OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013"

Transkript

1 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota ) Stavní stánku: Píprava: od , podle poteby i od hod. Balení stánku: od , dle poteby i od hod. Kontaktní osoba: Jitka Svobodová, tel , Marcela Zahálková, tel , Vystavovatelé: firmy zamené na poskytování všech služeb spojených se svatbou Audio a video svatebních obad (fotograf, svatební alba) Catering, ubytování asopisy, katalogy, portály Hudba Kvtinový servis, dekorace, aranžérské práce Organizace svateb, svatební koordinátor Prádlo Pjovny aut (limuzíny, koáry) Styling (make-up, úesy, nail design) Svatební cesty (cestovní kanceláe) šaty, módní doplky, obuv Svatební dorty, cukroví Svatební oznámení, pání, menu, pozvánky ke stolm Šperky, snubní prsteny Víno, barmanská show Další plánovaný poet: vystavovatel

2 Návštvníci: Vaše cílová skupina - budoucí nevsty a ženichové, osoby úzce spojené s organizací a pípravou svatby (rodie,...). Oekává se cca 1000 návštvník. Mediální podpora: * reklama v médiích a na svatebních portálech, v tisku (novinách a asopisech, atd.) * plakáty a letáky Pi vstupu do zámku obdrží návštvníci propaganí materiály vystavovatel v dárkové tašce. Katalog vystavovatel se sestavovat nebude, návštvníci pi píchodu dostanou pouze seznam s kontakty. ORGANIZACE 1) TECHNIKA Technická asistence zámku Karlova Koruna bude k dispozici v pátek od 18:00 do 20:00. A v sobotu od 7:30 do 9:30 hodin. 2) ZABEZPEENÍ Zabezpeení vystavovatelských prostor (krom veletržních hodin) bude zajištna. 3) UMÍSTNÍ Vystavovatelé budou rozmístny dle uvážení organizátora veletrhu. Plánky budou rozeslány vystavovatelm nejpozdji do konce srpna 2013.

3 CENOVÉ PODMÍNKY!"###$%& '()*'+,-./0% Typ A 500,- K místo pro 1 stl a 2 židle - pjení zámeckého inventáe ZDARMA /židle, stoly, ubrusy pouze kulaté, do vyerpání zásob/ Typ B 1.500,- K ½ salonku v prvním pate zámku (trojúhelník o velikosti cca 4,5 x 4,5 x 6,5 m menší strany u zdi, prchozí ulika u nejvtší strany) - pjení zámeckého inventáe ZDARMA /židle, stoly, ubrusy pouze kulaté do vyerpání zásob /

4 Typ C 3.000,- K Celý salonek v prvním pate zámku (tverec o velikosti cca 6 m x 6 m prchozí ulika uprosted) ZÁMECKÁ SVATBA - pjení zámeckého inventáe ZDARMA /židle, stoly, ubrusy pouze kulaté do vyerpání zásob / '()*'+,-./0123 Typ D 300,- K Místo na nádvoí zámku (tverec o velikosti 3 x 3 m nutný vlastní inventá) Typ E 100,- K Místo na nádvoí zámku pro pjovny aut (limuzíny, koáry)

5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,44*/454678/&9:;)*81 Vložení propaganího materiálu do tašky Materiály je nutné dodat nejpozdji do. (pro vystavovatele zdarma) 500,- K Banner (2 m x 80 cm) 1.000,- K Vedení Vaší firmy na webových stránkách zámku (pro vystavovatele zdarma) 500,- K DLEŽITÁ UPOZORNNÍ >= A",3 22B A$?2?22 ><" Svatební veletrh je uren pro širokou veejnost, má tedy maloobchodní charakter. Vystavované zboží je možné zárove prodávat. Poplatek musí být zaplacen vas dle termínu splatnosti uvedeném ve faktue. Ta bude vystavena po obdržení závazné pihlášky. Fakturu za prostory vystavuje organizátor akce. Upozorujeme, že NENÍ PLÁTCE DPH. Vyplnné pihlášky je možné zasílat em nebo poštou. Bez souhlasu technika i jiného zástupce zámku nelze v jakýchkoliv prostorách zámku zavšovat i lepit nic na zdi ani na strop! V prbhu veletrhu není dovoleno v prostorách zámku kouit. Vystavovatel má právo propagovat své služby pouze na svém stánku. Cena pro spolu vystavovatele je 1.000,- K. Vystavovatel si uvdomuje rozsah návštvní doby a zavazuje se ji dodržovat (poátek i konec).

6 ORGANIZANÍ PODMÍNKY 1. Poadatel Poadatel akce je, Komenského 5, Chlumec nad Cidlinou, IO: , DI: CZ zástupce Martina Kubešová, editelka kulturních památek Organizátor akce je, Chudeice 70, Chlumec nad Cidlinou,, DI: CZ zástupce - Jitka Svobodová, jednatel 2. Pihláška Pihlášky zasílejte organizátorovi akce na vztah vzniká potvrzením závazné pihlášky k úasti na výstav. Pijetí pihlášky oznámí organizátor vystavovateli em. 3. Platební podmínky Na platbu za pronájem výstavní plochy a služby uvedené na pihlášce k úasti obdrží vystavovatel fakturu, jejíž úhrada musí být provedena do data splatnosti. U služeb, jejiž výše není pedem známa, provede poadatel vyútování dodaten. Bez úhrady zálohové faktury není možné se jako vystavovatel zúastnit - prosíme o pedložení dokladu o platb u prezence. Pi prodlení s úhradou faktury je poadatel oprávnn útovat úrok z prodlení 18% a smluvní pokutu 100,-K za každou upomínku. 4. Pidlení plochy Poadatel má právo rozhodovat o umístní expozic ve výstavních prostorách a pop. z prostorových i technických dvod objednanou výstavní plochu pemístit i zkrátit. Služby, které si vystavovatel zajišuje sám nebo objedná jiné firmy, je nutné koordinovat s pípravnými pracemi poadatele. Ztvárnní a provoz expozice nesmí omezovat okolní expozice. Pidlená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv tetí osob. V prbhu výstavy provede poadatel kontrolu skutené rozlohy expozice. Zjištný nadrozmr je vystavovatel povinen doobjednat a doplatit, nebo bez odkladu snížit rozsah expozice na objednanou rozlohu. 5. Ztráty a pojištní Poadatel zajišuje ostrahu objektu v dob, kdy je výstava uzavena. Poadatel neodpovídá za ztrátu, zniení i poškození exponát, zaízení stánku i jiného majetku vystavovatele, bez ohledu na to, zda se zniení i jiné poškození stalo ped zahájením, bhem, i po skonení výstavy. Vystavovatelé mohou uzavít pojistku a sjednat zvláštní ostrahu expozice. 6.Stornovací poplatky V pípad neúasti bude vystavovateli útován stornovací poplatek. V dob od potvrzení pihlášky do 15 dn ped zahájením výstavy iní výši registraního poplatku, v dob od 15 dn do 5 dn ped zahájením výstavy iní 50% z celkové ceny objednávky a v dob od 5 dn a kratší ped zahájením výstavy vetn neúasti na výstav samotné 100% celkové ceny objednávky. Ohlášení neúasti se oznamuje písemnou formou, rozhodným dnem je den doruení poadateli. 7. Závrená ustanovení Vystavovatel mže uplatnit reklamaci nejpozdji do skonení posledního dne výstavy, jinak jeho právo zaniká. V pípad, že poadatel nemže v dsledku jím nezavinných okolností (,,vis maior"- nap. živelná pohroma, epidemie, úední zákaz apod.) zahájit výstavu, i zajistit smluvenou dobu trvání výstavy nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdlí tuto skutenost ihned vystavovateli, kterému tímto nepísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Poadatel je oprávnn zadržet již vystavovatelem zaplacenou ást plateb na úhradu vynaložených náklad. Veškeré závazky poadatele, které vyplývají z uzavené smlouvy o úasti vystavovatele na výstav, v tomto pípad zanikají. Odesláním pihlášky poadateli vystavovatel dává souhlas se zasíláním obchodních sdlení na adresy elektronické pošty. Tento souhlas lze písemn odvolat.

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně Příloha č. 3 návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2012 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona 513/1991 Sb. - obchodní zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více