWECO Digitálna knižnica, 1. - 3. október

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková ROZVOJ DIGITÁLNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY VE SPOLUPRÁCI S VYDAVATELI A AUTORY VĚDECKÝCH LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Anotace Národní lékařská

Více

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Gustav Hrudka Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB Technická univerzita v Ostravě, tř. 17. listopadu, 708 33

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy Ludk Navrátil Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Hlavním cílem bakaláské práce bylo vytvoit pomocnou databázi, která by usnadnila pípravu státních závrených

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

MODERNÍ ŽELEZNI NÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI

MODERNÍ ŽELEZNI NÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU Píloha k žádosti o dotaci MODERNÍ ŽELEZNINÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI eské dráhy, a.s. Nábeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 Datum zpracování: 15.2.2010

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Algoritmizace a programování Téma: XML Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 18 Číslo: V/5 Programování

Více

Neskutené skuteno. Co je virtuáln. lní realita? Virtuální realita virtuální = fiktivní, neskutený, zdánlivý realita = skutenost, pravost

Neskutené skuteno. Co je virtuáln. lní realita? Virtuální realita virtuální = fiktivní, neskutený, zdánlivý realita = skutenost, pravost Neskutené skuteno Co je virtuáln lní realita? Virtuální realita virtuální = fiktivní, neskutený, zdánlivý realita = skutenost, pravost Prostedí umožující práci v trojrozmrném prostoru, který byl vytvoen

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR Šárka Ocelková Ústav výpočetní techniky MU v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, ČR E-mail: ocelkova@ics.muni.cz Abstrakt U zrodu www prezentace České konference rektorů

Více

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu,

Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu, Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu, aneb, Jak identifikovat a trvale zpřístupnit digitální kopie fyzických exemplářů historických dokumentů Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 25.5.2016

Více

VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů

VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Adolf Knoll, Národní knihovna ČR Memoriae Mundi Series Bohemica 1. Historie programu Program Memoriae Mundi Series Bohemica vznikl v souvislosti

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více