Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE."

Transkript

1 Obsah: Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE. VELIKOST TŘÍDY POČET TŘÍD LOKALITA ŠKOLY CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ HISTORIE ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1

2 VIZE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY: KAMÍNKY POZNÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK: TŘÍDNÍ UČITELKA: SOŇA STARYNSKÁ 1. KDO? MY VŠICHNI! 2. BEZ KOHO? BEZ STRESU! 3. K ČEMU? K CÍLI! 4. PRO KOHO? PRO SEBE! 5. VOLÁME! ŠKOLO! 6. KOMU? SOBĚ! 7. S KÝM? SPOLU! 2

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Přípravná třída se bude věnovat systematické přípravě žáků a to především dětem s odkladem školní docházky tak, aby se předcházelo případným neúspěchům v začátcích docházky do ZŠ. Příprava dětí bude probíhat tak, aby byly dostatečně připraveny po stránce kognitivní, tak i sociálně kulturní. Budeme se snažit, co možná nejvíce spolupracovat s rodinou dítěte. Základem pro práci a přípravu vzdělávacího programu je Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V třídním vzdělávacím programu byly zohledněny potřeby dětí, které budou tuto třídu navštěvovat. TVP byl vypracován po prostudování diagnostik dětí z MŠ, zohlednil také doporučení pedagogicko-psychologických poraden, do budoucna bude vedena konzultace s rodiči dětí, třídními učitelkami z MŠ, školní logopedkou a výchovnou poradkyní ZŠ. Na základě těchto poznatků o individuálních potřebách jedince, bude vypracován plán osobnostního rozvoje. (Bude zpracován podle konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV.) V přípravné třídě bude převažovat individualizovaná vzdělávací práce, při které se budou sledovat a hodnotit pokroky dětí, které povedou k jeho dalšímu vývoji a pokroku ve vzdělávání. Práce přípravné třídy bude probíhat především ve spolupráci s rodiči, školní logopedkou, vyučujícími 1. stupně ZŠ, PPP Břeclav, SPC Hodonín. 3

4 CÍL VZDĚLÁVÁNÍ RÁMCOVÉ CÍLE RVP PV: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání. 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. DÍLČÍ CÍLE BUDEME NAPLŇOVAT V OBLASTECH: 1. BIOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO TĚLO Stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 2. PSYCHOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí, jeho kreativitu a sebevyjádření. 3. INTERPERSONÁLNÍ DÍTĚ A TEN DRUHÝ Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. SOCIÁLNĚ- KULTURNÍ DÍTĚ A SPOLEČNOST Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5. ENVIROMENTÁLNÍ DÍTĚ A SVĚT Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližšímu okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 4

5 ZAMĚŘÍME SE NA ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ: (soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot) 1. KOMPETENCE K UČENÍ 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ INTEGROVANÉ BLOKY: Třídní VP přípravné třídy bude rozpracován do šesti integrovaných bloků, tak aby všechny vzdělávací oblasti byly zasaženy. Integrované bloky jsou seřazeny tak, aby přecházely jeden do druhého, navazovaly na sebe, doplňovaly se. 1. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO ODCHÁZÍ PODTÉMA: ZMĚNY, PROMĚNY Formou her, pohybových a výtvarných aktivit, pohádek, písniček, básniček a vypravování se budeme snažit seznamovat děti s novým prostředím, novými kamarády a lidmi, kteří se o ně budou, v základní škole starat. Seznámíme je s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, dospělé osobě. Budeme rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí, posilovat jejich sebevědomí a samostatné vystupování, zlepšovat komunikaci, vyjadřovací schopnosti a výslovnost u dětí. 2. TÉMATICKÝ BLOK: PODZIM PODTÉMATA: ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, POLE, LESA, POČASÍ JE NA DRAKA Seznámíme děti s žijícími zvířaty na polích, v zahradách, v našich lesích. Zaměříme se na pozorování pole, zahrádek, vinohradů a lesa v nejbližším okolí školy. Seznámíme děti se zvířaty, které mohou potkat v přírodě, vysvětlíme jim, jak se zvířata připravují na zimu. Budeme vyhledávat zvířata v knihách, encyklopediích a budeme pracovat s didaktickými pomůckami. Při vycházkách se zaměříme na pozorování změn v podzimní přírodě a sběr přírodnin k dalšímu využití, pozorované skutečnosti výtvarně, hudebně, slovně, dramaticky zpracujeme. 5

6 3. TÉMATICKÝ BLOK: VÁNOČNÍ ČAS PODTÉMA: NA VÁNOCE DLOHÉ NOCE Četbou příběhů, pohádek a vlastního vypravování dětem přiblížíme tradici mikulášské nadílky. Budeme rozvíjet dětskou fantazii a představivost ve slovním i výtvarném tvoření, naučíme děti nové písně o Mikuláši a jeho pomocnících. Při prohlížení Ladových ilustrací dětem budeme přibližovat život dětí v dřívějších dobách a rozdíly v oslavách dříve a dnes. Přiblížíme dětem oslavy Vánoc v jiných zemích a u jiných kultur. Při vycházkách do přírody se zaměříme na pozorování stop zvěře ve sněhu a pomoc zvířatům v zimním období. Společně budeme vytvářet předvánoční atmosféru plnou klidu, lásky a pohody. Zúčastníme se tradičního vánočního jarmarku pořádaného základní školou. 4. TÉMATICKÝ BLOK: ZIMA PODTÉMATA: ZVÍŘATA V NOUZI MOJE TĚLO, NAŠE ZDRAVÍ TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE V tomto zimním období využijeme sněhu a ledu k pohybovým i jiným aktivitám. Budeme pozorovat zimní krajinu a počasí. Zaměříme se na pozorování padajících vloček a různé pokusy se sněhem a ledem. Budeme rozvíjet fantazii jemnou, i hrubou motoriku při stavbách i hrách se sněhem. V přírodě se zaměříme na pozorování a čtení stop ve sněhu. Využijeme různých výtvarných technik a pracovních postupů k zachycení podoby sněhu a ledu, i zimní krajiny. Přípravou masek a karnevalu dětem přiblížíme lidový zvyk Masopust. Hravou formou děti seznámíme s částmi těla, s významem smyslů pro kvalitní život člověka a s nutností se o své zdraví starat. Připravíme dětem nabídku exkurzí do zaměstnání jejich rodičů a seznámíme je s různými řemesly a povoláním. 5. TÉMATICKÝ BLOK: JARO PODTÉMATA: ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA Pozorováním v přírodě a okolí školy přiblížíme dětem probouzející se přírodu. Budeme poznávat první jarní květiny a obohacovat tak dětské povědomí v oblasti flory. Poznáváním zvířat na obrázku i ve skutečnosti (exkurze na blízkou farmu) budeme prohlubovat znalosti v oblasti domácích zvířat a povědomí žáků o tom, kdy se rodí mláďata, jak se jim 6

7 říká, jaké vydávají zvuky ap. Společně se připravíme na oslavy svátků jara. Seznámíme děti s nutností ochrany životního prostředí a s tím, jak mohou i ony chránit přírodu. 6. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO PODTÉMA: LETEM SVĚTEM Vlastním pozorováním v přírodě, na zahradě, či v sadu, si děti zvolí objekty, které budeme pozorovat. Budeme využívat lupy, pozorovacích krabiček, vyrobených akvárií ze zavařovacích sklenic, encyklopedií, atlasů zvířat hmyzu a rostlin. Seznámíme děti s florou a faunou našich řek a rybníků a životem okolo nich. Naučíme děti předvídat a minimalizovat úrazy a nehody u vody, ve vodě, při sportu, i při hrách. S využitím různých knih, encyklopedií, map, atlasů a didaktických pomůcek dětem přiblížíme podobu planety Země, kontinenty, nejbližší státy a různá etnika žijící na ní. Seznámíme je také s florou a faunou jiných kontinentů. DÍLČÍ CÍLE (co pedagog u dítěte podporuje), VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA (co pedagog dítěti nabízí), OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (co dítě na konci šk. roku zpravidla dokáže), jsou podrobně rozpracovány v MYŠLENKOVÉ MAPĚ. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ: Do integrovaných bloků budou průběžně zařazovány činnosti, které dětem usnadní vstup do první třídy, děti budou pracovat svým vlastním tempem. PŘEDČÍSELNÉ PŘEDSTAVY rozvíjení matematických představ orientace v prostoru, na ploše rozlišení a pojmenování - základní geometrické tvary práce s pojmy: více - méně, větší - menší,... třídění podle velikosti nácvik orientace v číselné řadě nácvik orientace v čase (dnes, zítra, ráno,...) rozvíjení logického myšlení podněcování tvořivého myšlení a samostatnosti při řešení úkolů 7

8 HRUBÁ MOTORIKA osvojení základních pohybových dovedností (běh, chůze do schodů,.) cviky s míčem (házení, chytání) přeskoky, skoky, výskoky udržení rovnováhy plavání, bruslení (dle možnosti rodiny) překonání přiměřené překážky JEMNÁ MOTORIKA rozvoj pracovních dovedností (stříhání, lepení apod.) práce s papírem a dalším materiálem navlékání, provlékání zavazování, uvazování, zapínání GRAFOMOTORIKA uvolňovací hry (rameno, loket, zápěstí) krouživé pohyby ve vzduchu, později na velký formát (ve stoji,...) plynulost a rytmus - doprovod říkadel a písniček uvolňovací cviky správný úchop psacího náčiní správné sezení při psaní, kreslení ROZVOJ PAMĚTI, POZORNOSTI A MYŠLENÍ schopnost zapamatovat a udržet si v paměti schopnost soustředit se a koncentrovat na daný jev schopnost oddělit část od celku vnímání protikladů a vztahů nadřazenosti, podřazenosti schopnost jednoduchého logického myšlení SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST a) sociální dovednosti: uvědomění si vlastní identity získávání sebevědomí sebepoznání a sebehodnocení b) prosociální chování: vést děti k toleranci, respektu a porozumění učit je vzájemně si pomáhat, spolupracovat vést je ke schopnosti ovládat své emoce 8

9 c) dodržovat základní pravidla společenského chování zdravení, děkování, požádání o něco, omluva d) samostatnost v sebeobsluze zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků stolování a používání příboru udržování pořádku ve svých věcech dodržování základních hygienických návyků ROZVOJ ŘEČI A SLOVNÍ ZÁSOBY (bude probíhat ve spolupráci se školní logopedkou) rozvíjet schopnost souvisle se vyjadřovat vést k samostatnému vyprávění, reprodukci pohádek,... učit správnou výslovnost rozvoj slovní zásoby ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ rozlišování barev a tvarů zraková diferenciace (určování shod a rozdílů) zraková analýza, syntéza zraková paměť cvičení očních pohybů (jmenování předmětů zleva doprava) SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ umění pozorně naslouchat sluchová analýza, syntéza (počet slov ve větě, slabik ve slově, určení první a posléze i poslední hlásky ve slově) rozvíjení sluchové paměti vnímání a reprodukce rytmu PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přípravná třída bude pracovat v dopoledních hodinách, v prostorech školní družiny ZŠ Rakvice. Tato třída se nachází v prvním patře této budovy. Zde je vymezena část pro práci u stolečků, kde má každé dítě svoji židličku a dostatečně velkou plochu na práci. Prostor je dobře prosvětlen okny. Pro ostatní činnosti mohou být využívány i vedlejší 9

10 prostory učebny, kde se nachází koberec, pohovka, hry a hračky. Každé dítě bude mít svoje místo, kde si bude ukládat své věci a udržovat v nich pořádek. Šatna, ve které budou mít děti uzamykatelnou skříňku, je v přízemí stejné budovy. V blízkosti třídy se nachází školní tělocvična, výtvarná pracovna s keramickou pecí, hudebna s klavírem učebny, které mohou děti s paní učitelkou využívat. Ve stejném patře je umístěno hygienické zázemí, zvlášť pro chlapce a dívky (toalety a umývárna). Po skončení výuky děti odchází společně s paní učitelkou na oběd. V průběhu oběda vyučující nad dětmi vykonává dozor. Po obědě děti osobně předá paní vychovatelce ŠD, nebo rodičům, případně žáci odchází samostatně domů. REŽIM DNE hod. - převzetí dětí v šatně hod. - vítací rituál hod. první vzdělávací blok hod. svačina, volné hry dětí hod. druhý vzdělávací blok hod. hodnocení dne hod. hygiena, společný oběd, předání do ŠD - Průběh každého dne se může měnit, podle vzniklých situací, vyplývajících z činností během dne, zájmu dětí, únavy apod. VZDĚLÁVACÍ BLOKY: V prvním a druhém vzdělávacím bloku se budou dětem nabízet didaktické hry, doplňovačky, soutěže, práce s didaktickými pomůckami, výtvarné, pracovní tvoření, grafomotorická cvičení, pohybové a hudební a jazykové chvilky. Budeme pracovat individuálně, ve skupinkách, u stolečků, na koberci, na chodbě, v tělocvičně i pracovnách HV, VV. K dalším aktivitám budeme také využívat školní zahradu, hřiště a sad. Všechny tyto činnosti by měly vést k obohacování a rozvoji dětí. Tyto činnosti budou rozpracovány v týdenních přípravách, následně v přípravě na každý den (v průběhu týdne i dne může dojít ke změnám, v důsledku 10

11 nutnosti pružně reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí). Týdenní příprava bude zpracována do oblastí podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera: verbální, logicko matematická, prostorová, hudební, interpersonální, sociální, přírodní inteligence (viz. Příloha TVP). ČINNOSTI DĚTÍ: Volná hra dětí (naplňování potřeb, zkušeností, vědomostí, dětských vztahů, individuálního tempa). Symbolická a kooperativní hra. Experimentování a pozorování. Estetické a pracovní činnosti. Konstruktivní a námětové hry. Práce s knihou a encyklopediemi. Psychomotorické cvičení. Spontánní pohybové hry a aktivity. Didaktické hry. Společenské hry s pravidly. Hudební poslech, zpěv, hra na rytmické nástroje. Vycházky do okolí. Hry a pohyb na školní zahradě, hřišti, v sadu. Řízené činnosti u stolečku, tabule, na koberci. METODY PRÁCE: Empatické projevy reagování. Partnerská komunikace mezi učitelkou a dětmi. Skupinové a individuální činnosti. Vyvážené řízené a spontánní činnosti. Prožitkové a situační učení. Kooperativní učení hrou. Komunitní a diskusní kruhy. PEDAGOGICKÉ ZÁSADY: Respektujeme vývojové možnosti dětí. Respektujeme individuální zvláštnosti. Podporujeme aktivitu dětí. Rozvíjíme nadání dětí. Vytváříme dětem vhodné prostředí. Pracujeme názorně. 11

12 Informace respektují vývojové možnosti dětí. Sledujeme dodržování dohodnutých pravidel. Pracujeme soustavně a cílevědomě. Připravujeme děti pro další život, v rámci jeho možností. Provádíme sebereflexi. Spolupracujeme s pedagogickými a provozními pracovníky ZŠ a MŠ. Spoluvytváříme klima pohody a klidu. PŘEHLED EVAULAČNÍCH ČINNOSTÍ: ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY: každý den (přehled činností během dne, důležité postřehy o dětech a jednání s rodiči). ZÁPIS DO SEŠITU POSTŘEHŮ: každý týden (postřehy, pozorování dětí, obvykle jednoduchý krátký zápis). DIAGNOSTIKA DĚTÍ: září 2015 (vstupní) diagnostika ve spolupráci s MŠ), leden 2016 (pololetní) zhodnocení průběhu vzdělávání, červen 2016 (závěrečné), vše do Záznamových archů pro diagnostiku a pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě ZŠ (viz příloha TVP). HODNOCENÍ TVP: září 2015, leden2016, červen 2016, charakteristika třídy, hodnocení vzdělávací nabídky a výsledků vzdělávání. ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ: hodnocení pokroků a chování dětí na čtvrtletních poradách ZŠ. HODNOCENÍ TEMATICKÝCH BLOKŮ: Ve spolupráci s dětmi, po skončení tematického bloku. Každý den s dětmi, v komunitním kruhu, zhodnotíme, co se nám dařilo, co méně, co by se dalo příště zlepšit apod. (hovoří pouze to dítě, které své pocity chce sdělit ostatním, nikoho nenutíme). Následně si děti vezmou z košíku bílý (líbil), nebo černý (nelíbil) kamínek a vhodí ho do krabice, označené tématem. Po skončení spočítáme bílé a černé kamínky a zapíšeme do tabulky (musíme také zohlednit docházku dětí v daném období). Na závěr školního roku porovnáme hodnotící tabulku dětí a hodnocení tematických bloků paní učitelky. 12

13 HODNOCENÍ TÝDENNÍ NABÍDKY: Třídní učitelka každý týden hodnotí úspěchy, pokroky, pocity, nápady na doplnění tématu, pozorování na zadní stranu týdenní přípravy. SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ DĚTÍ: Děti se nehodnotí známkami, ale pro lepší motivaci k další činnosti a dalšímu snažení dostávají kamínky. Tento kamínek dostanou tehdy, když získají některou kompetenci, nebo se naučí některou činnost, která jim doposud nešla. Na kamínku je napsáno o jakou činnost, či kompetenci se jedná, děti si ho uloží do plátěného pytlíku, se svým jménem. Děti samy si mohou kamínky spočítat a podle fotografie Kamínků poznávání (viz. titulní strana TVP) zjistí, kolik kamínků ještě musí získat. Na závěr školního roku si, z těchto kamínků, děti vyrobí cílovou mozaiku, podle které následně obdrží hodnocení vlastního pokroku a získaných kompetencí. SPOLUPRÁCE S RODINOU: V průběhu celého školního roku se budou dětem zakládat pracovní listy, výkresy a to do osobních portfolií, do kterých mohou rodiče kdykoliv nahlédnout. Zde budou i texty básniček, písniček a her, které se právě žáci budou učit. Osobní vzkazy pro rodiče, nebo paní učitelku si sdělíme v šatně při předání, nebo písemně do deníčku dítěte, popřípadě na p. učitelky Řada informací bude průběžně zveřejňována třídní učitelkou na školní webové aplikaci Portfolionet, ke které získá každý rodič přístupové údaje. Telefonicky si mohou rodiče dohodnout konzultaci s paní učitelkou. Fotografie dětí při práci, hře, pohybových aktivitách, z výletů, divadel apod. mohou rodiče shlédnout na webovém portálu Rajče (http://www.rajce.idnes.cz/). Přihlašovací údaje získají rodiče od třídní učitelky. Po dohodě s paní učitelkou se mohou rodiče přijít podívat, jak pracuje jejich dítě v kolektivu ostatních dětí na činnost třídy. V březnu 2016 proběhne dopoledne otevřených dveří, kdy mohou rodiče přijít do naší třídy na návštěvu. 13

14 SPOLEČNÉ AKCE S MŠ: divadelní představení hudební koncerty návštěva divadla besídka pro seniory mikulášské nadělování vánoční nadělování čarodějnice bruslení plavání výlet na Maják školní výlet pasování předškoláků (plánované akce mohou být v průběhu roku upraveny, podle nabídky a možností MŠ a ZŠ) vše bude aktualizováno na školním Portfolionetu v rubrice Kalendář. Přesné termíny akcí budou též zapsány v měsíčních plánech. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP (VÚP Praha červen 2007) Diagnostika dítěte předškolního věku (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová) Materiály získané v průběhu pedagogické praxe v MŠ a ZŠ. Myšlenková mapa vypracována kooperací učitelek MŠ Rakvice. CO PŘIPRAVÍ RODIČE PRO DĚTI V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU: a) V PYTLÍKU: - cvičební úbor (tričko a krátká kalhoty) - cvičky (vše podepsané!) 14

15 b) DO SKŘÍŇKY V ŠATNĚ: - náhradní oblečení - papuče (vše podepsané!!) c) DO TŘÍDY: - 12 ks pastelek (trojhránky) - 3 ks měkké tužky - 2 ks štětce (kulatý a plochý) - vodové barvy - kelímek - voskovky - 1ks černá tuš - 1sada plastelíny - 1 sada barevných papírů - 1ks deníček - 1 ks váleček tuhého lepidla d) NA KULTURU bude vybrána třídní učitelkou ZÁLOHA 500 Kč, NA KONCI ROKU PROBĚHNE VYÚČTOVÁNÍ A případné VRÁCENÍ PENĚZ. e) RODIČE DĚTEM PŘIPRAVÍ DENNĚ SVAČINU A PITÍ, KTERÉ SI DĚTI PŘINESOU V BATŮŽKU. f) RODIČE KOUPÍ DĚTEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ČIP NA OBĚDY, DAJÍ HO NA ŠŇŮRKU, SPOLEČNĚ S KLÍČKEM OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY. (ŠŇŮRKU PODEPIŠTE MONOGRAMEM). Rakvice Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy Soňa Starynská třídní učitelka 15

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více