Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty"

Transkript

1 Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Steda :00 23:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip nemoc Hosté: Výkonný výbor rozhodl : Prbžné trvalé úkoly: TU/VV2004 1: Redakní uzávrky asopis Kolovratský zpravodaj Uzávrky: Uzávrka 2/2006 je (vydání ) lánek vyšel, je umístn na našem webu viz úkol splnn Uzávrka 3/2006 je (vydání ) Pipravíme lánek, zajistí FNO, termín: Uzávrka 4/2006 je (vydání ) Kolovratský msíník Uzávrka vždy k 24. v msíci Do 9/2006 dáme informaci o našem turnaji v Uhínvsi, zajistí PSO, termín: Uhínveský zpravodaj Uzávrka vždy k 20. v msíci Do 9/2006 dáme informaci o našem turnaji v Uhínvsi, zajistí PSO, termín: Náš REGION TU/VV2004 2: Informace od pedsedy KKO Pedseda KK nepodal žádnou zprávu TU/VV2004 3: Kontrola hrazení pedplatného Kontrolu úhrady pedplatného provádí prbžn Jana Konená jako hospodá klubu. Pedplatitelé a ostatní dlužníky, kteí nezaplatí splatné závazky vi klubu v termínu 14 dn ode dne vyhlášené splatnosti (uruje hospodá klubu po konzultaci s VV), nahlásí hospodá na nejbližší schzi VV, který k uvedeným jednotlivcm pijme jisté opatení. K dnešnímu dni ( ) zatím neuhrazeno: Pavel Hink celé pedplatné (900 K), Michal Keselica a Pavel Martínek druhá splátka (450 a 900 K) zaslána upomínka dne , zajistí JKO Nové úkoly: JU/VV : Projekt PTÚ Sportuj s námi

2 pihláška do Sportuj s námi nutno podat do sestavení pihlášky na akci Berounka 2006, zajistí JAKO, termín: JU/VV : Prohlídka hvzdárny a pracovišt VÚGTK Pecný v Ondejov termín: sobota lánek s pozvánkou na akci a možnosti pihlášení, zajistí PSO, termín: JU/VV : Návštva znovuoteveného divadla Karlín pozvánku na web pipraví JKO, termín: JU/VV : Noní procházka pražskou Zoo pozvánku na web pipraví PSO, termín: JU/VV : Žádost Vratislava Fillera o možnost zaplacení vodáckého zájezdu z fondu FKSP žádosti se vyhovuje, další záležitosti s p. Fillerem doeší hospodá klubu, zajistí JKO, termín: JU/VV : Bakaláská práce pí Grollové náš klub odeslal dotazník pí Grollové pro úely její bakaláské práce zárove jsme pí Grollovou požádali o možnost nahlídnutí do této práce, po jejím sepsání JU/VV : Nabídka masáží za zvýhodnnou cenu pro leny klubu pokusit se domluvit výraznjší slevu s p. Musilem, zajistí PMA, termín: mžeme nabídnout PR lánek, reklamu na našem webu JU/VV : Anketa o nejlepší phprs web roku 2006 bohužel ani v letošním roce se nám nepodailo se dostat mezi 30 hodnocených web, snad píští rok úkol splnn JU/VV : Nákup lajn na beach zboží objednáno u firmy Pokorný - sít zboží bylo dorueno dne úkol splnn JU/VV : Pokraující úkoly: JU/VV : Nabídka zboží od firmy Xfer Viz Akci využilo 5 len a objednalo zboží za 3113,- K. Zboží objednáno, eká se na jeho zaslání. Zboží vyzvednuto , chybí ješt jedna vesta a jedno triko bude dodáno pozdji

3 JU/VV : Tip na výlet Viz Akci zajišuje Jana Konená lenové MAESTRO CLUBU Kolovraty se zúastnili jízdy Posázavským Pacifikem dne , výlet spojen s návštvou Hrusic lánek o výletu viz úkol splnn JU/VV : Darovací smlouva ZS ZO Kolovraty Dne podepsána darovací smlouva mezi ZS ZO Kolovraty a naším klubem na základ, které nám ZS daruje finanní ástku (finanní vyútování pi zániku organizace). Úel daru je uren na pokraování tradice spoleenských ples v Kolovratech. Podat daové piznání k dani darovací (dar na specifikovaný úel), zajistí JKO, termín: Piznání vyhotoveno, zasláno doporuen poštou dne JU/VV : Prodej zboží MOIRA nelenm klubu Objednáno zboží za 3024 K, ást zboží byla dodána dne eká se na zbytek zboží od firmy Moira Zbytek dodávky pišel dne , pedán nelenm. Dne odeslána do Moiry nová objednávka zboží, dodávka došla 2.8. JU/VV : Podzimní Tréninkový kemp as: pelom záí a íjna Nápl: turistika, kola, volejbal Termín volejbalového kempu posouváme na zimu, až po rozdlení A a B, jako pípravu na MVAL v tomto období (záí, íjen) bychom mohli uspoádat zájezd do vinného sklípku Pokusit se zjistit vhodnou lokalitu, zajistí JAKO (zdroj informací: Kamil Konený) spolen s PMA (Šatov), termín: JU/VV : Pozvánka na turnaj Pyramidy PSO dodá do akcí na web, PMA rozešle lenm Organizátoi posunuli termín turnaje, v tomto termínu se naše družstvo bohužel nemohlo zúastnit (dovolené) JU/VV : Volejbalová prezentace Postavení v poli Pipraví RIL s PSO, termín: Termín spolené schzky bude iniciovat PSO, termín: JU/VV2006 4: Nabídka zboží za zvýhodnnou cenu (BOTAS + MOIRA nová kolekce) Viz Akci využilo 8 len, kteí objednali zboží v celkové ástce cca 8100 K od Moiry, 1920 K od Botasu. Zboží od Moiry pišlo a Zbývá dodat ješt nkteré zboží.

4 Zbytek dodávky od Moiry dorazil dne Nabídky od firmy Botas využil ješt další len, zboží dorazilo dne (ástka 989 K) JU/VV2006 6: lenské prkazy Je nutné vyrobit lenské prkazy pro: 1) Nové leny: Nováková Miroslava, Hemánková Dana 2) Nové leny VV: Novák Filip (zdarma) 3) Staré leny VV: Jaroslav Musil (zdarma) Textové informace v MIS Pvodní urgence byly zatím neúspšné (dovolená Itálie) Urgenci zajistí PMA, podá zprávu VV, termín: JU/VV2006 7: Vizitky pro nové leny VV Je nutné zajistit vizitky pro nového lena VV Filipa Nováka Grafické podklady zpracovány a náhled vizitky je pílohou zápisu 7/2006 ze dne 22. ervna 2006 Pokusit se u firmy SYDOKON domluvit tisk na kvalitnjší papír (vyšší gramáž) Tisk u firmy SYDOKON zajistí Kamil Konený Grafické podklady zaslány do tiskárny Informaci o stavu zakázky zjistí a pevzetí zboží zajistí KKO, termín: JU/VV : Akce Pomozte dtem Pro úspch akce jí ješt prodloužíme/zopakujeme Viz Dne objednáno dalších 16 triek, 7 magnetek a 1 klíenka, zboží nemají na sklad, bude dodáno v nejbližším možném termínu, zajistí Jika Souková Zboží stále nedodáno, další urgenci zajistí Jika Souková, termín: JU/VV : Problémy s y v domén maestroclub.cz V poslední dob se množí problémy s maily (odesílání, pijímání, ) Napsán ový dotaz na dne a potom znovu , na bylo odpovzeno dne Na základ výše uvedeného jsme pešli k jinému poskytovali viz bod JU/VV2006- a dále ešíme problémy se spoleností superhosting.cz formou reklamace služeb, zajistí Petr Souek, termín: Se spoleností dále ešíme získání pesunutých do archivu, zajistí Petr Souek, termín: JU/VV : Kolovratské granty Do grantového ízení jsme podali pihlášku s projektem Bruslení pro dti a mládež s požadavkem na píspvek ve výši 6000,-K Dle usnesení. 25/2006 kolovratského zastupitelstva (viz ) nám byl piznána dotace v plné výši tj. 6000,-K Podepsání darovací smlouvy s M (pí Vítková) zajistí Petr Souek, termín: Zamluvení stadiónu v íanech (pípadn pouze zjištní možnosti rezervace), zajistí FNO ve spolupráci s Hankou Novákovou, termín: Peníze pišly na bžný úet klubu dne

5 JU/VV : Poštovní schránka na poštu MAESTRO CLUBU S majitelem nemovitosti domluveno finální ešení ve form zdného kastlíku. S jeho výstavbou pomohou lenové klubu Petr a Miroslav Souek, Kamil Konený. Finann se na výstavb bude podílet majitel nemovitosti, který bude vystavnou schránku využívat i pro svoji soukromou poštu (nejspíše bude vybudován samostatný vhoz) Realizace závisí na poasí a asových možnostech majitele nemovitosti JU/VV : Možná diferenciace len volejbalového oddílu na A a B zpracujeme materiál k možnému rozdlení stávajících volejbalových trénink na A a B, zpracuje Radana Ilenková, termín: volejbal Kolovrátek, stejná cena pro A a B (zpoátku dotováno klubem, pokud bude málo hrá A), burza AVL, burza hrá volejbal.cz, doba v nedli 18:00 21:00, pijímání hrá : pozvání na trénink A, následn nabídka do A a B, nábor hrá (do A i B), sezení / schzka všech hrá ohledn možnosti rozdlení na A a B. Jednoznan ano od zimní sezóny nedle 2x1,5hod zamluvíme v tlocvin, od zimní sezóny zrušíme tvrtení volejbal, v letní sezón : nedle beach (przkum zájmu náhodn / pravideln), tvrtek beach pravideln (nejspíš elákovice) zamluvení tlocviny nedle 18:00 21:00, zajistí JAKO, termín: dne odeslána SMS s potvrzením, že bychom chtli 3hodinový blok zatím bez odpovdi Základní dokument pipraven a rozeslán lenm s možností reakce, další informace na osobní schzce (pelom srpna / záí) Vyhodnocení odpovdí na , zajistí PMA s RIL, termín: JU/VV : Umístní medicinbal Zmení medicinbal (šíka, hloubka cca 30 cm, výška cca 27 cm, obvod cca 90 cm) Skíku na medicinbaly je možné umístit v pánské šatn jako nástavec nad naše stávající dv plechové skíky Velikost skíky musí být 54 x 60 x 30cm, což by se nad plechové skíky mlo vejít (velikost horní ásti je 56x62cm) Mezi leny se bohužel skíku podobných rozmr nepodailo zajistit Skíku vyrobíme svépomocí, zajistí PSO, termín: JU/VV : Projekt na venkovní hišt (antuka) v Kolovratech Pokusit se zajistit na VUT, Fsv formou semestrální práce, mžeme nabídnout finanní odmnu prvním tem nejlepším pracím (nabídnout ceny v hodnot 3000,- K tzn. 1500, 1000, 500,-K), zajistí Petr Souek JU/VV : Sponzoring od eské Pojišovny pí Fialová nám podá podrobnjší informace po návratu obou stran z dovolené Budeme iniciovat schzku, které se zúastní z naší strany dva lenové VV, zajistí PSO, termín: JU/VV : Zmna sídla a limit pro pímé bankovnictví u bžného útu RaiffeisenBank JKO zjistí bližší informace k denním limitm ke kart a k píkazm Dne zaslán se žádostí o schzku, zatím bez odezvy Budeme žádat zmnu limit pro výbr z bankomatu, pro platbu u obchodníka a pro pevod penz v rámci internetového bankovnictví na cca. 25tisíc týdn ve všech oblastech a 50tisíc týdn dohromady JU/VV : Zooadopce

6 Pišly informace k Zooadopci (fotografie svenc, certifikáty, rodinné vstupenky, ) V seznamu sponzor na webových stránkách jsou již informace zapsány správn Zjistit zaslání volných vstupenek za adopci, zajistí JKO, termín dne by mly být odeslány náhradní vstupenky Po obdržení vstupenek zajistíme prohlídku pražské Zoo (o víkendu) zejména pro leny klubu, kteí pispli na adopci, zajistí JKO, termín: JU/VV : Sponzoring Reklama: 1) Sydokon (Konený Kamil) JU/VV2004 1: Bowlingový tým dresy Diskutována možnost zakoupení dres pro leny bowlingového tým. Navržena možnost ešení formou klubových nášivek na námi zakoupená trika (vyšší gramáž) Provést poptávku u firem Lambeste, Xfer, na možnost odebrání polokošil (bílé / modré), triek pro poteby bowlingového týmu a jako reklamní pedmty. Poptávka odeslána viz bod zápisu JU/VV Hrái bowlingového týmu mají požadavek na polokošile: prsní kapsika (kapsika na levém adru) Na zakoupená trika necháme vyrobit nášivky od firmy Sportkontakt, jejichž pipevnní na trika provedeme sami. Nášivky s naším logem (velikost 6,5x4cm) od firmy Sportkontakt: 1) Dne objednáno 50ks vytkávaných výšivek (1190, ,- = 4760,- K) u firmy Sportkontakt 2) Na výšivky obdržíme slevu 2250,-K za reklamaci teplákových souprav tzn. doplatíme cca. 2510,-K 3) Výšivky budeme používat na dresy, reklamní trika, klubové tašky, 4) Dodání výšivek bude zaátkem ervence výšivky dorazily dne ) Zjišována možnost tisku nápisu v jedné barv o velikosti 1cm (použito nejdíve na bowlingové dresy), cena tisku je 21,-K bez DPH (25,-K s DPH) do 25ks, 16,-K (19,-K) do 50ks, 12,-K (14,-K) do 200ks, atd. + píprava tisku a grafiky pro jednu barvu : 516,- K (614,-K) Jako bowlingové dresy jsme vybrali trika od firmy XFER variantu POLO SHIRT COMBI 0115, barevná kombinace bílá s modrobílým límekem (B10), katalog str. 67 Nabídka viz nabídku na nákup bowlingových dres využilo 11 len, kteí si objednali 18 triek trika dodána dne celkem 20 ks (2 trika jsou rezevní) Zboží dorazilo (trika + nášivky), zajistíme pipevnní nášivek a reklamní potisk (tisk offset tmav modrou barvou v barv triek) u firmy Sportkontakt, zajistí PMA, termín: Pokusíme se domluvit možnost trvalé archivace šablony, rádi bychom zde tiskli i další zakázky, zajistí PMA JU/VV2004 2: Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: sobota 16. záí 2006 Termín u TJ Uhínves zamluven, cena za pronájem celého areálu iní na celý den 1 000,-K Plakát grafický návrh, zajistí PMA, termín: Zízení speciálních webových stránek k akci (podobn jako k DD2006), zajistí PSO, termín:

7 Grafický návrh horního banneru na web (poítat s reklamním proužkem 470x78px), zajistí PMA, termín: Oberstvení, rozhodí, léka, zajistí PMA, termín: Týmy (max. 12 tým + 2 náhradníci): rozeslat pozvánky po zízení webových stránek, zajistí JKO Náš tým (nominace), zajistí PMA, termín: viz zajištní cen pro turnaj (ceny pro všechny týmy), PMA se pokusí zajistit víno (12lahví) ze Šatova, termín: Startovné 600,-K na úet (700,-K na míst) Vypracovat a podat projekt na MHMP (spolupoadatelství hl.m. Prahy), zajistí JKO a PSO, termín: JU/VV2004 3: Letní voda 2006 Termín: pátek sobota viz viz prihlasky.html K dnešnímu dni pihlášeny 4 posádky (+1 dorazí v prbhu týdne po vlastní ose) eka: Berounka Dopravu TAM a ZP T 4 lodí, zajistí JKO Projekt Sportuj s námi Klub hradí lenm dopravu, nelenové zaplatí podíl na doprav Pipravit itinerá cesty, zajistit lovka na odvoz (Vráa) Vyútování akce, provede JKO, termín: lánek do kroniky, zajistí PSO, termín: JU/VV2004 4: Grafik V obecné rovin diskutována problematika grafika, který by pro klub zpracovával grafické materiály (pozvánky, plakáty, ) Cena za zpracování: 500,-K bez DPH / 1 hodina, pracnost plakátu cca. 1-2hod. JU/VV2004 6: Nabídka od firmy kluzišt 21. století V pondlí probhla schzka s panem Tublem. Za náš klub se jí zúastnili Petr Majer, Petr Souek, Hana Nováková a Filip Novák. Bylo domluveno, že po instalaci prvního kluzišt v Praze (oblast Nuslí, nkdy na zaátku ervna) nás bude pan Tubl kontaktovat s možností vyzkoušení tohoto kluzišt. Na základ této zkoušky se dále rozhodneme na zpsobu spolupráce. JU/VV : Nabídka spolupráce em k nám dorazila nabídka na spolupráci s paní Marcelou Borgesovou (relaxaní cviení pro ženy, ) Na spolené schzce v pátek , které se za náš klub zúastnil Petr Souek a Petr Majer, jsme se domluvili na možnostech spolupráce, která pichází v úvahu od jara 2007 po pisthování pí Borgesové do Kolovrat. Na podzim letošního roku provedeme przkum trhu mezi obany Kolovrat (byl-li by o toto cviení zájem) a przkum tlovýchovných zaízení, kde je možné cviit. Cviení by mohlo probíhat 2x týdn v ideálním potu 20 cvienek. Cena instruktorky je 150,- 180,-K. Na konci letošního roku bychom mohli udlat také ukázkovou hodinu zdarma. V záí oslovit pí Borgesovou, zda-li její zájem stále trvá (spolen se žádostí o zaslání njakého letáku), zajistí PSO, termín:

8 JU/VV : Spolupoádání dtského dne v Kolovratech v roce 2006 Dtský den Akce probhla lánek o akci viz Hodnotící schzka organizátor probhla ve stedu v 19:00 v Kolovratské Rycht, za náš klub se zúastnili: Petr Souek, Kamil Konený a Jana Konená ešili se pípravy dalšího roníku, Klubko již píští rok nehodlá být hlavním organizátorem, my jsme nabídli možnost se této innosti ujmout (po prodiskutování ve VV), dále se ešili možnosti podání grantových pihlášek atd. Zárove jsme dostali nabídku na možnost podílet se na cyklistickém závodu v Kolovratech, který bude poádat Klubko nkdy koncem srpna JU/VV : Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 Termín sobota , doba 8:00 20:00 Akce probhla lánek o akci viz Faktura za pronájem tlocviny zatím nezaslána ( em kontaktována pí Plasová, SÚZ), zatím bez odezvy Zaslat dotaz na katedru mapování a kartografie, zda-li již dorazila faktura za pronájem haly, zajistí PSO, termín: Pro redakci asopisu Zemmi vyrobena stránka s fotkami všech tým viz zárove do redakce zaslány fotky v pvodním rozlišení, Zemmi pipravuje lánek o turnaji JU/VV : Kulturní vyžití našich len Nap. návštva spolené sauny, bazénu, ZOO, Botanické zahrady, divadla,. Možnost celodenního výletu s doprovodným programem (obd, prohlídka msta) rozmyslí všichni lenové VV Pípadná iniciativa z ad len je vítána, len, který akci vymyslí, oznámí tento svj zámr VV, který následn zajistí (v pípad souhlasu s akcí) její prezentaci pro lenskou základnu ( , www, sms, ) JU/VV : Další schze výkonného výboru probhne zaátkem záí Dlouhodobé úkoly: DU/VV2004 3: Orientaní bh v okolí Ondejova Dle sdlení Jakuba Kosteleckého, který bude koordinátorem celé akce, bude zaazena do plánu innosti na rok Zaslat Jakubovi Kosteleckému s dotazem na pokraující realizaci této akce, zajistí PMA, termín: Zapsal : Petr Souek V Praze dne

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 13. 5. 2006 19:15 0:15 Účast: Omluven: Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing. Majer Petr Ilčenková Radana Novák Filip Hosté: Nováková

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 09_svv_03_zapis.doc Termín: Pondělí 9.3.2009 19:00-22:00 Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha 10 Petrovice Účast: Hosté: Konečná Jana, Ing. Souček

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 07_svv_12_zapis.doc Termín: Čtvrtek 6.12.2007 20:30 22:00 Místo konání: u Jany Konečné, Praha Kolovraty Účast: Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing.

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondělí 14. února 2005 19:00 1:15 Účast : Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing. Majer Petr Musil Jaroslav Omluven: Hosté: Radana Ilčenková

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Neděle 20. března 2005 10:00 17:30 Účast : Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing. Majer Petr Musil Jaroslav Omluven: Hosté: Ilčenková Radana

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondělí 7. března 2005 19:00 0:15 Účast : Souček Petr, Ing. Konečná Jana, Ing. Majer Petr Omluven: Musil Jaroslav Hosté: Radana Ilčenková

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více