DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI"

Transkript

1 DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI Impact of method of signing with hearing babies on the development of communication ability Michaela KOŤOVÁ 1, Blanka GRUBEROVÁ 2 Abstrakt: Rozvoj komunikační schopnosti není jednoduchý proces, který si pochopitelně žádá svůj čas. Než si navíc dítě osvojí první slůvka, chvíli to trvá, ani pak však není aktivní slovní zásoba dítěte obvykle dostatečně široká na to, aby s ním bylo možno slovně zcela bez problémů komunikovat. Děti jsou nicméně nesmírně chytré, zvídavé a o svůj svět se chtějí dělit. Přirozený způsob, jak tak mohou činit, jsou gesta, ne vždy je však rodič schopen těmto projevům porozumět, dokonce ne vždy tyto projevy vůbec u svého dítěte zaznamenává. Nemůže-li dítě komunikovat, cítí se frustrované, což pramení z nedostatečného začlenění do vlastního okolí, ze situace, kdy nemůže sdílet svůj svět, dělit se o to, co ho zajímá, ale také sdělit, co právě potřebuje nebo třeba z čeho má strach. Metoda znakování se slyšícími nemluvňaty pomáhá nastolit funkční a efektivní komunikaci mezi dítětem a jeho okolím ještě předtím, než je aktivní slovní zásoba dítěte pro komunikaci dostatečná. Dítě je díky této metodě podpořeno v tom, co je pro ně v rámci komunikace před nástupem řeči přirozené a hlavně možné. Uvádí se mnoho výhod, které užití metody znakování s nemluvňaty přináší, zejména pak dřívější nástup řeči a její rychlejší rozvoj. Jaký je dopad metody na rozvoj komunikační schopnosti v případě konkrétního dítěte, je prezentován v tomto příspěvku, čímž jsou obohaceny výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti znakování se slyšícími nemluvňaty. Klíčová slova: komunikace, znakování se slyšícími nemluvňaty, program Baby Signs.. Abstract: The development of communication ability is a process that is not simple and that requires adequate time. It lasts some time before a child is able to speak, but even if he is able to do, his active vocabulary is not wide enough to be able to communicate with him by the words without any problem. Children are, however, very smart, inquisitive and what more they want to share their world. The natural way how to communicate before they are able to speak is using gestures. Not always, however, parents are able to understand these expressions and not always an attention is paid to these gestures. If a baby cannot communicate, he feels frustrated. Such frustration stems from a lack of integration into his own surroundings, from a situation in which he 1 Bc. Michaela Koťová, Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Katedra speciální pedagogiky, Roháčova 63, Žižkov , Praha 3, Česká republika. 2 PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph. D., Ambulance klinické logopedie, Dětský domov Trnová 200, , Česká republika

2 cannot share his world, tell the others about what interests him or say what he needs, what he is afraid of and so on. The method of signing with hearing babies helps to establish a functional and effective communication between the child and his surroundings before an active vocabulary of the child is wide enough for satisfactory communication. The baby is due to the method of signing with hearing babies supported in what is for him in terms of communication quite natural and possible, before he is able to speak. The methods of signing with hearing babies provides many benefits, especially earlier onset of speech and its rapid development. What is the impact of this method on the development of communication ability of the concrete baby is presented in this paper. The results of own research support the results of long-term research in the field of signing with hearing babies. Keywords: communication, signing with hearing babies, Baby Signs Program. Teoretická východiska Rozvoj komunikační schopnosti je bezpochyby velmi složitý proces neprobíhající samostatně, ale v kontextu mnoha dalších procesů či okolností, jež se navzájem ovlivňují, podmiňují, podněcují. V rámci výzkumného šetření, prezentovaného v tomto příspěvku je pozornost věnována rozvoji komunikační schopnosti dítěte v nejranějším období jeho života, a sice v jeho prvním roce, neboť toto období v životě člověka lze považovat z hlediska celkového vývoje za nejdynamičtější vůbec, kdy dítě za poměrně krátkou dobu dokáže udělat obrovské pokroky. Tento průzkum si dává za cíl zjistit, jak tento rozvoj může podpořit metoda znakování určená slyšícím nemluvňatům a na základě výsledků, které výzkumné šetření přináší a celkového teoretického i praktického poznání zmiňované metody zhodnotit vhodnost jejího využití v oblasti speciální pedagogiky. Komunikace je pro člověka nesmírně důležitá. Může-li člověk komunikovat, cítí se zapojen do dění kolem sebe, má tak možnost s druhými sdílet svůj svět. Nemá-li tuto možnost, cítí se frustrován, což platí ještě více u malého dítěte odkázaného na pomoc a péči druhých. V tom nejzákladnějším pojetí lze komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. Často se možná právě verbální složce komunikace připisuje mnohem větší význam, zatímco její neverbální složka zůstává opomíjena. Neverbální signály se nicméně objevují v komunikaci zcela přirozeně a mnohdy dokonce může neverbální projev hrát významnější roli než projev verbální, k čemuž se přiklání i Helus (2003) a k čemuž se lze zcela jistě přiklonit i v souvislosti s komunikací s nemluvnětem. Každé dítě ve svém vývoji prochází stadiem, kdy používá ke komunikaci více gest než slov. Je to přirozený vývojový stupeň, který se nedá přeskočit. Gesta jsou pro vývoj dítěte důležitá, protože mu umožňují komunikovat s okolím dříve, než je připraveno používat slova. Proto podpora používání gest znamená i podporu vývoje řeči. (Horňáková, Kapalková 163

3 a Mikulajová, 2009, s. 23). Právě tomu, jaký vliv na rozvoj komunikace, včetně rozvoje samotné řeči, má to, je-li dítě podpořeno v možnosti komunikovat neverbálně, je věnována pozornost v tomto příspěvku. Nutno je však podotknout, že verbální projev není nijak odsunut do pozadí a jeho význam není opomíjen či jakkoli podceňován. Naopak, metoda znakování, která má umožnit komunikaci mezi dítětem a jeho okolím ještě dříve, než dítě začne mluvit, je založena na propojení verbálního a neverbálního projevu. Komunikace s nemluvnětem má svá specifika a pravidla, která je vhodné dodržet, aby mělo dítě šanci komunikovat efektivně, svou komunikační schopnost rozvíjet a dostatečně po této stránce růst, neboť správný rozvoj komunikační schopnosti je důležitý pro celkový vývoj a rozvoj dítěte. Při využití této metody jsou pravidla komunikace s nemluvnětem, která uvádí Špaňhelová (2009) a ke kterým se v mnohém přiklání například i Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009), snáz dodržena. Důležitými pravidly jsou zejména propojení verbálního a neverbálního projevu a komentování. Znakování je na výše zmíněných pravidlech v podstatě založeno. Při učení dítěte znakům mu nejen ukazujeme znak, ale několikrát i opakujeme slovo, ke kterému se znak váže, zároveň dítěti ukazujeme předměty, zvířata, lidi, ke kterým se znak a slovo vztahují, nebo, je-li to znak abstraktní, využíváme k jeho učení vhodné situace, tím dáváme věci do souvislostí, což je k osvojení řeči nezbytné. Jak se dítě učí nová slova? Nejdříve potřebuje zkušenost s okolním světem, lidmi a předměty v něm. Dítě se seznamuje s okolím všemi pěti smysly, získává z něj dostatečné množství různých podnětů ukazujte mu předměty, hračky a lidi, vysvětlujte, co okolo sebe vidí a slyší. Nechte ho věci ohmatat nebo ochutnat. Po zkušenosti přijde porozumění a až po tom se dítě naučí slova vyslovovat a správně používat (Horňáková, Kapalková a Mikulajová 2009, s. 30). Být před dítětem v mluveném projevu o úroveň napřed Tuto strategii doporučuje Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009). Jinými slovy, používá-li dítě jen zvuky a gesta, rodiče by měli v komunikaci s ním používat jednoduchá slova. Při znakování je toto o něco snazší dodržet, neboť každý znak se pojí s jedním slovem. Jednotnost rodičů Rodiče by měli být v komunikaci s dítětem jednotní (Špaňhelová, 2009), i to může znakování zajistit. Pokud se rozhodnou znakovat oba rodiče nebo i blízké okolí, což je samozřejmě žádoucí, je jejich jednotnost jaksi definovaná. Rodiče mají totiž rázem určitý systém, stanovený tím, jak správně při znakování postupovat. Porozumění projevům dítěte Dítě se znaky dokáže naučit dříve, než je schopné mluvit, a tak i komunikovat s ním je možné ještě dříve, než si osvojí řeč a ještě i následně po té, až do doby, než je jeho slovní zásoba dostačující. 164

4 Komunikace se tak stává efektivnější, přestává být ze strany dítěte omezena převážně na pláč, jenž je natolik mnohoznačný, že rodičům často může dělat problém přijít na to, co jim dítě chce říci. Díky znakování dítě přestává být frustrované z nepochopení okolí a má možnost se dostatečně dělit o svůj svět, neboť zájem o dění a věci kolem sebe má mnohem dříve, než je samo schopné o nich mluvit. Je neuvěřitelné, co tak malé děti dokáží, dostanou-li nástroj (znak), který potřebují, aby nám mohly sdělit, co chtějí, vědí, potřebují. (Acredolo a Goodwyn, 2009). Metody výzkumného šetření Výzkumné šetření se zaměřuje na konkrétní dítě, v komunikaci s nímž byla metoda znakování se slyšícími nemluvňaty využita. Konkrétně byl zvolen program Baby Signs, který nabízí první a zároveň světově nejrozšířenější znakovou řeč pro slyšící nemluvňata. Znaky jsou uzpůsobeny tak, aby byly pro děti co nejjednodušší. Děti se je jsou schopné snadno a poměrně rychle naučit, tím se komunikace s nimi stává snazší a srozumitelnější, a to v době, kdy ještě dítě nemluví nebo není jeho slovní zásoba dostatečná, aby mohlo vyjádřit vše, co chce či potřebuje. Jedná se o více než dvacetiletým výzkumem prověřenou metodu. Právě výsledky tohoto výzkumu se stávají východiskem pro vlastní výzkumné šetření a zároveň umožňují komparaci, proto je vhodné tento výzkum alespoň krátce představit. Tab. 1 Kate rozvoj znakované a mluvené slovní zásoby Znak Osvojení znaku (věk v měsících) Aktivní mluvená slovní zásoba (počet slov) Květina 12,5 3 Velký 13,0 8 Slon 13,5 8 Mravenečník 14,0 13 Králík 14,0 13 Cookie monster 14,0 13 Opice 14,25 13 Tchoř 14,5 19 Ryba 14,5 19 Skluzavka 14,5 19 Houpačka 14,5 19 Míč 14,5 19 Krokodýl 14,75 19 Včela 14,75 19 Motýl 14,75 19 Nevím 15,0 22 Horký 15,0 22 Hroch 15,0 22 Pavouk 15,0 22 Pták 15,0 22 Žleva 15,0 22 Oheň 15,0 22 Dobrou noc 15,0 22 Vánoční strom 16,0 48 Jmelí 16,0 48 Nůžky 16,

5 Bobule 16,5 48 Pusa (polibek) 16,5 48 Housenka 17,5 109 Zdroj: Acredolo a Goodwyn (1985, s. 43) Výzkum provedly autorky programu Baby Signs Linda Acredolová a Susan Goodwynová. Prvním impulsem byl okamžik, kdy si autorky povšimly utváření znaků u Lindiny dcery Kate, na níž posléze vypracovaly případovou studii (Acredolo a Goodwyn, 1985). Dle této studie je Kate popsána jako prvorozené zcela zdravé dítě, které se narodilo rovněž zdravým, slyšícím, vysokoškolsky vzdělaným rodičům. Vývoj Kate probíhal od začátku zcela normálně. Kate vyslovila své první slovo v devíti měsících věku, svůj první znak vytvořila ve dvanácti a půl měsíci věku, tímto znakem bylo čichání, jímž upozorňovala na růžový keř. Další rozvoj její slovní zásoby, po zavedení znakování, ukazuje tabulka 1. Autorky zajímalo, zda se ve snaze komunikovat pokouší o utváření znaků i jiné děti. Ukázalo se, že Kate není skutečně jediné zdravé dítě, které prostřednictvím znaků komunikuje (Acredolo a Goodwyn, 2009). Další otázkou bylo, zda to, že rodiče přistoupí na takovýto způsob komunikace a své děti ve znakování podpoří, neohrozí vývoj řeči a neoddálí její nástup. Nic takového výzkum nepotvrdil, naopak, ukázalo se, že znakující děti začínají nejen mluvit dříve, ale ve vyjadřování jsou oproti svým neznakujícím vrstevníkům napřed. Výzkum dále prokázal, že znakování snižuje frustraci, je díky němu pozitivně ovlivněno agresivní chování a projevy úzkosti, rodiče jsou pozornější a vnímavější vůči svým dětem a jejich emocím, čímž je budována důvěra mezi nimi a jejich dětmi, dětem znakování umožňuje dělit se o jejich svět a ukazuje, jak chytré ve skutečnosti jsou. Dále podporuje pozitivní emocionální vývoj, zvyšuje snahu dětí komunikovat se svými rodiči, a také zvyšuje sebevědomí dětí (Goodwyn, Acredolo a Brown, 2000). Cíl a výzkumné problémy výzkumného šetření Vlastní výzkumné šetření prezentované v tomto příspěvku je součástí rozsáhlejšího výzkumného šetření prováděného v rámci bakalářské práce Koťové (2014). Cíl byl nastíněn již v úvodu. Cílem výzkumného šetření je zjistit, jak metoda znakování ovlivňuje proces rozvoje komunikační schopnosti dítěte v průběhu prvního roku života. Tento hlavní cíl zahrnuje ještě několik dílčích cílů. Těmi je zjistit, do jaké míry má metoda pozitivní dopad na rozvoj komunikace a jak ovlivňuje odbourání komunikační bariéry mezi dítětem a jeho okolím, dále je to porovnání výsledků zmiňovaného dlouholetého výzkumu v oblasti znakování s výsledky vlastního výzkumného šetření, a konečně, na základě teoretických znalostí i praktických zkušeností s metodou znakování se slyšícími nemluvňaty zhodnotit, zda by tato metoda mohla být využitelná v oblasti speciální pedagogiky. Výzkumné problémy odvozené od stanovených cílů jsou následující: 166

6 V čem spočívá pozitivní dopad metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života? Do jaké míry usnadňuje znakování komunikaci dítěte a jeho okolí? Bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření řídící se zásadou, že každý člověk je jedinečný, individuální. Zaměřuje se tak obvykle jen na jednoho člověka konkrétní případ, jemuž se snaží porozumět, proniknout do problematiky a podrobně ji popsat (Gavora, 2000). I zde se zaměřujeme na jedno konkrétní dítě dívku. Jedná se o záměrný výběr vyhovujícího subjektu, tedy slyšící, zdravé dítě, jemuž mohla být věnována pozornost od narození až do ukončeného dvanáctého měsíce věku a v komunikaci s nímž pochopitelně byla využívána metoda znakování program Baby Signs. Zvolena byla metoda participačního pozorování, kdy je pozorovatel nejen v přímém kontaktu se subjektem, ale je i zapojen aktivně do veškerého dění. Pozorování bylo prováděno každý den po dobu jednoho roku, od narození dítěte do ukončeného dvanáctého měsíce věku. Jevy, na které se pozorování soustředilo, jsou následující: celkový vývoj dítěte (psychomotorický i smyslový), interakce a komunikace mezi dítětem a jeho okolím, používání programu Baby Signs v komunikaci se zmiňovaným dítětem, rozvoj komunikační schopnosti pozorovaného dítěte. Pozorované jevy byly průběžně zaznamenávány formou poznámek a posléze zpracovány tak, aby mohlo dojít k vyhodnocení výsledků. Výsledky výzkumného šetření Anastázie subjekt výzkumného šetření, byla pozorována od svého narození, to je od , do svého ukončeného dvanáctého měsíce věku, tedy do Anastázie se narodila po bezproblémovém těhotenství zdravým rodičům též jako zdravé, prvorozené a doposud jediné dítě v rodině. Porod probíhal normálně, přirozenou cestou. Anastázie se narodila s běžnou porodní váhou i mírou. Veškerá následná vyšetření dítěte u pediatra během zkoumaného období byla v pořádku. Celkový vývoj dítěte probíhal správně bez výraznějších odchylek, po motorické stránce bylo dítě dle dětského lékaře i dle tabulek spíše napřed. Dítě vyrůstá na vesnici, v klidném, přesto však podnětném prostředí. Zdrojem podnětů jsou zejména zvířata pes, ovce, kočky, s nimiž dítě vyrůstá, a tedy přichází každodenně do styku. Od ukončeného pátého měsíce věku začínají rodiče v komunikaci s dítětem využívat metodu znakování se slyšícími nemluvňaty, volí si již zmiňovaný program Baby Signs. Znaky aktivně využívají oba rodiče, širší okolí se k tomuto 167

7 způsobu komunikace staví spíše odmítavě. Rozvoj znakované a mluvené slovní zásoby při použití programu Baby Signs zaznamenává tabulka 2. Tab. 2 Anastázie rozvoj znakované a mluvené aktivní slovní zásoby Znaky zavedené v období od 5. do ukončeného12. měsíce věku JÍST, KACHNA, PES, TÁTA, MÁMA, PÁPÁ, PIŠKOT, SVĚTLO, MLÉKO, KRÁLÍK, ČEPICE Věk dítěte v měsících Počet osvojených znaků (tj. aktivně používaných) Aktivní mluvená slovní zásoba dítěte (počet slov) Zdroj: autor příspěvku Diskuse V případě Anastázie využití metody znakování mělo na rozvoj její komunikační schopnosti spíše pozitivní dopad. Z tabulky 2 je patrný nadprůměrný rozvoj její slovní zásoby. Samozřejmě je potřeba přihlédnout i k dalším faktorům, jež s rozvojem komunikace a nástupem řeči souvisí. Je to nepochybně to, zda dítě vyrůstá v dostatečně podnětném prostředí. To je v případě Anastázie podle všeho zajištěno a jistě i samotné takové prostředí má pozitivní dopad na rozvoj komunikace. Otázkou ale pak na druhou stranu je, do jaké míry bylo z takového prostředí znakováním ještě více vytěženo. Další otázkou je jak významnou roli sehrál psychomotorický vývoj v rozvoji komunikační schopnosti, jak bylo řečeno, Anastázie byla po této stránce ve svém vývoji spíše napřed, čímž jí byl opět zajištěn větší přísun podnětů vzbuzující její zájem a snahu komunikovat. Znovu se je ale možné ptát po souvislostech mezi psychomotorickým vývojem a používáním znaků. Byl by tento vývoj takový, kdyby dítě neznakovalo? Vždyť právě utváření znaků si žádá motorické dovednosti, čímž je rozvoj motoriky jistě také podpořen. A měly by podněty zajištěné rozvojem psychomotoriky takový dopad, nebýt možnosti sdílet je mimo jiné i pomocí znaků? Cílem práce bylo zjistit, jak metoda ovlivňuje proces rozvoje komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života. Dílčími cíli pak zjistit, do jaké míry má tato metoda pozitivní dopad na rozvoj komunikace, a jak ovlivňuje odbourání komunikační bariéry mezi dítětem a jeho okolím. Dále porovnání výsledků několikaletého výzkumu zaměřeného na znakování se slyšícími nemluvňaty s vlastním výzkumným šetřením. Vlastní výzkumné šetření u Anastázie jasně ukázalo několik pozitiv, které Acredolová a Goodwynová (2009) zmiňují jako typické pro děti využívající znakování. Zejména je to dřívější 168

8 nástup řeči a vzhledem k věku velká slovní zásoba, kromě toho ale také například velký zájem o knížky, při jejichž prohlížení má evidentní zájem o znakování spojené s komentováním obrázků, další výhodou bylo to, že rodiče začali zároveň s používáním metody na dceru podstatně více mluvit. Co se týče samotného používání znaků, upozorní Anastázie sice občas pomocí znaku na něco své rodiče, avšak její znakovaná slovní zásoba nečítá příliš rozsáhlý repertoár. Naopak její mluvená slovní zásoba je vzhledem k věku poměrně obsáhlá, lze tedy mluvit o rychlejším rozvoji verbálního projevu. Anastázie je tak dalším případem dítěte přispívajícím k potvrzení hypotézy, že znakující děti začínají skutečně mluvit dříve, než děti neznakující, neboť běžně děti začínají první slůvka používat právě až kolem dvanácti měsíců věku, Doherty-Sneddonová (2003) dokonce uvádí, že první slovo dítě řekne mezi dvanáctým až osmnáctým měsícem. Taková slovní zásoba zpravidla čítá okolo tří slov. Anastázie nejen, že vyslovila své první slovo dříve než v roce, ale její slovní zásoba v ukončeném dvanáctém měsíci byla podstatně rozsáhlejší, viz tabulka 2. V čem tedy spočívá pozitivní dopad metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti dítěte? U tohoto konkrétního případu je pozitivní dopad spatřován především v rychlejším nástupu samotné řeči, ve velkém zájmu o knížky a v pozitivním ovlivnění vzájemné interakce mezi dítětem a rodiči. Do jaké míry usnadňuje znakování komunikaci dítěte a jeho okolí? Díky poměrně rozsáhlé mluvené slovní zásobě je dítě schopno upozornit na mnoho věcí. Samotných znaků využívá jen několik, a tak jako takové bezprostředně komunikaci přílišně neusnadňují, alespoň ne v takové míře, jak by mohlo být očekáváno na základě teorie o znakování se slyšícími nemluvňaty. Ovšem mluvená slovní zásoba, na jejímž rozvoji se užívání znaků pravděpodobně ve velké míře podílelo, komunikaci usnadňuje pochopitelně zcela bezpochyby. Co se týče širšího okolí, ve znakování rodinu příliš nepodporuje a tuto formu komunikace nevyužívá, nebo jen velmi zřídka, a tak znakovaná slovní zásoba usnadňuje komunikaci vesměs jen mezi Anastázií a jejími rodiči. Na druhou stranu tím, že znakování podpořilo rychlejší nástup řeči a rozsah mluvené slovní zásoby, domluví se Anastázie dobře i s širším okolím. Každý jedinec je individuální a je zřejmé, že jen těžko je možné ve větší míře zobecňovat, avšak Srovnáme-li výsledky případové studie Kate, viz tabulka 1, a výsledky, které přineslo pozorování Anastázie, tabulka 2, přispívají oba tyto případy k potvrzení toho, že znakování pravděpodobně pozitivně ovlivňuje nejen komunikaci, ale i samotný nástup řeči. Naproti tomu přispívají oba případy k vyvrácení toho, že by znakování nástup řeči oddalovalo nebo jakkoli ohrožovalo její rozvoj. U obou dívek je vidět rychlý rozvoj slovní zásoby po zavedení znakování. Zároveň lze srovnat vývoj řeči dívek v průběhu prvního roku. Uveďme, že životní podmínky dívek si jsou, 169

9 v době provádění šetření u každé z nich, zejména rodinné zázemí a postavení dívek v rodině, zdravotní stav, ale i společenské postavení rodiny, velmi podobné. Zatímco rodiče Anastázie začaly znaky v komunikaci s dcerou užívat v průběhu prvního roku života, s Kate začali rodiče vědomě znakovat až po ukončeném dvanáctém měsíci věku. Rozdíl v aktivní mluvené slovní zásobě obou dívek ve dvanácti měsících věku je nemalý, Anastázie 22 slov, zatímco Kate 3 slova. Znovu připomeňme, že obě dívky se vyvíjely od narození zcela normálně, navíc, že Kate nebyla v řečovém vývoji pravděpodobně pozadu, může být za důkaz považováno to, že i Kate začala užívat první slovo již v devíti měsících věku, tedy dříve, než je běžné. Uvedený rozdíl v aktivní slovní zásobě dívek spíše než individualitě každé z nich nahrává časově rozdílnému začátku užívání metody. I to podporuje tvrzení o pozitivním vlivu metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti. Nabízí se tedy otázka, zda by tato metoda primárně určená intaktním dětem mohla pozitivně ovlivnit i rozvoj řeči u dětí, u nichž je narušen. Nejvhodnější by se mohla v tomto ohledu jevit pro děti spadající do oblasti psychopedie. Tyto děti mívají problémy v řečové oblasti, navíc užití alternativních a augmentativních forem komunikace, mezi něž patří i znakování, je u těchto dětí běžnou praxí. Jak uvádí Švarcová (2011), využívá se znakový jazyk Makaton, v souvislosti s ním však uvádí několik nevýhod: vzbuzují pozornost veřejnosti; jsou společensky méně využitelné než mluvená řeč; znesnadňují integraci; jejich uživatelé jsou odděleni od té (převažující) části společnosti, která tyto systémy neovládá; vyvolávají nezbytnost osvojení systémů všemi potencionálními účastníky komunikace; zavedení systému může být považováno za důkaz, že dítě nikdy nebude mluvit; proces porozumění předchází před procesem vyjadřování, časový odstup, může být poměrně dlouhý. (Švarcová, 2011, s. 125) S těmito nevýhodami lze bezpochyby souhlasit, avšak je možno se ptát, zda by právě program Baby Signs nemohl umožnit příslušný způsob komunikace bez zmiňovaných nevýhod, případně, zda by tyto nevýhody při použití programu Baby Signs nemohly být alespoň eliminovány. U nevýhody číslo 1, 2, 4, 5 je silná domněnka, že by k jejich zmírnění dojít mohlo. Jiné formy komunikace sice budou vždy budit pozornost, ale vzhledem k tomu, že Baby Signs je primárně určen zdravým dětem, tedy spadajícím do většinové společnosti, je pravděpodobnost toho, že bude metoda sdílena širší veřejností, totéž platí pro nevýhodu číslo 2, vždy bude tento způsob komunikace společensky méně využitelný, přesto, opět ze stejného důvodu jako u nevýhody 1, je 170

10 zde šance na větší okruh lidí, kteří tuto metodu využívají, než třeba právě u Makatonu. I nevýhoda 4 nepochybně zůstane vždy pravdivá, stejně jako předchozí dvě, ale opět díky zmíněným důvodům, se množina veřejnosti, se kterou dítě bude moci komunikovat, může o něco zvětšit a ta, od níž zůstane odděleno naopak zmenšit. Nevýhoda číslo 5, platí a platit samozřejmě bude, to nelze zpochybňovat, nicméně je šance, že množina lidí, kteří mají osvojené znaky programu Baby Signs, a opět platí již zmíněné důvody, bude větší, než u systémů znaků určených primárně handicapovaným. U nevýhody číslo tři by bylo vhodné se pozastavit a ptát se: Nemohlo by to být naopak?. V tomto případě převládá domněnka, že program Baby Signs by integraci mohl spíše podpořit, opět je hlavním důvodem zejména jeho primární určenost nehandicapovaným. Dalším důvodem je propagace programu, do níž patří i možnost navštěvovat kurzy, kde se mohou děti společně se svými rodiči setkávat a učit se znakům pod vedením lektorky. Děti se na kurzu znaky učí pomocí zpěvu a hry a doprovodu oblíbené plyšové loutky medvídka BeeBo. Pokud by navštěvovaly kurz handicapované děti, pak je zřejmé, že by se tu potkávaly se svými nehandicapovanými vrstevníky a měly tak o integrační příležitost víc. Jsme-li u propagace programu, pak hlavní motivace, proč se rodiče rozhodnou s dětmi znakovat je, kromě toho, že se se svým dítětem dorozumí ještě předtím, než je jejich dítě schopno mluvit, to, že by metoda znakování měla podpořit rychlejší nástup řeči. Tím je tedy vyřazena nevýhoda číslo 6 zavedení systému může být považováno za důkaz, že dítě nikdy nebude mluvit vývoj řeči u znevýhodněného dítěte sice možná zůstane i nadále opožděn, ale rozhodně znakování nebude důkazem toho, že by dítě nemělo mluvit, naopak, rodiče budou mít pocit, že dělají pro rozvoj svého dítěte maximum. Možná právě pozitivní přístup rodičů, který by metoda mohla nastartovat, by pro dítě mohl být v jeho rozvoji klíčový. Rodiče mohou mít díky využití metody určené primárně zdravým jedincům dobrý pocit z toho, že i jejich postižené dítě může dělat něco normálně. Spokojený rodič rovná se spokojené dítě a naopak, metoda znakování by mohla přispět. Shrnutí Protože používání metody znakování pro slyšící nemluvňata by mělo u normálního zdravého dítěte znamenat, mimo jiné, dřívější nástup řeči a její rychlejší rozvoj, bylo pozorováno dítě, s nímž rodiče v rámci komunikace tuto metodu využívají. Dítě bylo pozorováno během prvního roku svého života, a to z toho důvodu, že ukončený dvanáctý měsíc věku je považován za období, kdy běžně dochází k osvojení řeči. Pokud by tedy měla metoda znakování se slyšícími nemluvňaty pozitivní vliv na včasnější nástup řeči a její rychlejší rozvoj, událo by se tak pravděpodobně ještě před ukončeným dvanáctým měsícem, což se konečně podařilo dokázat u tohoto konkrétního dítěte 171

11 a přispět tak k naplnění stanoveného cíle, kterým bylo zjistit, jak metoda znakování ovlivňuje rozvoj komunikační schopnosti konkrétního dítěte. Naplnění tohoto cíle přispívá k potvrzení hypotézy, že znakování, má na rozvoj komunikační schopnosti pozitivní vliv, což se mimo jiné projevuje právě na rozvoji samotné řeči. Dále naopak přispívá k vyvrácení tvrzení, že znakující dítě se mluvit nenaučí nebo bude vývoj jeho řeči opožděn. Přestože by se dokazované mohlo jevit jako dávno dokázané, a svým způsobem tomu tak skutečně je, je daná problematika natolik ovlivněná individualitou každého jednotlivého dítěte, že každý další případ přispívající k těm či oněm výsledkům je žádoucí, a to i z toho důvodu, že názory na tuto problematiku jsou značně rozporuplné, zdá se, že ani navzdory výsledkům výzkumu (Goodwyn, Acredolo a Brown, 2000), ke kterým autorky dospěly, neexistuje převládající přesvědčení o pozitivním přínosu metody, ačkoli toto tvrzení je do jisté míry zavádějící, neboť je otázkou, jak moc je metoda známá mezi širokou veřejností. V České republice a na Slovensku se totiž jedná o poměrně novou záležitost, užívá se zde teprve od roku I to je nicméně podnětem proto se metodou zabývat a upozorňovat na ni a stejně tak se zabývat dalšími otázkami, které její užití vyvolává. Seznam bibliografických údajů ACREDOLO, L. P. et S. W. GOODWYN, Symbolic Gesturing in Language Development. In: Human Development. 28, ACREDOLO, L. et S. GOODWYN, Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk. McGraw-Hill. ISBN DOHERTY-SNEDDON, G., Children's Unspoken Language. London a New York: Jessica Kingsley Publishers. ISBN GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN GOODWYN, S. W. et L. P. ACREDOLO a C. A. BROWN, Impact of Symbolic Gesturing on Early Language Development. In: Journal of Nonverbal Behavior. Human Sciences Press. 24, (2), ISSN HELUS, Z., Psychologie. Praha: Fortuna. ISBN HORŇÁKOVÁ, K., S. KAPALKOVÁ a M. MIKULAJOVÁ, Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Praha: Portál. ISBN KOŤOVÁ, M., Rozvoj komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života: Bakalářská práce. Praha: Univerzita J. A. Komenského, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky. ŠPAŇHELOVÁ, I., Komunikace mezi rodičem a dítětem. Praha: Grada Publishing. ISBN ŠVARCOVÁ, I., Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál. ISBN

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace. Hana Havelková

Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace. Hana Havelková Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace Hana Havelková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka?

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Pavlína Janáèková* 1. Úvod Jazyková výuka starších teenagerù a dospìlých má svá specifika. Mimo jiné i proto, e èasto mají u

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VÝZKUM POUŽÍVANÝCH PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A RESEARCH OF PROGRAMMING LANGUAGES USED IN HIGH SCHOOL EDUCATION Lukáš KOTEK Resumé Práce zkoumá používané programovací jazyky ve výuce a

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ANNA ŠARÁTKOVÁ Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo náměstí

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPTION OF SAFETY OF RESIDENTS IN SELECTED SUBURBAN AREAS (THE EXAMPLE FROM SELECTED

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Odkaz díla Jana Ámose Komenského a výukové metody rolových her a simulací

Odkaz díla Jana Ámose Komenského a výukové metody rolových her a simulací Odkaz díla Jana Ámose Komenského a výukové metody rolových her a simulací Karim Sidibe Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Jan Ámos Komenský je stále inspirativní v současné

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK RESEARCH ARTICLES MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK Abstract: The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Esej do 5. ročníku soutěže. V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! na téma

Esej do 5. ročníku soutěže. V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! na téma Esej do 5. ročníku soutěže V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! na téma Návrat do budoucnosti aneb Jak ICT změní svět za následujících 10 let? Autoři: Pavel Zukal (pavel.zukal@sps-prerov.cz) Pavel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa 5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa Při plánování podpory potřebné k udržení pracovního místa sociální pracovník (dále jen pracovník) spolu s uživatelem a zaměstnavatelem volí

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více