Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE."

Transkript

1 Obsah: Třídní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNOU TŘÍDU SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ RAKVICE. VELIKOST TŘÍDY POČET TŘÍD LOKALITA ŠKOLY CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ HISTORIE ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1

2 VIZE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY: KAMÍNKY POZNÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK: TŘÍDNÍ UČITELKA: SOŇA STARYNSKÁ 1. KDO? MY VŠICHNI! 2. BEZ KOHO? BEZ STRESU! 3. K ČEMU? K CÍLI! 4. PRO KOHO? PRO SEBE! 5. VOLÁME! ŠKOLO! 6. KOMU? SOBĚ! 7. S KÝM? SPOLU! 2

3 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Přípravná třída se bude věnovat systematické přípravě žáků a to především dětem s odkladem školní docházky tak, aby se předcházelo případným neúspěchům v začátcích docházky do ZŠ. Příprava dětí bude probíhat tak, aby byly dostatečně připraveny po stránce kognitivní, tak i sociálně kulturní. Budeme se snažit, co možná nejvíce spolupracovat s rodinou dítěte. Základem pro práci a přípravu vzdělávacího programu je Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V třídním vzdělávacím programu byly zohledněny potřeby dětí, které budou tuto třídu navštěvovat. TVP byl vypracován po prostudování diagnostik dětí z MŠ, zohlednil také doporučení pedagogicko-psychologických poraden, do budoucna bude vedena konzultace s rodiči dětí, třídními učitelkami z MŠ, školní logopedkou a výchovnou poradkyní ZŠ. Na základě těchto poznatků o individuálních potřebách jedince, bude vypracován plán osobnostního rozvoje. (Bude zpracován podle konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV.) V přípravné třídě bude převažovat individualizovaná vzdělávací práce, při které se budou sledovat a hodnotit pokroky dětí, které povedou k jeho dalšímu vývoji a pokroku ve vzdělávání. Práce přípravné třídy bude probíhat především ve spolupráci s rodiči, školní logopedkou, vyučujícími 1. stupně ZŠ, PPP Břeclav, SPC Hodonín. 3

4 CÍL VZDĚLÁVÁNÍ RÁMCOVÉ CÍLE RVP PV: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání. 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. DÍLČÍ CÍLE BUDEME NAPLŇOVAT V OBLASTECH: 1. BIOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO TĚLO Stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 2. PSYCHOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí, jeho kreativitu a sebevyjádření. 3. INTERPERSONÁLNÍ DÍTĚ A TEN DRUHÝ Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. SOCIÁLNĚ- KULTURNÍ DÍTĚ A SPOLEČNOST Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5. ENVIROMENTÁLNÍ DÍTĚ A SVĚT Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližšímu okolí a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 4

5 ZAMĚŘÍME SE NA ZÍSKÁVÁNÍ KOMPETENCÍ: (soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot) 1. KOMPETENCE K UČENÍ 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ INTEGROVANÉ BLOKY: Třídní VP přípravné třídy bude rozpracován do šesti integrovaných bloků, tak aby všechny vzdělávací oblasti byly zasaženy. Integrované bloky jsou seřazeny tak, aby přecházely jeden do druhého, navazovaly na sebe, doplňovaly se. 1. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO ODCHÁZÍ PODTÉMA: ZMĚNY, PROMĚNY Formou her, pohybových a výtvarných aktivit, pohádek, písniček, básniček a vypravování se budeme snažit seznamovat děti s novým prostředím, novými kamarády a lidmi, kteří se o ně budou, v základní škole starat. Seznámíme je s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, dospělé osobě. Budeme rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí, posilovat jejich sebevědomí a samostatné vystupování, zlepšovat komunikaci, vyjadřovací schopnosti a výslovnost u dětí. 2. TÉMATICKÝ BLOK: PODZIM PODTÉMATA: ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, POLE, LESA, POČASÍ JE NA DRAKA Seznámíme děti s žijícími zvířaty na polích, v zahradách, v našich lesích. Zaměříme se na pozorování pole, zahrádek, vinohradů a lesa v nejbližším okolí školy. Seznámíme děti se zvířaty, které mohou potkat v přírodě, vysvětlíme jim, jak se zvířata připravují na zimu. Budeme vyhledávat zvířata v knihách, encyklopediích a budeme pracovat s didaktickými pomůckami. Při vycházkách se zaměříme na pozorování změn v podzimní přírodě a sběr přírodnin k dalšímu využití, pozorované skutečnosti výtvarně, hudebně, slovně, dramaticky zpracujeme. 5

6 3. TÉMATICKÝ BLOK: VÁNOČNÍ ČAS PODTÉMA: NA VÁNOCE DLOHÉ NOCE Četbou příběhů, pohádek a vlastního vypravování dětem přiblížíme tradici mikulášské nadílky. Budeme rozvíjet dětskou fantazii a představivost ve slovním i výtvarném tvoření, naučíme děti nové písně o Mikuláši a jeho pomocnících. Při prohlížení Ladových ilustrací dětem budeme přibližovat život dětí v dřívějších dobách a rozdíly v oslavách dříve a dnes. Přiblížíme dětem oslavy Vánoc v jiných zemích a u jiných kultur. Při vycházkách do přírody se zaměříme na pozorování stop zvěře ve sněhu a pomoc zvířatům v zimním období. Společně budeme vytvářet předvánoční atmosféru plnou klidu, lásky a pohody. Zúčastníme se tradičního vánočního jarmarku pořádaného základní školou. 4. TÉMATICKÝ BLOK: ZIMA PODTÉMATA: ZVÍŘATA V NOUZI MOJE TĚLO, NAŠE ZDRAVÍ TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE V tomto zimním období využijeme sněhu a ledu k pohybovým i jiným aktivitám. Budeme pozorovat zimní krajinu a počasí. Zaměříme se na pozorování padajících vloček a různé pokusy se sněhem a ledem. Budeme rozvíjet fantazii jemnou, i hrubou motoriku při stavbách i hrách se sněhem. V přírodě se zaměříme na pozorování a čtení stop ve sněhu. Využijeme různých výtvarných technik a pracovních postupů k zachycení podoby sněhu a ledu, i zimní krajiny. Přípravou masek a karnevalu dětem přiblížíme lidový zvyk Masopust. Hravou formou děti seznámíme s částmi těla, s významem smyslů pro kvalitní život člověka a s nutností se o své zdraví starat. Připravíme dětem nabídku exkurzí do zaměstnání jejich rodičů a seznámíme je s různými řemesly a povoláním. 5. TÉMATICKÝ BLOK: JARO PODTÉMATA: ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA Pozorováním v přírodě a okolí školy přiblížíme dětem probouzející se přírodu. Budeme poznávat první jarní květiny a obohacovat tak dětské povědomí v oblasti flory. Poznáváním zvířat na obrázku i ve skutečnosti (exkurze na blízkou farmu) budeme prohlubovat znalosti v oblasti domácích zvířat a povědomí žáků o tom, kdy se rodí mláďata, jak se jim 6

7 říká, jaké vydávají zvuky ap. Společně se připravíme na oslavy svátků jara. Seznámíme děti s nutností ochrany životního prostředí a s tím, jak mohou i ony chránit přírodu. 6. TÉMATICKÝ BLOK: LÉTO PODTÉMA: LETEM SVĚTEM Vlastním pozorováním v přírodě, na zahradě, či v sadu, si děti zvolí objekty, které budeme pozorovat. Budeme využívat lupy, pozorovacích krabiček, vyrobených akvárií ze zavařovacích sklenic, encyklopedií, atlasů zvířat hmyzu a rostlin. Seznámíme děti s florou a faunou našich řek a rybníků a životem okolo nich. Naučíme děti předvídat a minimalizovat úrazy a nehody u vody, ve vodě, při sportu, i při hrách. S využitím různých knih, encyklopedií, map, atlasů a didaktických pomůcek dětem přiblížíme podobu planety Země, kontinenty, nejbližší státy a různá etnika žijící na ní. Seznámíme je také s florou a faunou jiných kontinentů. DÍLČÍ CÍLE (co pedagog u dítěte podporuje), VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA (co pedagog dítěti nabízí), OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (co dítě na konci šk. roku zpravidla dokáže), jsou podrobně rozpracovány v MYŠLENKOVÉ MAPĚ. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ: Do integrovaných bloků budou průběžně zařazovány činnosti, které dětem usnadní vstup do první třídy, děti budou pracovat svým vlastním tempem. PŘEDČÍSELNÉ PŘEDSTAVY rozvíjení matematických představ orientace v prostoru, na ploše rozlišení a pojmenování - základní geometrické tvary práce s pojmy: více - méně, větší - menší,... třídění podle velikosti nácvik orientace v číselné řadě nácvik orientace v čase (dnes, zítra, ráno,...) rozvíjení logického myšlení podněcování tvořivého myšlení a samostatnosti při řešení úkolů 7

8 HRUBÁ MOTORIKA osvojení základních pohybových dovedností (běh, chůze do schodů,.) cviky s míčem (házení, chytání) přeskoky, skoky, výskoky udržení rovnováhy plavání, bruslení (dle možnosti rodiny) překonání přiměřené překážky JEMNÁ MOTORIKA rozvoj pracovních dovedností (stříhání, lepení apod.) práce s papírem a dalším materiálem navlékání, provlékání zavazování, uvazování, zapínání GRAFOMOTORIKA uvolňovací hry (rameno, loket, zápěstí) krouživé pohyby ve vzduchu, později na velký formát (ve stoji,...) plynulost a rytmus - doprovod říkadel a písniček uvolňovací cviky správný úchop psacího náčiní správné sezení při psaní, kreslení ROZVOJ PAMĚTI, POZORNOSTI A MYŠLENÍ schopnost zapamatovat a udržet si v paměti schopnost soustředit se a koncentrovat na daný jev schopnost oddělit část od celku vnímání protikladů a vztahů nadřazenosti, podřazenosti schopnost jednoduchého logického myšlení SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST a) sociální dovednosti: uvědomění si vlastní identity získávání sebevědomí sebepoznání a sebehodnocení b) prosociální chování: vést děti k toleranci, respektu a porozumění učit je vzájemně si pomáhat, spolupracovat vést je ke schopnosti ovládat své emoce 8

9 c) dodržovat základní pravidla společenského chování zdravení, děkování, požádání o něco, omluva d) samostatnost v sebeobsluze zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků stolování a používání příboru udržování pořádku ve svých věcech dodržování základních hygienických návyků ROZVOJ ŘEČI A SLOVNÍ ZÁSOBY (bude probíhat ve spolupráci se školní logopedkou) rozvíjet schopnost souvisle se vyjadřovat vést k samostatnému vyprávění, reprodukci pohádek,... učit správnou výslovnost rozvoj slovní zásoby ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ rozlišování barev a tvarů zraková diferenciace (určování shod a rozdílů) zraková analýza, syntéza zraková paměť cvičení očních pohybů (jmenování předmětů zleva doprava) SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ umění pozorně naslouchat sluchová analýza, syntéza (počet slov ve větě, slabik ve slově, určení první a posléze i poslední hlásky ve slově) rozvíjení sluchové paměti vnímání a reprodukce rytmu PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přípravná třída bude pracovat v dopoledních hodinách, v prostorech školní družiny ZŠ Rakvice. Tato třída se nachází v prvním patře této budovy. Zde je vymezena část pro práci u stolečků, kde má každé dítě svoji židličku a dostatečně velkou plochu na práci. Prostor je dobře prosvětlen okny. Pro ostatní činnosti mohou být využívány i vedlejší 9

10 prostory učebny, kde se nachází koberec, pohovka, hry a hračky. Každé dítě bude mít svoje místo, kde si bude ukládat své věci a udržovat v nich pořádek. Šatna, ve které budou mít děti uzamykatelnou skříňku, je v přízemí stejné budovy. V blízkosti třídy se nachází školní tělocvična, výtvarná pracovna s keramickou pecí, hudebna s klavírem učebny, které mohou děti s paní učitelkou využívat. Ve stejném patře je umístěno hygienické zázemí, zvlášť pro chlapce a dívky (toalety a umývárna). Po skončení výuky děti odchází společně s paní učitelkou na oběd. V průběhu oběda vyučující nad dětmi vykonává dozor. Po obědě děti osobně předá paní vychovatelce ŠD, nebo rodičům, případně žáci odchází samostatně domů. REŽIM DNE hod. - převzetí dětí v šatně hod. - vítací rituál hod. první vzdělávací blok hod. svačina, volné hry dětí hod. druhý vzdělávací blok hod. hodnocení dne hod. hygiena, společný oběd, předání do ŠD - Průběh každého dne se může měnit, podle vzniklých situací, vyplývajících z činností během dne, zájmu dětí, únavy apod. VZDĚLÁVACÍ BLOKY: V prvním a druhém vzdělávacím bloku se budou dětem nabízet didaktické hry, doplňovačky, soutěže, práce s didaktickými pomůckami, výtvarné, pracovní tvoření, grafomotorická cvičení, pohybové a hudební a jazykové chvilky. Budeme pracovat individuálně, ve skupinkách, u stolečků, na koberci, na chodbě, v tělocvičně i pracovnách HV, VV. K dalším aktivitám budeme také využívat školní zahradu, hřiště a sad. Všechny tyto činnosti by měly vést k obohacování a rozvoji dětí. Tyto činnosti budou rozpracovány v týdenních přípravách, následně v přípravě na každý den (v průběhu týdne i dne může dojít ke změnám, v důsledku 10

11 nutnosti pružně reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí). Týdenní příprava bude zpracována do oblastí podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera: verbální, logicko matematická, prostorová, hudební, interpersonální, sociální, přírodní inteligence (viz. Příloha TVP). ČINNOSTI DĚTÍ: Volná hra dětí (naplňování potřeb, zkušeností, vědomostí, dětských vztahů, individuálního tempa). Symbolická a kooperativní hra. Experimentování a pozorování. Estetické a pracovní činnosti. Konstruktivní a námětové hry. Práce s knihou a encyklopediemi. Psychomotorické cvičení. Spontánní pohybové hry a aktivity. Didaktické hry. Společenské hry s pravidly. Hudební poslech, zpěv, hra na rytmické nástroje. Vycházky do okolí. Hry a pohyb na školní zahradě, hřišti, v sadu. Řízené činnosti u stolečku, tabule, na koberci. METODY PRÁCE: Empatické projevy reagování. Partnerská komunikace mezi učitelkou a dětmi. Skupinové a individuální činnosti. Vyvážené řízené a spontánní činnosti. Prožitkové a situační učení. Kooperativní učení hrou. Komunitní a diskusní kruhy. PEDAGOGICKÉ ZÁSADY: Respektujeme vývojové možnosti dětí. Respektujeme individuální zvláštnosti. Podporujeme aktivitu dětí. Rozvíjíme nadání dětí. Vytváříme dětem vhodné prostředí. Pracujeme názorně. 11

12 Informace respektují vývojové možnosti dětí. Sledujeme dodržování dohodnutých pravidel. Pracujeme soustavně a cílevědomě. Připravujeme děti pro další život, v rámci jeho možností. Provádíme sebereflexi. Spolupracujeme s pedagogickými a provozními pracovníky ZŠ a MŠ. Spoluvytváříme klima pohody a klidu. PŘEHLED EVAULAČNÍCH ČINNOSTÍ: ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY: každý den (přehled činností během dne, důležité postřehy o dětech a jednání s rodiči). ZÁPIS DO SEŠITU POSTŘEHŮ: každý týden (postřehy, pozorování dětí, obvykle jednoduchý krátký zápis). DIAGNOSTIKA DĚTÍ: září 2015 (vstupní) diagnostika ve spolupráci s MŠ), leden 2016 (pololetní) zhodnocení průběhu vzdělávání, červen 2016 (závěrečné), vše do Záznamových archů pro diagnostiku a pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě ZŠ (viz příloha TVP). HODNOCENÍ TVP: září 2015, leden2016, červen 2016, charakteristika třídy, hodnocení vzdělávací nabídky a výsledků vzdělávání. ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ: hodnocení pokroků a chování dětí na čtvrtletních poradách ZŠ. HODNOCENÍ TEMATICKÝCH BLOKŮ: Ve spolupráci s dětmi, po skončení tematického bloku. Každý den s dětmi, v komunitním kruhu, zhodnotíme, co se nám dařilo, co méně, co by se dalo příště zlepšit apod. (hovoří pouze to dítě, které své pocity chce sdělit ostatním, nikoho nenutíme). Následně si děti vezmou z košíku bílý (líbil), nebo černý (nelíbil) kamínek a vhodí ho do krabice, označené tématem. Po skončení spočítáme bílé a černé kamínky a zapíšeme do tabulky (musíme také zohlednit docházku dětí v daném období). Na závěr školního roku porovnáme hodnotící tabulku dětí a hodnocení tematických bloků paní učitelky. 12

13 HODNOCENÍ TÝDENNÍ NABÍDKY: Třídní učitelka každý týden hodnotí úspěchy, pokroky, pocity, nápady na doplnění tématu, pozorování na zadní stranu týdenní přípravy. SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ DĚTÍ: Děti se nehodnotí známkami, ale pro lepší motivaci k další činnosti a dalšímu snažení dostávají kamínky. Tento kamínek dostanou tehdy, když získají některou kompetenci, nebo se naučí některou činnost, která jim doposud nešla. Na kamínku je napsáno o jakou činnost, či kompetenci se jedná, děti si ho uloží do plátěného pytlíku, se svým jménem. Děti samy si mohou kamínky spočítat a podle fotografie Kamínků poznávání (viz. titulní strana TVP) zjistí, kolik kamínků ještě musí získat. Na závěr školního roku si, z těchto kamínků, děti vyrobí cílovou mozaiku, podle které následně obdrží hodnocení vlastního pokroku a získaných kompetencí. SPOLUPRÁCE S RODINOU: V průběhu celého školního roku se budou dětem zakládat pracovní listy, výkresy a to do osobních portfolií, do kterých mohou rodiče kdykoliv nahlédnout. Zde budou i texty básniček, písniček a her, které se právě žáci budou učit. Osobní vzkazy pro rodiče, nebo paní učitelku si sdělíme v šatně při předání, nebo písemně do deníčku dítěte, popřípadě na p. učitelky Řada informací bude průběžně zveřejňována třídní učitelkou na školní webové aplikaci Portfolionet, ke které získá každý rodič přístupové údaje. Telefonicky si mohou rodiče dohodnout konzultaci s paní učitelkou. Fotografie dětí při práci, hře, pohybových aktivitách, z výletů, divadel apod. mohou rodiče shlédnout na webovém portálu Rajče (http://www.rajce.idnes.cz/). Přihlašovací údaje získají rodiče od třídní učitelky. Po dohodě s paní učitelkou se mohou rodiče přijít podívat, jak pracuje jejich dítě v kolektivu ostatních dětí na činnost třídy. V březnu 2016 proběhne dopoledne otevřených dveří, kdy mohou rodiče přijít do naší třídy na návštěvu. 13

14 SPOLEČNÉ AKCE S MŠ: divadelní představení hudební koncerty návštěva divadla besídka pro seniory mikulášské nadělování vánoční nadělování čarodějnice bruslení plavání výlet na Maják školní výlet pasování předškoláků (plánované akce mohou být v průběhu roku upraveny, podle nabídky a možností MŠ a ZŠ) vše bude aktualizováno na školním Portfolionetu v rubrice Kalendář. Přesné termíny akcí budou též zapsány v měsíčních plánech. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP (VÚP Praha červen 2007) Diagnostika dítěte předškolního věku (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová) Materiály získané v průběhu pedagogické praxe v MŠ a ZŠ. Myšlenková mapa vypracována kooperací učitelek MŠ Rakvice. CO PŘIPRAVÍ RODIČE PRO DĚTI V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU: a) V PYTLÍKU: - cvičební úbor (tričko a krátká kalhoty) - cvičky (vše podepsané!) 14

15 b) DO SKŘÍŇKY V ŠATNĚ: - náhradní oblečení - papuče (vše podepsané!!) c) DO TŘÍDY: - 12 ks pastelek (trojhránky) - 3 ks měkké tužky - 2 ks štětce (kulatý a plochý) - vodové barvy - kelímek - voskovky - 1ks černá tuš - 1sada plastelíny - 1 sada barevných papírů - 1ks deníček - 1 ks váleček tuhého lepidla d) NA KULTURU bude vybrána třídní učitelkou ZÁLOHA 500 Kč, NA KONCI ROKU PROBĚHNE VYÚČTOVÁNÍ A případné VRÁCENÍ PENĚZ. e) RODIČE DĚTEM PŘIPRAVÍ DENNĚ SVAČINU A PITÍ, KTERÉ SI DĚTI PŘINESOU V BATŮŽKU. f) RODIČE KOUPÍ DĚTEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ČIP NA OBĚDY, DAJÍ HO NA ŠŇŮRKU, SPOLEČNĚ S KLÍČKEM OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY. (ŠŇŮRKU PODEPIŠTE MONOGRAMEM). Rakvice Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy Soňa Starynská třídní učitelka 15

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Příloha k ŠVP Ámos ve škole TĚŠÍME SE NA ŠKOLU Vypracovala: Bc. Marcela Jaklová Cílem předškolní přípravy není dítě předem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

SE SLUNÍČKEM ZA POHÁDKOU Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

SE SLUNÍČKEM ZA POHÁDKOU Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Litvínov Janov, Přátelství 160, okres Most tel. číslo: 476 742 362, www.zsjanov.cz, e-mail: reditel@zsjanov.cz Mateřská škola SLUNÍČKO, Školská 104, Litvínov Janov SE SLUNÍČKEM

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více