Seznam faktur - platby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: Dat. evidence do: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Seznam faktur - platby Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00N2M7A Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby za 12/2010 dle smlouvy è OS , FAK S00JP00N2MT Lubomír Neèas, MUDr ,00 CZK ,00 mimoøádné a preventivní prohlídky - MP FAK S00JP00N2N Jaroslav Dìdièík, Autobat ,00 CZK 0,00 autobaterie BOSCH - OKØ , FAK S00JP00N2NCE Jaroslav Dìdièík, Autobat ,00 CZK 0,00 autobaterie BOSCH pro 3Z MP , FAK S00JP00N2NBJ Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00N2ND HC PSG Zlín, o.s ,00 CZK 0,00 KMÈ Louky, pronájem ledové plochy na zimním stadionu (karneval na ledì + hokejový zápas) dle priorit KMÈ Louky odpovìdná osoba: L. Svobodová (tajemnice) , FAK S00JP00N2NAO ERISERV, spol. s r.o ,00 CZK 0,00

2 zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu systému poboè. tel. ústøeden Ericsson 1/ OVS , FAK S00JP00N2OC Ing.arch.František Petr ,00 CZK 0,00 autor. dozor architekta na stavbì "Koupalištì JS Zlín" mìsíc/ ORIA , FAK S00JP00N2O Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 oprava pøístup. systému - MP , FAK S00JP00N2P Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem dat. okruhu za leden - bøezen MP , FAK S00JP00N2P9F Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za 1-6/ SW program "Ovzduší"- OIS , FAK S00JP00N2PAA Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Provozování mzd. systému PERM3, øešitelský servis za 1-6/ OIS , FAK S00JP00N2Q7I NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 ONI sledování, tarif Optimum 1.ètvrtletí služebních aut MMZ - OVS , FAZ S00JP00N2Q Mozes Adrian-Comenius Age ,00 CZK 0,00 Záloha vložného na semináø , Zlín, Velièková, Dlabajová, Doležalová , FAK S00JP00N2QJU Fišer Pavel ,00 CZK 0,00 pr.služby,topiè, Carioca-JUDr.Fišer , FAK S00JP00N2QKP CATANIA GROUP s.r.o ,00 CZK 0,00 odborná literatura, vzory podle zák. 280/2009 Sb - OP , FAK S00JP00N2QNA ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Toner HP LJ CE 505X - OP Vaculíková , FAK S00JP00N2QMF ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00

3 polepy na vozidlo JPO II/1 Prštné - OKØ , FAZ S00JP00N2LLJ Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 záloha za odstranìní odpadu na r OVS , FAK S00JP00N2QTG ARLES, s.r.o ,00 CZK 0,00 tonery do tiskárny - MP , FAK S00JP00N25ZP HÖGNER s.r.o ,00 CZK 0,00 akèní set 2x lonic CARE Triton - MP , FAK S00JP00N260D DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00N A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu Kaulí - MP , FAK S00JP00N Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanc. nábytek - MP , FAK S00JP00N20XY Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel - OD , FAK S00JP00N20LM Filharmonie Bohuslava Mar ,00 CZK 0,00 za hudební vystoupení FBM Zlín na akci "CHaritativní novoroèní koncert ZK a SMZ 2011" - OKP , FAK S00JP00N20KR RTS, a.s ,00 CZK 0,00 zajištìní veøejné soutìže na akci "Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì"-OD , FAK S00JP00N20P Prabos plus a.s ,00 CZK 0,00 pracovní obuv - OKØ , FAK S00JP00N201E Sdružení obèanù EXODUS ,79 CZK 0,00

4 kanc. potøeby - MP , FAK S00JP00N200J Zboøil Miroslav ,00 CZK 0,00 míè, rozlišovací dresy - MP , FAK S00JP00N20MH Štìpán Rak - HASTAM ,00 CZK 0,00 Nákup pøepínaèù ATEN KVM switch CS-62U - OIS , FAK S00JP00N20O IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup tonerù do tiskárny - OIS , FAK S00JP00N1ZWN STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava prasklé deš.kanalizace v objektu MŠ Dìtská OŠZMaTV , FAK S00JP00N1ZM Karel Janeèek Ing. YAMACO ,00 CZK 0,00 SW EDA, EM, MRP - softwarová podpora za r OIS , FAK S00JP00N1ZL PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava radiostanice DP MP , FAK S00JP00N1ZKB PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava 3ks mikrofonù - MP , FAK S00JP00N1ZNW Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 záslepka otvoru antény, pøihrádka autorádia 2Z MP , FAK S00JP00N1Z5E IZOPO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 havarijní oprava povlakové krytiny na objektu MŠ tø.svobody 835,Malenovice - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1YQO GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 GINIS - 1/4 roèní udržovací poplatek - OIS , FAK S00JP00N1YPT Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00

5 roèní paušál. poplatky - WebCall na r OIS , FAK S00JP00N1YJN ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 2 x renovace tonerù do tiskárny - OSM - R. Matuškovièová -576, FAK S00JP00N1YHX Petr Fišer, advokát ,00 CZK 0,00 právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podlesí - P.Fišer , VYZ S00JP00N1Y5L Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r OVS FAK S00JP00N1XUB FORESTA SG,a.s ,00 CZK 0,00 uživat. podpora sw LHK SSL do OIS , FAK S00JP00N2NOQ PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 propojovací kabel k rdst GM360 - OKØ , FAK S00JP00N1XG ORTHESIA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 pøeèalounìní køesel Alternativa - OK , FAK S00JP00N1XEJ OREA HOTELS s.r.o ,00 CZK 0,00 ubytování a parkovné v hotelu Voronìž v prùbìhu konání veletrhu ve dnech (Chudìjová, Herinková, Julinová) - OCRVaVV , FAK S00JP00N1X7I Zdenìk Holomý ,00 CZK 0,00 výstražné zažízení - VW Passat 3Z , , FAK S00JP00N1XDO SITA CZ a.s ,00 CZK 0,00 skartace dokumentù - OD , FAK S00JP00N1WZT Mark IS, s.r.o ,00 CZK 0,00 1 ks toner CE278A do tiskárny HP LJ P1566 pro potøeby organizaèních pracovníkù mikroprojektu "Mùj domov - region Bílé Karpaty" spolufinancovaného Evropskou unií, z prostøedkù Fondu mikroprojektù spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Uznatelný výdaj -

6 -1 500, VYP S00JP00N1XMF Technické služby Zlín,s.r ,56 CZK 0,00 elektrická energie - pojízdné schody podchod Svit - OD 5 667, FAK S00JP00N1WJ DI - INVEST s.r.o ,86 CZK 0,00 distribuce a dodávka elektøiny - OD -517, FAK S00JP00N1WI DI - INVEST s.r.o ,00 CZK 0,00 distribuce a dodávka elektøiny od OD , FAK S00JP00N1WSS VITA software, s.r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora a pøevod práv produktù za 1.Q OIS , FAK S00JP00N1WKW Integra, výrobní družstvo ,00 CZK 0,00 2 x pracovní židle, podruèky do kanc. è. 609 (M. Molková, M. Vyoralová) - OSM , FAK S00JP00N1VZ Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ -861, FAK S00JP00N1VY PK SERVIS Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 vysavaè - OMZ , FAK S00JP00N1VXA Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky, prac. odìvy - OMZ , DOB S00JP00N1VWF Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV 1 142, FAK S00JP00N1VTU Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV -67, FAK S00JP00N1VUP Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV

7 -1 041, FAK S00JP00N1VVK Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV -701, DOB S00JP00N1VHI Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 dobropis k faktuøe è dodávka toaletního papíru - OMZ 288, FAK S00JP00N1V9M Výtahy Ostrava spol.s r.o ,00 CZK ,00 servis eskalátorù za 01/ FAK S00JP00N1VFS Martinec Libor ,00 CZK 0,00 DDHM televizor LG 42LE OVS , FAK S00JP00N1V8R KKS-SERVIS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 stavební úpravy v míst. è. 205, radnice MMZ - OVS , FAK S00JP00N1V DG Food, s.r.o ,00 CZK 0,00 catering na veletrhu cest. ruchu Regiontour v Brnì OCRVaVV , FAK S00JP00N1V4B Mìstský mobiliáø ,00 CZK 0,00 montáž pøístøešku AE210a - OD , FAK S00JP00N1UXH T.A. PLUS s.r.o ,00 CZK 0,00 pronájem salonkù - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1UWM PRODI, s.r.o ,00 CZK 0,00 statické posouzení prasklé stìny v objektu MŠ Zlín, Marián. nám. Štípa - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1UD HOBIT-reklamní ateliér ,80 CZK 0,00 demontáž ocelové konstrukce mapy v Malenovicích - OCRVaVV , FAK S00JP00N1UGU STIBA, s. r. o ,00 CZK 0,00 za služby pøi akci "Èíše vína" - Novoroøní koncert - - obèerstvení - raut na Novoroèním koncertì Zodpovídá: Steinerová, OKP

8 , FAK S00JP00N1UFZ Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 vyprac. projekt. dokumentace - Záchytné parkovištì ul. Filmová - OD , FAK S00JP00N1UAO Karel Rachùnek ,00 CZK ,00 roèní paušál. èástka na el. energii spotøebovanou plošinou a osvìtlením pasáže - nám.míru - OD FAK S00JP00N1U9T SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 1Z OD -930, FAK S00JP00N1UBJ Zdenìk Vacek VALUC ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 2Z MP , FAK S00JP00N1U8Y Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 kremace - pan Jiøí Èáò, který zemøel dne v KNTB ve Zlínì - OSV , FAK S00JP00N1U Béza Jan ,00 CZK 0,00 kácení stromu v Malenovicích, ul. 1. máje - OK , FAK S00JP00N1TXO PK SERVIS Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 pøíslušenství k vysavaèi - OMZ -998, FAK S00JP00N1TWT Maroòová Jindøiška ,00 CZK 0,00 výmìna pneu na vozidlo Felicie ZLL OMZ , FAK S00JP00N1TZE IMPROMAT CZ spol. s r.o ,00 CZK 0,00 SN I, opava kopírky Aficio MP C3500AD Ricoh ,- hradí TM, p. Dvoøák (za používání kopírky) odpovìdná osoba: H. Veèerková , FAK S00JP00N1TVY Volmary GmbH ,50 CZK 0,00 semena kvìtin - OMZ , FAK S00JP00N1TM COLORMAT Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 výmìna podlahové krytiny a oprava podlahy, è.205 radnice MMZ - OVS

9 , FAK S00JP00N1TN Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1TOX Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1TIR Jaroslav CHUDOBA ,00 CZK 0,00 Raut u pøíležitosti udìlení ceny Vl.Karfíka - ÚHA , FAK S00JP00N1TJM PNEU PLUS s.r.o ,00 CZK 0,00 geometrie pneu, pøezutí pneu 2Z MP -772, FAK S00JP00N1TBQ Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel - OD , FAK S00JP00N1TAV Technické služby Zlín,s.r ,20 CZK 0,00 oprava SSZ na køižovatce ul. Gahurova a tø. T.Bati - OD , FAK S00JP00N1TCL Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 proèištìní kanalizace ve Zlínì-Štípì, ul. Oøechovka - ORIA , FAK S00JP00N1TG Gajdošík Josef ,00 CZK 0,00 enviromentální posouzení a vyhodnocení ekolog.efektu po realizaci akce "Plynofikace obce Zlín-Salaš" -ORIA , FAK S00JP00N1T MANDS International s.r.o ,00 CZK 0,00 zimní pneu - MP , FAK S00JP00N1SYQ Mateøská škola M. Knesla ,00 CZK 0,00 pøef. nákladù za odstranìní kom. odpadu na r OŠZMaTV , FAK S00JP00N1SXV Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV

10 -2 400, FAK S00JP00N1SJT Messer Technogas s.r.o ,00 CZK 0,00 nákup plynu - OMZ , FAK S00JP00N1SKO Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanc. nábytek - MP , FAK S00JP00N1SG Aliaves & Co., a.s ,00 CZK 0,00 úèast 25.1., Ing. Kostelník, na vzdìláv. programu Krizové øízení a ochrana obyvatelstva , FAK S00JP00N1SV STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava havarij. stavu støechy na budovì MMZ, ul.l.váchy OVS , FAK S00JP00N1SW Vlach Robert ,00 CZK 0,00 rekonstrukce kuchyò. linky v míst. è. 205, radnice MMZ - OVS , FAK S00JP00N1SLJ Integra, výrobní družstvo ,00 CZK 0,00 DDHM kanceláøská židle Calypso - OVS , FAK S00JP00N1SEI Pecha Zdenìk ,60 CZK 0,00 práce montážní plošinou MP20/1 - OMZ , FAK S00JP00N1SDN Vlach Robert ,00 CZK 0,00 OKP, výroba nábytku do kanceláøe è. 205A - Ing. Zubalíková (pracovní stùl, stùl pøídavný, stùl jednací, židlièky, skøíñ dvojdvéøová, pracovní køeslo, výsuv pod klávesnici) , FAK S00JP00N1S8C Èeská tisková kanceláø ,00 CZK 0,00 Vložné na kurz - M.Masaøíková, 14.2., Praha, Sociální sítì a jak na nì , FAK S00JP00N1S0G EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatek za dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje Neopost za obd podatelna Radnice, OVS , FAK S00JP00N1S1B EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00

11 roèní paušální poplatek za dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje Neopost 5400 za obd podat.zarámí, - OVS , FAK S00JP00N1RZS Igor Pantùèek,daòový pora ,00 CZK 0,00 daòové poradenství za 12/ OE , FAK S00JP00N1RYX FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 OE - metodické konzultace nové právní úpravy úèetnictví - èasové rozlišení nákladù, inventarizace maj.a závazkù, úètování fondù , FAK S00JP00N1RGF Spoleènost pro zahradní a ,00 CZK 0,00 Vložné na odbor. semináø "Postupné kácení a spouštìní", Zlámal, Lang , FAK S00JP00N1R5Y Šafáø Pavel ,00 CZK 0,00 oprava starteru 2Z MP , FAK S00JP00N1R6T Foto CZ s.r.o ,00 CZK 0,00 rám Nielsen pro fotografii - MP , FAK S00JP00N1R7O Igor Zeman ,00 CZK 0,00 detektor pohybu - MP , FAK S00JP00N1QY Richard Holotík s.r.o ,00 CZK -534,00 potìr - OMZ FAK S00JP00N1QPD MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 stoèné od , è.om , areál Svit - OD , FAK S00JP00N1QIC LADDSTAV s.r.o ,00 CZK 0,00 stavební práce na ZŠ Malenovice, Komenského 78 - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1QEW BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 èištìní ležaté kanalizace tlak. vozem, SVÈ Kotìrova OŠZMaTV , FAK S00JP00N1QC Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby dle sml. è v lednu OS

12 , FAK S00JP00N1Q9L ZETES Servis, spol. s r.o ,00 CZK ,00 servisní prohlídka - Gazella - OMZ FAK S00JP00N1QAG ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 olej, mazadla - OMZ , FAK S00JP00N1QBB Technické služby Zlín,s.r ,13 CZK 0,00 odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ -499, FAK S00JP00N1PVQ Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00N1PWL EURO CAR Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 3Z MP , FAK S00JP00N1PXG Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 autorádio 2Z2 5070, oprava ZLL MP , FAK S00JP00N1PBI KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 reklamní vysílání v rádiu Kiss Publikum - Alternativa OK , FAK S00JP00N1PJE Magna Mysteria ,00 CZK 0,00 KMÈ Pøíluky, akce "Rozsvìcování vánoèního stromeèku", pìvecké vystoupení - Magna Mysteria odpovìdná osoba: J. Plevová (tajemnice), A. Novosad (pøedseda komise) dle priority è. 15/ , FAK S00JP00N1P8X Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby - Jitka JandováXSMZ-Bøezovják M , FAK S00JP00N1PIJ ENVIprojekt s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní vydání staveb. povolení- "Kompostárna Zlín-Suchý dùl" - OŽPaZ , FAK S00JP00N1PK Pražské silnièní a vodoho ,60 CZK 0,00

13 stavební práce "Zlín-Køižovatka Antonínova" - OD , FAK S00JP00N1P Hovorka Jaroslav ,00 CZK 0,00 poøízení audiovizuál. záznamu v kvalitì DVD ze zasedání ZMZ TM, p. Dvoøák , FAK S00JP00N1P5C Centrum služeb pro silniè ,00 CZK 0,00 Prùbìžné a prohlubující vzdìlání pro ZK - Ing. Jaroslav Èervinka , FAK S00JP00N1OXN Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ , FAK S00JP00N1ORH Radio Zlín spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní videostreemingu pøi pøímém pøenosu ze ZMZ dne , TM, p. Dvoøák, , FAK S00JP00N1OJL ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava info tabule ve vestibulu, výtahu 3ks - budova MMZ Zarámí - OVS , FAK S00JP00N1OU Oliviera Fuksová ,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 01/ MP , FAK S00JP00N1OKG ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 vytvoøení a instalace nápisu "INFORMACE"na okno inf. støediska - OCRVaVV -948, FAK S00JP00N1OLB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 mìsíèní servis kamer. systému úsek.mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00N1O9Z Bartonìk Karel, projekce ,00 CZK ,00 zprac. projekt dokumentace, inženýrská èinnost na akci "Dìtské høištì u koupalištì Panorama na JS Zlín" -ORIA , FAK S00JP00N1O6E FORMICA s.r.o ,00 CZK 0,00 vyprac. projektu na rekonstrukci oplocení v objektu 11.ZŠ tø.svobody OŠZMaTV , FAK S00JP00N1PS IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00

14 výpoèetní technika (snímaè èárových kódù, monitor) - OIS , FAK S00JP00N1NKN Karel Rabel ,00 CZK 0, obìdy na jednání ZMZ odpovìdná osoba: Bc. Rokosová , FAK S00JP00N1NLI BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 èištìní ležaté kanalizace tlak.vozem - havarijní výjezd - MP , FAK S00JP00N1NXU OFFICE DEPOT s.r.o ,64 CZK 0,00 kanceláøský materiál - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1NV Vymyslický-Výtahy,spol.s ,00 CZK 0,00 provozní prohlídky, opravy výtahù 1/ OVS , FAK S00JP00N1NU AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Fibre Premium za 01/ OIS , FAK S00JP00N1NWZ DHV CR, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì - OD , FAK S00JP00N1NYP Ing. Alena Krejèí ,00 CZK 0,00 statické posouzení porušené zdi na ul. Slovenská - OD , FAK S00JP00N1NZK Vavøík Vlastimil ,00 CZK 0,00 geodetické práce- projekt opravy mostku na cyklostezce v MÈ Zlín-Kostelec-OD , FAK S00JP00N1O Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace - "Oprava komunikace ul. Zábraní,Malenovice" - OD , FAK S00JP00N1O2Y Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace - "Oprava napojení ul. Fügnerova na ul. Svárovec,Malenovice" -OD ,

15 FAK S00JP00N1N Josefík Igor ,00 CZK 0,00 vybíjedlo na zbranì - MP , FAK S00JP00N1N8B Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 baterie Panasonic - MP , FAK S00JP00N1N7G DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00N1N5Q Jiøí Slamìný ,00 CZK 0,00 oprava speciál. motorového èerpadla - OKØ , FAK S00JP00N1N OFFICE DEPOT s.r.o ,73 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS , FAK S00JP00N1N4V OFFICE DEPOT s.r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1N1A Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava vstupních dveøí ve sklepì - zámek, Soudní 1 - OVS , FAK S00JP00N1N Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava kancel.stolù, podatelna Zarámí OVS , FAK S00JP00N1N0F Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava kuchyòské linky po havárii, Alternativa - OK , FAK S00JP00N1MSQ Igor Pantùèek,daòový pora ,00 CZK ,00 OE - daòové poradenství za 01/2011 FAK S00JP00N1MTL Messer Technogas s.r.o ,24 CZK 0,00 nájemné lahev Messer - OMZ -621, FAK S00JP00N1MQ Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00

16 vývoz odpadkových košù za 01/ OMZ , FAK S00JP00N1M9D Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 služby spojené s pohøbem p. Ladislava Pomališe, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00N1MNF IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tonery do tiskárny - OSV, renovace 10 ks tonerù : 2 ks HP LJ 1300 Myslíková, Komárková 1 ks HP LJ 1000 Ryšková 2 ks HP LJ 1160 Kotasová, Slováèková 5 ks Dell 1700 Blechová, Palkovská, Koupilová, Nedbálková, Pøibylová , FAZ S00JP00N1MCY FILMFEST, s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha na zajištìní akce "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù za r. 2010" - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1MI OFFICE DEPOT s.r.o ,39 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - ÚHA , FAK S00JP00N1MKU OFFICE DEPOT s.r.o ,60 CZK 0,00 Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA ÚP -759, DOB S00JP00N1MJZ OFFICE DEPOT s.r.o ,80 CZK 0,00 dobropis - Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA 700, FAK S00JP00N1M6S Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 výmìna nerez. døezù po havárii, Alternativa - OK , FAK S00JP00N1M5X Jiøí KOPEÈNÝ ,00 CZK 0,00 oprava zaøízení pro el. pohon zvonu kaple v obci Louky - OK , FAK S00JP00N1MRV GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rozšíøení funkcionality editaèního pøístupu k portálu JUAP - ÚHA , FAK S00JP00N1M1H STaDO s.r.o ,60 CZK 0,00

17 revize el. zaøízení v Ba ovì domku - OK , FAK S00JP00N1LSX MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 barvy, štìtce - OMZ , FAK S00JP00N1LVI PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava sloupù veø. osvìtlení-tø.t.bati - OD , FAK S00JP00N1LWD Skøivánek Ivan ,00 CZK 0,00 oprava podlážek na zaøízení nádrž Štìpánka - OŽPaZ , FAK S00JP00N1LX Kostka Lubomír, realitní ,00 CZK 0,00 zpracování znaleckého posudku na budovu è. p. 478 na st. p. è vèetnì pozemku st. p. è. 5704, k. ú. Zlín - klubovna JUNÁK - OSM , FAK S00JP00N1LY Kostka Lubomír, realitní ,00 CZK 0,00 zpracování znaleckého posudku na 2 ks bunìk Essex 2000 na st. p. è. 187/1, k. ú. Zlín - OSM , FAK S00JP00N1LFQ Mikulèík Bøetislav ,00 CZK 0,00 praní prádla v lednu MP -850, FAK S00JP00N1LGL MANDS International s.r.o ,00 CZK 0,00 zimní pneu 2Z MP , FAK S00JP00N1LHG AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Complete Standard + hovorné okrsek Malenovice a Štípa za 01/ MP , FAK S00JP00N1LEV GEOVAP, spol. s r.o ,52 CZK 0,00 Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP obcí s rozšíø. pùsobností ZK za 01/ ÚHA , VYZ S00JP00N1LC Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r OMZ FAK S00JP00N1LAF ZETES Servis, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 servisní prohlídka vozidla GAZ - OMZ

18 -7 579, FAK S00JP00N1L Èervinka Martin ,00 CZK 0,00 zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu systému poboè. tel. ústøeden Ericsson 2/ OVS , FAK S00JP00N1L9K DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - sklad ÈP L.Váchy OVS , FAK S00JP00N1L0T System plus Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 Elektrický zabezpeèovací systém do objektu Domu umìní, Zlín - OK , FAK S00JP00N1KNT GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora modulù CityWare za 01/ OIS , FAK S00JP00N1KMY Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování kom. odpadu - OŽPaZ , FAK S00JP00N1KWK HP TRONIC-prodejny elektr ,00 CZK 0,00 SN II, nákup chladnièky Gorenje R 6293 W (bílá) pro potøeby sekretariátu , FAK S00JP00N1M LESKO-Velkoobchod nápojù, ,00 CZK 0,00 OE - pohoštìní - káva, mléko, cukr , FAK S00JP00N1JOV SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 údržba www stránek za 01/ MP , FAK S00JP00N1JN OFFICE DEPOT s.r.o ,26 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OE OVS , FAK S00JP00N1JM OFFICE DEPOT s.r.o ,28 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OOS, OVS , FAK S00JP00N1L8P OFFICE DEPOT s.r.o ,89 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OVS - pera, popisovaèe, zvýrazòovace, lepidlo, pravítko... OVS

19 -564, FAK S00JP00N1L6Z OFFICE DEPOT s.r.o ,30 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS , FAK S00JP00N1L7U OFFICE DEPOT s.r.o ,58 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OSV, OVS , FAK S00JP00N1L OFFICE DEPOT s.r.o ,18 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1KJD OFFICE DEPOT s.r.o ,48 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba MPZ, OVS , FAK S00JP00N1JCJ Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení za 01/ OD , FAK S00JP00N1JBO ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 benzín. èistiè - OMZ , FAK S00JP00N1JF IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní správy ICT za 01/ OIS , FAK S00JP00N1JE IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Spotøební materiál na opravu VT - OIS , FAK S00JP00N1J5I Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování SKO za 01/ OŽPaZ , FAK S00JP00N1J3S AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home F1 za 01/2011- OŠZMaTV -600, FAK S00JP00N1IKM IZOPO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava poškozené krytiny terasy na objektu UNIE Kompas, pod Stránìni OŠZMaTV

20 -4 990, FAK S00JP00N1IIW KILI,s.r.o ,00 CZK 0,00 pøekližka foliovaná protiskluz - OMZ , FAK S00JP00N1IN Technické služby Zlín,s.r ,04 CZK 0,00 oprava chodníkù za 01/ OD , FAK S00JP00N1IO Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 oprava výtlukù a vpustí za 01/ OD , FAK S00JP00N1IPX Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace na akci "Oprava komunikace v ul. Ve svahu I,Zlín-Jaroslavice" -OD , FAK S00JP00N1IQS Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 údržba, oprava vitrín -podchod Svit, mìstské zastávky - OD , FAK S00JP00N1IRN Technické služby Zlín,s.r ,32 CZK 0,00 nemìøené odbìry za 01/ OD , FAK S00JP00N1ISI Technické služby Zlín,s.r ,44 CZK 0,00 provoz VO za 01/ OD , FAK S00JP00N1ITD Technické služby Zlín,s.r ,04 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 01/ OD , FAK S00JP00N1IU Technické služby Zlín,s.r ,40 CZK 0,00 údržba a provoz svìtel. køižovatek - OD , FAK S00JP00N1IV Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 demontáž a uskladnìní vánoè. osvìtlení - OD , FAK S00JP00N1IWY Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 zimní údržba za 01/ OD

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:52:35 Kniha : KDF 2011 - DPH Název masky: Dat.

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 15.09.2010 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 15:37:51 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2010

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 -šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem 2.899.654 320.000 573.000 3.792.654 2. Příjmy

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD

Více

IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 KDF10010.frm 141205 H L A V N Í K N I H A F A K T U R

IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 KDF10010.frm 141205 H L A V N Í K N I H A F A K T U R IČO : 00263419 G O R - K D F 18.04.2012 list: 1 20110001 Borek Roman, Vražkov 74573250 12011 2543,00 0 0 17.01.2011 21.01.2011.. stavební materiál 20110002 RWE,Ústí n.l. 49903209 811648004 3290,00 0 0

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více