Závěrečná práce posluchače kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění souboru asistenčních služeb v o.s.tři. Jméno a příjmení autora: Ing.Jaroslav Bambas Rok: 2006

2 Obsah: 1.Úvod 2.Organizační řád a organizační schema 2.1.Tvorba pracovních náplní pro nově vzniklá pracovní místa a změny v pracovních náplních stávajících pracovních míst s ohledem na jejich provázanost. 2.2.Určení potřebné kvalifikace na jednotlivá nově vzniklá pracovní místa 3. Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. 3.2.Postup při přijímání nového pracovníka do pracovního poměru Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Pracovní náplň Adaptační program a péče o pracovníky 3.3.Hodnocení pracovníků Výběr vhodného systému hodnocení Kdo bude hodnotit Využití výsledků hodnocení 3.4. Motivace a demotivace Princip složkové mzdy a její využití jako motivačního prostředku Benefity 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby 4.2.Rozsah služby 4.3.Manuály pro zavedení a poskytování Asistenčních služeb Osobní asistence Asistenční automobil 5.Závěr 6.Použitá literatura

3 1.Úvod: Občanské sdružní TŘI bylo založeno s cílem postavit v Čerčanech hospic, ve které by bylo umožněno lidem prožít důstojným způsobem závěr jejich života. Protože se však zatím nedaří zajistit potřebný obnos peněz,byla ve snaze pomáhat lidem už nyní založena Mobilní hospicová služba. Základní ideou této služby je umožnit nemocným prožít závěr svého života doma v důvěrně známém prostředí, v okruhu svých známých, kamarádů, přátel a zejména rodiny. Při zavádění této služby jsme se velmi často setkali s obavami členů pečující rodiny, zda zvládnou nápor spojený s péčí o nemocného člověka.velmi často se bojí toho, že budou doma uvázaní jako pes u boudy, ztratí kontakt s okolním světem nebudou moci se nikam vzdálit, každá cesta z domova se stane problémem. Proto jsme se rozhodli jako pomoc těmto rodinám, ale nejenom jim zřídit soubor Asistenčních služeb. Jedná se jednak o službu dohledu v bytě, kdy naše pečovatelka na určitou dobu nahradí pečující osobu a ta si může zařídit potřebné věci nebo si prostě jen odpočine od náporu starostí a načerpá nové síly. Pečovatelka může i doprovázet tyto osoby např.k lékaři, ale i na procházku nebo na nákup.tuto službu lze výhodně kombinovat s další a tou je Asistenční auto. Asistenční auto zabezpečuje bezproblémovou dopravu starých nebo nemocných osob a zejména osob se sníženou pohyblivostí. Až dosud bylo ve většině rodin nutné, aby se jeden z jejich členů složitým způsobem uvolňoval z práce a vlastními silami zabezpečil přepravu nemocné osoby třeba k lékaři. Potom většinou odjel do práce a po telefonickém zavolání nemocného,pro něj zase dojel, odvezl ho domů a poté se opět vrátil do zaměstnání a snažil se napracovat dobu po kterou byl mimo pracoviště. Nebo se tento problém musí řešit systémem dovolených. To je však v dnešní době stále větší problém, protože zde je obava ze ztráty zaměstnání a proto se většina seniorů při podobné žádosti cítí na obtíž. Asistenční auto lze použít i na dovezení léků nebo například na odvoz ke kadeřníkovi. Nutno také předeslat, že obě služby jsou dotované, kdy zákazník platí jen část skutečně vzniklých nákladů. Proto jsou tyto služby určeny pouze pro seniory, nemocné popřípadě ženy na mateřské dovolené. Tímto systémem jsou kladeny větší nároky na zaměstnance, který musí rozpoznat, že osoba objednávající tyto služby na ně skutečně má nárok.

4 2.Organizační řád a organizační schema. Původní schéma o.s.tři bylo doplněno o pozici manažera asistenčních služeb, řidiče asistenčního auta, asistentek pro seniory a došlo k přesunutí asistenta půjčovny a prodejny z oddělení MHS do oddělení AS. Náplň práce na této pozici bude doplněna o práci dispečera asistenčního auta. Další významnou změnou bude zřízení ekonomického oddělení, protože vzhledem k tomu, že nově zaváděné služby budou placené, dá se předpokládat nárůst pokladních dokladů a celkově větší pohyb financí. Z tohoto důvodu by došlo k velkému nárůstu částky účtované externí účetní firmou za vedení účetnictví. V našem případě je ještě sloučena funkce manažera mobilní hospicové jednotky a vedoucího lékaře, to samé platí v případě manažera pro ekonomiku a provoz, kdy pozice účetní je obsazena jen z části, konkrétně při zpracování mezd.zbytek její pracovní náplně tvoří administrativní práce spojené s činností o.s.tři. Pozice manažera kamenného hospice zatím není obsazena. 2.1.Tvorba nových pracovních náplní. VÝKONNÝ ŘEDITEL - prostřednictvím manažerů řídí všechny podřízené úseky - sleduje finanční potřebu organizace a koordinuje finanční zajišťování těchto zdrojů - ve spolupráci s manažery a ekonomem se podílí na zpracování jednotlivých projektů - podílí se ve spolupráci s ekonomem na zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování grantů - účastní se klíčových jednání s donátory (KÚ, ministerstva, magistráty, OU, nadace ) - reprezentuje organizaci na vrcholné úrovni - ve spolupráci s ekonomem vypracovává rozpočet na příští období a předkládá ho správní radě ke schválení - vytváří koncepce jednotlivých úseků a předkládá ho SR ke schválení - provádí čtvrtletní operační plánování - zastupuje organizaci při jednání s orgány státní zprávy (OSSZ, FÚ, ) - stanovuje směrnice pro odměňování (horní hranice pro odměnu) - propaguje organizaci v souladu s definovaným posláním a vizemi

5 - iniciuje odborné vzdělávání zaměstnanců - zastupuje organizaci v pravomoci uzavírání a ukončování pracovních poměrů (způsob přijímání zaměstnanců na konkrétní pozice stanoví organizační řád) - zabezpečuje zastupování podřízených zaměstnanců (manažerské pozice) v době jejich nepřítomnosti, v případě potřeby i osobně MANAŽER ASISTENČNÍCH SLUŽEB - zabezpečuje organizační vedení svěřeného úseku - zabezpečuje vzájemné zastupování podřízených zaměstnanců, v případě potřeby i osobně - připravuje podklady pro vypracování žádostí o granty a dotace - odpovídá za obsahové naplnění projektu grantové žádosti daného střediska - navrhuje činnosti směřující k rozvoji střediska s ohledem na finanční udržitelnost (nové placené služby, rozšiřování služeb). - pracuje s omezeným rozpočtem,organizuje jeho čerpání a monitoruje výdaje - odpovídá za náplň a kvalitu i kvantitu služeb daného úseku - odpovídá za vyhotovení příjmových a výdajových dokladů u placených služeb - odpovídá za stav svěřeného majetku - propaguje organizaci v souladu s definovanými vizemi a posláním - je aktivní při vyhledávání nových finančních možností pro chod úseku - předává podklady a podílí se na vzdělávání podřízených MANAŽER PRO MOBILNÍ HOSPICOVOU JEDNOTKU - organizuje četnost návštěv u pacientů a veškeré 24h zabezpečení služeb - zodpovídá za záznamy v kartách pacientů - kontroluje kvalitu, hospodárnost práce, dodržování pracovní kázně a plnění zadaných úkolů zdravotního týmu - koordinuje zdravotní tým mobilního hospice, organizuje léčebnou a preventivní péči v součinnosti s zdravotní sestrou 1 i péči ošetřovatelskou - metodicky řídí a koordinuje činnost ostatních lékařů, komunikuje s odborníky ostatních medicínských oborů v otázkách terapie - rozhoduje o přijetí klienta do péče MHJ, popř.ukončení péče

6 - rozhoduje o druhu léčby, kterou bude tým MHJ klientovi poskytovat, včetně četnosti návštěv - koordinuje využití léčebné a ošetřovací techniky - odpovídá za metodické řízení v oblasti vedení dokumentace - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy klientů - vydává standarty lékařské péče a kontroluje jejich dodržování - svolává schůzky odborného zdrav.personálu kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby klientů MANAŽER PRO EKONOMIKU A PROVOZ - sleduje detailně čerpání všech grantů organizace i z hlediska jednotlivých nákladových položek a vypracovává pro ostatní manažery úseků dílčí rozpočty - vypracovává návrh rozpočtu na následující kalendářní rok - zodpovídá za vedení předepsané evidence,za dodržování zásad a předpisů o hospodaření - vypracovává statistická hlášení,kontroluje správnost a platnost všech dokladů - vede účetnictví - poskytuje podklady a spolupracuje s kontrolními orgány - zabezpečuje kontrolu technického stavu energetických a vodohospodářských zařízení - zodpovídá za stav pokladny - provádí fakturační činnost MANAŽER KAMENNÉHO HOSPICE Zatím ještě nevydefinováno. ŘIDIČ ASISTENČNÍHO AUTA - přímo provádí transport osob - částečně vykonává doprovody přepravovaných osob - zodpovídá za technický stav svěřeného automobilu a ostatních pomůcek - zpracovává jednotlivé výkazy provedených cest - zodpovídá za hospodaření s palivem pro asistenční auto - odpovídá za kvalitu jím prováděných služeb - provádí vyúčtování a převzetí peněz za jednotlivé cesty

7 - podílí se na rozvozu zdravotních pomůcek námi provozované půjčovny. ASISTENT SLUŽEB PRO SENIORY - přímo vykonává služby osobní asistence - pomáhá zvládnout klientovi ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl - pomáhá s vedením domácnosti klienta - pomáhá v oblasti zájmových aktivit - doprovází k lékařům a na úřady - celkově pomáhá při zvládání nemoci - pomáhá řidiči as. auta pokud přeprava některé osoby vyžaduje doprovod většího rozsahu ASISTENT PŮJČOVNA A PRODEJNA - vydává a přebírá zpět věci z půjčovny,vede podrobnou evidenci o zapůjčení - komunikuje s klienty a plánuje harmonogram půjčování - sleduje technický stav a zajišťuje opravy pomůcek - doplňuje inventář dle poptávky - dává podněty k vyřazení poškozených nebo příliš opotřebených pomůcek manažerovi asistenčních služeb - vydává faktury a zúčtovává zálohy dle čerpání služeb klienty - prodává a zajišťuje distribuci jízdenek pro senior auto - může poskytovat omezený okruh asistenčních služeb jako jsou zejména doprovody na úřady nebo k lékaři - zajišťuje dispečink pro asistenční auto tj. zaznamenává jednotlivé objednávky a ty každé ráno předává řidiči. ZDRAVOTNÍ SESTRA - realizuje komplexní ošetřovatelskou péči o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti

8 - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů( aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty, hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit. - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení (kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - organizuje rozpis služeb pro sebe a druhou zdravotní sestru ZDRAVOTNÍ SESTRA 2 - komplexní ošetřovatelská péče o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů (aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS

9 - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty,hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení(kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu,které svolává a řídí manažer MHJ,kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - je podřízená zdravotní sestře 1 LÉKAŘ - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy u pacientů - podává informace klientovi a s ohledem na vůli pacienta komunikuje s rodinnými příslušníky - dodržuje etický kodex a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce - prohlubuje si své dosavadní vzdělání - provádí osvětu u laické i odborné veřejnosti - navrhuje zásady lékové politiky,priority,zainvestování do zdravotnické techniky a přístrojů - spolupracuje při styku s jinými zdravotnickými zařízeními,v budoucnu se zdravotními pojišťovnami - prosazuje hospicovou myšlenku v rámci lobingu nižší i vyšší samosprávy i zákonodárců - účastní se schůzek odborného zdravotnického personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

10 - má na starosti nábor dobrovolníků pro mobilní hospic, spolupracuje v tomto ohledu s psychologem, který posuzuje typ služby vhodný pro dobrovolníka - při přijetí nového dobrovolníka je zodpovědný za vysvětlení principů dobrovolnické služby, seznámení s principy hygieny a bezpečnosti práce, sepsání dobrovolnické smlouvy a veškeré dokumentace s tím související - koordinátor organizuje dobrovolnickou práci v nemocnici či jinde u klientů, domlouvá zakázku klientů a kontroluje její plnění dobrovolníky - průběžně komunikuje se zařízeními či rodinami kam dobrovolníci dochází - je odpovědný za propagaci dobrovolnické práce mezi odbornou i laickou veřejností a v médiích - účastní se pravidelně porad týmu mobilního hospice, spolupracuje s ostatními členy týmu účastní se supervize - koordinátor dobrovolníků konzultuje s manažerem MHS a výkonným ředitelem hospice čerpání finančních prostředků. DOBROVOLNÍCI - zajištění sociálního kontaktu u lůžka pacienta - zajištění sociálního servisu, který nemůže nebo nechce poskytnout rodina pacienta - pobyt u lůžka pacienta - zabezpečení drobných nákupů - zabezpečení drobných služeb jako např.předčítání knihy, novin atd. ÚČETNÍ - příprava podkladů a zpracování mezd pro všechny zaměstnance - jedná se zdravotními pojišťovnami a OSSZ - vedení hlavní pokladny organizace - vedení skladu kancelářských a hygienických potřeb - vydává tyto potřeby ze skladu a zajišťuje jejich nákup do skladu - spolupracuje s manažerem pro ekonomiku a pomáhá při zpracování účetnictví - zabezpečuje veškeré administrativní práce spojené s provozem sdružení 2.2.Určení potřebné kvalifikace pro jednotlivá nově vzniklá pracovní místa Manažer pro Asistenční služby-úplné střední odborné sociálního směru s maturitou,

11 Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Manažer pro ekonomiku a provoz-úplné střední odborné ekonomického směru s maturitou, Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Řidič as.auta-úplné střední odborné,řidičské oprávnění skupiny B a profesní osvědčení, Požadovaná praxe minimálně 10let a trestní bezúhonnost vítána praxe v přepravě osob Asistent služeb pro seniory-úplné střední odborné nejlépe zdravotnického zaměření nebo sanitářský kurz. Trestní bezúhonnost. 3.Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. Vzdělávání pracovníků slouží k rozšíření jejich odborných kompetencí a posílení sociálních dovedností. Některé pracovní pozice s sebou nesou nutnost určitého stupně vzdělání při nástupu a zároveň vyžadují závazek celoživotního vzdělávání (např.lékaři,zdravotní sestry ). Dobře naplánovaný systém vzdělávání také může sloužit jako jeden z prostředků bránícímu tzv. vyhoření, které je u těchto profesí velmi časté. Vzdělávání pracovníků může probíhat různými formami a způsoby, které jsou u pracovníků různé. Patří mezi ně školení, kurzy, semináře, praktické stáže, apod., které jsou rozdílné co do délky trvání, účelu a zaměření. V případě Asistenčních služeb bude každý pracovník společně s přímým nadřízeným vypracovávat individuální plán profesního rozvoje, který bude obsahovat dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací aktivity potřebné pro kvalitní pracovní výkon. Tento plán bude

12 podléhat schválení ředitelem v závislosti na strategii organizace, vnějších potřebách a dostupných finančních prostředcích. Mezi plánované vzdělávací akce patří například: Dlouhodobé kurzy a výcviky které mají za úkol doplnit chybějící vzdělání v oboru, pro ty pracovníky, kteří v organizaci pracují a nemají potřebnou kvalifikaci (např.sanitářský kurz). - kurz musí přímo souviset s prací - podle ekonomické situace lze hradit ze strany organizace - pracovník se zaváže v organizaci setrvat po dobu určenou v pracovní smlouvě (pokud je tato na dobu určitou) nebo je povinen náklady vynaložené na vzdělání sdružení zpětně uhradit. Krátkodobé kurzy, semináře či školení zaměřené na odborné kompetence a znalosti, pomáhají pracovníkovi vykonávat svou práci odborně a dosahovat lepších pracovních výkonů. - vybírá vedoucí společně s pracovníkem Semináře a kurzy zaměřené na sociální dovednosti, komunikaci, vztahy na pracovišti apod. - určuje vedoucí po poradě s ředitelem Kurzy osobního rozvoje jsou potřebné pro osobnostní růst a psychohygienu - vybírá si pracovník nebo nadřízený Náplň jednotlivých vzdělávacích plánů závisí na pracovní pozici a charakteru práce: - u administrativních pracovníků je preferována odborná znalost problematiky, pracovníci v přímé péči potřebují ve velké míře posilovat také sociální kompetence, (postoj ke klientům, komunikace, umění motivovat apod) Postup přijímání nového pracovníka Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Při nástupu zaměstnance do pracovního poměru na nově vzniklá pracovní místa v AS bude mezi nimi a o.s. TŘI uzavřena písemná pracovní smlouva. Zde se jedná o pracovně právní vztah, který musí obsahovat následující data. Jsou to : místo výkonu práce a den nástupu do práce. Součástí každé pracovní smlouvy v našem sdružení je zkušební doba, která činí 3 měsíce a velikost pracovního úvazku. Pracovní smlouva je zpravidla uzavíraná na dobu určitou.

13 Kromě těchto smluv se budou s asistentkami uzavírat dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou pro pracovníky vedlejší pracovní poměr. Při zaměstnání nového pracovníka je manažer pro ekonomiku a provoz povinen neprodleně dodat mzdové účetní veškeré doklady potřebné k přihlášení zaměstnance na zákonem stanovené úřady (zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení). Mezi tyto doklady patří: -kopie občanského průkazu zaměstnance -karty zdravotní pojišťovny -číslo bankovního účtu -jiná potvrzení (např.doklad o studiu, přiznání starobního a jiného důchodu, apod.). Dále ekonom dodá účetní - kopii pracovní smlouvy sepsané nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání -vyplněné Prohlášení k dani (spolu s dalšími potvrzeními potřebné pro odpočty odčitatelných položek od základu daně) -zápočtový list zaměstnance z předcházejícího zaměstnání, popř. kopii vysvědčení (u absolventů škol) -potvrzení o hlášení na úřadu práce, čestné prohlášení atd. Po obdržení výše uvedených dokladů je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů přihlásit zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Dále je povinna založit zaměstnanci Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) vyplněný dle platných předpisů, který je u ní po celou dobu zaměstnání uschován. Po ukončení zaměstnání se řádně vyplněný ELDP zasílá na OSSZ. Po překontrolování všech dokladů o zaměstnanci mzdová účetní zadá zaměstnance do počítače, resp. do mzdové evidence, vytiskne Evidenční list zaměstnance a založí jeho složku. Změny v průběhu pracovního cyklu: Při jakékoliv změně týkající se zaměstnance je zaměstnanec povinen neprodleně informovat ekonoma, který informuje mzdovou účetní a předá jí potřebné doklady o této změně. Jedná se především o: a) dodatky k pracovním smlouvám, které mění výši mzdy, pracovní dobu zaměstnance, prodlužují pracovní poměr apod.;

14 b) změnu trvalého bydliště zaměstnance, stavu zaměstnance (svobodná-vdaná-rozvedená, svobodný-ženatý-rozvedený); c) změnu bankovního účtu zaměstnance; d) začátek (popř. ukončení) pobírání starobního nebo jiného důchodu; e) počátek / ukončení studií na škole; f) změny týkající se dítěte zaměstnance, který uplatňuje odčitatelnou položku na vyživované dítě; g) ostatní změny. Případné ukončení pracovního cyklu V případě, že končí pracovní poměr zaměstnance (např. na základě dohody dle 43 Zákoníku práce, nebo uplynutím doby určité uvedené v pracovní smlouvě, apod.), je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů odhlásit zaměstnance ze zdravotní pojišťovny a na OSSZ (povinnost odpadá po přechodu z malé na velkou organizaci, viz. přihlášení zaměstnance). Zaměstnanci náleží tyto potvrzení, které je mzdová účetní povinna vyplnit a předat při výstupu zaměstnanci: a) zápočtový list b) potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok. Dále je mzdová účetní povinna: a) vyplnit ELDP, odeslat jej na OSSZ a předat kopii ekonomovi o.s.tři b) vytisknout mzdový list zaměstnance a předat jej ekonomovi o.s.tři c) vyřadit zaměstnance ze mzdové evidence Pracovní náplň. Pracovníkům je při vstupu do zaměstnání musí být předána pracovní náplň, která je zpracována pro každé pracovní místo.úkolem této náplně je co možná nejpřesněji popsat funkci, případně pracovní místo, určit zařazení na pracovišti (tzn.komu je pracovník podřízen a kdo je jeho přímým nadřízeným). Je zde také nutno přesně formulovat cíle a hlavní úkoly pracovního místa tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Součástí všech našich pracovních smluv je také určení zástupce při nepřítomnosti, kompetence a odpovědnosti. Pracovní náplně se revidují zhruba po 1,5 až 2 letech, ale v případě zavádění nových služeb bude třeba provést revize dříve, odhadem po 6-8 měsících.

15 3.2.3.Adaptační program a péče o pracovníky První den na pracovišti je pro nového pracovníka velmi důležitý, protože se většinou zapíše jako pozitivní a nebo negativní vzpomínka na pracoviště a může se projevit v jeho pozdějším výkonu. Adaptační program by měl podle náročnosti pozice trvat v rozmezí 2-4 týdnů. Sestává se ze základních informací a zaučení na pracovišti při plnění konkrétních činností obsažených v náplni práce. Zavedení pracovníka není pouze úkolem přímého nadřízeného, ale všech pověřených pracovníků. Jeho obtížnost v našem případě spočívá v zavádění nové služby, kde vzhledem k nedostatku praktických zkušeností není možné včas odhadnout všechny komplikace. Péče o pracovníky Personální řízení obnáší nejen získávání dobrých pracovníků, ale také péči o ně, aby pracovníci neměli potřebu z organizace odcházet. Protože tento pohyb zaměstnanců jednak nesvědčí o dobré kvalitě organizace, brzdí organizaci v dynamice jejího rozvoje a v neposlední řadě je také ekonomicky nevýhodné. Zaškolení každého nového pracovníka sebou nese určitou ekonomickou a časovou náročnost, která je mařena odchodem pracovníka k jiné organizaci, která touto naší chybou získává zadarmo kvalifikovaného pracovníka. Proto je cílem: - zachovat rozvíjet odbornou kompetenci pracovníků - motivovat je k dobrým výkonům - podporovat jejich spokojenost, bránit syndromu vyhoření, posilovat jejich sociální dovednosti - vytvářet příjemné klima na pracovišti a dobrý pracovní kolektiv Mezi prostředky,které k těmto cílům vedou, patří pravidelný roční pohovor s podřízenými, plán dalšího vzdělávání (profesního rozvoje), supervize a další sociální výhody a benefity. 3.3.Hodnocení pracovníků

16 Pracovní výkon každého zaměstnance v organizaci je třeba ovlivňovat a to hodnocením,odměňováním a rozvojem.hodnocení pracovního výkonu v organizaci musí být promyšlený a kvalifikovaný systém,kterým nastavujeme očekávání,vyhodnocujeme a zlepšujeme výsledky.je potřeba mít stanovené organizační a individuální cíle a potřebné znalosti,dovednosti.potom můžeme hodnotit jednak co pracovník umí a jednak jaké má pracovní výsledky Výběr vhodného systému hodnocení Jde o to, z mnoha systémů a metod hodnocení pracovního výkonu zvolit ten nejvhodnější pro naše sdružení.můžeme vybírat z např.: -hodnotící stupnice -slovní hodnotící škála -metoda nucené volby -metoda klíčové události -srovnávací hodnocení -sebehodnocení atd. V našem případě při hodnocení pracovníků zaměstnaných v asistenčních službách jsme se rozhodli hodnotit pomocí Hodnotící stupnice a to následující kritéria: Kritéria hodnocení - kvalita prováděné práce - plnění termínů - samostatnost - klientský přístup - ochota spolupráce s ostatními - efektivita hospodaření s financemi(zejména na manažerských a vyšších pozicích) - úroveň odborných znalostí - pracovní kázeň a spolehlivost - dodržování pracovní doby - organizační schopnosti - dodržování stanovených způsobů práce

17 - loajalita - zvládání duševního zatížení příklad hodnocení: plnění termínů téměř nikdy téměř vždy Z bodových možností se vybere ta, která nejvěrněji vystihuje přístup hodnoceného pracovníka. Je velmi dobré stanovit sudý počet možností přidělení bodů,tím se předejde hodnocení tzv.na střed, kdy jsou všichni průměrní. Uvedeným způsobem se ohodnotí každé kritérium a na základě součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií lze sestavit pořadí zaměstnanců a určit výší osobního ohodnocení pro jednotlivá místa ve vzniklém pořadí Kdo bude hodnotit Nejčastěji bude provádět hodnocení přímý nadřízený,přičemž tato role není v žádném případě delegovatelná.v případě hodnocení klientského přístupu bude nutno vypracovat hodnotící dotazník a požádat odběratele našich asistenčních služeb o jeho vyplnění. Pokud se v hodnoceném období pracovníkovi vystřídá několik nadřízených musí hodnocení provádět personalista.do systému hodnocení se mohou zapojit i nadřízení nadřízeného,případně sám pracovník(sebehodnocení),kolegové,podřízení nebo zákazníci. V našem případě bude hodnocení pracovníků na asistenčních pozicích provádět manažer asistenčních služeb.hodnocení tohoto manažera potom bude provádět přímo výkonný ředitel Využití výsledků hodnocení a) ke zlepšení pracovního výkonu b) k určení výše osobního ohodnocení c) k motivování pracovníků

18 d) k případné změně pracovního zařazení e) pro rozvoj vzdělávání za účelem zvýšení pracovního výkonu f) ke včasnému zjištění chyb v rozvržení práce na jednotlivé pozice g) k odhalení chyb ve výběru zaměstnanců 3.4.Motivace a demotivace Základní zdroje motivace lze rozdělit na : -vnitřní pohnutky a motivy tj.potřeby, návyky, ideály, hodnoty -vnější podněty tj.odměny, příkazy, pracovní podmínky a režim Mezi hlavní motivační prvky,které mohou kladně ovlivnit pracovní výkony v našem sdružení patří především: -pracovní jistota -pocit dosažení úspěchu -pocit sounáležitosti -získávání nových dovedností -pocit užitečnosti -prestiž organizace -pružná pracovní doba -pochvala -dobrá atmosféra v organizaci -dostatek informací -práce z domova -fungující zpětná vazba Oproti tomu zejména v sociální oblasti je velké množství demotivujících prvků, které je potřeba včas odhalovat a odstraňovat nebo alespoň co nejvíce zmírnit jejich negativní vliv. Jsou to především:-špatné pracovní podmínky -člověk se nehodí pro práci,kterou dělá -nedostatek informací, zpětné vazby, nedostatečné školení -nedosažitelné úkoly, nereálné termíny -nejasné standardy -příliš jednoduché úkoly -nespokojenost s platem

19 -špatná atmosféra na pracovišti Velký vliv na motivaci pracovníků má měření výkonu výkonnostními ukazateli, jejich počet ale musí být natolik vysoký, aby pracovník měl pocit dostatečného ocenění své práce a zároveň mu to v případě horších výsledků včas signalizovalo oblasti, které je třeba napravit Princip složkové mzdy a jejího využití jako motivačního prostředku Složková mzda je jeden z nástrojů,který nám umožňuje ohodnotit pracovní nasazení jednotlivců a to jak vzhledem k jejich odpovědnosti tak s ohledem na odváděný pracovní výkon.v našem sdružení jsme se rozhodli vzhledem k uvedeným důvodům rozdělit vyplácenou mzdu na tři části a to následujícím způsobem: -základní mzda- tato složka je vyplácena zaměstnanci vždy nezávisle na jeho výkonu. -příplatek za vedení-je vyplácen na pozicích manažerů a vyšších,je to část která odpovědnost při vedení pracovníků.tato část je vyplácena vždy,ale je spojena s pracovní pozicí,nikoliv s osobou. -osobní ohodnocení-je část mzdy,která je nenároková a které výše je přímo úměrná pracovnímu výkonu odměňované osoby.výše tété odměny ještě závisí na fin. Možnostech organizace. Tyto složky je nutno rozepsat v platovém výměru,který je nedílnou součásti každé pracovní smlouvy.pod rozpis je nutno ještě napsat: osobní ohodnocení není nárokovou složkou mzdy,aby se předešlo případným dohadům při nepřidělení této složky,které by mohly přerůst až v soudní spor. Jednotlivé složky mzdy je nutno nastavit tak,aby i v případě nejhorších pracovních výsledků souhrnná mzda nebyla nižší než zákonem stanovená minimální mzda Benefity Benefit je nepřímá finanční nebo nefinanční forma odměny.výběr benefitů, které do systému hodláme zařadit je nutno postavit na znalosti motivace svých zaměstnanců.

20 Hlavní důvody pro zavedení benefitů do odměňování místo prostého zvyšování základní mzdy je především: -poskytování mnohých benefitů je z hlediska daňových odvodů daleko levnější než zvyšování mzdy. -vhodným výběrem benefitů lze dát najevo priority naší organizace(např. důraz na rekreaci, kulturu, sport, zdravotní péči) -zaměstnanci mohou o poskytovaných benefitech mluvit se svými známými (což by o platu neměli) a tím se vytváří pozitivní obraz sdružení. Benefity,využívané v o.s.tři - týden dovolené navíc - stravenky - využití internetu po mimo pracovní dobu k soukromým potřebám - využití kopírky, faxu - v omezené míře lze využívat služební mobilní telefon k soukromým hovorům - výuka anglického jazyka na pracovišti zdarma - pružná pracovní doba - možnost půjčení služebního automobilu pouze za úhradu paliva - krátkodobá nepřítomnost bez neschopenky - vzdělávání - využití knihovny - čaj a káva na pracovišti zdarma - vánoční dárek - pružná pracovní doba 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby Cílem Asistenčních služeb je jednak podpora činnosti provozované Mobilní hospicové služby,ale zejména rozšíření sortimentu nabízených služeb. Pod názvem Asistenční služby je program osobní asistence a asistenčního auta. Oba tyto programy jsou souborem několika služeb určených lidem se sníženou soběstačností, ale zejména budou sloužit jako odlehčovací

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

I. Sociální pracovnice a poradkyně

I. Sociální pracovnice a poradkyně I. Sociální pracovnice a poradkyně poskytuje služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně i v terénu, dále prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, korespondenčně zastupuje v případě

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby (uzavřena dle 8 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů) Článek I Smluvní strany ADRA, o.p.s., IČ 61388122 Klikatá 90c,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

1ft It /// ľ.j/i-ljt"; 7' ~ Ytr: Á,

1ft It /// ľ.j/i-ljt; 7' ~ Ytr: Á, STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie porodních asistentek, O.s. Název sdružení: Unie porodních asistentek, o. S., dále jen Sdružení Sdružení používá zkrácený název "UNIPA". Sídlem Sdružení je Londýnská 28,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

PSS: Úvazek HPP 0,50 úvazku. poskytovaných služeb, vyhledává osamělé a pomoc potřebující občany a nabízí pomoc peč. služby.

PSS: Úvazek HPP 0,50 úvazku. poskytovaných služeb, vyhledává osamělé a pomoc potřebující občany a nabízí pomoc peč. služby. Charitní pečovatelská služba Ždánice, Zámecká 848, 696 32 Ždánice: 40HO 412, identifikátor : 7599471 POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pracovní tým charitní peč. služby Ždánice tvoří : Vedoucí pracovnice

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICEPRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2017 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více