Závěrečná práce posluchače kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění souboru asistenčních služeb v o.s.tři. Jméno a příjmení autora: Ing.Jaroslav Bambas Rok: 2006

2 Obsah: 1.Úvod 2.Organizační řád a organizační schema 2.1.Tvorba pracovních náplní pro nově vzniklá pracovní místa a změny v pracovních náplních stávajících pracovních míst s ohledem na jejich provázanost. 2.2.Určení potřebné kvalifikace na jednotlivá nově vzniklá pracovní místa 3. Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. 3.2.Postup při přijímání nového pracovníka do pracovního poměru Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Pracovní náplň Adaptační program a péče o pracovníky 3.3.Hodnocení pracovníků Výběr vhodného systému hodnocení Kdo bude hodnotit Využití výsledků hodnocení 3.4. Motivace a demotivace Princip složkové mzdy a její využití jako motivačního prostředku Benefity 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby 4.2.Rozsah služby 4.3.Manuály pro zavedení a poskytování Asistenčních služeb Osobní asistence Asistenční automobil 5.Závěr 6.Použitá literatura

3 1.Úvod: Občanské sdružní TŘI bylo založeno s cílem postavit v Čerčanech hospic, ve které by bylo umožněno lidem prožít důstojným způsobem závěr jejich života. Protože se však zatím nedaří zajistit potřebný obnos peněz,byla ve snaze pomáhat lidem už nyní založena Mobilní hospicová služba. Základní ideou této služby je umožnit nemocným prožít závěr svého života doma v důvěrně známém prostředí, v okruhu svých známých, kamarádů, přátel a zejména rodiny. Při zavádění této služby jsme se velmi často setkali s obavami členů pečující rodiny, zda zvládnou nápor spojený s péčí o nemocného člověka.velmi často se bojí toho, že budou doma uvázaní jako pes u boudy, ztratí kontakt s okolním světem nebudou moci se nikam vzdálit, každá cesta z domova se stane problémem. Proto jsme se rozhodli jako pomoc těmto rodinám, ale nejenom jim zřídit soubor Asistenčních služeb. Jedná se jednak o službu dohledu v bytě, kdy naše pečovatelka na určitou dobu nahradí pečující osobu a ta si může zařídit potřebné věci nebo si prostě jen odpočine od náporu starostí a načerpá nové síly. Pečovatelka může i doprovázet tyto osoby např.k lékaři, ale i na procházku nebo na nákup.tuto službu lze výhodně kombinovat s další a tou je Asistenční auto. Asistenční auto zabezpečuje bezproblémovou dopravu starých nebo nemocných osob a zejména osob se sníženou pohyblivostí. Až dosud bylo ve většině rodin nutné, aby se jeden z jejich členů složitým způsobem uvolňoval z práce a vlastními silami zabezpečil přepravu nemocné osoby třeba k lékaři. Potom většinou odjel do práce a po telefonickém zavolání nemocného,pro něj zase dojel, odvezl ho domů a poté se opět vrátil do zaměstnání a snažil se napracovat dobu po kterou byl mimo pracoviště. Nebo se tento problém musí řešit systémem dovolených. To je však v dnešní době stále větší problém, protože zde je obava ze ztráty zaměstnání a proto se většina seniorů při podobné žádosti cítí na obtíž. Asistenční auto lze použít i na dovezení léků nebo například na odvoz ke kadeřníkovi. Nutno také předeslat, že obě služby jsou dotované, kdy zákazník platí jen část skutečně vzniklých nákladů. Proto jsou tyto služby určeny pouze pro seniory, nemocné popřípadě ženy na mateřské dovolené. Tímto systémem jsou kladeny větší nároky na zaměstnance, který musí rozpoznat, že osoba objednávající tyto služby na ně skutečně má nárok.

4 2.Organizační řád a organizační schema. Původní schéma o.s.tři bylo doplněno o pozici manažera asistenčních služeb, řidiče asistenčního auta, asistentek pro seniory a došlo k přesunutí asistenta půjčovny a prodejny z oddělení MHS do oddělení AS. Náplň práce na této pozici bude doplněna o práci dispečera asistenčního auta. Další významnou změnou bude zřízení ekonomického oddělení, protože vzhledem k tomu, že nově zaváděné služby budou placené, dá se předpokládat nárůst pokladních dokladů a celkově větší pohyb financí. Z tohoto důvodu by došlo k velkému nárůstu částky účtované externí účetní firmou za vedení účetnictví. V našem případě je ještě sloučena funkce manažera mobilní hospicové jednotky a vedoucího lékaře, to samé platí v případě manažera pro ekonomiku a provoz, kdy pozice účetní je obsazena jen z části, konkrétně při zpracování mezd.zbytek její pracovní náplně tvoří administrativní práce spojené s činností o.s.tři. Pozice manažera kamenného hospice zatím není obsazena. 2.1.Tvorba nových pracovních náplní. VÝKONNÝ ŘEDITEL - prostřednictvím manažerů řídí všechny podřízené úseky - sleduje finanční potřebu organizace a koordinuje finanční zajišťování těchto zdrojů - ve spolupráci s manažery a ekonomem se podílí na zpracování jednotlivých projektů - podílí se ve spolupráci s ekonomem na zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování grantů - účastní se klíčových jednání s donátory (KÚ, ministerstva, magistráty, OU, nadace ) - reprezentuje organizaci na vrcholné úrovni - ve spolupráci s ekonomem vypracovává rozpočet na příští období a předkládá ho správní radě ke schválení - vytváří koncepce jednotlivých úseků a předkládá ho SR ke schválení - provádí čtvrtletní operační plánování - zastupuje organizaci při jednání s orgány státní zprávy (OSSZ, FÚ, ) - stanovuje směrnice pro odměňování (horní hranice pro odměnu) - propaguje organizaci v souladu s definovaným posláním a vizemi

5 - iniciuje odborné vzdělávání zaměstnanců - zastupuje organizaci v pravomoci uzavírání a ukončování pracovních poměrů (způsob přijímání zaměstnanců na konkrétní pozice stanoví organizační řád) - zabezpečuje zastupování podřízených zaměstnanců (manažerské pozice) v době jejich nepřítomnosti, v případě potřeby i osobně MANAŽER ASISTENČNÍCH SLUŽEB - zabezpečuje organizační vedení svěřeného úseku - zabezpečuje vzájemné zastupování podřízených zaměstnanců, v případě potřeby i osobně - připravuje podklady pro vypracování žádostí o granty a dotace - odpovídá za obsahové naplnění projektu grantové žádosti daného střediska - navrhuje činnosti směřující k rozvoji střediska s ohledem na finanční udržitelnost (nové placené služby, rozšiřování služeb). - pracuje s omezeným rozpočtem,organizuje jeho čerpání a monitoruje výdaje - odpovídá za náplň a kvalitu i kvantitu služeb daného úseku - odpovídá za vyhotovení příjmových a výdajových dokladů u placených služeb - odpovídá za stav svěřeného majetku - propaguje organizaci v souladu s definovanými vizemi a posláním - je aktivní při vyhledávání nových finančních možností pro chod úseku - předává podklady a podílí se na vzdělávání podřízených MANAŽER PRO MOBILNÍ HOSPICOVOU JEDNOTKU - organizuje četnost návštěv u pacientů a veškeré 24h zabezpečení služeb - zodpovídá za záznamy v kartách pacientů - kontroluje kvalitu, hospodárnost práce, dodržování pracovní kázně a plnění zadaných úkolů zdravotního týmu - koordinuje zdravotní tým mobilního hospice, organizuje léčebnou a preventivní péči v součinnosti s zdravotní sestrou 1 i péči ošetřovatelskou - metodicky řídí a koordinuje činnost ostatních lékařů, komunikuje s odborníky ostatních medicínských oborů v otázkách terapie - rozhoduje o přijetí klienta do péče MHJ, popř.ukončení péče

6 - rozhoduje o druhu léčby, kterou bude tým MHJ klientovi poskytovat, včetně četnosti návštěv - koordinuje využití léčebné a ošetřovací techniky - odpovídá za metodické řízení v oblasti vedení dokumentace - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy klientů - vydává standarty lékařské péče a kontroluje jejich dodržování - svolává schůzky odborného zdrav.personálu kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby klientů MANAŽER PRO EKONOMIKU A PROVOZ - sleduje detailně čerpání všech grantů organizace i z hlediska jednotlivých nákladových položek a vypracovává pro ostatní manažery úseků dílčí rozpočty - vypracovává návrh rozpočtu na následující kalendářní rok - zodpovídá za vedení předepsané evidence,za dodržování zásad a předpisů o hospodaření - vypracovává statistická hlášení,kontroluje správnost a platnost všech dokladů - vede účetnictví - poskytuje podklady a spolupracuje s kontrolními orgány - zabezpečuje kontrolu technického stavu energetických a vodohospodářských zařízení - zodpovídá za stav pokladny - provádí fakturační činnost MANAŽER KAMENNÉHO HOSPICE Zatím ještě nevydefinováno. ŘIDIČ ASISTENČNÍHO AUTA - přímo provádí transport osob - částečně vykonává doprovody přepravovaných osob - zodpovídá za technický stav svěřeného automobilu a ostatních pomůcek - zpracovává jednotlivé výkazy provedených cest - zodpovídá za hospodaření s palivem pro asistenční auto - odpovídá za kvalitu jím prováděných služeb - provádí vyúčtování a převzetí peněz za jednotlivé cesty

7 - podílí se na rozvozu zdravotních pomůcek námi provozované půjčovny. ASISTENT SLUŽEB PRO SENIORY - přímo vykonává služby osobní asistence - pomáhá zvládnout klientovi ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl - pomáhá s vedením domácnosti klienta - pomáhá v oblasti zájmových aktivit - doprovází k lékařům a na úřady - celkově pomáhá při zvládání nemoci - pomáhá řidiči as. auta pokud přeprava některé osoby vyžaduje doprovod většího rozsahu ASISTENT PŮJČOVNA A PRODEJNA - vydává a přebírá zpět věci z půjčovny,vede podrobnou evidenci o zapůjčení - komunikuje s klienty a plánuje harmonogram půjčování - sleduje technický stav a zajišťuje opravy pomůcek - doplňuje inventář dle poptávky - dává podněty k vyřazení poškozených nebo příliš opotřebených pomůcek manažerovi asistenčních služeb - vydává faktury a zúčtovává zálohy dle čerpání služeb klienty - prodává a zajišťuje distribuci jízdenek pro senior auto - může poskytovat omezený okruh asistenčních služeb jako jsou zejména doprovody na úřady nebo k lékaři - zajišťuje dispečink pro asistenční auto tj. zaznamenává jednotlivé objednávky a ty každé ráno předává řidiči. ZDRAVOTNÍ SESTRA - realizuje komplexní ošetřovatelskou péči o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti

8 - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů( aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty, hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit. - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení (kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - organizuje rozpis služeb pro sebe a druhou zdravotní sestru ZDRAVOTNÍ SESTRA 2 - komplexní ošetřovatelská péče o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů (aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS

9 - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty,hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení(kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu,které svolává a řídí manažer MHJ,kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - je podřízená zdravotní sestře 1 LÉKAŘ - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy u pacientů - podává informace klientovi a s ohledem na vůli pacienta komunikuje s rodinnými příslušníky - dodržuje etický kodex a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce - prohlubuje si své dosavadní vzdělání - provádí osvětu u laické i odborné veřejnosti - navrhuje zásady lékové politiky,priority,zainvestování do zdravotnické techniky a přístrojů - spolupracuje při styku s jinými zdravotnickými zařízeními,v budoucnu se zdravotními pojišťovnami - prosazuje hospicovou myšlenku v rámci lobingu nižší i vyšší samosprávy i zákonodárců - účastní se schůzek odborného zdravotnického personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

10 - má na starosti nábor dobrovolníků pro mobilní hospic, spolupracuje v tomto ohledu s psychologem, který posuzuje typ služby vhodný pro dobrovolníka - při přijetí nového dobrovolníka je zodpovědný za vysvětlení principů dobrovolnické služby, seznámení s principy hygieny a bezpečnosti práce, sepsání dobrovolnické smlouvy a veškeré dokumentace s tím související - koordinátor organizuje dobrovolnickou práci v nemocnici či jinde u klientů, domlouvá zakázku klientů a kontroluje její plnění dobrovolníky - průběžně komunikuje se zařízeními či rodinami kam dobrovolníci dochází - je odpovědný za propagaci dobrovolnické práce mezi odbornou i laickou veřejností a v médiích - účastní se pravidelně porad týmu mobilního hospice, spolupracuje s ostatními členy týmu účastní se supervize - koordinátor dobrovolníků konzultuje s manažerem MHS a výkonným ředitelem hospice čerpání finančních prostředků. DOBROVOLNÍCI - zajištění sociálního kontaktu u lůžka pacienta - zajištění sociálního servisu, který nemůže nebo nechce poskytnout rodina pacienta - pobyt u lůžka pacienta - zabezpečení drobných nákupů - zabezpečení drobných služeb jako např.předčítání knihy, novin atd. ÚČETNÍ - příprava podkladů a zpracování mezd pro všechny zaměstnance - jedná se zdravotními pojišťovnami a OSSZ - vedení hlavní pokladny organizace - vedení skladu kancelářských a hygienických potřeb - vydává tyto potřeby ze skladu a zajišťuje jejich nákup do skladu - spolupracuje s manažerem pro ekonomiku a pomáhá při zpracování účetnictví - zabezpečuje veškeré administrativní práce spojené s provozem sdružení 2.2.Určení potřebné kvalifikace pro jednotlivá nově vzniklá pracovní místa Manažer pro Asistenční služby-úplné střední odborné sociálního směru s maturitou,

11 Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Manažer pro ekonomiku a provoz-úplné střední odborné ekonomického směru s maturitou, Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Řidič as.auta-úplné střední odborné,řidičské oprávnění skupiny B a profesní osvědčení, Požadovaná praxe minimálně 10let a trestní bezúhonnost vítána praxe v přepravě osob Asistent služeb pro seniory-úplné střední odborné nejlépe zdravotnického zaměření nebo sanitářský kurz. Trestní bezúhonnost. 3.Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. Vzdělávání pracovníků slouží k rozšíření jejich odborných kompetencí a posílení sociálních dovedností. Některé pracovní pozice s sebou nesou nutnost určitého stupně vzdělání při nástupu a zároveň vyžadují závazek celoživotního vzdělávání (např.lékaři,zdravotní sestry ). Dobře naplánovaný systém vzdělávání také může sloužit jako jeden z prostředků bránícímu tzv. vyhoření, které je u těchto profesí velmi časté. Vzdělávání pracovníků může probíhat různými formami a způsoby, které jsou u pracovníků různé. Patří mezi ně školení, kurzy, semináře, praktické stáže, apod., které jsou rozdílné co do délky trvání, účelu a zaměření. V případě Asistenčních služeb bude každý pracovník společně s přímým nadřízeným vypracovávat individuální plán profesního rozvoje, který bude obsahovat dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací aktivity potřebné pro kvalitní pracovní výkon. Tento plán bude

12 podléhat schválení ředitelem v závislosti na strategii organizace, vnějších potřebách a dostupných finančních prostředcích. Mezi plánované vzdělávací akce patří například: Dlouhodobé kurzy a výcviky které mají za úkol doplnit chybějící vzdělání v oboru, pro ty pracovníky, kteří v organizaci pracují a nemají potřebnou kvalifikaci (např.sanitářský kurz). - kurz musí přímo souviset s prací - podle ekonomické situace lze hradit ze strany organizace - pracovník se zaváže v organizaci setrvat po dobu určenou v pracovní smlouvě (pokud je tato na dobu určitou) nebo je povinen náklady vynaložené na vzdělání sdružení zpětně uhradit. Krátkodobé kurzy, semináře či školení zaměřené na odborné kompetence a znalosti, pomáhají pracovníkovi vykonávat svou práci odborně a dosahovat lepších pracovních výkonů. - vybírá vedoucí společně s pracovníkem Semináře a kurzy zaměřené na sociální dovednosti, komunikaci, vztahy na pracovišti apod. - určuje vedoucí po poradě s ředitelem Kurzy osobního rozvoje jsou potřebné pro osobnostní růst a psychohygienu - vybírá si pracovník nebo nadřízený Náplň jednotlivých vzdělávacích plánů závisí na pracovní pozici a charakteru práce: - u administrativních pracovníků je preferována odborná znalost problematiky, pracovníci v přímé péči potřebují ve velké míře posilovat také sociální kompetence, (postoj ke klientům, komunikace, umění motivovat apod) Postup přijímání nového pracovníka Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Při nástupu zaměstnance do pracovního poměru na nově vzniklá pracovní místa v AS bude mezi nimi a o.s. TŘI uzavřena písemná pracovní smlouva. Zde se jedná o pracovně právní vztah, který musí obsahovat následující data. Jsou to : místo výkonu práce a den nástupu do práce. Součástí každé pracovní smlouvy v našem sdružení je zkušební doba, která činí 3 měsíce a velikost pracovního úvazku. Pracovní smlouva je zpravidla uzavíraná na dobu určitou.

13 Kromě těchto smluv se budou s asistentkami uzavírat dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou pro pracovníky vedlejší pracovní poměr. Při zaměstnání nového pracovníka je manažer pro ekonomiku a provoz povinen neprodleně dodat mzdové účetní veškeré doklady potřebné k přihlášení zaměstnance na zákonem stanovené úřady (zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení). Mezi tyto doklady patří: -kopie občanského průkazu zaměstnance -karty zdravotní pojišťovny -číslo bankovního účtu -jiná potvrzení (např.doklad o studiu, přiznání starobního a jiného důchodu, apod.). Dále ekonom dodá účetní - kopii pracovní smlouvy sepsané nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání -vyplněné Prohlášení k dani (spolu s dalšími potvrzeními potřebné pro odpočty odčitatelných položek od základu daně) -zápočtový list zaměstnance z předcházejícího zaměstnání, popř. kopii vysvědčení (u absolventů škol) -potvrzení o hlášení na úřadu práce, čestné prohlášení atd. Po obdržení výše uvedených dokladů je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů přihlásit zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Dále je povinna založit zaměstnanci Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) vyplněný dle platných předpisů, který je u ní po celou dobu zaměstnání uschován. Po ukončení zaměstnání se řádně vyplněný ELDP zasílá na OSSZ. Po překontrolování všech dokladů o zaměstnanci mzdová účetní zadá zaměstnance do počítače, resp. do mzdové evidence, vytiskne Evidenční list zaměstnance a založí jeho složku. Změny v průběhu pracovního cyklu: Při jakékoliv změně týkající se zaměstnance je zaměstnanec povinen neprodleně informovat ekonoma, který informuje mzdovou účetní a předá jí potřebné doklady o této změně. Jedná se především o: a) dodatky k pracovním smlouvám, které mění výši mzdy, pracovní dobu zaměstnance, prodlužují pracovní poměr apod.;

14 b) změnu trvalého bydliště zaměstnance, stavu zaměstnance (svobodná-vdaná-rozvedená, svobodný-ženatý-rozvedený); c) změnu bankovního účtu zaměstnance; d) začátek (popř. ukončení) pobírání starobního nebo jiného důchodu; e) počátek / ukončení studií na škole; f) změny týkající se dítěte zaměstnance, který uplatňuje odčitatelnou položku na vyživované dítě; g) ostatní změny. Případné ukončení pracovního cyklu V případě, že končí pracovní poměr zaměstnance (např. na základě dohody dle 43 Zákoníku práce, nebo uplynutím doby určité uvedené v pracovní smlouvě, apod.), je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů odhlásit zaměstnance ze zdravotní pojišťovny a na OSSZ (povinnost odpadá po přechodu z malé na velkou organizaci, viz. přihlášení zaměstnance). Zaměstnanci náleží tyto potvrzení, které je mzdová účetní povinna vyplnit a předat při výstupu zaměstnanci: a) zápočtový list b) potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok. Dále je mzdová účetní povinna: a) vyplnit ELDP, odeslat jej na OSSZ a předat kopii ekonomovi o.s.tři b) vytisknout mzdový list zaměstnance a předat jej ekonomovi o.s.tři c) vyřadit zaměstnance ze mzdové evidence Pracovní náplň. Pracovníkům je při vstupu do zaměstnání musí být předána pracovní náplň, která je zpracována pro každé pracovní místo.úkolem této náplně je co možná nejpřesněji popsat funkci, případně pracovní místo, určit zařazení na pracovišti (tzn.komu je pracovník podřízen a kdo je jeho přímým nadřízeným). Je zde také nutno přesně formulovat cíle a hlavní úkoly pracovního místa tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Součástí všech našich pracovních smluv je také určení zástupce při nepřítomnosti, kompetence a odpovědnosti. Pracovní náplně se revidují zhruba po 1,5 až 2 letech, ale v případě zavádění nových služeb bude třeba provést revize dříve, odhadem po 6-8 měsících.

15 3.2.3.Adaptační program a péče o pracovníky První den na pracovišti je pro nového pracovníka velmi důležitý, protože se většinou zapíše jako pozitivní a nebo negativní vzpomínka na pracoviště a může se projevit v jeho pozdějším výkonu. Adaptační program by měl podle náročnosti pozice trvat v rozmezí 2-4 týdnů. Sestává se ze základních informací a zaučení na pracovišti při plnění konkrétních činností obsažených v náplni práce. Zavedení pracovníka není pouze úkolem přímého nadřízeného, ale všech pověřených pracovníků. Jeho obtížnost v našem případě spočívá v zavádění nové služby, kde vzhledem k nedostatku praktických zkušeností není možné včas odhadnout všechny komplikace. Péče o pracovníky Personální řízení obnáší nejen získávání dobrých pracovníků, ale také péči o ně, aby pracovníci neměli potřebu z organizace odcházet. Protože tento pohyb zaměstnanců jednak nesvědčí o dobré kvalitě organizace, brzdí organizaci v dynamice jejího rozvoje a v neposlední řadě je také ekonomicky nevýhodné. Zaškolení každého nového pracovníka sebou nese určitou ekonomickou a časovou náročnost, která je mařena odchodem pracovníka k jiné organizaci, která touto naší chybou získává zadarmo kvalifikovaného pracovníka. Proto je cílem: - zachovat rozvíjet odbornou kompetenci pracovníků - motivovat je k dobrým výkonům - podporovat jejich spokojenost, bránit syndromu vyhoření, posilovat jejich sociální dovednosti - vytvářet příjemné klima na pracovišti a dobrý pracovní kolektiv Mezi prostředky,které k těmto cílům vedou, patří pravidelný roční pohovor s podřízenými, plán dalšího vzdělávání (profesního rozvoje), supervize a další sociální výhody a benefity. 3.3.Hodnocení pracovníků

16 Pracovní výkon každého zaměstnance v organizaci je třeba ovlivňovat a to hodnocením,odměňováním a rozvojem.hodnocení pracovního výkonu v organizaci musí být promyšlený a kvalifikovaný systém,kterým nastavujeme očekávání,vyhodnocujeme a zlepšujeme výsledky.je potřeba mít stanovené organizační a individuální cíle a potřebné znalosti,dovednosti.potom můžeme hodnotit jednak co pracovník umí a jednak jaké má pracovní výsledky Výběr vhodného systému hodnocení Jde o to, z mnoha systémů a metod hodnocení pracovního výkonu zvolit ten nejvhodnější pro naše sdružení.můžeme vybírat z např.: -hodnotící stupnice -slovní hodnotící škála -metoda nucené volby -metoda klíčové události -srovnávací hodnocení -sebehodnocení atd. V našem případě při hodnocení pracovníků zaměstnaných v asistenčních službách jsme se rozhodli hodnotit pomocí Hodnotící stupnice a to následující kritéria: Kritéria hodnocení - kvalita prováděné práce - plnění termínů - samostatnost - klientský přístup - ochota spolupráce s ostatními - efektivita hospodaření s financemi(zejména na manažerských a vyšších pozicích) - úroveň odborných znalostí - pracovní kázeň a spolehlivost - dodržování pracovní doby - organizační schopnosti - dodržování stanovených způsobů práce

17 - loajalita - zvládání duševního zatížení příklad hodnocení: plnění termínů téměř nikdy téměř vždy Z bodových možností se vybere ta, která nejvěrněji vystihuje přístup hodnoceného pracovníka. Je velmi dobré stanovit sudý počet možností přidělení bodů,tím se předejde hodnocení tzv.na střed, kdy jsou všichni průměrní. Uvedeným způsobem se ohodnotí každé kritérium a na základě součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií lze sestavit pořadí zaměstnanců a určit výší osobního ohodnocení pro jednotlivá místa ve vzniklém pořadí Kdo bude hodnotit Nejčastěji bude provádět hodnocení přímý nadřízený,přičemž tato role není v žádném případě delegovatelná.v případě hodnocení klientského přístupu bude nutno vypracovat hodnotící dotazník a požádat odběratele našich asistenčních služeb o jeho vyplnění. Pokud se v hodnoceném období pracovníkovi vystřídá několik nadřízených musí hodnocení provádět personalista.do systému hodnocení se mohou zapojit i nadřízení nadřízeného,případně sám pracovník(sebehodnocení),kolegové,podřízení nebo zákazníci. V našem případě bude hodnocení pracovníků na asistenčních pozicích provádět manažer asistenčních služeb.hodnocení tohoto manažera potom bude provádět přímo výkonný ředitel Využití výsledků hodnocení a) ke zlepšení pracovního výkonu b) k určení výše osobního ohodnocení c) k motivování pracovníků

18 d) k případné změně pracovního zařazení e) pro rozvoj vzdělávání za účelem zvýšení pracovního výkonu f) ke včasnému zjištění chyb v rozvržení práce na jednotlivé pozice g) k odhalení chyb ve výběru zaměstnanců 3.4.Motivace a demotivace Základní zdroje motivace lze rozdělit na : -vnitřní pohnutky a motivy tj.potřeby, návyky, ideály, hodnoty -vnější podněty tj.odměny, příkazy, pracovní podmínky a režim Mezi hlavní motivační prvky,které mohou kladně ovlivnit pracovní výkony v našem sdružení patří především: -pracovní jistota -pocit dosažení úspěchu -pocit sounáležitosti -získávání nových dovedností -pocit užitečnosti -prestiž organizace -pružná pracovní doba -pochvala -dobrá atmosféra v organizaci -dostatek informací -práce z domova -fungující zpětná vazba Oproti tomu zejména v sociální oblasti je velké množství demotivujících prvků, které je potřeba včas odhalovat a odstraňovat nebo alespoň co nejvíce zmírnit jejich negativní vliv. Jsou to především:-špatné pracovní podmínky -člověk se nehodí pro práci,kterou dělá -nedostatek informací, zpětné vazby, nedostatečné školení -nedosažitelné úkoly, nereálné termíny -nejasné standardy -příliš jednoduché úkoly -nespokojenost s platem

19 -špatná atmosféra na pracovišti Velký vliv na motivaci pracovníků má měření výkonu výkonnostními ukazateli, jejich počet ale musí být natolik vysoký, aby pracovník měl pocit dostatečného ocenění své práce a zároveň mu to v případě horších výsledků včas signalizovalo oblasti, které je třeba napravit Princip složkové mzdy a jejího využití jako motivačního prostředku Složková mzda je jeden z nástrojů,který nám umožňuje ohodnotit pracovní nasazení jednotlivců a to jak vzhledem k jejich odpovědnosti tak s ohledem na odváděný pracovní výkon.v našem sdružení jsme se rozhodli vzhledem k uvedeným důvodům rozdělit vyplácenou mzdu na tři části a to následujícím způsobem: -základní mzda- tato složka je vyplácena zaměstnanci vždy nezávisle na jeho výkonu. -příplatek za vedení-je vyplácen na pozicích manažerů a vyšších,je to část která odpovědnost při vedení pracovníků.tato část je vyplácena vždy,ale je spojena s pracovní pozicí,nikoliv s osobou. -osobní ohodnocení-je část mzdy,která je nenároková a které výše je přímo úměrná pracovnímu výkonu odměňované osoby.výše tété odměny ještě závisí na fin. Možnostech organizace. Tyto složky je nutno rozepsat v platovém výměru,který je nedílnou součásti každé pracovní smlouvy.pod rozpis je nutno ještě napsat: osobní ohodnocení není nárokovou složkou mzdy,aby se předešlo případným dohadům při nepřidělení této složky,které by mohly přerůst až v soudní spor. Jednotlivé složky mzdy je nutno nastavit tak,aby i v případě nejhorších pracovních výsledků souhrnná mzda nebyla nižší než zákonem stanovená minimální mzda Benefity Benefit je nepřímá finanční nebo nefinanční forma odměny.výběr benefitů, které do systému hodláme zařadit je nutno postavit na znalosti motivace svých zaměstnanců.

20 Hlavní důvody pro zavedení benefitů do odměňování místo prostého zvyšování základní mzdy je především: -poskytování mnohých benefitů je z hlediska daňových odvodů daleko levnější než zvyšování mzdy. -vhodným výběrem benefitů lze dát najevo priority naší organizace(např. důraz na rekreaci, kulturu, sport, zdravotní péči) -zaměstnanci mohou o poskytovaných benefitech mluvit se svými známými (což by o platu neměli) a tím se vytváří pozitivní obraz sdružení. Benefity,využívané v o.s.tři - týden dovolené navíc - stravenky - využití internetu po mimo pracovní dobu k soukromým potřebám - využití kopírky, faxu - v omezené míře lze využívat služební mobilní telefon k soukromým hovorům - výuka anglického jazyka na pracovišti zdarma - pružná pracovní doba - možnost půjčení služebního automobilu pouze za úhradu paliva - krátkodobá nepřítomnost bez neschopenky - vzdělávání - využití knihovny - čaj a káva na pracovišti zdarma - vánoční dárek - pružná pracovní doba 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby Cílem Asistenčních služeb je jednak podpora činnosti provozované Mobilní hospicové služby,ale zejména rozšíření sortimentu nabízených služeb. Pod názvem Asistenční služby je program osobní asistence a asistenčního auta. Oba tyto programy jsou souborem několika služeb určených lidem se sníženou soběstačností, ale zejména budou sloužit jako odlehčovací

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Účinnost od 1. 1. 2015 V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihočeského kraje Centra sociálních služeb Jindřichův

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více