Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, Tichá Učíme se navzájem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem"

Transkript

1 Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá orientace, pojmy vpředu, vzadu, vedle, před, za Úkoly pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, myšlení, tvořivosti Slabiky počet slabik, délky slabik Hlásky a písmena Mm, Aa ŽA str Pozdrav, přivítání, rozloučení, omluva Dětská říkadla, říkadla s pohybem, hry s prsty, lidové písničky Vyprávění známé pohádky podle obrázkové osnovy Večerníčky Pohádky: O veliké řepě, O perníkové chaloupce, O Smolíčkovi Veršovaná pohádka: Malá pohádka o řepě Povídám, povídám pohádku (lidová) Moje první psaní Základní hygienické návyky při psaní Uvolňovací a kresebné cviky Grafomotorická cvičení Zobratňovací cviky V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Osobností rozvoj Rozvoj schopností poznávání: smyslové vnímání zrak, sluch, hmat, cvičení paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, rozvoj slovní zásoby Vv ilustrace pohádky O veliké řepě Vv koláž s písmen a slov začínající danou hláskou M čísla v pohádkách Pč modelování písmen

2 ŘÍJEN LISTOPAD Hlásky a písmena Ll, Ee, Ss, Oo ŽA str Vyvození prvních slabik Analýza a syntéza slabik Podzimní prázdniny Hlásky a písmena Pp, Uu, Ii ŽA str Čtení otevřených slabik Pasování na čtenáře Slabikářové období Slabikář str. 4-7 Dvouslabičná slova s otevřenou slabikou (typ máma, Ola) Básně o podzimu, Rozpočitadla, hry s rytmem Pohádky: Medvídek a kamarád, O Popelce Dramatizace některých částí pohádky Veršovaná pohádka: Paleček a jeho kamarádi První pohádka (F. Hrubín) Dětská říkadla: Šel zajíček, Běží liška Rytmizace a melodizace říkadel Říkanky s pohybovými hrami: Zlatá brána, Zajíček v své jamce, Čáp ztratil čepičku Pohádky: O neposlušných kůzlátkách Bajky: Jak myška pomohla lvovi, O lišce a chytrém kohoutovi báseň k podzimu, Draku, ty jsi vážně drak? (J. Žáček) Moje první psaní Prvky písmen Písanka 1, str První písmena Písanka 1, str První velká písmena Psaní slabik Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Přiřadí hlásku k některým písmenům Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen Prv pozorování změn v přírodě na podzim Pč modelování písmen z plastelíny Hv rytmizace říkadel a básní s pravidelným rýmem Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Pč výroba draka z papíru a přírodnin

3 PROOSINEC LEDEN Slabikář str Hlásky a písmena Tt, Jj, Yy, Nn Jednoslabičná slova se zavřenou slabikou (typ les) Slovní fotbal Vánoční prázdniny Slabikář str Hlásky a písmena Vv, Zz, Dd, Kk Tříslabičná slova s otevřenou slabikou Dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (typ motýl) Vlastní jména dětí velká písmena na začátku slova Básně s předvánoční a vánoční tématikou, lidové koledy, přednes Návštěva knihovny autor, ilustrátor Kniha (DVD): Krtek a Vánoce báseň k Vánocům Básně se zimní tématikou Hádanky Reprodukce slyšeného textu Práce s obrázkovou osnovou Kniha autor, ilustrátor Kniha (DVD): Pohádky z pařezové chaloupky, Mach a Šebestová Bacily Polámal se mraveneček Písanka 2, str Psaní slabik Spojování slabik do slov Přepis slabik, slov 1. diagnostická prověrka Písanka 2, str Psaní slabik a slov První věta Přepis slov Píše správné tvary písmen, správně spojuje písmena, zvládá opis, přepis i diktát písmen, slabik, slov Rozlišuje věty, slova, slabiky a hlásky Vv, Pč, Prv Vánoční jarmark Prv Hygiena a zdraví: Mach a Šebestová Bacily, Polámal se mraveneček Vv ilustrátoři Večerníčků a dětských knih

4 ÚNOR BŘEZEN Jarní prázdniny Slabikář str Hlásky a písmena Šš, Rr, Cc Dvojhlásky Au, au, Ou, ou Slova s dvěma souhláskami na začátku (typ škola) Slabikář str Hlásky a písmena Hh, Bb, Čč Jednoslabičná slova se skupinou hlásek na začátku (typ král) Slova se skupinou hlásek uprostřed slova (typ kočka) Velikonoční prázdniny Dětská říkadla a verše, hry s rýmy, slovní hříčky Dětské časopisy Nahrávky veršů a prózy Kniha (DVD): O dvanácti měsíčkách Bajky: Bajky J. Lady s ilustracemi, Jak liška pohostila čápa Pohádky: Koblížek na cestách, dramatizace pohádky Básně s jarní tématikou, přednes, lidová říkadla, rozpočítadla, hry, hádanky Beseda v knihovně, Ilustrátoři a autoři dětských knih a Večerníčků Kniha (DVD): Bob a Bobek velikonoční básničky Písanka 2, str Písanka 3, str Opis a přepis slov Přepis krátkých vět 2. diagnostická prověrka Písanka 3, str Opis slov Přepis slov, vět Přednese zpaměti krátký text, skládá k sobě slova, která se rýmují Rozlišuje věty, slova, slabiky a hlásky Hv rytmizace veršů Prv Měsíce v roce VV kolorování díla J. Lady

5 DUBEN Slabikář str Hlásky a písmena Žž, Řř, Chch, Ff Slova složitější stavby Slova se slabikotvorným l a r Hry s rýmy Dramatizace pohádky, improvizace s loutkou Výstava knih, autor i ilustrátor v jednom Nahrávky veršů a prózy Kniha (DVD): Maxipes Fík Pohádky: Jak si pejsek roztrhl kaťata, Ferda Mravenec jarní básničky Písanka 3, str Písanka 4, str Opis slov Přepis slov, vět Porozumí pokynům přiměřené složitosti, dovede na ně reagovat, respektuje základní pravidla při rozhovoru Hv rytmizace básní s pravidelným veršem Prv živočichové a způsob jejich života Vv Já mám v okně květináč KVĚTEN Slabikář str Hlásky a písmena Gg Slova s ď, ť, ň Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně Slabiky bě, pě, vě, mě Čtenářské období čítanková část slabikáře Básně, přednes, jazykolamy Pozorný poslech textu, otázky k textu Beseda o divadelním představení Příběhy ze života dětí básnička pro maminku 3. diagnostická prověrka Písanka 4, str Poslední písmena Psaní slov s ď, ť, ň Slova dě, tě, ně Slova s di, ti, ni, dy, ty, ny Slova s ě Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Plynule čte krátká slova a vázaným slabikováním čte přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

6 ČERVEN Slabikář str Rozvoj a péče o čtení s porozuměním Opakování a procvičování čtení slov složitější stavby Čtení delších textů Zvyšování plynulosti čtení, snaha o dobrý přízvuk Prvky výrazného čtení Dialog čtení po rolích Básně s letní tématikou, čtení z literární části slabikáře Dětské časopisy, komiks Příběhy ze života dětí: ukázky z knih, společné čtení Veršovaná pohádka: Kuřátko a obilí letní básničky Doporučená četba dětem na prázdniny první čtení Výstava prvních přečtených knih Písanka 4, str diagnostická prověrka Vázaným slabikováním čte přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Píše správné tvary písmen (mimo písmen X,W,Q) a číslic, správně spojuje písmena, zvládá opis, přepis i diktát písmen, slabik, slov a krátkých vět Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Vypracovala: Mgr. Markéta Balcárková

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový pán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více