Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, F. Cívela, Ing. arch. K. Koláček, Z. Ohnoutek, MUDr. K. Pavelka, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský Ověřovatel: Ing. arch. K. Koláček Hosté: Ing. Bc. Z. Sukupová, Ing. L. Náplava, Ing. M. Forst, S. Kozmíková, DiS., Ing. M. Chrástová, Mgr. M. Černotová, D. Mikošková, Ing. I. Šlíma Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna programové nabídky NTV cable omezení analogového vysílání 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. poskytnutí dokumentů společnosti NTV cable s.r.o. zastupitelkám města 3. Schválení dodavatele plynu pro společnost NBTH, s.r.o. na rok Dodatek č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 5. Ekonomický rozbor nakládání s odpady ve městě Napajedla v roce 2014 a návrh ceníku výše úhrad za svoz a likvidaci odpadů pro rok Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa 7. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla Oprava fasády budovy České spořitelny 8. Odprodej nepotřebného materiálu 9. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. 10. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla 11. Změna návrhu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla 12. Žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla,Bergama 54 RD 13. Návrh společnosti SYGNUM s.r.o. na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla 14. Žádost o prodej části pozemku p.č. 461/7 pro stavbu Rozšíření prodejny LIDL Napajedla 15. Zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby Nový Klášter muzeum III.etapa

2 2 16. Stav finančních prostředků města k Žádost o převedení nevyužitých finančních prostředků z dotace Města Napajedla v roce 2014 na rok Návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím na rok 2015 z rozpočtu města 19. Úpravy rozpočtu města rozpočtová opatření č. 1 až Informace o výsledku provedené veřejnoprávní kontroly 21. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Napajedla pro školní rok Schválení termínu a místa pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí v Mateřské škole Napajedla pro školní rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku vyřizování stížností, petic, podání a žádostí za rok Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 26. Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne Plán činnosti klubů důchodců na rok Členství města ve sdruženích 29. Zpracování auditu městské policie 30. Program zasedání zastupitelstva města dne 25. února 2015 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Reakce L. Lompejové na usnesení rady města 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. arch. K. Koláček. 3. Zápis z jednání dne 21. ledna 2015 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s návrhem změny programové nabídky usnesením č. 5/78/2015

3 3 změnu programové nabídky spočívající ve vypnutí analogového vysílání, vyjma programů ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, Infokanál, Nova Cinema, Prima Cool, TV Barandov a spuštění tří multiplexů DVBC v omezené nabídce b) pověřuje Ing. L. Náplavu, jednatele společnosti NTV cable s.r.o. aktualizací programové nabídky NTV cable s.r.o. a předložením nové cenové kalkulace programové nabídky NTV cable s.r.o. Termín: 30. dubna 2015 c) ukládá Ing. L. Náplavovi, jednateli společnosti NTV cable s.r.o. vytvořit prezentaci společnosti NTV cable s.r.o. a předložit ji na jednání zastupitelstva města Termín: 25. února 2015 Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:30 hodin přišel MUDr. K. Pavelka, přítomno 7 členů rady města. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s žádostí o poskytnutí dokumentů zastupitelkám města Napajedla a usnesením č. 5/79/2015 schvaluje předložení dokumentů k nahlédnutí v tomto rozsahu: - předložení fakturačních údajů při pokládce chrániček na ulici Komenského Sever, součinnost s pokládkou veřejného osvětlení - výpisy nákladů NTV cable s.r.o dle analytické výsledovky Termín: 25. února 2015 Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0 3. Rada města Napajedla projednala Nabídku na dodávku zemního plynu pro společnost NBTH, s.r.o. na období 2016 od společnosti RWE a usnesením č. 5/80/2015 dodávky plynu od společnosti RWE na rok 2016 za cenu 621,8 Kč/MWh b) pověřuje Ing. M. Kozmíka, jednatele společnosti NBTH, s.r.o. podpisem akceptačního protokolu Termín: ihned 4. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým Dodatkem č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 uzavřené mezi Energetikou Chropyně, a.s. a Městem Napajedla dne a usnesením č. 5/81/2015 Dodatek č. 6 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 11/08 senergetikou Chropyně, a.s. dle návrhu v příloze č. 2

4 4 b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem dodatku Termín: 13. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženým ekonomickým rozborem nakládání s odpady města Napajedla v roce 2014 a s návrhem ceníku výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Napajedla pro rok 2015 a usnesením č. 5/82/2015 a) bere na vědomí ekonomický rozbor nakládání s odpady města Napajedla za rok 2014 b) bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne c) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Napajedla pro rok 2015 d) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit návrh ceníku výše úhrad pro rok 2015 k projednání zastupitelstvu města dne e) souhlasí se snahou komise ŽP vést a rozvíjet veřejnou diskuzi na téma Tvorba směsného komunálního odpadu a hledání dalších cest k jeho důslednějšímu třídění Termín: průběžně 6. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa a usnesením č. 5/83/2015 smlouvu o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na provedení akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa za cenu ,00 Kč vč. DPH b) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 2. etapa Termín: 15. února 2015 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 30. dubna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny a

5 5 usnesením č. 5/84/2015 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny za cenu ,00 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava fasády budovy České spořitelny Termín: 13. února 2015 d) ukládá zajistit realizaci akcí Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala návrh na odprodej nepotřebného materiálu betonových panelů a usnesením č. 5/85/2015 odprodej 4 ks opotřebených betonových panelů pro Rybářský spolek Napajedla Spytihněv za cenu 100,00 Kč vč. DPH/ks b) ukládá sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit prodej materiálu Termín: 31. března Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akcí Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. a usnesením č. 5/86/2015 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. a Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje - Smlouvu o dílo se společností Techem, spol. s r. o. za cenu ,00 Kč vč. DPH na provedení akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. dle návrhu v příloze č. 1

6 6 - Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě se společností Techem, spol. s r. o. na akci Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. za cenu ,00 Kč vč. DPH dle návrhu v příloze č. 2 c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smluv se společností Techem, spol. s r.o. Termín: 16. února 2015 d) ukládá - zajistit realizaci akce Dodávka a montáž přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, bytové domy. Termín: 31. srpna 2015 Ing. M. Kozmíkovi, jednateli společnosti NBTH, s.r.o. - zajistit plnění akce Odečet a rozúčtování nákladů na teplo dle naměřených hodnot RTN (indikátory topných nákladů) pro bytové domy dle platné legislativy. Termín: průběžně 10. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. a usnesením č. 5/87/2015 vyhodnocení nabídky na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené RM dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností INEL trend s.r.o. na provedení akce Opatření k zamezení vlhnutí zdiva, výměna podlahové krytiny a úprava elektroinstalace v bytě školníka 1. ZŠ, Komenského 268, Napajedla. za cenu ,00 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností INEL trend s.r.o. Termín: 9. února 2015 d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 20. dubna Rada města Napajedla se seznámila s předloženou změnou návrhu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla a usnesením č. 5/88/2015 předloženou změnu Zásad nájmů, pachtů a výpůjček pozemků ve vlastnictví města Napajedla včetně příloh č. 1 7

7 7 b) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6477/5 o výměře 37,5 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky před restaurací Baltaci č. p. 212 s jejím provozovatelem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, celoročně od c) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 402/3 o výměře 25 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u Hospody u Jima č. p s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od d) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku st. p. č. 136/1 o výměře 38 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u Hospůdky Blatnická v domě č. p. 94 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od e) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6482/2 o výměře 6 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u vinárny Na Kapli v domě č. p. 86 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od f) vyhlašuje záměr nájmu částí pozemků p. č. 6478/11 a p. č. 6478/17 o celkové výměře 15 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u domu č. p. 66 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od g) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 6478/1 o výměře 30 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u domu č. p. 103 s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od h) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 o výměře 333 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky u č. p. 387 Návštěvnické centrum I. s jejím provozovatelem, od do , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 20,00 Kč/m 2 /měsíc, od ch) vyhlašuje - záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 a p. č. 101/1 o celkové výměře 104 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem provozování předzahrádky, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od záměr nájmu části pozemku st. p. č. 123/1 a p. č. 101/1 o celkové výměře 81 m 2 v k. ú. Napajedla k podnikatelským účelům, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od vše u č. p. 387 Návštěvnické centrum II. s jeho provozovatelem i) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku p. č. 2120/2 o výměře 19,25 m 2 v k. ú. Napajedla k podnikatelským účelům provozování prodejního stánku v ulici na Lánech s jeho provozovatelem, celoročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu 10,00 Kč/m 2 /měsíc, od j) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města - zajistit činnost orgánů a organizací města Napajedla v souladu se schválenými zásadami

8 8 - informovat nájemce o nově schválených Zásadách - zajistit vyhlášení záměrů a následné vypracování nových smluv dle schválených zásad Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla - zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce po dobu 15 dnů Termín:23. února Rada města Napajedla projednala žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na stavbu Napajedla, Bergama 54 RD a usnesením č. 5/89/2015 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Bergama 54RD na pozemcích p. č a 1540/1 v k. ú. Napajedla vdélce cca 36 m, na dobu neurčitou, za cenu za uložení kabelu 100,00 Kč/m 2 a za umístění 1 kabelové skříně 50,00 Kč bez DPH; k celkové ceně bude připočtena DPH dle platné sazby daně b) schvaluje Smlouvu č.: /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu v příloze č. 6 d) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadateli - zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Termín: 27. února 2015 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit Dodatek č. 2 k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února Rada města Napajedla projednala návrh společnosti SYGNUM, s.r.o. na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla a usnesením č. 5/90/2015 a) vyhlašuje záměr pachtu pozemků uvedených vpřiloženém soupisu pozemků (viz příloha č. 2) o celkové výměře m 2 vk. ú. Napajedla společnosti SYGNUM, s.r.o. ve výši 1 % z průměrné ceny zemědělských pozemků, za cenu 974 Kč/ha/rok, dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, s účinností od na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do příslušného roku; celkový roční pacht činí 4.642,00 Kč

9 9 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ - zajistit zveřejnění záměru pachtu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 23. února předložit materiál na jednání rady města Termín: 18. března Rada města Napajedla projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 461/7 pro stavbu Rozšíření prodejny LIDL Napajedla a usnesením č. 5/91/2015 a) vyhlašuje záměr budoucí směny části pozemku st. p. č o výměře cca 2 m 2 ve spoluvlastnictví Jiřího Dvořáka a Radka Zouhara za část pozemku p. č. 461/7 o výměře cca 2 m 2 ve vlastnictví města Napajedla za účelem umístění stavby Rozšíření prodejny LIDL formou smlouvy o smlouvě budoucí směnné pod podmínkou, že předmětné části pozemků nebudou před uzavřením směnné smlouvy zatíženy věcnými břemeny, zástavními, předkupními či jinými právy a bude plně akceptováno stanovisko architekta města Ing. arch. Bergmana k projektové dokumentaci stavby Rekonstrukce prodejny LIDL ; pro účely směny jsou si pozemky cenově rovny; pozemek p. č. 461/7 je zatížen věcnými břemeny zapsanými ve veřejném seznamu na LV č ; pozemek st. p. č je zatížen věcným břemenem, zástavním a předkupním právem b) vyhlašuje záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 461/7 o výměře cca 159 m 2 majitelům domu č. p za účelem umístění stavby Rozšíření prodejny LIDL za cenu 1.100,00 Kč/m 2 dle znaleckého posudku Ing. Lubomíra Kostky ze dne formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, pod podmínkou, že bude plně akceptováno stanovisko architekta města Ing. arch. Bergmana k projektové dokumentaci stavby Rekonstrukce prodejny LIDL ; pozemek p. č. 461/7 je zatížen věcnými břemeny zapsanými ve veřejném seznamu na LV č ; před uzavřením kupní smlouvy budou věcná břemena týkající se předmětné části pozemku odstraněna c) doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o budoucí darovací smlouvě uzavřené se společností LIDL Česká republika v.o.s. dne ; tímto dodatkem by se z předmětu budoucího daru ve výše uvedené smlouvě a následně dodatku č. 1 vypustilo věcné břemeno stání pro nákupní vozíky ; ostatní ujednání zůstávají beze změny d) schvaluje zánik věcného břemene se společností LIDL Česká republika v.o.s., spočívající ve zrušení věcného břemene pro umístění a užívání stání pro nákupní vozíky na části pozemku p. č. 461/7 v k. ú. Napajedla věcné břemeno F dle geometrického plánu č /2009 pod podmínkou uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o budoucí darovací smlouvě uzavřené se společností LIDL Česká republika v.o.s (usnesení bod c) e) schvaluje zánik věcného břemene se společností P E G A S II. spol.s r.o. spočívající ve zrušení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p. č. 461/7 ve vlastnictví Města Napajedla, které bylo zřízeno za účelem přístupu osob a příjezdu tělesně postižených osob k rampě vstupu do objektu č. p. 115 pro společnost P E G A S II. spol.s r.o. na dobu neomezenou;

10 10 důvodem zrušení věcného břemene je změna majitele objektu č. p. 115, na něhož se toto věcné břemeno nevztahuje f) schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene se spol. LIDL Česká republika v.o.s. v předloženém znění dle přílohy č. 17 g) schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene se spol. P E G A S II. spol.s r.o. v předloženém znění dle přílohy č. 18 h) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadatelům Termín: 15. února zajistit vyhotovení návrhu smluv Termín: 25. února 2015 Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ Napajedla - zajistit zveřejnění záměrů směny a prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. února 2015 Ing. I. Brabcové, starostce města - předložit žádosti k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února 2015 i) pověřuje Ing. I. Brabcovou, starostku města podpisem smluv o zániku věcného břemene Termín: 20. března Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby Nový Klášter muzeum III.etapa a usnesením č. 5/92/2015 předloženou výzvu, zadávací a kvalifikační dokumentaci vč. všech náležitostí na akci Nový Klášter muzeum III.etapa v předloženém znění viz příloha č. 1, 2, 5 b) schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníků dle předloženého návrhu viz příloha č. 3 c) schvaluje 5 zhotovitelů k podání nabídky v souladu s 38 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle předloženého návrhu viz příloha č Rada města Napajedla se seznámila s přehledem stavu finančních prostředků na účtech města k a s předběžným výsledkem plnění rozpočtu na rok Rada města Napajedla projednala návrh na čerpání nevyužitých finančních prostředků z dotace města Napajedla z roku 2014 na rok 2015 a usnesením č. 5/93/2015 využití finanční částky ,00 Kč z rozpočtu na rok 2014 k čerpání v roce 2015 pro M2M, o. s.

11 11 b) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 28. února Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím a na sociální služby na rok 2015 z rozpočtu města a usnesením č. 5/94/2015 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančních příspěvků dle návrhu v příloze č. 1 a příloze č. 2 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhů v příloze č. 3 c) ukládá Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Napajedla Termín: 25. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem změn v rozpočtu města na rok 2015 a usnesením č. 5/95/2015 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 1 až 3 dle návrhu v příloze č. 1 b) ukládá Ing. I. Brabcové, starostce města předložit změny rozpočtu k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. února Rada města Napajedla se seznámila s výsledkem provedené veřejnoprávní kontroly. 21. Rada města Napajedla se seznámila s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 a bere je na vědomí. 22. Rada města Napajedla se seznámila se stanovením termínu a místa pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Napajedla pro školní rok a usnesením č. 5/96/2015 schvaluje Mateřské škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizaci: - termín vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání od 8:30 hodin do 16:00 hodin - místo pro vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v kancelářích v budovách A a B mateřské školy

12 Rada města Napajedla se seznámila s předloženou Výroční zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 a usnesením č. 5/97/2015 Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Napajedla na úseku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění výroční zprávy Termín: 10. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženou výroční zprávou města o vyřizování stížností, petic, podání a žádostí za rok 2014 a bere ji na vědomí. 25. Rada města Napajedla projednala žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a usnesením č. 5/98/2015 a) souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne b) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení rozhodnutí rady města žadateli Termín: 13. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 3 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne 6. ledna 2015 a plánem práce SOZ na 1. pololetí Rada města Napajedla se seznámila s Plánem činnosti Klubu důchodců vnapajedlích na rok 2015, Plánem činnosti Klubu důchodců při DPS 90 na rok 2015 a Plánem činnosti Klubu aktivních seniorů (KAS) I. pol. r Rada města Napajedla se seznámila s přehledem aktuálního členstvím města Napajedla ve sdruženích. 29. Rada města Napajedla se seznámila s předloženými nabídkami na provedení auditu Městské policie Napajedla a usnesením č. 5/99/2015 a) žádá o spolupráci Lucii Lompejovou, zastupitelku města

13 13 ve věci auditu městské policie, týkající se zajištění nabídek na jeho zpracování Termín:16. února 2015 b) ukládá Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ sdělit žádost rady města L. Lompejové Termín: ihned 30. Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3, které se bude konat ve středu 25. února C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé Rada města Napajedla se seznámila s dopisem L. Lompejové reagujícím na usnesení rady města. 2. Závěr Další jednání rady města proběhne 18. března Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:30 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová starostka Zbyněk Ohnoutek místostarosta Ing. arch. Kamil Koláček ověřovatel

14 14 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Ing. arch. Kamil Koláček Zbyněk Ohnoutek MUDr. Karel Pavelka Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský 1 A A A A A A A 2 A A A A A A N 3 A A A A A A A 4 A A A A A A A 5 A A A A A A A 6 A A A A A A A 7 A A A A A A A 8 A A A A A A A 9 A A A A A A A 10 A A A A A A A 11 A A A A A A A 12 A A A A A A A 13 A A A A A A A 14 A A A A A A A 15 A A A A A A A 16 S S S S S S S 17 A A A A A A A 18 A A A A A A A 19 A A A A A A A 20 S S S S S S S 21 B B B B B B B 22 A A A A A A A 23 A A A A A A A 24 B B B B B B B 25 A A A A N N N 26 S S S S S S S 27 S S S S S S S 28 S S S S S S S 29 A A A A A A A 30 S S S S S S S

15 15 Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více