UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ"

Transkript

1

2

3 UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/ Příloha č. 2 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: brig. gen. Ing. PAVEL ADAM ředitel Sekce rozvoje a plánování sil MO S c h v a l u j i: Ing. FRANTIŠEK MIČÁNEK ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Dne: ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY BRNO 2014

4 1. STUDIJNÍ PLÁN Studijní program CŽV: Kurz pro vyšší důstojníky Typ kurzu: kariérní Forma studia: Prezenční /kombinovaná Délka studia: 1 semestr / 2 semestry Kód kvalifikačního předpokladu: 06 Poskytovatel Kapacitní schopnosti UO, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií (CBVSS) 30 prezenční, 2 x 65 kombinovaná Podmínky přijetí Magisterskévzdělání; STANAG AJ (3,2,3,2) velitelsko-štábní kurz; osvědčení NBÚ Důvěrné, hodnost major, Rámcové rozdělení časového fondu na výuku Na výuku 1 Délka studia Hodin 2 Záloha Celkem 4,5 měsíce Rozdělení časového fondu je orientační. Přesný počet hodin je přidělen v závislosti na podmínkách konkrétního kalendářního roku 2 Počítáno jako vyučovací hodina v délce 45 minut 3 Záloha je určena pro organizaci zahájení a ukončení studijního programu 2

5 Rámcové rozdělení časového fondu na předměty Poř. číslo PŘEDMĚT BLOK Katedra (skupina) Celkem hodin na předmět Přednášky Semináře, cvičení, / Samostatná (skupinová) práce Examinace 1. Vojenské umění CBVSS /112 KZ Základy bezpečnostních a obranných studií Teorie řízení a obranné plánování CBVSS /64 KZ CBVSS /30 KZ 4. Leadership K /28 KZ Celkem /234 Ověření a hodnocení studijních výsledků Ověření a hodnocení studijních výsledků ve studijním programu celoživotního vzdělávání je prováděno v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany, Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity obrany a Směrnicí ředitele CBVSS k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Hlavními formami kontroly studia jsou konzultace, semináře, zpracování samostatných a týmových projektů. Každý účastník kurzu je v průběhu studia hodnocen ve studijních předmětech vojenské umění, leadership, základy bezpečnostních a obranných studií a teorie řízení a obranné plánování. Hodnoceni jsou za semináře, samostatné a skupinové práce a testy v jednotlivých blocích a samostatných cvičeních. Z těchto hodnocení bloků a samostatných cvičení se stanovuje známka za předmět. Celkové hodnocení za studijní program se stanovuje z hodnocení za předměty. 3

6 2. PROFIL ABSOLVENTA Určení kurzu Kurz pro vyšší důstojníky je kariérový kurz určený pro důstojníky v hodnosti majora, majících předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Připravit důstojníka na výkon: - velitelských funkcí na stupni prapor, oddíl, letka, - řídících funkcí na úrovni vedoucí oddělení na stupních brigáda, pluk, křídlo, komponent sil, agentura, Generální štáb, - štábních funkcí na stupni komponent sil, agentura, Generální štáb, - štábních funkcí v národních zastoupeních a v mezinárodních štábech NATO/EU/OBSE/OSN. Cíl studijního programu Připravit důstojníka manažera na střední úrovni řízení rozvojem jeho tvůrčího myšlení, analytických schopností a dovedností, včetně schopností rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém, vojensko-ekonomickém a vojenském dění v národním a mezinárodním prostředí. Důraz je položen na rozvoj kompetencí, nezbytných pro úspěšné velení jednotkám a útvarům, řízení štábů a prvků štábů, schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit štábní procesy a dílčí procesy výstavby a rozvoje OS ČR Vstupní podmínky Do kurzu mohou být vysláni důstojníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v hodnosti kapitána se znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně STANAG 3,2,3,2 a kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně DŮVĚRNÉ. Důstojníci musí být absolventy velitelskoštábního kurzu nebo jeho zahraničního ekvivalentu. Kurz je společný pro všechny odbornosti. Studia se mohou účastnit i příslušníci ozbrojených sil jiných států na základě podmínek a předpokladů, vymezených smlouvami mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvy obrany daného státu. Absolvent získá způsobilost: - plánovat, organizovat a řídit boj a operace na vyšších taktických stupních (brigáda), - provádět hodnocení operačního prostředí, - postupovat dle rozhodovacího a plánovacího procesu na operační úrovni v souladu se standardy. - řídit, vést a mentorovat přímé podřízené, - řídit změny na daném stupni velení a řízení, - organizačně řídit podřízené prvky struktury vojsk a štábů, - budovat a řídit ad-hoc týmy vytvářené napříč organizační strukturou vojsk a štábů. - porozumět obecnému mezinárodněpolitickému kontextu a základním mechanismům tvorby bezpečnostní politiky státu, - v omezené míře formulovat závěry z obecného vývoje současného bezpečnostního prostředí a hodnotit jejich dopady na ozbrojené síly, - porozumět základním mechanismům fungování bezpečnostního systému ČR, - prokazovat všeobecný rozhled a politickou gramotnost, - kriticky pracovat s informacemi. 4

7 Plnit úkoly v rámci zpracovatelského týmu a samostatně zpracovávat dílčí výstupy procesů a subprocesů plánování, organizování, vedení, kontroly a implementace za rizika a nejistoty na základě rámcového zadání: - při přípravě a tvorbě analytických dokumentů a dílčích dokumentů obranného a operačního plánování, - při analýze rozhodovacích problémů formulování kritérií a výběru variant, - při rozpracování a vyhodnocování úkolů a opatření soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO. Dle rámcového zadání a přidělených zdrojů se v rámci týmu podílet na zpracování jednotlivých výstupů: - při identifikaci, analýze, popisu, hodnocení a optimalizaci jednotlivých procesů a subprocesů realizovaných na střední manažerské úrovni řízení, - při identifikování, vyhodnocení a řízení rizika při optimalizaci a realizaci procesů nebo subprocesů v rámci obranného nebo operačního plánování. Absolvent získá znalosti: - dějin vojenského umění s důrazem na operační umění, - základů vojenské strategie, - soudobého operačního umění v národním i mezinárodním kontextu, - plánování operací NATO a EU na operační úrovni, - soudobé taktiky vyšších taktických uskupení, - plánování operací na stupni brigáda (pluk), - podpory a zabezpečení v boji a v operacích, - práce v rámci operačního štábu při plánování a vedení operace, - komplexního přístupu při přípravě a vedení operací, - teorie a právních norem krizového řízení státní správy a samosprávy, - procesů plánování a řízení krizových situací na národní úrovni, - použití ozbrojených sil při řešení krizových situací, - ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů taktické a operační úrovně. - styly vedení lidí při řízení změny, - teorie morálky při řízení, - teorie interpersonálního chování a jednání při řízení změny v rámci organizace, - metod budování a řízení týmů, - metod hodnocení efektivity činnosti týmů, řešení interpersonálních konfliktů, genderové politiky, - etiky v činnosti manažera a lídra, - teorie komunikace, komunikace s médii. - základní bezpečnostní terminologie, - základních teoretických informací o obecných východiscích, koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky státu, - národních (bezpečnostních) zájmů a jejich významu pro obrannou politiku státu a ozbrojené síly, - role a významu ozbrojeného konfliktu v současném systému mezinárodních vztahů, - vztahu bezpečnostního a operačního prostředí, - základních trendů vývoje bezpečnostního prostředí a z něj vyplývajících hrozeb a rizik, - vztahu náboženství, terorismu a ozbrojeném násilí, - základních příčin, znaků a dopadů politického extremismu a radikalismu, - základních struktur současné evropské bezpečnostní architektury (OSN, NATO, EU, OBSE) a jejich aktivit v oblasti bezpečnosti, 5

8 - mezinárodních kontrolních a bezpečnostních režimů a vybraných aspektů vývoje mezinárodního práva, - hlavních vývojových etap a klíčových událostí bezpečnostní a obranné politiky Československa a ČR, - základního legislativního a institucionálního rámce bezpečnostního systému ČR, - základních dokumentů z oblasti obrany a bezpečnosti ČR, - o vývoji a postavení ozbrojených sil v politickém systému ČR, - o vztahu české společnosti k ozbrojeným silám, - teorie řízení a moderních metod na podporu plánování, - struktury, obsahu a poslání manažerských dokumentů v souladu s teorií řízení a moderním členěním OS, - principů, zásad a aplikaci metody řízení pomocí cílů a procesního přístupu k řízení, - metody PESTLE analýzy, metody delfské, brainstormingu, metody SMART, párového srovnávání, analýzy zainteresovaných stran a panelu expertů, aplikování metody SWOT, procesní analýzy a metod stanovování vah kritérií a výběru variant, - dílčích nástrojů tvorby koncepcí předmět koncepcí, východiscích a etapách tvorby koncepcí a jejich rozsahu. Absolvent získá dovednosti: - analyzovat politicko-vojenské, strategické, koncepční a doktrinální dokumenty a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro taktickou a operační úroveň, - zpracovávat dílčí části operačních a bojových dokumentů, - prezentovat a obhajovat své závěry a doporučení v širších souvislostech operačního umění a taktiky, - aplikovat ustanovení a doporučení doktrinálních materiálů taktické a operační úrovně, - aplikovat principy plánování bojů a operací na národní a mezinárodní úrovni s důrazem na rozhodovací procesy, - vytvářet úkolová uskupení praporního typu na základě požadavků a reálných schopností složek OS, - formulovat, prezentovat a implementovat opatření k řešení krizových situací na rezortní úrovni, - plánovat a řídit řešení krizových situací silami a prostředky taktické a operační úrovně, - podílet se na plánování a řízení dílčích úkolů při řešení krizových situací na resortní úrovni, - orientovat se v národních a mezinárodních právních a doktrinálních normách řešení krizových situací. - aplikovat styly vedení lidí při řízení změny, - stanovovat morální normy a řídí jejich implementaci u podřízených jednotek a štábů, - aplikovat metody hodnocení osobních a interpersonálních charakteristik při řízení změny v rámci organizace, - budovat a řídit týmy pro splnění stanovených cílů a úkolů, - aplikovat metody hodnocení efektivity činnosti týmů, řešení interpersonálních konfliktů, genderové politiky, - aplikovat a implementuje zásady etiky do činnosti podřízených jednotek a štábů, - srozumitelně a přesvědčivě prezentovat vlastní poznatky, myšlenky a názory. - zpracovávat dílčí vstupy v oblasti hodnocení bezpečnostního a operačního prostředí, - spolupracovat v užším týmu na tvorbě a prezentaci analytického dokumentu. Využívat odborné znalosti při řešení praktických problémů: - při přípravě a tvorbě dílčích analýz vnějšího a vnitřního prostředí organizace, 6

9 - identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace, tvorbě dílčích analytických dokumentů a dílčích dokumentů obranného a operačního plánování, - při analýze rozhodovacích problémů formulování kritérií a výběru variant. Vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro: - identifikaci, hodnocení a popis procesů a subprocesů řízení včetně provádění procesní analýzy, - provedení strategické analýzy (SWOT), Použít některé základní manažerské postupy: - řízení pomocí cílů v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů při zpracování podkladů pro formulaci a vyhodnocování úkolů a opatření soustavy cílů v souladu s metodikou cílově orientovaného plánování v rezortu MO, - pro tvorbu variant, hodnocení a stanovení vah kritérií, hodnocení variant, řízení rizik v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů rozhodování na střední manažerské úrovni. 7

10 1. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ VOJENSKÉ UMĚNÍ Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Vojenské umění je zaměřeno na oblast operačního umění s důrazem na pochopení dějinných souvislostí a zkušeností z ozbrojených konfliktů a na osvojení hlavních principů a zásad vojenského umění. Rozvíjí úroveň poznání teorie operačního umění a taktiky, krizového plánování a řízení na úrovni brigáda a poskytuje úvodní poznání teorie operačního umění, krizového plánování a řízení na úrovni společného operačního velitelství (JFC). Návaznost předmětu Navazuje na předmět Základy bezpečnostních a obranných studií. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob zakončení Počet hodin Klasifikovaný zápočet Př Se Cv SP/SkP Celkem Celkem /18 (Pxe) Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Teorie vojenského umění základy vojenské strategie 1 Úvod do studia předmětu, teorie vojenského umění, teorie války Historický vývoj vojenského umění a principů války Úvod do teorie vojenské strategie, podstata strategického myšlení 4 Technologie a vojenská strategie. 2 5 Vojevůdci, stratégové a jejich vklad do teorie vojenského umění. 2 Seminář k tématům Strategie studené války 2 7 Vojenské aspekty strategické koncepce NATO a její dopady na vojenské strategie členských států, vojenskostrategické úvahy EU. (ext.) 8 Geneze československého (českého) strategického myšlení po ukončení studené války. Seminář k tématům Celkem:

11 Blok (2): Operační umění 9 Charakteristika operačního prostředí, prognóza požadavků na schopnosti ozbrojených sil v operacích 10 Historický vývoj operačního umění analýza vývoje operační teorie, historické a koncepční základy operačního 4 1 umění v období 18., 19. a 20. století 11 Soudobé operační umění 12 Aplikace operačního umění v praxi: Zkušenosti velitelů 2 z vedení operací AČR. (ext.) 1 Seminář k tématům Operace - doktrinální typologie a charakteristika soudobých operací, uspořádání operačního prostoru 14 Komplexní přístup k operacím 15 Principy operací, principy společné a specifické. Praktické uplatnění principů v operacích 16 Etapy přípravy a vedení vojenských operací. Fázový model operací Seminář k tématům Společné (operační) funkce, prvky a způsoby jejich zajištění v operacích Současnost a trendy ve vojenských operacích NATO a EU (NRF, BG EU) Zásady tvorby úkolových uskupení 20 Operace AČR: operace mnohonárodní a národní 21 Role civilních organizací ve vojenských operacích Seminář k tématům Celkem: Blok (3): Soudobá taktika vyšších taktických uskupení 22 Úvod do studia taktiky 23 Taktické ofenzivní činnosti v soudobých operacích 24 Taktické defenzivní činnosti v soudobých operacích 25 Jiné taktické činnosti 26 Vedení taktických činností ve specifických podmínkách a prostředí 27 Taktika protipovstaleckého boje-možnosti, principy, prostředky Seminář k tématům Taktické přepravy a přesuny vojsk, organizace konvojů 29 Logistická podpora taktických uskupení, úrovně logistické podpory Seminář k tématům Celkem:

12 Blok (4): Krizové řízení (4) 30 Krizové řízení v NATO a EU. Místo a úloha NATO a EU, organizace, struktura a systém krizového řízení 31 Krizové řízení v České republice Místo a úloha veřejné správy v systému krizového řízení ČR, orgány krizového řízení, bezpečnostní rada státu Krizové řízení v ozbrojených silách ČR. Právní rámec a východiska použití OS ČR v rámci bezpečnostního systému státu. Možnosti a schopnosti AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Organizace řízení a velení. Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím ve prospěch IZS a k plnění úkolů PČR. Celkem: Blok (5): Velení a řízení v operacích (4) 34 Charakteristika, obsah a podstata velení a řízení (C2), vztahy (kompetence) v oblasti velení a řízení 35 Architektura velitelských struktur NATO, EU a AČR, působnost orgánů velení a řízení 2 36 Systém velení a řízení búu, 37 Plánování operací (účel, plánovací úrovně a kategorie plánování, principy plánování) 38 Plánování vojenských operací (proces a náplň jednotlivých kroků) búu Operační design, prvky a nástroje operačního designu Koncepční a detailní plánování, plánovací dokumenty, tvorba operačního schématu 41 Tvorba požadavků velitele na kritické informace (CCIR, PIR) 42 Štábní práce v operacích. Stálé operační postupy. Účel, cíle, obecné zásady pro tvorbu SOP Využití OTSVŘ PozS a VzS AČR. Místo a úloha OTSVŘ v systému C2 AČR. Podsystémy. Základní úlohy a jejich ovládání u búu Formy a metody přípravy velitelů, štábů a vojsk. Zásady plánování a zpracování cvičení a štábních nácviků Celkem:

13 Blok (6): Zabezpečení a podpora v operacích 45 Vojenské zpravodajství, zpravodajský cyklus, zpravodajská příprava prostoru operace (ext.) Zásady použití sil a prostředků EB AČR v operacích (ext.) 47 Zásady použití sil a prostředků vzdušných sil AČR v operacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků dělostřelectva AČR v operacích (ext.) 2 49 Zásady použití sil a prostředků PVO AČR v operacích (ext.) Zásady použití sil a prostředků ženijního vojskaačr v operacích (ext.) Zásady použití sil a prostředků chemického vojska AČR v operacích (ext.) Seminář k tématům Zásady zabezpečení velení a řízení KIS AČR v operacích, (ext.) 2 53 Zásady použití sil a prostředků logistické podpory AČR v operacích. (ext.) Zásady použití sil a prostředkůzdravotnické služby AČR voperacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků vojenské policie v operacích, (ext.) Zásady použití sil a prostředků vojenské geografické a hydro-meteorologické služby AČR v operacích (ext.) 57 CIMIC v operacích (ext.) Celkem: Blok (7): Skupinové cvičení a další podpůrná témata 58 Cvičení: skupinové cvičení ke zvládnutí kroků procesu plánování operací a uplatnění nabytých poznatků z průběhu studia 59 Úloha vůdčích osobností při budování českého státu a 2 2 armády, obrana ČSR v roce 1938 (ext.) 60 Odborná exkurze: Čsl. pohraniční opevnění z let Československý voják v protifašistickém boji (ext.) Odborná exkurze: Slavkovské bojiště odkaz pro dnešek Odborná exkurze: SOC MO - funkce, úkoly, organizace 40 (80) činnosti 2 6 Celkem:

14 Studijní literatura Základní: VON CLAUSEWITZ, C. O válce. 2.vyd. Brno: Bonus A, 1996 Allied Joint Doctrine (Spojenecká doktrína společných operací) AJP-01 (B), prosinec 2002 Politika NATO v informačních operacích MC 422 Spojenecké společné publikace řady AJP - AJP-01(D), AJP-3(B), AJP-3.1, AJP-3.12, AJP- 3.2, AJP-3.4, AJP-3.4.1, AJP-3.8, AJP-3.9, AJP-4.5 atd. a doktríny AČR Comprehensive Operations Planning Directive V1.0, NATO SHAPE AAP-4. NATO Standardization Agreements and Allied Publications, 1997 AAP-6. NATO Glossary of Terms and Definitions, 2003 AAP-15. NATO Glossary of Abbreviations used in NATO, 2004 MC 133/3. Nato s Operational Planning Systém ACO GOP Guidelines for Operational Plannings. MC 334/1. NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS) Planning MC 411/1. NATO Military Policy on Civil-Military Cooperation (CIMIC) Vojenské operace NATO. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Operační plánování v NATO. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Velení a řízení spojeneckých pozemních sil. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Doktrína Armády České republiky, 2004 Doktrína AČR v operacích na území ČR pod národním velením. Vyškov, 2007 Doktrína mnohonárodních operací. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2008 Velení a řízení ve vzdušných silách AČR. [Publikace Správy doktrín]. Vyškov, 2007 KUBEŠA, M.: Základy operačního umění. [Skripta]. Brno: Vojenská akademie, 199 Kolektiv: Vojenské umění ve druhé světové válce. VA Brno, [Skripta S 70/I-III]. Brno: Vojenská akademie, Kolektiv: Rozvoj ozbrojených sil a vojenského umění po druhé světové válce. [Skripta S 2078]. Brno: Vojenská akademie, 1990 Pom. 89. Polní řád pozemních sil Armády České republiky (návrh). Praha, 2002 Vševojsk-1-3. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, Část 2, Prapor (mechanizovaný, tankový, výsadkový). Praha, 2003 Vševojsk-1-2. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, Část 1, Mechanizovaná divize (mechanizovaná brigáda). Praha, 2003 Hegyi, R. Použití dělostřelectva Praporního úkolového uskupení, učební texty [S-2624 ] 1.vyd. Brno, UO Brno, 2008, 81s. Vojenská strategie. Praha: AVIS, ISBN s. STANAG Formats for Orders and Designation of Timings, Locations and boundaries, ED 9 AMD 1 Amendment 1, 02/14/02 12

15 ZIGMAN,M.: Použití ženijního vojska. [Skripta S-3649]. Brno: Univerzita obrany, 2005 ZIGMAN,M.: Ženijní zabezpečení boje brigádního (praporního) úkolového uskupení. [Skripta S-2358]. Brno: Univerzita obrany, 2007 ROUBÍN,P., ZABADAL, M.: Studijní prameny k předmětu OPZHN a chemické zabezpečení pro KV. [Studijní pomůcka]. Ev. č. 137/2006-NATO. Brno:Univerzita obrany ZABADAL, M.: Ochrana proti ZHN v systému ochrany vojsk. [Skripta S-3623]. Brno: Univerzita obrany, 2007 Logistika ve vojenských operacích. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2007 Pouţití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích. [Vojenská publikace] Vyškov, 2008 Vojenská logistika. [Vojenská publikace]. Vyškov, 2009 HANUS, J. MALACH, L., KORECKI, Z., Zabezpečení hostitelským státem (HNS) v podmínkách armády České republiky. [Skripta S-3642]. Brno: Univerzita obrany, 2005 REJZEK, M., ŠTOCHL, M., Vzdušná a námořní doprava v podmínkách OS ČR. [Skripta S- 2839]. Brno: Univerzita obrany, 2006 SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Těžiště rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s ISSN SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s ISSN SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s ISSN

16 SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s ISSN KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno : Univerzity obrany, 2011, 125 s. ISBN KUBEŠA, Milan. Soudobé pohledy na vojenské klamání. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20(52), č. 3/2011, s ISSN Doporučená: MCRAVEN, W. H. Speciální operace. Brno: Joint Military Books s.r.o., 1999 WARDEN III., J. A., ŠUTA, J. Kdo zvítězil v zálivu? Olomouc: Votobia, 1998 GRYNER, P. H. Největší výsadkové operace v dějinách. Praha: Erika s.r.o., 1998 Kolektiv: Vývoj vojenství do roku [Skripta S-1591]. Brno: Vojenská akademie, 1992 Kolektiv: Vývoj vojenského umění v letech [Skripta S-2202]. Brno: Vojenská akademie, 1990 KOLÁČEK, L. Vojenské situační značky podle APP-6A. [Pom 615]. Brno: Univerzita obrany, 2006 GRÁC, J., KOLÁČEK, L. Album schémat část I, Praporní úkolové uskupení. [Pom 681]. Brno: Univerzita obrany FOLTIN, P., REJZEK, M., CEMPÍREK, M., Logistická podpora mnohonárodních operací. [Skripta S-3627]. Brno: Univerzita obrany, 2005 SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str , ISSN SPIŠÁK, Ján. Některé aspekty operačního umění a jejich aplikace v praxi velitele na taktické úrovni, Ekonomika a Management 2/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační myšlení komplexní řešení složitých problémů krize. Ekonomika a Management 1/2011, s , ISSN SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s ISSN STANAG NATO Field artillery tactical doctrine - AArtyP-5, Ed 2, RD 1 v rozpracování, Šedivý, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. Dostupné na ( ). 18 s. Novotný, Karel. Základy vojenské vědy. Vyškov: VVŠ PV, ISBN S. Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: UO, FEM,

17 Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: UO, FEM, 2011 KUBEŠA, Milan. Evropská armáda utopie, nebo reálná budoucnost?.. aneb společné ozbrojené síly EU jinak. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s ISSN POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA Garant předmětu Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Cíl předmětu Předmět Základy bezpečnostních a obranných studií je zaměřen na základní seznámení s teorií mezinárodní bezpečnosti a problematikou koncipování a provádění bezpečnostní a obranné politiky v kontextu vývoje bezpečnostního a operačního prostředí. Absolvent bude schopen orientovat se v problematice a disponovat kompetencemi pro kvalifikované rozhodování na střední úrovni řízení. Návaznost předmětu Předmět navazuje na předmět Teorie řízení a obranné plánování. Je rozvíjen a podporován praxemi a stážemi v rámci služebních cest a návštěv institucí a zařízení ČR, NATO a EU. Na výuce v rámci předmětu se podílí kromě externistů také CBVSS, K109 a RUO. Rozdělení časového fondu na předmět Semestr Způsob Počet hodin zakončení Test Skupinová Př Se Cv SP/SkP Celkem práce Celkem Rozsah a obsah předmětu - rozpis bloků a témat Blok (1): Bezpečnostní studia 15 1 Úvod do studia předmětu Česká bezpečnostní terminologie Bezpečnostní a obranná politika státu Modely chování a přístupy k zajišťování bezpečnosti státu Stát a armáda Národní (bezpečnostní) zájmy a role ozbrojených sil Ozbrojený konflikt a válka Nábožensky motivovaný konflikt a terorismus Politický extremismus a radikalismus Celkem:

18 Blok (2): Bezpečnostníprostředí 10 Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí Vztah operačního a bezpečnostního prostředí Vývoj kolektivní bezpečnosti a bezpečnostní architektury Vývoj, postavení, struktury a aktivity OSN v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity OBSE v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity NATO v oblasti bezpečnosti Vývoj, postavení, struktury a aktivity EU v oblasti bezpečnosti Mezinárodní kontrolní a bezpečnostní režimy Vybrané aspekty vývoje mezinárodního práva Celkem: Blok (3): Bezpečnost a obrana ČR 19 Vývoj bezpečnostní politiky do roku Bezpečnostní a obranná politika ČR Bezpečnostní systém ČR a jeho základní vymezení Politický systém ČR a ozbrojené síly Základní dokumenty bezpečnostní, obranné a zahraniční politiky ČR 24 Česká společnost a její vztah k zajišťování bezpečnosti Závěrečný test a vyhodnocení předmětu Celkem: Blok (4): 1. část cvičení - Hodnocení bezpečnostního (operačního) prostředí 26 Úvod do cvičení, organizace práce Hodnocení bezpečnostního (operačního) prostředí Prezentace výsledků, vyhodnocení cvičení Celkem: Studijní literatura Základní: BARTHOLOMEES, J. Boone. U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy. Carlile, Dostupné z: Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie Dostupné z: 16

19 Bezpečnostní strategie České republiky Dostupné z: Bílá kniha o obraně Dostupné z: BORCHERT, Heiko et al. Europe Dostupné z: EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha ISBN GANGALE, Thomas. Alliance Theory: Balancing, Bandwagoning, and Detente. San Francisco, Dostupné z: HENIUS, Jakob. MACDONALD, Leone, Jacopo. Smart Defense: A Critical Appraisal. NDC Rome Dostupné z: Joint Operating Environment Suffolk, Dostupné z: Koncepce zahraniční politiky ČR Dostupné z: MULIN, Jon. Pooling and Sharing is an art not a science European Defence Matters. Dostupné z: Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení. In: MZV ČR. Dostupné z: Obranná strategie České republiky Dostupné z: RAŠEK, Antonín. Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky: východisko pro modernizaci bezpečnostního systému. Vojenské rozhledy. 2012, č. 1. Dostupné z: SANDHU, PJS. National Power and Grand Strategy. AGNI. Dostupné z: STEJSKAL, Libor. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Pražské sociálně vědní studie. 2006, č. 21. Dostupné z: Strategická koncepce NATO. NATO. Lisabon, Dostupné z: ŠEDIVÝ, Jiří: Válka: rámec pro analýzu. 2000, Dostupné z: TŮMA, Miroslav, JANOŠEC, Josef a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky Praha, IBSN Dostupné z: Washingtonská smlouva. Washington, ZEMAN, Petr et al. Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, ISBN ZWETTLEROVÁ, Ingrid. Současná institucionální podoba OBSE, Mezinárodní vztahy. 2001, č. 2. Dostupné z Doporučená: A New Deal for European Defence. European Commission, July Dostupné z: 17

20 ARONSSON, Lisa., O DONNELL, Molly. Smart Defense and the Future of NATO: Can the Alliance Meet the Challanges of the Twenty-First Century? Conference Report and Expert Papers. Chicago, Illinois, března Dostupné z: Bezpečnostní politika. In: MZV ČR Dostupné z: DITRYCH, Ondřej. Mezi Hobbesem a Kantem: K diskusi o povaze mezinárodního řádu Glosy.info. Dostupné z: Dlouhodobá vize resortu MO. In: MO ČR Dostupné z: df FRANK, Libor, STOJAR, Richard. Charakteristiky a trendy vývoje bezpečnostního prostředí: Implikace pro ozbrojené síly. Brno: Univerzita obrany, GALATÍK, Vlastimil et al. Principy obrany České republiky Brno, Dostupné z: Global Trends 2025: A Transformed World. Washington, ISBN JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management Dostupné z: JUNEK, Robert. Nový strategický koncept NATO a jeho možné implikace pro schopnosti a použití AČR. Obrana a strategie. 2011, č. 1. Dostupné z: /volna-tribuna/novy-strategicky-koncept-nato-a-jeho-mozne-implikace-pro-schopnosti-apouziti-acr.html KOPECKÝ, M. et al. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. UP Olomouc. Dostupné z: LAŠANDOVÁ, Alexandra. Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme. E- polis.cz, Dostupné z: NOVOTNÝ, Antonín. Sdílení vojenských schopností se spojenci - cesta vpřed?. In: 8. doktorandská konference: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2013, s ISBN Dostupné z: PETŘÍK, Lukáš. Existuje národní zájem? Centrum pro ekonomiku a politiku, srpen-září 2006, Dostupné z: RAŠEK, Antonín, BALABÁN, Miloš. Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky. Vojenské rozhledy. 2011, č. 2. Dostupné z: SIEGL, Erik. Možnosti a limity OBSE při prevenci vnitropolitických konfliktů. Mezinárodní vztahy. 2001, č. 1. Dostupné z: SIPRI Yearbook Dostupné z: SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie. 2007, č. 1. Dostupné z: Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Washington, Dostupné z: 18

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka

Více

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany

DLOUHODOBÁ VIZE. resortu Ministerstva obrany DLOUHODOBÁ VIZE resortu Ministerstva obrany Praha, Česká republika 2008 Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 VÝCHODISKA... 7 OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ... 8 ROZVOJ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY... 11 IMPLEMENTACE...

Více

New Trends in National Security Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu

New Trends in National Security Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA 7 th PhD Conference 7. doktorandská konference New Trends in National Security Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu Published

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ NA ÚČINCÍCH A JEJÍ VZTAH KE KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPŮM K ŘEŠENÍ KRIZÍ

PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ NA ÚČINCÍCH A JEJÍ VZTAH KE KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPŮM K ŘEŠENÍ KRIZÍ Received: 9 March 2010 Accepted: 9 April 2010 Published online: 15 June 2010 Available on WWW: www.defenceandstrategy.eu DOI: doi:10.3849/1802-7199.10.2010.01.005-019 PERSPEKTIVY KONCEPCE OPERACÍ ZALOŽENÉ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Úvodní slovo DOKTRÍNY. Vážení čtenáři,

Úvodní slovo DOKTRÍNY. Vážení čtenáři, DOKTRÍNY 1/2010 Perspektivy operací založených na účincích a jejich vztah ke komplexním přístupům k řešení krizí Využití procesu získávání poznatků a využívání zkušeností (Lessons Learned) v misi Poznatky

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování

MINISTERSTVO OBRANY. Národní strategie vyzbrojování MINISTERSTVO OBRANY III. Národní strategie vyzbrojování Praha 2004 řehled definic íl politiky ásady realizace íl strategie ý systém ň ová ní cíle í čo vé operační ásady efektivní ákl a v ásady Partnerství

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT U N I V E R Z I T A O B R A N Y Fakulta ekonomiky a managementu Katedra řízení lidských zdrojů KOGNITIVNÍ MANAGEMENT Kompetence manažera pro krizový management v bezpečnostním prostředí Studijní text pro

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A NADNÁRODNÍ OZBROJENÉ SÍLY POPULATION PROTECTION AND UPNATIONAL ARMED FORCES

OCHRANA OBYVATELSTVA A NADNÁRODNÍ OZBROJENÉ SÍLY POPULATION PROTECTION AND UPNATIONAL ARMED FORCES OCHRANA OBYVATELSTVA A NADNÁRODNÍ OZBROJENÉ SÍLY POPULATION PROTECTION AND UPNATIONAL ARMED FORCES Josef JANOŠEC josef.janosec@ioolb.izscr.cz Abstract Theoretical and practical questions for a future security

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Profesionalizace armády a její sociální zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc. Vypracoval:

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více