NOVINKY V ZÁKONÍKU PRÁCE (?)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY V ZÁKONÍKU PRÁCE (?)"

Transkript

1 Novinky v zákoníku práce Ostrava NOVINKY V ZÁKONÍKU PRÁCE (?) Vývoj právní úpravy a pojmový aparát Aktuální stav + dosavadní novinky Kolizní problematika Nová právní úprava Zamýšlená právní úprava Kontext platné úpravy a širší souvislosti Lektor Mgr. Pavel PETR, LL.M. Studium: Právnická fakulta MU v Brně (Mgr.) Nottingham Trent University (LL.M.) Působiště: SOKRATES Bohemia, personální ředitel Právnická fakulta UP, Olomouc 1

2 Co vidíte? Literatura JAKUBKA, J. a kol. Zákoník práce s komentářem. ANAG, Olomouc, 2011 ISBN JOUZA, L. a kol. Zákoník práce s komentářem. Poradce, Český Těšín, 2007, ISSN JAKUBKA, J. Zákoník práce s výkladem. Grada, 6.vydání. Praha 2007, ISBN ÚZ Zákoník práce

3 Právo veřejné a soukromé Veřejné Ústavní Trestní Finanční Správní Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné Právní norma Platnost legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů promulgační norma (promulgace) Účinnost pravidlo chování se stává závazným norma sama, event. Obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost vacatio legis účinnost tzv.legisvakanční lhůta Právní norma 3

4 Pracovní právo Soubor právních norem prostřednictvím nichž je realizováno právo na zaměstnání Zaměstnání výkon práce na smluvním základě námezdní (závislá) práce Pracovní právo Relativně samostatné odvětví Kodifikované právní kodex zákoník práce Je soukromoprávním odvětvím se silnými veřejno-právními prvky Pracovní právo Funkce Ochranná ochrana práva zaměstnance; zlepšováni životních a pracovních podmínek Výchovná Organizační 4

5 Vývoj (historický vývoj viz poznámky) Zákon 65/1965 Sb. zákoník práce Po roce 1989 Mnoho novelizací Opětovně zavedena úprava nezaměstnanosti a podpory Nový zákoník práce 262/2006 Sb. Účinnost Ústavní základy HLAVA ČTVRTÁ Hospodářská, sociální a kulturní práva Čl.26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Svobodná volba povolání a Každý občan, cizinec, bezdomovec Možnost měnit pracovní místo Záruky před svévolným propuštěním Právo na volbu a přípravu k povolání Právo na práci 5

6 Ústavní základy Čl.27 (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. (2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. (3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. (4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. Ústavní základy Čl.28 Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. Čl.29 (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 6

7 Změny mimo zákoník práce Změna podpory v nezaměstnanosti odejde-li zaměstnanec bez udání důvodu, resp. z vlastní vůle 45% průměru (standardně 65%) jen vážné důvody Péče o dítě do 4 let Péče o osobu blízkou Povinná školní docházka dětí Místo výkonu práce manžela, partnera Zdravotní a jiné důvody (etické, mravní apod.) Změny mimo zákoník práce podle platných pravidel nárok na podporu ten, kdo v posledních šesti měsících před (opětovným) zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání, zprostředkované úřadem práce Změny mimo zákoník práce Zrušení institut tzv. nekolidujícího zaměstnání Již nebude možné přivydělávat si do výše poloviny minimální mzdy (4000,- Kč) Nekolidující takové, které nebrání v zařazení a vedení v evidenci uchazečů 7

8 Změny mimo zákoník práce Povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnanci nemocenskou se na omezenou dobu do prodlužuje ze současných 14 na 21 dnů (od 4 pracovního dne 60% DVZ) Pokud začala do , pak dle dosavadních předpisů Možnost kontroly využíváte? Změny mimo zákoník práce Překlenovací příspěvek pro nové podnikatele Evidovaný jako uchazeč na ÚP Jednorázová pomoc až na 5 měsíců (cca ¼ průměrné mzdy 6000/měs. Max ,- Kč) Úhrada provozních nákladů Není právní nárok posuzuje se uplatnitelnost Změny mimo zákoník práce Modrá karta cizince spojuje povolení k pobytu a povolení k zaměstnání 8

9 Užití ObčZ ( 4 zrušen ÚS) Rozhovor na pracovišti Aáá.. Už jsi to slyšel o Zuzaně? Zákaz diskriminace 13 odst. 2 písm. B 16 vymezuje co diskriminací je (odkazem na antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb.), resp. co diskriminací není odst. 3) 9

10 DISKRIMINACE právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci DISKRIMINACE Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru DISKRIMINACE Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné 10

11 PROSTŘEDKY OCHRANY ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Pojmy Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Samotný pojem mobbing má základ v angličtině (mob = hromadně napadnout, dotírat) Jak rozpoznat mobbing? Sami jistě poznáte jestli se v blízkosti svých kolegů cítíte dobře, zda nejste na pracovišti jen ten poslední ocásek, se kterým nemá cenu debatovat o smysluplných záležitostech a je zde jen proto, aby vyřizoval záležitosti, do kterých se ostatním kolegům nechce. Pro orientaci uvádím alespoň pár indicií, které Vám jistě pomohou zorientovat se ve vztazích u vás na pracovišti: Pravidelně dostáváte nejhorší práci. Jste kontrolován více než ostatní. Ostatní se Vám věčně smějí. Lidé si o vás vyprávějí různé historky. Býváte obětním beránkem, když se něco nepovede, často se na vás leccos svede. Kolegové si z vás utahují, posílají vás dělat zbytečné nebo nemožné věci, vyřizovat smyšlené vzkazy. Jste terčem ironických poznámek. Máte hanlivou, nebo alespoň značně nelichotivou přezdívku. Jste terčem kanadských žertů. Býváte terčem fyzické agrese. Od šikany školní a vojenské se mobbing odlišuje právě svou skrytostí, rafinovaností a zákeřností. 11

12 Bossing Jaké jsou tedy nejčastější projevy bossingu? nadřízený omezuje pracovníkovi možnost vyjádřit se jeho práce je znevažována a opakovaně kritizována před kolegy dostává nesplnitelné a nesmyslné úkoly pracovník je terčem posměchu, nadávek a pomluv jeho rozhodnutí a názory nejsou brány na zřetel čelí sexuálním návrhům nebo vydírání ze strany nadřízeného Bossing je jakousi podskupinou mobbingu. Je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník. Jak se bránit? Nejlepší obranou proti mobbingu je prevence. Pokud připustíme mobbing na našem pracovišti, bude to mít důsledky jak v personální rovině, tak i v rovině ekonomické. Zaměstnanci postižení mobbingem nebudou podávat potřebný výkon, a můžeme si být jisti, že pokud budeme tuto problematiku přehlížet, zaměstnanec dá dříve či později výpověď. Nejjednodušší cesta k tomu, jak se mobbingu vyhnout, je tedy prevence. Možností se nabízí několik. Buď lze zaměstnance vyškolit speciální personální agenturou, které vám poradí, jak mobbingu předcházet, nebo je dobré odpovědností za mobbing pověřit jednoho ze zaměstnanců. Je nutné dbát na to, aby tento zaměstnanec dohlížel na pracovní vztahy na pracovišti a pomáhal řešit případné konflikty. 12

13 Prameny pracovního práva Normativně právní akty Zákony Vyhlášky Nařízení vlády Normativní smlouvy Kolektivní smlouvy Mezinárodní smlouvy Prameny pracovního práva Zákony Zákoník práce č.262/2006 Sb. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Zákon o zaměstnanosti 518/2004 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání 2/1991 Sb. Zákon o inspekci práce 251/2005 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb. Koncepční dokument Prohlášení vlády Prameny pracovního práva Vyhlášky O stanovení výše základního stravného pro rok O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění O fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 13

14 Prameny pracovního práva Nařízení (rozuměj vlády) Stanovující okruh důležitých osobních překážek v práci O zavedení letního času O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci O minimální mzdě (8000,-)??? Neplánuje se zvýšení Prameny pracovního práva Mezinárodní smlouvy Všeobecná deklarace lidských práv (OSN 48) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN 66 ; ČR 76) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (OSN 66; ČR 76) Sociální charta ES (ES) Evropská sociální charta (Rada Evropy) Úmluvy Mezinárodní organizace práce MOP Mezinárodní organizace práce International Labour Organization Sídlo Ženeva Cílem této organizace je uzavírání mezinárodních smluv a doporučení týkajících se pracovních a sociálních otázek. Orgány jsou Mezinárodní konference práce, správní rada, sekretariát v čele s generálním tajemníkem 14

15 Subjekty Právní vztah Osoby Fyzické osoby Právnické osoby Účastníci právního vztahu Účastníci PP vztahů Zaměstnavatelé Zaměstnanci Další subjekty Odborová organizace 15

16 Zaměstnavatel Právnická, event. fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pp vztahu Vystupuje svým jménem, na svou odpovědnost Odkaz na občanský zákoník (právní úprava právnických osob) Je-li účastníkem ČR, pak má postavení právnické osoby a jedná za ni příslušná org. Složka Zaměstnavatel Zákoník již nerozlišuje mezi zaměstnavateli, kteří vykonávají/nevykonávají podnikatelskou činnost Tzn. Všichni zaměstnavatelé mohou využívat dispozitivní normy Vznik zaměstnavatel závisí na povaze Právnické osoby vznikem Problematika zakládání P.O. Sídlo P.O. musí prokázat právní důvod užívání (byt jen odpovídá-li to povaze a rozsahu podnikání) Zaměstnavatel Právní úkony za zaměstnavatele PO statutární orgány Problematika statutárních orgánů V.O.S. společníci, společník S.R.O. jednatel(é) K.S. komplementáři A.S. představenstvo Družstvo představenstvo (předseda, místopředseda) Kraje, obce, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, státní podniky, banky, investiční fondy Jednají také jiné osoby např. zaměstnanci apod. dle vnitřních předpisů, event. Je-li to v jejich pracovním zařazení obvyklé 16

17 Zaměstnavatel FO Může jim být nejde jen o živnostníka, ale i notář, advokát, daňový poradce, veterinář, lékař event. Osoba, která vůbec nepodniká paní na úklid, paní na praní apod. Vzniká od narození Problematika Nascitura Jako zaměstnavatel jednat 18let Problematika nabývání zletilosti Jednání ona, event. Pověřená osoba Zaměstnanec Způsobilost jim být i jednat vzniká dovršením 15 roku života Pracovně právní způsobilost Neztotožňovat se zletilostí (OZ!!) Pozor dohodu o odpovědnosti (někdejší hmotná odpovědnost) lze uzavřít až má 18 let (nikoliv zletilost) Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy osoba ukončila školní docházku školský zákon ta končí skončením vyučování v červnu nikoliv až po prázdninách Do skončení povinné školní docházky (event.15let) práce zakázána mezinárodní smlouvy Zaměstnanec - dítě Osoby odporující tomuto ustanovení mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost v režimu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti Práce musí být přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Dítě může tuto činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě a určitou činnost Může hrát v amatérském kroužku, reprezentovat školu atd., ale nesmí za to být odměna - finanční Provozovatel musí zajistit soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnost dítěte, případně i při dopravě na ni Úřad práce Zákaz vyplývá ze směrnice 94/33 EC čl.4 17

18 Informace v pracovně právních vztazích Zaměstnanci pracující v pracovněprávních vztazích vyplývajících z pracovního poměru, resp. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mají právo na přímé: Projednání Informace Existuje-li ovšem u zaměstnavatele 1. Odborová organizace 2. Rada zaměstnanců nebo zástupci zaměstnanců 3. Zástupce pro oblast BOZP Jedná zaměstnavatel prostřednictvím výše uvedených Informace v pracovně právních vztazích Informování a projednávání patří k podnikatelské etice U malých zaměstnavatelů (do 10 ) relativně přirozený tok informací, proto určitá omezení (snaha nepřeťežovat) Skutečnosti, které mají být a) Projednány b) O kterých mají být zaměstnanci informování jsou TAXATIVNĚ VYJEMONOVÁNY 18

19 Informování Zaměstnanci mají právo být informování o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro zaměstnance pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Projednání Zaměstnanci mají právo, aby s nimi bylo projednán pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle 62, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, převod podle 338 až 342, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu Projednání a informování Informování vždy předchází Projednání je možné až po informování Nedojde-li k informování (event.projednání) jedná se o přestupek (fyzické osoby), resp. správněprávní delikt (právnické osoby) dle zákona o inspekci práce č.251/2005 Sb. sankce pokuta až ,- Kč 19

20 Rada zaměstnanců Neslučitelnost vzniku Rady za současné existence odborové organizace na principu přednosti odborové organizace Počet členů 3-15 odvislé od celkového počtu zaměstnanců; určuje zaměstnavatel po projednání s volební komisí Počet je vždy lichý Funkční období 3 roky Na prvním zasedání volí předsedu Zástupce pro BOZP Neslučitelnost vzniku Rady za současné existence odborové organizace na principu přednosti odborové organizace Funkční období 3 roky Max 1 na deset zaměstnanců Odborové organizace Právní povaha zvláštní forma občanského sdružení Zakládá se na základě zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů Musí být nejméně 3 občané pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru, alespoň jeden z nich musí být starší 18 let Návrh podávají na Ministerstvo vnitra Připojují stanovy Vznikají dnem po dni, kdy je návrh na registraci doručen Mají postavení právnické osoby Orgán určují stanovy (předseda, výbor apod.) Původně existovala jen jednotné ROH Dnes pluralita KOVO, ČMKOS, Asociace samostatných odborů aj. 20

21 Tripartita Rada hospodářské a sociální dohody Rada je nástrojem kolektivního vyjednávání na nejvyšší úrovni. Jejími členy jsou zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády. V jejím čele stojí ministr práce a sociálních věcí. Úkolem rady, označované také jako tripartita, je vyjednávat v důležitých hospodářských a sociálních otázkách za účelem dosažení sociálního smíru. Výsledkem jednání jsou doporučení vládě. Rada má 21 členů. Skládá se vždy se 7 zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů (svazů). Významnou úlohu sehrávala tripartita zejména v 90. letech Poradní orgán vlády Koordinační, informační a organizačně metodický prvek sociálního dialogu v ČR Odborové organizace Právní povaha zvláštní forma občanského sdružení Zakládá se na základě zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů Musí být nejméně 3 občané pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru, alespoň jeden z nich musí být starší 18 let Návrh podávají na Ministerstvo vnitra Připojují stanovy Vznikají dnem po dni, kdy je návrh na registraci doručen Mají postavení právnické osoby Orgán určují stanovy (předseda, výbor apod.) Původně existovala jen jednotné ROH Dnes pluralita KOVO, ČMKOS, Asociace samostatných odborů aj. 21

22 Smlouvy a dohody obecně Pracovní smlouvy Flexibilita Podstatné náležitosti (essentialia negotii) Obvyklé náležitosti (naturalia negotii) Dohoda o pracovní činnosti, resp. o provedení práce Smluvní volnost Soukromoprávní zásada autonomie vůle s kým, zda, jak, o čem uzavřít smlouvu Návaznost na Zákon o dani z příjmu Občanský zákoník (změna oproti starému zákoníku práce č.65/1965 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 22

23 Změny pro firmy malým firmám s méně než deseti zaměstnanci se zjednoduší agenda výpovědní doba se sjednotí pro zaměstnavatele i zaměstnance na dva měsíce možnost jmenování do funkce jen na dobu určitou umožní se zaměstnavatelům doručovat písemnosti zaměstnancům elektronicky Pracovní poměr Vznik Zjišťování údajů zaměstnavatelem Vstupní lékařská prohlídka Informační povinnost zaměstnavatele Pracovní poměr Zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Volba Jmenování 23

24 Pracovní smlouva Podstatné náležitosti a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce Pracovní smlouva Písemná forma Vydání kopie zaměstnanci PP vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance Zkušební doba před vznikem pracovního poměru MAX 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru nemůže být dodatečně prodlužována zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl NOVĚ nesmí zrušit v době 21 dnů prac. neschopnosti??? Zavedení termínu klíčový zaměstnanec delší doba, resp. smluvní volnost??? Možnost sjednat delší zkušební dobu 24

25 Volba Uplatňuje se tam, kde to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo stanovy Volbou pracovní poměr nevzniká, nýbrž vytváří podmínku pro uzavření pracovní smlouvy Jmenování Ve výjimečných případech taxativně určených ( 33 odst. 3 ZP) vedoucí org. složky státu, ředitelů státních podniků apod. Jiní zaměstnavatelé (hlavně podnikatelé) nemohou jmenovat! Přechodné ustanovení 364 odst.3 stanoví, že PP založené volbou nebo jmenováním se považují za PP založené volbou (vyjma těch, jmenovaných uvedených v 33/3 ZP) Forma aktu jmenování není upravena Jmenovaný zamec může být kdykoliv odvolán (i bez uvedení důvodu) a zároveň se může vzdát tím však PP NEKONČÍ!! Písemné odvolání/vzdání se fce musí být PÍSEMNÉ a musí být DORUČENO účinnost dnem následujícím po doručení, event. v den určený, který ovšem nesmí předcházet dni doručení! Zaměstnavatel má nabídkovou povinnost jiné místo odpovídající kvalifikaci pokud místo není nebo zamec odmítne jde o překážku na straně zaměstnavatel Neplatí jde-li o PP vzniklý jmenováním na dobu určitou Řetězení pracovních poměrů učitelská doložka Maximálně dva roky na dobu určitou pak 39 odst. 4??? Uvolnění podmínek; koncepční změna 39 (Viz fce pracovního práva)??? Pětileté řetězení viz zákon o VŠ 25

26 Dohody konané mimo pracovní poměr 74 Obecné ustanovení Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Dohody o provedení práce Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. POZOR NOVĚ POVINNÁ PÍSEMNÁ FORMA!! SANKCE NEPLATNOSTI!! Dohody konané mimo pracovní poměr Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby??? Zvýšení limitu DPP na 300 hodin??? Zvýšení kontrol dodržování ze strany MPSV 26

27 Rozvázání PP Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební době Na základě právního úkonu projevu vůle směřujícího ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu Skončení PP Skončení uplynutím sjednané doby (PP na dobu určitou!!) U cizinců a bezdomovců viz výše nebo dnem zrušení povolení k pobytu (vykonatelné rozhodnutí); trest vyhoštění (dle právní moci rozsudku); uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání zvláštní kategorií je občan EU ten má stejné postavení jako občan ČR není tedy cizincem ve smyslu legislativní zkratky Zánik smrtí zaměstnance (nelze jej zdědit osobní závazek) Zánik smrtí zaměstnavatele (jen F.O.!!) bez pokračování v živnosti dle živnostenského zákona 27

28 Osoby se zdravotním postižením Jsou jimi a) Úplně nebo částečně invalidní osoby (nikoliv fakticky, ale rozhodnutím Orgánu Sociálního Zabezpečení) b) Osoby zdravotně znevýhodněné (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav delší než 1 rok, který podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti) V případě rozvázání (p.úkonu) musí zaměstnavatel písemně oznámit příslušnému Úřadu práce Velká změna nemají již tzv. nabídkovou povinnost povinnost nabídnou jiné místo (nejen u sebe!) a PP skončil až dnem, kdy mu takové místo zajistil Rozvázání PP - DOHODA Upravena 49 ZP Systematicky na první místě (Proč?) Nutný souhlas obou stran! Pracovní poměr končí ke sjednanému dni tj.zítra, pozítří za tři neděle, event. Jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti po žních, po sezóně apod. Z pohledu nového zaměstnavatele svědčí o ochotě se domluvit Obligatorní písemná forma Důvod jen požaduje-li to zaměstnanec (tedy lze i bez důvodu) Rozvázání PP - DOHODA smlouva 28

29 Aktuálně Rozvázání PP - Výpověď Upravena jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele v 50 ZP Obligatorní písemná forma a doručení jinak neplatná Zaměstnavatel jen z důvodů taxativně vymezených 52 Zaměstnanec z jakýchkoliv důvodů i BEZ!! Odvolat výpověď lze jen se souhlasem druhé strany de facto dohoda o zrušení výpovědi Logickým důsledkem výpovědi je běh výpovědní doby 2 měsíce (pro zaměstnavatele i zaměstnance) lze i delší viz pracovní smlouva Rozvázání PP - Výpověď Upravena jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele v 50 ZP Obligatorní písemná forma a doručení jinak neplatná Zaměstnavatel jen z důvodů taxativně vymezených 52 Zaměstnanec z jakýchkoliv důvodů i BEZ!! Odvolat výpověď lze jen se souhlasem druhé strany de facto dohoda o zrušení výpovědi 29

30 Výpověď Výpovědní doba činí 2 měsíce jak pro zaměstnavatele tak zaměstnance Lze ji upravit odchylně (delší; 2 měsíce jsou minimum); podstatné je, aby pro oba subjekty byl stejná Evropská sociální charta přímo vyzývá k delší výpovědní době u zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele delší dobu Výpověď ve světle judikatury NS Výpovědní doba je zákonným důsledkem výpovědi Nemusí být ve výpovědi správně uvedena Nemusí být uvedena vůbec Výpověď není porušením práva na svobodnou volbu povolání Lze ve výpovědi uvést více výpovědních důvodů (nesmí být na škodu určitosti takového právního úkonu) Výpověď daná zaměstnavatelem Nelze dát výpověď z jiného důvodu než v zákoně uvedeném Např.: pro ztrátu důvěry Tři okruhy 1. Organizační 2. Zdravotní důvody a nesplňování kvalifikace 3. Důvody spočívající v chování zaměstnance 30

31 Výpověď daná zaměstnavatelem Upravena v 52 ZP Taxativně (konečný výčet) uvozeny důvody zaměstnavatel může dát výpověď jen z těchto důvodů a) Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část b) Přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část c) Nadbytečnost zaměstnance d) Zdravotní důvody na straně zaměstnance pracovní úraz aj. e) Zdravotní důvody na straně zaměstnance jiné příčiny f) Nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon práce jsou-li požadavky v neuspokojivých pracovních výsledcích pak lze dát výpověď jen byl-li v posledních 12měsících písemně upozorněn na jejich odstranění a zaměstnanec tak neučinil g) Jsou-li dány důvody pro okamžité zrušení PP nebo pro soustavné méně závažné porušování - jen byl-li v posledních 6 měsících v souvislosti s porušením povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi Výpověď daná zaměstnavatelem Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část U fyzických osob nepřesné, ale používá se analogicky i na ně (FO ruší svou podnikatelskou činnost Na tento výpovědní důvod se nevztahuje zákaz výpovědi Náleží odstupné 3 násobek průměrného výdělku Platí i pro dohody Výpověď daná zaměstnavatelem Přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část Přemisťuje-li se Stěhuje do jiného kraje, města, země Nevztahuje se zákaz výpovědi vyjma přesunu v rámci místa, kde má být práce vykonávána tj. v pracovní smlouvě je uvedeno Ostrava a stěhuje se z Ostravy- Fifejdy do Ostravy-Hrušova apod. Náleží odstupné 3 násobek průměrného výdělku Platí i pro dohody 31

32 Výpověď daná zaměstnavatelem Nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele Někdy označována jako redundance Skrývá v sobě de facto 4 výpovědní důvody a) Změna úkolů zaměstnavatele b) Technické vybavení c) Snížení stavu d) Jiné org. Změny Předpoklady rozhodnutí zaměstnavatel nadbytečnost zaměstnance a kausální nexus mezi nimi Výpověď je zapotřebí dát tak, aby běh výpovědní doby skončil k datu zrušení místa jinak se zaměstnavatel vystavuje riziku, že bude muset zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy dle 208 ZP ve výši průměrného výdělku Vztahuje se zákaz výpovědi Náleží odstupné 3 násobek průměrného výdělku Platí i pro dohody Výpověď daná zaměstnavatelem Zdravotní důvody na straně zaměstnance pracovní úraz aj. Zhoršení zdravotního stavu vzniklo v důsledku pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažením nejvyšší přípustné expozice Lékařský posudek Z něj musí vyplývat, že nemůže dále takovou práci vykonávat Posudek musí existovat v době podání výpovědi nelze konvalidovat Následkem takové výpovědi je povinnost zaměstnavatele poskytnout odstupné ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku Výpověď daná zaměstnavatelem Zdravotní důvody na straně zaměstnance jiné příčiny Jiné příčiny než pracovní úraz aj. Nutný opět posudek Prokazuje pozbytí způsobilosti konat práci ze zdravotních důvodů Odstupné se nevyplácí! 32

33 Výpověď daná zaměstnavatelem Nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon práce pracovní úraz aj. Předpoklady dané právním předpisem Řidičský průkaz, vš diplom aj. Požadavky stanovené zaměstnavatelem Jednání se zákazníky, vhodné oblečení apod. Musí to být bez zavinění zaměstnavatele! Nesmí být v rozporu s dobrými mravy jsou-li požadavky v neuspokojivých pracovních výsledcích pak lze dát výpověď jen byl-li v posledních 12měsících písemně upozorněn na jejich odstranění a zaměstnanec tak neučinil Písemná výzva musí být naprosto konkrétní a jasná a měla by obsahovat přiměřenou lhůtu přiměřenost je dána okolnostmi Nejde o porušování pracovní kázně, event. podnikatelské riziko! Výpověď daná zaměstnavatelem Jsou-li dány důvody pro okamžité zrušení PP nebo pro soustavné méně závažné porušování - jen byl-li v posledních 6 měsících v souvislosti s porušením povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi Někdy označováno jako porušování pracovní kázně správně PORUŠENÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Soustavnost je chápána jako nejméně tři porušení Výpověď daná zaměstnavatelem Jsou-li dány důvody pro okamžité zrušení PP nebo pro soustavné méně závažné porušování - jen byl-li v posledních 6 měsících v souvislosti s porušením povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi Někdy označováno jako porušování pracovní kázně správně PORUŠENÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Soustavnost je chápána jako nejméně tři porušení 33

34 Okamžité zrušení PP zaměstnavatelem Lze zrušit výjimečně (ochranná fce) Pokud byl zaměstnanec odsouzen I. Pravomocně (rozsudek je v právní moci) II. Úmyslný trestný čin III. Nepodmíněný trest odnětí svobody v délce min. 1 rok Nebo byl odsouzen I. Pravomocně II. Úmyslný trestný čin III. Spáchaný při plnění prac. Úkolů nepodmíněně na min. 6 měsíců Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubě To není definováno nutné vycházet z konkrétních okolností absence, častější krátké absence, které v souhrnu představují hrubé porušení Lhůta subjektivní do 2 měsíců od kdy se dozvěděl a objektivní 1 rok od vzniku; jedna lhůta končí s druhou Zákaz těhotná, na mateřské nebo rodičovské dovolené Písemná forma, skutkově vymezit obligatorně kauzální Výpověď i okamžité zrušení musí předem projednat s odbory! Okamžité zrušení PP zaměstnancem Lze zrušit a) Lékařský posudek osvědčující, že zaměstnanec nemůže dále konat bez vážného ohrožení svého zdraví danou práci a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů od předložení posudku výkon jiné práce b) Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu (plat) nebo jakoukoliv její část do 15 dnů od splatnosti Ad b) Náleží mu kromě dlužné mzdy i odstupné ve výši kterou nešlo určit Odstraněno novelou! ODSTUPNÉ 67 (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Výpověď nebo dohoda 52/a-c nebo 56 min 3 měsíce Výpověď nebo dohoda 52 d min 12 měsíců??? Dle délky trvání zaměstnání pro zaměstnavatele??? Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele judikatura ESD kompenzace? Omezení podpory v nezaměstnanosti při souběhu s odstupným 34

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 265/2006 ve znění 250/2014 Zákon zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více