ANOTACE PREZENTACÍ I. BLOK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE PREZENTACÍ I. BLOK"

Transkript

1 15. května 2014 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 ANOTACE PREZENTACÍ I. BLOK 1. Jak pomáhat učitelům, aby se jejich žáci učili matematiku s radostí Darina Jirotková, Jitka Michnová H-mat Představíme rozsáhlejší koncepci podpory učitelů 1. stupně ZŠ, kteří chtějí přijmout metodu vyučování matematice orientovanou na budování schémat (VOBS). Ta přináší dětem, ale i učitelům, radost z dělání matematiky a samozřejmě přináší žákům (ale i učitelům) hlubší porozumění matematice a cílům jejího vyučování. Aby tato metoda byla účinná, je nutné, aby učitel vedl velmi důsledně svou výuku tvořivě v duchu konstruktivismu. To mnohdy vyžaduje změnu jeho zaběhnutých vyučovacích praktik a změnu jeho postojů. Kromě koncepce podpory učitelům představíme také základní principy metody VOBS a poukážeme na místa, ve kterých, podle našich zkušeností, učitelé potřebují nejvíce pomoci. 2. Podpora učitelů v rozvoji dětského čtenářství prostřednictvím vývojového kontinua Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) Čtenářské vývojové kontinuum (tzv. mapa učebního pokroku) v pojetí projektu PŠÚ popisuje čtenářskou gramotnost skrze soubory cílů rozdělených do šesti oblastí (dimenzí) a šesti úrovní způsobilosti. Naše chápání čtenářské gramotnosti včetně dílčích vzdělávacích cílů, které k jejímu dosažení vedou, přesahuje požadavky českých kurikulárních dokumentů. Naše pojetí je blízké kritické gramotnosti, jak ji rozvíjejí ve vyspělých zemích s kulturou nám relativně příbuznou. Věříme tomu, že takové chápání čtenářské gramotnosti mnohem lépe odpovídá potřebám demokratické společnosti a jejích občanů. V českém prostředí není toto pojetí díky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení zcela cizí, ale nebylo dosud systematicky rozvíjeno. Práce s kontinuem ve třídě je v našem prostředí neznámá, a proto se snaží autorský tým (17 členů) co nejtěsněji spolupracovat s učiteli, kteří kontinuum pilotně do své praxe zavádějí. Kromě vlastního čtenářského kontinua a metodických materiálů vyvíjíme a ověřujeme cesty přímé podpory učitelů tak, aby se z nich stali nejen užiteční učitelé čtení ve všech předmětech a ročnících, ale také školní čtenářští specialisté, kteří mohou v oblasti čtenářské gramotnosti pomáhat svým kolegům. 1

2 3. Podpora inkluzivního vzdělávání Jindřich Monček, Martina Habrová Člověk v tísni Workshop se zaměří na představení školního poradenského pracoviště (ŠPP) jako klíčové vzdělávací podpory žáků i pedagogů. Účastníci budou seznámeni s příkladem dobré praxe ŠPP. Tato forma pomoci bude uvedena do kontextu katalogu podpůrných opatření, který vzniká v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. 4. Mentorská podpora pro ředitele mateřských škol a její vliv na žáky Jana Kargerová Step by Step ČR Jak se změní školka, když paní ředitelka prochází mentoringem? Nabízíme příběh s konkrétním dopadem této podpory na učitele, děti a rodiče. Představíme příklad využití pedagogických principů (Kompetentní učitel 21. století) při mentorské podpoře. 5. Kreativní partnerství na školách jak umění mění učení Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání Matěj Smetana, umělec a pedagog Lze fyziku a chemii vyučovat prostřednictvím divadla a performance? Dějepis animacemi nebo oblast člověk a svět tancem? Na tomto workshopu Vám ukážeme, že využití umění a umělců ve výuce je nejen možné, ale je to velice efektivní přístup, který má mnohé pozitivní dopady na učitele i žáky, a otevírá prostor pro využití kreativity jak učitele, tak i žáků. Kreativní partnerství je vzdělávací program, který nastavuje na školách intenzivní spolupráci učitele a umělce při výuce vybraného tématu. Učitel společně s umělcem nastaví originální ztvárnění daného tématu za využití uměleckých postupů a metod a v průběhu školního pololetí tento program společně vedou. Na workshopu se dozvíte, co může učitelům i žákům přinést spolupráce s umělci. Představíme Vám postupy práce a zejména jejich dopady. Ukážeme Vám konkrétní aktivity z projektů, probíhajících na pražských školách, a proč stojí za to pěstovat kreativní partnerství škol a umělců. 6. Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů Michaela Píšová, Institut výzkumu školního vzdělávání PedF MU Vladimíra Spilková, Katedra primární pedagogiky PedF UK Přípravné vzdělávání učitelů a vstup do profese jsou obdobím, kdy (budoucí) učitelé hledají svou profesní identitu a utvářejí své profesní postoje. Účinná podpora procesů profesního rozvoje (budoucích) učitelů je v tomto období často faktorem, který rozhoduje o setrvání v profesi či o nasměrování profesní dráhy jedince. Příspěvek bude prezentovat některé příklady dobré praxe v oblasti podpory profesního rozvoje (budoucích) učitelů na fakultách poskytujících přípravné vzdělávání učitelů. 2

3 II. BLOK 7. Jak podporujeme učitele, aby se jejich žáci stali hybateli změn ve škole a okolí Petra Šimonová Sdružení Tereza Motto Sdružení TEREZA Velké změny začínají od nejmenších je myšlenkou, kterou se snažíme uvádět do praxe v dlouhodobých environmentálních programech pro školy. Na příkladu osmileté realizace programu Ekoškola v České republice představíme cestu ke škole přátelštější k životnímu prostředí za účasti žáků, učitelů i provozních zaměstnanců školy. Úspěchy v Ekoškole se odehrávají nejenom na poli ekologie, ale stejně tak v rozvoji životních dovedností žáků a v prohlubování spolupráce a demokratických principů ve fungování školy. Žáci mají příležitost stát se opravdovými hybateli změn na své škole, převzít za svou práci odpovědnost, spatřit viditelné výsledky své činnosti a zažít úspěch. Podělíme se o příběhy z konkrétních škol, o reflexi zapojených učitelů, o zjištění ze tří evaluačních výzkumů, které jsme realizovali, i o naše hledání, jak učitele a žáky co nejlépe podporovat. 8. Jak se vzájemně učíme v naší Základní škole Zdice Jitka Palanová, Jana Štybnarová ZŠ Zdice Výzkumy prokázaly, že vzájemné učení mezi učiteli je velmi účinnou cestou profesního rozvoje. Kromě efektivity je jeho výhodou relativně malá nákladnost a poměrně jednoduché organizační zabezpečení, zvlášť pokud se odehrává na půdě jedné školy. V projektu Pomáháme školám k úspěchu se snažíme podporovat různé formy vzájemného učení v rámci jedné školy i mezi školami a snažíme se vyhodnocovat jeho efektivitu. Během roku probíhá společné vzdělávání sborovny na zvolené téma. Na jeho základě učitelé zkoušejí nové postupy, metody, formy práce a své zkušenosti sdílejí a reflektují po vzájemných hospitacích či otevřených hodinách. Externí podpora je v současné chvíli naplňována pedagogickou konzultantkou a specialisty na čtenářství, Hejného matematiku a formativní hodnocení. Společně se také jako sbor zamýšlíme nad plánem rozvoje školy, naplňujeme ho a vyhodnocujeme. I tím se vzájemně učíme. Podporujeme také sdílení mezi učiteli z různých projektových škol: vzájemné návštěvy v hodinách s reflexí a analýzou. Mimo to skupiny pedagogů na společných výjezdech diskutují např. standard učitelské práce, zavádění mentoringu ve školách, další možnosti spolupráce a sdílejí dosavadní úspěchy či rizika při realizaci těchto aktivit na jednotlivých školách. 9. Jak podporuje Centrum současného umění DOX učitele a jaký to má dopad na žáky Jiří Raiterman Centrum současného umění DOX Představíme pedagogické workshopy centra DOX, které umožňují učitelům lépe uchopit a formulovat postoj k různým komplikovaným společenským tématům, a to díky vlastním výstavním a uměleckým projektům a mapování angažovaných iniciativ, které taková témata 3

4 otevírají a řeší ( normalita, exkluze, identita, média ). Pluralitní myšlení typické pro současné umění ve spojení s metodikou centra DOX, přizvaných organizací a jednotlivců vytváří platformu stojící na partnerství a vzájemné inspiraci: model kvalitativní práce, který je přenositelný do běžné výuky a zapojuje každého žáka. Součástí prezentace bude i představení nového metodického materiálu Mapa společenských stereotypů (DOX + Scio). Motto pedagogických workshopů je Ochutnat odjinud a zažít na vlastní kůži. 10. Co nás naučila párová výuka? Aneb učitelský Tandem na škole Martin Kozel, Kristýna Cihlářová Nadace Depositum Bonum Od září 2013 testujeme tandemovou výuku fyziky zkušených učitelů a VŠ studentů odborné fyziky. Naším cílem je se v příspěvku podělit o vlastní zkušenosti a diskutovat různé způsoby řešení konkrétních problémů při podpoře učitelů, a to jak z pohledu samotných učitelů (Stanislav + Petr), tak z pohledu realizačního týmu (Martin a Kristýna). Co už víme? Víme, že již skrze samotnou existenci dvou učitelů ve výuce dochází k posílení reflexe vlastní práce učitele, dochází k výraznější individualizaci výuky a praktické přípravě potenciálních budoucích učitelů na své povolání. Co zkoušíme? Zkoušíme různými způsoby učitelské tandemy podporovat zdá se, že funguje průběžná supervize, mentoring, společné sdílení a vzájemné učení se učitelů. S čím se pereme? Ukazuje se, že budování dovedností učitelů důsledně reflektovat a zcílevědomovat výuku je smysluplný, ale zároveň náročný a dlouhodobý proces. 11. Jak podporujeme učitele z celého Moravskoslezského kraje Miloš Šlapal, Bohumil Zmrzlík Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín Zkušenosti s vytvářením a realizací systému metodické podpory pedagogických pracovníků v podmínkách krajského vzdělávacího zařízení. 12. Začátky mentoringu v českých školách a Dilemata školních konzultací Karolína Smejkalová, Bohumíra Lazarová Ústav pedagogických věd FF MU a Česká asociace mentoringu ve vzdělávání Začátky mentoringu v českých školách (Karolína Smejkalová) Příspěvek nabízí výsledky kvalitativního výzkumu, který byl realizován v rámci magisterské diplomové práce. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou představy vybraných respondentů o možnostech rozvoje mentoringu v českých školách. Výsledkem je popis a analýza zkušeností vybraných učitelů mentorů se zaváděním mentoringu do jejich škol. Dilemata školních konzultací (Bohumíra Lazarová) Školy dnes ve stále větší míře využívají služeb tzv. školních specialistů školních psychologů, školních speciálních pedagogů či mentorů. Jedním z hlavních nástrojů práce těchto 4

5 specialistů jsou konzultace. Cílem příspěvku je seznámit účastníky s vybranými výzkumy zaměřenými na efektivitu konzultací (nejen) školních psychologů s učiteli a nabídnout diskuzi o takových formách konzultace, které přispívají k úspěšné učitelské praxi. 5

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch!

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch! 28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha aby každý žák zažíval úspěch! Vítejte v Kunraticích www.zskunratice.cz Jako jedni z prvních jsme se zapojili do projektu Pomáháme školám k úspěchu Základní škola Kunratice

Více

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Učitel vyhodnocuje svůj vliv na učení žáků. Vyhodnocování má největší vliv na žáky. Učme se rozpoznávat vliv na žáky, na to, co se

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání v 2012_06_04 1. Úvod Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání, v dalším textu zkráceně označována

Více

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015

Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 První verze Školní rok 2011/2012 Projekt pedagogického rozvoje ZŠ Kunratice od školního roku 2011/2012 a s výhledem do školního roku 2014/2015 Předkladatel: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy V období od

Více

TŘETÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

TŘETÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 TŘETÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Odborná konzultace: Mgr. Květa Krüger Předložená koncepce

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy OBSAH Obsah 1. Kontaktní informace 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE 1 2. Úvodem 1 3. Vývoj počtu

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy Evaluační zpráva vznikala

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/2010) Základní škola a Mateřská škola Deblín okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (Č.j. 43/200) Škola pro život Aktuální znění školního

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více