Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově."

Transkript

1 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti široké Polabské nížiny s velmi kvalitní půdou a nižším zastoupením lesů. V rámci České republiky se jedná o druhou nejteplejší oblast. Nový Bydžov je vzhledem ke své poloze přirozeným spádovým městem pro rozsáhlý region 40-ti obcí, což představuje téměř obyvatel. Jeho rozloha je ha v nadmořské výšce 234 m. n. m. a žije zde obyvatel. Ve městě je několik škol, řada průmyslových objektů a mnoho hodnotných veřejných budov. Historické jádro města je bohaté na zeleň a v dosahu města je zajímavá příroda s četnými turistickými a památkově významnými cíly. Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. V roce 1569 se Nový Bydžov stal královským věnným městem, v letech bylo město sídelním městem nově vzniklého Bydžovského kraje. Od roku 1850 byl Nový Bydžov sídlem okresu. I po jeho zrušení v roce 1960 bylo a stále je významným střediskem Pocidliní. 1

2 Poloha města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji Poloha města Nový Bydžov v mikroregionu 2

3 Mapa Bydžovska 3

4 Plán města 4

5 2. PŮVODNÍ ZÁMĚR V roce 2007 zadalo město Nový Bydžov zpracování studie cyklistických stezek. Studie byla dokončena v únoru Obsahem vyhledávací studie vypracované firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové jsou variantní návrhy možného propojení města Nového Bydžova s obcemi Králíky, Prasek, Humburky, Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov cyklostezkami. Projekt řeší zejména nové samostatné obousměrné komunikace pro cyklisty umístěné mimo tělesa vozidlových komunikací, v zastavěné části Nového Bydžova jsou pak cyklistické pruhy umístěny v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. 3. ZÁKLADNÍ ZÁMĚR A CÍLE Základním záměrem jak vedení města Nový Bydžov, tak představitelů okolních samostatných správních celků obcí je propojení spádových obcí a nejbližších obcí v rámci rozšířené působnosti města Nový Bydžov. Cílem je umožnit bezpečnou nemotorovou alternativní dopravu občanů do centra regionu, sídla zaměstnaneckých příležitostí, sportu, kultury zejména školských zařízení. Protože se výstavbou dálnice D11 v blízkosti města Chlumec nad Cidlinou stalo město Nový Bydžov tranzitním městem ze severních částí Královéhradeckého kraje neoficiálním přivaděčem napojujícím tuto dálnici, významně stouplo dopravní zatížení komunikací, spojujících okolní obce s městem Nový Bydžov. Ke zvýšení již tak vysokého dopravního zatížení došlo po zavedení mýtného. Město, kterým prochází silnice II. třídy č.324 spojující Hradec Králové s Městcem Králové a Poděbrady slouží jako náhradní trasa zejména pro těžkou kamionovou dopravu. 4. NÁVRH TRASOVÁNÍ CYKLOSTEZEK MĚSTA NOVÝ BYDŽOV Jednotlivé úseky cyklistických stezek a tras jsou řešeny variantně. Výsledná varianta návrhu propojení je závislá na schválení zástupců obou spojených obcí a na možnostech výkupu pozemků nezbytných k realizaci cyklistických komunikací od stávajících vlastníků. 5

6 Řešení vedení cyklistických stezek a tras je v sedmi úsecích, které začínají v centru Nového Bydžova nebo na jeho okrajích. Jednotlivé směry jdou do obcí Králíky,Prasek,Humburky,Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov. Navržené řešení situování nových komunikací pro cyklisty vychází ze snahy o maximální oddělení cyklistické dopravy od motorového, případně i pěšího provozu. Cílem je zřízení samostatných komunikací pro cyklisty. V některých částech řešeného území však realizace samostatných komunikací pro cyklisty nebude možná. V těchto případech je navrženo alternativní řešení. Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324,II/326 a III/32421 v městské části Metličany a je řešena samostatnou projektovou dokumentací a končí na hranicích městské zástavby. Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/326 ve směu do obce Králíky. Začátek stezky je umístěn na konci zástavby města Nový Bydžov, přibližně proti vjezdu na deponii SÚS Metličany. Stezka navazuje na intravilánové řešení této trasy v ulici Metličanské. Nová cyklistická stezka je navržena v souběhu s výše uvedenou silnicí, za stávajícím silničním příkopem a vzrostlými stromy. V místech křížení se zemním příkopem či stávající vodotečí budou pod konstrukcí stezky propustky včetně betonových čel, případně bude osazeno zábradlí. V zastavěné části obce Králíky je stezka navržena ve volném zeleném pásu mezi silnicí a oplocením přilehlých pozemků. Tyto pozemky jsou vůči silnici II/326 položeny níže, proto bude nezbytné v případě realizace nutné provést úpravu oplocení spočívající ve zvýšení jeho podezdívky. Stezka je ukončena v prostoru rozlehlé plochy stávajícího parkoviště. Délka extravilánové části úseku Nový Bydžov Králíky činí cca m 6

7 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část A : intravilán, ulice Metličanská Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán 7

8 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán (příčný řez) Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/324 ve směru do obce Prasek. Délka tohoto úseku činí cca m.začátek cesty je umístěn v prostoru křižovatky silnic II/324, II/326 a III/ V délce 900m je v souběhu se silnicí II/324 alej vzrostlých stromů.cyklistická stezka je situována v trase této aleje, osa stezky je shodná s osou aleje. Variantním řešením je situování stezky dále od silnice, za alejí, na okraji stávajících polních pozemků. Alej končí v blízkosti Kralického potoka. Stávající lávka přes potok je v nevyhovujícím technickém stavu. V případě realizace cyklistické stezky bude potřeba zřídit lávku novou. Za potokem je komunikace pro cyklisty navržena v koridoru mezi stávajícími křovinami a stromy. V některých místech není koridor pro vytvoření stezky dostatečně široký. Pro vytvoření potřebného prostoru bude nutné některé dřeviny odstranit. Poslední úsek cyklistické stezky popisovaného návrhu je veden lesem v trase stávající lesní cesty. I zde bude nutné pro vytvoření dostačujícího prostoru pro umístění tělesa cyklistické komunikace odstranit některé stromy. Alternativně v případě potíží lze před lesním porostem převést cyklostezku na druhou stranu silnice až do obce Prasek. 8

9 Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B : extravilán Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B extravilán (příčný řez) 9

10 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř.ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena ulicí V.Kl. Klicpery, ulicí Na Bělidle a Na Lávce. V ulici Na Lávce je kryt komunikace tvořen panely. Zde se doporučuje vést cyklistickou dopravu po samostatném tělese umístěném v zeleném pásu mezi vozovkou a oplocením přilehlých parcel. Extravilánová část začíná v místě křížení se stávající vodotečí, kde je navrženo vyměnit technicky nevyhovující původní lávku. Poté je komunikace vedena po trase stávající štěrkové cesty. Zde je navrženo vybudovat komunikaci s kvalitním povrchem provedenou v příslušné šíři a konstrukčních vrstvách odpovídající potřebné zátěži, aby nová komunikace mohla současně sloužit jako příjezdová cesta pro motorovou dopravu k okolním pozemkům. Další úsek je v délce cca 400m veden po komunikaci z lokálně poškozeným živičným krytem, který bude nutné opravit. V tomto místě se cyklistická stezka dotkne silnice III/32421 spojující Nový Bydžov s obcí Humburky. Zde je cyklistická stezka odkloněna za silniční příkop a řadu stávajících vzrostlých stromů. Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část A: intravilán, ulice V.Kl. Klicpery,Na Bělidle a Na Lávce 10

11 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán (příčný řez) 11

12 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 3.800m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř. Ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena Revoluční třídou. Vzhledem k rozsahu veřejných prostranství, začlenění jednotlivých křižovatek a zavedení odbočovacích pruhů vyžaduje rozsáhlý zásah do stávajících zpevněných ploch. Vyvolanou stavbou bude úprava veřejné zeleně a osvětlení. Tato část bude vzhledem ke složitosti řešena samostatnou projektovou dokumentací, která bude řešit komplexně rekonstrukci celého uličního prostoru včetně stavebních úprav stávajících chodníků, pásů zeleně včetně dovýsadby, návrh nových přechodů pro chodce, zřízení odbočovacího pruhu u marketu atd. Extravilánová část začíná v místě cca 50 m před železničním přejezdem v Chudonicích. Odtud je navržena samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty. Ta je zpočátku vedena po levé straně silnice II/327 a cca 130m za přejezdem je převedena na druhou stranu silnice. Poté je stezka vedena v souběhu se stávajícím chodníkem, který bude rekonstruován. Křížení se Zábědovským potokem bude řešeno novou lávkou. Stezka pokračuje po pravé straně, obejde čerpací stanici PHM v Zábědově a končí u příjezdové komunikace do průmyslové zóny. Od již existujícího přechodu přes příjezdovou komunikaci pokračuje stezka podél silnice II/327 do Zachrašťan. Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část A : intravilán, 12

13 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B : extravilán Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B intravilán (příčný řez) 13

14 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.320m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 Dr.Dvořáka u železničního přejezdu. Po křižovatku s ulicí Zahradní se uvažuje s vedením stezky ve společném pásu spolu s chodci po stávajícím chodníku umístěném po levé straně silnice II/324 ve směru na Městec Králové. Od této křižovatky je stezka převedena na druhou stranu. Cyklistická stezka je přibližně na konec Nového Bydžova vedena v zeleném pásu mezi silnicí a hranicí sousedních pozemků. Intravilánová část končí u odbočky na polní cestu. Extravilánová část začíná u silnice II/324 u odbočky na polní cestu. Ve směru na Starou Skřeněř je cyklistická stezka vedena v trase stávajících polních cest, částečně v souběhu se Zábědovským potokem. Navrhovanou komunikaci je nutné v tomto úseku realizovat s dostatečnou únosností a šířce, aby mohla sloužit i pro příjezd vozidel k okolním pozemkům. Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : intravilán 14

15 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : extravilán Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř příčný řez 15

16 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.040m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 u železničního přejezdu. Vzhledem ke složitosti tohoto úseku - ulice Malátova až po hranice města je řešen samostatnou projektovou dokumentací. Extravilánový úsek navrhované cyklostezky je veden od křižovatky silnice III/32419 s ulicí Merendní až po začátek obce Starý Bydžov v souběhu s uvedenou silnicí za silničním příkopem a stávajícími stromy. Stezka je navržena jako samostatná obousměrná. Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část A : intravilán 16

17 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část B : extravilán Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov příčný řez 17

18 Úsek č.7 Nový Bydžov centrum Jedná se výhradně intravilánovou část. Slouží k propojení jednotlivých cyklotras a cyklostezkových směrů. Vybudování tohoto systému propojí jednotlivé objekty, které jsou nejvíce cyklisty obsluhovány- základní školy, sportoviště, budovy středních škol apod. Vnitřní komunikační okruh, který je v Novém Bydžově specifický umožní propojení jednotlivých tras a vznikne jedinečný dopravní cyklistický systém. Řešení této strategické části bude postupné po etapách a vyžaduje samostatné projektové zpracování, protože vyvolá rozsáhlý zásah do komunikačního systému. Úsek č.7 Nový Bydžov - centrum 18

19 5. ŠIRŠÍ VZTAHY Městem Nový Bydžov jsou nyní trasovány stávající cyklostezky: (zvýrazněným textem je shoda stávajících nadregionálních tras s plánovaným rozvojem cyklostezek na Novobydžovsku) Č. trasy Hrádek U Nechanic-Prasek-Zdechovice-Humburky- Nový Bydžov- Starý Bydžov-Hlušice (délka 56 km) Č. trasy Starý Bydžov Zábědov Chlumec nad Cidlinou (délka 12 km) Č. trasy Lodín Skřivany Sloupno Nový Bydžov Zábědov Lužec nad Cidlinou Městec Králové (délka 23 km) Č. trasy Ohnišťany Loučná Hora Skřivany Sloupno Nový Bydžov - Vysočany Zachrašťany Chlumec nad Cidlinou - Kladruby nad Labem (délka 40 km) 19

20 STAVEBNĚ TECHNICKÉ INFORMACE A PARAMETRY 6. CHARAKTERISTIKA CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, upravená stavebně nebo značením pro provoz cyklistů. Cyklistickou dopravu lze v příčném řezu komunikace vést těmito způsoby. a) cyklista v jízdním pruhu komunikace umístění cyklistů v hlavním dopravním prostoru, v jízdním pruhu komunikace, je bezpečné jen při nižších intenzitách a rychlostech motorové dopravy 20

21 b) vyhrazený cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru vyhrazené pruhy pro cyklisty se v hlavním dopravním prostoru umisťují po pravé straně jízdních pruhů, od kterých jsou odděleny vodicím proužkem. Vyhrazené pruhy musí mít perfektní povrch ( bez louží a výtluků), aby nedocházelo k vynucenému přejíždění cyklisty do jízdního pruhu. c) komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru umístěním komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru se docílí oddělení cyklistické dopravy v příčném profilu od dopravy automobilové. Dochází zde však ke kontaktu s chodci ( smíšené stezky pro chodce a cyklisty). Oddělení od motorové dopravy lze dosáhnout: - zvýšeným obrubníkem s bezpečnostním odstupem nejméně 0,5m, - dělicím pásem o nejmenší šířce 1,5m nebo - ve stísněných případech zábradlím Smíšené stezky pro chodce a cyklisty lze pak rozčlenit na stezky s rozděleným provozem (oddělení pruhu pro cyklisty od chodníku se provede např. vodorovným dopravním značením neb barevným odlišením) a stezky se sloučeným provozem ( navrhují se při nižších intenzitách cyklistů či pěších) d) komunikace pro cyklisty vedené samostatně do této skupiny patří komunikace, po níž lze vést cyklistickou dopravu nezávisle na ostatních druzích dopravy. Jedná se o samostatné cyklistické stezky a komunikace pro cyklisty vedené po vybraných parkových, lesních a polních cestách. 21

22 Podle funkce v dopravním a cykloturistickém systému rozlišujeme tyto druhy cyklistických tras: dopravní ( pro obvykle pravidelně se opakující cesty ) - základní (zaměstnanecké) spojují v obci významné cíle pro cyklistickou dopravu ( spojení obytné, obchodní a průmyslové zóny) - přístupové a doplňující zahuštění základní zaměstnanecké sítě, trasy v sídelních útvarech ( cesty za nákupy, do škol, ) turisticko-rekreační ( pro nepravidelné cesty): - dálkové spojující vzdálené cíle - regionální - spojující cíle ležící mimo obec - místní - využívané pro dopravu v obci pro každodenní cyklistiku a pro napojení na trasy regionální - uzavřené - slouží pro hru dětí ( bezcílné vyjížďky) zejména v obytných souborech nebo pro sportovní účely v rámci sportovních areálů 7. Normové požadavky na cyklistické komunikace Požadavky na uspořádání cyklistických stezek jsou uvedeny v ČSN Projektování místních komunikací a v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto požadavky je možno uplatnit při konkrétním návrhu samostatné cyklostezky situované mimo těleso vozidlové komunikace. Při vedení stávajících komunikaci a cest bude nutno návrhové parametry přizpůsobit stávajícímu stavu. Normovány jsou tytéž návrhové prvky jako pro komunikace určené pro motorovou dopravu šířkové uspořádání, návrhová rychlost, podélný sklon, příčný sklon, poloměry směrových oblouků, výškové oblouky a délka rozhledu pro zastavení. 22

23 8. Konstrukce zpevněných ploch Návrhy konstrukce cyklistických stezek: 9. Statická část - dle způsobu dopravního zatížení stezka pouze pro cyklisty ( eventuelně i pro pěší) - použití stezky i pro vozidla (možnost příjezdu na přilehlé pozemky) - dle kvality krytové vrstvy zemní cesta částečně zpevněná šotolinou (štěrkem) plnohodnotné zpevnění o živičné kryty -penetrační makadam, nátěry - živičný koberec o dlážděné kryty Statickými částmi projektové dokumentace jsou přemosťovací stavební objekty přes vodoteče mostky, mostní objekty různých rozponů a materiálů. 10. Odvodnění cyklistických komunikací nových samostatných komunikací pro cyklisty je přednostně do terénu. Podle přesného polohopisu a zejména výškopisu příslušného území je stanoven při rozpracování projektové dokumentace rozsah případných vodohospodářských opatření, která jsou v souvislosti s odvodněním nových cyklistických komunikací potřebná. Jedná se odvodňovací či vsakovací příkopy probíhající v určitých úsecích souběžně se stezkami, zatrubnění těchto příkopů v místech sjezdů na přilehlé pozemky, odvedení zachycených povrchových vod z příkopů do místních recipientů atd. 23

24 11. Dopravní vybavenost pro cyklisty Cyklistické stezky lze doplnit o prvky dopravní vybavenosti pro cyklisty, tj. informačními panely, přístřešky a zařízeními k odpočinku. Tyto prvky se umisťují zejména mimo obce, tj. v extravilánových úsecích. 12. Orientační propočet nákladů (cenová hladina 2008) Propočet je proveden u každého úseku pro základní návrh vedení cyklistické dopravy mezi zadanými cíly. Propočet nezahrnuje náklady na výkup pozemků, nové veřejné osvětlení a vodohospodářská opatření vyvolaná potřebou odvodnění cyklistických komunikací. Č.úseku Trasa Délka m Propočet Kč bez DPH 1 Králíky Prasek Nový Bydžov Humburky Zachrašťany Stará Skřeněř Starý Bydžov Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Základní a zásadní prioritou rozvoje cyklostezek Města Nový Bydžov je zejména zvýšení bezpečnosti nemotorizovaných účastníků provozu. Definice priorit: - Vybudovat cyklistické komunikace včetně jejich návaznosti na chodníky a z toho plynoucí závazek zřídit bezpečné přechody přes komunikace zejména v centru města včetně jejich nasvětlení a řešit pohyb a orientaci handicapovaným. 24

25 - Zajistit v první řadě obslužnost vnitroměstských objektů škol, sportovních zařízení, průmyslových center, nádraží ČD, nákupních center apod. - Dokončení cyklostezkové sítě předpokládá zvýšenou poptávku po tomto druhu dopravy, protože budou odstraněna v první řadě bezpečnostní rizika, která zejména u dětí a studentů hrají významný vliv. Kvalitním krytem cyklistických tras se zvýší pohodlí cyklistů a zkrácením tras se tato doprava zrychlí. Proto je nezbytné připravit a zrealizovat vnitřníintravilánový systém, aby byl schopen vyšší poptávku cyklistické veřejnosti absorbovat. - Následně podle průzkumu poptávky z jednotlivých směrů řešit intravilánové napojení centrálního systému. 14. Harmonogram (tučně vyznačený text dokončení trasy) Č.úseku Cíl trasy Č.etapy Název etapy Termín realizace 3 Humburky 301 Ulice V.Kl.Klicpery centrum 701 Ulice Žižkova Starý Bydžov 601 Ulice Malátova centrum 702 Ulice Karla IV,Havlíčkova Humburky 302 Na Bělidle,Osecká,Na Lávce Humburky 303 Cyklostezka Na Lávce-Humburky Zachrašťany 401 Revoluční tř Králíky 101 Metličanská, Dukelská tř Starý Bydžov 602 Cyklostezka Starý Bydžov centrum 703 Ulice Husova, Palackého Zachrašťany 402 Cyklostezka PZ Zábědov Západ Prasek 201 Cyklostezka Prasek centrum 704 Ulice J.E.Purkyně, J.Palackého Stará Skřeněř 501 Ulice V Aleji Králíky 102 Cyklostezka Králíky Stará Skřeněř 502 Cyklostezka Stará Skřeněř Zachrašťany 403 Cyklostezka Zábědov-Zachrašťany

26 15. Vazba na strategické dokumenty 1. Strategie rozvoje mikroregionu (zpracovaná v červnu 2007) 2. Integrovaný plán rozvoje města 3. Koncepce Královéhradeckého kraje, projektová příprava Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje (Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením číslo 19/468/2003) V Novém Bydžově dne Zpracoval Ing.Bohuslav Zachař harmonogram 26

27 OBSAH 1. Úvodní informace 1 2. Původní záměr 5 3. Základní záměr a cíle 5 4. Návrh trasování cyklostezek města Nový Bydžov 5 úsek č.1 Nový Bydžov Králíky 6 úsek č.2 Nový Bydžov Prasek 8 úsek č.3 Nový Bydžov Humburky 10 úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany 12 úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř 14 úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov 16 úsek č.7 Nový Bydžov centrum Širší vztahy Charakteristika cyklistických komunikací Normové požadavky na cyklistické komunikace Konstrukce zpevněných ploch Statická část Odvodnění cyklistických komunikací Dopravní vybavenost pro cyklisty Orientační propočet nákladů Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Harmonogram Vazba na strategické dokumenty 26 27

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 11 Návrh stezek pro cyklisty

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ POHYB V ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.3.101 BEZBARIÉROVÝ

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSU/41458/2010/Fi Spisová zn.: OSU/21445/2010 Vyřizuje: Jan Fichtner Telefon: 412 593 270 e-mail: stavebni@mmdecin.cz

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1. Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více