Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově."

Transkript

1 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti široké Polabské nížiny s velmi kvalitní půdou a nižším zastoupením lesů. V rámci České republiky se jedná o druhou nejteplejší oblast. Nový Bydžov je vzhledem ke své poloze přirozeným spádovým městem pro rozsáhlý region 40-ti obcí, což představuje téměř obyvatel. Jeho rozloha je ha v nadmořské výšce 234 m. n. m. a žije zde obyvatel. Ve městě je několik škol, řada průmyslových objektů a mnoho hodnotných veřejných budov. Historické jádro města je bohaté na zeleň a v dosahu města je zajímavá příroda s četnými turistickými a památkově významnými cíly. Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. V roce 1569 se Nový Bydžov stal královským věnným městem, v letech bylo město sídelním městem nově vzniklého Bydžovského kraje. Od roku 1850 byl Nový Bydžov sídlem okresu. I po jeho zrušení v roce 1960 bylo a stále je významným střediskem Pocidliní. 1

2 Poloha města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji Poloha města Nový Bydžov v mikroregionu 2

3 Mapa Bydžovska 3

4 Plán města 4

5 2. PŮVODNÍ ZÁMĚR V roce 2007 zadalo město Nový Bydžov zpracování studie cyklistických stezek. Studie byla dokončena v únoru Obsahem vyhledávací studie vypracované firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové jsou variantní návrhy možného propojení města Nového Bydžova s obcemi Králíky, Prasek, Humburky, Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov cyklostezkami. Projekt řeší zejména nové samostatné obousměrné komunikace pro cyklisty umístěné mimo tělesa vozidlových komunikací, v zastavěné části Nového Bydžova jsou pak cyklistické pruhy umístěny v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. 3. ZÁKLADNÍ ZÁMĚR A CÍLE Základním záměrem jak vedení města Nový Bydžov, tak představitelů okolních samostatných správních celků obcí je propojení spádových obcí a nejbližších obcí v rámci rozšířené působnosti města Nový Bydžov. Cílem je umožnit bezpečnou nemotorovou alternativní dopravu občanů do centra regionu, sídla zaměstnaneckých příležitostí, sportu, kultury zejména školských zařízení. Protože se výstavbou dálnice D11 v blízkosti města Chlumec nad Cidlinou stalo město Nový Bydžov tranzitním městem ze severních částí Královéhradeckého kraje neoficiálním přivaděčem napojujícím tuto dálnici, významně stouplo dopravní zatížení komunikací, spojujících okolní obce s městem Nový Bydžov. Ke zvýšení již tak vysokého dopravního zatížení došlo po zavedení mýtného. Město, kterým prochází silnice II. třídy č.324 spojující Hradec Králové s Městcem Králové a Poděbrady slouží jako náhradní trasa zejména pro těžkou kamionovou dopravu. 4. NÁVRH TRASOVÁNÍ CYKLOSTEZEK MĚSTA NOVÝ BYDŽOV Jednotlivé úseky cyklistických stezek a tras jsou řešeny variantně. Výsledná varianta návrhu propojení je závislá na schválení zástupců obou spojených obcí a na možnostech výkupu pozemků nezbytných k realizaci cyklistických komunikací od stávajících vlastníků. 5

6 Řešení vedení cyklistických stezek a tras je v sedmi úsecích, které začínají v centru Nového Bydžova nebo na jeho okrajích. Jednotlivé směry jdou do obcí Králíky,Prasek,Humburky,Zachrašťany, Stará Skřeněř a Starý Bydžov. Navržené řešení situování nových komunikací pro cyklisty vychází ze snahy o maximální oddělení cyklistické dopravy od motorového, případně i pěšího provozu. Cílem je zřízení samostatných komunikací pro cyklisty. V některých částech řešeného území však realizace samostatných komunikací pro cyklisty nebude možná. V těchto případech je navrženo alternativní řešení. Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324,II/326 a III/32421 v městské části Metličany a je řešena samostatnou projektovou dokumentací a končí na hranicích městské zástavby. Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/326 ve směu do obce Králíky. Začátek stezky je umístěn na konci zástavby města Nový Bydžov, přibližně proti vjezdu na deponii SÚS Metličany. Stezka navazuje na intravilánové řešení této trasy v ulici Metličanské. Nová cyklistická stezka je navržena v souběhu s výše uvedenou silnicí, za stávajícím silničním příkopem a vzrostlými stromy. V místech křížení se zemním příkopem či stávající vodotečí budou pod konstrukcí stezky propustky včetně betonových čel, případně bude osazeno zábradlí. V zastavěné části obce Králíky je stezka navržena ve volném zeleném pásu mezi silnicí a oplocením přilehlých pozemků. Tyto pozemky jsou vůči silnici II/326 položeny níže, proto bude nezbytné v případě realizace nutné provést úpravu oplocení spočívající ve zvýšení jeho podezdívky. Stezka je ukončena v prostoru rozlehlé plochy stávajícího parkoviště. Délka extravilánové části úseku Nový Bydžov Králíky činí cca m 6

7 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část A : intravilán, ulice Metličanská Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán 7

8 Úsek č.1 Nový Bydžov Králíky část B : extravilán (příčný řez) Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek Extravilánová část je navržena jako samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty a je situována po pravé straně silnice II/324 ve směru do obce Prasek. Délka tohoto úseku činí cca m.začátek cesty je umístěn v prostoru křižovatky silnic II/324, II/326 a III/ V délce 900m je v souběhu se silnicí II/324 alej vzrostlých stromů.cyklistická stezka je situována v trase této aleje, osa stezky je shodná s osou aleje. Variantním řešením je situování stezky dále od silnice, za alejí, na okraji stávajících polních pozemků. Alej končí v blízkosti Kralického potoka. Stávající lávka přes potok je v nevyhovujícím technickém stavu. V případě realizace cyklistické stezky bude potřeba zřídit lávku novou. Za potokem je komunikace pro cyklisty navržena v koridoru mezi stávajícími křovinami a stromy. V některých místech není koridor pro vytvoření stezky dostatečně široký. Pro vytvoření potřebného prostoru bude nutné některé dřeviny odstranit. Poslední úsek cyklistické stezky popisovaného návrhu je veden lesem v trase stávající lesní cesty. I zde bude nutné pro vytvoření dostačujícího prostoru pro umístění tělesa cyklistické komunikace odstranit některé stromy. Alternativně v případě potíží lze před lesním porostem převést cyklostezku na druhou stranu silnice až do obce Prasek. 8

9 Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B : extravilán Úsek č.2 Nový Bydžov Prasek část B extravilán (příčný řez) 9

10 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř.ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena ulicí V.Kl. Klicpery, ulicí Na Bělidle a Na Lávce. V ulici Na Lávce je kryt komunikace tvořen panely. Zde se doporučuje vést cyklistickou dopravu po samostatném tělese umístěném v zeleném pásu mezi vozovkou a oplocením přilehlých parcel. Extravilánová část začíná v místě křížení se stávající vodotečí, kde je navrženo vyměnit technicky nevyhovující původní lávku. Poté je komunikace vedena po trase stávající štěrkové cesty. Zde je navrženo vybudovat komunikaci s kvalitním povrchem provedenou v příslušné šíři a konstrukčních vrstvách odpovídající potřebné zátěži, aby nová komunikace mohla současně sloužit jako příjezdová cesta pro motorovou dopravu k okolním pozemkům. Další úsek je v délce cca 400m veden po komunikaci z lokálně poškozeným živičným krytem, který bude nutné opravit. V tomto místě se cyklistická stezka dotkne silnice III/32421 spojující Nový Bydžov s obcí Humburky. Zde je cyklistická stezka odkloněna za silniční příkop a řadu stávajících vzrostlých stromů. Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část A: intravilán, ulice V.Kl. Klicpery,Na Bělidle a Na Lávce 10

11 Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán Úsek č.3 Nový Bydžov Humburky část B : extravilán (příčný řez) 11

12 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 3.800m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/327 Revoluční tř. Ulice V.Kl.Klicpery a Karla IV. Cyklistická doprava je poté vedena Revoluční třídou. Vzhledem k rozsahu veřejných prostranství, začlenění jednotlivých křižovatek a zavedení odbočovacích pruhů vyžaduje rozsáhlý zásah do stávajících zpevněných ploch. Vyvolanou stavbou bude úprava veřejné zeleně a osvětlení. Tato část bude vzhledem ke složitosti řešena samostatnou projektovou dokumentací, která bude řešit komplexně rekonstrukci celého uličního prostoru včetně stavebních úprav stávajících chodníků, pásů zeleně včetně dovýsadby, návrh nových přechodů pro chodce, zřízení odbočovacího pruhu u marketu atd. Extravilánová část začíná v místě cca 50 m před železničním přejezdem v Chudonicích. Odtud je navržena samostatná obousměrná komunikace pro cyklisty. Ta je zpočátku vedena po levé straně silnice II/327 a cca 130m za přejezdem je převedena na druhou stranu silnice. Poté je stezka vedena v souběhu se stávajícím chodníkem, který bude rekonstruován. Křížení se Zábědovským potokem bude řešeno novou lávkou. Stezka pokračuje po pravé straně, obejde čerpací stanici PHM v Zábědově a končí u příjezdové komunikace do průmyslové zóny. Od již existujícího přechodu přes příjezdovou komunikaci pokračuje stezka podél silnice II/327 do Zachrašťan. Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část A : intravilán, 12

13 Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B : extravilán Úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany část B intravilán (příčný řez) 13

14 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.320m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 Dr.Dvořáka u železničního přejezdu. Po křižovatku s ulicí Zahradní se uvažuje s vedením stezky ve společném pásu spolu s chodci po stávajícím chodníku umístěném po levé straně silnice II/324 ve směru na Městec Králové. Od této křižovatky je stezka převedena na druhou stranu. Cyklistická stezka je přibližně na konec Nového Bydžova vedena v zeleném pásu mezi silnicí a hranicí sousedních pozemků. Intravilánová část končí u odbočky na polní cestu. Extravilánová část začíná u silnice II/324 u odbočky na polní cestu. Ve směru na Starou Skřeněř je cyklistická stezka vedena v trase stávajících polních cest, částečně v souběhu se Zábědovským potokem. Navrhovanou komunikaci je nutné v tomto úseku realizovat s dostatečnou únosností a šířce, aby mohla sloužit i pro příjezd vozidel k okolním pozemkům. Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : intravilán 14

15 Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř část A : extravilán Úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř příčný řez 15

16 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov Komunikace sestává ze dvou částí intravilánové a extravilánové. Celková délka úseku činí cca 2.040m. Intravilánová část začíná na křižovatce silnic II/324 u železničního přejezdu. Vzhledem ke složitosti tohoto úseku - ulice Malátova až po hranice města je řešen samostatnou projektovou dokumentací. Extravilánový úsek navrhované cyklostezky je veden od křižovatky silnice III/32419 s ulicí Merendní až po začátek obce Starý Bydžov v souběhu s uvedenou silnicí za silničním příkopem a stávajícími stromy. Stezka je navržena jako samostatná obousměrná. Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část A : intravilán 16

17 Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov část B : extravilán Úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov příčný řez 17

18 Úsek č.7 Nový Bydžov centrum Jedná se výhradně intravilánovou část. Slouží k propojení jednotlivých cyklotras a cyklostezkových směrů. Vybudování tohoto systému propojí jednotlivé objekty, které jsou nejvíce cyklisty obsluhovány- základní školy, sportoviště, budovy středních škol apod. Vnitřní komunikační okruh, který je v Novém Bydžově specifický umožní propojení jednotlivých tras a vznikne jedinečný dopravní cyklistický systém. Řešení této strategické části bude postupné po etapách a vyžaduje samostatné projektové zpracování, protože vyvolá rozsáhlý zásah do komunikačního systému. Úsek č.7 Nový Bydžov - centrum 18

19 5. ŠIRŠÍ VZTAHY Městem Nový Bydžov jsou nyní trasovány stávající cyklostezky: (zvýrazněným textem je shoda stávajících nadregionálních tras s plánovaným rozvojem cyklostezek na Novobydžovsku) Č. trasy Hrádek U Nechanic-Prasek-Zdechovice-Humburky- Nový Bydžov- Starý Bydžov-Hlušice (délka 56 km) Č. trasy Starý Bydžov Zábědov Chlumec nad Cidlinou (délka 12 km) Č. trasy Lodín Skřivany Sloupno Nový Bydžov Zábědov Lužec nad Cidlinou Městec Králové (délka 23 km) Č. trasy Ohnišťany Loučná Hora Skřivany Sloupno Nový Bydžov - Vysočany Zachrašťany Chlumec nad Cidlinou - Kladruby nad Labem (délka 40 km) 19

20 STAVEBNĚ TECHNICKÉ INFORMACE A PARAMETRY 6. CHARAKTERISTIKA CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, upravená stavebně nebo značením pro provoz cyklistů. Cyklistickou dopravu lze v příčném řezu komunikace vést těmito způsoby. a) cyklista v jízdním pruhu komunikace umístění cyklistů v hlavním dopravním prostoru, v jízdním pruhu komunikace, je bezpečné jen při nižších intenzitách a rychlostech motorové dopravy 20

21 b) vyhrazený cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru vyhrazené pruhy pro cyklisty se v hlavním dopravním prostoru umisťují po pravé straně jízdních pruhů, od kterých jsou odděleny vodicím proužkem. Vyhrazené pruhy musí mít perfektní povrch ( bez louží a výtluků), aby nedocházelo k vynucenému přejíždění cyklisty do jízdního pruhu. c) komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru umístěním komunikace pro cyklisty v přidruženém dopravním prostoru se docílí oddělení cyklistické dopravy v příčném profilu od dopravy automobilové. Dochází zde však ke kontaktu s chodci ( smíšené stezky pro chodce a cyklisty). Oddělení od motorové dopravy lze dosáhnout: - zvýšeným obrubníkem s bezpečnostním odstupem nejméně 0,5m, - dělicím pásem o nejmenší šířce 1,5m nebo - ve stísněných případech zábradlím Smíšené stezky pro chodce a cyklisty lze pak rozčlenit na stezky s rozděleným provozem (oddělení pruhu pro cyklisty od chodníku se provede např. vodorovným dopravním značením neb barevným odlišením) a stezky se sloučeným provozem ( navrhují se při nižších intenzitách cyklistů či pěších) d) komunikace pro cyklisty vedené samostatně do této skupiny patří komunikace, po níž lze vést cyklistickou dopravu nezávisle na ostatních druzích dopravy. Jedná se o samostatné cyklistické stezky a komunikace pro cyklisty vedené po vybraných parkových, lesních a polních cestách. 21

22 Podle funkce v dopravním a cykloturistickém systému rozlišujeme tyto druhy cyklistických tras: dopravní ( pro obvykle pravidelně se opakující cesty ) - základní (zaměstnanecké) spojují v obci významné cíle pro cyklistickou dopravu ( spojení obytné, obchodní a průmyslové zóny) - přístupové a doplňující zahuštění základní zaměstnanecké sítě, trasy v sídelních útvarech ( cesty za nákupy, do škol, ) turisticko-rekreační ( pro nepravidelné cesty): - dálkové spojující vzdálené cíle - regionální - spojující cíle ležící mimo obec - místní - využívané pro dopravu v obci pro každodenní cyklistiku a pro napojení na trasy regionální - uzavřené - slouží pro hru dětí ( bezcílné vyjížďky) zejména v obytných souborech nebo pro sportovní účely v rámci sportovních areálů 7. Normové požadavky na cyklistické komunikace Požadavky na uspořádání cyklistických stezek jsou uvedeny v ČSN Projektování místních komunikací a v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto požadavky je možno uplatnit při konkrétním návrhu samostatné cyklostezky situované mimo těleso vozidlové komunikace. Při vedení stávajících komunikaci a cest bude nutno návrhové parametry přizpůsobit stávajícímu stavu. Normovány jsou tytéž návrhové prvky jako pro komunikace určené pro motorovou dopravu šířkové uspořádání, návrhová rychlost, podélný sklon, příčný sklon, poloměry směrových oblouků, výškové oblouky a délka rozhledu pro zastavení. 22

23 8. Konstrukce zpevněných ploch Návrhy konstrukce cyklistických stezek: 9. Statická část - dle způsobu dopravního zatížení stezka pouze pro cyklisty ( eventuelně i pro pěší) - použití stezky i pro vozidla (možnost příjezdu na přilehlé pozemky) - dle kvality krytové vrstvy zemní cesta částečně zpevněná šotolinou (štěrkem) plnohodnotné zpevnění o živičné kryty -penetrační makadam, nátěry - živičný koberec o dlážděné kryty Statickými částmi projektové dokumentace jsou přemosťovací stavební objekty přes vodoteče mostky, mostní objekty různých rozponů a materiálů. 10. Odvodnění cyklistických komunikací nových samostatných komunikací pro cyklisty je přednostně do terénu. Podle přesného polohopisu a zejména výškopisu příslušného území je stanoven při rozpracování projektové dokumentace rozsah případných vodohospodářských opatření, která jsou v souvislosti s odvodněním nových cyklistických komunikací potřebná. Jedná se odvodňovací či vsakovací příkopy probíhající v určitých úsecích souběžně se stezkami, zatrubnění těchto příkopů v místech sjezdů na přilehlé pozemky, odvedení zachycených povrchových vod z příkopů do místních recipientů atd. 23

24 11. Dopravní vybavenost pro cyklisty Cyklistické stezky lze doplnit o prvky dopravní vybavenosti pro cyklisty, tj. informačními panely, přístřešky a zařízeními k odpočinku. Tyto prvky se umisťují zejména mimo obce, tj. v extravilánových úsecích. 12. Orientační propočet nákladů (cenová hladina 2008) Propočet je proveden u každého úseku pro základní návrh vedení cyklistické dopravy mezi zadanými cíly. Propočet nezahrnuje náklady na výkup pozemků, nové veřejné osvětlení a vodohospodářská opatření vyvolaná potřebou odvodnění cyklistických komunikací. Č.úseku Trasa Délka m Propočet Kč bez DPH 1 Králíky Prasek Nový Bydžov Humburky Zachrašťany Stará Skřeněř Starý Bydžov Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Základní a zásadní prioritou rozvoje cyklostezek Města Nový Bydžov je zejména zvýšení bezpečnosti nemotorizovaných účastníků provozu. Definice priorit: - Vybudovat cyklistické komunikace včetně jejich návaznosti na chodníky a z toho plynoucí závazek zřídit bezpečné přechody přes komunikace zejména v centru města včetně jejich nasvětlení a řešit pohyb a orientaci handicapovaným. 24

25 - Zajistit v první řadě obslužnost vnitroměstských objektů škol, sportovních zařízení, průmyslových center, nádraží ČD, nákupních center apod. - Dokončení cyklostezkové sítě předpokládá zvýšenou poptávku po tomto druhu dopravy, protože budou odstraněna v první řadě bezpečnostní rizika, která zejména u dětí a studentů hrají významný vliv. Kvalitním krytem cyklistických tras se zvýší pohodlí cyklistů a zkrácením tras se tato doprava zrychlí. Proto je nezbytné připravit a zrealizovat vnitřníintravilánový systém, aby byl schopen vyšší poptávku cyklistické veřejnosti absorbovat. - Následně podle průzkumu poptávky z jednotlivých směrů řešit intravilánové napojení centrálního systému. 14. Harmonogram (tučně vyznačený text dokončení trasy) Č.úseku Cíl trasy Č.etapy Název etapy Termín realizace 3 Humburky 301 Ulice V.Kl.Klicpery centrum 701 Ulice Žižkova Starý Bydžov 601 Ulice Malátova centrum 702 Ulice Karla IV,Havlíčkova Humburky 302 Na Bělidle,Osecká,Na Lávce Humburky 303 Cyklostezka Na Lávce-Humburky Zachrašťany 401 Revoluční tř Králíky 101 Metličanská, Dukelská tř Starý Bydžov 602 Cyklostezka Starý Bydžov centrum 703 Ulice Husova, Palackého Zachrašťany 402 Cyklostezka PZ Zábědov Západ Prasek 201 Cyklostezka Prasek centrum 704 Ulice J.E.Purkyně, J.Palackého Stará Skřeněř 501 Ulice V Aleji Králíky 102 Cyklostezka Králíky Stará Skřeněř 502 Cyklostezka Stará Skřeněř Zachrašťany 403 Cyklostezka Zábědov-Zachrašťany

26 15. Vazba na strategické dokumenty 1. Strategie rozvoje mikroregionu (zpracovaná v červnu 2007) 2. Integrovaný plán rozvoje města 3. Koncepce Královéhradeckého kraje, projektová příprava Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje (Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením číslo 19/468/2003) V Novém Bydžově dne Zpracoval Ing.Bohuslav Zachař harmonogram 26

27 OBSAH 1. Úvodní informace 1 2. Původní záměr 5 3. Základní záměr a cíle 5 4. Návrh trasování cyklostezek města Nový Bydžov 5 úsek č.1 Nový Bydžov Králíky 6 úsek č.2 Nový Bydžov Prasek 8 úsek č.3 Nový Bydžov Humburky 10 úsek č.4 Nový Bydžov Zachrašťany 12 úsek č.5 Nový Bydžov Stará Skřeněř 14 úsek č.6 Nový Bydžov Starý Bydžov 16 úsek č.7 Nový Bydžov centrum Širší vztahy Charakteristika cyklistických komunikací Normové požadavky na cyklistické komunikace Konstrukce zpevněných ploch Statická část Odvodnění cyklistických komunikací Dopravní vybavenost pro cyklisty Orientační propočet nákladů Stanovení priorit a jejich zdůvodnění Harmonogram Vazba na strategické dokumenty 26 27

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o.,

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., Důvodová zpráva pro vybrané úseky silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina II. Etapa srrpen 2007 Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., www.rrav.cz, region@rrav.cz Úvod Prognóza vývoje dopravy je poměrně

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚP DOBRÁ I.A. I.B. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více