Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, F. Cívela, Ing. arch. K. Koláček, Z. Ohnoutek, MUDr. K. Pavelka, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský Ověřovatel: Ing. arch. K. Koláček Hosté: Ing. Bc. Z. Sukupová, Ing. L. Náplava, Ing. M. Forst, S. Kozmíková, DiS., Ing. M. Chrástová, Mgr. M. Černotová, D. Mikošková, Ing. I. Šlíma Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna programové nabídky NTV cable omezení analogového vysílání 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. poskytnutí dokumentů společnosti NTV cable s.r.o. zastupitelkám města 3. Schválení dodavatele plynu pro společnost NBTH, s.r.o. na rok Dodatek č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 5. Ekonomický rozbor nakládání s odpady ve městě Napajedla v roce 2014 a návrh ceníku výše úhrad za svoz a likvidaci odpadů pro rok Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa 7. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla Oprava fasády budovy České spořitelny 8. Odprodej nepotřebného materiálu 9. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. 10. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla 11. Změna návrhu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla 12. Žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,Bergama 54 RD 13. Návrh společnosti SYGNUM s.r.o. na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla 14. Žádost o prodej části pozemku p.č. 461/7 pro stavbu Rozšíření prodejny LIDL Napajedla 15. Zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby Nový Klášter muzeum III.etapa

2 2 16. Stav finančních prostředků města k Žádost o převedení nevyužitých finančních prostředků z dotace Města Napajedla v roce 2014 na rok Návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím na rok 2015 z rozpočtu města 19. Úpravy rozpočtu města rozpočtová opatření č. 1 až Informace o výsledku provedené veřejnoprávní kontroly 21. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Napajedla pro školní rok Schválení termínu a místa pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí v Mateřské škole Napajedla pro školní rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku vyřizování stížností, petic, podání a žádostí za rok Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 26. Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne Plán činnosti klubů důchodců na rok Členství města ve sdruženích 29. Zpracování auditu městské policie 30. Program zasedání zastupitelstva města dne 25. února 2015 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Reakce L. Lompejové na usnesení rady města 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. K. Koláček. 3. Zápis z jednání dne 21. ledna 2015 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s návrhem změny programové nabídky usnesením č. 5/78/2015

3 3 změnu programové nabídky spočívající ve vypnutí analogového vysílání, vyjma programů ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, Infokanál, Nova Cinema, Prima Cool, TV Barandov a spuštění tří multiplexů DVBC v omezené nabídce b) pověřuje Ing. L. Náplavu, jednatele společnosti NTV cable s.r.o. aktualizací programové nabídky NTV cable s.r.o. a předložením nové cenové kalkulace programové nabídky NTV cable s.r.o. Termín: 30. dubna 2015 c) ukládá Ing. L. Náplavovi, jednateli společnosti NTV cable s.r.o. vytvořit prezentaci společnosti NTV cable s.r.o. a předložit ji na jednání zastupitelstva města Termín: 25. února 2015 Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:30 hodin přišel MUDr. K. Pavelka, přítomno 7 členů rady města. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s žádostí o poskytnutí dokumentů zastupitelkám města Napajedla a usnesením č. 5/79/2015 schvaluje předložení dokumentů k nahlédnutí v tomto rozsahu: - předložení fakturačních údajů při pokládce chrániček na ulici Komenského Sever, součinnost s pokládkou veřejného osvětlení - výpisy nákladů NTV cable s.r.o dle analytické výsledovky Termín: 25. února 2015 Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0 3. Rada města Napajedla projednala Nabídku na dodávku zemního plynu pro společnost NBTH, s.r.o. na období 2016 od společnosti RWE a usnesením č. 5/80/2015 dodávky plynu od společnosti RWE na rok 2016 za cenu 621,8 Kč/MWh b) pověřuje Ing. M. Kozmíka, jednatele společnosti NBTH, s.r.o. podpisem akceptačního protokolu Termín: ihned 4. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým Dodatkem č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 uzavřené mezi Energetikou Chropyně, a.s. a Městem Napajedla dne a usnesením č. 5/81/2015 Dodatek č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 senergetikou Chropyně, a.s. dle návrhu v příloze č. 2

4 4 b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem dodatku Termín: 13. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženým ekonomickým rozborem nakládání s odpady města Napajedla v roce 2014 a s návrhem ceníku výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Napajedla pro rok 2015 a usnesením č. 5/82/2015 a) bere na vědomí ekonomický rozbor nakládání s odpady města Napajedla za rok 2014 b) bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne c) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Napajedla pro rok 2015 d) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit návrh ceníku výše úhrad pro rok 2015 k projednání zastupitelstvu města dne e) souhlasí se snahou komise ŽP vést a rozvíjet veřejnou diskuzi na téma Tvorba směsného komunálního odpadu a hledání dalších cest k jeho důslednějšímu třídění Termín: průběžně 6. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa a usnesením č. 5/83/2015 smlouvu o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na provedení akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa za cenu ,00 Kč vč. DPH b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa Termín: 15. února 2015 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 30. dubna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny a

5 5 usnesením č. 5/84/2015 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny za cenu ,00 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny Termín: 13. února 2015 d) ukládá zajistit realizaci akcí Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala návrh na odprodej nepotřebného materiálu betonových panelů a usnesením č. 5/85/2015 odprodej 4 ks opotřebených betonových panelů pro Rybářský spolek Napajedla Spytihněv za cenu 100,00 Kč vč. DPH/ks b) ukládá sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit prodej materiálu Termín: 31. března Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akcí Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. a usnesením č. 5/86/2015 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje - Smlouvu o dílo se společností Techem, spol. s r. o. za cenu ,00 Kč vč. DPH na provedení akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. dle návrhu v příloze č. 1

6 6 - Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě se společností Techem, spol. s r. o. na akci Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. za cenu ,00 Kč vč. DPH dle návrhu v příloze č. 2 c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smluv se společností Techem, spol. s r.o. Termín: 16. února 2015 d) ukládá - zajistit realizaci akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. Termín: 31. srpna 2015 Ing. M. Kozmíkovi, jednateli společnosti NBTH, s.r.o. - zajistit plnění akce Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. Termín: průběžně 10. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. a usnesením č. 5/87/2015 vyhodnocení nabídky na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností INEL trend s.r.o. na provedení akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. za cenu ,00 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností INEL trend s.r.o. Termín: 9. února 2015 d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 20. dubna Rada města Napajedla se seznámila s předloženou změnou návrhu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla a usnesením č. 5/88/2015 předloženou změnu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla včetně příloh č. 1 7

7 7 b) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6477/5 o výměře 37,5 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky před restaurací Baltaci č. p. 212 s jejím provozovatelem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, celoročně od c) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 402/3 o výměře 25 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u Hospody u Jima č. p s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od d) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku st. p. č. 136/1 o výměře 38 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u Hospůdky Blatnická v domě č. p. 94 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od e) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6482/2 o výměře 6 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u vinárny Na Kapli v domě č. p. 86 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od f) vyhlašuje záměr nájmu částí pozemků p. č. 6478/11 a p. č. 6478/17 o celkové výměře 15 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u domu č. p. 66 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od g) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6478/1 o výměře 30 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u domu č. p. 103 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od h) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 o výměře 333 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u č. p. 387 Návštěvnické centrum I. s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od ch) vyhlašuje - záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 a p. č. 101/1 o celkové výměře 104 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 a p. č. 101/1 o celkové výměře 81 m 2 v k. ú. Napajedla k podnikatelským účelům, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od vše u č. p. 387 Návštěvnické centrum II. s jeho provozovatelem i) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 2120/2 o výměře 19,25 m 2 v k. ú. Napajedla k podnikatelským účelům provozování prodejního stánku v ulici na Lánech s jeho provozovatelem, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od j) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města - zajistit činnost orgánů a organizací města Napajedla v souladu se schválenými zásadami

8 8 - informovat nájemce o nově schválených Zásadách - zajistit vyhlášení záměrů a následné vypracování nových smluv dle schválených zásad Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla - zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce po dobu 15 dnů Termín:23. února Rada města Napajedla projednala žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla, Bergama 54 RD a usnesením č. 5/89/2015 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Bergama 54RD na pozemcích p. č a 1540/1 v k. ú. Napajedla vdélce cca 36 m, na dobu neurčitou, za cenu za uložení kabelu 100,00 Kč/m 2 a za umístění 1 kabelové skříně 50,00 Kč bez DPH; k celkové ceně bude připočtena DPH dle platné sazby daně b) schvaluje Smlouvu č.: /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu v příloze č. 6 d) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadateli - zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Termín: 27. února 2015 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit Dodatek č. 2 k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února Rada města Napajedla projednala návrh společnosti SYGNUM, s.r.o. na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla a usnesením č. 5/90/2015 a) vyhlašuje záměr pachtu pozemků uvedených vpřiloženém soupisu pozemků (viz příloha č. 2) o celkové výměře m 2 vk. ú. Napajedla společnosti SYGNUM, s.r.o. ve výši 1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků, za cenu 974 Kč/ha/rok, dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, s účinností od na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do příslušného roku; celkový roční pacht činí 4.642,00 Kč

9 9 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ - zajistit zveřejnění záměru pachtu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 23. února předložit materiál na jednání rady města Termín: 18. března Rada města Napajedla projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 461/7 pro stavbu Rozšíření prodejny LIDL Napajedla a usnesením č. 5/91/2015 a) vyhlašuje záměr budoucí směny části pozemku st. p. č o výměře cca 2 m 2 ve spoluvlastnictví Jiřího Dvořáka a Radka Zouhara za část pozemku p. č. 461/7 o výměře cca 2 m 2 ve vlastnictví města Napajedla za účelem umístění stavby Rozšíření prodejny LIDL formou smlouvy o smlouvě budoucí směnné pod podmínkou, že předmětné části pozemků nebudou před uzavřením směnné smlouvy zatíženy věcnými břemeny, zástavními, předkupními či jinými právy a bude plně akceptováno stanovisko architekta města Ing. arch. Bergmana k projektové dokumentaci stavby Rekonstrukce prodejny LIDL ; pro účely směny jsou si pozemky cenově rovny; pozemek p. č. 461/7 je zatížen věcnými břemeny zapsanými ve veřejném seznamu na LV č ; pozemek st. p. č je zatížen věcným břemenem, zástavním a předkupním právem b) vyhlašuje záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 461/7 o výměře cca 159 m 2 majitelům domu č. p za účelem umístění stavby Rozšíření prodejny LIDL za cenu 1.100,00 Kč/m 2 dle znaleckého posudku Ing. Lubomíra Kostky ze dne formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, pod podmínkou, že bude plně akceptováno stanovisko architekta města Ing. arch. Bergmana k projektové dokumentaci stavby Rekonstrukce prodejny LIDL ; pozemek p. č. 461/7 je zatížen věcnými břemeny zapsanými ve veřejném seznamu na LV č ; před uzavřením kupní smlouvy budou věcná břemena týkající se předmětné části pozemku odstraněna c) doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o budoucí darovací smlouvě uzavřené se společností LIDL Česká republika v.o.s. dne ; tímto dodatkem by se z předmětu budoucího daru ve výše uvedené smlouvě a následně dodatku č. 1 vypustilo věcné břemeno stání pro nákupní vozíky ; ostatní ujednání zůstávají beze změny d) schvaluje zánik věcného břemene se společností LIDL Česká republika v.o.s., spočívající ve zrušení věcného břemene pro umístění a užívání stání pro nákupní vozíky na části pozemku p. č. 461/7 v k. ú. Napajedla věcné břemeno F dle geometrického plánu č /2009 pod podmínkou uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o budoucí darovací smlouvě uzavřené se společností LIDL Česká republika v.o.s (usnesení bod c) e) schvaluje zánik věcného břemene se společností P E G A S II. spol.s r.o. spočívající ve zrušení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p. č. 461/7 ve vlastnictví Města Napajedla, které bylo zřízeno za účelem přístupu osob a příjezdu tělesně postižených osob k rampě vstupu do objektu č. p. 115 pro společnost P E G A S II. spol.s r.o. na dobu neomezenou;

10 10 důvodem zrušení věcného břemene je změna majitele objektu č. p. 115, na něhož se toto věcné břemeno nevztahuje f) schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene se spol. LIDL Česká republika v.o.s. v předloženém znění dle přílohy č. 17 g) schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene se spol. P E G A S II. spol.s r.o. v předloženém znění dle přílohy č. 18 h) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadatelům Termín: 15. února zajistit vyhotovení návrhu smluv Termín: 25. února 2015 Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla - zajistit zveřejnění záměrů směny a prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. února 2015 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit žádosti k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února 2015 i) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smluv o zániku věcného břemene Termín: 20. března Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby Nový Klášter muzeum III.etapa a usnesením č. 5/92/2015 předloženou výzvu, zadávací a kvalifikační dokumentaci vč. všech náležitostí na akci Nový Klášter muzeum III.etapa v předloženém znění viz příloha č. 1, 2, 5 b) schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníků dle předloženého návrhu viz příloha č. 3 c) schvaluje 5 zhotovitelů k podání nabídky v souladu s 38 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle předloženého návrhu viz příloha č Rada města Napajedla se seznámila s přehledem stavu finančních prostředků na účtech města k a s předběžným výsledkem plnění rozpočtu na rok Rada města Napajedla projednala návrh na čerpání nevyužitých finančních prostředků z dotace města Napajedla z roku 2014 na rok 2015 a usnesením č. 5/93/2015 využití finanční částky ,00 Kč z rozpočtu na rok 2014 k čerpání v roce 2015 pro M2M, o. s.

11 11 b) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 28. února Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím a na sociální služby na rok 2015 z rozpočtu města a usnesením č. 5/94/2015 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančních příspěvků dle návrhu v příloze č. 1 a příloze č. 2 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhů v příloze č. 3 c) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Napajedla Termín: 25. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem změn v rozpočtu města na rok 2015 a usnesením č. 5/95/2015 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 1 až 3 dle návrhu v příloze č. 1 b) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit změny rozpočtu k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února Rada města Napajedla se seznámila s výsledkem provedené veřejnoprávní kontroly. 21. Rada města Napajedla se seznámila s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 a bere je na vědomí. 22. Rada města Napajedla se seznámila se stanovením termínu a místa pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Napajedla pro školní rok a usnesením č. 5/96/2015 schvaluje Mateřské škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizaci: - termín vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání od 8:30 hodin do 16:00 hodin - místo pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v kancelářích v budovách A a B mateřské školy

12 Rada města Napajedla se seznámila s předloženou Výroční zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 a usnesením č. 5/97/2015 Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění výroční zprávy Termín: 10. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženou výroční zprávou města o vyřizování stížností, petic, podání a žádostí za rok 2014 a bere ji na vědomí. 25. Rada města Napajedla projednala žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a usnesením č. 5/98/2015 a) souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne b) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení rozhodnutí rady města žadateli Termín: 13. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 3 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne 6. ledna 2015 a plánem práce SOZ na 1. pololetí Rada města Napajedla se seznámila s Plánem činnosti Klubu důchodců vnapajedlích na rok 2015, Plánem činnosti Klubu důchodců při DPS 90 na rok 2015 a Plánem činnosti Klubu aktivních seniorů (KAS) I. pol. r Rada města Napajedla se seznámila s přehledem aktuálního členstvím města Napajedla ve sdruženích. 29. Rada města Napajedla se seznámila s předloženými nabídkami na provedení auditu Městské policie Napajedla a usnesením č. 5/99/2015 a) žádá o spolupráci Lucii Lompejovou, zastupitelku města

13 13 ve věci auditu městské policie, týkající se zajištění nabídek na jeho zpracování Termín:16. února 2015 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ sdělit žádost rady města L. Lompejové Termín: ihned 30. Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3, které se bude konat ve středu 25. února C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé Rada města Napajedla se seznámila s dopisem L. Lompejové reagujícím na usnesení rady města. 2. Závěr Další jednání rady města proběhne 18. března Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:30 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová starostka Zbyněk Ohnoutek místostarosta Ing. arch. Kamil Koláček ověřovatel

14 14 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Ing. arch. Kamil Koláček Zbyněk Ohnoutek MUDr. Karel Pavelka Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský 1 A A A A A A A 2 A A A A A A N 3 A A A A A A A 4 A A A A A A A 5 A A A A A A A 6 A A A A A A A 7 A A A A A A A 8 A A A A A A A 9 A A A A A A A 10 A A A A A A A 11 A A A A A A A 12 A A A A A A A 13 A A A A A A A 14 A A A A A A A 15 A A A A A A A 16 S S S S S S S 17 A A A A A A A 18 A A A A A A A 19 A A A A A A A 20 S S S S S S S 21 B B B B B B B 22 A A A A A A A 23 A A A A A A A 24 B B B B B B B 25 A A A A N N N 26 S S S S S S S 27 S S S S S S S 28 S S S S S S S 29 A A A A A A A 30 S S S S S S S

15 15 Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 6 konaného dne 18. března 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 18.01.2017 Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 18.01.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

č.411 bere na vědomí rozbor hospodaření Polikliniky Tachov za 1.Q Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 799 tis. Kč.

č.411 bere na vědomí rozbor hospodaření Polikliniky Tachov za 1.Q Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 799 tis. Kč. Usnesení 13. Rady města Tachova konané dne 27.5.2015 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 14.12.2016 Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14.12.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni:

Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni: Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 3.1.2012 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ing. Kausová I. Neomluveni:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 2. 2015 v 17 hodin v

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

98. schůze Rady města konané dne

98. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 98. schůze Rady města konané dne 22.7.2014 1530/98/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města 1. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2012/0335/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 28.05.2012

Více

12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 12. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 2.6.2011: 1. Zahájení 2. Schválení

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Výpis usnesení. z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV

Výpis usnesení. z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více