Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE."

Transkript

1 Obsah: Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE. VELIKOST TŘÍDY POČET TŘÍD LOKALITA ŠKOLY CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ HISTORIE ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1

2 VIZE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY: KAMÍNKY POZNÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK: TŘÍDNÍ UČITELKA: SOŇA STARYNSKÁ 1. KDO? MY VŠICHNI! 2. BEZ KOHO? BEZ STRESU! 3. K ČEMU? K CÍLI! 4. PRO KOHO? PRO SEBE! 5. VOLÁME! ŠKOLO! 6. KOMU? SOBĚ! 7. S KÝM? SPOLU! 2

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Přípravná třída se bude věnovat systematické přípravě žáků a to především dětem s odkladem školní docházky tak, aby se předcházelo případným neúspěchům v začátcích docházky do ZŠ. Příprava dětí bude probíhat tak, aby byly dostatečně připraveny po stránce kognitivní, tak i sociálně kulturní. Budeme se snažit, co možná nejvíce spolupracovat s rodinou dítěte. Základem pro práci a přípravu vzdělávacího programu je Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V třídním vzdělávacím programu byly zohledněny potřeby dětí, které budou tuto třídu navštěvovat. TVP byl vypracován po prostudování diagnostik dětí z MŠ, zohlednil také doporučení pedagogicko-psychologických poraden, do budoucna bude vedena konzultace s rodiči dětí, třídními učitelkami z MŠ, školní logopedkou a výchovnou poradkyní ZŠ. Na základě těchto poznatků o individuálních potřebách jedince, bude vypracován plán osobnostního rozvoje. (Bude zpracován podle konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV.) V přípravné třídě bude převažovat individualizovaná vzdělávací práce, při které se budou sledovat a hodnotit pokroky dětí, které povedou k jeho dalšímu vývoji a pokroku ve vzdělávání. Práce přípravné třídy bude probíhat především ve spolupráci s rodiči, školní logopedkou, vyučujícími 1. stupně ZŠ, PPP Břeclav, SPC Hodonín. 3

4 CÍL VZDĚLÁVÁNÍ RÁMCOVÉ CÍLE RVP PV: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání. 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. DÍLČÍ CÍLE BUDEME NAPLŇOVAT V OBLASTECH: 1. BIOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO TĚLO Stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 2. PSYCHOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí, jeho kreativitu a sebevyjádření. 3. INTERPERSONÁLNÍ DÍTĚ A TEN DRUHÝ Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. SOCIÁLNĚ- KULTURNÍ DÍTĚ A SPOLEČNOST Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5. ENVIROMENTÁLNÍ DÍTĚ A SVĚT Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližšímu okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 4

5 ZAMĚŘÍME SE NA ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ: (soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot) 1. KOMPETENCE K UČENÍ 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ INTEGROVANÉ BLOKY: Třídní VP přípravné třídy bude rozpracován do šesti integrovaných bloků, tak aby všechny vzdělávací oblasti byly zasaženy. Integrované bloky jsou seřazeny tak, aby přecházely jeden do druhého, navazovaly na sebe, doplňovaly se. 1. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO ODCHÁZÍ PODTÉMA: ZMĚNY, PROMĚNY Formou her, pohybových a výtvarných aktivit, pohádek, písniček, básniček a vypravování se budeme snažit seznamovat děti s novým prostředím, novými kamarády a lidmi, kteří se o ně budou, v základní škole starat. Seznámíme je s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, dospělé osobě. Budeme rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí, posilovat jejich sebevědomí a samostatné vystupování, zlepšovat komunikaci, vyjadřovací schopnosti a výslovnost u dětí. 2. TÉMATICKÝ BLOK: PODZIM PODTÉMATA: ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, POLE, LESA, POČASÍ JE NA DRAKA Seznámíme děti s žijícími zvířaty na polích, v zahradách, v našich lesích. Zaměříme se na pozorování pole, zahrádek, vinohradů a lesa v nejbližším okolí školy. Seznámíme děti se zvířaty, které mohou potkat v přírodě, vysvětlíme jim, jak se zvířata připravují na zimu. Budeme vyhledávat zvířata v knihách, encyklopediích a budeme pracovat s didaktickými pomůckami. Při vycházkách se zaměříme na pozorování změn v podzimní přírodě a sběr přírodnin k dalšímu využití, pozorované skutečnosti výtvarně, hudebně, slovně, dramaticky zpracujeme. 5

6 3. TÉMATICKÝ BLOK: VÁNOČNÍ ČAS PODTÉMA: NA VÁNOCE DLOHÉ NOCE Četbou příběhů, pohádek a vlastního vypravování dětem přiblížíme tradici mikulášské nadílky. Budeme rozvíjet dětskou fantazii a představivost ve slovním i výtvarném tvoření, naučíme děti nové písně o Mikuláši a jeho pomocnících. Při prohlížení Ladových ilustrací dětem budeme přibližovat život dětí v dřívějších dobách a rozdíly v oslavách dříve a dnes. Přiblížíme dětem oslavy Vánoc v jiných zemích a u jiných kultur. Při vycházkách do přírody se zaměříme na pozorování stop zvěře ve sněhu a pomoc zvířatům v zimním období. Společně budeme vytvářet předvánoční atmosféru plnou klidu, lásky a pohody. Zúčastníme se tradičního vánočního jarmarku pořádaného základní školou. 4. TÉMATICKÝ BLOK: ZIMA PODTÉMATA: ZVÍŘATA V NOUZI MOJE TĚLO, NAŠE ZDRAVÍ TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE V tomto zimním období využijeme sněhu a ledu k pohybovým i jiným aktivitám. Budeme pozorovat zimní krajinu a počasí. Zaměříme se na pozorování padajících vloček a různé pokusy se sněhem a ledem. Budeme rozvíjet fantazii jemnou, i hrubou motoriku při stavbách i hrách se sněhem. V přírodě se zaměříme na pozorování a čtení stop ve sněhu. Využijeme různých výtvarných technik a pracovních postupů k zachycení podoby sněhu a ledu, i zimní krajiny. Přípravou masek a karnevalu dětem přiblížíme lidový zvyk Masopust. Hravou formou děti seznámíme s částmi těla, s významem smyslů pro kvalitní život člověka a s nutností se o své zdraví starat. Připravíme dětem nabídku exkurzí do zaměstnání jejich rodičů a seznámíme je s různými řemesly a povoláním. 5. TÉMATICKÝ BLOK: JARO PODTÉMATA: ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA Pozorováním v přírodě a okolí školy přiblížíme dětem probouzející se přírodu. Budeme poznávat první jarní květiny a obohacovat tak dětské povědomí v oblasti flory. Poznáváním zvířat na obrázku i ve skutečnosti (exkurze na blízkou farmu) budeme prohlubovat znalosti v oblasti domácích zvířat a povědomí žáků o tom, kdy se rodí mláďata, jak se jim 6

7 říká, jaké vydávají zvuky ap. Společně se připravíme na oslavy svátků jara. Seznámíme děti s nutností ochrany životního prostředí a s tím, jak mohou i ony chránit přírodu. 6. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO PODTÉMA: LETEM SVĚTEM Vlastním pozorováním v přírodě, na zahradě, či v sadu, si děti zvolí objekty, které budeme pozorovat. Budeme využívat lupy, pozorovacích krabiček, vyrobených akvárií ze zavařovacích sklenic, encyklopedií, atlasů zvířat hmyzu a rostlin. Seznámíme děti s florou a faunou našich řek a rybníků a životem okolo nich. Naučíme děti předvídat a minimalizovat úrazy a nehody u vody, ve vodě, při sportu, i při hrách. S využitím různých knih, encyklopedií, map, atlasů a didaktických pomůcek dětem přiblížíme podobu planety Země, kontinenty, nejbližší státy a různá etnika žijící na ní. Seznámíme je také s florou a faunou jiných kontinentů. DÍLČÍ CÍLE (co pedagog u dítěte podporuje), VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA (co pedagog dítěti nabízí), OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (co dítě na konci šk. roku zpravidla dokáže), jsou podrobně rozpracovány v MYŠLENKOVÉ MAPĚ. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ: Do integrovaných bloků budou průběžně zařazovány činnosti, které dětem usnadní vstup do první třídy, děti budou pracovat svým vlastním tempem. PŘEDČÍSELNÉ PŘEDSTAVY rozvíjení matematických představ orientace v prostoru, na ploše rozlišení a pojmenování - základní geometrické tvary práce s pojmy: více - méně, větší - menší,... třídění podle velikosti nácvik orientace v číselné řadě nácvik orientace v čase (dnes, zítra, ráno,...) rozvíjení logického myšlení podněcování tvořivého myšlení a samostatnosti při řešení úkolů 7

8 HRUBÁ MOTORIKA osvojení základních pohybových dovedností (běh, chůze do schodů,.) cviky s míčem (házení, chytání) přeskoky, skoky, výskoky udržení rovnováhy plavání, bruslení (dle možnosti rodiny) překonání přiměřené překážky JEMNÁ MOTORIKA rozvoj pracovních dovedností (stříhání, lepení apod.) práce s papírem a dalším materiálem navlékání, provlékání zavazování, uvazování, zapínání GRAFOMOTORIKA uvolňovací hry (rameno, loket, zápěstí) krouživé pohyby ve vzduchu, později na velký formát (ve stoji,...) plynulost a rytmus - doprovod říkadel a písniček uvolňovací cviky správný úchop psacího náčiní správné sezení při psaní, kreslení ROZVOJ PAMĚTI, POZORNOSTI A MYŠLENÍ schopnost zapamatovat a udržet si v paměti schopnost soustředit se a koncentrovat na daný jev schopnost oddělit část od celku vnímání protikladů a vztahů nadřazenosti, podřazenosti schopnost jednoduchého logického myšlení SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST a) sociální dovednosti: uvědomění si vlastní identity získávání sebevědomí sebepoznání a sebehodnocení b) prosociální chování: vést děti k toleranci, respektu a porozumění učit je vzájemně si pomáhat, spolupracovat vést je ke schopnosti ovládat své emoce 8

9 c) dodržovat základní pravidla společenského chování zdravení, děkování, požádání o něco, omluva d) samostatnost v sebeobsluze zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků stolování a používání příboru udržování pořádku ve svých věcech dodržování základních hygienických návyků ROZVOJ ŘEČI A SLOVNÍ ZÁSOBY (bude probíhat ve spolupráci se školní logopedkou) rozvíjet schopnost souvisle se vyjadřovat vést k samostatnému vyprávění, reprodukci pohádek,... učit správnou výslovnost rozvoj slovní zásoby ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ rozlišování barev a tvarů zraková diferenciace (určování shod a rozdílů) zraková analýza, syntéza zraková paměť cvičení očních pohybů (jmenování předmětů zleva doprava) SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ umění pozorně naslouchat sluchová analýza, syntéza (počet slov ve větě, slabik ve slově, určení první a posléze i poslední hlásky ve slově) rozvíjení sluchové paměti vnímání a reprodukce rytmu PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přípravná třída bude pracovat v dopoledních hodinách, v prostorech školní družiny ZŠ Rakvice. Tato třída se nachází v prvním patře této budovy. Zde je vymezena část pro práci u stolečků, kde má každé dítě svoji židličku a dostatečně velkou plochu na práci. Prostor je dobře prosvětlen okny. Pro ostatní činnosti mohou být využívány i vedlejší 9

10 prostory učebny, kde se nachází koberec, pohovka, hry a hračky. Každé dítě bude mít svoje místo, kde si bude ukládat své věci a udržovat v nich pořádek. Šatna, ve které budou mít děti uzamykatelnou skříňku, je v přízemí stejné budovy. V blízkosti třídy se nachází školní tělocvična, výtvarná pracovna s keramickou pecí, hudebna s klavírem učebny, které mohou děti s paní učitelkou využívat. Ve stejném patře je umístěno hygienické zázemí, zvlášť pro chlapce a dívky (toalety a umývárna). Po skončení výuky děti odchází společně s paní učitelkou na oběd. V průběhu oběda vyučující nad dětmi vykonává dozor. Po obědě děti osobně předá paní vychovatelce ŠD, nebo rodičům, případně žáci odchází samostatně domů. REŽIM DNE hod. - převzetí dětí v šatně hod. - vítací rituál hod. první vzdělávací blok hod. svačina, volné hry dětí hod. druhý vzdělávací blok hod. hodnocení dne hod. hygiena, společný oběd, předání do ŠD - Průběh každého dne se může měnit, podle vzniklých situací, vyplývajících z činností během dne, zájmu dětí, únavy apod. VZDĚLÁVACÍ BLOKY: V prvním a druhém vzdělávacím bloku se budou dětem nabízet didaktické hry, doplňovačky, soutěže, práce s didaktickými pomůckami, výtvarné, pracovní tvoření, grafomotorická cvičení, pohybové a hudební a jazykové chvilky. Budeme pracovat individuálně, ve skupinkách, u stolečků, na koberci, na chodbě, v tělocvičně i pracovnách HV, VV. K dalším aktivitám budeme také využívat školní zahradu, hřiště a sad. Všechny tyto činnosti by měly vést k obohacování a rozvoji dětí. Tyto činnosti budou rozpracovány v týdenních přípravách, následně v přípravě na každý den (v průběhu týdne i dne může dojít ke změnám, v důsledku 10

11 nutnosti pružně reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí). Týdenní příprava bude zpracována do oblastí podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera: verbální, logicko matematická, prostorová, hudební, interpersonální, sociální, přírodní inteligence (viz. Příloha TVP). ČINNOSTI DĚTÍ: Volná hra dětí (naplňování potřeb, zkušeností, vědomostí, dětských vztahů, individuálního tempa). Symbolická a kooperativní hra. Experimentování a pozorování. Estetické a pracovní činnosti. Konstruktivní a námětové hry. Práce s knihou a encyklopediemi. Psychomotorické cvičení. Spontánní pohybové hry a aktivity. Didaktické hry. Společenské hry s pravidly. Hudební poslech, zpěv, hra na rytmické nástroje. Vycházky do okolí. Hry a pohyb na školní zahradě, hřišti, v sadu. Řízené činnosti u stolečku, tabule, na koberci. METODY PRÁCE: Empatické projevy reagování. Partnerská komunikace mezi učitelkou a dětmi. Skupinové a individuální činnosti. Vyvážené řízené a spontánní činnosti. Prožitkové a situační učení. Kooperativní učení hrou. Komunitní a diskusní kruhy. PEDAGOGICKÉ ZÁSADY: Respektujeme vývojové možnosti dětí. Respektujeme individuální zvláštnosti. Podporujeme aktivitu dětí. Rozvíjíme nadání dětí. Vytváříme dětem vhodné prostředí. Pracujeme názorně. 11

12 Informace respektují vývojové možnosti dětí. Sledujeme dodržování dohodnutých pravidel. Pracujeme soustavně a cílevědomě. Připravujeme děti pro další život, v rámci jeho možností. Provádíme sebereflexi. Spolupracujeme s pedagogickými a provozními pracovníky ZŠ a MŠ. Spoluvytváříme klima pohody a klidu. PŘEHLED EVAULAČNÍCH ČINNOSTÍ: ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY: každý den (přehled činností během dne, důležité postřehy o dětech a jednání s rodiči). ZÁPIS DO SEŠITU POSTŘEHŮ: každý týden (postřehy, pozorování dětí, obvykle jednoduchý krátký zápis). DIAGNOSTIKA DĚTÍ: září 2015 (vstupní) diagnostika ve spolupráci s MŠ), leden 2016 (pololetní) zhodnocení průběhu vzdělávání, červen 2016 (závěrečné), vše do Záznamových archů pro diagnostiku a pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě ZŠ (viz příloha TVP). HODNOCENÍ TVP: září 2015, leden2016, červen 2016, charakteristika třídy, hodnocení vzdělávací nabídky a výsledků vzdělávání. ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ: hodnocení pokroků a chování dětí na čtvrtletních poradách ZŠ. HODNOCENÍ TEMATICKÝCH BLOKŮ: Ve spolupráci s dětmi, po skončení tematického bloku. Každý den s dětmi, v komunitním kruhu, zhodnotíme, co se nám dařilo, co méně, co by se dalo příště zlepšit apod. (hovoří pouze to dítě, které své pocity chce sdělit ostatním, nikoho nenutíme). Následně si děti vezmou z košíku bílý (líbil), nebo černý (nelíbil) kamínek a vhodí ho do krabice, označené tématem. Po skončení spočítáme bílé a černé kamínky a zapíšeme do tabulky (musíme také zohlednit docházku dětí v daném období). Na závěr školního roku porovnáme hodnotící tabulku dětí a hodnocení tematických bloků paní učitelky. 12

13 HODNOCENÍ TÝDENNÍ NABÍDKY: Třídní učitelka každý týden hodnotí úspěchy, pokroky, pocity, nápady na doplnění tématu, pozorování na zadní stranu týdenní přípravy. SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ DĚTÍ: Děti se nehodnotí známkami, ale pro lepší motivaci k další činnosti a dalšímu snažení dostávají kamínky. Tento kamínek dostanou tehdy, když získají některou kompetenci, nebo se naučí některou činnost, která jim doposud nešla. Na kamínku je napsáno o jakou činnost, či kompetenci se jedná, děti si ho uloží do plátěného pytlíku, se svým jménem. Děti samy si mohou kamínky spočítat a podle fotografie Kamínků poznávání (viz. titulní strana TVP) zjistí, kolik kamínků ještě musí získat. Na závěr školního roku si, z těchto kamínků, děti vyrobí cílovou mozaiku, podle které následně obdrží hodnocení vlastního pokroku a získaných kompetencí. SPOLUPRÁCE S RODINOU: V průběhu celého školního roku se budou dětem zakládat pracovní listy, výkresy a to do osobních portfolií, do kterých mohou rodiče kdykoliv nahlédnout. Zde budou i texty básniček, písniček a her, které se právě žáci budou učit. Osobní vzkazy pro rodiče, nebo paní učitelku si sdělíme v šatně při předání, nebo písemně do deníčku dítěte, popřípadě na p. učitelky Řada informací bude průběžně zveřejňována třídní učitelkou na školní webové aplikaci Portfolionet, ke které získá každý rodič přístupové údaje. Telefonicky si mohou rodiče dohodnout konzultaci s paní učitelkou. Fotografie dětí při práci, hře, pohybových aktivitách, z výletů, divadel apod. mohou rodiče shlédnout na webovém portálu Rajče (http://www.rajce.idnes.cz/). Přihlašovací údaje získají rodiče od třídní učitelky. Po dohodě s paní učitelkou se mohou rodiče přijít podívat, jak pracuje jejich dítě v kolektivu ostatních dětí na činnost třídy. V březnu 2016 proběhne dopoledne otevřených dveří, kdy mohou rodiče přijít do naší třídy na návštěvu. 13

14 SPOLEČNÉ AKCE S MŠ: divadelní představení hudební koncerty návštěva divadla besídka pro seniory mikulášské nadělování vánoční nadělování čarodějnice bruslení plavání výlet na Maják školní výlet pasování předškoláků (plánované akce mohou být v průběhu roku upraveny, podle nabídky a možností MŠ a ZŠ) vše bude aktualizováno na školním Portfolionetu v rubrice Kalendář. Přesné termíny akcí budou též zapsány v měsíčních plánech. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP (VÚP Praha červen 2007) Diagnostika dítěte předškolního věku (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová) Materiály získané v průběhu pedagogické praxe v MŠ a ZŠ. Myšlenková mapa vypracována kooperací učitelek MŠ Rakvice. CO PŘIPRAVÍ RODIČE PRO DĚTI V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU: a) V PYTLÍKU: - cvičební úbor (tričko a krátká kalhoty) - cvičky (vše podepsané!) 14

15 b) DO SKŘÍŇKY V ŠATNĚ: - náhradní oblečení - papuče (vše podepsané!!) c) DO TŘÍDY: - 12 ks pastelek (trojhránky) - 3 ks měkké tužky - 2 ks štětce (kulatý a plochý) - vodové barvy - kelímek - voskovky - 1ks černá tuš - 1sada plastelíny - 1 sada barevných papírů - 1ks deníček - 1 ks váleček tuhého lepidla d) NA KULTURU bude vybrána třídní učitelkou ZÁLOHA 500 Kč, NA KONCI ROKU PROBĚHNE VYÚČTOVÁNÍ A případné VRÁCENÍ PENĚZ. e) RODIČE DĚTEM PŘIPRAVÍ DENNĚ SVAČINU A PITÍ, KTERÉ SI DĚTI PŘINESOU V BATŮŽKU. f) RODIČE KOUPÍ DĚTEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ČIP NA OBĚDY, DAJÍ HO NA ŠŇŮRKU, SPOLEČNĚ S KLÍČKEM OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY. (ŠŇŮRKU PODEPIŠTE MONOGRAMEM). Rakvice Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy Soňa Starynská třídní učitelka 15

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více