EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT"

Transkript

1 PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace 1

2 Obsah Obsah Základní informace o projektu Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Realizace vzdělávacího programu

3 1. Základní informace o projektu Cílem projektu je umožnit a zajistit zaměstnancům příjemce i partnera další vzdělávání formou komplexního a inovativního vzdělávacího programu, který rozšíří jejich znalosti a dovednosti a přispěje tak k vyšší udržitelnosti pracovních míst. Projekt je určen pro všechny zaměstnance příjemce a partnera. Celkem se projektů zúčastní 10 zaměstnanců z řad managementu, administrativy a statistického a analytického oddělení. Zaměstnanci absolvují v průběhu realizace projektu řadu kurzů v několika oblastech jazykové dovednosti, počítačové znalosti, kurzy soft skills, odborné kurzy a jedna stáž. Toto přispěje ke zvýšení kvalifikace, výkonnosti, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců společnosti příjemce i partnera, posílení jejich loajality, spokojenosti a tím pádem i ke snížení fluktuace. Realizátor projektu (příjemce): MAG CONSULTING s.r.o. se sídlem: Táboritská 23, Praha 3 zastoupená: Ing. Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Partner projektu: INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. se sídlem: Daškova 3080/5, Praha 4 zastoupená: Mgr. Jiřím Poděbradským, jednatelem společnosti Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Strukturální fondy Evropské unie Jednou ze základních politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. Strukturální fondy jsou tedy určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Tato politika je realizována zejména prostřednictvím nástrojů, jimiž jsou strukturální fondy a kohezní fond. Strukturální fondy jsou tvořeny dvěma dílčími fondy, z nichž každý plní svoji specifickou roli: 3

4 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické a sociální konverzi oblastí potýkajících se strukturálními problémy. Podporovány jsou investiční projekty. Evropský sociální fond (ESF) je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Podporovány jsou neinvestiční projekty. 2.1 Evropský sociální fond Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým nástrojem pro podporu Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavní cíle Evropského sociálního fondu jsou: - pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce - rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce - sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce - celoživotní vzdělávání - rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly - zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání - zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce - boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období v České republice a v hlavním městě Praze jsou: - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - OP Praha Adaptabilita (OPPA) Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a spadá do sekce OP Praha Adaptabilita. 4

5 2.2 Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) je v gesci hlavního města Prahy. Vzhledem ke své ekonomické výkonnosti patří hlavní město Praha do skupiny regionů podporovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. OPPA je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF Magistrátu hl. m. Prahy. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Protože se OPPA zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení, není rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hlavní město. Vazbou se rozumí např. to, že zaměstnanec pracuje v hlavním městě (ale nemá zde trvalé bydliště). Globálním cílem OPPA: -zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Specifické cíle OPPA: - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce - zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce - zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce OPPA má celkem 4 prioritní osy: Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4: Technická pomoc Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. patří do prioritní osy 1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky) Specifický cíl: Prioritní osa 1 - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. 5

6 Specifický cíl bude naplňován posilováním adaptability pracovníků na trhu práce rozvojem jejich odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Podporováno bude dále další vzdělávání v oblastech informačních a komunikačních technologií, udržitelného rozvoje a jazykové gramotnosti. Zároveň budou rozvíjeny specifické služby v oblasti odborné přípravy a podpory pro zaměstnance, zaměstnavatele a sebezaměstnané v souvislosti s měnícími se požadavky trhu práce. Podporované aktivity: - Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech. - Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji; podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje; podpora transferu know-how a stáží, podpora spolupráce podniků a pracovišť výzkumu a vývoje. - Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí poskytování vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; podpora začínajícím malým a středním podnikům, podpora a vzdělávání sebezaměstnaných 3. Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a profesionality zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a partnera projektu INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. poskytnutím dalšího odborného vzdělávání a prostřednictvím navázání hlubší spolupráce s klíčovými subjekty na trhu cestovního ruchu. Dalším cílem je snížit fluktuaci zaměstnanců skrze vyšší motivaci a loajalitu danou vytvořením komplexního a inovativního vzdělávacího programu. 6

7 Specifické cíle projektu: - rozvoj lidských zdrojů společnosti s využitím inovativních přístupů - rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti - posílení udržitelnosti pracovních míst 3.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu Společnost MAG CONSULTING s.r.o. patří mezi vyhledávané poradenské subjekty v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Každoročně vytváří řadu studií a analýz, které popisují vývoj odvětví cestovního ruchu. Na jejich vytváření spolupracuje s řadou domácích a zahraničních subjektů, vrcholovými podnikatelskými svazy a asociacemi, s ústředními a regionálními orgány státní správy a s institucemi pedagogicko vědní sféry. Společnost se zabývá také certifikací systému managementu jakosti ISO řady 9000:2001 a je také významným tvůrcem statistik a predikcí v oblasti cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu je ovlivněno sílícími konkurenčními tlaky a negativními vlivy současné hospodářské krize. Společnost si na jedné straně uvědomuje nutnost investovat do rozvoje lidských zdrojů, na druhé straně, v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí, je stejně jako ostatní podnikatelské subjekty nucena své výdaje omezovat. Nejen proto se ukazuje jako nezbytné disponovat kvalitní pracovní silou. Vzhledem k tomu, že ve společnosti příjemce a partnera není dosud zaveden žádný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců, bude vytvoření systému dalšího vzdělávání představovat důležitý krok vůči zaměstnancům i konkurenci v oblasti poradenství v cestovním ruchu. Na základě vnitropodnikové porady, které se zúčastnili všichni zaměstnanci, byly definovány hlavní problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Tím, že sami zaměstnanci jsou zapojeni do vymezení těchto oblastí, budou zároveň motivováni a bude zabezpečena účelnost programu. Byly vymezeny tyto oblasti: 1) Počítačové dovednosti prohloubení znalosti práce s programy sady MS Office se zvláštním důrazem na pokročilé a složitější funkce a získání dovedností pro práci v SAP Business Software 2) Jazykové schopnosti potřeba pokročilejší znalosti AJ, NJ a ŠJ 3) Aktuální odborné znalosti trendy v oblasti cestovního ruchu, zpracovávání statistik na úrovni mezinárodních organizací 4) Rozvoj spolupráce s významnými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu zejména Destinační management Český Krumlov s.r.o. a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism 5) Soft skills komunikační dovednosti, stress management, time management aj. 7

8 3.2 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci příjemce i partnera, kteří splňují podmínky pro cílovou skupinu danou v Projektové příručce OPPA. V současnosti to je u společnosti příjemce 9 osob a u společnosti partnera 1 osoba. Podle pohlaví je struktura zaměstnanců následující: 4 muži (40 %) a 6 žen (60 %). Podle věku jsou zaměstnanci rozděleni: 7 osob do 30 let (70 %), 1 osoba ve věku let (10 %) a 2 osoby nad 50 let (20 %). Dále jsou zaměstnanci rozděleni také dle profese: management (2 osoby), statistici a analytici v oblasti cestovního ruchu (3 osoby), projektoví manažeři (2 osoby), manažeři kvality (2 osoby) a administrativa (1 osoba). Dále byla cílová skupina rozdělena na dvě následující skupiny: - skupina I. management, manažeři kvality a administrativa (5 osob) - skupina II. statistici, analytici a projektoví manažeři (5 osob) Přínos pro cílovou skupinu Úspěšná realizace projektu povede k prohloubení odborné kvalifikace všech zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Zaměstnanci získají odborné znalosti z oblastí, které sami definovali jako problémové. Tyto znalosti přispějí nejen ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce, ale zároveň budou mít přínos pro rozvoj odborné problematiky cestovního ruchu nejen z pohledu hlavního města Prahy, ale i celé České republiky. Zaměstnanci společnosti každodenně využívají při své práci komunikaci v cizích jazycích a také zpracovávají informace z odborných zahraničních zdrojů (zejména AJ, NJ a ŠJ). Z tohoto důvodu je dosažení potřebné úrovně znalosti výše zmíněných cizích jazyků pro zaměstnance společností nezbytné, neboť tyto nabyté dovednosti napomohou k ulehčení jejich práce a jejímu kvalitnějšímu provedení. K vyšší produktivitě a efektivitě práce přispějí také odborné a počítačové kurzy (MS Office, SAP Business Software) i stáž, která povede k prohloubení spolupráce s domácími subjekty v oblasti destinačního managementu. Cílová skupina bude mít z realizace projektu celou řadu výhod. Největším přínosem je zvýšení své hodnoty a adaptability na trhu práce prostřednictvím dosažení specifických znalostí a dovedností z oboru. Problémem oboru cestovního ruchu je zejména fakt, že v něm působí celá řada nekvalifikovaných lidí s neodpovídajícím odborným vzděláním, které nepřispívají k prestiži oboru. Předkládaný projekt je unikátní v tom, že díky němu budou zaměstnanci přispívat ke zvýšení důležitosti a prestiže cestovního ruchu jako významné oblasti národního hospodářství. Nové znalosti také přispějí k upevnění pracovní pozice na trhu práce a prohloubení loajálnosti a sounáležitosti, což povede ke snížení fluktuace zaměstnanců 8

9 3.3 Realizace vzdělávacího programu Vzdělávací program zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit: 1) Řízení a administrace projektu 2) Odborné kurzy 3) Kurzy soft skills 4) Jazykové kurzy 5) Počítačové kurzy 6) Kurzy lektorské činnosti 7) Odborná stáž Odborné kurzy Skladba odborných kurzů byla zvolena na základě požadavků zaměstnanců i zaměstnavatele. Zaměstnanci při své práci potřebují široký záběr znalostí z celého spektra činností, které spadají pod oblast cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamické odvětví, které ovlivňuje přímo či nepřímo řada faktorů, je nezbytné se v této oblasti stále vzdělávat. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 6 odborných publikací. Témata odborných kurzů jsou následující: 1) Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu a uplatňování rovných příležitostí při řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu 2) Trendy v cestovním ruchu (MICE, wellness, zážitkový a edukační cestovní ruch, šetrné formy cestovního ruchu) 3) TQM a kvalita služeb v cestovním ruchu 4) Perspektivy vývoje v cestovním ruchu 5) Marketingová komunikace v cestovním ruchu 6) Destinační management Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Kurzy soft skills Vzhledem k tomu, že požadavky trhu práce a s tím spojené nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v poslední době výrazné změny, je třeba na tyto změny flexibilně reagovat. Nyní již není kladen důraz výhradně na odborné znalosti zaměstnanců, ale stále větší důležitost je přikládána individualitě jednotlivých uchazečů. Měkké dovednosti mohou hrát významnou roli při jednání se zákazníkem, pro komunikaci, týmovou spolupráci, schopnost organizovat si efektivně svoji práci a tudíž tyto dovednosti jsou bezesporu podstatným ukazatelem profesního úspěchu a rozvoje nejen organizace, ale i jednotlivých zaměstnanců a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 7 odborných publikací. Témata kurzů soft skills jsou následující: 9

10 1) Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika 2) Manažerské dovednosti 3) Profesní rozvoj a career management 4) Time management 5) Stress management 6) Řešení problémů a konfliktů 7) Týmová spolupráce a asertivita Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Jazykové kurzy Jazykové kurzy napomohou zaměstnancům prohloubit a rozšířit jejich jazykovou vybavenost, což bude mít přímý kladný dopad na efektivitu a konkurenceschopnost firmy, schopnost zaměstnanců komunikovat se zahraničními partnery a kvalitu jejich pracovních výsledků. Mimo to také jazykové kurzy zvýší uplatnitelnost jednotlivých pracovníků na trhu práce. Společnosti jako celku pak kvalitní jazyková vybavenost jejich pracovníků pomůže lépe se zapojit do prostředí globálního trhu poradenských služeb v oblasti cestovního ruchu, umožní oslovit i zahraniční klienty. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 4 odborné publikace. V rámci jazykových kurzů proběhnou následující kurzy: 1) Angličtina v cestovním ruchu 2) Obchodní angličtina 3) Španělština obecná 4) Němčina obecná Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát. Podmínkou je splnění 75 % prezence a 75 % bodové hranice testu. Počítačové kurzy Analytici společnosti při plnění svých pracovních úkolů zpracovávají značné objemy statistických dat z nejrůznějších zdrojů. Systém zpracovávání těchto informací nebyl doposud nijak systematicky inovován. Veškerá statistická data byla zpracovávána pouze pomocí základního programového vybavení řady MS Office. Společnost chce proto implementovat systém SAP Business One, který zefektivní komunikaci s partnery společnosti i proces zpracovávání dat. Společnost proto nezbytně potřebuje tým pracovníků znalých základních principů práce v tomto programovém prostředí. Základní školení systému SAP Business One tak přispěje k vytvoření výchozích podmínek k následné realizaci projektu implementace tohoto systémového řešení, a tím ke zefektivnění informačních toků v rámci společnosti, komunikace s partnery i publikace výstupů v médiích. Pokročilý MS Office je určen pro všechny zaměstnance společnosti, kteří využívají MS Office při své každodenní práci. Cílem školení je tak prohloubit uživatelskou znalost daného programového vybavení, a to především u složitějších 10

11 a méně využívaných funkcí (kontingenční tabulky, export dat, makra atd.). Školení pomůže prohloubit kvalifikaci administrativních pracovníků a zefektivnit tak jejich práci. Proběhnou tedy dva následující kurzy: 1) SAP 2) Pokročilý MS Office Úspěšný absolvent kurzu obdrží certifikát při splnění 75 % prezence. Kurzy lektorské činnosti Kurzy lektorské činnosti jsou do vzdělávacího programu zařazeny cíleně za účelem zachování znalostí a dovedností získaných v rámci tohoto vzdělávacího programu i po jeho ukončení a za účelem podpory dalšího profesního vzdělávání v organizaci a následného předávání těchto poznatků v rámci vnitrofiremních školení. Kurzu se zúčastní 2 osoby z řad managementu. Témata kurzu jsou následující: 1) Specifika a moderní principy vzdělávání dospělých 2) Zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek 3) Verbální a neverbální komunikace 4) Efektivita výuky a zpětná vazba, motivace 5) Identifikace a evaluace vzdělávacích potřeb 6) Příprava, realizace a hodnocení vzdělávacího programu Kurz bude ukončen písemným testem a vytvořením powerpointové prezentace včetně jejího odprezentování. V případě splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test, 75 % prezentace) obdrží úspěšný absolvent kurzu certifikát. Odborná stáž Cílem této klíčové aktivity je aplikace a ověření teoretických znalostí destinačního managementu v praxi, upevnění spolupráce se společností Destinační management Český Krumlov s.r.o., který je součástí Českokrumlovského rozvojového fondu. Stáže se zúčastní všichni účastnící vzdělávacího programu. Odborná stáž bude realizována v Českém Krumlově, neboť se jedná o specifickou destinaci cestovního ruchu v ČR, která navíc reprezentuje jeden z nejúspěšnějších modelů aplikace principů destinačního managementu do koordinace cestovního ruchu a budování místního partnerství v této oblasti. Daná stáž napomůže cílové skupině proniknout do fungování samotné organizace destinačního managementu, což výrazně přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, která hraje klíčovou roli pro rozvoj regionů v rámci cestovního ruchu ČR. Cílová skupina využije získané znalosti například pro kvalitnější zpracovávání analýz a ovlivní také jejich chápání a významnost regionální politiky. 11

12 Harmonogram projektu Projekt probíhá od ledna 2011 do konce prosince Řízení a administrace projektu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Odborné kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kurzy soft skills x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jazykové kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Počítačové kurzy x x x x x x x Kurzy lektorské činnosti x x Odborná stáž x 12

ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji

ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Obsah 1 Základní informace o realizátorovi projektu...4 2 Projekt Vzdělávání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Identifikace projektu

Identifikace projektu Identifikace projektu Název projektu Název operačního programu Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Prioritní oblast podpory 1.1 Číslo výzvy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE 2. - 3. 10. 2008, VŠB-TUO Ostrava GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

DOTACE EU PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 14. LISTOPADU 2013 OBSAH PREZENTACE CO VÁM MŮŽEME SDĚLIT? :-) PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE, PODPOROVANÉ OBLASTI, AKTIVITY (DLE PRACOVNÍCH VERZÍ) VÝHLED PŘÍPRAV A SPUŠTĚNÍ

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci při zpracování projektové ţádosti, která umoţňuje získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců a náhradu mzdových nákladů zaměstnanců

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více