Závěrečná práce posluchače kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění souboru asistenčních služeb v o.s.tři. Jméno a příjmení autora: Ing.Jaroslav Bambas Rok: 2006

2 Obsah: 1.Úvod 2.Organizační řád a organizační schema 2.1.Tvorba pracovních náplní pro nově vzniklá pracovní místa a změny v pracovních náplních stávajících pracovních míst s ohledem na jejich provázanost. 2.2.Určení potřebné kvalifikace na jednotlivá nově vzniklá pracovní místa 3. Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. 3.2.Postup při přijímání nového pracovníka do pracovního poměru Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Pracovní náplň Adaptační program a péče o pracovníky 3.3.Hodnocení pracovníků Výběr vhodného systému hodnocení Kdo bude hodnotit Využití výsledků hodnocení 3.4. Motivace a demotivace Princip složkové mzdy a její využití jako motivačního prostředku Benefity 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby 4.2.Rozsah služby 4.3.Manuály pro zavedení a poskytování Asistenčních služeb Osobní asistence Asistenční automobil 5.Závěr 6.Použitá literatura

3 1.Úvod: Občanské sdružní TŘI bylo založeno s cílem postavit v Čerčanech hospic, ve které by bylo umožněno lidem prožít důstojným způsobem závěr jejich života. Protože se však zatím nedaří zajistit potřebný obnos peněz,byla ve snaze pomáhat lidem už nyní založena Mobilní hospicová služba. Základní ideou této služby je umožnit nemocným prožít závěr svého života doma v důvěrně známém prostředí, v okruhu svých známých, kamarádů, přátel a zejména rodiny. Při zavádění této služby jsme se velmi často setkali s obavami členů pečující rodiny, zda zvládnou nápor spojený s péčí o nemocného člověka.velmi často se bojí toho, že budou doma uvázaní jako pes u boudy, ztratí kontakt s okolním světem nebudou moci se nikam vzdálit, každá cesta z domova se stane problémem. Proto jsme se rozhodli jako pomoc těmto rodinám, ale nejenom jim zřídit soubor Asistenčních služeb. Jedná se jednak o službu dohledu v bytě, kdy naše pečovatelka na určitou dobu nahradí pečující osobu a ta si může zařídit potřebné věci nebo si prostě jen odpočine od náporu starostí a načerpá nové síly. Pečovatelka může i doprovázet tyto osoby např.k lékaři, ale i na procházku nebo na nákup.tuto službu lze výhodně kombinovat s další a tou je Asistenční auto. Asistenční auto zabezpečuje bezproblémovou dopravu starých nebo nemocných osob a zejména osob se sníženou pohyblivostí. Až dosud bylo ve většině rodin nutné, aby se jeden z jejich členů složitým způsobem uvolňoval z práce a vlastními silami zabezpečil přepravu nemocné osoby třeba k lékaři. Potom většinou odjel do práce a po telefonickém zavolání nemocného,pro něj zase dojel, odvezl ho domů a poté se opět vrátil do zaměstnání a snažil se napracovat dobu po kterou byl mimo pracoviště. Nebo se tento problém musí řešit systémem dovolených. To je však v dnešní době stále větší problém, protože zde je obava ze ztráty zaměstnání a proto se většina seniorů při podobné žádosti cítí na obtíž. Asistenční auto lze použít i na dovezení léků nebo například na odvoz ke kadeřníkovi. Nutno také předeslat, že obě služby jsou dotované, kdy zákazník platí jen část skutečně vzniklých nákladů. Proto jsou tyto služby určeny pouze pro seniory, nemocné popřípadě ženy na mateřské dovolené. Tímto systémem jsou kladeny větší nároky na zaměstnance, který musí rozpoznat, že osoba objednávající tyto služby na ně skutečně má nárok.

4 2.Organizační řád a organizační schema. Původní schéma o.s.tři bylo doplněno o pozici manažera asistenčních služeb, řidiče asistenčního auta, asistentek pro seniory a došlo k přesunutí asistenta půjčovny a prodejny z oddělení MHS do oddělení AS. Náplň práce na této pozici bude doplněna o práci dispečera asistenčního auta. Další významnou změnou bude zřízení ekonomického oddělení, protože vzhledem k tomu, že nově zaváděné služby budou placené, dá se předpokládat nárůst pokladních dokladů a celkově větší pohyb financí. Z tohoto důvodu by došlo k velkému nárůstu částky účtované externí účetní firmou za vedení účetnictví. V našem případě je ještě sloučena funkce manažera mobilní hospicové jednotky a vedoucího lékaře, to samé platí v případě manažera pro ekonomiku a provoz, kdy pozice účetní je obsazena jen z části, konkrétně při zpracování mezd.zbytek její pracovní náplně tvoří administrativní práce spojené s činností o.s.tři. Pozice manažera kamenného hospice zatím není obsazena. 2.1.Tvorba nových pracovních náplní. VÝKONNÝ ŘEDITEL - prostřednictvím manažerů řídí všechny podřízené úseky - sleduje finanční potřebu organizace a koordinuje finanční zajišťování těchto zdrojů - ve spolupráci s manažery a ekonomem se podílí na zpracování jednotlivých projektů - podílí se ve spolupráci s ekonomem na zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování grantů - účastní se klíčových jednání s donátory (KÚ, ministerstva, magistráty, OU, nadace ) - reprezentuje organizaci na vrcholné úrovni - ve spolupráci s ekonomem vypracovává rozpočet na příští období a předkládá ho správní radě ke schválení - vytváří koncepce jednotlivých úseků a předkládá ho SR ke schválení - provádí čtvrtletní operační plánování - zastupuje organizaci při jednání s orgány státní zprávy (OSSZ, FÚ, ) - stanovuje směrnice pro odměňování (horní hranice pro odměnu) - propaguje organizaci v souladu s definovaným posláním a vizemi

5 - iniciuje odborné vzdělávání zaměstnanců - zastupuje organizaci v pravomoci uzavírání a ukončování pracovních poměrů (způsob přijímání zaměstnanců na konkrétní pozice stanoví organizační řád) - zabezpečuje zastupování podřízených zaměstnanců (manažerské pozice) v době jejich nepřítomnosti, v případě potřeby i osobně MANAŽER ASISTENČNÍCH SLUŽEB - zabezpečuje organizační vedení svěřeného úseku - zabezpečuje vzájemné zastupování podřízených zaměstnanců, v případě potřeby i osobně - připravuje podklady pro vypracování žádostí o granty a dotace - odpovídá za obsahové naplnění projektu grantové žádosti daného střediska - navrhuje činnosti směřující k rozvoji střediska s ohledem na finanční udržitelnost (nové placené služby, rozšiřování služeb). - pracuje s omezeným rozpočtem,organizuje jeho čerpání a monitoruje výdaje - odpovídá za náplň a kvalitu i kvantitu služeb daného úseku - odpovídá za vyhotovení příjmových a výdajových dokladů u placených služeb - odpovídá za stav svěřeného majetku - propaguje organizaci v souladu s definovanými vizemi a posláním - je aktivní při vyhledávání nových finančních možností pro chod úseku - předává podklady a podílí se na vzdělávání podřízených MANAŽER PRO MOBILNÍ HOSPICOVOU JEDNOTKU - organizuje četnost návštěv u pacientů a veškeré 24h zabezpečení služeb - zodpovídá za záznamy v kartách pacientů - kontroluje kvalitu, hospodárnost práce, dodržování pracovní kázně a plnění zadaných úkolů zdravotního týmu - koordinuje zdravotní tým mobilního hospice, organizuje léčebnou a preventivní péči v součinnosti s zdravotní sestrou 1 i péči ošetřovatelskou - metodicky řídí a koordinuje činnost ostatních lékařů, komunikuje s odborníky ostatních medicínských oborů v otázkách terapie - rozhoduje o přijetí klienta do péče MHJ, popř.ukončení péče

6 - rozhoduje o druhu léčby, kterou bude tým MHJ klientovi poskytovat, včetně četnosti návštěv - koordinuje využití léčebné a ošetřovací techniky - odpovídá za metodické řízení v oblasti vedení dokumentace - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy klientů - vydává standarty lékařské péče a kontroluje jejich dodržování - svolává schůzky odborného zdrav.personálu kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby klientů MANAŽER PRO EKONOMIKU A PROVOZ - sleduje detailně čerpání všech grantů organizace i z hlediska jednotlivých nákladových položek a vypracovává pro ostatní manažery úseků dílčí rozpočty - vypracovává návrh rozpočtu na následující kalendářní rok - zodpovídá za vedení předepsané evidence,za dodržování zásad a předpisů o hospodaření - vypracovává statistická hlášení,kontroluje správnost a platnost všech dokladů - vede účetnictví - poskytuje podklady a spolupracuje s kontrolními orgány - zabezpečuje kontrolu technického stavu energetických a vodohospodářských zařízení - zodpovídá za stav pokladny - provádí fakturační činnost MANAŽER KAMENNÉHO HOSPICE Zatím ještě nevydefinováno. ŘIDIČ ASISTENČNÍHO AUTA - přímo provádí transport osob - částečně vykonává doprovody přepravovaných osob - zodpovídá za technický stav svěřeného automobilu a ostatních pomůcek - zpracovává jednotlivé výkazy provedených cest - zodpovídá za hospodaření s palivem pro asistenční auto - odpovídá za kvalitu jím prováděných služeb - provádí vyúčtování a převzetí peněz za jednotlivé cesty

7 - podílí se na rozvozu zdravotních pomůcek námi provozované půjčovny. ASISTENT SLUŽEB PRO SENIORY - přímo vykonává služby osobní asistence - pomáhá zvládnout klientovi ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl - pomáhá s vedením domácnosti klienta - pomáhá v oblasti zájmových aktivit - doprovází k lékařům a na úřady - celkově pomáhá při zvládání nemoci - pomáhá řidiči as. auta pokud přeprava některé osoby vyžaduje doprovod většího rozsahu ASISTENT PŮJČOVNA A PRODEJNA - vydává a přebírá zpět věci z půjčovny,vede podrobnou evidenci o zapůjčení - komunikuje s klienty a plánuje harmonogram půjčování - sleduje technický stav a zajišťuje opravy pomůcek - doplňuje inventář dle poptávky - dává podněty k vyřazení poškozených nebo příliš opotřebených pomůcek manažerovi asistenčních služeb - vydává faktury a zúčtovává zálohy dle čerpání služeb klienty - prodává a zajišťuje distribuci jízdenek pro senior auto - může poskytovat omezený okruh asistenčních služeb jako jsou zejména doprovody na úřady nebo k lékaři - zajišťuje dispečink pro asistenční auto tj. zaznamenává jednotlivé objednávky a ty každé ráno předává řidiči. ZDRAVOTNÍ SESTRA - realizuje komplexní ošetřovatelskou péči o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti

8 - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů( aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty, hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit. - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení (kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - organizuje rozpis služeb pro sebe a druhou zdravotní sestru ZDRAVOTNÍ SESTRA 2 - komplexní ošetřovatelská péče o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů (aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS

9 - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty,hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení(kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu,které svolává a řídí manažer MHJ,kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - je podřízená zdravotní sestře 1 LÉKAŘ - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy u pacientů - podává informace klientovi a s ohledem na vůli pacienta komunikuje s rodinnými příslušníky - dodržuje etický kodex a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce - prohlubuje si své dosavadní vzdělání - provádí osvětu u laické i odborné veřejnosti - navrhuje zásady lékové politiky,priority,zainvestování do zdravotnické techniky a přístrojů - spolupracuje při styku s jinými zdravotnickými zařízeními,v budoucnu se zdravotními pojišťovnami - prosazuje hospicovou myšlenku v rámci lobingu nižší i vyšší samosprávy i zákonodárců - účastní se schůzek odborného zdravotnického personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

10 - má na starosti nábor dobrovolníků pro mobilní hospic, spolupracuje v tomto ohledu s psychologem, který posuzuje typ služby vhodný pro dobrovolníka - při přijetí nového dobrovolníka je zodpovědný za vysvětlení principů dobrovolnické služby, seznámení s principy hygieny a bezpečnosti práce, sepsání dobrovolnické smlouvy a veškeré dokumentace s tím související - koordinátor organizuje dobrovolnickou práci v nemocnici či jinde u klientů, domlouvá zakázku klientů a kontroluje její plnění dobrovolníky - průběžně komunikuje se zařízeními či rodinami kam dobrovolníci dochází - je odpovědný za propagaci dobrovolnické práce mezi odbornou i laickou veřejností a v médiích - účastní se pravidelně porad týmu mobilního hospice, spolupracuje s ostatními členy týmu účastní se supervize - koordinátor dobrovolníků konzultuje s manažerem MHS a výkonným ředitelem hospice čerpání finančních prostředků. DOBROVOLNÍCI - zajištění sociálního kontaktu u lůžka pacienta - zajištění sociálního servisu, který nemůže nebo nechce poskytnout rodina pacienta - pobyt u lůžka pacienta - zabezpečení drobných nákupů - zabezpečení drobných služeb jako např.předčítání knihy, novin atd. ÚČETNÍ - příprava podkladů a zpracování mezd pro všechny zaměstnance - jedná se zdravotními pojišťovnami a OSSZ - vedení hlavní pokladny organizace - vedení skladu kancelářských a hygienických potřeb - vydává tyto potřeby ze skladu a zajišťuje jejich nákup do skladu - spolupracuje s manažerem pro ekonomiku a pomáhá při zpracování účetnictví - zabezpečuje veškeré administrativní práce spojené s provozem sdružení 2.2.Určení potřebné kvalifikace pro jednotlivá nově vzniklá pracovní místa Manažer pro Asistenční služby-úplné střední odborné sociálního směru s maturitou,

11 Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Manažer pro ekonomiku a provoz-úplné střední odborné ekonomického směru s maturitou, Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Řidič as.auta-úplné střední odborné,řidičské oprávnění skupiny B a profesní osvědčení, Požadovaná praxe minimálně 10let a trestní bezúhonnost vítána praxe v přepravě osob Asistent služeb pro seniory-úplné střední odborné nejlépe zdravotnického zaměření nebo sanitářský kurz. Trestní bezúhonnost. 3.Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. Vzdělávání pracovníků slouží k rozšíření jejich odborných kompetencí a posílení sociálních dovedností. Některé pracovní pozice s sebou nesou nutnost určitého stupně vzdělání při nástupu a zároveň vyžadují závazek celoživotního vzdělávání (např.lékaři,zdravotní sestry ). Dobře naplánovaný systém vzdělávání také může sloužit jako jeden z prostředků bránícímu tzv. vyhoření, které je u těchto profesí velmi časté. Vzdělávání pracovníků může probíhat různými formami a způsoby, které jsou u pracovníků různé. Patří mezi ně školení, kurzy, semináře, praktické stáže, apod., které jsou rozdílné co do délky trvání, účelu a zaměření. V případě Asistenčních služeb bude každý pracovník společně s přímým nadřízeným vypracovávat individuální plán profesního rozvoje, který bude obsahovat dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací aktivity potřebné pro kvalitní pracovní výkon. Tento plán bude

12 podléhat schválení ředitelem v závislosti na strategii organizace, vnějších potřebách a dostupných finančních prostředcích. Mezi plánované vzdělávací akce patří například: Dlouhodobé kurzy a výcviky které mají za úkol doplnit chybějící vzdělání v oboru, pro ty pracovníky, kteří v organizaci pracují a nemají potřebnou kvalifikaci (např.sanitářský kurz). - kurz musí přímo souviset s prací - podle ekonomické situace lze hradit ze strany organizace - pracovník se zaváže v organizaci setrvat po dobu určenou v pracovní smlouvě (pokud je tato na dobu určitou) nebo je povinen náklady vynaložené na vzdělání sdružení zpětně uhradit. Krátkodobé kurzy, semináře či školení zaměřené na odborné kompetence a znalosti, pomáhají pracovníkovi vykonávat svou práci odborně a dosahovat lepších pracovních výkonů. - vybírá vedoucí společně s pracovníkem Semináře a kurzy zaměřené na sociální dovednosti, komunikaci, vztahy na pracovišti apod. - určuje vedoucí po poradě s ředitelem Kurzy osobního rozvoje jsou potřebné pro osobnostní růst a psychohygienu - vybírá si pracovník nebo nadřízený Náplň jednotlivých vzdělávacích plánů závisí na pracovní pozici a charakteru práce: - u administrativních pracovníků je preferována odborná znalost problematiky, pracovníci v přímé péči potřebují ve velké míře posilovat také sociální kompetence, (postoj ke klientům, komunikace, umění motivovat apod) Postup přijímání nového pracovníka Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Při nástupu zaměstnance do pracovního poměru na nově vzniklá pracovní místa v AS bude mezi nimi a o.s. TŘI uzavřena písemná pracovní smlouva. Zde se jedná o pracovně právní vztah, který musí obsahovat následující data. Jsou to : místo výkonu práce a den nástupu do práce. Součástí každé pracovní smlouvy v našem sdružení je zkušební doba, která činí 3 měsíce a velikost pracovního úvazku. Pracovní smlouva je zpravidla uzavíraná na dobu určitou.

13 Kromě těchto smluv se budou s asistentkami uzavírat dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou pro pracovníky vedlejší pracovní poměr. Při zaměstnání nového pracovníka je manažer pro ekonomiku a provoz povinen neprodleně dodat mzdové účetní veškeré doklady potřebné k přihlášení zaměstnance na zákonem stanovené úřady (zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení). Mezi tyto doklady patří: -kopie občanského průkazu zaměstnance -karty zdravotní pojišťovny -číslo bankovního účtu -jiná potvrzení (např.doklad o studiu, přiznání starobního a jiného důchodu, apod.). Dále ekonom dodá účetní - kopii pracovní smlouvy sepsané nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání -vyplněné Prohlášení k dani (spolu s dalšími potvrzeními potřebné pro odpočty odčitatelných položek od základu daně) -zápočtový list zaměstnance z předcházejícího zaměstnání, popř. kopii vysvědčení (u absolventů škol) -potvrzení o hlášení na úřadu práce, čestné prohlášení atd. Po obdržení výše uvedených dokladů je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů přihlásit zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Dále je povinna založit zaměstnanci Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) vyplněný dle platných předpisů, který je u ní po celou dobu zaměstnání uschován. Po ukončení zaměstnání se řádně vyplněný ELDP zasílá na OSSZ. Po překontrolování všech dokladů o zaměstnanci mzdová účetní zadá zaměstnance do počítače, resp. do mzdové evidence, vytiskne Evidenční list zaměstnance a založí jeho složku. Změny v průběhu pracovního cyklu: Při jakékoliv změně týkající se zaměstnance je zaměstnanec povinen neprodleně informovat ekonoma, který informuje mzdovou účetní a předá jí potřebné doklady o této změně. Jedná se především o: a) dodatky k pracovním smlouvám, které mění výši mzdy, pracovní dobu zaměstnance, prodlužují pracovní poměr apod.;

14 b) změnu trvalého bydliště zaměstnance, stavu zaměstnance (svobodná-vdaná-rozvedená, svobodný-ženatý-rozvedený); c) změnu bankovního účtu zaměstnance; d) začátek (popř. ukončení) pobírání starobního nebo jiného důchodu; e) počátek / ukončení studií na škole; f) změny týkající se dítěte zaměstnance, který uplatňuje odčitatelnou položku na vyživované dítě; g) ostatní změny. Případné ukončení pracovního cyklu V případě, že končí pracovní poměr zaměstnance (např. na základě dohody dle 43 Zákoníku práce, nebo uplynutím doby určité uvedené v pracovní smlouvě, apod.), je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů odhlásit zaměstnance ze zdravotní pojišťovny a na OSSZ (povinnost odpadá po přechodu z malé na velkou organizaci, viz. přihlášení zaměstnance). Zaměstnanci náleží tyto potvrzení, které je mzdová účetní povinna vyplnit a předat při výstupu zaměstnanci: a) zápočtový list b) potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok. Dále je mzdová účetní povinna: a) vyplnit ELDP, odeslat jej na OSSZ a předat kopii ekonomovi o.s.tři b) vytisknout mzdový list zaměstnance a předat jej ekonomovi o.s.tři c) vyřadit zaměstnance ze mzdové evidence Pracovní náplň. Pracovníkům je při vstupu do zaměstnání musí být předána pracovní náplň, která je zpracována pro každé pracovní místo.úkolem této náplně je co možná nejpřesněji popsat funkci, případně pracovní místo, určit zařazení na pracovišti (tzn.komu je pracovník podřízen a kdo je jeho přímým nadřízeným). Je zde také nutno přesně formulovat cíle a hlavní úkoly pracovního místa tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Součástí všech našich pracovních smluv je také určení zástupce při nepřítomnosti, kompetence a odpovědnosti. Pracovní náplně se revidují zhruba po 1,5 až 2 letech, ale v případě zavádění nových služeb bude třeba provést revize dříve, odhadem po 6-8 měsících.

15 3.2.3.Adaptační program a péče o pracovníky První den na pracovišti je pro nového pracovníka velmi důležitý, protože se většinou zapíše jako pozitivní a nebo negativní vzpomínka na pracoviště a může se projevit v jeho pozdějším výkonu. Adaptační program by měl podle náročnosti pozice trvat v rozmezí 2-4 týdnů. Sestává se ze základních informací a zaučení na pracovišti při plnění konkrétních činností obsažených v náplni práce. Zavedení pracovníka není pouze úkolem přímého nadřízeného, ale všech pověřených pracovníků. Jeho obtížnost v našem případě spočívá v zavádění nové služby, kde vzhledem k nedostatku praktických zkušeností není možné včas odhadnout všechny komplikace. Péče o pracovníky Personální řízení obnáší nejen získávání dobrých pracovníků, ale také péči o ně, aby pracovníci neměli potřebu z organizace odcházet. Protože tento pohyb zaměstnanců jednak nesvědčí o dobré kvalitě organizace, brzdí organizaci v dynamice jejího rozvoje a v neposlední řadě je také ekonomicky nevýhodné. Zaškolení každého nového pracovníka sebou nese určitou ekonomickou a časovou náročnost, která je mařena odchodem pracovníka k jiné organizaci, která touto naší chybou získává zadarmo kvalifikovaného pracovníka. Proto je cílem: - zachovat rozvíjet odbornou kompetenci pracovníků - motivovat je k dobrým výkonům - podporovat jejich spokojenost, bránit syndromu vyhoření, posilovat jejich sociální dovednosti - vytvářet příjemné klima na pracovišti a dobrý pracovní kolektiv Mezi prostředky,které k těmto cílům vedou, patří pravidelný roční pohovor s podřízenými, plán dalšího vzdělávání (profesního rozvoje), supervize a další sociální výhody a benefity. 3.3.Hodnocení pracovníků

16 Pracovní výkon každého zaměstnance v organizaci je třeba ovlivňovat a to hodnocením,odměňováním a rozvojem.hodnocení pracovního výkonu v organizaci musí být promyšlený a kvalifikovaný systém,kterým nastavujeme očekávání,vyhodnocujeme a zlepšujeme výsledky.je potřeba mít stanovené organizační a individuální cíle a potřebné znalosti,dovednosti.potom můžeme hodnotit jednak co pracovník umí a jednak jaké má pracovní výsledky Výběr vhodného systému hodnocení Jde o to, z mnoha systémů a metod hodnocení pracovního výkonu zvolit ten nejvhodnější pro naše sdružení.můžeme vybírat z např.: -hodnotící stupnice -slovní hodnotící škála -metoda nucené volby -metoda klíčové události -srovnávací hodnocení -sebehodnocení atd. V našem případě při hodnocení pracovníků zaměstnaných v asistenčních službách jsme se rozhodli hodnotit pomocí Hodnotící stupnice a to následující kritéria: Kritéria hodnocení - kvalita prováděné práce - plnění termínů - samostatnost - klientský přístup - ochota spolupráce s ostatními - efektivita hospodaření s financemi(zejména na manažerských a vyšších pozicích) - úroveň odborných znalostí - pracovní kázeň a spolehlivost - dodržování pracovní doby - organizační schopnosti - dodržování stanovených způsobů práce

17 - loajalita - zvládání duševního zatížení příklad hodnocení: plnění termínů téměř nikdy téměř vždy Z bodových možností se vybere ta, která nejvěrněji vystihuje přístup hodnoceného pracovníka. Je velmi dobré stanovit sudý počet možností přidělení bodů,tím se předejde hodnocení tzv.na střed, kdy jsou všichni průměrní. Uvedeným způsobem se ohodnotí každé kritérium a na základě součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií lze sestavit pořadí zaměstnanců a určit výší osobního ohodnocení pro jednotlivá místa ve vzniklém pořadí Kdo bude hodnotit Nejčastěji bude provádět hodnocení přímý nadřízený,přičemž tato role není v žádném případě delegovatelná.v případě hodnocení klientského přístupu bude nutno vypracovat hodnotící dotazník a požádat odběratele našich asistenčních služeb o jeho vyplnění. Pokud se v hodnoceném období pracovníkovi vystřídá několik nadřízených musí hodnocení provádět personalista.do systému hodnocení se mohou zapojit i nadřízení nadřízeného,případně sám pracovník(sebehodnocení),kolegové,podřízení nebo zákazníci. V našem případě bude hodnocení pracovníků na asistenčních pozicích provádět manažer asistenčních služeb.hodnocení tohoto manažera potom bude provádět přímo výkonný ředitel Využití výsledků hodnocení a) ke zlepšení pracovního výkonu b) k určení výše osobního ohodnocení c) k motivování pracovníků

18 d) k případné změně pracovního zařazení e) pro rozvoj vzdělávání za účelem zvýšení pracovního výkonu f) ke včasnému zjištění chyb v rozvržení práce na jednotlivé pozice g) k odhalení chyb ve výběru zaměstnanců 3.4.Motivace a demotivace Základní zdroje motivace lze rozdělit na : -vnitřní pohnutky a motivy tj.potřeby, návyky, ideály, hodnoty -vnější podněty tj.odměny, příkazy, pracovní podmínky a režim Mezi hlavní motivační prvky,které mohou kladně ovlivnit pracovní výkony v našem sdružení patří především: -pracovní jistota -pocit dosažení úspěchu -pocit sounáležitosti -získávání nových dovedností -pocit užitečnosti -prestiž organizace -pružná pracovní doba -pochvala -dobrá atmosféra v organizaci -dostatek informací -práce z domova -fungující zpětná vazba Oproti tomu zejména v sociální oblasti je velké množství demotivujících prvků, které je potřeba včas odhalovat a odstraňovat nebo alespoň co nejvíce zmírnit jejich negativní vliv. Jsou to především:-špatné pracovní podmínky -člověk se nehodí pro práci,kterou dělá -nedostatek informací, zpětné vazby, nedostatečné školení -nedosažitelné úkoly, nereálné termíny -nejasné standardy -příliš jednoduché úkoly -nespokojenost s platem

19 -špatná atmosféra na pracovišti Velký vliv na motivaci pracovníků má měření výkonu výkonnostními ukazateli, jejich počet ale musí být natolik vysoký, aby pracovník měl pocit dostatečného ocenění své práce a zároveň mu to v případě horších výsledků včas signalizovalo oblasti, které je třeba napravit Princip složkové mzdy a jejího využití jako motivačního prostředku Složková mzda je jeden z nástrojů,který nám umožňuje ohodnotit pracovní nasazení jednotlivců a to jak vzhledem k jejich odpovědnosti tak s ohledem na odváděný pracovní výkon.v našem sdružení jsme se rozhodli vzhledem k uvedeným důvodům rozdělit vyplácenou mzdu na tři části a to následujícím způsobem: -základní mzda- tato složka je vyplácena zaměstnanci vždy nezávisle na jeho výkonu. -příplatek za vedení-je vyplácen na pozicích manažerů a vyšších,je to část která odpovědnost při vedení pracovníků.tato část je vyplácena vždy,ale je spojena s pracovní pozicí,nikoliv s osobou. -osobní ohodnocení-je část mzdy,která je nenároková a které výše je přímo úměrná pracovnímu výkonu odměňované osoby.výše tété odměny ještě závisí na fin. Možnostech organizace. Tyto složky je nutno rozepsat v platovém výměru,který je nedílnou součásti každé pracovní smlouvy.pod rozpis je nutno ještě napsat: osobní ohodnocení není nárokovou složkou mzdy,aby se předešlo případným dohadům při nepřidělení této složky,které by mohly přerůst až v soudní spor. Jednotlivé složky mzdy je nutno nastavit tak,aby i v případě nejhorších pracovních výsledků souhrnná mzda nebyla nižší než zákonem stanovená minimální mzda Benefity Benefit je nepřímá finanční nebo nefinanční forma odměny.výběr benefitů, které do systému hodláme zařadit je nutno postavit na znalosti motivace svých zaměstnanců.

20 Hlavní důvody pro zavedení benefitů do odměňování místo prostého zvyšování základní mzdy je především: -poskytování mnohých benefitů je z hlediska daňových odvodů daleko levnější než zvyšování mzdy. -vhodným výběrem benefitů lze dát najevo priority naší organizace(např. důraz na rekreaci, kulturu, sport, zdravotní péči) -zaměstnanci mohou o poskytovaných benefitech mluvit se svými známými (což by o platu neměli) a tím se vytváří pozitivní obraz sdružení. Benefity,využívané v o.s.tři - týden dovolené navíc - stravenky - využití internetu po mimo pracovní dobu k soukromým potřebám - využití kopírky, faxu - v omezené míře lze využívat služební mobilní telefon k soukromým hovorům - výuka anglického jazyka na pracovišti zdarma - pružná pracovní doba - možnost půjčení služebního automobilu pouze za úhradu paliva - krátkodobá nepřítomnost bez neschopenky - vzdělávání - využití knihovny - čaj a káva na pracovišti zdarma - vánoční dárek - pružná pracovní doba 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby Cílem Asistenčních služeb je jednak podpora činnosti provozované Mobilní hospicové služby,ale zejména rozšíření sortimentu nabízených služeb. Pod názvem Asistenční služby je program osobní asistence a asistenčního auta. Oba tyto programy jsou souborem několika služeb určených lidem se sníženou soběstačností, ale zejména budou sloužit jako odlehčovací

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR]

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] 2009 Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] Obsah: 1. Úvod 4 2. Obecná charakteristika 5 2.1. Poslání 5 2.2. Cíl 5 2.3. Cílová skupina 5 2.4. Hodnoty, principy, východiska 5 3.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005 / 2006 Název práce : Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Jméno a příjmení autora : Zdeněk Jelínek Rok :

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE... 78 PROVOZNÍ ŘÁD TP... 79 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 79 DOKUMENTAČNÍ ŘÁD... 81 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 81 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy Adam Koryčánek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Téma této bakalářské práce zní analýza personální činnosti ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy

Více

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010/2011 Název práce: Hodnotící pohovory Autor: Mgr. Jiřina Hereinová

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více