DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI"

Transkript

1 DOPAD METODY ZNAKOVÁNÍ SE SLYŠÍCÍMI NEMLUVŇATY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI Impact of method of signing with hearing babies on the development of communication ability Michaela KOŤOVÁ 1, Blanka GRUBEROVÁ 2 Abstrakt: Rozvoj komunikační schopnosti není jednoduchý proces, který si pochopitelně žádá svůj čas. Než si navíc dítě osvojí první slůvka, chvíli to trvá, ani pak však není aktivní slovní zásoba dítěte obvykle dostatečně široká na to, aby s ním bylo možno slovně zcela bez problémů komunikovat. Děti jsou nicméně nesmírně chytré, zvídavé a o svůj svět se chtějí dělit. Přirozený způsob, jak tak mohou činit, jsou gesta, ne vždy je však rodič schopen těmto projevům porozumět, dokonce ne vždy tyto projevy vůbec u svého dítěte zaznamenává. Nemůže-li dítě komunikovat, cítí se frustrované, což pramení z nedostatečného začlenění do vlastního okolí, ze situace, kdy nemůže sdílet svůj svět, dělit se o to, co ho zajímá, ale také sdělit, co právě potřebuje nebo třeba z čeho má strach. Metoda znakování se slyšícími nemluvňaty pomáhá nastolit funkční a efektivní komunikaci mezi dítětem a jeho okolím ještě předtím, než je aktivní slovní zásoba dítěte pro komunikaci dostatečná. Dítě je díky této metodě podpořeno v tom, co je pro ně v rámci komunikace před nástupem řeči přirozené a hlavně možné. Uvádí se mnoho výhod, které užití metody znakování s nemluvňaty přináší, zejména pak dřívější nástup řeči a její rychlejší rozvoj. Jaký je dopad metody na rozvoj komunikační schopnosti v případě konkrétního dítěte, je prezentován v tomto příspěvku, čímž jsou obohaceny výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti znakování se slyšícími nemluvňaty. Klíčová slova: komunikace, znakování se slyšícími nemluvňaty, program Baby Signs.. Abstract: The development of communication ability is a process that is not simple and that requires adequate time. It lasts some time before a child is able to speak, but even if he is able to do, his active vocabulary is not wide enough to be able to communicate with him by the words without any problem. Children are, however, very smart, inquisitive and what more they want to share their world. The natural way how to communicate before they are able to speak is using gestures. Not always, however, parents are able to understand these expressions and not always an attention is paid to these gestures. If a baby cannot communicate, he feels frustrated. Such frustration stems from a lack of integration into his own surroundings, from a situation in which he 1 Bc. Michaela Koťová, Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Katedra speciální pedagogiky, Roháčova 63, Žižkov , Praha 3, Česká republika. 2 PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph. D., Ambulance klinické logopedie, Dětský domov Trnová 200, , Česká republika

2 cannot share his world, tell the others about what interests him or say what he needs, what he is afraid of and so on. The method of signing with hearing babies helps to establish a functional and effective communication between the child and his surroundings before an active vocabulary of the child is wide enough for satisfactory communication. The baby is due to the method of signing with hearing babies supported in what is for him in terms of communication quite natural and possible, before he is able to speak. The methods of signing with hearing babies provides many benefits, especially earlier onset of speech and its rapid development. What is the impact of this method on the development of communication ability of the concrete baby is presented in this paper. The results of own research support the results of long-term research in the field of signing with hearing babies. Keywords: communication, signing with hearing babies, Baby Signs Program. Teoretická východiska Rozvoj komunikační schopnosti je bezpochyby velmi složitý proces neprobíhající samostatně, ale v kontextu mnoha dalších procesů či okolností, jež se navzájem ovlivňují, podmiňují, podněcují. V rámci výzkumného šetření, prezentovaného v tomto příspěvku je pozornost věnována rozvoji komunikační schopnosti dítěte v nejranějším období jeho života, a sice v jeho prvním roce, neboť toto období v životě člověka lze považovat z hlediska celkového vývoje za nejdynamičtější vůbec, kdy dítě za poměrně krátkou dobu dokáže udělat obrovské pokroky. Tento průzkum si dává za cíl zjistit, jak tento rozvoj může podpořit metoda znakování určená slyšícím nemluvňatům a na základě výsledků, které výzkumné šetření přináší a celkového teoretického i praktického poznání zmiňované metody zhodnotit vhodnost jejího využití v oblasti speciální pedagogiky. Komunikace je pro člověka nesmírně důležitá. Může-li člověk komunikovat, cítí se zapojen do dění kolem sebe, má tak možnost s druhými sdílet svůj svět. Nemá-li tuto možnost, cítí se frustrován, což platí ještě více u malého dítěte odkázaného na pomoc a péči druhých. V tom nejzákladnějším pojetí lze komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. Často se možná právě verbální složce komunikace připisuje mnohem větší význam, zatímco její neverbální složka zůstává opomíjena. Neverbální signály se nicméně objevují v komunikaci zcela přirozeně a mnohdy dokonce může neverbální projev hrát významnější roli než projev verbální, k čemuž se přiklání i Helus (2003) a k čemuž se lze zcela jistě přiklonit i v souvislosti s komunikací s nemluvnětem. Každé dítě ve svém vývoji prochází stadiem, kdy používá ke komunikaci více gest než slov. Je to přirozený vývojový stupeň, který se nedá přeskočit. Gesta jsou pro vývoj dítěte důležitá, protože mu umožňují komunikovat s okolím dříve, než je připraveno používat slova. Proto podpora používání gest znamená i podporu vývoje řeči. (Horňáková, Kapalková 163

3 a Mikulajová, 2009, s. 23). Právě tomu, jaký vliv na rozvoj komunikace, včetně rozvoje samotné řeči, má to, je-li dítě podpořeno v možnosti komunikovat neverbálně, je věnována pozornost v tomto příspěvku. Nutno je však podotknout, že verbální projev není nijak odsunut do pozadí a jeho význam není opomíjen či jakkoli podceňován. Naopak, metoda znakování, která má umožnit komunikaci mezi dítětem a jeho okolím ještě dříve, než dítě začne mluvit, je založena na propojení verbálního a neverbálního projevu. Komunikace s nemluvnětem má svá specifika a pravidla, která je vhodné dodržet, aby mělo dítě šanci komunikovat efektivně, svou komunikační schopnost rozvíjet a dostatečně po této stránce růst, neboť správný rozvoj komunikační schopnosti je důležitý pro celkový vývoj a rozvoj dítěte. Při využití této metody jsou pravidla komunikace s nemluvnětem, která uvádí Špaňhelová (2009) a ke kterým se v mnohém přiklání například i Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009), snáz dodržena. Důležitými pravidly jsou zejména propojení verbálního a neverbálního projevu a komentování. Znakování je na výše zmíněných pravidlech v podstatě založeno. Při učení dítěte znakům mu nejen ukazujeme znak, ale několikrát i opakujeme slovo, ke kterému se znak váže, zároveň dítěti ukazujeme předměty, zvířata, lidi, ke kterým se znak a slovo vztahují, nebo, je-li to znak abstraktní, využíváme k jeho učení vhodné situace, tím dáváme věci do souvislostí, což je k osvojení řeči nezbytné. Jak se dítě učí nová slova? Nejdříve potřebuje zkušenost s okolním světem, lidmi a předměty v něm. Dítě se seznamuje s okolím všemi pěti smysly, získává z něj dostatečné množství různých podnětů ukazujte mu předměty, hračky a lidi, vysvětlujte, co okolo sebe vidí a slyší. Nechte ho věci ohmatat nebo ochutnat. Po zkušenosti přijde porozumění a až po tom se dítě naučí slova vyslovovat a správně používat (Horňáková, Kapalková a Mikulajová 2009, s. 30). Být před dítětem v mluveném projevu o úroveň napřed Tuto strategii doporučuje Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009). Jinými slovy, používá-li dítě jen zvuky a gesta, rodiče by měli v komunikaci s ním používat jednoduchá slova. Při znakování je toto o něco snazší dodržet, neboť každý znak se pojí s jedním slovem. Jednotnost rodičů Rodiče by měli být v komunikaci s dítětem jednotní (Špaňhelová, 2009), i to může znakování zajistit. Pokud se rozhodnou znakovat oba rodiče nebo i blízké okolí, což je samozřejmě žádoucí, je jejich jednotnost jaksi definovaná. Rodiče mají totiž rázem určitý systém, stanovený tím, jak správně při znakování postupovat. Porozumění projevům dítěte Dítě se znaky dokáže naučit dříve, než je schopné mluvit, a tak i komunikovat s ním je možné ještě dříve, než si osvojí řeč a ještě i následně po té, až do doby, než je jeho slovní zásoba dostačující. 164

4 Komunikace se tak stává efektivnější, přestává být ze strany dítěte omezena převážně na pláč, jenž je natolik mnohoznačný, že rodičům často může dělat problém přijít na to, co jim dítě chce říci. Díky znakování dítě přestává být frustrované z nepochopení okolí a má možnost se dostatečně dělit o svůj svět, neboť zájem o dění a věci kolem sebe má mnohem dříve, než je samo schopné o nich mluvit. Je neuvěřitelné, co tak malé děti dokáží, dostanou-li nástroj (znak), který potřebují, aby nám mohly sdělit, co chtějí, vědí, potřebují. (Acredolo a Goodwyn, 2009). Metody výzkumného šetření Výzkumné šetření se zaměřuje na konkrétní dítě, v komunikaci s nímž byla metoda znakování se slyšícími nemluvňaty využita. Konkrétně byl zvolen program Baby Signs, který nabízí první a zároveň světově nejrozšířenější znakovou řeč pro slyšící nemluvňata. Znaky jsou uzpůsobeny tak, aby byly pro děti co nejjednodušší. Děti se je jsou schopné snadno a poměrně rychle naučit, tím se komunikace s nimi stává snazší a srozumitelnější, a to v době, kdy ještě dítě nemluví nebo není jeho slovní zásoba dostatečná, aby mohlo vyjádřit vše, co chce či potřebuje. Jedná se o více než dvacetiletým výzkumem prověřenou metodu. Právě výsledky tohoto výzkumu se stávají východiskem pro vlastní výzkumné šetření a zároveň umožňují komparaci, proto je vhodné tento výzkum alespoň krátce představit. Tab. 1 Kate rozvoj znakované a mluvené slovní zásoby Znak Osvojení znaku (věk v měsících) Aktivní mluvená slovní zásoba (počet slov) Květina 12,5 3 Velký 13,0 8 Slon 13,5 8 Mravenečník 14,0 13 Králík 14,0 13 Cookie monster 14,0 13 Opice 14,25 13 Tchoř 14,5 19 Ryba 14,5 19 Skluzavka 14,5 19 Houpačka 14,5 19 Míč 14,5 19 Krokodýl 14,75 19 Včela 14,75 19 Motýl 14,75 19 Nevím 15,0 22 Horký 15,0 22 Hroch 15,0 22 Pavouk 15,0 22 Pták 15,0 22 Žleva 15,0 22 Oheň 15,0 22 Dobrou noc 15,0 22 Vánoční strom 16,0 48 Jmelí 16,0 48 Nůžky 16,

5 Bobule 16,5 48 Pusa (polibek) 16,5 48 Housenka 17,5 109 Zdroj: Acredolo a Goodwyn (1985, s. 43) Výzkum provedly autorky programu Baby Signs Linda Acredolová a Susan Goodwynová. Prvním impulsem byl okamžik, kdy si autorky povšimly utváření znaků u Lindiny dcery Kate, na níž posléze vypracovaly případovou studii (Acredolo a Goodwyn, 1985). Dle této studie je Kate popsána jako prvorozené zcela zdravé dítě, které se narodilo rovněž zdravým, slyšícím, vysokoškolsky vzdělaným rodičům. Vývoj Kate probíhal od začátku zcela normálně. Kate vyslovila své první slovo v devíti měsících věku, svůj první znak vytvořila ve dvanácti a půl měsíci věku, tímto znakem bylo čichání, jímž upozorňovala na růžový keř. Další rozvoj její slovní zásoby, po zavedení znakování, ukazuje tabulka 1. Autorky zajímalo, zda se ve snaze komunikovat pokouší o utváření znaků i jiné děti. Ukázalo se, že Kate není skutečně jediné zdravé dítě, které prostřednictvím znaků komunikuje (Acredolo a Goodwyn, 2009). Další otázkou bylo, zda to, že rodiče přistoupí na takovýto způsob komunikace a své děti ve znakování podpoří, neohrozí vývoj řeči a neoddálí její nástup. Nic takového výzkum nepotvrdil, naopak, ukázalo se, že znakující děti začínají nejen mluvit dříve, ale ve vyjadřování jsou oproti svým neznakujícím vrstevníkům napřed. Výzkum dále prokázal, že znakování snižuje frustraci, je díky němu pozitivně ovlivněno agresivní chování a projevy úzkosti, rodiče jsou pozornější a vnímavější vůči svým dětem a jejich emocím, čímž je budována důvěra mezi nimi a jejich dětmi, dětem znakování umožňuje dělit se o jejich svět a ukazuje, jak chytré ve skutečnosti jsou. Dále podporuje pozitivní emocionální vývoj, zvyšuje snahu dětí komunikovat se svými rodiči, a také zvyšuje sebevědomí dětí (Goodwyn, Acredolo a Brown, 2000). Cíl a výzkumné problémy výzkumného šetření Vlastní výzkumné šetření prezentované v tomto příspěvku je součástí rozsáhlejšího výzkumného šetření prováděného v rámci bakalářské práce Koťové (2014). Cíl byl nastíněn již v úvodu. Cílem výzkumného šetření je zjistit, jak metoda znakování ovlivňuje proces rozvoje komunikační schopnosti dítěte v průběhu prvního roku života. Tento hlavní cíl zahrnuje ještě několik dílčích cílů. Těmi je zjistit, do jaké míry má metoda pozitivní dopad na rozvoj komunikace a jak ovlivňuje odbourání komunikační bariéry mezi dítětem a jeho okolím, dále je to porovnání výsledků zmiňovaného dlouholetého výzkumu v oblasti znakování s výsledky vlastního výzkumného šetření, a konečně, na základě teoretických znalostí i praktických zkušeností s metodou znakování se slyšícími nemluvňaty zhodnotit, zda by tato metoda mohla být využitelná v oblasti speciální pedagogiky. Výzkumné problémy odvozené od stanovených cílů jsou následující: 166

6 V čem spočívá pozitivní dopad metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života? Do jaké míry usnadňuje znakování komunikaci dítěte a jeho okolí? Bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření řídící se zásadou, že každý člověk je jedinečný, individuální. Zaměřuje se tak obvykle jen na jednoho člověka konkrétní případ, jemuž se snaží porozumět, proniknout do problematiky a podrobně ji popsat (Gavora, 2000). I zde se zaměřujeme na jedno konkrétní dítě dívku. Jedná se o záměrný výběr vyhovujícího subjektu, tedy slyšící, zdravé dítě, jemuž mohla být věnována pozornost od narození až do ukončeného dvanáctého měsíce věku a v komunikaci s nímž pochopitelně byla využívána metoda znakování program Baby Signs. Zvolena byla metoda participačního pozorování, kdy je pozorovatel nejen v přímém kontaktu se subjektem, ale je i zapojen aktivně do veškerého dění. Pozorování bylo prováděno každý den po dobu jednoho roku, od narození dítěte do ukončeného dvanáctého měsíce věku. Jevy, na které se pozorování soustředilo, jsou následující: celkový vývoj dítěte (psychomotorický i smyslový), interakce a komunikace mezi dítětem a jeho okolím, používání programu Baby Signs v komunikaci se zmiňovaným dítětem, rozvoj komunikační schopnosti pozorovaného dítěte. Pozorované jevy byly průběžně zaznamenávány formou poznámek a posléze zpracovány tak, aby mohlo dojít k vyhodnocení výsledků. Výsledky výzkumného šetření Anastázie subjekt výzkumného šetření, byla pozorována od svého narození, to je od , do svého ukončeného dvanáctého měsíce věku, tedy do Anastázie se narodila po bezproblémovém těhotenství zdravým rodičům též jako zdravé, prvorozené a doposud jediné dítě v rodině. Porod probíhal normálně, přirozenou cestou. Anastázie se narodila s běžnou porodní váhou i mírou. Veškerá následná vyšetření dítěte u pediatra během zkoumaného období byla v pořádku. Celkový vývoj dítěte probíhal správně bez výraznějších odchylek, po motorické stránce bylo dítě dle dětského lékaře i dle tabulek spíše napřed. Dítě vyrůstá na vesnici, v klidném, přesto však podnětném prostředí. Zdrojem podnětů jsou zejména zvířata pes, ovce, kočky, s nimiž dítě vyrůstá, a tedy přichází každodenně do styku. Od ukončeného pátého měsíce věku začínají rodiče v komunikaci s dítětem využívat metodu znakování se slyšícími nemluvňaty, volí si již zmiňovaný program Baby Signs. Znaky aktivně využívají oba rodiče, širší okolí se k tomuto 167

7 způsobu komunikace staví spíše odmítavě. Rozvoj znakované a mluvené slovní zásoby při použití programu Baby Signs zaznamenává tabulka 2. Tab. 2 Anastázie rozvoj znakované a mluvené aktivní slovní zásoby Znaky zavedené v období od 5. do ukončeného12. měsíce věku JÍST, KACHNA, PES, TÁTA, MÁMA, PÁPÁ, PIŠKOT, SVĚTLO, MLÉKO, KRÁLÍK, ČEPICE Věk dítěte v měsících Počet osvojených znaků (tj. aktivně používaných) Aktivní mluvená slovní zásoba dítěte (počet slov) Zdroj: autor příspěvku Diskuse V případě Anastázie využití metody znakování mělo na rozvoj její komunikační schopnosti spíše pozitivní dopad. Z tabulky 2 je patrný nadprůměrný rozvoj její slovní zásoby. Samozřejmě je potřeba přihlédnout i k dalším faktorům, jež s rozvojem komunikace a nástupem řeči souvisí. Je to nepochybně to, zda dítě vyrůstá v dostatečně podnětném prostředí. To je v případě Anastázie podle všeho zajištěno a jistě i samotné takové prostředí má pozitivní dopad na rozvoj komunikace. Otázkou ale pak na druhou stranu je, do jaké míry bylo z takového prostředí znakováním ještě více vytěženo. Další otázkou je jak významnou roli sehrál psychomotorický vývoj v rozvoji komunikační schopnosti, jak bylo řečeno, Anastázie byla po této stránce ve svém vývoji spíše napřed, čímž jí byl opět zajištěn větší přísun podnětů vzbuzující její zájem a snahu komunikovat. Znovu se je ale možné ptát po souvislostech mezi psychomotorickým vývojem a používáním znaků. Byl by tento vývoj takový, kdyby dítě neznakovalo? Vždyť právě utváření znaků si žádá motorické dovednosti, čímž je rozvoj motoriky jistě také podpořen. A měly by podněty zajištěné rozvojem psychomotoriky takový dopad, nebýt možnosti sdílet je mimo jiné i pomocí znaků? Cílem práce bylo zjistit, jak metoda ovlivňuje proces rozvoje komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života. Dílčími cíli pak zjistit, do jaké míry má tato metoda pozitivní dopad na rozvoj komunikace, a jak ovlivňuje odbourání komunikační bariéry mezi dítětem a jeho okolím. Dále porovnání výsledků několikaletého výzkumu zaměřeného na znakování se slyšícími nemluvňaty s vlastním výzkumným šetřením. Vlastní výzkumné šetření u Anastázie jasně ukázalo několik pozitiv, které Acredolová a Goodwynová (2009) zmiňují jako typické pro děti využívající znakování. Zejména je to dřívější 168

8 nástup řeči a vzhledem k věku velká slovní zásoba, kromě toho ale také například velký zájem o knížky, při jejichž prohlížení má evidentní zájem o znakování spojené s komentováním obrázků, další výhodou bylo to, že rodiče začali zároveň s používáním metody na dceru podstatně více mluvit. Co se týče samotného používání znaků, upozorní Anastázie sice občas pomocí znaku na něco své rodiče, avšak její znakovaná slovní zásoba nečítá příliš rozsáhlý repertoár. Naopak její mluvená slovní zásoba je vzhledem k věku poměrně obsáhlá, lze tedy mluvit o rychlejším rozvoji verbálního projevu. Anastázie je tak dalším případem dítěte přispívajícím k potvrzení hypotézy, že znakující děti začínají skutečně mluvit dříve, než děti neznakující, neboť běžně děti začínají první slůvka používat právě až kolem dvanácti měsíců věku, Doherty-Sneddonová (2003) dokonce uvádí, že první slovo dítě řekne mezi dvanáctým až osmnáctým měsícem. Taková slovní zásoba zpravidla čítá okolo tří slov. Anastázie nejen, že vyslovila své první slovo dříve než v roce, ale její slovní zásoba v ukončeném dvanáctém měsíci byla podstatně rozsáhlejší, viz tabulka 2. V čem tedy spočívá pozitivní dopad metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti dítěte? U tohoto konkrétního případu je pozitivní dopad spatřován především v rychlejším nástupu samotné řeči, ve velkém zájmu o knížky a v pozitivním ovlivnění vzájemné interakce mezi dítětem a rodiči. Do jaké míry usnadňuje znakování komunikaci dítěte a jeho okolí? Díky poměrně rozsáhlé mluvené slovní zásobě je dítě schopno upozornit na mnoho věcí. Samotných znaků využívá jen několik, a tak jako takové bezprostředně komunikaci přílišně neusnadňují, alespoň ne v takové míře, jak by mohlo být očekáváno na základě teorie o znakování se slyšícími nemluvňaty. Ovšem mluvená slovní zásoba, na jejímž rozvoji se užívání znaků pravděpodobně ve velké míře podílelo, komunikaci usnadňuje pochopitelně zcela bezpochyby. Co se týče širšího okolí, ve znakování rodinu příliš nepodporuje a tuto formu komunikace nevyužívá, nebo jen velmi zřídka, a tak znakovaná slovní zásoba usnadňuje komunikaci vesměs jen mezi Anastázií a jejími rodiči. Na druhou stranu tím, že znakování podpořilo rychlejší nástup řeči a rozsah mluvené slovní zásoby, domluví se Anastázie dobře i s širším okolím. Každý jedinec je individuální a je zřejmé, že jen těžko je možné ve větší míře zobecňovat, avšak Srovnáme-li výsledky případové studie Kate, viz tabulka 1, a výsledky, které přineslo pozorování Anastázie, tabulka 2, přispívají oba tyto případy k potvrzení toho, že znakování pravděpodobně pozitivně ovlivňuje nejen komunikaci, ale i samotný nástup řeči. Naproti tomu přispívají oba případy k vyvrácení toho, že by znakování nástup řeči oddalovalo nebo jakkoli ohrožovalo její rozvoj. U obou dívek je vidět rychlý rozvoj slovní zásoby po zavedení znakování. Zároveň lze srovnat vývoj řeči dívek v průběhu prvního roku. Uveďme, že životní podmínky dívek si jsou, 169

9 v době provádění šetření u každé z nich, zejména rodinné zázemí a postavení dívek v rodině, zdravotní stav, ale i společenské postavení rodiny, velmi podobné. Zatímco rodiče Anastázie začaly znaky v komunikaci s dcerou užívat v průběhu prvního roku života, s Kate začali rodiče vědomě znakovat až po ukončeném dvanáctém měsíci věku. Rozdíl v aktivní mluvené slovní zásobě obou dívek ve dvanácti měsících věku je nemalý, Anastázie 22 slov, zatímco Kate 3 slova. Znovu připomeňme, že obě dívky se vyvíjely od narození zcela normálně, navíc, že Kate nebyla v řečovém vývoji pravděpodobně pozadu, může být za důkaz považováno to, že i Kate začala užívat první slovo již v devíti měsících věku, tedy dříve, než je běžné. Uvedený rozdíl v aktivní slovní zásobě dívek spíše než individualitě každé z nich nahrává časově rozdílnému začátku užívání metody. I to podporuje tvrzení o pozitivním vlivu metody znakování na rozvoj komunikační schopnosti. Nabízí se tedy otázka, zda by tato metoda primárně určená intaktním dětem mohla pozitivně ovlivnit i rozvoj řeči u dětí, u nichž je narušen. Nejvhodnější by se mohla v tomto ohledu jevit pro děti spadající do oblasti psychopedie. Tyto děti mívají problémy v řečové oblasti, navíc užití alternativních a augmentativních forem komunikace, mezi něž patří i znakování, je u těchto dětí běžnou praxí. Jak uvádí Švarcová (2011), využívá se znakový jazyk Makaton, v souvislosti s ním však uvádí několik nevýhod: vzbuzují pozornost veřejnosti; jsou společensky méně využitelné než mluvená řeč; znesnadňují integraci; jejich uživatelé jsou odděleni od té (převažující) části společnosti, která tyto systémy neovládá; vyvolávají nezbytnost osvojení systémů všemi potencionálními účastníky komunikace; zavedení systému může být považováno za důkaz, že dítě nikdy nebude mluvit; proces porozumění předchází před procesem vyjadřování, časový odstup, může být poměrně dlouhý. (Švarcová, 2011, s. 125) S těmito nevýhodami lze bezpochyby souhlasit, avšak je možno se ptát, zda by právě program Baby Signs nemohl umožnit příslušný způsob komunikace bez zmiňovaných nevýhod, případně, zda by tyto nevýhody při použití programu Baby Signs nemohly být alespoň eliminovány. U nevýhody číslo 1, 2, 4, 5 je silná domněnka, že by k jejich zmírnění dojít mohlo. Jiné formy komunikace sice budou vždy budit pozornost, ale vzhledem k tomu, že Baby Signs je primárně určen zdravým dětem, tedy spadajícím do většinové společnosti, je pravděpodobnost toho, že bude metoda sdílena širší veřejností, totéž platí pro nevýhodu číslo 2, vždy bude tento způsob komunikace společensky méně využitelný, přesto, opět ze stejného důvodu jako u nevýhody 1, je 170

10 zde šance na větší okruh lidí, kteří tuto metodu využívají, než třeba právě u Makatonu. I nevýhoda 4 nepochybně zůstane vždy pravdivá, stejně jako předchozí dvě, ale opět díky zmíněným důvodům, se množina veřejnosti, se kterou dítě bude moci komunikovat, může o něco zvětšit a ta, od níž zůstane odděleno naopak zmenšit. Nevýhoda číslo 5, platí a platit samozřejmě bude, to nelze zpochybňovat, nicméně je šance, že množina lidí, kteří mají osvojené znaky programu Baby Signs, a opět platí již zmíněné důvody, bude větší, než u systémů znaků určených primárně handicapovaným. U nevýhody číslo tři by bylo vhodné se pozastavit a ptát se: Nemohlo by to být naopak?. V tomto případě převládá domněnka, že program Baby Signs by integraci mohl spíše podpořit, opět je hlavním důvodem zejména jeho primární určenost nehandicapovaným. Dalším důvodem je propagace programu, do níž patří i možnost navštěvovat kurzy, kde se mohou děti společně se svými rodiči setkávat a učit se znakům pod vedením lektorky. Děti se na kurzu znaky učí pomocí zpěvu a hry a doprovodu oblíbené plyšové loutky medvídka BeeBo. Pokud by navštěvovaly kurz handicapované děti, pak je zřejmé, že by se tu potkávaly se svými nehandicapovanými vrstevníky a měly tak o integrační příležitost víc. Jsme-li u propagace programu, pak hlavní motivace, proč se rodiče rozhodnou s dětmi znakovat je, kromě toho, že se se svým dítětem dorozumí ještě předtím, než je jejich dítě schopno mluvit, to, že by metoda znakování měla podpořit rychlejší nástup řeči. Tím je tedy vyřazena nevýhoda číslo 6 zavedení systému může být považováno za důkaz, že dítě nikdy nebude mluvit vývoj řeči u znevýhodněného dítěte sice možná zůstane i nadále opožděn, ale rozhodně znakování nebude důkazem toho, že by dítě nemělo mluvit, naopak, rodiče budou mít pocit, že dělají pro rozvoj svého dítěte maximum. Možná právě pozitivní přístup rodičů, který by metoda mohla nastartovat, by pro dítě mohl být v jeho rozvoji klíčový. Rodiče mohou mít díky využití metody určené primárně zdravým jedincům dobrý pocit z toho, že i jejich postižené dítě může dělat něco normálně. Spokojený rodič rovná se spokojené dítě a naopak, metoda znakování by mohla přispět. Shrnutí Protože používání metody znakování pro slyšící nemluvňata by mělo u normálního zdravého dítěte znamenat, mimo jiné, dřívější nástup řeči a její rychlejší rozvoj, bylo pozorováno dítě, s nímž rodiče v rámci komunikace tuto metodu využívají. Dítě bylo pozorováno během prvního roku svého života, a to z toho důvodu, že ukončený dvanáctý měsíc věku je považován za období, kdy běžně dochází k osvojení řeči. Pokud by tedy měla metoda znakování se slyšícími nemluvňaty pozitivní vliv na včasnější nástup řeči a její rychlejší rozvoj, událo by se tak pravděpodobně ještě před ukončeným dvanáctým měsícem, což se konečně podařilo dokázat u tohoto konkrétního dítěte 171

11 a přispět tak k naplnění stanoveného cíle, kterým bylo zjistit, jak metoda znakování ovlivňuje rozvoj komunikační schopnosti konkrétního dítěte. Naplnění tohoto cíle přispívá k potvrzení hypotézy, že znakování, má na rozvoj komunikační schopnosti pozitivní vliv, což se mimo jiné projevuje právě na rozvoji samotné řeči. Dále naopak přispívá k vyvrácení tvrzení, že znakující dítě se mluvit nenaučí nebo bude vývoj jeho řeči opožděn. Přestože by se dokazované mohlo jevit jako dávno dokázané, a svým způsobem tomu tak skutečně je, je daná problematika natolik ovlivněná individualitou každého jednotlivého dítěte, že každý další případ přispívající k těm či oněm výsledkům je žádoucí, a to i z toho důvodu, že názory na tuto problematiku jsou značně rozporuplné, zdá se, že ani navzdory výsledkům výzkumu (Goodwyn, Acredolo a Brown, 2000), ke kterým autorky dospěly, neexistuje převládající přesvědčení o pozitivním přínosu metody, ačkoli toto tvrzení je do jisté míry zavádějící, neboť je otázkou, jak moc je metoda známá mezi širokou veřejností. V České republice a na Slovensku se totiž jedná o poměrně novou záležitost, užívá se zde teprve od roku I to je nicméně podnětem proto se metodou zabývat a upozorňovat na ni a stejně tak se zabývat dalšími otázkami, které její užití vyvolává. Seznam bibliografických údajů ACREDOLO, L. P. et S. W. GOODWYN, Symbolic Gesturing in Language Development. In: Human Development. 28, ACREDOLO, L. et S. GOODWYN, Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk. McGraw-Hill. ISBN DOHERTY-SNEDDON, G., Children's Unspoken Language. London a New York: Jessica Kingsley Publishers. ISBN GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN GOODWYN, S. W. et L. P. ACREDOLO a C. A. BROWN, Impact of Symbolic Gesturing on Early Language Development. In: Journal of Nonverbal Behavior. Human Sciences Press. 24, (2), ISSN HELUS, Z., Psychologie. Praha: Fortuna. ISBN HORŇÁKOVÁ, K., S. KAPALKOVÁ a M. MIKULAJOVÁ, Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Praha: Portál. ISBN KOŤOVÁ, M., Rozvoj komunikační schopnosti dítěte v prvním roce života: Bakalářská práce. Praha: Univerzita J. A. Komenského, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky. ŠPAŇHELOVÁ, I., Komunikace mezi rodičem a dítětem. Praha: Grada Publishing. ISBN ŠVARCOVÁ, I., Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál. ISBN

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ Czech PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ The Czech translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated by Miriam

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky ZVLÁŠTNÍ PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z POKUT ULOŽENÝCH ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA SPRÁVNÍ DELIKTY SPÁCHANÉ OBCEMI NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IN THE

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jednatelka/CEO Nuerasoft s.r.o. Výhradní zástupce Programu Baby Signs pro ČR a SR Tel.: +42 608 476 041, Email: michaela@babysigns.cz. Shrnutí...

Jednatelka/CEO Nuerasoft s.r.o. Výhradní zástupce Programu Baby Signs pro ČR a SR Tel.: +42 608 476 041, Email: michaela@babysigns.cz. Shrnutí... VĚDECKÝ ZÁKLAD PROGRAMU BABY SIGNS Autorky: Kontakt: Ing. Michaela Tilton, MBA Mgr. Bc. Ivana Kopřivová Mgr. Bc. Ivana Procházková PaedDr. Anastázia Kormanová Ing. Michaela Tilton, MBA Jednatelka/CEO Nuerasoft

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Projekt rozvoje řeči a českého jazyka ÁMOSEK

Projekt rozvoje řeči a českého jazyka ÁMOSEK Projekt rozvoje řeči a českého jazyka ÁMOSEK Motto: Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly. J.A. Komenský

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE PRE-RESEARCH OUTPUTS EVALUTION FOCUSED ON RELATION OF BUSINESS OBJECTIVES AND EFICIENCY COMMUNICATION

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY

VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY DAGMAR BAŘINOVÁ, JAROMÍR LAZAR Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Výhody elearningu

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika 1. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly : [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [překlad Eva

Více