Infoservis. číslo 8 ročník dubna Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infoservis. číslo 8 ročník 1 26. dubna 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky"

Transkript

1 Infoservis číslo 8 ročník dubna Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky speciál n Prevence Chystá se deset nových pilotních programů Celkem deset nových pilotních programů připravuje na tento rok se svými partnery Všeobecná zdravotní pojišťovna. Programy, které VZP podpoří částkou ve výši více než deset milionů korun, se týkají širokého spektra nemocí od diabetu po onemocnění štítné žlázy. Cílem programu Monitoring efektivní léčby diabetu mellitu 2. typu je přispět ke zlepšení koordinace péče o nemocné. Jeho výsledkem by mimo jiné měly být podklady pro hodnocení reálných nákladů na terapii diabetu při striktním dodržování doporučených postupů či vytvoření sítě spolupracujících ordinací praktických lékařů, diabetologů a specialistů pro rozvoj takzvaného disease managementu chronických onemocnění. V rámci programu Monitoring efektivní léčby ICHDK bude při preventivní prohlídce pacientů nad 50 let věku prováděno vyšetření ABI (takzvaný kotníkový index zjištění hodnot systolického tlaku na všech končetinách), které dosud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Touto metodou je možné neinvazivním a nepříliš nákladným způsobem detekovat přítomnost onemocnění a z naměřených hodnot usuzovat i na výši kardiovaskulárního rizika pacientů. Cílem programu Cesta ke zdraví mužů je zmapování frekvence výskytu genetických variant (polymorfismů/mutací), které se různě významnou měrou podílejí na vzniku takzvaných civilizačních onemocnění dnešní doby: kardiovaskulární onemocnění (trombóza, ateroskleróza, hypertenze a jejich komplikace infarkt myokardu, cévní mozková příhoda), metabolická onemocnění (obezita, diabetes mellitus 2. typu, osteoporóza) a nádorová onemocnění prostaty. Program navazuje na úspěšný projekt, který se týkal žen (viz strana 6). Program Komplexní a diferencovaný plán primární prevence u poruch příjmu potravy v Centru pro poruchy příjmu potravy přispěje k rozvoji webových stránek o poruchách příjmu potravy a internetového chatu pro rodiče postižených, dále pak podpoří klu bové aktivity pro ohrožené dívky a chlapce a telefonickou poradnu vedenou specializovanou sestrou. V rámci programu by měly vzniknout i manuály a materiály pro odborníky, pro pacienty a jejich rodiny a také příručka pro školy. Dva programy se týkají kouření. Cílem programu Dostupnost léčby závislosti na tabáku u dětí a adolescentů je získání poznatků, jak motivovat adolescenty k odvykání kouření, formulace příslušných doporučení na základě získaných poznatků a dosažení optimální spolupráce odborníků zabývajících se danou problematikou. Program Národní linka pro odvykání kouření podpoří další rozvoj telefonické Linky pro odvykání kouření a zvýší informovanost široké i odborné veřejnosti o jejích službách. Screeningové vyšetření zraku dětí od tří do šesti let proběhne v rámci programu Koukají na nás správně? v Ústeckém kraji. Jeho smyslem je aktivní vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí a včasné zahájení účinné léčby, čímž se předejde dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. Cílem Programu endoskopické volumredukce plicní pro pacienty s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí je prokázat, že implantací endobronchiálních chlopní lze ve srovnání s chirurgickou objem redukující operací plic snížit náklady na léčbu o více než 80 procent při celkově nižších nežádoucích účincích metody. Prokáže také účinnost nového a v ČR unikátního algoritmu endoskopické volumredukce plicní u pacientů s emfyzémem. Program Sekundární prevence u pacientů po poškození mozku s využitím náramků pro monitoring pohybu a terapeutické kostky umožní dálkové sledování pohybu u pacientů po poškození mozku. Program povede k aktivnějšímu přístupu pacientů k fyzioterapii, k dodržování doporučených zásad a intenzity cvičení a umožní vlastní kontrolu správnosti cvičení a zlepšení funkce končetiny. Dojde tak ke zkrácení hospitalizace i snížení počtu ambulantních návštěv a zlepší se integrace pacientů po poškození mozku (hlavně po CMP a poranění mozku) do společnosti. Program Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen navazuje na stejný projekt z minulého roku, při kterém došlo k velmi významnému záchytu patologií (až 30 procent). Včasný záchyt onemocnění sníží riziko poruchy vývoje plodu, a tím i budoucí náklady na zdravotní péči. red n n Náklady smluvních zdravotnických zařízení VZP nabízí přehledy nákladů Od května budou vybraná smluvní zdravotnická zařízení pravidelně dostávat sestavy obsahující přehled nákladů na předepsaná léčiva, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vybraných odbornostech. Tyto přehledy jsou kromě ambulantních specialistů, gynekologů a nemocnic určeny i praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Díky zmíněnému přehledu budou mít zdravotnická zařízení možnost průběžně sledovat vývoj nákladů výše uvedených ukazatelů měsíc po měsíci. Poskytované údaje o nákladech na předepsaná léčiva, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči (konkrétně u odborností 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 810, 812 až 819, 822 a 823) mají pouze informativní charakter, nejedná se o závazné referenční hodnoty (v přehledu není zohledněný přepo čet na nový seznam zdravotních výkonů a korunové náklady na ZUM, ZULP a vyžádanou péči). Důvodem pro poskytování těchto sestav je snaha VZP o efektivní čerpání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Přehledy nákladů mají poskytnout možnost přizpůsobení rozsahu a struktury preskripce vývoji nákladů jednotlivých zdravotnických zařízení. VZP doufá, že předávání informací přispěje k lepší orientaci zdravotnických zařízení ve sledovaných ukazatelích a že se prohloubí a zkvalitní vzájemná spolupráce a komunikace mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče. Přehled nákladů by měl přispět k tomu, aby se zdravotnická zařízení nemusela obávat dopadů regulačních opatření, která by mohla být uplatňována v důsledku narůstajícího objemu preskripce. Vzhledem k tomu, že případná zvýšená preskripce může být výsledkem působení objektivních vnějších i vnitřních faktorů, může VZP tyto skutečnosti při uplatňování regulačních mechanismů zohlednit. Sestavy obsahují kumulované náklady výše uvedených ukazatelů od počátku roku až po aktuálně zpracované období. Tyto hodnoty jsou porovnány se stejným obdobím roku 2009 a Rok 2008 je uveden z toho důvodu, že byl stanoven vyhláškou MZ č. 471/2009 Sb. jako referenční období pro rok Přehled nákladů se bude skládat ze dvou částí: n Finanční náklady VZP na léky a zdravotnické prostředky v tomto přehledu jsou srovnávány náklady konkrétního zařízení rozdělené dle jednotlivých skupin materiálu, tedy HVLP, IVLP a ZP. U každé položky bude vyčíslen rozdíl a procentní změna mezi roky 2010, 2009 a n Bodové náklady VZP na vyžádanou péči tento přehled představuje souhrn nákladů na vyžádanou péči konkrétního zařízení ve výše uvedených odbornostech. Opět budou vypočteny rozdíly a procentní nárůst či pokles oproti roku 2009 a Sestavy budou předány buď přímo na jednotlivých územních pracovištích při předávání dávek dokladů zdravotnického zařízení, nebo poštou (tento způsob se týká těch zařízení, která předávají dávky prostřednictvím Portálu VZP nebo zasílají vyúčtování poštou). V případě, že zdravotnické zařízení projeví zájem o podrobnější rozpis specifických nákladů, lze údaje v přehledu rozklíčovat až na jednotlivé identifikační kódy péče (léků, zdravotnických prostředků či vyžádaných výkonů). n ing. Ivan Maštalíř, Odbor úhrad zdravotní péče VZP ČR foto: VZP n Zlatý záchranářský kříž Nejodvážnější zachránce ocenil i ředitel VZP V šeobecná zdravotní pojišťovna se i letos stala hlavním partnerem projektu Zlatý záchranářský kříž, jehož posláním je ocenit výjimečně zvládnuté záchranářské zásahy profesionálů a obětavé činy první pomoci laiků. Ve středu 14. dubna předal prezident Klaus všem, kteří byli nominováni do soutěže O nejlepší záchranářský čin roku 2009, vyznamenání Zlatý záchranářský kříž. V kategorii laiků dostal toto nejvyšší ocenění jednadvacetiletý student Matěj Novák za duchapřítomnou záchranu mladé ženy. Při cestě k přátelům si všiml, jak visí z okna panelového domu. Spočítal si poschodí, vyběhl nahoru, vykopl dveře bytu a ženu, která již byla na pokraji vyčerpání, z okna vytáhl. Za jeho hluboce lidský čin mu na Pražském hradě poděkoval i ředitel VZP Pavel Horák a předal mu dárek od VZP. Zlatý záchranářský kříž v kategorii profesionálů získal policista, který vytáhl sebevraha z ledové Jizery. Oceněny byly také například týmy hasičů, které zachránily nejméně osm lidí před bleskovou povodní. Cenu za nejkurióznější záchranářský čin roku si odnesl záchranář, který úspěšně resuscitoval třináctiletého chlapce. Při resuscitaci trvající 43 minut si poradil s téměř neřešitelnými komplikacemi. Poděkování z úst prezidenta republiky i ředitele VZP patřilo i dalším oceněným, kteří prokázali svými činy nemalou odvahu a předvedli excelentní záchranářské výkony. Celostátní soutěž o nejlepší záchranářský čin vyhlašuje již od roku 1999 časopis Rescue Report. Nejlepší činy jednotlivců či záchranářských týmů za uplynulý rok vybírá porota, v níž jsou zastoupeni profesionální záchranáři, a to v následujících kategoriích: Záchranářský čin laiků, Záchranářský čin profesionálů jednotlivců, Záchranářský čin profesionálního týmu, Nejkurióznější záchranářský čin, Humanitní čin mimo území ČR a Cena za výjimečný přínos pro záchranářství. red n

2 2 infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. Dubna 2010 odborné texty n Prevence kolorektálního karcinomu Familiární adenomatózní polypóza mimostřevní projevy Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je autozomálně dominantně dědičné onemocnění charakterizované desítkami až stovkami (v některých případech tisíci) adenomatózních polypů tlustého střeva a konečníku, vznikajících během druhé dekády života. Téměř u každého pacienta dochází k malignímu zvratu některého z polypů, pokud není včas zahájena léčba. Proto je nezbytné znát všechny příznaky, včetně mimostřevních, které mohou sloužit k časné diagnostice tohoto syndromu. Kolorektální karcinomy bývají obvykle mnohočetné a vznikají v mladém věku. Méně agresivní variantu FAP, takzvanou atenuovanou formu, charakterizuje menší počet střevních polypů (10 až 100) vznikajících v pozdějším věku, s nižším rizikem jejich zhoubného zvratu. Příčinou klasické i atenuované formy FAP bývá zárodečná mutace APC (adenomatous polyposis coli) genu lokalizovaného na dlouhém raménku 5. chromozomu v oblasti 5q21 q22. Přibližně v 75 procentech se tato mutace dědí, zatímco ve zbylé čtvrtině vzniká de novo (sporadicky). Pacienti s FAP bývají dlouhou dobu bez klinických potíží, eventuálně se u nich objevuje krvácení z konečníku či chudokrevnost. Vznik samotného karcinomu se může projevit dlouhodobou zácpou či průjmy, bolestí břicha a úbytkem na váze. U většiny pacientů s FAP se vyskytují mimostřevní příznaky, jak zhoubné (maligní), tak nezhoubné (benigní). Nejčastěji jde o polypy tenkého střeva a žaludku, které jsou spojeny s rizikem jejich zhoubného zvratu. Další méně časté malignity se nacházejí ve štítné žláze, mozku, játrech a pankreatobiliárním traktu. Nezhoubné projevy mohou postihovat kůži, měkké tkáně a kosti. Vyskytují se i zubní anomálie a postižení sítnice oka. Gardnerův syndrom je klinická (respektive fenotypická) varianta FAP s nápadnými mimostřevními příznaky, které mohou sloužit jako marker pro včasné odhalení onemocnění, a tak v konečném důsledku vést k záchraně života pacienta. Prakticky u většiny nemocných FAP je možné nalézt alespoň některý z příznaků Gardnerova syndromu. Kožní a povrchové měkkotkáňové projevy Nejvýznamnějším kožním nálezem u Gardnerova syndromu jsou mnohočetné infundibulární (epidermoidní) cysty, které se vyskytují u více než poloviny pacientů. Cysty vznikají v časném věku, vzácně mohou být přítomny již při narození, a nejčastěji jsou lokalizovány na obličeji, ve kštici a na končetinách (obr. 1). Histopatologicky se ve většině případů neliší od svých sporadických (náhodných) protějšků, avšak u některých cystických struktur ve spojení s Gardnerovým syndromem byly popsány rysy napodobující pilomatrixom, kožní adnexální nádor s diferenciací do vlasových struktur (obr. 2). Tato matrikální diferenciace u infundibulárních cyst je vždy pro odečítajícího patologa vodítkem k podezření na tento syndrom. Mnohočetné pilomatrixomy byly také popsány u pacientů s FAP, avšak jejich nález není specifický, neboť se mohou vyskytovat i v rámci jiných syndromů. Typickým povrchovým měkkotkáňovým projevem u pacientů s FAP/Gardnerovým syndromem je takzvaný nuchální typ fibromu, který postihuje stejnoměrně obě pohlaví, a dále takzvaná non-nuchální varianta fibromu, asociovaná s FAP. Prvopopis těchto charakteristických lézí ve světové literatuře náleží právě pracovníkům naší laboratoře (Michal M. a spol. Nuchal type fibroma. Cancer 1999:85:155 63). Navzdory názvu se tyto měkkotkáňové tumory nejčastěji vyskytují v rámci Gardnerova syndromu extranuchálně, tedy mimo šíjovou oblast zad (Michal M. a spol. Non-nuchal-type fibroma associated with Gardner s syndrome. A hitherto-unreported mesenchymal tumor different from fibromatosis and nuchal-type fibroma. Pathol Res Pract 2000;196:857 60), bývají často mnohočetné a zpravidla vznikají v první dekádě života (Michal M. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of Soft Tissue and Bone. Nuchal-type fibroma. Lyon 2002, 75). Klinicky se prezentují jako otok či nápadná podkožní rezistence (Michal M a spol. Gardner s syndrome associated fibromas. Pathol Int 2004;54:523 6). Histopatologicky jde o fibrózní proliferaci měkkých tkání podkoží, do které může být typicky zavzata tuková tkáň, periferní nervy či adnexální struktury (obr. 3). V rámci FAP/Gardnerova syndromu byly popsány i jiné kožní projevy (například lipomy, leiomy omy, neurofibromy, desmoid tumory, pigmentové kožní léze, bazocelulární karcinom), jejichž nález však není specifický pro daný syndrom. Gastrointestinální projevy mimo oblast tlustého střeva a konečníku Nejčastější mimostřevní manifestací FAP je nález gastrointestinálních polypů včetně adenomů. Léze žaludku jsou typicky neadenomatózní benigní polypy vznikající ze žlázek fundu, vyskytují se zhruba u 50 procent případů FAP. Tyto léze nemají maligní potenciál. Adenomatózní polypy žaludku představují asi jen 10 procent případů a nejčastěji vznikají ve spodní třetině žaludku, v takzvaném antru. Z těchto polypů může vzniknout karcinom. Adenomatózní polypy dvanáctníku se nacházejí u 30 až 70 procent případů FAP, nejčastěji postihují periampulární oblast. Také tyto léze ohrožují své nositele maligním zvratem. Obecně je u pacientů s FAP 100 až 330krát vyšší riziko vzniku karcinomu tenkého střeva ve srovnání s obecnou populací. Právě tyto zhoubné nádory tenkého střeva jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí pacientů s FAP, a to hned po pokročilém kolorektálním karcinomu a karcinomu ve stadiu metastáz. Desmoid (agresivní fibromatóza) je typickou komplikací profylaktické kolektomie či jiného traumatu u pacientů s FAP. V porovnání s běžnou populací se u těchto nemocných vyskytuje tisíckrát častěji. Histopatologicky jde o lokálně agresivní proliferaci fibroblastů a myofibroblastů, nejčastěji postihující dutinu břišní (zhruba v 80 procentech případů), břišní stěnu (v 10 až 15 procentech) a eventuálně jiné oblasti mimo břicho (ve zhruba pěti procentech případů). Přestože desmoid nemetastazuje, jeho komplikace v případě intraabdominální lokalizace (například obstrukce střeva a močovodu, perforace střevní stěny, krvácení, vznik enterokutánní píštěle) mohou být život ohrožující. Oční projevy U 70 až 80 procent pacientů s FAP je přítomna takzvaná kongenitální hypertrofie pigmentového epitelu sítnice (CHRPE). Jde o mnohočetné projevy postihující sítnici obou očí, které představují patognomický nález u FAP. CHRPE je obvykle přítomna od narození a je zcela asymptomatická. Ve většině případů nemá maligní potenciál, avšak bylo popsáno několik nízce maligních adenokarcinomů pigmentového epitelu sítnice, vycházejících z ložisek CHRPE. Ústní a maxilofaciální projevy U FAP se často vyskytují osteomy, odontomy a abnormální zubní nálezy. Osteomy obvykle postihují jak dolní, tak horní čelist, bývají mnohočetné a vznikají kolem puberty. Většina z nich nezpůsobuje svému nositeli žádné potíže, některé však mohou vést k tvrdému zduření postižené čelisti, k narušení otvírání úst, k poruše řeči. Odontomy jsou nezhoubné nádory tvořené všemi složkami vyvíjejícího se zubu. Mohou být mnohočetné, nejčastěji postihují premolární oblast dolní a horní čelisti (obr. 4 A). Častým nálezem je i nadpočetný chrup. Tyto zuby jsou obvykle malé, kolíkovitého tvaru (obr. 4 B). Centrální nervová soustava Nejčastějším tumorem postihujícím centrální nervovou soustavu u FAP je meduloblastom mozečku, který vzniká zejména u žen mladších 20 let. Riziko jeho vzniku je 92krát vyšší než u běžné populace. Turcotův syndrom je označení pro primární tumor centrální nervové soustavy, vznikající u pacientů s kolorektálními adenomy a karcinomy. Vzhledem k tomu, že někteří autoři používají toto označení pro pacienty s FAP a jiní pro osoby s hereditárním nepolypózním kolorektálním karcinomem (HNPCC; takzvaný Lynchův syndrom), rozlišují se v současné době dvě podjednotky tohoto syndromu. První je asociována s glioblastomy postihujícími pacienty s HNPCC a zárodečnou mutací v jednom z takzvaných mismatch repair (MMR) genů, druhá s meduloblastomy, vzácně glio blastomy vznikajícími v souvislosti s FAP a zárodečnou mutací v APC genu. Játra, slinivka břišní Další maligní tumory se mohou vyskytovat v játrech (hepatoblastom) či postihovat slinivku břišní (mucinózní adenokarcinom). Jde o poměrně vzácné komplikace, avšak je třeba zdůraznit, že osoby s FAP jsou vznikem těchto tumorů ohroženy ve větší míře než běžná populace. A B Obr. 3: Nuchální fibrom tvořený silnými, nahodile uspořádanými kolagenovými snopci, se zavzatým ostrůvkem tukové tkáně (A) a nervovými strukturami (B) (barvení H&E). Závěr Podezření na FAP a jeho fenotypickou variantu, takzvaný Gardnerův syndrom, vyslovuje nejčastěji gastroenterolog, dermatolog a patolog. Identifikace těchto pacientů a jejich pokrevních příbuzných vyžaduje další vyšetření, které lze provádět jen na specializovaných patologických pracovištích disponujících molekulárně-biologickými metodami. Jde o genetické testování na přítomnost mutace v APC genu. U pacientů s mnohočetnými kolorektálními polypy, u kterých se neprokáže zárodečná mutace v tomto genu, zahrnuje diferen ciálně-diagnostická rozvaha takzvanou recesivně dědičnou polypózu podmíněnou bialelickou zárodečnou mutací v genu MYH (synonymum MUTYH), který je lokalizován na 1. chromozomu. Po stanovení diagnózy následuje pravidelné sledování (dispenzarizace) a terapie těchto pacientů, která by měla být vždy týmovou spoluprací mezi onkologem, gastroenterologem, chirurgem, patologem, dermatologem a eventuálně dalšími specialisty. Znalost mimostřevních příznaků FAP, které často předcházejí anebo vznikají současně s kolorektálními polypy, je nesmírně důležitá, neboť umožňuje včasné odhalení těchto nemocných a jejich pokrevních příbuzných, kteří jsou nositeli zárodečné mutace, a jejich následnou adekvátní l é č b u. A B n prof. MUDr. Michal Michal 1, 2 MUDr. Denisa Kacerovská, PhD. 1, 2 doc. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc. 1, 2 1 Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, 2 Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň Obr. 4 A: Složený odontom v levé polovině dolní čelisti (viz šipka); B: Nadpočetné premoláry v mandibule (dva nadpočetné premoláry v pravé polovině a jeden v levé polovině dolní čelisti, viz šipky). Štítná žláza Incidence nádorů štítné žlázy u FAP je jedno až dvě procenta, s průměrným věkem diagnózy mezi 25. až 30. rokem života. Postiženo je pře A Obr. 1 A: Mnohočetné, nenápadné kožní cysty na obličeji (viz šipky); B: Drobná polokulovitá papula žlutobělavé barvy pod ušním boltcem představující kožní epidermoidní cystu (viz šipka). B Obr. 2: Infundibulární (epidermoidní) cysta v kůži, s rysy napodobujícími pilomatrikální struktury (barvení H&E). vážně ženské pohlaví. Téměř patognomickým nálezem u FAP je takzvaná kribriformní morulární varianta papilárního karcinomu štítné žlázy (obr. 5). Obr. 5: Kribriformní morulární varianta papilárního karcinomu štítné žlázy kribriformní a tubulární nádorové struktury obklopené úzkým sklerotickým stromatem (barvení H&E).

3 infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. dubna 2010 kvalita péče 3 foto: VZP n Program AKORD Pacient, lékař a pojišťovna musí být rovnocennými partnery V Jihočeském kraji byl program kvality péče AKORD zahájen v lednu 2009 jako pilotní projekt, zároveň se zkoušel i v dalších třech regionech. MUDr. Lubora Kinšta, místopředsedu Sdružení praktických lékařů, jsme požádali o zhodnocení více než ročního fungování tohoto projektu, který je od letošního ledna rozšířen na celou Českou republiku. n Českolipská nemocnice je jediným lůžkovým zařízením na Českolipsku. Rozsah poskytované péče je a vždy bude pro zdejší spádovou oblast velice citlivou záležitostí, proto všechny především zajímá, zda se nebude snižovat. Již několikrát naše krajská pobočka VZP sdělila, že nemá zájem měnit rozsah péče poskytované českolipn Program funguje na území Jihočeského kraje již více než rok a vy sám jste do něj zapojen. Jakým způsobem jste ho vnímal na začátku jeho fungování a jak ho hodnotíte nyní? Program jsem vnímal jako součást očekávaných legislativních změn v systému veřejného zdravotního pojištění. Těšil jsem se, že v České republice konečně dojde k zavedení skutečného pojištěneckého systému, a nikoli jen k pokračování výběru zdravotní daně. Tento produkt měl kvalitativně zlepšit vztahy mezi pojištěncem a jeho zdravotní pojišťovnou. S ročním odstupem zatím vnímám projekt jen na úrovni vztahu zdravotnické zařízení pojišťovna. Přesto jej hodnotím pozitivně, protože se podařilo některé prvky zlepšující komfort pro pojištěnce implementovat do smluv. Jde v první řadě o zavedení objednacího systému, včetně zajištění objednání k následným vyšetřením u ambulantních specialistů. n A není toto objednávání pacientů na určitou hodinu a případná následná objednávání ke specialistům příliš časově náročné? Časová náročnost je zanedbatelná, protože veškerá komunikace probíhá elektronicky. Práce je pro lékaře minimálně zatěžující také ve smyslu komunikace s pojišťovnou. Změna je v koncepci ordinace díky AKORDu jsme zkrátka přátelštější vůči pacientům-pojištěncům. Musím však říci, že systém objednávání pacientů, včetně objednávání ke specialistovi, praktikuji již mnoho let. Pokládal jsem vždy za rozumné kolegovi specialistovi vysvětlit, proč požaduji konziliární vyšetření, informovat jej, jaká vyšetření jsem už udělal, a v neposlední řadě jsem pak domluvil pro pacienta přesný termín návštěvy. Tohle všechno vlastně AKORD umožňuje a právně ukotvuje. n Jaké výhody vám AKORD přinesl? Které jsou pro vás nejdůležitější? Zásadní výhodu spatřuji právě v rámci organizace práce, de facto v právním zaštítění objednacího systému. Objednací systém mám od počátku své praxe, ale nebyl pacienty příliš využíván. Dříve se mohlo stát, že se v čekárně setkali někteří spolu nepříliš komunikující pacienti a ten objednaný neměl žádný právní nárok na ošetření v domluveném termínu. Používal se systém lidově řečeno kdo dřív přijde, ten dřív mele. Výhoda objednání se pak ztrácela. Díky programu AKORD máme ve smlouvě, že objednací systém má právní zakotvení, že se máme snažit dodržovat 15minutový čekací limit. Objednávám pacienty v půlhodinových intervalech. Tím pádem na ně mám více času, a to je obrovské plus. Při rozhovoru mi pacient třeba ve 12. minutě řekne to, co by mi jinak nestačil sdělit nebo by mi to řekl až při další návštěvě. To může být velmi důležité pro strate gii diagnostického postupu a pro zahájení terapie. Z hlediska obsahu AKORDu oceňuji i zpětnou vazbu. Dostávám se k informacím, jak se u daného typu nemoci chovám jako zdravotnické zařízení v konkrétním časovém úseku, jak frekventní jsou ty či ony léky, a dostanu srovnání s ostatními kolegy zapojenými do programu. Letos se podle mých informací výrazně zvýšil počet praktických lékařů pro dospělé, kteří se do něj zapojili, na společných setkáních si pak můžeme vyměňovat zkušenosti. n Změnila se po vašem zapojení do programu AKORD komunikace s pojišťovnou? Dlouhá léta jsme my lékaři byli stavěni do nepřátelské role vůči pojišťovně, teď je kvalita komunikace jiná, a to i díky AKORDu. Mám možnost například přímo kontaktovat koordinátora v pojišťovně, se kterým mohu řešit nejrůznější problémy a třeba zjistit, zda můj pa cient bude čekat na endo protézu tři roky v jedné nemocnici, nebo zda jej přijmou v jiné nemocnici v kraji s čekací dobou půl roku. Koordinátor zkrátka umožňuje efektivnější řešení situace, a to pochopitelně šetří pojišťovně peníze. A pokud i pacient souhlasí, zlepšuje se také komfort pro něj. n Jak na AKORD reagují vaši pacienti? Zaregistrují ho? Komentují to nějak? Někteří pacienti jsou s AKORDem okamžitě srozuměni, objednací systém jim vyhovuje, jiným ovšem výhody programu musím, někdy marně, vysvětlovat. Těch je naštěstí menšina odhaduji 10 procent. Většina pacientů vnímá AKORD jako dobrý krok vpřed. Je ale nutné uvést, že máme každý den ráno dvě hodiny ordinační doby bez objednání, určené primárně pro akutní potíže, většinou infekčního původu. n Spolupracujete s dalšími lékaři zapojenými do programu AKORD, třeba ohledně léčby pro konkrétního pacienta či objednání návazného vyšetření? Ano, spolupracuji. Doufám také, že program AKORD bude v budoucnu se změnou softwaru schopen vzájemně výhodnou výměnu informací ještě rozvíjet a že se do projektu přidají i ambulantní specialisté a lůžková zařízení. A pokud se to stane i legitimním produktem skutečného zdravotního pojištění, budu si již připadat jako v Evropě. n Podařilo se vám ve vaší ordinaci skloubit péči o pacienty pojištěné u VZP s pacienty od ostatních pojišťoven, zejména vzhledem k patnáctiminutovému čekacímu limitu? Ano, bez velkých problémů. Podobné programy, jako má VZP, koncipovaly i některé další zdravotní pojišťovny, které také preferují objednací systém. A když je někdy poptávka větší, vždy se nám podaří pacienta vmezeřit do ordinační doby, například po pacientovi, který přichází jen na kontrolní návštěvu. n Na čem by podle vás české zdravotnictví mělo stavět? Základem jsou vyrovnané vztahy mezi pacientem, lékařem a zdravotní pojišťovnou. Jeden bez druhého, potažmo bez třetího nemůže dobře fungovat, zároveň nikdo nesmí být nadřazen dvěma ostatním. Z pacienta se musí stát subjekt, nikoliv objekt. Subjekt je totiž součástí systému, a nemusí přitom znát medicínu ani pojistnou matematiku. n Zapojila se čtvrtina praktických lékařů Eva Hokrová Cílem programu kvality péče AKORD je zejména zkvalitnit a zefektivnit poskytování zdravotní péče, a to jak z hlediska pacienta, tak lékaře. I proto tento program dostal do vínku slogan Komfort pro pacienty, servis pro lékaře, což by pro pacienty mělo znamenat zejména úsporu času, vhodné odborníky bez hledání a také žádná nadbytečná vyšetření. Servisem pro lékaře je zejména přímý kontakt na koordinátora v pojišťovně, který mu poskytuje aktuální data užitečná pro jeho rozhodování, ať jde o zajištění návazné specializované péče, nebo jen o zvýšení komfortu pacienta. K 1. lednu 2010 bylo v Jihočeském kraji do programu zapojeno 102 praxí, z toho 83 praktických lékařů a 19 praktických lékařů pro děti a dorost, což odpovídá jedné čtvrtině všech praktických lékařů v regionu. Díky tomu zde může komfort pro pacienty využít více než 120 tisíc pojištěnců VZP. n Osobnost VZP Kvalita poskytované péče patří mezi hlavní kritéria hodnocení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jedním z nejvýznamnějších zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Nejdůležitější zdravotní pojišťovnou je pro ni VZP. Ředitele krajské pobočky VZP pro Liberecký kraj ing. Jiřího Benedikta jsme proto požádali, aby nám prozradil, jakou zdravotní péči pro své pojištěnce zde VZP sjednala pro letošní rok. skou nemocnicí. V dnešní době se ovšem mnohé nemocnice potýkají s nedostatkem lékařského personálu, Česká Lípa není výjimkou. Naše zdravotní pojišťovna musí dbát na kvalitu poskytované péče, a ta je mimo jiné podmíněna i kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Proto klademe důraz na splnění všech podmínek personál ních i technických. Je na vedení nemocnice, jak stanovené podmínky splní. n Jak vidíte budoucnost této nemocnice, jejíž největší slabinou jsou předimenzované prostory, navíc je třeba rekonstruovat obvodový plášť a celkově zateplit budovu? Fakt, že nemocnice byla postavena poměrně nešťastnou technologií, jí dnes svazuje ruce a peníze na rekonstrukci obtížně hledá. Provozní náklady na energie jsou zbytečně velké, a podvazují tak investiční rozvoj i v oblasti zdravotnické techniky. Nicméně jistotou pro tuto nemocnici je její pevné zasazení ve zdravotnickém systému kraje, a proto předpokládám, že jak vlastník Liberecký kraj tak vedení nemocnice najdou prostředky na obnovu. Zdravotní pojišťovny pak zajistí úhradu zdravot ní péče poskytnuté jejich klientům. n Jaký je podle vás ideální model poskytované zdravotní péče, aby systém ekonomicky nekolaboval a spokojeni byli jak zdravotníci, tak pacienti? Existuje vůbec něco takového? V celém světě se takový pokud možno ideální model hledá. Nikde to nefunguje bez problémů. Je proto potřebné využít dobrých zkušeností a aplikovat je i u nás, i kdyby měly být takzvaně nepopulární. Vedle stanovení standardního rozsahu zdravotní péče, hrazeného z veřejného solidárního zdravotního pojištění, by podle mého názoru mělo foto: VZP existovat i komerční připojištění na nadstandardní péči. Tak by se alespoň část zdravotního pojištění stala skutečným pojištěním, závislým i na chování klienta v systému a jeho péči o vlastní zdraví. Zjednodušeně řečeno, kdo si svého zdraví neváží, například nechodí na preventivní prohlídky, bude za poskytnutou péči platit více nebo si zaplatí dražší zdravotní připojištění. Náš zdravotnický systém nemůže fungovat jako dosud na principu švédského stolu, ze kterého si každý vezme, co chce. Aby i to nejdražší jídlo zbylo v každém okamžiku na všechny, muselo by být vstupné na takovou hostinu hodně vysoké. Tak nesmyslně drahou hostinou je současný systém poskytování zdravotní péče v ČR. Je jen otázkou času, když už si jej nebudeme moci dovolit. Domnívám se, že musíme všichni očekávat změnu v zájmu svém a v zájmu udržení kvalitní zdravotní péče. n Stanislav Šetina, specialista marketingu a komunikace krajské pobočky VZP ČR pro Liberecký kraj

4 4 VZP se představuje infoservis vzp, číslo, ročník 1, 26. Dubna 2010 n Krátce z regionů Nová lůžka dlouhodobé péče Nové pracoviště s celkem 21 lůžky dlouhodobé intenzivní péče otevře Nemocnice Tanvald s podporou krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Liberecký kraj. Zařízení tohoto typu, určené pro specifickou skupinu pacientů, liberecký region postrádal. Důstojná dlouhodobá péče je zaručena odborností zdravotnického personálu i novým vybavením včetně moderních přístrojů. Nový typ péče v Tanvaldu nahradí již v červnu lůžka z oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP). Podporou rozšiřování počtu nemocničních lůžek dlouhodobé intenzivní péče VZP reaguje na rostoucí potřeby pacientů a nemocnic. Již v polovině roku 2009 liberecká pobočka VZP podpořila v Nemocnici Frýdlant vznik celkem pěti lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče s vyšší mírou poskytovaných služeb. V Domažlicích oceňovali dárce krve Jedenáct stříbrných medailí profesora Janského, devatenáct zlatých medailí a dále také osm Zlatých křížů 3. třídy a dokonce i Zlatý kříž 2. třídy čekalo 8. dubna na dárce z domažlického regionu v obřadní síni domažlické radnice. Nejspolehlivější, nejvěrohodnější a nejsilnější důkaz mravnosti je to, když někdo něco udělá bez nároku na odměnu a dokonce jeho dobrý čin nemá adresáta, pronesla ve svém vystoupení k dárcům Jana Lexová, 1. viceprezidentka Českého červeného kříže. Držitelem Zlatého kříže 2. třídy se stal Zdeněk Soukup z Ostromeče, který má za sebou již 141 odběrů. K dárcům promluvil i JUDr. Jiří Wimmer, CSc., ředitel odboru služeb klientům plzeňské krajské pobočky VZP, a starosta Domažlic Miroslav Mach. Po slavnostním aktu si všichni připili vínem ve stejné barvě, jakou má jimi nezištně darovaná životodárná tekutina. V Olomouci otevírají chodecké stezky Ve středu 5. května bude v Olomouci slavnostně otevřena II. etapa chodecké a běžecké stezky. Trasy čtyř různě dlouhých stezek vedou olomouckými parky a lidé všech věkových kategorií si na nich mohou otestovat svoji kondici a začít ji i postupně zvyšovat. Program začíná v 15 hodin za pavilonem A výstaviště Flora Olomouc mimo jiné se každý chodec bude moci zapojit do pokusu o český rekord v nordic walking (severské chůzi). Část programu bude věnována projektu Srdce srdcí, v rámci kterého byl ze stovek studentů sestaven dynamický model srdce a vytvořen český i světový rekord v kategorii Největší hodina biologie. V proběhne vyhlášení výsledků doprovodných soutěží a předání cen vítězům. Partnerem akce je VZP. foto: VZP n Dění v regionech V Praze je síť zdravotnických zařízení dostatečná Mezi krajskými pobočkami VZP zaujímá pobočka pro kraj Hlavní město Praha výjimečné postavení. Její základní charakteristikou je, že na relativně malé rozloze ve srovnání s jinými kraji ČR je soustředěno velké množství pojištěnců a značná kapacita zdravotní péče. O tom a o dalších specifikách Prahy jsme hovořili se zastupujícím ředitelem této pobočky, ředitelem Odboru služeb klientům ing. Jiřím Malátem. n O Praze je známo, že je zde poskytována ve velkém rozsahu péče specializovaného a superspecializovaného typu. Jaký to má vliv na práci KP Praha? V Praze je bezkonkurenčně největší počet fakultních nemocnic a specializovaných medicínských ústavů pro nejnáročnější a často i nestandardní medicínské výkony a přístupy. Nezanedbatelnou složku proto představuje poskytování péče na speciálních přístrojích a s pomocí speciální laboratorní diagnostiky. To s sebou pro KP Praha samozřejmě přináší především náročnost při zajištění nasmlouvání této péče v oblasti systému jejích úhrad a v neposlední řadě i v systému kontroly provedení vykazované zdravotní péče tak, aby mohla být hrazena dle smluvní dohody. n Na území hlavního města není poskytována lázeňská péče, znamená to, že se KP Praha lázeňskou péčí vůbec nezabývá? Smluvně ne, neboť v Praze nejsou žádné lázně. Naopak však vzhledem k rozsahu specializované a superspecializované péče řeší velmi složité indikace k lázeňské péči, například překlady z lůžka na lůžko, a to i mimopražských pacientů. KP Praha zajišťuje a zpracovává výrazně větší procento lázeňských návrhů, než by odpovídalo počtu jejích pražských pojištěnců. n Jak se KP Praha vypořádává s nedostatkem lůžkové kapacity následné péče? Stále na tomto problému pracujeme. V poslední době vzniklo několik zdravotnických zařízení s lůžky následné péče a současně se snažíme smluvně zajistit určitou restrukturalizaci lůžek stávajících smluvních zdravotnických zařízení tak, aby došlo k jejich lepší ekonomické využitelnosti. Tato skutečnost je v souladu i s podklady a studiemi Magistrátu hlavního města Prahy. n Praha je oproti Středočeskému kraji střediskem a garantem spíše té drahé specializované péče. Komunikujete se svým kolegou ve Středočeském kraji tak, aby byly postupy obou krajských poboček sjednoceny? Ano, i toto je v současné době jeden z vážně řešených problémů mezi našimi krajskými pobočkami. KP Praha se na sjednocený postup velmi důkladně připravuje, musí především získat informace o zdravotní péči poskytované pojištěncům obou krajů ve zdravotnických zařízeních těchto krajů. Naším cílem je, aby zdravotní péče byla poskytována včas, kvalitně a neopakovala se. Součinnost Středočeského kraje a Prahy je z mého pohledu do budoucna nezbytná, a jakmile budou zajištěny požadavky centrálního zpracování dat, bude i velmi efektivní. n Zpracovává si KP Praha vlastní analýzy kvality a zneužívání zdravotní péče? Rozhodně. Praha má malé, ale dostatečně výkonné samostatné oddělení analýz, které připravuje podrobné podklady ke kvalitě péče a zároveň analyzuje nadbytečnou (zneužitou) péči tak, aby mohla pobočka plnit parametry svého zdravotně pojistného plánu. n Často se předmětem spekulací stává i zmíněná smluvní politika v oblasti ambulantní i lůžkové péče a v neposlední řadě i komplementu (radiodiagnostika a laboratoře). Jak je to na vaší pobočce? U nás existuje průhledná politika smluvních vztahů, kdy jsou jasně vydělené kompetence, co smí na jednotlivých úrovních zajistit příslušný pracovník. Ten rozhoduje v rámci nastavených pravidel, která ctí celá KP Praha. Sporné Ambulance sdružené v drobné polikliniky jsou výhodnější z důvodu ekonomizace a kvality péče. případy jsou se mnou vždy konzultovány. Zásadní pravidla jsou tři. Za prvé: v Praze je síť zdravotnických zaří zení dostatečná. Jako zpětnou vazbu bereme stížnosti svých klientů na nezajištění péče v dané odbornosti a víme, že problémem v některých odbornostech zůstávají čekací doby a kvalita ošetření. Za druhé: am bulance sdružené v drobné polikliniky a řetězce jsou výhodnější z důvodu ekonomizace a kvality poskytování a zastupitelnosti této péče bráníme se proto přílišnému rozvoji jednotlivých ambulancí. A za třetí: při nasmlouvání nového zařízení KP Praha důsledně dbá na výsledky výběrových řízení a smluvní vztah výjimečně povolí, a to jen při kladném výsledku. Jinak rozhodně nikoli, i když jí to právní řád jednoznačně neukládá. n Nebráníte vlastně volné soutěži a vstupu nových zdravotnických zařízení na trh tím, že i při kladném výsledku výběrového řízení neuzavřete s těmito zdravotnickými zařízeními smluvní vztah? Určitým způsobem ano. Ale vzhledem k tomu, že naše zkušenost a již uzavřené smluvní vztahy garantují našim stávajícím smluvním partnerům úhradu péče a my máme pouze omezený zdroj financí, není jiná možnost. Rozhodně musím uvést, že při převzetí péče novým subjektem se péče v ostatních zdravotnických zařízeních nesníží to je léty prověřená skutečnost! n Jak jsou v rámci KP Praha řešeny služby klientům a smluvním partnerům? Vedle řady klientských míst, kde naši klienti a smluvní partneři komunikují s pojišťovnou osobně, je velmi výrazně podporována elektronická komunikace. Počet klientů, kteří s námi takto komunikují, se blíží čtyřem tisícům. Pražská pobočka se podílí největší měrou na celkové elektronické komunikaci VZP. Obecně je cílem pojišťovny do roku 2011 výrazně zvýšit podíl elektronické komunikace na celkové komunikaci, a neustále tak snižovat vedení agendy v papírové formě. V této souvislosti bych rád zmínil i možnosti elektronické zdravotní knížky, kterou VZP jako jediná zdravotní pojišťovna v České republice provozuje pro své pojištěnce bezplatně. VZP při jejím zřízení a vedení spolupracuje se společností IZIP. Nespornou výhodou elektronické zdravotní knížky je nejenom detailní přehled zdravotní péče, která byla pojištěnci poskytnuta (může z něj čerpat informace například pracovník rychlé záchranné služby, který tak zjistí aktuální zdravotní stav pojištěnce), ale i možnost prověřit si průběh pojistného vztahu a stav plateb pojistného. Elektronickou zdravotní knížku si může každý pojištěnec VZP zřídit zdarma a za její užívání nic neplatí. Registrovat se může buď prostřednictvím svého praktického lékaře, nebo může využít elektronickou registraci prostřednictvím webových stránek společnosti IZIP či může využít vybraných lékáren sítě Lekis. Nově mohou také naši pojištěnci požádat o registraci na vybraných pobočkách České pošty, jedná se o ty pobočky, které nabízejí službu CzechPoint. Registrovat se tedy může snadno opravdu každý. n Zmiňujete společnost IZIP. Právě na obchodní zástupce společnosti IZIP a jejich postupy se v minulosti objevilo několik stížností. Jaké kroky VZP učinila k jejich vyřešení a jak v současnosti postupuje, aby předešla jejich opakování? V minulosti si někteří naši klienti opravdu stěžovali na obchodní zástupce společnosti IZIP. Nejednalo se přitom přímo o zaměstnance společnosti IZIP, ale pouze o pracovníky, které si společnost IZIP externě najímala pro tuto činnost. S původní společností byl proto rozvázán smluvní vztah a v současné době společnost IZIP využívá služeb jiné externí firmy, jejíž pracovníci jsou velmi podrobně proškoleni, podepisují etický kodex a součástí jejich smluvního vztahu jsou velmi přísné sankce za porušení stanovených postupů a pravidel. Projekt elektronických zdravotních knížek se i přes počáteční problémy, které s sebou samozřejmě každý nový projekt a jeho první fáze přinášejí, rozvíjí velmi rychlým tempem. V Praze již jeho výhod využívá přes 57 tisíc pojištěnců a více než 700 zdravotnických zařízení. Jsme rádi, že můžeme touto cestou našim pojištěncům poskytnout v oblasti zdravotní péče nadstandardní službu, kterou si bezesporu zaslouží. n Kdybyste potkal kouzelného dědečka nebo vylovil zlatou rybku, co byste si jako vrcholný manažer významné pražské instituce přál? Pokud bych mohl mít jako v pohádkách tři přání, byla by to: za prvé udržet vyrovnaný rozpočet krajské pobočky a platit pouze kvalitní péči, za druhé udržet a snažit se zvýšit počet našich spokojených pojištěnců a za třetí na podkladě standardů odborných společností neplatit nadbytečnou péči a vlastní sociální složku péče. red n Krajská pobočka VZP pro Hlavní město Prahu Na území hlavního města je u VZP pojištěno téměř 750 tisíc z celkového počtu zhruba 6,2 milionu pojištěnců VZP. S počtem pojištěnců souvisí i výše odvedeného pojistného, pražská krajská pobočka vybrala v roce 2009 na pojistném od plátců pojistného (s výjimkou státu) přibližně 25 miliard Kč, což činí 27,4 procenta z celkově vybraného pojistného za celou Českou republiku. Jen zaměstnavatelů, kteří jsou hlavními plátci pojistného, eviduje pobočka v Praze téměř 47 tisíc. KP Praha je specifická nejen v počtu pojištěnců, ale vzhledem k postavení Prahy jako hlavního města ČR a zároveň ekonomického a finančního centra republiky i v jejich struktuře, mimo jiné v počtu pojištěných cizinců. Obdobná situace panuje i v oblasti úhrad zdravotní péče. V loňském roce zaplatila VZP za poskytnutou zdravotní péči pro své pojištěnce částku zhruba 140 miliard Kč, z toho KP Praha provedla úhrady v částce 30,5 miliardy, to znamená přibližně 22 procent. Na tomto místě je nutné upozornit, že KP Praha se stará nejenom o své pražské pojištěnce. Zdravotní péče je poskytována a hrazena v Praze všem pojištěncům VZP, kteří ji potřebují, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Pražská zdravotnická zařízení se vzhledem ke svému vůdčímu postavení v oblasti specializované či superspecializované péče (vzácné metabolické, genetické a vývojové vady, speciální i standardní onkologická onemocnění, transplantační centra, neuro- a kardiocentra a další) starají o dospělé i dětské pacienty z celé České republiky. Na území hlavního města není s výjimkou lázeňské péče žádný druh zdravotní péče, která by se pojištěncům neposkytovala, a naopak je zde realizována péče, která se nikde jinde v ČR nedělá.

5 infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. dubna 2010 ví, kvalitou lidského života, životním prostředím a dalšími přírodními vědami. ABRAXAN ( Vstupenka do vědy ), cena ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se uděluje žákům a studentům do 15 let věku za práce a projekty v nehumanitních oborech. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše šesti měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. Výjimku tvoří kategorie Abraxan, kde musí být kandidát žákem základní nebo střední škopartnerství VZP 5 n Pro studenty základních a středních škol Začíná soutěž České hlavičky IV. ročník soutěže České hlavičky startuje! Je určena studentům středních a základních škol. Vítězové obdrží zajímavou finanční odměnu a mohou se těšit nejen na slavnostní předání ocenění za přítomnosti televizních kamer, ale i na vlastní televizní medailonek! Patronát nad jednou z cen má VZP. Soutěž České hlavičky má několik zvláštností. Především nejde o soutěžení v jednotlivých předmětech. Příspěvek účastníka se musí vejít do tématu, a pak už je jedno, zda jde o práci z matematiky, chemie nebo jiného oboru. Přihlásit se do ní může každý, bez ohledu na to, zda se zúčastnil i jiných soutěží, jako je například Středoškolská odborná činnost (SOČ). V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. Vítězové získají 30 tisíc Kč, pouze u kategorie Abraxan je odměna poloviční. Cena FUTURA ( Řešení pro budoucnost ) cí návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání. INGENIUM ( Svět počítačů a komunikace ), cena Všeobecné zdravotní pojišťovny, se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, programování a všech forem neverbální komunikace. MERKUR ( Ekonomie a podnikání ), cena VŠE Praha, se uděluje za práce z ekonomie a za projekty v oblasti podnikání. GENUS ( Člověk a svět kolem něj ), cena Veolia Voda, je za odborné práce, projekty a počiny, související s oblastí zdra n Cevní mozková příhoda 30 dnů pro prevenci a léčbu CMP C évní mozková příhoda může postihnout osoby v každém věku. V posledním desetiletí je stále častější její výskyt u lidí už kolem 40. roku. Může způsobit trvalé neurologické postižení, případně i smrt, pokud není velmi rychle rozpoznána a léčena. Po srdečním infarktu je druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, prodělá ji každoročně na 30 tisíc osob, z toho třetina umírá a třetina zůstává trvale postižená. VZP proto podporuje kampaň 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. V jejím rámci mohou zájemci na neurologických odděleních ve 32 nemocnicích po celé republice absolvovat v určitý den připravený program, jehož součástí jsou nejen přednášky, ale i odborná vyšetření a konzultace či diskuse o prevenci a léčbě této nemoci. Dny otevřených dveří se konají v následujících termínech: Nemocnice Blansko (5. a 19 května), ly, který do uzávěrky nedosáhl věku 15 let. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení. Hlásit se mohou sami, nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace. V rámci soutěže se koná i Hlavičkiáda studenti mohou podle své Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (28. dubna), Vojenská nemocnice Brno (28. dubna a 5. května), Nemocnice Děčín (29. dubna), Fakultní nemocnice Hradec Králové (27. dubna), Nemocnice Chomutov (5. května), Nemocnice Jičín (20. května), Nemocnice Jihlava (28. dubna a 5. května), Nemocnice Karlovy Vary (27. dubna a 10. května), Karvinská hornická nemocnice (5. května), Oblastní nemocnice Kolín (27. dubna), SZZ Krnov (6. května), Fakultní nemocnice Olomouc (28. dubna, 5. a 19. května), Fakultní nemocnice Ostrava (27. dubna a 5. května), Vítkovická nemocnice (13. a 20. května), Nemocnice Pardubice (28. dubna), Nemocnice Písek (28. dubna), je za praktické projekty, zlepšovafoto: Profimedia Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (11. května), Fakultní ne ho zájmu strávit celý den věnovaný nějakému oboru povídáním se špičkovými vědci a náv štěvou laboratoří a výzkumných pracovišť, kam se jinak nedostanou. Všechny podrobnosti o soutěži jsou na pod odkazem České hlavičky. Uzávěrka soutěže je 30. června. red n mocnice Motol (4. května), Medicon Praha 4 (17., 18. a 20. května), Ústřední vojenská nemocnice Praha (6. a 20. května), Všeobecná fakultní nemocnice (28. dubna a 5. května), Nemocnice Prostějov (28. dubna, 12. a 26. května), Oblastní nemocnice Příbram (11. května), Nemocnice Sokolov (5. května), Nemocnice Teplice (27. května), Nemocnice Třinec (27. května), Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (6. května), Orlickoústecká nemocnice (6. a 20. května), Nemocnice Vyškov (7. května), Baťova nemocnice Zlín (5. a 19. května), Nemocnice Znojmo (12. a 19. května). Přesné údaje o programu dnů otev řených dveří a další informace najdete na webových stránkách red n n Krátce z regionů VZP v Litoměřicích se stěhuje Středa 28. dubna je posledním dnem, kdy si mohou přijít klienti VZP vyřídit své záležitosti do Svatojiřské ulice, v tento den pobočka VZP v Litoměřicích na této adrese končí. Čeká ji stěhování do zrekonstruované budovy Baťa v Dlouhé ulici. Znovu své klienty přivítá v pondělí 3. května, ale již v moderně pojatém prostředí přímo v centru Litoměřic. VZP v Litoměřicích denně navštívily stovky klientů, kteří nemohli být zcela spokojeni s prostředím stávajícího místa pobočky. Přesun do zrekonstruovaných a větších prostor jim přinese komfort a rozšíření služeb. Nově budou připraveny vyvolávací systémy, které monitorují provoz jednotlivých přepážek klientského pracoviště a zkracují na minimum čekací dobu na obsloužení. Úřední hodiny pro klienty zůstávají beze změn. Kloboukové vítání jara s Mamma HELP Jihomoravská pobočka VZP se i letos stala partnerem organizace Mamma HELP sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, které pokračuje v kampani Umíme žít naplno. Symbolem se stal klobouk, který v době onkologické léčby pomůže zajistit případnou anonymitu, ale také nabízí příležitost vrátit se do společnosti bez ztráty ženského sebevědomí. Jednou z prvních letošních akcí Mamma HELP v Jihomoravském kraji je třetí ročník Kloboukového vítání jara, které proběhne v neděli 9. května od 14 hodin v Denisových sadech v Brně. Zváni jsou všichni, kdo rádi nosí klobouky nebo chtějí prožít příjemné odpoledne a podpořit dobrou věc. Součástí programu budou přehlídky klobouků, historických kostýmů, retro modelů, soutěže atd. Zazní tu také známé i neznámé melodie v podání uskupení Melody bend. Zájemci zároveň získají informace o významu prevence v boji proti nádorovému onemocnění, samovyšetření a prohlídkách na mamografu. n IZIP Nejvíce uživatelů Elektronické zdravotní knížky je Ústeckém kraji D o systému IZIP Elektronická zdravotní knížka (EZK) se letos registrovalo v průměru více než 80 tisíc nových klientů měsíčně. Nejvíce uživatelů EZK je v současnosti v mezikrajovém srovnání v Ústeckém kraji, a to více než 155 tisíc. Na Ústecku je do systému IZIP zapojeno celkem 810 zdravotnických pracovníků a 619 zdravotnických zařízení. Na systému IZIP Elektronická zdravotní knížka oceňuji, že se praktický lékař rychle dozví výsledky vyšetření ambulantních specialistů a nemusí se spoléhat na často neúplné sdělení samotného pacienta. Doufám proto, že se do systému IZIP postupně zapojí všechny nemocnice v našem kraji, říká náměstek zdravotní péče společnosti Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Jan Lami. V Ústeckém kraji pracuje více než deset tisíc lékařů, na tisíc obyvatel připadá podle Českého statistického úřadu jen 3,5 lékaře, což je pod celorepublikovým průměrem. Na jednoho lékaře v Ústeckém kraji tak vychází 288 obyvatel/pacientů, což je o 50 lidí více, než odpovídá průměru. Proto lékaři právě v Ústeckém kraji mohou dobře využít jednu z hlavních výhod EZK, kterou je možnost rychlé komunikace s pacientem a mezi sebou navzájem, která vede k efektivnějšímu stanovení diagnózy a léčby. Mnoho informací, které lékař potřebuje o pacientovi aktuálně vědět, najde v přehledné podobě v EZK. Další výhodou je možnost sdílet výsledky vyšetření a často tak předejít jejich zbytečnému opakování. Ze statistických údajů také vyplývá, že v Ústeckém kraji je nejnižší naděje na dožití u dětí narozených od roku Muži v Ústeckém kraji by se měli dožít necelých 72 let a ženy 78,5 roku, přičemž průměrný odhad v celé ČR je u mužů 74 let a u žen téměř 81 let. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout vysokého věku bez výraznějších zdravotních problémů, je preventivně se starat o své zdraví. Řada funkcí EZK je zaměřena právě na prevenci a umožňuje lépe sledovat vlastní zdravotní stav: například hladinu cholesterolu, množství tělesného tuku či vývoj měření krevního tlaku. Díky upozornění na blížící se termín preventivní prohlídky, na kterou má pacient ze zákona nárok, je možná rychlejší a přesnější léčba chronických onemocnění, a zvyšuje se i její úspěšnost. n n Upozornění Soutěž Eurobabička prodloužena Uzávěrka soutěže Eurobabička, jejímž partnerem je VZP (psali jsme o ní v posledním čísle Infoservisu VZP), byla prodloužena, a to až do konce května. Do té doby se zájemkyně o účast mohou přihlásit poštou, prostřednictvím internetu, nebo telefonicky. Veškeré podrobnosti o konání soutěže jsou na Soutěž si klade za cíl oslavit institut Babičky jako dámy v nejlepších letech, vzdělané a inteligentní, která se dokáže orientovat v dnešní hektické době, využívá svoje zkušenosti a životní moudrost, cestuje, vzdělává se a žije ráda naplno.

6 6 infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. Dubna 2010 pilotní programy n Cesta pro zdraví žen Možnosti genetiky v prevenci dědičných nemocí Lékařská genetika je důležitou medicínskou specializací zabývající se diagnózou, léčbou a komplexní péčí o pacienta s dědičným onemocněním. Asi jedno procento naší populace má vrozenou chromozomální vadu, 10 procent monogenně dědičná onemocnění a až 80 procent populace v průběhu života onemocní některou z multifaktoriálně dědičných nemocí. V případě multifaktoriálních onemocnění není jejich rozvoj vázán pouze na jeden gen, ale je výsledkem složitých vztahů, v nichž se projevuje vliv genetických variant většího počtu genů a spektrum vlivů okolního prostředí, které patologický proces spouští, urychlují nebo umocňují. Samotná léčba genetických onemocnění je, i přes mnohé pokroky v genové terapii, dosud symptomatická. Snažíme se omezit projevy choroby, ale neléčíme její příčinu. Z tohoto důvodu zůstává nejdůležitějším úkolem lékařské genetiky právě prevence, a proto nastal v posledních letech prudký rozvoj nového odvětví genetiky genetiky prediktivní. Prediktivní genetika na základě analýzy DNA zjišťuje, zda vyšetřovaná osoba má vrozené dispozice a tím větší nebo menší genetické riziko k rozvoji daného onemocnění. Tento způsob individualizované prevence je základem personalizace medicíny. Individuální rozdíly ve vnímání a reakci organismu, podmíněné genetickými vlohami, se uplatňují i v dalších navazujících oborech genetiky farmakogenetice (působení léků a jejich metabolismus), nutrigenetice (metabolismus složek potravy), imunogenetice (rozvoj autoimunitních chorob, nádorů a alergií) a ekogenetice (vnímavost vůči faktorům vnějšího prostředí). Průběh vyšetření Samotný průběh genetického vyšetření lze rozdělit do několika kroků. Vstupní konzultace s klinickým genetikem zahrnuje rozbor životního stylu, osobní anamnézy a především rodinné anamnézy, tedy výskytu onemocnění u pokrevních příbuzných. Na základě těchto údajů je pacientovi doporučeno vhodné genetické vyšetření a je seznámen se všemi aspekty genetického vyšetření, ke kterému podepisuje informovaný souhlas. Následuje odběr krve nebo bukální stěr (stěr z dutiny ústní) k izolaci DNA. Vzorek DNA pak absolvuje řadu laboratorních testů, které jsou postupně vyhodnocovány. V rámci závěrečné konzultace je vydána genetická zpráva s vysvětlením všech nálezů, doporučením klinického sledování a preventivních opatření, aby se zamezilo nebo podstatně oddálilo propuknutí choroby. Výskyt žen s rizikovým genotypem genu VDR pro osteoporózu 88,09 % normální genotypy AG, GG 11,91 % rizikový genotyp AA Jedním z testovaných genů asociovaných s osteoporózou je gen VDR, který kóduje tvorbu intracelulárního receptoru pro aktivní formu vitaminu D. Ženy s rizikovým genotypem AA testovaného polymorfismu genu VDR mají dle genetických studií nižší BMD, po menopauze jsou u nich vyšší ztráty vápníku a významněji se snižuje kostní hustota, a tím se zvyšuje riziko vzniku osteoporotických zlomenin. Rizikovým ženám bylo doporučeno přísnější dodržování preventivních opatření vůči vzniku osteoporózy: 1. Změna jídelníčku a jeho doplnění o potravinové doplňky s vápníkem a vitaminem D. 2. Pravidelné cvičení (v ideálním případě každý den minimálně 30 minut). 3. Ženy s vysokým rizikem osteoporózy by se měly vyvarovat dlouhodobého užívání čistě gestagenní hormonální antikoncepce a kombinované hormonální antikoncepce s extrémně nízkou dávkou ethinylestradiolu. 4. Náhradní hormonální terapie pro prevenci osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem vzniku fraktur zůstává metodou volby po pečlivém zvážení přínosu a rizika. 5. U osob s vysokým rizikem vzniku osteoporózy je vhodné pravidelné sledování hustoty kosti u specializovaného lékaře, který v případě potřeby nasadí adekvátní léčbu. Z důvodu nižší citlivosti k léčbě samotnými bisfosfonáty je výhodnější u těchto žen při léčbě osteoporózy kombinovat užívání bisfosfonátů se SERM (není-li jiných přidružených rizik či kontraindikací). Správná interpretace výsledků je nejdůležitější. Pacient nesmí být iatrogenizován neodůvodněnými obavami ze vzniku onemocnění, ani naopak falešně uklidněn. V tomto je nezastupitelná role klinického genetika. Nezbytná je ale také vzájemná spolupráce klinického genetika s lékaři ostatních medicínských oborů a návaznost péče. Lékaři musí být poučeni o tom, co mohou prediktivní genetické testy nabídnout, aby mohli začlenit genetiku do své praxe a mohli zajistit odpovídající dispenzární péči. Cesta pro zdraví žen Předpokládá se, že medicína 21. století bude stále více založena na principu predikce. Predikce bude předcházet nastavení prevence a ta bude předcházet léčbě. S tímto záměrem byl v minulém roce ve spolupráci společnosti GHC Genetics, s. r. o., se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou realizován unikátní pilotní projekt preventivní péče pro ženy s názvem,,cesta pro zdraví žen. Celkem bylo vyšetřeno 800 žen z české populace, pro které byl tento program podpořen finančním příspěvkem ze strany VZP a stejným příspěvkem i ze zdrojů GHC Genetics, určených pro vědecké studie. Průměrný věk testovaných žen byl okolo 40 let. Komplexní genetická analýza se zaměřila na testování dispozic pro kardiovaskulární onemocnění (trombózu, aterosklerózu a hypertenzi), metabolická onemocnění (diabetes mellitus 2. typu, osteoporózu a obezitu) a nádorová onemocnění prsu a vaječníků, včetně detoxikačních Ateroskleróza a hypertenze Ateroskleróza se považuje za chronický imunitně zánětlivý proces výstelky cévní stěny. Na jejím vzniku se podílí řada vlivů, které způsobují poškození struktury cévní stěny a následně vznik takzvaných ateromových plaků. Aterosklerotické změny postupně snižují pružnost tepen, což se projeví hypertenzí, a vedou k zužování tepen, a tím k nedostatečnému prokrvení orgánů, které tyto tepny zásobují. Genetické testování se zaměřuje na geny, které hrají důležitou roli v metabolismu tuků, transportu cholesterolu, regulaci krevního tlaku a kódují strukturální složky cévních stěn. U rizikových žen doporučením vhodné dispenzarizace a preventivních opatření, především pravidelných kontrol hladiny krevních tuků, cholesterolu a krevního tlaku a úpravou životního stylu (nekuřáctví a snížení hmotnosti) předpokládáme snížení rizika nebo zpomalení nástupu aterosklerotických změn a hypertenze, a tím snížení výskytu kardiovaskulárních komplikací (infarkt myokardu a cévní mozková příhoda). V důsledku se pak sníží i výdaje spojené s následnou léčbou. schopností organismu zbavovat se škodlivých a karcinogenních látek. Současně byly u každé testované ženy získávány podrobné anamnestické údaje. Přínos projektu Výsledky projektu a jejich význam lze dobře demonstrovat na příkla du trombózy. Závažné vrozené genetické dispozice k trombóze byly zjištěny u 10 procent testovaných žen, ale dle anamnestických údajů by až tři čtvrtiny z nich nesplnily doporučovaná kritéria ke genetickému vyšetření, což znamená, že pokud by se tyto ženy nezúčastnily projektu, nebyly by pravděpodobně nikdy testovány. Přitom více než polovina těchto žen měla významně zvýšené riziko pro vznik trombózy, a to z důvodu přítomnosti dalších rizikových faktorů, především užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie, nadváhy a kouření. V rámci projektu bylo u těchto žen zajištěno pravidelné hematologické sledování a preventivní opatření za rizikových situací, jakými jsou operace, úraz nebo těhotenství, byl doporučen vhodný typ antikoncepce a vhodná životospráva. Lze pak předpokládat, že se tyto rizikové ženy vzniku trombózy v budoucnosti zcela vyhnou nebo bude díky pravidelnému sledování zachycena včas a nedojde k rozvoji jejích komplikací, zvláště život ohrožující plicní embolie. K obdobnému zjištění jsme došli i v případě dalších závažných chorob. Mimo samotný přínos projektu pro každou testovanou ženu je významným výstupem celého projektu zmapování frekvence výskytu jednotlivých genetických variant v rozsáhlém vzorku populace českých žen. Statistickým zpracováním těchto výsledků a jejich korelací s daty evropské populace a českými i zahraničními studiemi jsou nejen získány cenné údaje o populaci českých žen, ale současně vytvořen podklad pro další genetický výzkum a diagnostiku těchto multifaktoriálních onemocnění u nás. Všechny závěry a výstupy projektu budou průběžně publikovány v českých i zahraničních odborných periodikách. V současnosti připravuje společnost GHC Genetics ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou obdobný projekt preventivní péče pro muže s názvem Cesta ke zdraví mužů. Tato studie bude zaměřena na testování genetických vloh k takzvaným civilizačním onemocněním dnešní doby. Více informací naleznete na stránkách www. genscan.com, n MUDr. Monika Koudová, klinický genetik GHC Genetics Karcinom prsu a ovárií Karcinom prsu patří mezi nejčastější zhoubná nádorová onemocnění žen a jeho výskyt u nás v posledních letech stále stoupá. Karcinomy vaječníků a vejcovodů představují asi 15 procent všech zhoubných nádorů u žen. Riziko vzniku obou těchto nádorů se zvyšuje s věkem, nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života, ale v případě dědičných dispozic mnohem dříve, již po 30. roce života. Nádorová přeměna buněk vzniká současným působením více nepříznivých faktorů (genetické vlohy, působení hormonů, nevhodný životní styl nadváha, kouření, alkohol). V české populaci mají ženy celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu okolo osmi procent. Toto riziko je však větší mezi ženami, jejichž pokrevní příbuzné (i z otcovy strany) karcinom prsu nebo vaječníků prodělaly. V některých rodinách jde o takzvaný syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků, který je způsoben vrozenou mutací v genech BRCA1,2 (Breast Cancer Associated). Ženy s touto genetickou dispozicí (nositelky mutace) mají mnohonásobně vyšší riziko onemocnění karcinomem prsu nebo vaječníku než ostatní populace. V rámci projektu byly u všech žen starších 18 let testovány mutace BRCA1,2 genů, které se nejčastěji vyskytují v české populaci. Na základě rozboru osobní a rodinné anamnézy ženy s prokázanou mutací nesplňovaly doporučená diagnostická kritéria pro testování BRCA1,2 genů, ačkoli jsou ve velmi vysokém riziku onemocnění karcinomem prsu (60 až 85 procent) a karcinomem vaječníků (20 až 60 procent), eventuálně dalších nádorů (například kolorektálního karcinomu). Bez provedeného prediktivního testování by těmto ženám nebyla doporučena ani zajištěna nezbytná dispenzarizace. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že pokud by v budoucnosti onemocněly karcinomem prsu či vaječníků, nemuselo by toto závažné onemocnění být včas diagnostikováno a léčeno, což by mohlo mít nejen závažné důsledky pro zdraví ženy, ale také následky socioekonomické.

7 infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. dubna 2010 programy prevence 7 n Žij zdravě VZP i letos pomáhá v boji s nadváhou a obezitou Nadbytečné kilogramy trápí u nás každého třetího Čecha, obezita každého pátého. Odborníci o obezitě hovoří jako o epidemii nového tisíciletí a varují, že nadbytečná kila mohou odstartovat závažné zdravotní problémy. To si uvědomuje i VZP, která v rámci preventivních programů také letos nabízí celostátní edukační kampaň Žij zdravě. Na celém světě trpí nadváhou 1,6 miliardy lidí starších 15 let, z toho u 400 milionů jde již o obezitu (s nadváhou se navíc potýká až 20 milionů dětí starších pěti let). Prognózy tvrdí, že v roce 2015 by mohlo být 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů obézních. Nadváha a obezita se stávají jedním z největších socioekonomických problémů. Náklady jednotlivých zemí, spojené s její léčbou i léčbou zdravotních komplikací způsobených přebytečnými kily, stále narůstají. Lidé s nadváhou své problémy podceňují Všeobecná zdravotní pojišťovna si dobře uvědomuje hrozby, kte ré narůstající epidemie obezity přináší. Proto přispívá nejen na samotnou léčbu, ale prostřednictvím různých preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti. Velká část populace s nadváhou má totiž tendenci tento fakt podceňovat. Dokonce i část obézních se domnívá, že se svou hmotností nemá problémy. Jsem rád, že VZP toto téma opět otevřela. Lidé si totiž často neuvědomují, že s postupující ručičkou na váze se zvyšuje i zdravotní zátěž pro celý organismus, a tím náchylnost k řadě onemocnění, upozorňuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Právě proto je zde edukační kampaň Žij zdravě, která se zaměřuje na zvýšení povědomí české veřejnosti o problematice obezity, nadváhy a souvisejících zdravotních komplikací. VZP se již řadu let systematicky věnuje osvětě a prevenci. Udržení optimální hmotnosti nebo její snížení může zabránit vzniku většiny civilizačních onemocnění nebo alespoň výrazně zmírnit jejich průběh. Vliv na kvalitu života jednotlivce i přínos pro celou společnost je nesporný, upozorňuje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA. Dospělým pomáhá internet Jaké konkrétní aktivity edukační kampaň Žij zdravě v letoš ním roce nabídne? Jedná se především o úspěšný portál věnovaný zdra vému životnímu stylu www. ZijZdrave.cz, který poskytuje mnoho užitečných rad odborníků. Jeho návštěvníci si mohou spočítat BMI a zjistit, kolik energie vynaloží za celý den v práci nebo při víkendovém úklidu, či jaká je energetická hodnota jejich oblíbených jídel. Nechybí recepty na zdravé pokrmy, přehled vhodných sportovních aktivit, zajímavé rozhovory a názory odborníků na známé mýty spojené se zdravým životním stylem. Řadu výhod přináší registrace do klubu Žij zdravě. Každý měsíc se soutěží o atraktivní dárky, návštěvníci se mohou zúčastnit zajímavých diskusí nebo požádat odborníka o radu ohledně jídelníčku, životního stylu nebo problémů s nadváhou. Členové klubu mohou využívat i on-line deníček pro zapisování energetického příjmu a výdeje. Nástroj Můj deníček umožňuje snadno po dnech zadávat všechny údaje sám vše spočítá a ještě vytvoří přehledné grafy. Návštěvníkům webu stačí z rolovacích nabídek vybrat, co v průběhu dne jedli a jaké vykonávali činnosti. Z přehledu pak rychle zjistí, zda vyvažují příjem energie dostatkem pohybu. Na návštěvníky webových stránek v průběhu letošního roku čeká nový design a série on-line poraden odborníků, reality show, ankety, soutěže a nové interaktivní služby. Nadváha a obezita jsou problémem i u dětí V České republice se s obezitou a nadváhou potýká celkem 13 procent dětí ve věku 6 až 10 let. U starších dětí ve věku 11 až 15 let je to 14 procent chlapců a 10 procent děvčat. Také proto vznikly v rámci kampaně Žij zdravě internetové stránky pro mladé: www. YesNeYes. cz. Stránky seznamují děti se zásadami správného stravování, nutností dostatečného pohybu a nabízejí řadu receptů na jednoduchá, chutná a zároveň zdravá jídla. To vše formou určenou pro teenage ry. Kromě rad zde děti naleznou také tabulky nutričních hodnot svých oblíbených jídel, zajímavé čtení o bylinkách, koření, exotickém ovoci nebo tipy na to, co zkusit změnit ve svém životě. Recepty připravili známí kuchaři Filip Sajler a Ondřej Slanina a byly vybírány tak, aby je děti zvládly snadno připravit, byly zdravé a zároveň jim chutnaly. Design stránek vytvořil Pasta Oner, který je významným představitelem českého street artu a podílel se například na grafickém pojetí filmu Gympl. Děti se s ním a kuchaři Filipem Sajlerem a Ondřejem Slaninou setkají při Jízdě kuchařů YesNeYes po českých a moravských školách. Letos proběhne již třetí ročník této oblíbené roadshow. Kampaň se zaměří také na školní jídelny Edukační kampaň Žij zdravě se ve spolupráci se Společností pro výživu zaměří také na školní jídelny. Ty budou moci využít rozšířené spektrum jídelníčků pro děti na Jídelníčky splňující moderní doporučované výživové normy budou připraveny v souladu s platnými předpisy. Stravovacími návyky dětí a teenagerů se příliš mnoho projektů v České republice zatím systematicky nezabývá, přestože je to klíčové pro zamezení nadváhy a obezity dalších generací. VZP se tomuto tématu věnuje dlouhodobě ve svých preventivních programech, jako je právě edukační kampaň Žij zdravě, a jsem rád, že i v letošním roce bude tato aktivita, určená nejen našim pojištěncům, pokračovat, dodává P. Horák. Průzkumy pomohou odborníkům Projekt Žij zdravě cílí rovněž na odborníky. Praktičtí lékaři budou mít možnost účastnit se kurzů praktické obezitologie nebo využí vat speciální publikaci určenou pro pacien ty ohrožené obezitou. V závěru roku se v rámci projektu chystá pokračování celostátního výzkumu věnovaného problematice obezity v české populaci. Ten je cenným informačním zdrojem především pro obezitology, jeho garantem je III. interní klinika 1. LF UK a VFN. Z průzkumu realizovaného v roce 2008 například vyplynulo, že za poslední tři roky vzrostl počet Čechů s obezitou v průměru o pět procent (což představuje zhruba 425 tisíc osob), zatímco procento lidí s nadváhou zůstalo v podstatě stejné (41 procent). Výsledky šetření zároveň ukázaly, že vzdělané ženy dosahují nižších hodnot BMI, zatímco u mužů je obezita problémem bez rozdílu vzdělání. Výrazné rozdíly jsou ale v případě věku starší lidé trpí nadváhou mnohem více než mladí. Jen necelá třetina mladších třiceti let má nadváhu nebo obezitu, ale už ve věku nad 50 let se s tímto problémem potýkají tři čtvrtiny populace. Každý rok života přibere průměrný člověk zhruba čtvrt kilogramu. Z průzkumu vyplynulo, že se lidé s normální hmotností pravidelně stravují, nezapomínají snídat a svačit a výrazně více zařazují do svého jídelníčku ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Vliv na tělesnou hmotnost má ale především rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Přibývající kilogramy jdou ruku v ruce s nechutí ke sportu a pohybu vůbec. Muži, kteří se věnují sportu pravidelně, mají v průměru o 2,5 bodu BMI méně. U žen je tento rozdíl ještě markantnější téměř o pět bodů BMI. Se sportem je třeba začít již v mládí: i později sportují dvě třetiny lidí, kteří sportovali v mládí, ale jen dvě procenta těch, kteří tak nečinili. Jak je patrné, edukační kampaň Žij zdravě je skutečně rozsáhlá a snahou VZP bude naplnit její hlavní cíle. Tedy zvýšit povědomí české veřejnosti o důležitosti zdravého stravování a pohybu, zvýšit povědomí o obezitě jako celonárodním problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování takzvané rovnice zdravého života: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. n David Vondruška, koordinátor programu Žij zdravě n Přijďte včas Projekt onkologické prevence se osvědčil Počet nádorových onemocnění u nás neustále narůstá. U rakoviny tlustého střeva patří dokonce České republice smutné první místo. Proto VZP v Jihomoravském kraji realizovala v letech 2008 až 2009 pilotní projekt onkologické prevence s názvem Přijďte včas. Cílem byla především sekundární prevence zaměřená na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. Program byl určen pro zdravé klienty bez klinických příznaků onkologického onemocnění starší 40 let, kteří absolvovali ve smluvním zdravotnickém zařízení brněnském Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) preventivní onkologické vyšetření a v plné výši je uhradili. Jednalo se o vyšetření mimo preventivní prohlídku prováděnou praktickým lékařem nebo gynekologem, tedy o vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Po vyplnění žádosti a předložení příslušného dokladu jim na něj VZP poskytla příspěvek ve výši 1000 Kč. Zájem klientů VZP o vyšetření v průběhu trvání pilotního projektu stále rostl, na což MOÚ zarea goval rozšířením vyšetřovacích kapacit o další ordinaci, která v době největšího zájmu klientů VZP nabízela i odpolední ordinační hodiny. V době trvání pilotního projektu absolvovalo toto vyšetření celkem klientů VZP, z toho bylo 80,6 procenta starších 40 let, kteří tedy měli nárok na čerpání příspěvku. V daném období bylo zaznamenáno celkem deset onkologických záchytů, z toho dva u klientů mladších 40 let. Ve všech případech šlo o přednádorové stavy (prekancerózy) nebo o nádorová onemocnění v časném stadiu. Vyskytla se tato nádorová onemocnění: zhoubný nádor prostaty (dvakrát), ledviny, varlete a tlustého střeva. Z prekanceróz byla diagnostikována monoklonální gamapatie (dvakrát), karcinom in situ tlustého střeva (dvakrát) a dysplastický kožní névus. Z celkového počtu vyšetřených klientů VZP bylo celkem 159 osob zcela zdrávo, u 690 pacientů byla zjištěna alespoň jedna neonkolo gická diagnóza. U 970 klientů bylo indikováno dovyšetření, z toho u 172 v Masarykově onkologickém ústavu a u 798 v místě bydliště. Každý z oněch deseti onkologických záchytů dokladuje význam preventivní onkologické prohlídky a především význam včasně zahájené léčby. Dalších 690 neonkologických záchytů a 970 klientů k dovyšetření je důkazem zásadního významu preventivních vyšetření, uvedla specialistka marketingu a komunikace jihomoravské pobočky VZP Radka Mistrová. red n

8 8 odborné texty infoservis vzp, číslo 8, ročník 1, 26. Dubna 2010 n Skryté kardiální problémy Náhlá smrt sportovců Aktivní sportovci, profesionální i amatérští, jsou překvapivě podstatně více ohroženi náhlou kardiální smrtí než nesportovci. Sportovní aktivita má tedy kromě svých pozitivních dopadů i dopady nepříznivé zvyšuje riziko náhlé smrti, protože námaha a psychický stres excesivně zvyšují riziko náhlé srdeční zástavy u osob, které mají skryté kardiální problémy. 26. června 2003 zemřel na hřišti v Lyonu kamerunský záložník Marc-Vivien Foe. Mladí jedinci se skrytým (dosud nediagnostikovaným) kardiovaskulárním onemocněním mají během zátěže riziko 2,5krát vyšší než zdraví jedinci a u starších pacientů je toto riziko dokonce desetkrát vyšší. Při náhlé smrti mladých jedinců je většina úmrtí (více než 80 procent) způsobena dědičnými chorobami. U mužů je riziko náhlého úmrtí daleko vyšší než u žen (9:1), což je podmíněno faktem, že muži zpravidla provozují sporty vyžadující vyšší fyzickou aktivitu. Sport sám není příčinou, ale spouštěčem (triggerem) akutního zvratu nepoznaného kardiálního onemocnění, které se projeví náhle vzniklou maligní komorovou arytmií (život ohrožující poruchou srdeč ního rytmu) během fyzické námahy. U aktivních sportovců, zvyklých od dětského věku na odříkání a určité přemáhání, může být diagnostika kardiálního onemocnění problematická. Sportovec příznaky často podceňuje nebo je považuje za výsledek nedostatečného či na opak velmi náročného tréninku. Příčiny náhlé smrti sportovců n Nepoznané vrozené choroby (typické pro sportovce mladší 30 let) lze rozdělit na anomálie srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie vůbec nejčastější příčina náhlé smrti mladých sportovců, arytmogenní dysplazie pravé komory), vrozené poruchy vzniku či šíření srdečních vzruchů (Brugadův syndrom, prodloužení QT intervalu) a na jiné vrozené patologie (anomálie koronárních tepen, Marfanův syndrom). Tyto choroby velmi často unikají běžnému preventivnímu sportovnímu screeningu. n Náhlá smrt způsobená předčasnou ischemickou chorobou srdeční (ICHS) je častější u sportovců nad 30 let věku a může být spuštěna nadužíváním nesteroidních antirevmatik při zranění. Často se objevuje u vytrvalostních sportů, zejména u rekreačních sportovců. n Nedoléčený či přechozený zánět srdečního svalu (myokarditida) nejčastěji vzniká při banálním nachlazení. Riziko vzniku myokarditidy zvyšuje přecházení nachlazení, popřípadě jeho nedoléčení. S myokarditidou souvisí výskyt fibrotických změn myokardu. Tyto změny jsou pozorovány nezávisle na proběhnuté myokarditidě i u extrémních sportů (maratonci) a též u mladých atletů. Jejich výskyt v souvislosti se sportovní aktivitou stále čeká na definitivní zhodnocení. n Komoce srdce náraz do hrudní stěny (kontaktní a míčové sporty) může způsobit maligní arytmii. Typickým rizikovým sportovcem je chlapec v kategorii starších žáků. n Jinou skupinou jsou jedinci, u kterých sport vede k řadě změn (dilatace levé síně, hypertrofie levé komory srdeční), které mohou v určitých případech způsobit závažnou komplikaci. Je známý výskyt supraventrikulárních arytmií u sportovců-veteránů, kteří mají dilatovanou levou síň. Právě dilatace levé síně je úzce spjata s výskytem supraventrikulárních arytmií. Hypertrofie levé komory srdeční způsobená intenzivním sportováním se po přerušení aktivní kariéry upravuje, ale nikdy nedochází k navození normálního stavu. Je ovšem otázkou, zda má sportem vyvolaná hypertrofie podobně prognosticky nepříznivý dopad jako hypertrofie způsobená vysokým krevním tlakem či podmíněná geneticky (hypertrofická kardiomyopatie) nebo zúžením aortální chlopně. Screening vrcholových sportovců Jak jsme uvedli, má sport kromě svých příznivých dopadů i řadu zdravotních úskalí. Prevencí lze předcházet tragédiím na stadionech, ale dosud neexistuje koordinovaný přístup, popřípadě doporučení (guidelines), která by přístup k této problematice usnadnila. Řada autorit navrhuje screening s 12-svo dovým EKG, zátěžovými testy a echokardiografií, který vytváří spolehlivý filtr pro vyřazení rizikových jedinců. Screening by měl začít ve věku, kdy začíná být sportovec více zatěžován tedy od kategorie starších žáků. V řadě zemí existuje zavedený screening sportovců (Itálie povinné vyšetření pro všechny registrované sportovce), v jiných zemích je zaveden jen u určitých sportovních odvětví (box ve Velké Británii). Nicméně existuje i řada protichůdných argumentů. Vyšetřování není levnou záležitostí, může vést k falešně pozitivním diagnózám a incidence náhlých smrtí sportovců je i přes značnou mediální publicitu (zejména v případě smrti vrcho lového sportovce) relativně malá. Například o to, zda má být EKG vyšetření rutinní součástí preventivních prohlídek, se vedou veliké spory. V USA se EKG neprovádí s ohledem na cenu. Při počtu zhruba 10 milionů sportovců by se každoroční náklady na jejich vyšetření pohybovaly kolem dvou miliard dolarů. Záchrana jednoho života spor tovce systémem prohlídek by stála téměř 3,5 milionu dolarů, což je podle Americké kardiologické společnosti (AHA) nerentabilní. V Itálii vedlo zavedení systému zdravotních prohlídek (včetně EKG) ke snížení výskytu náhlého úmrtí ve sportu o celých 90 procent. Skupina evropských odborníků publikovala v roce 2005 doporučení rutinního EKG vyšetření u všech registrovaných sportovců při každoročních preventivních prohlídkách. Bohužel, dosud neexistuje dostatek vědeckých dat, která by screeningu sportovců dala potřebný vědecký podklad. Každé úmrtí vrcholového, tedy výborně trénovaného jedince přitom dává argumenty kritikům či nesportovcům, což je ve společnosti, kde narůstá incidence takzvaných Kardiovaskulární prevence u sportovců v kardiologické ambulanci v Brandýse nad Labem V rámci screeningu poskytovaného kardiologickou ambulancí v Brandýse nad Labem se provádí vyšetření uvedená v tabulce a v případě detekce patologie jsou zajištěna další specializovaná vyšetření. Tato služba je v souladu se stanoviskem České společnosti tělovýchovného lékařství z 29. května Protože kardiovaskulární screening sportovců není hrazen zdravotními pojišťovnami, jedná se o službu placenou pacientem. I když řada srdečních příčin náhlého úmrtí ve sportu je odhalitelná fyzikálním vyšetřením spolu s provedením 12-svodového EKG, náš systém zahrnuje podrobnější vyšetření. Zatímco rozsah preventivních lékařských prohlídek u sportovců mladších 35 let je stále předmětem řady debat, ohledně vyšetřování starších sportovců panuje poměrně jasný konsensus. Tito sportovci (nad 35 let) by měli být pravidelně preventivně vyšetřováni zátěžovým testem. Jde zejména o ty, kteří mají alespoň dva rizikové faktory (jiné než věk a pohlaví) pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Mezi tyto rizikové faktory patří pozitivní rodinná anamnéza (časný výskyt aterosklerózy u rodičů či sourozenců), vysoká hladina cholesterolu v krvi, obezita, vysoký krevní tlak, kouření. Vyšetření prováděná v rámci screeningu Základní modul Rozšířený modul (při detekci patologií) Komplexní odběr anamnézy a vyplnění specificky zaměřeného dotazníku Kardiologické vyšetření civilizačních chorob podmíněných kromě jiného i sedavým způsobem života, neprozřetelné. Sport každopádně patří mezi takzvaná režimová opatření, kterými předcházíme řadě chorob či je dokonce pomáháme léčit. Otázkou je vždy míra (intenzita, frekvence) sportovního zatížení jednotlivců. Ta musí být taková, aby sport prospíval (zvyšoval kvalitu života a zlepšoval životní prognózu) a neškodil. Bez důkladného vyšetření není možné odhalit skryté kardiovaskulární choroby nebo významné morfologické změny srdce způsobené nepřiměřenou zátěží. n Echokardiografické vyšetření Zátěžový test ergometrie (protokol dle Bruce) Základní laboratorní vyšetření Zátěžové echokardiografické vyšetření Jícnové echokardiografické vyšetření Holterovská monitorace EKG Ambulantní měření krevního tlaku Komplexní laboratorní vyšetření Infoservis VZP, Informační kanál pro smluvní partnery VZP ČR. Ročník 1, číslo 8, 26. dubna 2010 Koordinátoři projektu: Mgr. Anna Veverková Václav Dvořák Grafický návrh a úprava: Jindřich Studnička, Josef Gabriel Pro VZP ČR vydává Ambit Media, a. s., jako přílohu Zdravotnických novin. Samostatně neprodejné. MUDr. Jiří Krupička, PhD. Kardiologická ambulance, Brandýs nad Labem

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011 PROGRAM AKORD 2G VZP e-health Day 2011 22. únor 2011 DNEŠNÍ STAV - PACIENT V systému se neorientuje, nerozumí často tomu, co mu říká lékař, je používán jako poslíček mezi lékaři, volá si pro výsledky vyšetření,

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR ORPHANS Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR NÁKLADY ORPHANS VZP 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 CZK 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1 pol. 2012 2 ORPHANS

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více