Seznam faktur - platby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam faktur - platby"

Transkript

1 Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 15:47:50 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: Dat. evidence do: Klíèové slovo : KDF vazba na SML Seznam faktur - platby Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Celk. èástka Mìna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAK S00JP00N2M7A Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby za 12/2010 dle smlouvy è OS , FAK S00JP00N2MT Lubomír Neèas, MUDr ,00 CZK ,00 mimoøádné a preventivní prohlídky - MP FAK S00JP00N2N Jaroslav Dìdièík, Autobat ,00 CZK 0,00 autobaterie BOSCH - OKØ , FAK S00JP00N2NCE Jaroslav Dìdièík, Autobat ,00 CZK 0,00 autobaterie BOSCH pro 3Z MP , FAK S00JP00N2NBJ Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00N2ND HC PSG Zlín, o.s ,00 CZK 0,00 KMÈ Louky, pronájem ledové plochy na zimním stadionu (karneval na ledì + hokejový zápas) dle priorit KMÈ Louky odpovìdná osoba: L. Svobodová (tajemnice) , FAK S00JP00N2NAO ERISERV, spol. s r.o ,00 CZK 0,00

2 zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu systému poboè. tel. ústøeden Ericsson 1/ OVS , FAK S00JP00N2OC Ing.arch.František Petr ,00 CZK 0,00 autor. dozor architekta na stavbì "Koupalištì JS Zlín" mìsíc/ ORIA , FAK S00JP00N2O Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo ,00 CZK 0,00 oprava pøístup. systému - MP , FAK S00JP00N2P Zlín Net, a.s ,00 CZK 0,00 pronájem dat. okruhu za leden - bøezen MP , FAK S00JP00N2P9F Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora za 1-6/ SW program "Ovzduší"- OIS , FAK S00JP00N2PAA Kvasar, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Provozování mzd. systému PERM3, øešitelský servis za 1-6/ OIS , FAK S00JP00N2Q7I NAM systém, a.s ,00 CZK 0,00 ONI sledování, tarif Optimum 1.ètvrtletí služebních aut MMZ - OVS , FAZ S00JP00N2Q Mozes Adrian-Comenius Age ,00 CZK 0,00 Záloha vložného na semináø , Zlín, Velièková, Dlabajová, Doležalová , FAK S00JP00N2QJU Fišer Pavel ,00 CZK 0,00 pr.služby,topiè, Carioca-JUDr.Fišer , FAK S00JP00N2QKP CATANIA GROUP s.r.o ,00 CZK 0,00 odborná literatura, vzory podle zák. 280/2009 Sb - OP , FAK S00JP00N2QNA ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Toner HP LJ CE 505X - OP Vaculíková , FAK S00JP00N2QMF ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00

3 polepy na vozidlo JPO II/1 Prštné - OKØ , FAZ S00JP00N2LLJ Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 záloha za odstranìní odpadu na r OVS , FAK S00JP00N2QTG ARLES, s.r.o ,00 CZK 0,00 tonery do tiskárny - MP , FAK S00JP00N25ZP HÖGNER s.r.o ,00 CZK 0,00 akèní set 2x lonic CARE Triton - MP , FAK S00JP00N260D DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00N A-plus sdružení podnikate ,00 CZK 0,00 aktualizace programu Kaulí - MP , FAK S00JP00N Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanc. nábytek - MP , FAK S00JP00N20XY Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel - OD , FAK S00JP00N20LM Filharmonie Bohuslava Mar ,00 CZK 0,00 za hudební vystoupení FBM Zlín na akci "CHaritativní novoroèní koncert ZK a SMZ 2011" - OKP , FAK S00JP00N20KR RTS, a.s ,00 CZK 0,00 zajištìní veøejné soutìže na akci "Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì"-OD , FAK S00JP00N20P Prabos plus a.s ,00 CZK 0,00 pracovní obuv - OKØ , FAK S00JP00N201E Sdružení obèanù EXODUS ,79 CZK 0,00

4 kanc. potøeby - MP , FAK S00JP00N200J Zboøil Miroslav ,00 CZK 0,00 míè, rozlišovací dresy - MP , FAK S00JP00N20MH Štìpán Rak - HASTAM ,00 CZK 0,00 Nákup pøepínaèù ATEN KVM switch CS-62U - OIS , FAK S00JP00N20O IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup tonerù do tiskárny - OIS , FAK S00JP00N1ZWN STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava prasklé deš.kanalizace v objektu MŠ Dìtská OŠZMaTV , FAK S00JP00N1ZM Karel Janeèek Ing. YAMACO ,00 CZK 0,00 SW EDA, EM, MRP - softwarová podpora za r OIS , FAK S00JP00N1ZL PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava radiostanice DP MP , FAK S00JP00N1ZKB PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava 3ks mikrofonù - MP , FAK S00JP00N1ZNW Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 záslepka otvoru antény, pøihrádka autorádia 2Z MP , FAK S00JP00N1Z5E IZOPO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 havarijní oprava povlakové krytiny na objektu MŠ tø.svobody 835,Malenovice - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1YQO GORDIC spol. s r.o ,00 CZK 0,00 GINIS - 1/4 roèní udržovací poplatek - OIS , FAK S00JP00N1YPT Kadlec - elektornika, s.r ,00 CZK 0,00

5 roèní paušál. poplatky - WebCall na r OIS , FAK S00JP00N1YJN ACS ZLÍN, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 2 x renovace tonerù do tiskárny - OSM - R. Matuškovièová -576, FAK S00JP00N1YHX Petr Fišer, advokát ,00 CZK 0,00 právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podlesí - P.Fišer , VYZ S00JP00N1Y5L Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r OVS FAK S00JP00N1XUB FORESTA SG,a.s ,00 CZK 0,00 uživat. podpora sw LHK SSL do OIS , FAK S00JP00N2NOQ PWS Plus s.r.o ,00 CZK 0,00 propojovací kabel k rdst GM360 - OKØ , FAK S00JP00N1XG ORTHESIA, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 pøeèalounìní køesel Alternativa - OK , FAK S00JP00N1XEJ OREA HOTELS s.r.o ,00 CZK 0,00 ubytování a parkovné v hotelu Voronìž v prùbìhu konání veletrhu ve dnech (Chudìjová, Herinková, Julinová) - OCRVaVV , FAK S00JP00N1X7I Zdenìk Holomý ,00 CZK 0,00 výstražné zažízení - VW Passat 3Z , , FAK S00JP00N1XDO SITA CZ a.s ,00 CZK 0,00 skartace dokumentù - OD , FAK S00JP00N1WZT Mark IS, s.r.o ,00 CZK 0,00 1 ks toner CE278A do tiskárny HP LJ P1566 pro potøeby organizaèních pracovníkù mikroprojektu "Mùj domov - region Bílé Karpaty" spolufinancovaného Evropskou unií, z prostøedkù Fondu mikroprojektù spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Uznatelný výdaj -

6 -1 500, VYP S00JP00N1XMF Technické služby Zlín,s.r ,56 CZK 0,00 elektrická energie - pojízdné schody podchod Svit - OD 5 667, FAK S00JP00N1WJ DI - INVEST s.r.o ,86 CZK 0,00 distribuce a dodávka elektøiny - OD -517, FAK S00JP00N1WI DI - INVEST s.r.o ,00 CZK 0,00 distribuce a dodávka elektøiny od OD , FAK S00JP00N1WSS VITA software, s.r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora a pøevod práv produktù za 1.Q OIS , FAK S00JP00N1WKW Integra, výrobní družstvo ,00 CZK 0,00 2 x pracovní židle, podruèky do kanc. è. 609 (M. Molková, M. Vyoralová) - OSM , FAK S00JP00N1VZ Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ -861, FAK S00JP00N1VY PK SERVIS Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 vysavaè - OMZ , FAK S00JP00N1VXA Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky, prac. odìvy - OMZ , DOB S00JP00N1VWF Jiøí Šašinka, ing. - YARO ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV 1 142, FAK S00JP00N1VTU Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV -67, FAK S00JP00N1VUP Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV

7 -1 041, FAK S00JP00N1VVK Josef Pospíšil, výrobna l ,00 CZK 0,00 potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zlín - OSV -701, DOB S00JP00N1VHI Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 dobropis k faktuøe è dodávka toaletního papíru - OMZ 288, FAK S00JP00N1V9M Výtahy Ostrava spol.s r.o ,00 CZK ,00 servis eskalátorù za 01/ FAK S00JP00N1VFS Martinec Libor ,00 CZK 0,00 DDHM televizor LG 42LE OVS , FAK S00JP00N1V8R KKS-SERVIS, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 stavební úpravy v míst. è. 205, radnice MMZ - OVS , FAK S00JP00N1V DG Food, s.r.o ,00 CZK 0,00 catering na veletrhu cest. ruchu Regiontour v Brnì OCRVaVV , FAK S00JP00N1V4B Mìstský mobiliáø ,00 CZK 0,00 montáž pøístøešku AE210a - OD , FAK S00JP00N1UXH T.A. PLUS s.r.o ,00 CZK 0,00 pronájem salonkù - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1UWM PRODI, s.r.o ,00 CZK 0,00 statické posouzení prasklé stìny v objektu MŠ Zlín, Marián. nám. Štípa - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1UD HOBIT-reklamní ateliér ,80 CZK 0,00 demontáž ocelové konstrukce mapy v Malenovicích - OCRVaVV , FAK S00JP00N1UGU STIBA, s. r. o ,00 CZK 0,00 za služby pøi akci "Èíše vína" - Novoroøní koncert - - obèerstvení - raut na Novoroèním koncertì Zodpovídá: Steinerová, OKP

8 , FAK S00JP00N1UFZ Ing.Jiøí Škrabal ,00 CZK 0,00 vyprac. projekt. dokumentace - Záchytné parkovištì ul. Filmová - OD , FAK S00JP00N1UAO Karel Rachùnek ,00 CZK ,00 roèní paušál. èástka na el. energii spotøebovanou plošinou a osvìtlením pasáže - nám.míru - OD FAK S00JP00N1U9T SAMOHÝL AUTO a.s ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 1Z OD -930, FAK S00JP00N1UBJ Zdenìk Vacek VALUC ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 2Z MP , FAK S00JP00N1U8Y Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 kremace - pan Jiøí Èáò, který zemøel dne v KNTB ve Zlínì - OSV , FAK S00JP00N1U Béza Jan ,00 CZK 0,00 kácení stromu v Malenovicích, ul. 1. máje - OK , FAK S00JP00N1TXO PK SERVIS Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 pøíslušenství k vysavaèi - OMZ -998, FAK S00JP00N1TWT Maroòová Jindøiška ,00 CZK 0,00 výmìna pneu na vozidlo Felicie ZLL OMZ , FAK S00JP00N1TZE IMPROMAT CZ spol. s r.o ,00 CZK 0,00 SN I, opava kopírky Aficio MP C3500AD Ricoh ,- hradí TM, p. Dvoøák (za používání kopírky) odpovìdná osoba: H. Veèerková , FAK S00JP00N1TVY Volmary GmbH ,50 CZK 0,00 semena kvìtin - OMZ , FAK S00JP00N1TM COLORMAT Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 výmìna podlahové krytiny a oprava podlahy, è.205 radnice MMZ - OVS

9 , FAK S00JP00N1TN Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1TOX Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1TIR Jaroslav CHUDOBA ,00 CZK 0,00 Raut u pøíležitosti udìlení ceny Vl.Karfíka - ÚHA , FAK S00JP00N1TJM PNEU PLUS s.r.o ,00 CZK 0,00 geometrie pneu, pøezutí pneu 2Z MP -772, FAK S00JP00N1TBQ Richard Pokorný-AUTODÍLY ,00 CZK 0,00 odtah vrakù vozidel - OD , FAK S00JP00N1TAV Technické služby Zlín,s.r ,20 CZK 0,00 oprava SSZ na køižovatce ul. Gahurova a tø. T.Bati - OD , FAK S00JP00N1TCL Stanix Projekt s.r.o ,00 CZK 0,00 proèištìní kanalizace ve Zlínì-Štípì, ul. Oøechovka - ORIA , FAK S00JP00N1TG Gajdošík Josef ,00 CZK 0,00 enviromentální posouzení a vyhodnocení ekolog.efektu po realizaci akce "Plynofikace obce Zlín-Salaš" -ORIA , FAK S00JP00N1T MANDS International s.r.o ,00 CZK 0,00 zimní pneu - MP , FAK S00JP00N1SYQ Mateøská škola M. Knesla ,00 CZK 0,00 pøef. nákladù za odstranìní kom. odpadu na r OŠZMaTV , FAK S00JP00N1SXV Páník Ivan, Agentura C ,00 CZK 0,00 úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel - OŠZMaTV

10 -2 400, FAK S00JP00N1SJT Messer Technogas s.r.o ,00 CZK 0,00 nákup plynu - OMZ , FAK S00JP00N1SKO Dobeš Vladislav ,00 CZK 0,00 kanc. nábytek - MP , FAK S00JP00N1SG Aliaves & Co., a.s ,00 CZK 0,00 úèast 25.1., Ing. Kostelník, na vzdìláv. programu Krizové øízení a ochrana obyvatelstva , FAK S00JP00N1SV STaDO s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava havarij. stavu støechy na budovì MMZ, ul.l.váchy OVS , FAK S00JP00N1SW Vlach Robert ,00 CZK 0,00 rekonstrukce kuchyò. linky v míst. è. 205, radnice MMZ - OVS , FAK S00JP00N1SLJ Integra, výrobní družstvo ,00 CZK 0,00 DDHM kanceláøská židle Calypso - OVS , FAK S00JP00N1SEI Pecha Zdenìk ,60 CZK 0,00 práce montážní plošinou MP20/1 - OMZ , FAK S00JP00N1SDN Vlach Robert ,00 CZK 0,00 OKP, výroba nábytku do kanceláøe è. 205A - Ing. Zubalíková (pracovní stùl, stùl pøídavný, stùl jednací, židlièky, skøíñ dvojdvéøová, pracovní køeslo, výsuv pod klávesnici) , FAK S00JP00N1S8C Èeská tisková kanceláø ,00 CZK 0,00 Vložné na kurz - M.Masaøíková, 14.2., Praha, Sociální sítì a jak na nì , FAK S00JP00N1S0G EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00 roèní paušální poplatek za dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje Neopost za obd podatelna Radnice, OVS , FAK S00JP00N1S1B EVROFIN Int. spol. s r.o ,00 CZK 0,00

11 roèní paušální poplatek za dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje Neopost 5400 za obd podat.zarámí, - OVS , FAK S00JP00N1RZS Igor Pantùèek,daòový pora ,00 CZK 0,00 daòové poradenství za 12/ OE , FAK S00JP00N1RYX FIN-PARTNER,audit-danì-po ,00 CZK 0,00 OE - metodické konzultace nové právní úpravy úèetnictví - èasové rozlišení nákladù, inventarizace maj.a závazkù, úètování fondù , FAK S00JP00N1RGF Spoleènost pro zahradní a ,00 CZK 0,00 Vložné na odbor. semináø "Postupné kácení a spouštìní", Zlámal, Lang , FAK S00JP00N1R5Y Šafáø Pavel ,00 CZK 0,00 oprava starteru 2Z MP , FAK S00JP00N1R6T Foto CZ s.r.o ,00 CZK 0,00 rám Nielsen pro fotografii - MP , FAK S00JP00N1R7O Igor Zeman ,00 CZK 0,00 detektor pohybu - MP , FAK S00JP00N1QY Richard Holotík s.r.o ,00 CZK -534,00 potìr - OMZ FAK S00JP00N1QPD MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s ,00 CZK 0,00 stoèné od , è.om , areál Svit - OD , FAK S00JP00N1QIC LADDSTAV s.r.o ,00 CZK 0,00 stavební práce na ZŠ Malenovice, Komenského 78 - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1QEW BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 èištìní ležaté kanalizace tlak. vozem, SVÈ Kotìrova OŠZMaTV , FAK S00JP00N1QC Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby dle sml. è v lednu OS

12 , FAK S00JP00N1Q9L ZETES Servis, spol. s r.o ,00 CZK ,00 servisní prohlídka - Gazella - OMZ FAK S00JP00N1QAG ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 olej, mazadla - OMZ , FAK S00JP00N1QBB Technické služby Zlín,s.r ,13 CZK 0,00 odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 01/ OMZ -499, FAK S00JP00N1PVQ Pavla Ostrèilíková ,00 CZK 0,00 granule pro psy - MP , FAK S00JP00N1PWL EURO CAR Zlín s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava vozidla 3Z MP , FAK S00JP00N1PXG Autoal Czech,s.r.o ,00 CZK 0,00 autorádio 2Z2 5070, oprava ZLL MP , FAK S00JP00N1PBI KISS Publikum, a.s ,00 CZK 0,00 reklamní vysílání v rádiu Kiss Publikum - Alternativa OK , FAK S00JP00N1PJE Magna Mysteria ,00 CZK 0,00 KMÈ Pøíluky, akce "Rozsvìcování vánoèního stromeèku", pìvecké vystoupení - Magna Mysteria odpovìdná osoba: J. Plevová (tajemnice), A. Novosad (pøedseda komise) dle priority è. 15/ , FAK S00JP00N1P8X Mgr.Bc.Michal Bøezovják ,00 CZK 0,00 právní služby - Jitka JandováXSMZ-Bøezovják M , FAK S00JP00N1PIJ ENVIprojekt s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní vydání staveb. povolení- "Kompostárna Zlín-Suchý dùl" - OŽPaZ , FAK S00JP00N1PK Pražské silnièní a vodoho ,60 CZK 0,00

13 stavební práce "Zlín-Køižovatka Antonínova" - OD , FAK S00JP00N1P Hovorka Jaroslav ,00 CZK 0,00 poøízení audiovizuál. záznamu v kvalitì DVD ze zasedání ZMZ TM, p. Dvoøák , FAK S00JP00N1P5C Centrum služeb pro silniè ,00 CZK 0,00 Prùbìžné a prohlubující vzdìlání pro ZK - Ing. Jaroslav Èervinka , FAK S00JP00N1OXN Most pomoci s.r.o ,00 CZK 0,00 pracovní odìvy - OMZ , FAK S00JP00N1ORH Radio Zlín spol. s r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní videostreemingu pøi pøímém pøenosu ze ZMZ dne , TM, p. Dvoøák, , FAK S00JP00N1OJL ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava info tabule ve vestibulu, výtahu 3ks - budova MMZ Zarámí - OVS , FAK S00JP00N1OU Oliviera Fuksová ,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 01/ MP , FAK S00JP00N1OKG ANTA Zlín, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 vytvoøení a instalace nápisu "INFORMACE"na okno inf. støediska - OCRVaVV -948, FAK S00JP00N1OLB CROSS Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 mìsíèní servis kamer. systému úsek.mìøení rychlosti - OD , FAK S00JP00N1O9Z Bartonìk Karel, projekce ,00 CZK ,00 zprac. projekt dokumentace, inženýrská èinnost na akci "Dìtské høištì u koupalištì Panorama na JS Zlín" -ORIA , FAK S00JP00N1O6E FORMICA s.r.o ,00 CZK 0,00 vyprac. projektu na rekonstrukci oplocení v objektu 11.ZŠ tø.svobody OŠZMaTV , FAK S00JP00N1PS IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00

14 výpoèetní technika (snímaè èárových kódù, monitor) - OIS , FAK S00JP00N1NKN Karel Rabel ,00 CZK 0, obìdy na jednání ZMZ odpovìdná osoba: Bc. Rokosová , FAK S00JP00N1NLI BLAPIC s.r.o ,00 CZK 0,00 èištìní ležaté kanalizace tlak.vozem - havarijní výjezd - MP , FAK S00JP00N1NXU OFFICE DEPOT s.r.o ,64 CZK 0,00 kanceláøský materiál - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1NV Vymyslický-Výtahy,spol.s ,00 CZK 0,00 provozní prohlídky, opravy výtahù 1/ OVS , FAK S00JP00N1NU AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Fibre Premium za 01/ OIS , FAK S00JP00N1NWZ DHV CR, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì - OD , FAK S00JP00N1NYP Ing. Alena Krejèí ,00 CZK 0,00 statické posouzení porušené zdi na ul. Slovenská - OD , FAK S00JP00N1NZK Vavøík Vlastimil ,00 CZK 0,00 geodetické práce- projekt opravy mostku na cyklostezce v MÈ Zlín-Kostelec-OD , FAK S00JP00N1O Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace - "Oprava komunikace ul. Zábraní,Malenovice" - OD , FAK S00JP00N1O2Y Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace - "Oprava napojení ul. Fügnerova na ul. Svárovec,Malenovice" -OD ,

15 FAK S00JP00N1N Josefík Igor ,00 CZK 0,00 vybíjedlo na zbranì - MP , FAK S00JP00N1N8B Klesný Rudolf ,00 CZK 0,00 baterie Panasonic - MP , FAK S00JP00N1N7G DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 èistící prostøedky - MP , FAK S00JP00N1N5Q Jiøí Slamìný ,00 CZK 0,00 oprava speciál. motorového èerpadla - OKØ , FAK S00JP00N1N OFFICE DEPOT s.r.o ,73 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS , FAK S00JP00N1N4V OFFICE DEPOT s.r.o ,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1N1A Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava vstupních dveøí ve sklepì - zámek, Soudní 1 - OVS , FAK S00JP00N1N Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava kancel.stolù, podatelna Zarámí OVS , FAK S00JP00N1N0F Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 oprava kuchyòské linky po havárii, Alternativa - OK , FAK S00JP00N1MSQ Igor Pantùèek,daòový pora ,00 CZK ,00 OE - daòové poradenství za 01/2011 FAK S00JP00N1MTL Messer Technogas s.r.o ,24 CZK 0,00 nájemné lahev Messer - OMZ -621, FAK S00JP00N1MQ Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00

16 vývoz odpadkových košù za 01/ OMZ , FAK S00JP00N1M9D Pohøebnictví Zlín, spol ,00 CZK 0,00 služby spojené s pohøbem p. Ladislava Pomališe, který zemøel dne OSV , FAK S00JP00N1MNF IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 tonery do tiskárny - OSV, renovace 10 ks tonerù : 2 ks HP LJ 1300 Myslíková, Komárková 1 ks HP LJ 1000 Ryšková 2 ks HP LJ 1160 Kotasová, Slováèková 5 ks Dell 1700 Blechová, Palkovská, Koupilová, Nedbálková, Pøibylová , FAZ S00JP00N1MCY FILMFEST, s.r.o ,00 CZK 0,00 záloha na zajištìní akce "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù za r. 2010" - OŠZMaTV , FAK S00JP00N1MI OFFICE DEPOT s.r.o ,39 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - ÚHA , FAK S00JP00N1MKU OFFICE DEPOT s.r.o ,60 CZK 0,00 Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA ÚP -759, DOB S00JP00N1MJZ OFFICE DEPOT s.r.o ,80 CZK 0,00 dobropis - Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA 700, FAK S00JP00N1M6S Martinec Pavel ,00 CZK 0,00 výmìna nerez. døezù po havárii, Alternativa - OK , FAK S00JP00N1M5X Jiøí KOPEÈNÝ ,00 CZK 0,00 oprava zaøízení pro el. pohon zvonu kaple v obci Louky - OK , FAK S00JP00N1MRV GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 Rozšíøení funkcionality editaèního pøístupu k portálu JUAP - ÚHA , FAK S00JP00N1M1H STaDO s.r.o ,60 CZK 0,00

17 revize el. zaøízení v Ba ovì domku - OK , FAK S00JP00N1LSX MNO-Polášek,s.r.o ,00 CZK 0,00 barvy, štìtce - OMZ , FAK S00JP00N1LVI PETAS Petøík, s.r.o ,00 CZK 0,00 oprava sloupù veø. osvìtlení-tø.t.bati - OD , FAK S00JP00N1LWD Skøivánek Ivan ,00 CZK 0,00 oprava podlážek na zaøízení nádrž Štìpánka - OŽPaZ , FAK S00JP00N1LX Kostka Lubomír, realitní ,00 CZK 0,00 zpracování znaleckého posudku na budovu è. p. 478 na st. p. è vèetnì pozemku st. p. è. 5704, k. ú. Zlín - klubovna JUNÁK - OSM , FAK S00JP00N1LY Kostka Lubomír, realitní ,00 CZK 0,00 zpracování znaleckého posudku na 2 ks bunìk Essex 2000 na st. p. è. 187/1, k. ú. Zlín - OSM , FAK S00JP00N1LFQ Mikulèík Bøetislav ,00 CZK 0,00 praní prádla v lednu MP -850, FAK S00JP00N1LGL MANDS International s.r.o ,00 CZK 0,00 zimní pneu 2Z MP , FAK S00JP00N1LHG AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Complete Standard + hovorné okrsek Malenovice a Štípa za 01/ MP , FAK S00JP00N1LEV GEOVAP, spol. s r.o ,52 CZK 0,00 Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP obcí s rozšíø. pùsobností ZK za 01/ ÚHA , VYZ S00JP00N1LC Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r OMZ FAK S00JP00N1LAF ZETES Servis, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 servisní prohlídka vozidla GAZ - OMZ

18 -7 579, FAK S00JP00N1L Èervinka Martin ,00 CZK 0,00 zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu systému poboè. tel. ústøeden Ericsson 2/ OVS , FAK S00JP00N1L9K DOMOSA Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - sklad ÈP L.Váchy OVS , FAK S00JP00N1L0T System plus Zlín, s.r.o ,00 CZK 0,00 Elektrický zabezpeèovací systém do objektu Domu umìní, Zlín - OK , FAK S00JP00N1KNT GEOVAP, spol. s r.o ,00 CZK 0,00 technická podpora modulù CityWare za 01/ OIS , FAK S00JP00N1KMY Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování kom. odpadu - OŽPaZ , FAK S00JP00N1KWK HP TRONIC-prodejny elektr ,00 CZK 0,00 SN II, nákup chladnièky Gorenje R 6293 W (bílá) pro potøeby sekretariátu , FAK S00JP00N1M LESKO-Velkoobchod nápojù, ,00 CZK 0,00 OE - pohoštìní - káva, mléko, cukr , FAK S00JP00N1JOV SOPHICS spol. s r.o ,00 CZK 0,00 údržba www stránek za 01/ MP , FAK S00JP00N1JN OFFICE DEPOT s.r.o ,26 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OE OVS , FAK S00JP00N1JM OFFICE DEPOT s.r.o ,28 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OOS, OVS , FAK S00JP00N1L8P OFFICE DEPOT s.r.o ,89 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OVS - pera, popisovaèe, zvýrazòovace, lepidlo, pravítko... OVS

19 -564, FAK S00JP00N1L6Z OFFICE DEPOT s.r.o ,30 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS , FAK S00JP00N1L7U OFFICE DEPOT s.r.o ,58 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba OSV, OVS , FAK S00JP00N1L OFFICE DEPOT s.r.o ,18 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù, OVS , FAK S00JP00N1KJD OFFICE DEPOT s.r.o ,48 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - spotøeba MPZ, OVS , FAK S00JP00N1JCJ Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení za 01/ OD , FAK S00JP00N1JBO ANC FOD, s.r.o ,00 CZK 0,00 benzín. èistiè - OMZ , FAK S00JP00N1JF IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 zajištìní správy ICT za 01/ OIS , FAK S00JP00N1JE IMPROMAT-COMPUTER s.r.o ,00 CZK 0,00 Spotøební materiál na opravu VT - OIS , FAK S00JP00N1J5I Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 sbìr, svoz a zpracování SKO za 01/ OŽPaZ , FAK S00JP00N1J3S AVONET, s.r.o ,00 CZK 0,00 Internet Home F1 za 01/2011- OŠZMaTV -600, FAK S00JP00N1IKM IZOPO spol. s r.o ,00 CZK 0,00 oprava poškozené krytiny terasy na objektu UNIE Kompas, pod Stránìni OŠZMaTV

20 -4 990, FAK S00JP00N1IIW KILI,s.r.o ,00 CZK 0,00 pøekližka foliovaná protiskluz - OMZ , FAK S00JP00N1IN Technické služby Zlín,s.r ,04 CZK 0,00 oprava chodníkù za 01/ OD , FAK S00JP00N1IO Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 oprava výtlukù a vpustí za 01/ OD , FAK S00JP00N1IPX Ing.Ladislav Alster - Pro ,00 CZK 0,00 projekt. dokumentace na akci "Oprava komunikace v ul. Ve svahu I,Zlín-Jaroslavice" -OD , FAK S00JP00N1IQS Technické služby Zlín,s.r ,80 CZK 0,00 údržba, oprava vitrín -podchod Svit, mìstské zastávky - OD , FAK S00JP00N1IRN Technické služby Zlín,s.r ,32 CZK 0,00 nemìøené odbìry za 01/ OD , FAK S00JP00N1ISI Technické služby Zlín,s.r ,44 CZK 0,00 provoz VO za 01/ OD , FAK S00JP00N1ITD Technické služby Zlín,s.r ,04 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 01/ OD , FAK S00JP00N1IU Technické služby Zlín,s.r ,40 CZK 0,00 údržba a provoz svìtel. køižovatek - OD , FAK S00JP00N1IV Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 demontáž a uskladnìní vánoè. osvìtlení - OD , FAK S00JP00N1IWY Technické služby Zlín,s.r ,00 CZK 0,00 zimní údržba za 01/ OD

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 11.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 16:18:34 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 statutární mìsto Zlín Datum : 12.04.2011 Ucs : 001 statutární mìsto Zlín Èas : 10:04:00 Seznam faktur - platby Kniha : Název masky:

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:56:01 Kniha : Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2009

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

ZAVEDENÝ VÝROBCE l EUROOKNA s novým profilem l VCHODOVÉ A VNITØNÍ DVEØE Výroba obchod: Brumov-Bylnice, Hliníky 152 Tel./fax: 577 330 282 Telefon NON STOP: 604 236 974 e-mail:vadeo@vadeo.cz www.vadeo.cz

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění Odměny Měsíc: únor 2006 Příjmení, jméno: Odbor, odd. Zdůvodnění: Vedoucí odboru OKP, Sekce II Účast na setkání primátorů statutárních měst v Ústí n. Labem zastoupení primátora, organizace novoročního charitativního

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Z listopadových pranostik

Z listopadových pranostik Králický zpravodaj 11/2006-1 Listopad 2006/èíslo 11 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Výsledky voleb do Mìstského zastupitelstva Králíky pro následující volební období Poøadí jednotlivých stran podle

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Víceúèelový sportovní areál otevøen

Víceúèelový sportovní areál otevøen Králický zpravodaj 6/2005-1 Èerven 2005/èíslo 6 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Víceúèelový sportovní areál otevøen Dìkuji touto cestou celému organizaènímu týmu, který se podílel na pøípravì slavnostního

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele Obsah veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná cena v Kč včetně DPH Skutečná cena uhrazená

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více