Sociálně psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociálně psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Sociálně psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy Název tématického celku: Sociální vnímání, verbální a nonverbální komunikace Cíl: Ukázat posluchačům základní sociálně psychologické dovednosti důležité pro pracovníka veřejné správy při jeho komunikaci se spolupracovníky a především pak pro jednání s občany. Základním úkolem je seznámit studenty s podstatou sociálního vnímání a s hlavními procesy, které jeho průběh determinují. Dále pak upozornit na význam sebepoznání pro poznání druhých. Nakonec se soustředíme na vlastní proces komunikace, její verbální, paralingvistickou a neverbální složku. Struktura tématu: 1. Osobnost člověka a komunikace. 2. Biologická, individuálně psychologická a sociální podmíněnost vnímání chyby ve vnímání 3. Sebepoznávání a poznávání druhých, empatie, efektivní a aktivní naslouchání 4. Verbální a nonverbální komunikace 5. Analýza verbální komunikace, rétorika 6. Význam nonverbální komunikace - řeč těla 7. Překážky komunikace Obsahové teze, pojmy a klíčová slova: Sociální vnímání, selektivnost vjemů. Poznávací schémata. Přisuzování příčin. Postoje a přesvědčení. Přitažlivost a odpudivost. Důvěryhodnost. Stereotypy. Chyby a nedostatky ve vnímání. Efekt prvního dojmu a ostatní efekty vnímání. Projekce. Atribuční teorie. Zájem o ústní komunikaci. Úloha mluvené řeči, zvukové sdělení v životě člověka. Sofistika a rétorika. Jazykové prostředí a styl. Paralingvistické složky mluveného projevu (hlasitost, výška tónu řeči, rychlost, objem, plynulost, pomlky, frázování, barva hlasu a emoční náplň, chyby v řeči). Neverbální komunikace (mimika, gestika, posturika, kinezika, proxemika, teritorium, haptika, neurovegetativní reakce, rekvizity, image, charisma osobnosti, úloha prostředí). Vnitřní a vnější bariéry komunikace. Literatura: Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha Maříková, M.: Rétorika. Professional Publishing, Praha Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing, Praha Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Grada Publishing, Praha Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Portál, Praha Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000.

2 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia Sociálně psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy Název tématického celku: Komunikace s veřejností masová komunikace Cíl: Seznámit studenty s možnostmi využití masových komunikačních prostředků, zvláště multimediální počítačové komunikace pro informování veřejnosti o práci orgánů veřejné správy (metody Public relations). Pozornost bude také věnována mezikulturní komunikaci (např. v rámci Evropské unie). Struktura tématu: 1. Psychologické a sociologické aspekty masové komunikace 2. Komunikační schémata, komunikační teorie 3. Marketingová komunikace, reklama a public relations 4. Elektronická a telematická média 5. Mezikulturní komunikace Obsahové teze, pojmy a klíčová slova: Množinový charakter komunikace, veřejný charakter, trvalé rozdělení rolí původce a příjemce (nejsou v přímém bezprostředním kontaktu). Informace v masovém médiu. Manipulace a dezinformace. Přesvědčovací strategie a propaganda. Role tvůrců mínění (opinion leaders). Srozumitelnost. Symboličnost a názornost. Nepřetržitost. Důvěryhodnost. Band-Wagon efekt. Mainstreaming. Zábavnost. Teorie TCI. Marketingová mediální komunikace poutače, billboardy, placená reklama, obchodní katalogy. Prostředky public relations a jejich využití ve veřejné správě. Úloha PC rozhodovací software, uměla inteligence, počítačový brainwriting. Vliv internetu na lidskou komunikaci ( chatování ), přednosti a nebezpečí. Kultura: obecně uznávané společenské hodnoty, zvyky, obyčeje a morálka, vyjádřené v symbolech předávaných mezi generacemi a národy. První okamžiky překročení kulturních hranic: kulturní šok. Faktory míry ovlivnění kulturním šokem. Verbální a neverbální projevy v různých kulturách, chování a stylizované projevy v interakci. Jak se chovat v jiné kultuře. Jednání s hosty ze zahraničí.. Literatura: Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Grada Publishing, Praha Křivohlavý. J.: Tajemství úspěšného jednání. Grada Publishing, Praha Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Karolinum, Praha McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha Němec, P.: Public Relations. Management Press, Praha Toscani, O.: Reklama je navoněná zdechlina. Slovart, Praha Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Portál, Praha 2003.

3 Výrost,J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Sociálně psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy Název tématického celku: Komunikační dovednosti Cíl:Nedílnou součástí předmětu jsou konkrétní komunikační dovednosti, k nim patří schopnost identifikace osobnostního typu klienta (občana), umění vedení rozhovoru a konverzace,přijímacích a hodnotících pohovorů, strategie řešení konfliktu, komunikace v pracovním týmu, vedení pracovních jednání a vyjednávání, diskuzí a pracovních porad. Struktura tématu: 1. Rozhovor a vyjednávání 2. Komunikování před publikem 3. Skupinová komunikace a týmová práce 4. Problémová komunikace 5. Diskuse a pracovní porady 6. Přijímací a hodnotící pohovory 7. Pracovní jednání Obsahové teze, pojmy a klíčová slova Příprava na interview. Vlastní průběh. Dialog jako specifická forma rozhovoru. Vyjednávání. Organizace a provedení projevu. Přednes bez přípravy, z psaného textu, zpaměti. Neverbální a paralingvistické složky přednesu. Audiovizuální pomůcky. Přesvědčovací projev. Racionální a emocionální přesvědčování. Paradoxní způsoby přesvědčování. Struktura skupiny a úloha roli ve skupinové komunikaci. Skupinová koheze a skupinové myšlení. Problémová diskuse: kritika, konflikty. Krizová komunikace. Diskuse a pracovní porady: skupinové diskuse, zasedání rady úřadu veřejné správy, jak prezentovat návrhy na změny. Hodnotící pohovory, příprava, průběh, možné chyby kterých se můžeme dopustit. Pracovní jednání. Příprava na jednání. Vlastní průběh jednání. Jak klást otázky a jak na ně odpovídat. Zvládání námitek. Literatura: Booher, D.: Komunikujte s jistotou. Computer Press, Brno Hloušková, L.: Vnitrofiremní komunikace. Grada Publishing, Praha Jarošová, E a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Pracovní sešit. Skripta VŠE, Praha Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Grada Publishing, Praha Koubek, J.: Psychologické testy kontra výběrový pohovor. Personál, Praha Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Portál, Praha 2003.

4 Lambert, T. E.:Jak účinně ovlivňovat druhé. Management Press, Praha Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing, Praha Neumann, F.: Umění konverzace. Portál, Praha Ury, W.: Jak překonat nesouhlas. Management Press, Praha Tématické okruhy pro zpracování seminárních prací (podmínka udělení zápočtu): Veškeré politické a ekonomické aktivity se odehrávají v užším nebo širším společenství lidí e jejich úspěšnost je založena na sociálních dovednostech, protože efektivnost veřejné správy je stále více závislá na tom, jak efektivně lidé spolupracují, jak si navzájem porozumí a na jaké úrovni spolu komunikují. Sociálně psychologické dovednosti pracovníků orgánů a organizací veřejné správy jsou minimálně tak významné jako jejich odborné znalosti a schopnosti. Měli by nejen vědět jakým směrem orientovat činnost, ale zároveň dokázat správně jednat s občany, aby i oni přijali program práce VS, aby jejich vizi přijali a věděli, jakými postupnými kroky lez společných konkrétních cílů dosáhnout. Výcvik pracovníků je vždy v různé míře kombinací výcvikových technik zaměřených na obecné komunikační dovednosti se speciálními výcvikovými technikami zaměřenými na konkrétní sociálně psychologické dovednosti. Jedná se zejména o výcvik vedení pracovní porady, přijímacího rozhovoru s uchazečem o zaměstnání, hodnotícího pohovoru, speciální trénink spočívá ve výcviku vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, vytváření vztahu důvěry, techniky zrcadlení atd. Absolvent kurzu by měl zvládat především následující cílové kompetence: techniku přijímacího rozhovoru (úvodní navození situace zaměřené na sebepoznání, výběr a analýza profesionální pozice z hlediska požadavků na pracovníka, příprava a modelování přijímacího rozhovoru) techniku modelování pracovní porady (formulace zadání pro skupiny účastníků, příprava a předvedení porad -nesprávná a správná, pro každém předvedení zpětná vazba, závěrečné shrnutí základních pravidel pro správné vedení pracovní porady) techniku hodnotícího pohovoru (rozdělení do skupin a skupinová práce, vedoucí skupiny pozoruje a hodnotí skupinu, členové dávají vedoucímu zpětnou vazbu, jak prožívali hodnocení, rotace vedoucího tak dlouho, dokud si všichni účastníci tuto roli nevyzkoušeli, závěrečná diskuze a společné sepsání pravidel) techniku prosazování změny (objasnit proč je změna nutná, vytvořit vizi, k čemu změna povede, co přinese, vytvořit podmínky pro realizaci změny) Sociálně psychologické dovednosti - Řešení konfliktů Obsahem výuky je objasnění úlohy konfliktu v mezilidské komunikaci. Absolventi kurzu by měli pochopit, že není nenormálním či neobvyklým atributem lidského chování, ale naopak běžnou a nutnou, vždy přítomnou součástí každodenního života. Konflikty mohou přispívat k procesu osamostatňování a k osobnostnímu rozvoji. Vědomí konfliktu umožňuje rozhodovat

5 se a jednat autonomně. Konflikt je dán rozporem různých emocí, potřeb, přání, požadavků a cílů, zájmů a obran uvnitř (intra) jedince nebo mezi více (inter) osobami. Existují interindividuální rozdíly ve schopnosti zvládat konflikty. Častými zdroji konfliktů jsou střety elementárních pudů a potřeb s odporujícími společenskými normami a svědomím. Konflikty způsobují vnitřní napětí a také oddalují rozhodnutí spojené s nechutí. Někdy může dojít až ke vzniku zábran nebo bloku, k nerozhodnému a střídavému sledování obou cílů. Nezvládnuté konflikty jsou často potlačeny a stávají se základem neurózy nebo způsobují tělesné symptomy - psychosomatická onemocnění. Velká pozornost bude proto věnována řešení a předcházení konfliktních situací. Na konkrétních případech budou ukázány různé typy konfliktogenních situací (tzn. situace plodící konflikt) a možnosti jejich řešení. Cílem výuky bude lepší uplatnění absolventa v běžných životních a pracovních situacích. Cílové kompetence: porozumět individuálním rozdílům mezi jednotlivci nebo mezi skupinami, zjevným či skrytým příznakům konfliktu poznat zda jsme sami konfliktní osobností a za jakých okolností nám konflikty přinášejí užitek nebo škodu zjistit jaké jsou nejčastější zdroje konfliktu a umět si vytvořit krátkodobé i dlouhodobější strategie zvládání těchto situací naučit se předcházet konfliktu (zabraňovat destrukci), pochopit úlohu přátelských a nepřátelských vyjednavačů, zásady efektivního řešení, definovat stadia vývoje pochopit základní interpersonální styly řešení konfliktů (únik, soupeření, kompromis, přizpůsobení, spolupráce), jejich použitelnost, výhody i nevýhody v konkrétních situacích Základní výcvik sociálně-psychologických dovedností pracovníků zprostředkování K sociálně-psychologickým dovednostem pracovníků zprostředkování patří především umění komunikace. Osvojení a neustálé zdokonalování komunikačních dovednostech patří k základním předpokladům úspěšného zvládání těchto funkcí. Dobré komunikační dovednosti jsou předpokladem osobního úspěchu. Základem úspěchu v komunikaci je serióznost jednání a osobnost pracovníka. Zda pracovník dosáhne svého cíle, záleží na tom, jek je přijímán a hodnocen ostatními, ale zároveň i jak je on sám schopen odhadnout svého partnera a porozumět jeho potřebám. Otázka osobního image zde hraje klíčovou roli. Nejenom upravenost, komunikační dovednosti a úroveň verbální i nonverbální komunikace, ale i jakým způsobem při jednání vystupuje, jak hájí své pozice, to vše patří k image pracovníka veřejné správy. Cílové kompetence: zvládnutí komunikačních dovedností jako předpokladu úspěchu (osobní image, vnímání neznámého prostředí a orientace v něm, komunikační proces, nonverbální komunikace, aktivní naslouchání a kladení otázek) pochopit motivaci odlišných osobnostních typů (různé typy lidí - různé přístupy k

6 jednání, psychologický test: Jste extrovert nebo introvert?) chápat obchodní jednání v jeho jednotlivých fázích (faktory ovlivňující obchodní jednání, základní cíle, možné ústupky, taktika, fázový přístup, signály o ukončení prodeje, technika ukončení, zdolávání námitek, přesvědčování, postoje, důvěryhodnost) zvládnout taktiku vyjednávání (přístup výhra-výhra, výhra prohra, přibližování pozic, opevňování pozic, poziční vyjednávání, asymetrická dohoda, tvrdý a měkký vyjednávač, přípustnost nátlakových taktik) umět prezentovat zboží (služby) - audiovizuální prezentace, standardizovaná prezentace, prezentace na základě vyřešení problému zákazníka, neplánované interview, demonstrace Sociálně psychologické dovednosti - Syndrom vyhoření (zvládání zátěžových situací) Syndrom vyhoření "burn-out" se projevuje ztrátou energie a idealismu, vede ke stagnaci, frustraci a apatii. Nejvíce postihuje lidi pracující v pomáhajících profesích (zdravotní sestry, lékaře, učitele, pracovníky sociálních služeb. vůbec všechny kteří jsou v každodenním styku se zákazníky, klienty, pacienty). Syndrom vyhoření se projevuje tělesným a emocionálním vyčerpáním, únavou, popudlivostí, nedůvěřivostí, depresemi a někdy až negativním a cynickým postojem k vlastní práci, kolegům i občanům. Bývá označován jako "fenomén prvních let v zaměstnání", kdy po vysokých očekáváních nastává zklamání, frustrace, bezmoc a rezignace. Často bývá v této souvislosti zmiňován tzv. syndrom pomahače, kdy se člověk prostřednictvím pomoci druhým snaží zakrýt a odvrátit vlastní emocionální bezmoc. Za hlavní příčinu vyhoření jsou považovány podmínky na pracovišti, okruh spolupracovníků a další sociologické faktory. Cílové kompetence: rozlišit jednotlivé fáze procesu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, intervence) rozpoznat příznaky komponentů vyhoření (tělesné, emocionální a duševní vyčerpání) umět nalézat východiska (změna zaměstnání - může však být hodnoceno jako osobní selhání ztráta, změna zaměstnání v rámci oboru - často i na novém pracovišti se může setkat se stejnými problémy, hrozí nebezpečí pocitu chronické beznaděje a selhání, útěk do vyšší pozice, kde nehrozí obávaný kontakt s klienty) umět využít postižení syndromem k osobnímu růstu, k přehodnocení svých priorit, k rozpoznání slabých a silných stránek, hranic svých možností, k vybudování podpůrné sítě, která může napříště pomáhat předejít vyhoření

7

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák Vnitřní komunikace ve firmě Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. VYMEZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.1 DEFINOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.2 CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 5 1.3 PRACOVNÍCI

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků

Příručka pro komunikaci. nepedagogických pracovníků Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠHL Frýdlant podzim 2013 jaro 2014

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Bc. Iva Mráčková

Více