UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ"

Transkript

1

2

3 UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/ Příloha č. 2 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: brig. gen. Ing. PAVEL ADAM ředitel Sekce rozvoje a plánování sil MO S c h v a l u j i: Ing. FRANTIŠEK MIČÁNEK ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Dne: ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY BRNO 2014

4 1. STUDIJNÍ PLÁN Studijní program CŽV: Kurz pro vyšší důstojníky Typ kurzu: kariérní Forma studia: Prezenční /kombinovaná Délka studia: 1 semestr / 2 semestry Kód kvalifikačního předpokladu: 06 Poskytovatel Kapacitní schopnosti UO, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií (CBVSS) 30 prezenční, 2 x 65 kombinovaná Podmínky přijetí Magisterskévzdělání; STANAG AJ (3,2,3,2) velitelsko-štábní kurz; osvědčení NBÚ Důvěrné, hodnost major, Rámcové rozdělení časového fondu na výuku Na výuku 1 Délka studia Hodin 2 Záloha Celkem 4,5 měsíce Rozdělení časového fondu je orientační. Přesný počet hodin je přidělen v závislosti na podmínkách konkrétního kalendářního roku 2 Počítáno jako vyučovací hodina v délce 45 minut 3 Záloha je určena pro organizaci zahájení a ukončení studijního programu 2

5 Rámcové rozdělení časového fondu na předměty Poř. číslo PŘEDMĚT BLOK Katedra (skupina) Celkem hodin na předmět Přednášky Semináře, cvičení, / Samostatná (skupinová) práce Examinace 1. Vojenské umění CBVSS /112 KZ Základy bezpečnostních a obranných studií Teorie řízení a obranné plánování CBVSS /64 KZ CBVSS /30 KZ 4. Leadership K /28 KZ Celkem /234 Ověření a hodnocení studijních výsledků Ověření a hodnocení studijních výsledků ve studijním programu celoživotního vzdělávání je prováděno v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany, Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany a Směrnicí ředitele CBVSS k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Hlavními formami kontroly studia jsou konzultace, semináře, zpracování samostatných a týmových projektů. Každý účastník kurzu je v průběhu studia hodnocen ve studijních předmětech vojenské umění, leadership, základy bezpečnostních a obranných studií a teorie řízení a obranné plánování. Hodnoceni jsou za semináře, samostatné a skupinové práce a testy v jednotlivých blocích a samostatných cvičeních. Z těchto hodnocení bloků a samostatných cvičení se stanovuje známka za předmět. Celkové hodnocení za studijní program se stanovuje z hodnocení za předměty. 3

6 2. PROFIL ABSOLVENTA Určení kurzu Kurz pro vyšší důstojníky je kariérový kurz určený pro důstojníky v hodnosti majora, majících předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Připravit důstojníka na výkon: - velitelských funkcí na stupni prapor, oddíl, letka, - řídících funkcí na úrovni vedoucí oddělení na stupních brigáda, pluk, křídlo, komponent sil, agentura, Generální štáb, - štábních funkcí na stupni komponent sil, agentura, Generální štáb, - štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN. Cíl studijního programu Připravit důstojníka manažera na střední úrovni řízení rozvojem jeho tvůrčího myšlení, analytických schopností a dovedností, včetně schopností rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém, vojensko-ekonomickém a vojenském dění v národním a mezinárodním prostředí. Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných pro úspěšné velení jednotkám a útvarům, řízení štábů a prvků štábů, schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit štábní procesy a dílčí procesy výstavby a rozvoje OS ČR Vstupní podmínky Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti kapitána se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 3,2,3,2 a kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně DŮVĚRNÉ. Důstojníci musí být absolventy velitelskoštábního kurzu nebo jeho zahraničního ekvivalentu. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu. Absolvent získá způsobilost: - plánovat, organizovat a řídit boj a operace na vyšších taktických stupních (brigáda), - provádět hodnocení operačního prostředí, - postupovat dle rozhodovacího a plánovacího procesu na operační úrovni v souladu se standardy. - řídit, vést a mentorovat přímé podřízené, - řídit změny na daném stupni velení a řízení, - organizačně řídit podřízené prvky struktury vojsk a štábů, - budovat a řídit ad-hoc týmy vytvářené napříč organizační strukturou vojsk a štábů. - porozumět obecnému mezinárodněpolitickému kontextu a základním mechanismům tvorby bezpečnostní politiky státu, - v omezené míře formulovat závěry z obecného vývoje současného bezpečnostního prostředí a hodnotit jejich dopady na ozbrojené síly, - porozumět základním mechanismům fungování bezpečnostního systému ČR, - prokazovat všeobecný rozhled a politickou gramotnost, - kriticky pracovat s informacemi. 4

7 Plnit úkoly v rámci zpracovatelského týmu a samostatně zpracovávat dílčí výstupy procesů a subprocesů plánování, organizování, vedení, kontroly a implementace za rizika a nejistoty na základě rámcového zadání: - při přípravě a tvorbě analytických dokumentů a dílčích dokumentů obranného a operačního plánování, - při analýze rozhodovacích problémů formulování kritérií a výběru variant, - při rozpracování a vyhodnocování úkolů a opatření soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO. Dle rámcového zadání a přidělených zdrojů se v rámci týmu podílet na zpracování jednotlivých výstupů: - při identifikaci, analýze, popisu, hodnocení a optimalizaci jednotlivých procesů a subprocesů realizovaných na střední manažerské úrovni řízení, - při identifikování, vyhodnocení a řízení rizika při optimalizaci a realizaci procesů nebo subprocesů v rámci obranného nebo operačního plánování. Absolvent získá znalosti: - dějin vojenského umění s důrazem na operační umění, - základů vojenské strategie, - soudobého operačního umění v národním i mezinárodním kontextu, - plánování operací NATO a EU na operační úrovni, - soudobé taktiky vyšších taktických uskupení, - plánování operací na stupni brigáda (pluk), - podpory a zabezpečení v boji a v operacích, - práce v rámci operačního štábu při plánování a vedení operace, - komplexního přístupu při přípravě a vedení operací, - teorie a právních norem krizového řízení státní správy a samosprávy, - procesů plánování a řízení krizových situací na národní úrovni, - použití ozbrojených sil při řešení krizových situací, - ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů taktické a operační úrovně. - styly vedení lidí při řízení změny, - teorie morálky při řízení, - teorie interpersonálního chování a jednání při řízení změny v rámci organizace, - metod budování a řízení týmů, - metod hodnocení efektivity činnosti týmů, řešení interpersonálních konfliktů, genderové politiky, - etiky v činnosti manažera a lídra, - teorie komunikace, komunikace s médii. - základní bezpečnostní terminologie, - základních teoretických informací o obecných východiscích, koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky státu, - národních (bezpečnostních) zájmů a jejich významu pro obrannou politiku státu a ozbrojené síly, - role a významu ozbrojeného konfliktu v současném systému mezinárodních vztahů, - vztahu bezpečnostního a operačního prostředí, - základních trendů vývoje bezpečnostního prostředí a z něj vyplývajících hrozeb a rizik, - vztahu náboženství, terorismu a ozbrojeném násilí, - základních příčin, znaků a dopadů politického extremismu a radikalismu, - základních struktur současné evropské bezpečnostní architektury (OSN, NATO, EU, OBSE) a jejich aktivit v oblasti bezpečnosti, 5

8 - mezinárodních kontrolních a bezpečnostních režimů a vybraných aspektů vývoje mezinárodního práva, - hlavních vývojových etap a klíčových událostí bezpečnostní a obranné politiky Československa a ČR, - základního legislativního a institucionálního rámce bezpečnostního systému ČR, - základních dokumentů z oblasti obrany a bezpečnosti ČR, - o vývoji a postavení ozbrojených sil v politickém systému ČR, - o vztahu české společnosti k ozbrojeným silám, - teorie řízení a moderních metod na podporu plánování, - struktury, obsahu a poslání manažerských dokumentů v souladu s teorií řízení a moderním členěním OS, - principů, zásad a aplikaci metody řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, - metody PESTLE analýzy, metody delfské, brainstormingu, metody SMART, párového srovnávání, analýzy zainteresovaných stran a panelu expertů, aplikování metody SWOT, procesní analýzy a metod stanovování vah kritérií a výběru variant, - dílčích nástrojů tvorby koncepcí předmět koncepcí, východiscích a etapách tvorby koncepcí a jejich rozsahu. Absolvent získá dovednosti: - analyzovat politicko-vojenské, strategické, koncepční a doktrinální dokumenty a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro taktickou a operační úroveň, - zpracovávat dílčí části operačních a bojových dokumentů, - prezentovat a obhajovat své závěry a doporučení v širších souvislostech operačního umění a taktiky, - aplikovat ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů taktické a operační úrovně, - aplikovat principy plánování bojů a operací na národní a mezinárodní úrovni s důrazem na rozhodovací procesy, - vytvářet úkolová uskupení praporního typu na základě požadavků a reálných schopností složek OS, - formulovat, prezentovat a implementovat opatření k řešení krizových situací na rezortní úrovni, - plánovat a řídit řešení krizových situací silami a prostředky taktické a operační úrovně, - podílet se na plánování a řízení dílčích úkolů při řešení krizových situací na resortní úrovni, - orientovat se v národních a mezinárodních právních a doktrinálních normách řešení krizových situací. - aplikovat styly vedení lidí při řízení změny, - stanovovat morální normy a řídí jejich implementaci u podřízených jednotek a štábů, - aplikovat metody hodnocení osobních a interpersonálních charakteristik při řízení změny v rámci organizace, - budovat a řídit týmy pro splnění stanovených cílů a úkolů, - aplikovat metody hodnocení efektivity činnosti týmů, řešení interpersonálních konfliktů, genderové politiky, - aplikovat a implementuje zásady etiky do činnosti podřízených jednotek a štábů, - srozumitelně a přesvědčivě prezentovat vlastní poznatky, myšlenky a názory. - zpracovávat dílčí vstupy v oblasti hodnocení bezpečnostního a operačního prostředí, - spolupracovat v užším týmu na tvorbě a prezentaci analytického dokumentu. Využívat odborné znalosti při řešení praktických problémů: - při přípravě a tvorbě dílčích analýz vnějšího a vnitřního prostředí organizace, 6

9 - identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace, tvorbě dílčích analytických dokumentů a dílčích dokumentů obranného a operačního plánování, - při analýze rozhodovacích problémů formulování kritérií a výběru variant. Vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro: - identifikaci, hodnocení a popis procesů a subprocesů řízení včetně provádění procesní analýzy, - provedení strategické analýzy (SWOT), Použít některé základní manažerské postupy: - řízení pomocí cílů v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů při zpracování podkladů pro formulaci a vyhodnocování úkolů a opatření soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO, - pro tvorbu variant, hodnocení a stanovení vah kritérií, hodnocení variant, řízení rizik v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů rozhodování na střední manažerské úrovni. 7

10 1. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ VOJENSKÉ UMĚNÍ Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Vojenské umění je zaměřeno na oblast operačního umění s důrazem na pochopení dějinných souvislostí a zkušeností z ozbrojených konfliktů a na osvojení hlavních principů a zásad vojenského umění. Rozvíjí úroveň poznání teorie operačního umění a taktiky, krizového plánování a řízení na úrovni brigáda a poskytuje úvodní poznání teorie operačního umění, krizového plánování a řízení na úrovni společného operačního velitelství (JFC). Návaznost předmětu Navazuje na předmět Základy bezpečnostních a obranných studií. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob zakončení Počet hodin Klasifikovaný zápočet Př Se Cv SP/SkP Celkem Celkem /18 (Pxe) Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Teorie vojenského umění základy vojenské strategie 1 Úvod do studia předmětu, teorie vojenského umění, teorie války Historický vývoj vojenského umění a principů války Úvod do teorie vojenské strategie, podstata strategického myšlení 4 Technologie a vojenská strategie. 2 5 Vojevůdci, stratégové a jejich vklad do teorie vojenského umění. 2 Seminář k tématům Strategie studené války 2 7 Vojenské aspekty strategické koncepce NATO a její dopady na vojenské strategie členských států, vojenskostrategické úvahy EU. (ext.) 8 Geneze československého (českého) strategického myšlení po ukončení studené války. Seminář k tématům Celkem:

11 Blok (2): Operační umění 9 Charakteristika operačního prostředí, prognóza požadavků na schopnosti ozbrojených sil v operacích 10 Historický vývoj operačního umění analýza vývoje operační teorie, historické a koncepční základy operačního 4 1 umění v období 18., 19. a 20. století 11 Soudobé operační umění 12 Aplikace operačního umění v praxi: Zkušenosti velitelů 2 z vedení operací AČR. (ext.) 1 Seminář k tématům Operace - doktrinální typologie a charakteristika soudobých operací, uspořádání operačního prostoru 14 Komplexní přístup k operacím 15 Principy operací, principy společné a specifické. Praktické uplatnění principů v operacích 16 Etapy přípravy a vedení vojenských operací. Fázový model operací Seminář k tématům Společné (operační) funkce, prvky a způsoby jejich zajištění v operacích Současnost a trendy ve vojenských operacích NATO a EU (NRF, BG EU) Zásady tvorby úkolových uskupení 20 Operace AČR: operace mnohonárodní a národní 21 Role civilních organizací ve vojenských operacích Seminář k tématům Celkem: Blok (3): Soudobá taktika vyšších taktických uskupení 22 Úvod do studia taktiky 23 Taktické ofenzivní činnosti v soudobých operacích 24 Taktické defenzivní činnosti v soudobých operacích 25 Jiné taktické činnosti 26 Vedení taktických činností ve specifických podmínkách a prostředí 27 Taktika protipovstaleckého boje-možnosti, principy, prostředky Seminář k tématům Taktické přepravy a přesuny vojsk, organizace konvojů 29 Logistická podpora taktických uskupení, úrovně logistické podpory Seminář k tématům Celkem:

12 Blok (4): Krizové řízení (4) 30 Krizové řízení v NATO a EU. Místo a úloha NATO a EU, organizace, struktura a systém krizového řízení 31 Krizové řízení v České republice Místo a úloha veřejné správy v systému krizového řízení ČR, orgány krizového řízení, bezpečnostní rada státu Krizové řízení v ozbrojených silách ČR. Právní rámec a východiska použití OS ČR v rámci bezpečnostního systému státu. Možnosti a schopnosti AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Organizace řízení a velení. Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím ve prospěch IZS a k plnění úkolů PČR. Celkem: Blok (5): Velení a řízení v operacích (4) 34 Charakteristika, obsah a podstata velení a řízení (C2), vztahy (kompetence) v oblasti velení a řízení 35 Architektura velitelských struktur NATO, EU a AČR, působnost orgánů velení a řízení 2 36 Systém velení a řízení búu, 37 Plánování operací (účel, plánovací úrovně a kategorie plánování, principy plánování) 38 Plánování vojenských operací (proces a náplň jednotlivých kroků) búu Operační design, prvky a nástroje operačního designu Koncepční a detailní plánování, plánovací dokumenty, tvorba operačního schématu 41 Tvorba požadavků velitele na kritické informace (CCIR, PIR) 42 Štábní práce v operacích. Stálé operační postupy. Účel, cíle, obecné zásady pro tvorbu SOP Využití OTSVŘ PozS a VzS AČR. Místo a úloha OTSVŘ v systému C2 AČR. Podsystémy. Základní úlohy a jejich ovládání u búu Formy a metody přípravy velitelů, štábů a vojsk. Zásady plánování a zpracování cvičení a štábních nácviků Celkem:

13 Blok (6): Zabezpečení a podpora v operacích 45 Vojenské zpravodajství, zpravodajský cyklus, zpravodajská příprava prostoru operace (ext.) Zásady použití sil a prostředků EB AČR v operacích (ext.) 47 Zásady použití sil a prostředků vzdušných sil AČR v operacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků dělostřelectva AČR v operacích (ext.) 2 49 Zásady použití sil a prostředků PVO AČR v operacích (ext.) Zásady použití sil a prostředků ženijního vojskaačr v operacích (ext.) Zásady použití sil a prostředků chemického vojska AČR v operacích (ext.) Seminář k tématům Zásady zabezpečení velení a řízení KIS AČR v operacích, (ext.) 2 53 Zásady použití sil a prostředků logistické podpory AČR v operacích. (ext.) Zásady použití sil a prostředkůzdravotnické služby AČR voperacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků vojenské policie v operacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků vojenské geografické a hydro-meteorologické služby AČR v operacích (ext.) 57 CIMIC v operacích (ext.) Celkem: Blok (7): Skupinové cvičení a další podpůrná témata 58 Cvičení: skupinové cvičení ke zvládnutí kroků procesu plánování operací a uplatnění nabytých poznatků z průběhu studia 59 Úloha vůdčích osobností při budování českého státu a 2 2 armády, obrana ČSR v roce 1938 (ext.) 60 Odborná exkurze: Čsl. pohraniční opevnění z let Československý voják v protifašistickém boji (ext.) Odborná exkurze: Slavkovské bojiště odkaz pro dnešek Odborná exkurze: SOC MO - funkce, úkoly, organizace 40 (80) činnosti 2 6 Celkem:

14 Studijní literatura Základní: VON CLAUSEWITZ, C. O válce. 2.vyd. Brno: Bonus A, 1996 Allied Joint Doctrine (Spojenecká doktrína společných operací) AJP-01 (B), prosinec 2002 Politika NATO v informačních operacích MC 422 Spojenecké společné publikace řady AJP - AJP-01(D), AJP-3(B), AJP-3.1, AJP-3.12, AJP- 3.2, AJP-3.4, AJP-3.4.1, AJP-3.8, AJP-3.9, AJP-4.5 atd. a doktríny AČR Comprehensive Operations Planning Directive V1.0, NATO SHAPE AAP-4. NATO Standardization Agreements and Allied Publications, 1997 AAP-6. NATO Glossary of Terms and Definitions, 2003 AAP-15. NATO Glossary of Abbreviations used in NATO, 2004 MC 133/3. Nato s Operational Planning Systém ACO GOP Guidelines for Operational Plannings. MC 334/1. NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS) Planning MC 411/1. NATO Military Policy on Civil-Military Cooperation (CIMIC) Vojenské operace NATO. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Operační plánování v NATO. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Velení a řízení spojeneckých pozemních sil. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Doktrína Armády České republiky, 2004 Doktrína AČR v operacích na území ČR pod národním velením. Vyškov, 2007 Doktrína mnohonárodních operací. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2008 Velení a řízení ve vzdušných silách AČR. [Publikace Správy doktrín]. Vyškov, 2007 KUBEŠA, M.: Základy operačního umění. [Skripta]. Brno: Vojenská akademie, 199 Kolektiv: Vojenské umění ve druhé světové válce. VA Brno, [Skripta S 70/I-III]. Brno: Vojenská akademie, Kolektiv: Rozvoj ozbrojených sil a vojenského umění po druhé světové válce. [Skripta S 2078]. Brno: Vojenská akademie, 1990 Pom. 89. Polní řád pozemních sil Armády České republiky (návrh). Praha, 2002 Vševojsk-1-3. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, Část 2, Prapor (mechanizovaný, tankový, výsadkový). Praha, 2003 Vševojsk-1-2. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, Část 1, Mechanizovaná divize (mechanizovaná brigáda). Praha, 2003 Hegyi, R. Použití dělostřelectva Praporního úkolového uskupení, učební texty [S-2624 ] 1.vyd. Brno, UO Brno, 2008, 81s. Vojenská strategie. Praha: AVIS, ISBN s. STANAG Formats for Orders and Designation of Timings, Locations and boundaries, ED 9 AMD 1 Amendment 1, 02/14/02 12

15 ZIGMAN,M.: Použití ženijního vojska. [Skripta S-3649]. Brno: Univerzita obrany, 2005 ZIGMAN,M.: Ženijní zabezpečení boje brigádního (praporního) úkolového uskupení. [Skripta S-2358]. Brno: Univerzita obrany, 2007 ROUBÍN,P., ZABADAL, M.: Studijní prameny k předmětu OPZHN a chemické zabezpečení pro KV. [Studijní pomůcka]. Ev. č. 137/2006-NATO. Brno:Univerzita obrany ZABADAL, M.: Ochrana proti ZHN v systému ochrany vojsk. [Skripta S-3623]. Brno: Univerzita obrany, 2007 Logistika ve vojenských operacích. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Pouţití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích. [Vojenská publikace] Vyškov, 2008 Vojenská logistika. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2009 HANUS, J. MALACH, L., KORECKI, Z., Zabezpečení hostitelským státem (HNS) v podmínkách armády České republiky. [Skripta S-3642]. Brno: Univerzita obrany, 2005 REJZEK, M., ŠTOCHL, M., Vzdušná a námořní doprava v podmínkách OS ČR. [Skripta S- 2839]. Brno: Univerzita obrany, 2006 SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s ISSN SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s ISSN

16 SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s ISSN KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno : Univerzity obrany, 2011, 125 s. ISBN KUBEŠA, Milan. Soudobé pohledy na vojenské klamání. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20(52), č. 3/2011, s ISSN Doporučená: MCRAVEN, W. H. Speciální operace. Brno: Joint Military Books s.r.o., 1999 WARDEN III., J. A., ŠUTA, J. Kdo zvítězil v zálivu? Olomouc: Votobia, 1998 GRYNER, P. H. Největší výsadkové operace v dějinách. Praha: Erika s.r.o., 1998 Kolektiv: Vývoj vojenství do roku [Skripta S-1591]. Brno: Vojenská akademie, 1992 Kolektiv: Vývoj vojenského umění v letech [Skripta S-2202]. Brno: Vojenská akademie, 1990 KOLÁČEK, L. Vojenské situační značky podle APP-6A. [Pom 615]. Brno: Univerzita obrany, 2006 GRÁC, J., KOLÁČEK, L. Album schémat část I, Praporní úkolové uskupení. [Pom 681]. Brno: Univerzita obrany FOLTIN, P., REJZEK, M., CEMPÍREK, M., Logistická podpora mnohonárodních operací. [Skripta S-3627]. Brno: Univerzita obrany, 2005 SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Některé aspekty operačního umění a jejich aplikace v praxi velitele na taktické úrovni, Ekonomika a Management 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační myšlení komplexní řešení složitých problémů krize. Ekonomika a Management 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s ISSN STANAG NATO Field artillery tactical doctrine - AArtyP-5, Ed 2, RD 1 v rozpracování, Šedivý, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. Dostupné na ( ). 18 s. Novotný, Karel. Základy vojenské vědy. Vyškov: VVŠ PV, ISBN S. Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: UO, FEM,

17 Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2011 KUBEŠA, Milan. Evropská armáda utopie, nebo reálná budoucnost?.. aneb společné ozbrojené síly EU jinak. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s ISSN POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Předmět Základy bezpečnostních a obranných studií je zaměřen na základní seznámení s teorií mezinárodní bezpečnosti a problematikou koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky v kontextu vývoje bezpečnostního a operačního prostředí. Absolvent bude schopen orientovat se v problematice a disponovat kompetencemi pro kvalifikované rozhodování na střední úrovni řízení. Návaznost předmětu Předmět navazuje na předmět Teorie řízení a obranné plánování. Je rozvíjen a podporován praxemi a stážemi v rámci služebních cest a návštěv institucí a zařízení ČR, NATO a EU. Na výuce v rámci předmětu se podílí kromě externistů také CBVSS, K109 a RUO. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob Počet hodin zakončení Test Skupinová Př Se Cv SP/SkP Celkem práce Celkem Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Bezpečnostní studia 15 1 Úvod do studia předmětu Česká bezpečnostní terminologie Bezpečnostní a obranná politika státu Modely chování a přístupy k zajišťování bezpečnosti státu Stát a armáda Národní (bezpečnostní) zájmy a role ozbrojených sil Ozbrojený konflikt a válka Nábožensky motivovaný konflikt a terorismus Politický extremismus a radikalismus Celkem:

18 Blok (2): Bezpečnostníprostředí 10 Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí Vztah operačního a bezpečnostního prostředí Vývoj kolektivní bezpečnosti a bezpečnostní architektury Vývoj, postavení, struktury a aktivity OSN v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity OBSE v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity NATO v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity EU v oblasti bezpečnosti Mezinárodní kontrolní a bezpečnostní režimy Vybrané aspekty vývoje mezinárodního práva Celkem: Blok (3): Bezpečnost a obrana ČR 19 Vývoj bezpečnostní politiky do roku Bezpečnostní a obranná politika ČR Bezpečnostní systém ČR a jeho základní vymezení Politický systém ČR a ozbrojené síly Základní dokumenty bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky ČR 24 Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti Závěrečný test a vyhodnocení předmětu Celkem: Blok (4): 1. část cvičení - Hodnocení bezpečnostního (operačního) prostředí 26 Úvod do cvičení, organizace práce Hodnocení bezpečnostního (operačního) prostředí Prezentace výsledků, vyhodnocení cvičení Celkem: Studijní literatura Základní: BARTHOLOMEES, J. Boone. U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy. Carlile, Dostupné z: Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie Dostupné z: 16

19 Bezpečnostní strategie České republiky Dostupné z: Bílá kniha o obraně Dostupné z: BORCHERT, Heiko et al. Europe Dostupné z: EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha ISBN GANGALE, Thomas. Alliance Theory: Balancing, Bandwagoning, and Detente. San Francisco, Dostupné z: HENIUS, Jakob. MACDONALD, Leone, Jacopo. Smart Defense: A Critical Appraisal. NDC Rome Dostupné z: Joint Operating Environment Suffolk, Dostupné z: Koncepce zahraniční politiky ČR Dostupné z: MULIN, Jon. Pooling and Sharing is an art not a science European Defence Matters. Dostupné z: Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení. In: MZV ČR. Dostupné z: Obranná strategie České republiky Dostupné z: RAŠEK, Antonín. Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky: východisko pro modernizaci bezpečnostního systému. Vojenské rozhledy. 2012, č. 1. Dostupné z: SANDHU, PJS. National Power and Grand Strategy. AGNI. Dostupné z: STEJSKAL, Libor. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Pražské sociálně vědní studie. 2006, č. 21. Dostupné z: Strategická koncepce NATO. NATO. Lisabon, Dostupné z: ŠEDIVÝ, Jiří: Válka: rámec pro analýzu. 2000, Dostupné z: TŮMA, Miroslav, JANOŠEC, Josef a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky Praha, IBSN Dostupné z: Washingtonská smlouva. Washington, ZEMAN, Petr et al. Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, ISBN ZWETTLEROVÁ, Ingrid. Současná institucionální podoba OBSE, Mezinárodní vztahy. 2001, č. 2. Dostupné z Doporučená: A New Deal for European Defence. European Commission, July Dostupné z: 17

20 ARONSSON, Lisa., O DONNELL, Molly. Smart Defense and the Future of NATO: Can the Alliance Meet the Challanges of the Twenty-First Century? Conference Report and Expert Papers. Chicago, Illinois, března Dostupné z: Bezpečnostní politika. In: MZV ČR Dostupné z: DITRYCH, Ondřej. Mezi Hobbesem a Kantem: K diskusi o povaze mezinárodního řádu Glosy.info. Dostupné z: Dlouhodobá vize resortu MO. In: MO ČR Dostupné z: df FRANK, Libor, STOJAR, Richard. Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí: Implikace pro ozbrojené síly. Brno: Univerzita obrany, GALATÍK, Vlastimil et al. Principy obrany České republiky Brno, Dostupné z: Global Trends 2025: A Transformed World. Washington, ISBN JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management Dostupné z: JUNEK, Robert. Nový strategický koncept NATO a jeho možné implikace pro schopnosti a použití AČR. Obrana a strategie. 2011, č. 1. Dostupné z: /volna-tribuna/novy-strategicky-koncept-nato-a-jeho-mozne-implikace-pro-schopnosti-apouziti-acr.html KOPECKÝ, M. et al. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. UP Olomouc. Dostupné z: LAŠANDOVÁ, Alexandra. Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme. E- polis.cz, Dostupné z: NOVOTNÝ, Antonín. Sdílení vojenských schopností se spojenci - cesta vpřed?. In: 8. doktorandská konference: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2013, s ISBN Dostupné z: PETŘÍK, Lukáš. Existuje národní zájem? Centrum pro ekonomiku a politiku, srpen-září 2006, Dostupné z: RAŠEK, Antonín, BALABÁN, Miloš. Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky. Vojenské rozhledy. 2011, č. 2. Dostupné z: SIEGL, Erik. Možnosti a limity OBSE při prevenci vnitropolitických konfliktů. Mezinárodní vztahy. 2001, č. 1. Dostupné z: SIPRI Yearbook Dostupné z: SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie. 2007, č. 1. Dostupné z: Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Washington, Dostupné z: 18

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ Mgr. Libor FRANK Narozen 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (1999), obor politologie, kde dnes také externě přednáší. Od roku 1999 vysokoškolský

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace Vojenské operace Autoři článku seznamují čtenáře s charakteristikou vojenských operací se specifikací aliančního pojetí. V textu článku je věnována pozornost druhům a typům vojenských operací vedených

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE. UNIVERZITA OBRANY Ústav strategických studií. Vlastimil GALATÍK Antonín KRÁSNÝ Karel ZETOCHA (eds.)

VOJENSKÁ STRATEGIE. UNIVERZITA OBRANY Ústav strategických studií. Vlastimil GALATÍK Antonín KRÁSNÝ Karel ZETOCHA (eds.) VOJENSKÁ STRATEGIE UNIVERZITA OBRANY Ústav strategických studií Vlastimil GALATÍK Antonín KRÁSNÝ Karel ZETOCHA (eds.) VOJENSKÁ STRATEGIE UNIVERZITA OBRANY Ústav strategických studií Vojenská strategie

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany DLOUHODOBÁ VIZE resortu Ministerstva obrany Praha, Česká republika 2008 Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 VÝCHODISKA... 7 OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ... 8 ROZVOJ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY... 11 IMPLEMENTACE...

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Vnitřní bezpečnost (ang. internal security) se zabývá především vnitřním bezpečnostním prostředím států (někdy se hovoří i o vnitřní bezpečnosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010

Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010 Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010 Článek pojednává o štábním nácviku na Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi v měsíci dubnu 2010. Štábní

Více