EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT"

Transkript

1 PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace 1

2 Obsah Obsah Základní informace o projektu Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Realizace vzdělávacího programu

3 1. Základní informace o projektu Cílem projektu je umožnit a zajistit zaměstnancům příjemce i partnera další vzdělávání formou komplexního a inovativního vzdělávacího programu, který rozšíří jejich znalosti a dovednosti a přispěje tak k vyšší udržitelnosti pracovních míst. Projekt je určen pro všechny zaměstnance příjemce a partnera. Celkem se projektů zúčastní 10 zaměstnanců z řad managementu, administrativy a statistického a analytického oddělení. Zaměstnanci absolvují v průběhu realizace projektu řadu kurzů v několika oblastech jazykové dovednosti, počítačové znalosti, kurzy soft skills, odborné kurzy a jedna stáž. Toto přispěje ke zvýšení kvalifikace, výkonnosti, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců společnosti příjemce i partnera, posílení jejich loajality, spokojenosti a tím pádem i ke snížení fluktuace. Realizátor projektu (příjemce): MAG CONSULTING s.r.o. se sídlem: Táboritská 23, Praha 3 zastoupená: Ing. Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Partner projektu: INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. se sídlem: Daškova 3080/5, Praha 4 zastoupená: Mgr. Jiřím Poděbradským, jednatelem společnosti Jaromírem Beránkem, jednatelem společnosti IČ: DIČ: CZ zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Strukturální fondy Evropské unie Jednou ze základních politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto regionů. Strukturální fondy jsou tedy určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Tato politika je realizována zejména prostřednictvím nástrojů, jimiž jsou strukturální fondy a kohezní fond. Strukturální fondy jsou tvořeny dvěma dílčími fondy, z nichž každý plní svoji specifickou roli: 3

4 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické a sociální konverzi oblastí potýkajících se strukturálními problémy. Podporovány jsou investiční projekty. Evropský sociální fond (ESF) je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Podporovány jsou neinvestiční projekty. 2.1 Evropský sociální fond Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým nástrojem pro podporu Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavní cíle Evropského sociálního fondu jsou: - pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce - rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce - sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce - celoživotní vzdělávání - rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly - zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání - zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce - boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období v České republice a v hlavním městě Praze jsou: - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - OP Praha Adaptabilita (OPPA) Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a spadá do sekce OP Praha Adaptabilita. 4

5 2.2 Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) je v gesci hlavního města Prahy. Vzhledem ke své ekonomické výkonnosti patří hlavní město Praha do skupiny regionů podporovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. OPPA je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF Magistrátu hl. m. Prahy. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Protože se OPPA zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení, není rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hlavní město. Vazbou se rozumí např. to, že zaměstnanec pracuje v hlavním městě (ale nemá zde trvalé bydliště). Globálním cílem OPPA: -zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Specifické cíle OPPA: - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce - zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce - zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce OPPA má celkem 4 prioritní osy: Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4: Technická pomoc Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. patří do prioritní osy 1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky) Specifický cíl: Prioritní osa 1 - zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. 5

6 Specifický cíl bude naplňován posilováním adaptability pracovníků na trhu práce rozvojem jejich odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Podporováno bude dále další vzdělávání v oblastech informačních a komunikačních technologií, udržitelného rozvoje a jazykové gramotnosti. Zároveň budou rozvíjeny specifické služby v oblasti odborné přípravy a podpory pro zaměstnance, zaměstnavatele a sebezaměstnané v souvislosti s měnícími se požadavky trhu práce. Podporované aktivity: - Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech. - Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji; podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje; podpora transferu know-how a stáží, podpora spolupráce podniků a pracovišť výzkumu a vývoje. - Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí poskytování vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; podpora začínajícím malým a středním podnikům, podpora a vzdělávání sebezaměstnaných 3. Projekt Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a profesionality zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a partnera projektu INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. poskytnutím dalšího odborného vzdělávání a prostřednictvím navázání hlubší spolupráce s klíčovými subjekty na trhu cestovního ruchu. Dalším cílem je snížit fluktuaci zaměstnanců skrze vyšší motivaci a loajalitu danou vytvořením komplexního a inovativního vzdělávacího programu. 6

7 Specifické cíle projektu: - rozvoj lidských zdrojů společnosti s využitím inovativních přístupů - rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti - posílení udržitelnosti pracovních míst 3.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu Společnost MAG CONSULTING s.r.o. patří mezi vyhledávané poradenské subjekty v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Každoročně vytváří řadu studií a analýz, které popisují vývoj odvětví cestovního ruchu. Na jejich vytváření spolupracuje s řadou domácích a zahraničních subjektů, vrcholovými podnikatelskými svazy a asociacemi, s ústředními a regionálními orgány státní správy a s institucemi pedagogicko vědní sféry. Společnost se zabývá také certifikací systému managementu jakosti ISO řady 9000:2001 a je také významným tvůrcem statistik a predikcí v oblasti cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu je ovlivněno sílícími konkurenčními tlaky a negativními vlivy současné hospodářské krize. Společnost si na jedné straně uvědomuje nutnost investovat do rozvoje lidských zdrojů, na druhé straně, v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí, je stejně jako ostatní podnikatelské subjekty nucena své výdaje omezovat. Nejen proto se ukazuje jako nezbytné disponovat kvalitní pracovní silou. Vzhledem k tomu, že ve společnosti příjemce a partnera není dosud zaveden žádný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců, bude vytvoření systému dalšího vzdělávání představovat důležitý krok vůči zaměstnancům i konkurenci v oblasti poradenství v cestovním ruchu. Na základě vnitropodnikové porady, které se zúčastnili všichni zaměstnanci, byly definovány hlavní problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Tím, že sami zaměstnanci jsou zapojeni do vymezení těchto oblastí, budou zároveň motivováni a bude zabezpečena účelnost programu. Byly vymezeny tyto oblasti: 1) Počítačové dovednosti prohloubení znalosti práce s programy sady MS Office se zvláštním důrazem na pokročilé a složitější funkce a získání dovedností pro práci v SAP Business Software 2) Jazykové schopnosti potřeba pokročilejší znalosti AJ, NJ a ŠJ 3) Aktuální odborné znalosti trendy v oblasti cestovního ruchu, zpracovávání statistik na úrovni mezinárodních organizací 4) Rozvoj spolupráce s významnými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu zejména Destinační management Český Krumlov s.r.o. a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism 5) Soft skills komunikační dovednosti, stress management, time management aj. 7

8 3.2 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci příjemce i partnera, kteří splňují podmínky pro cílovou skupinu danou v Projektové příručce OPPA. V současnosti to je u společnosti příjemce 9 osob a u společnosti partnera 1 osoba. Podle pohlaví je struktura zaměstnanců následující: 4 muži (40 %) a 6 žen (60 %). Podle věku jsou zaměstnanci rozděleni: 7 osob do 30 let (70 %), 1 osoba ve věku let (10 %) a 2 osoby nad 50 let (20 %). Dále jsou zaměstnanci rozděleni také dle profese: management (2 osoby), statistici a analytici v oblasti cestovního ruchu (3 osoby), projektoví manažeři (2 osoby), manažeři kvality (2 osoby) a administrativa (1 osoba). Dále byla cílová skupina rozdělena na dvě následující skupiny: - skupina I. management, manažeři kvality a administrativa (5 osob) - skupina II. statistici, analytici a projektoví manažeři (5 osob) Přínos pro cílovou skupinu Úspěšná realizace projektu povede k prohloubení odborné kvalifikace všech zaměstnanců společnosti MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Zaměstnanci získají odborné znalosti z oblastí, které sami definovali jako problémové. Tyto znalosti přispějí nejen ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce, ale zároveň budou mít přínos pro rozvoj odborné problematiky cestovního ruchu nejen z pohledu hlavního města Prahy, ale i celé České republiky. Zaměstnanci společnosti každodenně využívají při své práci komunikaci v cizích jazycích a také zpracovávají informace z odborných zahraničních zdrojů (zejména AJ, NJ a ŠJ). Z tohoto důvodu je dosažení potřebné úrovně znalosti výše zmíněných cizích jazyků pro zaměstnance společností nezbytné, neboť tyto nabyté dovednosti napomohou k ulehčení jejich práce a jejímu kvalitnějšímu provedení. K vyšší produktivitě a efektivitě práce přispějí také odborné a počítačové kurzy (MS Office, SAP Business Software) i stáž, která povede k prohloubení spolupráce s domácími subjekty v oblasti destinačního managementu. Cílová skupina bude mít z realizace projektu celou řadu výhod. Největším přínosem je zvýšení své hodnoty a adaptability na trhu práce prostřednictvím dosažení specifických znalostí a dovedností z oboru. Problémem oboru cestovního ruchu je zejména fakt, že v něm působí celá řada nekvalifikovaných lidí s neodpovídajícím odborným vzděláním, které nepřispívají k prestiži oboru. Předkládaný projekt je unikátní v tom, že díky němu budou zaměstnanci přispívat ke zvýšení důležitosti a prestiže cestovního ruchu jako významné oblasti národního hospodářství. Nové znalosti také přispějí k upevnění pracovní pozice na trhu práce a prohloubení loajálnosti a sounáležitosti, což povede ke snížení fluktuace zaměstnanců 8

9 3.3 Realizace vzdělávacího programu Vzdělávací program zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit: 1) Řízení a administrace projektu 2) Odborné kurzy 3) Kurzy soft skills 4) Jazykové kurzy 5) Počítačové kurzy 6) Kurzy lektorské činnosti 7) Odborná stáž Odborné kurzy Skladba odborných kurzů byla zvolena na základě požadavků zaměstnanců i zaměstnavatele. Zaměstnanci při své práci potřebují široký záběr znalostí z celého spektra činností, které spadají pod oblast cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamické odvětví, které ovlivňuje přímo či nepřímo řada faktorů, je nezbytné se v této oblasti stále vzdělávat. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 6 odborných publikací. Témata odborných kurzů jsou následující: 1) Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu a uplatňování rovných příležitostí při řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu 2) Trendy v cestovním ruchu (MICE, wellness, zážitkový a edukační cestovní ruch, šetrné formy cestovního ruchu) 3) TQM a kvalita služeb v cestovním ruchu 4) Perspektivy vývoje v cestovním ruchu 5) Marketingová komunikace v cestovním ruchu 6) Destinační management Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Kurzy soft skills Vzhledem k tomu, že požadavky trhu práce a s tím spojené nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v poslední době výrazné změny, je třeba na tyto změny flexibilně reagovat. Nyní již není kladen důraz výhradně na odborné znalosti zaměstnanců, ale stále větší důležitost je přikládána individualitě jednotlivých uchazečů. Měkké dovednosti mohou hrát významnou roli při jednání se zákazníkem, pro komunikaci, týmovou spolupráci, schopnost organizovat si efektivně svoji práci a tudíž tyto dovednosti jsou bezesporu podstatným ukazatelem profesního úspěchu a rozvoje nejen organizace, ale i jednotlivých zaměstnanců a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 7 odborných publikací. Témata kurzů soft skills jsou následující: 9

10 1) Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika 2) Manažerské dovednosti 3) Profesní rozvoj a career management 4) Time management 5) Stress management 6) Řešení problémů a konfliktů 7) Týmová spolupráce a asertivita Kurzy budou ukončeny písemným testem. Při splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test) obdrží úspěšný absolvent kurzů certifikát. Jazykové kurzy Jazykové kurzy napomohou zaměstnancům prohloubit a rozšířit jejich jazykovou vybavenost, což bude mít přímý kladný dopad na efektivitu a konkurenceschopnost firmy, schopnost zaměstnanců komunikovat se zahraničními partnery a kvalitu jejich pracovních výsledků. Mimo to také jazykové kurzy zvýší uplatnitelnost jednotlivých pracovníků na trhu práce. Společnosti jako celku pak kvalitní jazyková vybavenost jejich pracovníků pomůže lépe se zapojit do prostředí globálního trhu poradenských služeb v oblasti cestovního ruchu, umožní oslovit i zahraniční klienty. Účastníci kurzů budou mít k dispozici také 4 odborné publikace. V rámci jazykových kurzů proběhnou následující kurzy: 1) Angličtina v cestovním ruchu 2) Obchodní angličtina 3) Španělština obecná 4) Němčina obecná Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát. Podmínkou je splnění 75 % prezence a 75 % bodové hranice testu. Počítačové kurzy Analytici společnosti při plnění svých pracovních úkolů zpracovávají značné objemy statistických dat z nejrůznějších zdrojů. Systém zpracovávání těchto informací nebyl doposud nijak systematicky inovován. Veškerá statistická data byla zpracovávána pouze pomocí základního programového vybavení řady MS Office. Společnost chce proto implementovat systém SAP Business One, který zefektivní komunikaci s partnery společnosti i proces zpracovávání dat. Společnost proto nezbytně potřebuje tým pracovníků znalých základních principů práce v tomto programovém prostředí. Základní školení systému SAP Business One tak přispěje k vytvoření výchozích podmínek k následné realizaci projektu implementace tohoto systémového řešení, a tím ke zefektivnění informačních toků v rámci společnosti, komunikace s partnery i publikace výstupů v médiích. Pokročilý MS Office je určen pro všechny zaměstnance společnosti, kteří využívají MS Office při své každodenní práci. Cílem školení je tak prohloubit uživatelskou znalost daného programového vybavení, a to především u složitějších 10

11 a méně využívaných funkcí (kontingenční tabulky, export dat, makra atd.). Školení pomůže prohloubit kvalifikaci administrativních pracovníků a zefektivnit tak jejich práci. Proběhnou tedy dva následující kurzy: 1) SAP 2) Pokročilý MS Office Úspěšný absolvent kurzu obdrží certifikát při splnění 75 % prezence. Kurzy lektorské činnosti Kurzy lektorské činnosti jsou do vzdělávacího programu zařazeny cíleně za účelem zachování znalostí a dovedností získaných v rámci tohoto vzdělávacího programu i po jeho ukončení a za účelem podpory dalšího profesního vzdělávání v organizaci a následného předávání těchto poznatků v rámci vnitrofiremních školení. Kurzu se zúčastní 2 osoby z řad managementu. Témata kurzu jsou následující: 1) Specifika a moderní principy vzdělávání dospělých 2) Zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek 3) Verbální a neverbální komunikace 4) Efektivita výuky a zpětná vazba, motivace 5) Identifikace a evaluace vzdělávacích potřeb 6) Příprava, realizace a hodnocení vzdělávacího programu Kurz bude ukončen písemným testem a vytvořením powerpointové prezentace včetně jejího odprezentování. V případě splnění daných požadavků (75 % prezence, 75 % test, 75 % prezentace) obdrží úspěšný absolvent kurzu certifikát. Odborná stáž Cílem této klíčové aktivity je aplikace a ověření teoretických znalostí destinačního managementu v praxi, upevnění spolupráce se společností Destinační management Český Krumlov s.r.o., který je součástí Českokrumlovského rozvojového fondu. Stáže se zúčastní všichni účastnící vzdělávacího programu. Odborná stáž bude realizována v Českém Krumlově, neboť se jedná o specifickou destinaci cestovního ruchu v ČR, která navíc reprezentuje jeden z nejúspěšnějších modelů aplikace principů destinačního managementu do koordinace cestovního ruchu a budování místního partnerství v této oblasti. Daná stáž napomůže cílové skupině proniknout do fungování samotné organizace destinačního managementu, což výrazně přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, která hraje klíčovou roli pro rozvoj regionů v rámci cestovního ruchu ČR. Cílová skupina využije získané znalosti například pro kvalitnější zpracovávání analýz a ovlivní také jejich chápání a významnost regionální politiky. 11

12 Harmonogram projektu Projekt probíhá od ledna 2011 do konce prosince Řízení a administrace projektu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Odborné kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kurzy soft skills x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jazykové kurzy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Počítačové kurzy x x x x x x x Kurzy lektorské činnosti x x Odborná stáž x 12

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Identifikace projektu

Identifikace projektu Identifikace projektu Název projektu Název operačního programu Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Prioritní oblast podpory 1.1 Číslo výzvy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více