Závěrečná práce posluchače kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění souboru asistenčních služeb v o.s.tři. Jméno a příjmení autora: Ing.Jaroslav Bambas Rok: 2006

2 Obsah: 1.Úvod 2.Organizační řád a organizační schema 2.1.Tvorba pracovních náplní pro nově vzniklá pracovní místa a změny v pracovních náplních stávajících pracovních míst s ohledem na jejich provázanost. 2.2.Určení potřebné kvalifikace na jednotlivá nově vzniklá pracovní místa 3. Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. 3.2.Postup při přijímání nového pracovníka do pracovního poměru Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Pracovní náplň Adaptační program a péče o pracovníky 3.3.Hodnocení pracovníků Výběr vhodného systému hodnocení Kdo bude hodnotit Využití výsledků hodnocení 3.4. Motivace a demotivace Princip složkové mzdy a její využití jako motivačního prostředku Benefity 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby 4.2.Rozsah služby 4.3.Manuály pro zavedení a poskytování Asistenčních služeb Osobní asistence Asistenční automobil 5.Závěr 6.Použitá literatura

3 1.Úvod: Občanské sdružní TŘI bylo založeno s cílem postavit v Čerčanech hospic, ve které by bylo umožněno lidem prožít důstojným způsobem závěr jejich života. Protože se však zatím nedaří zajistit potřebný obnos peněz,byla ve snaze pomáhat lidem už nyní založena Mobilní hospicová služba. Základní ideou této služby je umožnit nemocným prožít závěr svého života doma v důvěrně známém prostředí, v okruhu svých známých, kamarádů, přátel a zejména rodiny. Při zavádění této služby jsme se velmi často setkali s obavami členů pečující rodiny, zda zvládnou nápor spojený s péčí o nemocného člověka.velmi často se bojí toho, že budou doma uvázaní jako pes u boudy, ztratí kontakt s okolním světem nebudou moci se nikam vzdálit, každá cesta z domova se stane problémem. Proto jsme se rozhodli jako pomoc těmto rodinám, ale nejenom jim zřídit soubor Asistenčních služeb. Jedná se jednak o službu dohledu v bytě, kdy naše pečovatelka na určitou dobu nahradí pečující osobu a ta si může zařídit potřebné věci nebo si prostě jen odpočine od náporu starostí a načerpá nové síly. Pečovatelka může i doprovázet tyto osoby např.k lékaři, ale i na procházku nebo na nákup.tuto službu lze výhodně kombinovat s další a tou je Asistenční auto. Asistenční auto zabezpečuje bezproblémovou dopravu starých nebo nemocných osob a zejména osob se sníženou pohyblivostí. Až dosud bylo ve většině rodin nutné, aby se jeden z jejich členů složitým způsobem uvolňoval z práce a vlastními silami zabezpečil přepravu nemocné osoby třeba k lékaři. Potom většinou odjel do práce a po telefonickém zavolání nemocného,pro něj zase dojel, odvezl ho domů a poté se opět vrátil do zaměstnání a snažil se napracovat dobu po kterou byl mimo pracoviště. Nebo se tento problém musí řešit systémem dovolených. To je však v dnešní době stále větší problém, protože zde je obava ze ztráty zaměstnání a proto se většina seniorů při podobné žádosti cítí na obtíž. Asistenční auto lze použít i na dovezení léků nebo například na odvoz ke kadeřníkovi. Nutno také předeslat, že obě služby jsou dotované, kdy zákazník platí jen část skutečně vzniklých nákladů. Proto jsou tyto služby určeny pouze pro seniory, nemocné popřípadě ženy na mateřské dovolené. Tímto systémem jsou kladeny větší nároky na zaměstnance, který musí rozpoznat, že osoba objednávající tyto služby na ně skutečně má nárok.

4 2.Organizační řád a organizační schema. Původní schéma o.s.tři bylo doplněno o pozici manažera asistenčních služeb, řidiče asistenčního auta, asistentek pro seniory a došlo k přesunutí asistenta půjčovny a prodejny z oddělení MHS do oddělení AS. Náplň práce na této pozici bude doplněna o práci dispečera asistenčního auta. Další významnou změnou bude zřízení ekonomického oddělení, protože vzhledem k tomu, že nově zaváděné služby budou placené, dá se předpokládat nárůst pokladních dokladů a celkově větší pohyb financí. Z tohoto důvodu by došlo k velkému nárůstu částky účtované externí účetní firmou za vedení účetnictví. V našem případě je ještě sloučena funkce manažera mobilní hospicové jednotky a vedoucího lékaře, to samé platí v případě manažera pro ekonomiku a provoz, kdy pozice účetní je obsazena jen z části, konkrétně při zpracování mezd.zbytek její pracovní náplně tvoří administrativní práce spojené s činností o.s.tři. Pozice manažera kamenného hospice zatím není obsazena. 2.1.Tvorba nových pracovních náplní. VÝKONNÝ ŘEDITEL - prostřednictvím manažerů řídí všechny podřízené úseky - sleduje finanční potřebu organizace a koordinuje finanční zajišťování těchto zdrojů - ve spolupráci s manažery a ekonomem se podílí na zpracování jednotlivých projektů - podílí se ve spolupráci s ekonomem na zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování grantů - účastní se klíčových jednání s donátory (KÚ, ministerstva, magistráty, OU, nadace ) - reprezentuje organizaci na vrcholné úrovni - ve spolupráci s ekonomem vypracovává rozpočet na příští období a předkládá ho správní radě ke schválení - vytváří koncepce jednotlivých úseků a předkládá ho SR ke schválení - provádí čtvrtletní operační plánování - zastupuje organizaci při jednání s orgány státní zprávy (OSSZ, FÚ, ) - stanovuje směrnice pro odměňování (horní hranice pro odměnu) - propaguje organizaci v souladu s definovaným posláním a vizemi

5 - iniciuje odborné vzdělávání zaměstnanců - zastupuje organizaci v pravomoci uzavírání a ukončování pracovních poměrů (způsob přijímání zaměstnanců na konkrétní pozice stanoví organizační řád) - zabezpečuje zastupování podřízených zaměstnanců (manažerské pozice) v době jejich nepřítomnosti, v případě potřeby i osobně MANAŽER ASISTENČNÍCH SLUŽEB - zabezpečuje organizační vedení svěřeného úseku - zabezpečuje vzájemné zastupování podřízených zaměstnanců, v případě potřeby i osobně - připravuje podklady pro vypracování žádostí o granty a dotace - odpovídá za obsahové naplnění projektu grantové žádosti daného střediska - navrhuje činnosti směřující k rozvoji střediska s ohledem na finanční udržitelnost (nové placené služby, rozšiřování služeb). - pracuje s omezeným rozpočtem,organizuje jeho čerpání a monitoruje výdaje - odpovídá za náplň a kvalitu i kvantitu služeb daného úseku - odpovídá za vyhotovení příjmových a výdajových dokladů u placených služeb - odpovídá za stav svěřeného majetku - propaguje organizaci v souladu s definovanými vizemi a posláním - je aktivní při vyhledávání nových finančních možností pro chod úseku - předává podklady a podílí se na vzdělávání podřízených MANAŽER PRO MOBILNÍ HOSPICOVOU JEDNOTKU - organizuje četnost návštěv u pacientů a veškeré 24h zabezpečení služeb - zodpovídá za záznamy v kartách pacientů - kontroluje kvalitu, hospodárnost práce, dodržování pracovní kázně a plnění zadaných úkolů zdravotního týmu - koordinuje zdravotní tým mobilního hospice, organizuje léčebnou a preventivní péči v součinnosti s zdravotní sestrou 1 i péči ošetřovatelskou - metodicky řídí a koordinuje činnost ostatních lékařů, komunikuje s odborníky ostatních medicínských oborů v otázkách terapie - rozhoduje o přijetí klienta do péče MHJ, popř.ukončení péče

6 - rozhoduje o druhu léčby, kterou bude tým MHJ klientovi poskytovat, včetně četnosti návštěv - koordinuje využití léčebné a ošetřovací techniky - odpovídá za metodické řízení v oblasti vedení dokumentace - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy klientů - vydává standarty lékařské péče a kontroluje jejich dodržování - svolává schůzky odborného zdrav.personálu kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby klientů MANAŽER PRO EKONOMIKU A PROVOZ - sleduje detailně čerpání všech grantů organizace i z hlediska jednotlivých nákladových položek a vypracovává pro ostatní manažery úseků dílčí rozpočty - vypracovává návrh rozpočtu na následující kalendářní rok - zodpovídá za vedení předepsané evidence,za dodržování zásad a předpisů o hospodaření - vypracovává statistická hlášení,kontroluje správnost a platnost všech dokladů - vede účetnictví - poskytuje podklady a spolupracuje s kontrolními orgány - zabezpečuje kontrolu technického stavu energetických a vodohospodářských zařízení - zodpovídá za stav pokladny - provádí fakturační činnost MANAŽER KAMENNÉHO HOSPICE Zatím ještě nevydefinováno. ŘIDIČ ASISTENČNÍHO AUTA - přímo provádí transport osob - částečně vykonává doprovody přepravovaných osob - zodpovídá za technický stav svěřeného automobilu a ostatních pomůcek - zpracovává jednotlivé výkazy provedených cest - zodpovídá za hospodaření s palivem pro asistenční auto - odpovídá za kvalitu jím prováděných služeb - provádí vyúčtování a převzetí peněz za jednotlivé cesty

7 - podílí se na rozvozu zdravotních pomůcek námi provozované půjčovny. ASISTENT SLUŽEB PRO SENIORY - přímo vykonává služby osobní asistence - pomáhá zvládnout klientovi ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl - pomáhá s vedením domácnosti klienta - pomáhá v oblasti zájmových aktivit - doprovází k lékařům a na úřady - celkově pomáhá při zvládání nemoci - pomáhá řidiči as. auta pokud přeprava některé osoby vyžaduje doprovod většího rozsahu ASISTENT PŮJČOVNA A PRODEJNA - vydává a přebírá zpět věci z půjčovny,vede podrobnou evidenci o zapůjčení - komunikuje s klienty a plánuje harmonogram půjčování - sleduje technický stav a zajišťuje opravy pomůcek - doplňuje inventář dle poptávky - dává podněty k vyřazení poškozených nebo příliš opotřebených pomůcek manažerovi asistenčních služeb - vydává faktury a zúčtovává zálohy dle čerpání služeb klienty - prodává a zajišťuje distribuci jízdenek pro senior auto - může poskytovat omezený okruh asistenčních služeb jako jsou zejména doprovody na úřady nebo k lékaři - zajišťuje dispečink pro asistenční auto tj. zaznamenává jednotlivé objednávky a ty každé ráno předává řidiči. ZDRAVOTNÍ SESTRA - realizuje komplexní ošetřovatelskou péči o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti

8 - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů( aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty, hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit. - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení (kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - organizuje rozpis služeb pro sebe a druhou zdravotní sestru ZDRAVOTNÍ SESTRA 2 - komplexní ošetřovatelská péče o svěřeného klienta - provádí samostatně odbornou činnost středních zdravotnických pracovníků v domácí péči vč.samostatné odborné ošetřovatelské činnosti - zajišťuje ošetřovatelskou péči dle ordinací praktických lékařů (aplikace léků ve všech formách, ošetřování permanentních katetrů, bércových vředů, dekubitů, měření fyziologických funkcí, ošetření stomií aj.) - vykonává úkoly přidělené nadřízeným pracovníkem zodpovědně a řádně, aby byla zabezpečena spokojenost pacienta i ošetřujícího lékaře - v případě potřeby ošetřovatelských úkonů okamžitě hlásí tuto skutečnost lékaři MHS

9 - dodržuje a efektivně využívá pracovní dobu - jedná taktně a ohleduplně s klientem s vědomím, že vykonává práci důležitého zdravotně sociálního významu - má povinnost spravovat výkaznictví dle vysvětlení nadřízeného pracovníka - zachovává mlčenlivost týkající se klienta - dodržuje vydané předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti práce pro sebe i pro ošetřované klienty,hospodárně zachází se svěřenými pomůckami a ochrannými prostředky a v případě ztráty je povinna je uhradit - dodržuje předpisy týkající se upotřebeného zdravotnického materiálu - svým jednáním respektuje etické a morální normy - zjišťuje v domácím prostředí klienta možnost zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek a zprostředkuje jejich zapůjčení(kontakt na pracovníka půjčovny) - účastni se schůzek zdravotního personálu,které svolává a řídí manažer MHJ,kde se vyhodnocuje zdravotní stav a potřeby konkrétních klientů - je podřízená zdravotní sestře 1 LÉKAŘ - provádí pravidelné i mimořádné návštěvy u pacientů - podává informace klientovi a s ohledem na vůli pacienta komunikuje s rodinnými příslušníky - dodržuje etický kodex a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce - prohlubuje si své dosavadní vzdělání - provádí osvětu u laické i odborné veřejnosti - navrhuje zásady lékové politiky,priority,zainvestování do zdravotnické techniky a přístrojů - spolupracuje při styku s jinými zdravotnickými zařízeními,v budoucnu se zdravotními pojišťovnami - prosazuje hospicovou myšlenku v rámci lobingu nižší i vyšší samosprávy i zákonodárců - účastní se schůzek odborného zdravotnického personálu, které svolává a řídí manažer MHJ, kde se vyhodnocuje KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

10 - má na starosti nábor dobrovolníků pro mobilní hospic, spolupracuje v tomto ohledu s psychologem, který posuzuje typ služby vhodný pro dobrovolníka - při přijetí nového dobrovolníka je zodpovědný za vysvětlení principů dobrovolnické služby, seznámení s principy hygieny a bezpečnosti práce, sepsání dobrovolnické smlouvy a veškeré dokumentace s tím související - koordinátor organizuje dobrovolnickou práci v nemocnici či jinde u klientů, domlouvá zakázku klientů a kontroluje její plnění dobrovolníky - průběžně komunikuje se zařízeními či rodinami kam dobrovolníci dochází - je odpovědný za propagaci dobrovolnické práce mezi odbornou i laickou veřejností a v médiích - účastní se pravidelně porad týmu mobilního hospice, spolupracuje s ostatními členy týmu účastní se supervize - koordinátor dobrovolníků konzultuje s manažerem MHS a výkonným ředitelem hospice čerpání finančních prostředků. DOBROVOLNÍCI - zajištění sociálního kontaktu u lůžka pacienta - zajištění sociálního servisu, který nemůže nebo nechce poskytnout rodina pacienta - pobyt u lůžka pacienta - zabezpečení drobných nákupů - zabezpečení drobných služeb jako např.předčítání knihy, novin atd. ÚČETNÍ - příprava podkladů a zpracování mezd pro všechny zaměstnance - jedná se zdravotními pojišťovnami a OSSZ - vedení hlavní pokladny organizace - vedení skladu kancelářských a hygienických potřeb - vydává tyto potřeby ze skladu a zajišťuje jejich nákup do skladu - spolupracuje s manažerem pro ekonomiku a pomáhá při zpracování účetnictví - zabezpečuje veškeré administrativní práce spojené s provozem sdružení 2.2.Určení potřebné kvalifikace pro jednotlivá nově vzniklá pracovní místa Manažer pro Asistenční služby-úplné střední odborné sociálního směru s maturitou,

11 Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Manažer pro ekonomiku a provoz-úplné střední odborné ekonomického směru s maturitou, Požadovaná praxe minimálně 5let a trestní bezúhonnost Řidič as.auta-úplné střední odborné,řidičské oprávnění skupiny B a profesní osvědčení, Požadovaná praxe minimálně 10let a trestní bezúhonnost vítána praxe v přepravě osob Asistent služeb pro seniory-úplné střední odborné nejlépe zdravotnického zaměření nebo sanitářský kurz. Trestní bezúhonnost. 3.Personální předpis 3.1.Směr případného dalšího vzdělávání pracovníků na jednotlivých pozicích. Vzdělávání pracovníků slouží k rozšíření jejich odborných kompetencí a posílení sociálních dovedností. Některé pracovní pozice s sebou nesou nutnost určitého stupně vzdělání při nástupu a zároveň vyžadují závazek celoživotního vzdělávání (např.lékaři,zdravotní sestry ). Dobře naplánovaný systém vzdělávání také může sloužit jako jeden z prostředků bránícímu tzv. vyhoření, které je u těchto profesí velmi časté. Vzdělávání pracovníků může probíhat různými formami a způsoby, které jsou u pracovníků různé. Patří mezi ně školení, kurzy, semináře, praktické stáže, apod., které jsou rozdílné co do délky trvání, účelu a zaměření. V případě Asistenčních služeb bude každý pracovník společně s přímým nadřízeným vypracovávat individuální plán profesního rozvoje, který bude obsahovat dlouhodobé a krátkodobé vzdělávací aktivity potřebné pro kvalitní pracovní výkon. Tento plán bude

12 podléhat schválení ředitelem v závislosti na strategii organizace, vnějších potřebách a dostupných finančních prostředcích. Mezi plánované vzdělávací akce patří například: Dlouhodobé kurzy a výcviky které mají za úkol doplnit chybějící vzdělání v oboru, pro ty pracovníky, kteří v organizaci pracují a nemají potřebnou kvalifikaci (např.sanitářský kurz). - kurz musí přímo souviset s prací - podle ekonomické situace lze hradit ze strany organizace - pracovník se zaváže v organizaci setrvat po dobu určenou v pracovní smlouvě (pokud je tato na dobu určitou) nebo je povinen náklady vynaložené na vzdělání sdružení zpětně uhradit. Krátkodobé kurzy, semináře či školení zaměřené na odborné kompetence a znalosti, pomáhají pracovníkovi vykonávat svou práci odborně a dosahovat lepších pracovních výkonů. - vybírá vedoucí společně s pracovníkem Semináře a kurzy zaměřené na sociální dovednosti, komunikaci, vztahy na pracovišti apod. - určuje vedoucí po poradě s ředitelem Kurzy osobního rozvoje jsou potřebné pro osobnostní růst a psychohygienu - vybírá si pracovník nebo nadřízený Náplň jednotlivých vzdělávacích plánů závisí na pracovní pozici a charakteru práce: - u administrativních pracovníků je preferována odborná znalost problematiky, pracovníci v přímé péči potřebují ve velké míře posilovat také sociální kompetence, (postoj ke klientům, komunikace, umění motivovat apod) Postup přijímání nového pracovníka Sepsání pracovní smlouvy a přihlášení pracovníka Při nástupu zaměstnance do pracovního poměru na nově vzniklá pracovní místa v AS bude mezi nimi a o.s. TŘI uzavřena písemná pracovní smlouva. Zde se jedná o pracovně právní vztah, který musí obsahovat následující data. Jsou to : místo výkonu práce a den nástupu do práce. Součástí každé pracovní smlouvy v našem sdružení je zkušební doba, která činí 3 měsíce a velikost pracovního úvazku. Pracovní smlouva je zpravidla uzavíraná na dobu určitou.

13 Kromě těchto smluv se budou s asistentkami uzavírat dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody jsou pro pracovníky vedlejší pracovní poměr. Při zaměstnání nového pracovníka je manažer pro ekonomiku a provoz povinen neprodleně dodat mzdové účetní veškeré doklady potřebné k přihlášení zaměstnance na zákonem stanovené úřady (zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení). Mezi tyto doklady patří: -kopie občanského průkazu zaměstnance -karty zdravotní pojišťovny -číslo bankovního účtu -jiná potvrzení (např.doklad o studiu, přiznání starobního a jiného důchodu, apod.). Dále ekonom dodá účetní - kopii pracovní smlouvy sepsané nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání -vyplněné Prohlášení k dani (spolu s dalšími potvrzeními potřebné pro odpočty odčitatelných položek od základu daně) -zápočtový list zaměstnance z předcházejícího zaměstnání, popř. kopii vysvědčení (u absolventů škol) -potvrzení o hlášení na úřadu práce, čestné prohlášení atd. Po obdržení výše uvedených dokladů je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů přihlásit zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Dále je povinna založit zaměstnanci Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) vyplněný dle platných předpisů, který je u ní po celou dobu zaměstnání uschován. Po ukončení zaměstnání se řádně vyplněný ELDP zasílá na OSSZ. Po překontrolování všech dokladů o zaměstnanci mzdová účetní zadá zaměstnance do počítače, resp. do mzdové evidence, vytiskne Evidenční list zaměstnance a založí jeho složku. Změny v průběhu pracovního cyklu: Při jakékoliv změně týkající se zaměstnance je zaměstnanec povinen neprodleně informovat ekonoma, který informuje mzdovou účetní a předá jí potřebné doklady o této změně. Jedná se především o: a) dodatky k pracovním smlouvám, které mění výši mzdy, pracovní dobu zaměstnance, prodlužují pracovní poměr apod.;

14 b) změnu trvalého bydliště zaměstnance, stavu zaměstnance (svobodná-vdaná-rozvedená, svobodný-ženatý-rozvedený); c) změnu bankovního účtu zaměstnance; d) začátek (popř. ukončení) pobírání starobního nebo jiného důchodu; e) počátek / ukončení studií na škole; f) změny týkající se dítěte zaměstnance, který uplatňuje odčitatelnou položku na vyživované dítě; g) ostatní změny. Případné ukončení pracovního cyklu V případě, že končí pracovní poměr zaměstnance (např. na základě dohody dle 43 Zákoníku práce, nebo uplynutím doby určité uvedené v pracovní smlouvě, apod.), je mzdová účetní povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů odhlásit zaměstnance ze zdravotní pojišťovny a na OSSZ (povinnost odpadá po přechodu z malé na velkou organizaci, viz. přihlášení zaměstnance). Zaměstnanci náleží tyto potvrzení, které je mzdová účetní povinna vyplnit a předat při výstupu zaměstnanci: a) zápočtový list b) potvrzení o zdanitelných příjmech za daný kalendářní rok. Dále je mzdová účetní povinna: a) vyplnit ELDP, odeslat jej na OSSZ a předat kopii ekonomovi o.s.tři b) vytisknout mzdový list zaměstnance a předat jej ekonomovi o.s.tři c) vyřadit zaměstnance ze mzdové evidence Pracovní náplň. Pracovníkům je při vstupu do zaměstnání musí být předána pracovní náplň, která je zpracována pro každé pracovní místo.úkolem této náplně je co možná nejpřesněji popsat funkci, případně pracovní místo, určit zařazení na pracovišti (tzn.komu je pracovník podřízen a kdo je jeho přímým nadřízeným). Je zde také nutno přesně formulovat cíle a hlavní úkoly pracovního místa tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Součástí všech našich pracovních smluv je také určení zástupce při nepřítomnosti, kompetence a odpovědnosti. Pracovní náplně se revidují zhruba po 1,5 až 2 letech, ale v případě zavádění nových služeb bude třeba provést revize dříve, odhadem po 6-8 měsících.

15 3.2.3.Adaptační program a péče o pracovníky První den na pracovišti je pro nového pracovníka velmi důležitý, protože se většinou zapíše jako pozitivní a nebo negativní vzpomínka na pracoviště a může se projevit v jeho pozdějším výkonu. Adaptační program by měl podle náročnosti pozice trvat v rozmezí 2-4 týdnů. Sestává se ze základních informací a zaučení na pracovišti při plnění konkrétních činností obsažených v náplni práce. Zavedení pracovníka není pouze úkolem přímého nadřízeného, ale všech pověřených pracovníků. Jeho obtížnost v našem případě spočívá v zavádění nové služby, kde vzhledem k nedostatku praktických zkušeností není možné včas odhadnout všechny komplikace. Péče o pracovníky Personální řízení obnáší nejen získávání dobrých pracovníků, ale také péči o ně, aby pracovníci neměli potřebu z organizace odcházet. Protože tento pohyb zaměstnanců jednak nesvědčí o dobré kvalitě organizace, brzdí organizaci v dynamice jejího rozvoje a v neposlední řadě je také ekonomicky nevýhodné. Zaškolení každého nového pracovníka sebou nese určitou ekonomickou a časovou náročnost, která je mařena odchodem pracovníka k jiné organizaci, která touto naší chybou získává zadarmo kvalifikovaného pracovníka. Proto je cílem: - zachovat rozvíjet odbornou kompetenci pracovníků - motivovat je k dobrým výkonům - podporovat jejich spokojenost, bránit syndromu vyhoření, posilovat jejich sociální dovednosti - vytvářet příjemné klima na pracovišti a dobrý pracovní kolektiv Mezi prostředky,které k těmto cílům vedou, patří pravidelný roční pohovor s podřízenými, plán dalšího vzdělávání (profesního rozvoje), supervize a další sociální výhody a benefity. 3.3.Hodnocení pracovníků

16 Pracovní výkon každého zaměstnance v organizaci je třeba ovlivňovat a to hodnocením,odměňováním a rozvojem.hodnocení pracovního výkonu v organizaci musí být promyšlený a kvalifikovaný systém,kterým nastavujeme očekávání,vyhodnocujeme a zlepšujeme výsledky.je potřeba mít stanovené organizační a individuální cíle a potřebné znalosti,dovednosti.potom můžeme hodnotit jednak co pracovník umí a jednak jaké má pracovní výsledky Výběr vhodného systému hodnocení Jde o to, z mnoha systémů a metod hodnocení pracovního výkonu zvolit ten nejvhodnější pro naše sdružení.můžeme vybírat z např.: -hodnotící stupnice -slovní hodnotící škála -metoda nucené volby -metoda klíčové události -srovnávací hodnocení -sebehodnocení atd. V našem případě při hodnocení pracovníků zaměstnaných v asistenčních službách jsme se rozhodli hodnotit pomocí Hodnotící stupnice a to následující kritéria: Kritéria hodnocení - kvalita prováděné práce - plnění termínů - samostatnost - klientský přístup - ochota spolupráce s ostatními - efektivita hospodaření s financemi(zejména na manažerských a vyšších pozicích) - úroveň odborných znalostí - pracovní kázeň a spolehlivost - dodržování pracovní doby - organizační schopnosti - dodržování stanovených způsobů práce

17 - loajalita - zvládání duševního zatížení příklad hodnocení: plnění termínů téměř nikdy téměř vždy Z bodových možností se vybere ta, která nejvěrněji vystihuje přístup hodnoceného pracovníka. Je velmi dobré stanovit sudý počet možností přidělení bodů,tím se předejde hodnocení tzv.na střed, kdy jsou všichni průměrní. Uvedeným způsobem se ohodnotí každé kritérium a na základě součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií lze sestavit pořadí zaměstnanců a určit výší osobního ohodnocení pro jednotlivá místa ve vzniklém pořadí Kdo bude hodnotit Nejčastěji bude provádět hodnocení přímý nadřízený,přičemž tato role není v žádném případě delegovatelná.v případě hodnocení klientského přístupu bude nutno vypracovat hodnotící dotazník a požádat odběratele našich asistenčních služeb o jeho vyplnění. Pokud se v hodnoceném období pracovníkovi vystřídá několik nadřízených musí hodnocení provádět personalista.do systému hodnocení se mohou zapojit i nadřízení nadřízeného,případně sám pracovník(sebehodnocení),kolegové,podřízení nebo zákazníci. V našem případě bude hodnocení pracovníků na asistenčních pozicích provádět manažer asistenčních služeb.hodnocení tohoto manažera potom bude provádět přímo výkonný ředitel Využití výsledků hodnocení a) ke zlepšení pracovního výkonu b) k určení výše osobního ohodnocení c) k motivování pracovníků

18 d) k případné změně pracovního zařazení e) pro rozvoj vzdělávání za účelem zvýšení pracovního výkonu f) ke včasnému zjištění chyb v rozvržení práce na jednotlivé pozice g) k odhalení chyb ve výběru zaměstnanců 3.4.Motivace a demotivace Základní zdroje motivace lze rozdělit na : -vnitřní pohnutky a motivy tj.potřeby, návyky, ideály, hodnoty -vnější podněty tj.odměny, příkazy, pracovní podmínky a režim Mezi hlavní motivační prvky,které mohou kladně ovlivnit pracovní výkony v našem sdružení patří především: -pracovní jistota -pocit dosažení úspěchu -pocit sounáležitosti -získávání nových dovedností -pocit užitečnosti -prestiž organizace -pružná pracovní doba -pochvala -dobrá atmosféra v organizaci -dostatek informací -práce z domova -fungující zpětná vazba Oproti tomu zejména v sociální oblasti je velké množství demotivujících prvků, které je potřeba včas odhalovat a odstraňovat nebo alespoň co nejvíce zmírnit jejich negativní vliv. Jsou to především:-špatné pracovní podmínky -člověk se nehodí pro práci,kterou dělá -nedostatek informací, zpětné vazby, nedostatečné školení -nedosažitelné úkoly, nereálné termíny -nejasné standardy -příliš jednoduché úkoly -nespokojenost s platem

19 -špatná atmosféra na pracovišti Velký vliv na motivaci pracovníků má měření výkonu výkonnostními ukazateli, jejich počet ale musí být natolik vysoký, aby pracovník měl pocit dostatečného ocenění své práce a zároveň mu to v případě horších výsledků včas signalizovalo oblasti, které je třeba napravit Princip složkové mzdy a jejího využití jako motivačního prostředku Složková mzda je jeden z nástrojů,který nám umožňuje ohodnotit pracovní nasazení jednotlivců a to jak vzhledem k jejich odpovědnosti tak s ohledem na odváděný pracovní výkon.v našem sdružení jsme se rozhodli vzhledem k uvedeným důvodům rozdělit vyplácenou mzdu na tři části a to následujícím způsobem: -základní mzda- tato složka je vyplácena zaměstnanci vždy nezávisle na jeho výkonu. -příplatek za vedení-je vyplácen na pozicích manažerů a vyšších,je to část která odpovědnost při vedení pracovníků.tato část je vyplácena vždy,ale je spojena s pracovní pozicí,nikoliv s osobou. -osobní ohodnocení-je část mzdy,která je nenároková a které výše je přímo úměrná pracovnímu výkonu odměňované osoby.výše tété odměny ještě závisí na fin. Možnostech organizace. Tyto složky je nutno rozepsat v platovém výměru,který je nedílnou součásti každé pracovní smlouvy.pod rozpis je nutno ještě napsat: osobní ohodnocení není nárokovou složkou mzdy,aby se předešlo případným dohadům při nepřidělení této složky,které by mohly přerůst až v soudní spor. Jednotlivé složky mzdy je nutno nastavit tak,aby i v případě nejhorších pracovních výsledků souhrnná mzda nebyla nižší než zákonem stanovená minimální mzda Benefity Benefit je nepřímá finanční nebo nefinanční forma odměny.výběr benefitů, které do systému hodláme zařadit je nutno postavit na znalosti motivace svých zaměstnanců.

20 Hlavní důvody pro zavedení benefitů do odměňování místo prostého zvyšování základní mzdy je především: -poskytování mnohých benefitů je z hlediska daňových odvodů daleko levnější než zvyšování mzdy. -vhodným výběrem benefitů lze dát najevo priority naší organizace(např. důraz na rekreaci, kulturu, sport, zdravotní péči) -zaměstnanci mohou o poskytovaných benefitech mluvit se svými známými (což by o platu neměli) a tím se vytváří pozitivní obraz sdružení. Benefity,využívané v o.s.tři - týden dovolené navíc - stravenky - využití internetu po mimo pracovní dobu k soukromým potřebám - využití kopírky, faxu - v omezené míře lze využívat služební mobilní telefon k soukromým hovorům - výuka anglického jazyka na pracovišti zdarma - pružná pracovní doba - možnost půjčení služebního automobilu pouze za úhradu paliva - krátkodobá nepřítomnost bez neschopenky - vzdělávání - využití knihovny - čaj a káva na pracovišti zdarma - vánoční dárek - pružná pracovní doba 4.Provozní řád Asistenční služby (manuál) 4.1.Cíl služby Cílem Asistenčních služeb je jednak podpora činnosti provozované Mobilní hospicové služby,ale zejména rozšíření sortimentu nabízených služeb. Pod názvem Asistenční služby je program osobní asistence a asistenčního auta. Oba tyto programy jsou souborem několika služeb určených lidem se sníženou soběstačností, ale zejména budou sloužit jako odlehčovací

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

I. Sociální pracovnice a poradkyně

I. Sociální pracovnice a poradkyně I. Sociální pracovnice a poradkyně poskytuje služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně i v terénu, dále prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, korespondenčně zastupuje v případě

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

1ft It /// ľ.j/i-ljt"; 7' ~ Ytr: Á,

1ft It /// ľ.j/i-ljt; 7' ~ Ytr: Á, STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie porodních asistentek, O.s. Název sdružení: Unie porodních asistentek, o. S., dále jen Sdružení Sdružení používá zkrácený název "UNIPA". Sídlem Sdružení je Londýnská 28,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.4

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.4 Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.4 Práva a povinnosti pracovníků a dobrovolníků ústředí a dobrovolnického centra 1 1. Pracovníci Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.4 Práva a povinnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Prezident. Předpokládané schopnosti a zkušenosti:

Prezident. Předpokládané schopnosti a zkušenosti: Prezident zajistit chod ČASP a pracovat na udržení a zlepšení jejího fungování předsedá zasedání předsednictva komunikuje s vnějšími subjekty a organizacemi, reprezentuje ČASP. Konkrétně to znamená, že

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více