Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově."

Transkript

1 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti široké Polabské nížiny s velmi kvalitní půdou a nižším zastoupením lesů. V rámci České republiky se jedná o druhou nejteplejší oblast. Nový Bydžov je vzhledem ke své poloze přirozeným spádovým městem pro rozsáhlý region 40-ti obcí, což představuje téměř obyvatel. Jeho rozloha je ha v nadmořské výšce 234 m. n. m. a žije zde obyvatel. Ve městě je několik škol, řada průmyslových objektů a mnoho hodnotných veřejných budov. Historické jádro města je bohaté na zeleň a v dosahu města je zajímavá příroda s četnými turistickými a památkově významnými cíly. Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. V roce 1569 se Nový Bydžov stal královským věnným městem, v letech bylo město sídelním městem nově vzniklého Bydžovského kraje. Od roku 1850 byl Nový Bydžov sídlem okresu. I po jeho zrušení v roce 1960 bylo a stále je významným střediskem Pocidliní. 1

2 Poloha města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji Poloha města Nový Bydžov v mikroregionu 2

3 Mapa Bydžovska 3

4 Plán města 4

5 2. PŮVODNÍ ZÁMĚR V roce 2007 zadalo město Nový Bydžov zpracování studie cyklistických stezek. Studie byla dokončena v únoru Obsahem vyhledávací studie vypracované firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové jsou variantní návrhy možného propojení města Nového Bydžova s obcemi Králíky, Prasek, Humburky, Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov cyklostezkami. Projekt řeší zejména nové samostatné obousměrné komunikace pro cyklisty umístěné mimo tělesa vozidlových komunikací, v zastavěné části Nového Bydžova jsou pak cyklistické pruhy umístěny v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. 3. ZÁKLADNÍ ZÁMĚR A CÍLE Základním záměrem jak vedení města Nový Bydžov, tak představitelů okolních samostatných správních celků obcí je propojení spádových obcí a nejbližších obcí v rámci rozšířené působnosti města Nový Bydžov. Cílem je umožnit bezpečnou nemotorovou alternativní dopravu občanů do centra regionu, sídla zaměstnaneckých příležitostí, sportu, kultury zejména školských zařízení. Protože se výstavbou dálnice D11 v blízkosti města Chlumec nad Cidlinou stalo město Nový Bydžov tranzitním městem ze severních částí Královéhradeckého kraje neoficiálním přivaděčem napojujícím tuto dálnici, významně stouplo dopravní zatížení komunikací, spojujících okolní obce s městem Nový Bydžov. Ke zvýšení již tak vysokého dopravního zatížení došlo po zavedení mýtného. Město, kterým prochází silnice II. třídy č.324 spojující Hradec Králové s Městcem Králové a Poděbrady slouží jako náhradní trasa zejména pro těžkou kamionovou dopravu. 4. NÁVRH TRASOVÁNÍ CYKLOSTEZEK MĚSTA NOVÝ BYDŽOV Jednotlivé úseky cyklistických stezek a tras jsou řešeny variantně. Výsledná varianta návrhu propojení je závislá na schválení zástupců obou spojených obcí a na možnostech výkupu pozemků nezbytných k realizaci cyklistických komunikací od stávajících vlastníků. 5

6 Řešení vedení cyklistických stezek a tras je v sedmi úsecích, které začínají v centru Nového Bydžova nebo na jeho okrajích. Jednotlivé směry jdou do obcí Králíky,Prasek,Humburky,Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov. Navržené řešení situování nových komunikací pro cyklisty vychází ze snahy o maximální oddělení cyklistické dopravy od motorového, případně i pěšího provozu. Cílem je zřízení samostatných komunikací pro cyklisty. V některých částech řešeného území však realizace samostatných komunikací pro cyklisty nebude možná. V těchto případech je navrženo alternativní řešení. Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324,II/326 a III/32421 v městské části Metličany a je řešena samostatnou projektovou dokumentací a končí na hranicích městské zástavby. Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/326 ve směu do obce Králíky. Začátek stezky je umístěn na konci zástavby města Nový Bydžov, přibližně proti vjezdu na deponii SÚS Metličany. Stezka navazuje na intravilánové řešení této trasy v ulici Metličanské. Nová cyklistická stezka je navržena v souběhu s výše uvedenou silnicí, za stávajícím silničním příkopem a vzrostlými stromy. V místech křížení se zemním příkopem či stávající vodotečí budou pod konstrukcí stezky propustky včetně betonových čel, případně bude osazeno zábradlí. V zastavěné části obce Králíky je stezka navržena ve volném zeleném pásu mezi silnicí a oplocením přilehlých pozemků. Tyto pozemky jsou vůči silnici II/326 položeny níže, proto bude nezbytné v případě realizace nutné provést úpravu oplocení spočívající ve zvýšení jeho podezdívky. Stezka je ukončena v prostoru rozlehlé plochy stávajícího parkoviště. Délka extravilánové části úseku Nový Bydžov Králíky činí cca m 6

7 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část A : intravilán, ulice Metličanská Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán 7

8 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán (příčný řez) Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/324 ve směru do obce Prasek. Délka tohoto úseku činí cca m.začátek cesty je umístěn v prostoru křižovatky silnic II/324, II/326 a III/ V délce 900m je v souběhu se silnicí II/324 alej vzrostlých stromů.cyklistická stezka je situována v trase této aleje, osa stezky je shodná s osou aleje. Variantním řešením je situování stezky dále od silnice, za alejí, na okraji stávajících polních pozemků. Alej končí v blízkosti Kralického potoka. Stávající lávka přes potok je v nevyhovujícím technickém stavu. V případě realizace cyklistické stezky bude potřeba zřídit lávku novou. Za potokem je komunikace pro cyklisty navržena v koridoru mezi stávajícími křovinami a stromy. V některých místech není koridor pro vytvoření stezky dostatečně široký. Pro vytvoření potřebného prostoru bude nutné některé dřeviny odstranit. Poslední úsek cyklistické stezky popisovaného návrhu je veden lesem v trase stávající lesní cesty. I zde bude nutné pro vytvoření dostačujícího prostoru pro umístění tělesa cyklistické komunikace odstranit některé stromy. Alternativně v případě potíží lze před lesním porostem převést cyklostezku na druhou stranu silnice až do obce Prasek. 8

9 Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B : extravilán Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B extravilán (příčný řez) 9

10 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř.ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena ulicí V.Kl. Klicpery, ulicí Na Bělidle a Na Lávce. V ulici Na Lávce je kryt komunikace tvořen panely. Zde se doporučuje vést cyklistickou dopravu po samostatném tělese umístěném v zeleném pásu mezi vozovkou a oplocením přilehlých parcel. Extravilánová část začíná v místě křížení se stávající vodotečí, kde je navrženo vyměnit technicky nevyhovující původní lávku. Poté je komunikace vedena po trase stávající štěrkové cesty. Zde je navrženo vybudovat komunikaci s kvalitním povrchem provedenou v příslušné šíři a konstrukčních vrstvách odpovídající potřebné zátěži, aby nová komunikace mohla současně sloužit jako příjezdová cesta pro motorovou dopravu k okolním pozemkům. Další úsek je v délce cca 400m veden po komunikaci z lokálně poškozeným živičným krytem, který bude nutné opravit. V tomto místě se cyklistická stezka dotkne silnice III/32421 spojující Nový Bydžov s obcí Humburky. Zde je cyklistická stezka odkloněna za silniční příkop a řadu stávajících vzrostlých stromů. Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část A: intravilán, ulice V.Kl. Klicpery,Na Bělidle a Na Lávce 10

11 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán (příčný řez) 11

12 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 3.800m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř. Ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena Revoluční třídou. Vzhledem k rozsahu veřejných prostranství, začlenění jednotlivých křižovatek a zavedení odbočovacích pruhů vyžaduje rozsáhlý zásah do stávajících zpevněných ploch. Vyvolanou stavbou bude úprava veřejné zeleně a osvětlení. Tato část bude vzhledem ke složitosti řešena samostatnou projektovou dokumentací, která bude řešit komplexně rekonstrukci celého uličního prostoru včetně stavebních úprav stávajících chodníků, pásů zeleně včetně dovýsadby, návrh nových přechodů pro chodce, zřízení odbočovacího pruhu u marketu atd. Extravilánová část začíná v místě cca 50 m před železničním přejezdem v Chudonicích. Odtud je navržena samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty. Ta je zpočátku vedena po levé straně silnice II/327 a cca 130m za přejezdem je převedena na druhou stranu silnice. Poté je stezka vedena v souběhu se stávajícím chodníkem, který bude rekonstruován. Křížení se Zábědovským potokem bude řešeno novou lávkou. Stezka pokračuje po pravé straně, obejde čerpací stanici PHM v Zábědově a končí u příjezdové komunikace do průmyslové zóny. Od již existujícího přechodu přes příjezdovou komunikaci pokračuje stezka podél silnice II/327 do Zachrašťan. Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část A : intravilán, 12

13 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B : extravilán Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B intravilán (příčný řez) 13

14 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.320m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 Dr.Dvořáka u železničního přejezdu. Po křižovatku s ulicí Zahradní se uvažuje s vedením stezky ve společném pásu spolu s chodci po stávajícím chodníku umístěném po levé straně silnice II/324 ve směru na Městec Králové. Od této křižovatky je stezka převedena na druhou stranu. Cyklistická stezka je přibližně na konec Nového Bydžova vedena v zeleném pásu mezi silnicí a hranicí sousedních pozemků. Intravilánová část končí u odbočky na polní cestu. Extravilánová část začíná u silnice II/324 u odbočky na polní cestu. Ve směru na Starou Skřeněř je cyklistická stezka vedena v trase stávajících polních cest, částečně v souběhu se Zábědovským potokem. Navrhovanou komunikaci je nutné v tomto úseku realizovat s dostatečnou únosností a šířce, aby mohla sloužit i pro příjezd vozidel k okolním pozemkům. Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : intravilán 14

15 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : extravilán Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř příčný řez 15

16 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.040m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 u železničního přejezdu. Vzhledem ke složitosti tohoto úseku - ulice Malátova až po hranice města je řešen samostatnou projektovou dokumentací. Extravilánový úsek navrhované cyklostezky je veden od křižovatky silnice III/32419 s ulicí Merendní až po začátek obce Starý Bydžov v souběhu s uvedenou silnicí za silničním příkopem a stávajícími stromy. Stezka je navržena jako samostatná obousměrná. Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část A : intravilán 16

17 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část B : extravilán Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov příčný řez 17

18 Úsek č.7 Nový Bydžov centrum Jedná se výhradně intravilánovou část. Slouží k propojení jednotlivých cyklotras a cyklostezkových směrů. Vybudování tohoto systému propojí jednotlivé objekty, které jsou nejvíce cyklisty obsluhovány- základní školy, sportoviště, budovy středních škol apod. Vnitřní komunikační okruh, který je v Novém Bydžově specifický umožní propojení jednotlivých tras a vznikne jedinečný dopravní cyklistický systém. Řešení této strategické části bude postupné po etapách a vyžaduje samostatné projektové zpracování, protože vyvolá rozsáhlý zásah do komunikačního systému. Úsek č.7 Nový Bydžov - centrum 18

19 5. ŠIRŠÍ VZTAHY Městem Nový Bydžov jsou nyní trasovány stávající cyklostezky: (zvýrazněným textem je shoda stávajících nadregionálních tras s plánovaným rozvojem cyklostezek na Novobydžovsku) Č. trasy Hrádek U Nechanic-Prasek-Zdechovice-Humburky- Nový Bydžov- Starý Bydžov-Hlušice (délka 56 km) Č. trasy Starý Bydžov Zábědov Chlumec nad Cidlinou (délka 12 km) Č. trasy Lodín Skřivany Sloupno Nový Bydžov Zábědov Lužec nad Cidlinou Městec Králové (délka 23 km) Č. trasy Ohnišťany Loučná Hora Skřivany Sloupno Nový Bydžov - Vysočany Zachrašťany Chlumec nad Cidlinou - Kladruby nad Labem (délka 40 km) 19

20 STAVEBNĚ TECHNICKÉ INFORMACE A PARAMETRY 6. CHARAKTERISTIKA CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, upravená stavebně nebo značením pro provoz cyklistů. Cyklistickou dopravu lze v příčném řezu komunikace vést těmito způsoby. a) cyklista v jízdním pruhu komunikace umístění cyklistů v hlavním dopravním prostoru, v jízdním pruhu komunikace, je bezpečné jen při nižších intenzitách a rychlostech motorové dopravy 20

21 b) vyhrazený cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru vyhrazené pruhy pro cyklisty se v hlavním dopravním prostoru umisťují po pravé straně jízdních pruhů, od kterých jsou odděleny vodicím proužkem. Vyhrazené pruhy musí mít perfektní povrch ( bez louží a výtluků), aby nedocházelo k vynucenému přejíždění cyklisty do jízdního pruhu. c) komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru umístěním komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru se docílí oddělení cyklistické dopravy v příčném profilu od dopravy automobilové. Dochází zde však ke kontaktu s chodci ( smíšené stezky pro chodce a cyklisty). Oddělení od motorové dopravy lze dosáhnout: - zvýšeným obrubníkem s bezpečnostním odstupem nejméně 0,5m, - dělicím pásem o nejmenší šířce 1,5m nebo - ve stísněných případech zábradlím Smíšené stezky pro chodce a cyklisty lze pak rozčlenit na stezky s rozděleným provozem (oddělení pruhu pro cyklisty od chodníku se provede např. vodorovným dopravním značením neb barevným odlišením) a stezky se sloučeným provozem ( navrhují se při nižších intenzitách cyklistů či pěších) d) komunikace pro cyklisty vedené samostatně do této skupiny patří komunikace, po níž lze vést cyklistickou dopravu nezávisle na ostatních druzích dopravy. Jedná se o samostatné cyklistické stezky a komunikace pro cyklisty vedené po vybraných parkových, lesních a polních cestách. 21

22 Podle funkce v dopravním a cykloturistickém systému rozlišujeme tyto druhy cyklistických tras: dopravní ( pro obvykle pravidelně se opakující cesty ) - základní (zaměstnanecké) spojují v obci významné cíle pro cyklistickou dopravu ( spojení obytné, obchodní a průmyslové zóny) - přístupové a doplňující zahuštění základní zaměstnanecké sítě, trasy v sídelních útvarech ( cesty za nákupy, do škol, ) turisticko-rekreační ( pro nepravidelné cesty): - dálkové spojující vzdálené cíle - regionální - spojující cíle ležící mimo obec - místní - využívané pro dopravu v obci pro každodenní cyklistiku a pro napojení na trasy regionální - uzavřené - slouží pro hru dětí ( bezcílné vyjížďky) zejména v obytných souborech nebo pro sportovní účely v rámci sportovních areálů 7. Normové požadavky na cyklistické komunikace Požadavky na uspořádání cyklistických stezek jsou uvedeny v ČSN Projektování místních komunikací a v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto požadavky je možno uplatnit při konkrétním návrhu samostatné cyklostezky situované mimo těleso vozidlové komunikace. Při vedení stávajících komunikaci a cest bude nutno návrhové parametry přizpůsobit stávajícímu stavu. Normovány jsou tytéž návrhové prvky jako pro komunikace určené pro motorovou dopravu šířkové uspořádání, návrhová rychlost, podélný sklon, příčný sklon, poloměry směrových oblouků, výškové oblouky a délka rozhledu pro zastavení. 22

23 8. Konstrukce zpevněných ploch Návrhy konstrukce cyklistických stezek: 9. Statická část - dle způsobu dopravního zatížení stezka pouze pro cyklisty ( eventuelně i pro pěší) - použití stezky i pro vozidla (možnost příjezdu na přilehlé pozemky) - dle kvality krytové vrstvy zemní cesta částečně zpevněná šotolinou (štěrkem) plnohodnotné zpevnění o živičné kryty -penetrační makadam, nátěry - živičný koberec o dlážděné kryty Statickými částmi projektové dokumentace jsou přemosťovací stavební objekty přes vodoteče mostky, mostní objekty různých rozponů a materiálů. 10. Odvodnění cyklistických komunikací nových samostatných komunikací pro cyklisty je přednostně do terénu. Podle přesného polohopisu a zejména výškopisu příslušného území je stanoven při rozpracování projektové dokumentace rozsah případných vodohospodářských opatření, která jsou v souvislosti s odvodněním nových cyklistických komunikací potřebná. Jedná se odvodňovací či vsakovací příkopy probíhající v určitých úsecích souběžně se stezkami, zatrubnění těchto příkopů v místech sjezdů na přilehlé pozemky, odvedení zachycených povrchových vod z příkopů do místních recipientů atd. 23

24 11. Dopravní vybavenost pro cyklisty Cyklistické stezky lze doplnit o prvky dopravní vybavenosti pro cyklisty, tj. informačními panely, přístřešky a zařízeními k odpočinku. Tyto prvky se umisťují zejména mimo obce, tj. v extravilánových úsecích. 12. Orientační propočet nákladů (cenová hladina 2008) Propočet je proveden u každého úseku pro základní návrh vedení cyklistické dopravy mezi zadanými cíly. Propočet nezahrnuje náklady na výkup pozemků, nové veřejné osvětlení a vodohospodářská opatření vyvolaná potřebou odvodnění cyklistických komunikací. Č.úseku Trasa Délka m Propočet Kč bez DPH 1 Králíky Prasek Nový Bydžov Humburky Zachrašťany Stará Skřeněř Starý Bydžov Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Základní a zásadní prioritou rozvoje cyklostezek Města Nový Bydžov je zejména zvýšení bezpečnosti nemotorizovaných účastníků provozu. Definice priorit: - Vybudovat cyklistické komunikace včetně jejich návaznosti na chodníky a z toho plynoucí závazek zřídit bezpečné přechody přes komunikace zejména v centru města včetně jejich nasvětlení a řešit pohyb a orientaci handicapovaným. 24

25 - Zajistit v první řadě obslužnost vnitroměstských objektů škol, sportovních zařízení, průmyslových center, nádraží ČD, nákupních center apod. - Dokončení cyklostezkové sítě předpokládá zvýšenou poptávku po tomto druhu dopravy, protože budou odstraněna v první řadě bezpečnostní rizika, která zejména u dětí a studentů hrají významný vliv. Kvalitním krytem cyklistických tras se zvýší pohodlí cyklistů a zkrácením tras se tato doprava zrychlí. Proto je nezbytné připravit a zrealizovat vnitřníintravilánový systém, aby byl schopen vyšší poptávku cyklistické veřejnosti absorbovat. - Následně podle průzkumu poptávky z jednotlivých směrů řešit intravilánové napojení centrálního systému. 14. Harmonogram (tučně vyznačený text dokončení trasy) Č.úseku Cíl trasy Č.etapy Název etapy Termín realizace 3 Humburky 301 Ulice V.Kl.Klicpery centrum 701 Ulice Žižkova Starý Bydžov 601 Ulice Malátova centrum 702 Ulice Karla IV,Havlíčkova Humburky 302 Na Bělidle,Osecká,Na Lávce Humburky 303 Cyklostezka Na Lávce-Humburky Zachrašťany 401 Revoluční tř Králíky 101 Metličanská, Dukelská tř Starý Bydžov 602 Cyklostezka Starý Bydžov centrum 703 Ulice Husova, Palackého Zachrašťany 402 Cyklostezka PZ Zábědov Západ Prasek 201 Cyklostezka Prasek centrum 704 Ulice J.E.Purkyně, J.Palackého Stará Skřeněř 501 Ulice V Aleji Králíky 102 Cyklostezka Králíky Stará Skřeněř 502 Cyklostezka Stará Skřeněř Zachrašťany 403 Cyklostezka Zábědov-Zachrašťany

26 15. Vazba na strategické dokumenty 1. Strategie rozvoje mikroregionu (zpracovaná v červnu 2007) 2. Integrovaný plán rozvoje města 3. Koncepce Královéhradeckého kraje, projektová příprava Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje (Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením číslo 19/468/2003) V Novém Bydžově dne Zpracoval Ing.Bohuslav Zachař harmonogram 26

27 OBSAH 1. Úvodní informace 1 2. Původní záměr 5 3. Základní záměr a cíle 5 4. Návrh trasování cyklostezek města Nový Bydžov 5 úsek č.1 Nový Bydžov Králíky 6 úsek č.2 Nový Bydžov Prasek 8 úsek č.3 Nový Bydžov Humburky 10 úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany 12 úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř 14 úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov 16 úsek č.7 Nový Bydžov centrum Širší vztahy Charakteristika cyklistických komunikací Normové požadavky na cyklistické komunikace Konstrukce zpevněných ploch Statická část Odvodnění cyklistických komunikací Dopravní vybavenost pro cyklisty Orientační propočet nákladů Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Harmonogram Vazba na strategické dokumenty 26 27

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ v Příbrami, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou jednopodlažní nepodsklepenou dvoulodní průmyslovou halu na vlastních pozemcích, a to parc. č. 3613/19

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více