EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT"

Transkript

1 PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace 1

2 Obsah Obsah Základní informace o projektu Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Realizace vzdělávacího programu

3 1. Základní informace o projektu Cílem projektu je umožnit a zajistit zaměstnancům příjemce i partnera další vzdělávání formou komplexního a inovativního vzdělávacího programu, který rozšíří jejich znalosti a dovednosti a přispěje tak k vyšší udržitelnosti pracovních míst. Projekt je určen pro všechny zaměstnance příjemce a partnera. Celkem se projektů zúčastní 10 zaměstnanců z řad managementu, administrativy a statistického a analytického oddělení. Zaměstnanci absolvují v průběhu realizace projektu řadu kurzů v několika oblastech jazykové dovednosti, počítačové znalosti, kurzy soft skills, odborné kurzy a jedna stáž. Toto přispěje ke zvýšení kvalifikace, výkonnosti, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců společnosti příjemce i partnera, posílení jejich loajality, spokojenosti a tím pádem i ke snížení fluktuace. Realizátor projektu (příjemce): MAG CONSULTING s.r.o. se sídlem: Táboritská 23, Praha 3 zastoupená: Ing. Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Partner projektu: INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. se sídlem: Daškova 3080/5, Praha 4 zastoupená: Mgr. Jiřím Poděbradským, jednatelem společnosti Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Strukturální fondy Evropské unie Jednou ze základních politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. Strukturální fondy jsou tedy určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Tato politika je realizována zejména prostřednictvím nástrojů, jimiž jsou strukturální fondy a kohezní fond. Strukturální fondy jsou tvořeny dvěma dílčími fondy, z nichž každý plní svoji specifickou roli: 3

4 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické a sociální konverzi oblastí potýkajících se strukturálními problémy. Podporovány jsou investiční projekty. Evropský sociální fond (ESF) je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Podporovány jsou neinvestiční projekty. 2.1 Evropský sociální fond Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým nástrojem pro podporu Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavní cíle Evropského sociálního fondu jsou: - pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce - rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce - sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce - celoživotní vzdělávání - rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly - zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání - zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce - boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období v České republice a v hlavním městě Praze jsou: - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - OP Praha Adaptabilita (OPPA) Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a spadá do sekce OP Praha Adaptabilita. 4

5 2.2 Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) je v gesci hlavního města Prahy. Vzhledem ke své ekonomické výkonnosti patří hlavní město Praha do skupiny regionů podporovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. OPPA je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF Magistrátu hl. m. Prahy. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Protože se OPPA zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení, není rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hlavní město. Vazbou se rozumí např. to, že zaměstnanec pracuje v hlavním městě (ale nemá zde trvalé bydliště). Globálním cílem OPPA: -zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Specifické cíle OPPA: - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce - zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce - zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce OPPA má celkem 4 prioritní osy: Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4: Technická pomoc Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. patří do prioritní osy 1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky) Specifický cíl: Prioritní osa 1 - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. 5

6 Specifický cíl bude naplňován posilováním adaptability pracovníků na trhu práce rozvojem jejich odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Podporováno bude dále další vzdělávání v oblastech informačních a komunikačních technologií, udržitelného rozvoje a jazykové gramotnosti. Zároveň budou rozvíjeny specifické služby v oblasti odborné přípravy a podpory pro zaměstnance, zaměstnavatele a sebezaměstnané v souvislosti s měnícími se požadavky trhu práce. Podporované aktivity: - Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech. - Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji; podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje; podpora transferu know-how a stáží, podpora spolupráce podniků a pracovišť výzkumu a vývoje. - Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí poskytování vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; podpora začínajícím malým a středním podnikům, podpora a vzdělávání sebezaměstnaných 3. Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a profesionality zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a partnera projektu INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. poskytnutím dalšího odborného vzdělávání a prostřednictvím navázání hlubší spolupráce s klíčovými subjekty na trhu cestovního ruchu. Dalším cílem je snížit fluktuaci zaměstnanců skrze vyšší motivaci a loajalitu danou vytvořením komplexního a inovativního vzdělávacího programu. 6

7 Specifické cíle projektu: - rozvoj lidských zdrojů společnosti s využitím inovativních přístupů - rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti - posílení udržitelnosti pracovních míst 3.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu Společnost MAG CONSULTING s.r.o. patří mezi vyhledávané poradenské subjekty v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Každoročně vytváří řadu studií a analýz, které popisují vývoj odvětví cestovního ruchu. Na jejich vytváření spolupracuje s řadou domácích a zahraničních subjektů, vrcholovými podnikatelskými svazy a asociacemi, s ústředními a regionálními orgány státní správy a s institucemi pedagogicko vědní sféry. Společnost se zabývá také certifikací systému managementu jakosti ISO řady 9000:2001 a je také významným tvůrcem statistik a predikcí v oblasti cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu je ovlivněno sílícími konkurenčními tlaky a negativními vlivy současné hospodářské krize. Společnost si na jedné straně uvědomuje nutnost investovat do rozvoje lidských zdrojů, na druhé straně, v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí, je stejně jako ostatní podnikatelské subjekty nucena své výdaje omezovat. Nejen proto se ukazuje jako nezbytné disponovat kvalitní pracovní silou. Vzhledem k tomu, že ve společnosti příjemce a partnera není dosud zaveden žádný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců, bude vytvoření systému dalšího vzdělávání představovat důležitý krok vůči zaměstnancům i konkurenci v oblasti poradenství v cestovním ruchu. Na základě vnitropodnikové porady, které se zúčastnili všichni zaměstnanci, byly definovány hlavní problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Tím, že sami zaměstnanci jsou zapojeni do vymezení těchto oblastí, budou zároveň motivováni a bude zabezpečena účelnost programu. Byly vymezeny tyto oblasti: 1) Počítačové dovednosti prohloubení znalosti práce s programy sady MS Office se zvláštním důrazem na pokročilé a složitější funkce a získání dovedností pro práci v SAP Business Software 2) Jazykové schopnosti potřeba pokročilejší znalosti AJ, NJ a ŠJ 3) Aktuální odborné znalosti trendy v oblasti cestovního ruchu, zpracovávání statistik na úrovni mezinárodních organizací 4) Rozvoj spolupráce s významnými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu zejména Destinační management Český Krumlov s.r.o. a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism 5) Soft skills komunikační dovednosti, stress management, time management aj. 7

8 3.2 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci příjemce i partnera, kteří splňují podmínky pro cílovou skupinu danou v Projektové příručce OPPA. V současnosti to je u společnosti příjemce 9 osob a u společnosti partnera 1 osoba. Podle pohlaví je struktura zaměstnanců následující: 4 muži (40 %) a 6 žen (60 %). Podle věku jsou zaměstnanci rozděleni: 7 osob do 30 let (70 %), 1 osoba ve věku let (10 %) a 2 osoby nad 50 let (20 %). Dále jsou zaměstnanci rozděleni také dle profese: management (2 osoby), statistici a analytici v oblasti cestovního ruchu (3 osoby), projektoví manažeři (2 osoby), manažeři kvality (2 osoby) a administrativa (1 osoba). Dále byla cílová skupina rozdělena na dvě následující skupiny: - skupina I. management, manažeři kvality a administrativa (5 osob) - skupina II. statistici, analytici a projektoví manažeři (5 osob) Přínos pro cílovou skupinu Úspěšná realizace projektu povede k prohloubení odborné kvalifikace všech zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Zaměstnanci získají odborné znalosti z oblastí, které sami definovali jako problémové. Tyto znalosti přispějí nejen ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce, ale zároveň budou mít přínos pro rozvoj odborné problematiky cestovního ruchu nejen z pohledu hlavního města Prahy, ale i celé České republiky. Zaměstnanci společnosti každodenně využívají při své práci komunikaci v cizích jazycích a také zpracovávají informace z odborných zahraničních zdrojů (zejména AJ, NJ a ŠJ). Z tohoto důvodu je dosažení potřebné úrovně znalosti výše zmíněných cizích jazyků pro zaměstnance společností nezbytné, neboť tyto nabyté dovednosti napomohou k ulehčení jejich práce a jejímu kvalitnějšímu provedení. K vyšší produktivitě a efektivitě práce přispějí také odborné a počítačové kurzy (MS Office, SAP Business Software) i stáž, která povede k prohloubení spolupráce s domácími subjekty v oblasti destinačního managementu. Cílová skupina bude mít z realizace projektu celou řadu výhod. Největším přínosem je zvýšení své hodnoty a adaptability na trhu práce prostřednictvím dosažení specifických znalostí a dovedností z oboru. Problémem oboru cestovního ruchu je zejména fakt, že v něm působí celá řada nekvalifikovaných lidí s neodpovídajícím odborným vzděláním, které nepřispívají k prestiži oboru. Předkládaný projekt je unikátní v tom, že díky němu budou zaměstnanci přispívat ke zvýšení důležitosti a prestiže cestovního ruchu jako významné oblasti národního hospodářství. Nové znalosti také přispějí k upevnění pracovní pozice na trhu práce a prohloubení loajálnosti a sounáležitosti, což povede ke snížení fluktuace zaměstnanců 8

9 3.3 Realizace vzdělávacího programu Vzdělávací program zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit: 1) Řízení a administrace projektu 2) Odborné kurzy 3) Kurzy soft skills 4) Jazykové kurzy 5) Počítačové kurzy 6) Kurzy lektorské činnosti 7) Odborná stáž Odborné kurzy Skladba odborných kurzů byla zvolena na základě požadavků zaměstnanců i zaměstnavatele. Zaměstnanci při své práci potřebují široký záběr znalostí z celého spektra činností, které spadají pod oblast cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamické odvětví, které ovlivňuje přímo či nepřímo řada faktorů, je nezbytné se v této oblasti stále vzdělávat. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 6 odborných publikací. Témata odborných kurzů jsou následující: 1) Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu a uplatňování rovných příležitostí při řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu 2) Trendy v cestovním ruchu (MICE, wellness, zážitkový a edukační cestovní ruch, šetrné formy cestovního ruchu) 3) TQM a kvalita služeb v cestovním ruchu 4) Perspektivy vývoje v cestovním ruchu 5) Marketingová komunikace v cestovním ruchu 6) Destinační management Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Kurzy soft skills Vzhledem k tomu, že požadavky trhu práce a s tím spojené nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v poslední době výrazné změny, je třeba na tyto změny flexibilně reagovat. Nyní již není kladen důraz výhradně na odborné znalosti zaměstnanců, ale stále větší důležitost je přikládána individualitě jednotlivých uchazečů. Měkké dovednosti mohou hrát významnou roli při jednání se zákazníkem, pro komunikaci, týmovou spolupráci, schopnost organizovat si efektivně svoji práci a tudíž tyto dovednosti jsou bezesporu podstatným ukazatelem profesního úspěchu a rozvoje nejen organizace, ale i jednotlivých zaměstnanců a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 7 odborných publikací. Témata kurzů soft skills jsou následující: 9

10 1) Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika 2) Manažerské dovednosti 3) Profesní rozvoj a career management 4) Time management 5) Stress management 6) Řešení problémů a konfliktů 7) Týmová spolupráce a asertivita Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Jazykové kurzy Jazykové kurzy napomohou zaměstnancům prohloubit a rozšířit jejich jazykovou vybavenost, což bude mít přímý kladný dopad na efektivitu a konkurenceschopnost firmy, schopnost zaměstnanců komunikovat se zahraničními partnery a kvalitu jejich pracovních výsledků. Mimo to také jazykové kurzy zvýší uplatnitelnost jednotlivých pracovníků na trhu práce. Společnosti jako celku pak kvalitní jazyková vybavenost jejich pracovníků pomůže lépe se zapojit do prostředí globálního trhu poradenských služeb v oblasti cestovního ruchu, umožní oslovit i zahraniční klienty. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 4 odborné publikace. V rámci jazykových kurzů proběhnou následující kurzy: 1) Angličtina v cestovním ruchu 2) Obchodní angličtina 3) Španělština obecná 4) Němčina obecná Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát. Podmínkou je splnění 75 % prezence a 75 % bodové hranice testu. Počítačové kurzy Analytici společnosti při plnění svých pracovních úkolů zpracovávají značné objemy statistických dat z nejrůznějších zdrojů. Systém zpracovávání těchto informací nebyl doposud nijak systematicky inovován. Veškerá statistická data byla zpracovávána pouze pomocí základního programového vybavení řady MS Office. Společnost chce proto implementovat systém SAP Business One, který zefektivní komunikaci s partnery společnosti i proces zpracovávání dat. Společnost proto nezbytně potřebuje tým pracovníků znalých základních principů práce v tomto programovém prostředí. Základní školení systému SAP Business One tak přispěje k vytvoření výchozích podmínek k následné realizaci projektu implementace tohoto systémového řešení, a tím ke zefektivnění informačních toků v rámci společnosti, komunikace s partnery i publikace výstupů v médiích. Pokročilý MS Office je určen pro všechny zaměstnance společnosti, kteří využívají MS Office při své každodenní práci. Cílem školení je tak prohloubit uživatelskou znalost daného programového vybavení, a to především u složitějších 10

11 a méně využívaných funkcí (kontingenční tabulky, export dat, makra atd.). Školení pomůže prohloubit kvalifikaci administrativních pracovníků a zefektivnit tak jejich práci. Proběhnou tedy dva následující kurzy: 1) SAP 2) Pokročilý MS Office Úspěšný absolvent kurzu obdrží certifikát při splnění 75 % prezence. Kurzy lektorské činnosti Kurzy lektorské činnosti jsou do vzdělávacího programu zařazeny cíleně za účelem zachování znalostí a dovedností získaných v rámci tohoto vzdělávacího programu i po jeho ukončení a za účelem podpory dalšího profesního vzdělávání v organizaci a následného předávání těchto poznatků v rámci vnitrofiremních školení. Kurzu se zúčastní 2 osoby z řad managementu. Témata kurzu jsou následující: 1) Specifika a moderní principy vzdělávání dospělých 2) Zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek 3) Verbální a neverbální komunikace 4) Efektivita výuky a zpětná vazba, motivace 5) Identifikace a evaluace vzdělávacích potřeb 6) Příprava, realizace a hodnocení vzdělávacího programu Kurz bude ukončen písemným testem a vytvořením powerpointové prezentace včetně jejího odprezentování. V případě splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test, 75 % prezentace) obdrží úspěšný absolvent kurzu certifikát. Odborná stáž Cílem této klíčové aktivity je aplikace a ověření teoretických znalostí destinačního managementu v praxi, upevnění spolupráce se společností Destinační management Český Krumlov s.r.o., který je součástí Českokrumlovského rozvojového fondu. Stáže se zúčastní všichni účastnící vzdělávacího programu. Odborná stáž bude realizována v Českém Krumlově, neboť se jedná o specifickou destinaci cestovního ruchu v ČR, která navíc reprezentuje jeden z nejúspěšnějších modelů aplikace principů destinačního managementu do koordinace cestovního ruchu a budování místního partnerství v této oblasti. Daná stáž napomůže cílové skupině proniknout do fungování samotné organizace destinačního managementu, což výrazně přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, která hraje klíčovou roli pro rozvoj regionů v rámci cestovního ruchu ČR. Cílová skupina využije získané znalosti například pro kvalitnější zpracovávání analýz a ovlivní také jejich chápání a významnost regionální politiky. 11

12 Harmonogram projektu Projekt probíhá od ledna 2011 do konce prosince Řízení a administrace projektu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Odborné kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kurzy soft skills x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jazykové kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Počítačové kurzy x x x x x x x Kurzy lektorské činnosti x x Odborná stáž x 12

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více