Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce

2 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekce provedené ČŠI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sebeevaluace Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2010/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školní druţina při ZŠ a MŠ Kunín Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín Mateřská škola Základní údaje o hospodaření školy... 54

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Do Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace Od Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, přísp. organizace Sídlo: Kunín 346, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Zřizovací listina ze dne: Změna v síti škol: od Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, Odloučené pracoviště: Kunín 184, Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková Statutární zástupce: Mgr. Alena Rusková 1.2. Školská rada : Zřízena od Sloţení : Zástupci rodičů: Ing. Renata Kulišťáková Simona Juřicová Zástupci obce: Ing. Stanislav Solanský ( předseda) Blanka Prušková Zástupci školy: Mgr. Alena Rusková Bc. Renáta Sztefková Zasedání školské rady: Škola sdruţuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní druţina IZO: Školní jídelna MŠ IZO: Školní jídelna ZŠ IZO: Zaměření školy Ve školním roce 2010/2011 jsme jiţ čtvrtým rokem vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací program nese název Škola s rozhledem a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním, druhém, třetím, čtvrtém, šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. 3

4 V pátém ročníku se vyučovalo podle učebních osnov Základní škola se všeobecným zaměřením. Název Škola s rozhledem jsme zvolili nejen proto, ţe je škola umístěna na kopci, ale především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši ţáci měli co nejširší rozhled a byli připraveni pro ţivot. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti.vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým prostředím, v níţ vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Ţák získá všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou ţáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem Barevná školka. Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udrţení široké nabídky volnočasových aktivit - zájmové krouţky a víkendové akce. K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblíţení kulturních tradic ţákům přispěly školní projekty Posezení u vánočního stromu, Velikonoční zvyky a tradice, Květinový den. K utuţení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro ţáky - lyţařský kurz pro ţáky druhého stupně a škola v přírodě pro ţáky prvního stupně. K rozšíření dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 2010 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními dílnami pro rodiče a děti, při kterém jsme slavnostně otevřeli nové třídy s moderním vybavením a také nový osobní výtah. Den otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej navštívilo několik rodičů, kteří se přišli podívat přímo do výuky. V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního programu "Ţijme bez nudy". V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany ţivotního prostředí, především ekologickými projekty z TEREZY nebo VITY. Škola získala po auditu provedeném ve škole mezinárodní titul Ekoškola a zástupci ţákovského ekotýmu převzali z rukou ministra ţivotního prostředí tento titul ve Valdštejnském paláci v Praze. Také Den Země (projektový den) byl velmi zdařilý. V soutěţi ve sběru vršků z plastových lahví se naše škola opět umístila na prvém místě v kategorii kolektivů. Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní např. Sluneční soustava (fyzika v 9.ročníku), Hravě ţij zdravě v 5.ročníku, Sázíme les ve 2.ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový program s protipoţární tématikou pro 2. a 6.ročník, program policie ČR Ajaxův zápisník. V rámci vedení ţáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si ţáci obohatili své domácí knihovny o více neţ 200 knih. Od se škola zapojila do projektu Peníze do škol Vybavení školy Škola je dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních moţností je neustále doplňujeme. Učitelská i ţákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další svazky. Ve třídách byly vyměněny dvě nové tabule, zakoupen nový stavitelný nábytek do 1. a 2. třídy, nábytek do dvou tříd a dokoupen nábytek do zrekonstruovaných učeben. Zakoupeny byly do tříd dataprojektory (z toho jeden interaktivní) máme tak osm tříd vybavených projekční technikou, z toho 5 interaktivně. Zakoupeny byly také nové počítače do kanceláří, ty stávající byly přesunuty do tříd. Počítače tak máme ve všech třídách. Pro vyuţití o přestávkách byla na chodbu pořízena velká televize a zakoupeny pomůcky pro trávení volného času. Také byla pořízena sada překáţek pro jízdu zručnosti.

5 V průběhu velkých prázdnin bylo opraveno schodiště do školní jídelny a zakoupeny dva zahradní sety před školu. Cvičná kuchyň byla předělena velkou ţaluzií, aby vznikl další prostor pro rozšíření oddělení mateřské školy o 5 dětí Počty ţáků a tříd na konci školního roku celkový počet ţáků počet tříd l.stupně počet tříd 2.stupně počet oddělení ŠD Přehled oborů vzdělávání Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, s platností od a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola s rozhledem, s platností od pro ročník - a ročník. Předmět Ročník Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Člověk a jeho svět ČL Informatika I Přírodověda PŘ 2 2 Vlastivěda VL 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Občanská výchova Ov Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč 1 1 Pracovní výchova Pv Člověk a zdraví ČZ 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty stupeň 118 Týdenní dotace povinných předmětů stupeň 122 Nepovinné předměty 2 Volitelné předměty 7.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 8.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 9.ročník 2 hodiny : Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny Ruský jazyk RJ Německý jazyk NJ Ekologie - Ek Nepovinné předměty Náboţenství r. 1 hodina Speciální pedagogická péče 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2010/2011 pracovali v naší škole tito pracovníci: Mgr. Ivana Machýčková ředitelka školy Mgr. Alena Rusková zástupce ředitele Paní Sylva Bolcková vychovatelka ŠD Mgr. Alena Bojková učitelka na II.stupni do Mgr. Zdeňka Diňová učitelka na II.stupni od Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II.stupni Mgr. Věra Heiníková učitelka na I.stupni Mgr. Alena Piecková učitelka na I.stupni Mgr. Iveta Csibová učitelka na I.stupni Mgr. Dagmar Šafárová učitelka na I.stupni Mgr. Eva Štěpánová učitelka na II.stupni Mgr. Jana Ţáková učitelka na I.stupni Mgr. Marcela Ţídková učitelka na II.stupni Mgr. Pavlína Gráfová učitelka na II.stupni PhDr. Zuzana Kojetínská učitelka na II.stupni Pan Miroslav Šimeček Paní Hana Sváková Paní Naděţda Kozáková Paní Anna Nývltová Paní Helena Konečná Paní Naděţda Brišová Paní Petra Hritzová školník uklízečka uklízečka účetní vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka Pedagogičtí pracovníci splňují všichni předepsané vzdělání. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci vyuţili. Ředitel školy splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce a koordinátor ŠVP. Studium dalších specializačních činností zatím nebylo zahájeno, jelikoţ se jedná o zástupy za mateřskou dovolenou. Vychovatelka školní druţina také splňuje předepsané vzdělání a má dlouhodobou praxi. Ostatní zaměstnanci školy jsou tři dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a údrţbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky Provozní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet osob Velikost úvazků Délka praxe údrţbář 1 1,00 38 let uklízečky + školnice 2 2, let účetní 1 1,00 40 let

7 3.2. Pedagogičtí pracovníci Počet ped. Kvalifikace Velikost Délka ped. pracovníků úvazků praxe , let 3.3. Věkové sloţení pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pedagogických Od do pracovníků Aprobovanost výuky Všichni pedagogičtí pracovníci splňují pedagogické vzdělání. Aprobovanost výuky na 1.stupni: 92 % Aprobovanost výuky na 2.stupni: 61 % 7

8 3.5. Výuka cizích jazyků Povinně se vyučovalo - Anglickému jazyku ve ročníku (141 ţáků) Aprobovanost v Aj % na prvém stupni, 0% na druhém stupni Nepovinný předmět a povinně volitelný předmět: Ruský jazyk se vyučoval v 8. 9.ročníku ( 7 ţáků) Německý jazyk se vyučoval v ročníku ( 8 ţáků z toho 2 ţáci jako NP) Aprobovanost v Rj 100%, v NJ 100 % V 1. ročníku byl vyučován AJ formou krouţku Výuka cizího jazyka ve 2. aţ 9. ročníku Ve a 4. ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. Vyučující ve 3. ročníku byla Mgr. Alena Piecková, která má aprobaci pro 1. stupeň. Vyučující v 1. ročníku byla Mgr. Iveta Csibová, která má aprobaci pro 1. stupeň a v současnosti navštěvuje kurz Anglického jazyka při KVIC Nový Jičín. Vyučující ve 3. a 5. ročníku byla Mgr. Dagmar Šafárová. V letech absolvovala kurz anglického jazyka při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku Aj ve ročníku ZŠ. Dále absolvovala intenzivní kurz AJ a metodiky. V ročníku vyučovala anglický jazyk Mgr. Eva Štěpánová, která v letech absolvovala jazykový kurz Institut didactica v délce 320 hodin a v roce 1998/1999 kurz AJ pro pokročilé při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku cizího jazyka na ZŠ. V projektu Brána jazyků při NIDV Ostrava získala osvědčení za 30 hodin metodiky výuky Aj a obhájila závěrečnou práci. Všechny vyučující se dále zdokonalují v metodických seminářích při KVIC Nový Jičín a navštěvovaly intenzivní kurz AJ při KVIC Nový Jičín. V nepovinném předmětu Ruský jazyk vyučovala Mgr. Alena Rusková, která má aprobaci RJ, D. Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala PhDr. Zuzana Kojetínská Volitelné a nepovinné předměty Volitelným předmětům se vyučovalo v 7. 9.ročníku: - ekologie ( 2 skupiny) - 24 ţáků - ruský jazyk ( 1 skupina) 7 ţáků - německý jazyk (1 skupina) 6 ţáků Nepovinným předmětům se vyučovalo v ročníku: - náboţenství ( 1 skupina ) 9 ţáků - německý jazyk ( 1 skupina) 2 ţáci 3.8. Počty integrovaných zdravotně postiţených ţáků celkem 12 ţáků ( ročník) Ţáci pracovali v šesti skupinách, celkem 6 hodin týdně. Individuální speciální pedagogickou péči vedly tři proškolené paní učitelky Mgr. Iveta Csibová a Mgr. Dagmar Šafárová a Mgr. Alena Piecková. Pracují se speciálními pomůckami a vyuţívají také počítačové programy. Spolupracujeme s PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a Speciální školou pro zrakově postiţené v Ostravě.

9 4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku: 1 Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet dětí přijatých do ZŠ s rozšířenou výukou jazyků: 0 Počet ţáků přijatých na víceleté gymnázium po 7.r. : 0 Počet ţáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 1 Počet dětí v oddělení ŠD: 34 Počet dětí, kteří se dostavili k zápisu do 1.třídy : 27 ( z toho 6 dětí po OŠD) Počet udělených odkladů školní docházky: 4 Studijní obory Počet ţáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 10, z toho 5 dívek Název školy Místo Obor Počet dívek Počet chlapců Mendelova střední škola Nový Jičín Zdravotnické lyceum Ekonomické lyceum SŠ Přírodovědná a Nový Jičín Agropodnikání 2 0 zemědělská Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Gymnázium 1 2 všeobecné SPŠ stavební Valašské Technické zařízení 0 1 Meziříčí budov SPŠ elektrotechniky Ostrava Informační technologie 1 0 SPŠ elektrotechniky Frenštát pod R. Informační technologie 0 1 Učební obory Počet ţáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 3, z toho 1 dívka, z 8.ročníku 1 ţák. Název školy Místo Obor Počet Počet dívek chlapců Střední škola hotelnictví a gastronomie Frenštát p.radh. Kuchař - číšník 1 0 SŠ Šenov u NJ SŠ přírodovědná a zemědělská Šenov u NJ Nový Jičín Truhlář Zedník Opravář zemědělských strojů

10 5. Výsledky vzdělávání ţáků Prospěch na konci školního roku Ročník Počet Prospělo ţáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem za st Celkem za st. Celkem Po opravných zkouškách neprospěl jeden ţák a opakuje 3.ročník. Počet ţáků individuálně vzdělávaných dle 38 školského zákona: 1 41 školského zákona :1 Absence za školní rok, chování ve druhém pololetí Omluven. hodin celkem Neomluv. hodin celkem Průměrný počet omluven. hodin na ţáka Průměrný počet neomluven. hodin na ţáka Počet ţáků s 2.st. z chování Počet ţáků s 3.st. z chování , stupeň stupeň Celkem Testování ţáků Pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků pouţíváme jako podpůrný materiál testování ţáků formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni ţáci 5., 8. a 9.ročníku. Ve srovnávacích testech pro příhraničí, kterou organizovala Ostravská univerzita jsme otestovali 5.ročník, 7.ročník, 9.ročník. V rámci testování Testy pro školy byly otestovány třídy 3,4, a 6. Navíc ţáci 8. ročníku prošli testem volby povolání.

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole 2, z toho proškolených 2 2. Preventivní aktivity pro ţáky a) jednorázové: Den Země ekologické aktivity Dětský maškarní karneval víkendové odpoledne Přírodovědná a branná soutěţ - víkend s myslivci Beseda na pracovním úřadě s ţáky VIII.třídy Beseda se starostkou obce b) průběţné: zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické plány). realizace Zdravého ţivotního stylu v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP zapojení ţáků do školních projektů Posezení u vánočního stromu, "Květinový den", Den Země, "Branný den", Já, ty, on my a dalších vyuţívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky a KVIC vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se ţáky stanovení konzultačních hodin preventisty - zapojení ţáků do volnočasových aktivit ( zájmové krouţky na škole, celoškolní sportovní soutěţe, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ ) předávání informačních letáků ţákům a jejich rodičům Beseda s policí ČR Branný den spolupráce s HZS MSK Hasiči ve škole projekt pro ţáky 2.a 6.ročníku Zapojení do projektu HYPO 3. Preventivní aktivity pro rodiče a) jednorázové: - seznámení s minimálním preventivním programem Ţijme bez nudy na plenární schůzi Sdruţení rodičů - na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům ţáků VIII. IX. tř. - Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, ţáků, rodičů b) průběţné: - individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových ţáků 4. Informovanost pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním preventivním programem Ţijme bez nudy a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednání 3. a 5. pedagogické rady. Ve škole pracoval i nadále ţákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové. 5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2011/

12 a) jednorázové: - beseda s policií pro ţáky v jednotlivých třídách - cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém - pro ročník 8 hodinový kurz na upevnění kolektivů - pro 6.a9.ročník program proti prevenci b) průběţné: pravidelná jednání ţákovského parlamentu - další vzdělávání nového preventisty - vyuţití tématu Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických jevů v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské výchovy, člověka a zdraví a chemii - zapojení ţáků do školních projektů - zapojení ţáků do volnočasových aktivit - vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy - aktualizace informačního panelu - spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách - seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách - spolupráce s rodiči seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových ţáků - spolupráce s institucemi Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, PPP, okresní preventista sociálně patologických jevů, Sociální odbor, ČČK V letošním školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu HOUBA. 6. Ţákovský parlament Koordinátorem ţákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová. Ve školním roce 2010/2011 pracoval ţákovský parlament v tomto sloţení: - Adrian Kulišťák a Adam Fiřt ze 3. třídy - Marek Cabadaj a Michal Sedlář ze 4. třídy - Kateřina Malčíková a Veronika Knápková z 5. třídy - Patrik Raffai a Jan Vlček z 6. třídy - Petr Hub a Michal Knápek ze 7. třídy - Kristýna Hofrová a Kristýna Lišková z 9. třídy Poslanci v tomto roce nebyli voleni svými spoluţáky ze třídy, ale byli to ti, kteří v parlamentu působili v loňském roce a nově přibyli ţáci 3. třídy a 9. třídy. Bohuţel se nepodařilo zapojit ţáky z 8.třídy. Schůzky probíhaly pravidelně jednou za měsíc. Poslanci tam přicházeli se svými připomínkami a návrhy, o kterých pak ţivě diskutovali. Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit, při nichţ se vzájemně lépe poznávali a učili se spolu vycházet a spolupracovat. Poslanci 7. a 9. třídy se také aktivně podíleli na navrhování a následné tvorbě informačních rozcestníků umístěných v areálu školy. Díky tomu se mohou příchozí osoby (rodiče a jiní návštěvníci školy) lépe orientovat ve školní budově.

13 Připomínky byly jen ke zvonění ve škole, ţáci by si přáli zvonění i na konci hodiny. Mezi návrhy se znovu objevilo, ţe by ţáci přivítali automat na jídlo (sušenky apod.). Pokud jde o tradiční akce ve škole, které ţáci velmi oceňují, rádi by opět zaţili Školu naruby, kdy učí ţáci. Dalším nápadem bylo, uspořádat sportovní turnaj, v němţ se proti sobě utkají ţáci a učitelé. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: Integrované dítě Integrace ţáků Spolupráce asistenta pedagoga Zdravý ţivotní styl Zdravě sedět Relaxace ve vyučování Průřezová témat na klíč v EVVO Minimální preventivní program Dlouhodobé vzdělávání metodika prevence Doškolovací lyţařský kurz Seminář o odpadech Škola pro udrţitelný rozvoj Setkání metodiků prevence Ekologická konference Nebezpečné jevy - policie Dotace na prevenci Klíčové kompetence učitele Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Hodnocení v souvislostech Rozvoj čtenářství Letní škola MBTI Čtenářská gramotnost Informační technologie Interaktivní tabule - SBOR WORD 2007 SBOR ICT Konference Matematika na PC Tvorba Flasch animací Efektivní řízení škol Novela zákona o PP EMA stáţe Metodická poradna EU peníze školám Komunitní obec Změny ve školských předpisech 13

14 Pedagogické inovace Pletení košíků z papíru Senát Praha Hrové činnosti v matematice Geografický seminář Geografické exkurze Jazykové vzdělávání Dlouhodobý kurz AJ Burza nápadů v AJ Oxford Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Nový Jičín, TEREZA Praha, PPP Nový Jičín a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů vyuţívány ve vyučovacích hodinách i při celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, pedagogové umí včas rozpoznat vývojové poruchy učení a snaţí se pracovat na zmírnění jejich následků. Učitelé vzdělávají ve výuce cizích jazyků a připravují se tak na výuku druhého cizího jazyka. Také zapojení do počítačových kurzů přináší své ovoce. Pedagogové jiţ se samozřejmostí pouţívají počítač k vedení údajů o ţácích a tisku vysvědčení, k vyučování. Všichni učitelé byli proškoleni hlouběji v práci s textovým editorem a interaktivní tabulí. 8. Výsledky inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce byla na naší škole provedena inspekce v termínu Závěry, celkové hodnocení školy Škola při své činnosti postupuje v souladu se zařazením do školského rejstříku a s vybranými ustanoveními školského zákona. Školní vzdělávací program je adekvátně vypracován podle školského zákona a rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Sleduje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáků, podporuje rozvoj osobnosti žáků - významnou formu podpory představuje realizace celoškolních projektů. Výsledky funkčních programů výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů se projevují v nízké míře úrazovosti a v příznivém školním klimatu. Personální předpoklady (kvalifikovanost a další vzdělávání učitelů), řídící práce ředitelky a efektivnost organizace vzdělávání umožňují plnit vzdělávací cíle ŠVP. Materiální podmínky k výchovně vzdělávací činnosti školy jsou příkladné a zajišťují žákům bezpečné prostředí. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení vzdělávacích programů. Škola v souladu s jejím hodnocením a zprávami o hospodaření určovala finanční priority dle rozpočtových možností a došlo tak k maximálnímu zhodnocení přidělených prostředků. Školní systémy (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vnitřní kontrola a vlastní hodnocení činnosti školy, výchovné poradenství, vedení žáků k úspěšnosti, spolupráce s partnery, informovanost zákonných zástupců žáků) zajišťují prostředí potřebné k dosažení stanovených cílů vzdělávání a k všestrannému rozvoji osobnosti žáků. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

15 9.1. Zájmové útvary Číslo Kroužek Určeno Den Hodina Vedoucí 1 Zobcová flétna třída dle domluvy dle domluvy Žáková 2 Keramika třída úterý 13,00-14,30 Ožanová 3 Keramika třída úterý 14,00-15,30 Ožanová 4 Keramika třída čtvrtek 13,00-14,30 Kouřilová 5 Počítače I. stupeň/3.,5.tř./ úterý 12,45-13,30 Žídková 6 Počítače I. stupeň/1.,2.tř./ čtvrtek 11,45-12,30 Šrubařová 7 Psaní deseti 8.-9.třída/dívky pondělí 7,45-8,30 Šrubařová 8 Badminton třída pondělí 13,30-14,15 Štěpánová 9 Sportovní třída úterý 12,30-13,15 Piecková 10 Sportovní třída středa 12,45-13,30 Heiníková 11 Stolní tenis třída úterý 15,00-16,30 Zdrahal, Ficek 12 Aerobic třída/dívky pátek 13,15-14,15 Petra Machýčková 13 Dovedné ruce* 1. skupina úterý 11,45-12,45 Bolcková 14 Angličtina 1. Třída středa Csibová 15 Dovedné ruce 2. skupina středa 11,45-12,45 Bolcková 16 Dramatický třída středa ,30 Csibová 9.2. Účast v soutěţích a olympiádách v okresním kole Fyzikální olympiáda 6.místo, postup do Kristýna Hofrová IX.tř. krajského kola Finanční gramotnost 4.místo Druţstvo 2.stupně Dějepisná olympiáda 21.místo Valerie Hodurová - VIII. tř. Western a koně Lucie Janýšková VII.třída Dopravní soutěţ 3.místo okrsek Druţstvo 2.stupně 4.místo okres Matematická olympiáda 6.místo, postup do Kristýna Hofrová IX.tř. krajského kola Olympiáda JČ 14. místo Kristýna Hofrová IX.třída Recitační soutěţ 3.místo Michal Knápek VII.třída Svět slova Čestné uznání Lenka Sokolová III.třída 15

16 Dále se ţáci školy zapojili do těchto soutěţí: Zdatné děti, McDonaldś Cup (3.místo v okrese), halová kopaná, vybíjená (2.místo), florbal. Z dalších soutěţí to byla: matematický a přírodovědný klokan, Hravě ţij zdravě, Pythagoriáda, Biologická olympiáda, Olympiáda zeměpisná, Kniha je kamarád, O největšího šmoulu, Hravě ţij zdravě. Ţáci se zapojili také do celoškolních soutěţí. Dne 22.l byla pro ţáky VI. IX.tř. zorganizována soutěţ ve skoku vysokém Vánoční laťka.ve stejný den proběhl turnaj ve stolním tenise Vánoční pinkání a soutěţ mezi třídami ve fotbálku. Naše škola se zapojila do ekologické soutěţe ve sběru víček z PET lahví a získala první místo v Moravskoslezském kraji 9.3. Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdruţením rodičů a Obecního úřadu: Přehled akcí 2010/2011 Datum Akce ped.rada Školení BOZP a PO 1.9. Slavnostní zahájení školního ro Aktiv TU - individuální plány, TP dle nového ŠVP 13.9 Focení prvňáčků Podzimní sběrový týden starého papíru.9. Dravci ve škole - ýukový program Ředitelské volno Provozní porada Plenární schůze SR Třídní schůzky Ra školy Drakiáda Seminář pro ekotým k EKOŠKOLE Beskydské divadlo 1.stupeň Ajaxův zápisník 2.třída 190. Exkurze na obecní úřad Přírodovědný klokan 8.,9.ročník GEMMA 8.,9.ročník Divadlo ve ŠD - o Budulínovi Ajaxův zápisník 2.třída Dopravní hřiště 4.ročník Branný den Školní vysílání 9.ročník 27, Podzimní prázdny ADRA - schůzka s rodiči p letním táboře Rozvojové vzdělávání pro 1.stupeň (ADRA) Exkurze Vítkovice, vysoká pec 8.,9.ročník SCIO - přijímací zkoušky nanečisto Focení s vánoční tématikou Beseda o pravěku 6.,7.ročník Tvoje správná volba - výuk.prog.policie pro ročník 18., JÁ,TY.ON.MY Den obce - filmové představení v J lekce plavání Konzultace pro rodiče

17 3.12. Návštěva z Nebe a Pekla Rozhlasové vysílání 8.ročník ČŠI Halová kopaná chlapci 6.,7.ročník Odry Posezení u vánočního stromu Poselství křesťanských vánoc 1.stupeń Rozhlasové vysílání 7.ročník Besidky ve třídách, turnaje ,2.1. Vánoční prázdniny Krásní a šikovní - 9.ročník Recitační soutěţ - školní kolo Budeme mít prvňáčka - schůzka s rodiči z MŠ Testy KALIBRO pro 5.ročník Brusení v N Školní ples 1.2. Divadelní představení dramatického krouţku 1.2. Okresní kolo DO 2.2. Den otevřených dveří 4.2. Pololet prázdniny Lyţařský výcvikový kurz Zápis do 1.třídy Divadlo ve ŠD Jarní prázdniy 23.2 Poţární ochrana 2.,6.ročník - 1.část Beskydské divadlo 6.-9.ročník Basketbal chlapci 6,7.ročník Maškarní karneval pro děti 2.3. Kontola IBP 4.3. Školní vysílání 5.ročník 9.3. Poţární ochrana 2.,6.ročník - 2.část Kontrola PPP Nový Jičín Ţáci 4.ročníku v Archivu NJ Okresní soutěţ v recitaci Velikonoční focení Matematický klokan.3. Světový den vody ve všech předmětech projektový den Okresní kolo OČJ Okrskové kolo ve vybíjené v Odrách Školní vysílání 6.ročník Soutěţ ZOO Ostrava Maškarní karneval pro dospělé Okresní kolo recitační soutěţe Okres kolo Fyzikální olympidy 7.4. Školní kolo Dopravní soutěţe 8.4. Branné plavání 4,5,6.ročník Sběrový týden -kontejer na papír Pedagogická rada Konzultace pro rodiče Exkurze do planetária Den Země Mc Donalds Cup - fotbal, okrsvé kolo Bartošovice 17

18 Velikonoční prázdniny Krajské kolo FO Ostrava - Hofrová Kristýna.5. Záp do MŠ 4.5. Květinový den 5.5. Ţáci 8.ročníku na Úřadě práce 5.5. Semifinále Mc Donalds Capu 4,5.ročník Dopravní soutěţ okrskové kolo 6.ročník, dvě druţstva Testy SCIO 8.ročník 4.ročník na Dopravním hřišti v NJ Ředitelské volno Okresní kolo dopravní soutěţe Frenštát - 4.místo Okrení kolo McDonaldsCapu - 3.místo Focení tříd Myslivecká soutěţ 1.6. Ekoauditk Ekoškole 2.6. Kreslení na chodníku pohádková cesta v MŠ 3.6. Den dětí na Hukvaldech Škola v přírodě Exkurze Dlouhé stráně VII,VIII,IX tř. a část ročníku Školní výlet VI.třída - Fulnek, Tošovice 17. Školní výlet IX.třída - Rýmařov Schůzka s rodiči předškoláků Převzetí titulu EKOŠKOLA v Praze Setkání starrostky obce a IX.třídy Slavnostní ukončení školního roku 9.4. Ekologické minimum Ve školním roce 2010/2011jsme pracovali pod vedením koordinátora enviromentální výchovy a podle plánu enviromentální výchovy s názvem Ekologické minimum. Škola i mateřská škola je zapojena do sítě škol MRKEV, ve které spolupracuje s ekologickou organizací VITA Ostrava. Ţáci pečovali o zeleň ve škole i mimo školu. Pomáhali s úpravou nových zámeckých chodníčků. Na l.stupni se konaly vycházky s ekologickým zaměřením, např. znečisťování vody a ovzduší, chráněné rostliny a ţivočichy, třídění a odvoz odpadů, apod. Pro zvířata nasbírali ţáci školy 37 kg kaštanů a ţaludů. Na 2. stupni v rámci ekologie a pracovní výchovy ţáci zaloţili bylinkovou zahrádku, pomáhali s Květinkovým dnem, sadili sazeničky, pikýrovali, starali se o záhony, skleník, květinovou výzdobu školy, pokojové rostliny, tvořili naučnou stezku stromů na školním pozemku. Na 1. a 2.stupni byly ve vyučovacích hodinách přírodopisu, přírodovědy a prvouky zařazovány filmy a aktivity s ekologickou tematikou. Pokračovali jsme v projetu GLOBE z ekol. sdruţení TEREZA. Dvě učitelky byly proškoleny a získaly balíček pro pozorování a zaznamenávání počasí a mezinárodní certifikát o zapojení školy do tohoto projektu. V letošním školním roce jsme monitorovali počasí a vodu v Jičínce. Ve výuce pouţíváme programy Les ve škole, škola v lese a Co nám teče za humny, programy Evoluce, Lesy ČR a jiných ekologických sdruţení. V letošním roce jsme oslavili Den Země formou celoškolního projektu věnovanému lesu. Rok 2011 je rokem lesa a proto i obsah Dne Země byl zaměřen na les. Významu lesa, funkcím jsme se věnovali celý rok průběţně ve výuce. 1.stupeň oslavil Den Země vycházkou do místního lesa spolu s lesními pedagogy LČR z Frýdku-Místku, aby poznávali les svými smyly. 2.stupeň se vydal na celodenní naučnou vycházku po okolí Kunína a návštěvu obory,

19 kterou pro nás připravil pan Novosad i s odborným výkladem. Po cestě jsme také sbírali odpad, který později odvezli pracovníci obecního úřadu. V březnu jsme oslavili Den vody celoškolním projektem o vodě. Navštívili jsme místní včelaře a připravili pítka pro včely. Místní myslivecké sdruţení připravilo pro ţáky jiţ tradiční soutěţ ve znalostech o přírodě a v branných dovednostech. Měsíc před vlastní soutěţí mohly děti čerpat informace z panelů s obrazovými materiály k uvedené tematice. Zájem ţáků byl velký. Vlastní soutěţe se zúčastnilo 105 dětí naší školy. Během celého roku jsou aktuálním ekologickým tématům věnovány panely s informacemi, obrázky a zajímavostmi ve spojovacích chodbách školy. Letos jsme se poprvé zúčastnili soutěţe Velká cena ZOO, která byla zaměřena na slony a jejich příbuzné. Naše 3 druţstva se umístnila v 1. čtvrtině z 398 škol. Ve spolupráci s obcí jsme před školu umístili velké kontejnery na tříděný odpad, který vyuţíváme k vysypávání nádob na tříděný odpad, které máme po celé škole. Pokračujeme v projektu Recyklohraní, v rámci kterého jsme po celý školní rok plnili stanovené úkoly. Třídíme plast, sklo, papír, staré baterie a drobné elektro. Letos jsme sbírali staré mobily k dalšímu vyuţití drahých kovů. Obecní úřad nám poskytuje pytle na sběr krabic Tetrapack, které jsou pravidelně odváţeny. Na papír, sklo a plasty máme vlastní kontejnery. Opět jsme se přihlásili do soutěţe ve sběru víček z PET lahví a vyhráli jsme 1.místo v kategorii malých kolektivů. Zúčastnili jsme se i vedlejší soutěţe o mozaiku z vršků s tématem Večerníček. Nasbírali jsme 800 kg papíru. Celoročně se zapojujeme do výtvarných ekologických soutěţí. Velkým úspěchem bylo získání titulu Ekoškola. Vlajku, certifikát a další ceny si osobně v Senátu ČR přebrali členové ekotýmu spolu s Mgr. Ivetou Csibovou a Mgr. Ivanou Machýčkovou v červnu letošního roku. Ekotým se zaslouţil o širší povědomí v třízení odpadů v naší obci například anketou pro občany, výstavou vlastních plakátů o bateriích, spoluprácí s obecním úřadem při zpracování výsledků ankety. O třídění odpadů v Kuníně byl natočen i krátký televizní příspěvek. EKOTÝM EKOŠKOLA 2010 / 2011 Ekotým 5. třída Veronika Růčková Tomáš Gilar 6. třída Jana Konvičková Jan Baló 7. třída Eva Vavříková Marie Balová David Janáček 8. třída Valerie Hodurová Michal Kopecký 9. třída Miroslava Zagorová Kristýna Lišková Pavel Špíšek Vedení školy, Mgr. Csibová, školník, vedoucí školní jídelny Schůzky Ekotýmu probíhaly kaţdé dva měsíce během celého školního roku. Plán činností témata VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ 19

20 Úkoly Ekotýmu ZVEŘEJNĚNO NA NÁSTĚNCE Energie Sledování teploty ve třídách (měření) Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) Sníţení teploty ohřevu vody Výměna svítidel za úsporné zářivky ( rozdíl W!) Pořízení centrálních vypínačů PC Úprava regulace vytápění budovy školy přesunuto na další topné období Výuka domácí energetický audit (9.r.), exkurze do sluneční elektrárny (8.,9.r.) Voda Sledování spotřeby vody v ZŠ EKO čisticí prostředky pro úklid, ŠJ Výuka GLOBE měření vody v Jičínce (8.,9.r.), Světový den vody celoškolní projekt, zeměpisno-biologická vycházka Kotvice (6.,7.r.) Odpady Opravdu třídíme? - bodování odpadkových košů ve třídách na 1.stupni Vyuţívání kompostu ve ŠJ Třídění, vývoz a evidence odpadu ( papír, plasty, sklo, tetrapack, baterie, drobné elektropřístroje, PET víčka) Sběrový týden, měsíc v ZŠ Lis na PET lahve Anketa pro občany obce TŘÍDÍME? Schůzka na OÚ s místostarostou p. Vlčkem diskuse o výsledcích ankety, opatření, návrhy Výuka- beseda o třídění odpadu (ŠD), Sešlápni, ušetříš lab.práce (6.r.), Baterie do koše nepatří (Recyklohraní), výroba nádob na pouţité baterie do MŠ Prostředí Umístění cedulek názvů stromů v okolí školy Rekonstrukce chodníků před ZŠ Rekonstrukce školního hřiště nevyšla Natření lavic, umístění tabule ve venkovní učebně Úprava ohniště na školní zahradě Pěstování bylinek na školní zahradě Zhotovení orientační tabule pro návštěvníky školy Trávení volného času pro ţáky v ZŠ pořízení TV (cvičíme s hudbou), zakoupení relaxačních a balančních pomůcek Výuka- měření meteorologických prvků (9.r.), GLOBE at night ( celosvětové pozorování noční oblohy (8., 9.r.), Květinové dny, Oblačnost a její druhy (9.r.), úprava školní zahrady, péče o pokojové rostliny, pěstování rostlin ze semen ve třídách, krmení ptáků v okolí školy EKOKODEX ZŠ KUNÍN ŠETŘÍME vodou, elektřinou, teplem, papírem TŘÍDÍME papír, plasty, baterie, sklo, nápojové kartony, elektrospotřebiče, víčka ZAPOJUJEME SE do ekologických soutěží a projektů

21 PEČUJEME - o pokojové rostliny, školní zahradu SPOLUPRACUJEME s OÚ, organizacemi a občany obce UKLÍZÍME třídy, chodby, okolí školy, obec UČÍME SE ekologicky myslet CHRÁNÍME - živou i neživou přírodu VÝSLEDKY ANKETY PRO OBČANY OBCE - TŘÍDÍME? Připomínky Častější kontrola a vývoz kontejnerů (hlavně plasty a papír, u Myslivny) Je málo kontejnerů na bioodpad (na podzim jsou hned plné, vyváţet 2xtýdně) Doplnit kontejnery na konci Kunína Otevřít sběrný dvůr 2x měsíčně Chybí kontejnery na tetrapak Kde odevzdávat baterie? Nesesypávat odpad do 1 auta Poučit občany ( v rozhlase) nedávat odpad v pytlích (na vhození jsou dva otvory!) nejdou otvírat Trus po psech trestat a pokutovat!! Kde doplnit kontejnery? U Mlékárny ( papír) Povodňové domky Bytovky 344,345 (na sklo) Restaurace Myslivna Pohostinství u cihelny U čističky U sběrného dvora (sklo, papír) Na konci Kunína Malá strana Křiţovatka u Lučanů Je málo kontejnerů na papír, sklo, tetrapak 21

22 Výsledky EKO ankety ( odevzdáno 85 anketních lístků) 1.Třídíte odpad? Ano 80(94%) Ne 5 (6%) Papír 67 (84%) Nápojové kartony 17 (21%) Plasty 76 (95%) Baterie 37 (46%) Sklo 63 (79%) Elektrospotřebiče 36 (45%) 2. Učíte třídit odpad své děti? Ano 70(82%) Ne 11 (neodpovědělo -4)

23 3. Pouţíváte ve své domácnosti ekologické prostředky? Ano 38 (45%) Ne Máme v obci dostatek kontejnerů na tříděný odpad? Ano 62(73%) Ne Myslíte si, ţe třídit odpad má smysl? Ano 75 (88%) Ne- 10 Dne jsme zaslali ţádost o získání titulu Ekoškola a provedli koordinátoři sdruţení TEREZA na naší škole audit k posouzení naplňování cílů ekologických aktivit v tomto programu. Stručné slovní hodnocení silné a slabé stránky programu Ekoškola na škole: Audit na Základní škole v Kuníně proběhl 1.června 2011 v příjemné atmosféře. Auditorská návštěva začala setkáním a rozhovorem s paní ředitelkou, Mgr. Ivanou Machýčkovou, dále rozhovorem s koordinátorkou programu Ekoškola, Mgr. Ivetou Csibovou. Poté jsme se setkaly se členy Ekotýmu. Někteří jeho zástupci nás spolu s paní učitelkou prováděli po škole. Svoje zařazení a pracovní úkoly z Ekotýmu nám představil i pan školník. V jídelně se nám podařilo zastihnout pana místostarostu, který se rozhovořil o podnětné spolupráci se členy Ekotýmu a celou školou, která v rámci programu Ekoškola provádí i zajímavé a o potřebné aktivity pro veřejnost. V závěru jsme měli moţnost hovořit i s Mgr. Gráfovou, která vyučuje předmět ekologická výchova na 2. stupni a podílí se na monitorování 23

24 okolí školy a programům po odbornější stránce, vzhledem ke svému zaměření biologie, chemie. Nespornou silnou stránkou je nadšení a nasazení koordinátorky programu Ekoškola, paní Csibové a plná pomoc a podpora od paní ředitelky, paní učitelky Gráfové a zapojení dalších dospělých v Ekotýmu. Škole pomáhá rovněţ podpora vedení obce a pomoc při viditelných výstupech projektů, které členové Ekotýmu se svými spoluţáky zrealizovali. Další silnou stránkou je informování občanů prostřednictvím Kunínského zpravodaje. Doporučujeme v budoucnu rozvíjet větší samostatnost členů Ekotýmu. Doporučujeme navázat na úspěšnou anketu o nakládání s odpady v obci. Jako vhodné se jeví např. promyšlení, příprava a realizace programu pro ţáky i veřejnost o předcházení a minimalizaci odpadů. Škola získala ve všech hodnocených oblastech potřebný počet bodů, doporučujeme udělení titulu Ekoškola Dne nám byl v Senátu ČR v Praze předán mezinárodní titul Ekoškola. 9.5.Spolupráce s MŠ Od je MŠ součástí naší organizace, čímţ se ještě prohloubila naše spolupráce. Ta probíhá v několika rovinách spolupráce ped.pracovníků, společné akce pro děti, informace pro rodiče - Divadelní představení dramatického krouţku pro MŠ, společná Mikulášská besídka - Schůzka učitelek ZŠ a rodičů budoucích prvňáčků v MŠ - Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků - Schůzka učitelek ZŠ a MŠ před zápisem do I.třídy - Zápis do I.třídy - Maškarní karneval - Schůzka učitelek ZŠ s rodiči prvňáčků - Návštěva budoucích prvňáčků ve škole - Společný akce - návštěva MŠ na výukových programech 9.6. Prezentace školy Veřejnost a rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím Kunínského zpravodaje. Články o škole vyšly také v regionálním tisku. Na začátku školního roku je vydáván informační leták školy. Nepravidelně je vydáván informační leták pro rodiče, vţdy několikrát za školní rok. V tomto školním roce pokračovalo provozování internetových stránek, na kterých lze najít aktuální informace z dění ve škole i důleţité dokumenty. Dvakrát v tomto školním roce byla ve škole natáčet regionální televize. Články o škole byly publikovány také v regionálním tisku Komunitní aktivity Škola nemá zpracován celý plán spolupráce s komunitou, ale vykazuje jednotlivé komunitní aktivity v rámci obce spolupracujeme s jednotlivými organizacemi v obci (sběr kaštanů a ţaludů), se zámkem, s obcí ( brigády, výsadby). Dále v rámci charitativní činnosti sbíráme staré brýle, účastníme se veřejných sbírek pro Ţivot dětem, Centrum přípravy koní pro hyporelaxaci, Fondu Sidus.

25 10. Sebeevaluace ZJIŠTĚNÍ, KTERÁ BUDOU VÝCHODISKEM PRO ROČNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 SPLNĚNÉ ÚKOLY : V praxi jsme ověřovali další rok ŠVP, korigovali, doplňovali. Ve výuce jsou ve větší míře zařazovány metody, vedoucí k aktivizaci ţáků, rozvoji komunikace. Realizovali jsme projekt Recyklohraní a získali jsme v programu EKOŠKOLA mezinárodní titul. Pokračovali jsme v mezinárodním programu GLOBE. Další zlepšení technického stavu budovy zakoupení dataprojektorů do tříd, jednoho interaktivního dataprojektoru, zakoupení venkovního posezení pro školní druţinu, dokoupení chybějící PC techniky, televize na chodbu, sada pro jízdu zručnosti, oprava schodiště do ŠJ. Zlepšení vybavení školy novými pomůckami. Pracujeme na klíčových kompetencích, učíme se je hodnotit (testy). Proškolili jsme v oblasti práce s počítačem, s interaktivní tabulí. Utuţili jsme kolektivy na lyţařském výcviku a škole v přírodě. PLÁNOVANÉ ÚKOLY: Při práci školy ověřovat v praxi ŠVP - Škola s rozhledem, korigovat případné nedostatky v 5. ročníku Proškolit ped. sbor v oblasti Čtení s porozuměním a čtenářské gramotnosti. Naučit ţáky klíčové kompetence, učit je hodnotit se. Při výuce se zaměřovat na motivaci ţáků pro celoţivotní vzdělávání. Zaměřit se na úpravu okolí školy, zejména školního hřiště a zpevněných ploch kolem školy. V rámci projektu EKOŠKOLA nadále pokračovat v plnění úkolů V rámci projektu Peníze do škol dovybavit třídy projekční technikou. Ţákovské kolektivy utuţovat na společných akcích a zajistit pro všechny třídy programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování. 25

26 11. Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2010/2011 ( výběr článků uveřejněných v Kunínském zpravodaji) Co je u nás nového? V průběhu měsíce prázdnin prošla škola opět několika úpravami. Po celé škole byla vytvořena síť, propojující všechny počítače ve škole. Všechny třídy mají přiveden internet, zakoupen byl výkonný server. Ve dvou třídách byl v podlahách proveden rozvod v učebně fyziky nový rozvod malého napětí ( to staré 40 let jiţ bylo nevyhovující), v učebně počítačů rozvod internetu a propojení počítačů. Zatím se v obou třídách ještě pracuje, ale v průběhu měsíce září by obě měly být uvedeny do provozu. Stejně tak bude uvedena do provozu jazyková učebna se sluchátky a interaktivní tabulí. Kromě toho byla zbudována příčka v naší malé učebně pro výuku dětí s poruchami učení. Děti budou mít při výuce také počítač. Zbudováním výtahu se škola stala bezbariérovou a je připravena přijmout také handicapované ţáky. Ještě se pracuje na venkovních zpevněných plochách. Prostor před školou byl rozšířen, abychom jej mohli vyuţívat jako malé dopravní hřiště. Celý prostor byl předláţděn. Navíc se pokládá dlaţba před vchod ţáků ( vchod do tělocvičny). Tento prostor byl rozšířen tak, aby mohla podél budovy parkovat auta, jelikoţ parkovacího prostoru máme před školou nedostatek. Z velké většiny byly tyto opravy financovány v rámci projektů, které podala obec Kunín. Na rozvody internetu přispěje také škola ze svého rozpočtu. V prosinci plánujeme den otevřených dveří, aby si všichni zájemci mohli nové školní prostory prohlédnout. Ve škole v letošním roce pokračuje výuka ZUŠ Studénka. Počet zájemců o výuku hry na kytaru a klavír vzrostl. Je to dobře, ţe rodiče vyuţívají pro své děti moţnost uměleckého vzdělání přímo ve škole. Také výtvarný obor se opět otevře. Velmi kladně hodnotíme, ţe výuku klavíru, kytary i výtvary povedou páni učitelé. Z nepovinných předmětů bude opět otevřena výuka náboţenství. V letošním roce pokračuje výuka cizích jazyků ruského a německého. Nová skupina začátečníků pro ruský jazyk bude otevřena v příštím školním roce. GEMMA 2010 Ve středu navštívili 8. a 9.ročníku ţáci přehlídku středních škol. Zatímco ţáci 9.ročníku tam byli podruhé a mají ve svém výběru téměř jasno, ţáci 8.ročníku se ve učí v nabídce škol orientovat. A jaké jsou jejich postřehy? Nejvíce mě zaujala škola Frenštát pod Radhoštěm, jmenuje se střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel. Já bych chtěl jít na tu informatiku (Honza) O přehlídku středních škol měli ţáci základních škol velký zájem. Celou ji prošli, všímali si a starali se o své budoucí vzdělání. Na výběr měli z hodně škol, účast byla velká ( Michal) Nejvíce mě zaujala SPŠ ve Frenštátě. Chtěl bych tam také jít. Mají tam moderní elektrotechniku ( Karel). Brýle a poštovní známky pro Afriku 2010 Náš mezinárodní projekt Brýle a poštovní známky pro Afriku pokračuje také v tomto školním roce. V prosinci chceme odeslat profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje, další brýle. Zatím jich máme 44 kusů. Děkujeme paní Průškové, která brýle sbírala v místní knihovně. Dioptrické brýle nesmí být poškozené. Pokud máte doma brýle, které nepotřebujete, přineste je do naší školy. Také sbíráme pouţité poštovní známky. Vystřiţené mají mít okraj kolem známky 1 cm.

27 Brýle jsme začali sbírat v září 2006 a z naší školy jsme poslali 193 kusů brýlí a velké mnoţství poštovních známek. Za tyto známky se nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a Slovenska bylo jiţ do tohoto státu odesláno kolem kusů brýlí. Děkujeme všem, kteří brýle a známky, které nepotřebují, přinesou do naší školy. (Mgr. Věra Heiníková) Anketa pro občany o třídění odpadů Ţáci naší školy připravili anketu, která monitoruje, jak se v obci třídí odpad. Anketní lístky můţete odevzdat v obchodech s potravinami ještě do V průběhu měsíce prosince provedeme vyhodnocení a s výsledky vás seznámíme. Všem, kteří vyplnili a odevzdali anketní lístek moc děkujeme ( ekotým a Mgr. Iveta Csibová). Milí spoluobčané, naše škola se účastní soutěţe Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol vyhlašuje soutěţ na podporu projektu Věnuj mobil. Cílem je získat k opětovnému vyuţití, případně k recyklaci, mobilní telefony, které jinak zůstávají bez vyuţití v domácnostech rodin ţáků. Principem soutěţe je sběr co největšího mnoţství mobilních telefonů. Hodnotícím kriteriem bude počet sebraných telefonů v poměru na jednoho ţáka školy! Soutěţ Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu bude probíhat v I. pololetí školního roku 2010/2011. Děkujeme všem, kteří nám svůj nepotřebný mobil jiţ věnovali, a ostatní prosíme : Nevyhazujte svůj starý mobil do koše ( budou Vánoce a kdoví, co Jeţíšek přinese) a pomozte nám vyhrát. Děkujeme, ţáci ZŠ Kunín Vysoká pec Dne jsme se, my ţáci 8. a 9.ročníku,zúčastnili exkurze do Ostravy. Nejprve jsme dojeli do SŠ Vítkovické. Tam nám vyprávěli, jaké profese se studují na této škole a také o historii Vítkovických ţelezáren, o jejich zakladatelích a majitelích. Potom nás autobus převezl k Vysoké peci. Zde nám dali helmy a pověděli nám něco víc o historii, o strojích, o tom, z čeho se vyrábí ţelezo a ţe po něm zbude odpad jménem struska. (Valérie Hodurová, 8.ročník) Myslivecké halali na zámku v Kuníně Některé třídy naší školy navštívily v listopadu mysliveckou výstavu na zámku v Kuníně. Měli jsme moţnost prohlédnout si i zámecké pokoje. Páťáci mají z výstavy a prohlídky zámku tyto záţitky: Byli jsme v obrazárně, v mysliveckém pokoji a v muším pokoji. Nazýval se tak proto, ţe do něj létaly mouchy z nedaleké konírny. (K.Malčíková) Pan Novosad nám řekl spoustu zajímavých věcí. Dověděl jsem se, ţe patronem všech myslivců je svatý Hubert. (L.Mikula) 27

28 Výstava se mi moc líbila, bylo tam plno zajímavých věcí. Vycpaná zvířata, lovecké trofeje. Mě nejvíc zaujala kdoule- zajímavé ovoce, které se dávalo do šatních skříní, aby šaty voněly. (I.Bělunková) Krásná byla velká obrazárna a lustr v jídelně. Viděla jsem vycpané sokoly i jiné ptáky, ale mně se nejvíc líbila vycpaná veverka. V zámku bylo zrcadlo, o kterém se říká, ţe kdyţ se do něj někdo podívá a usměje se, tak bude stále krásný a mladý. (V.Knápková) ) Líbila se mi nosítka, na kterých přenášeli daňka. Jeho paroţí bylo docela těţké. Vše bylo nádherně vyzdobené. Do zrcadla jsem se usmála. (S.Vičanová) Všem ţákům se výstava líbila a prohlédli jsme si také zámeckou zahradu s kovářskými výtvory ţáků umělecké školy. Děkujeme panu Novosadovi, ţe nás na výstavu pozval. (Mgr.Věra Heiníková a ţáci 5.třídy ZŠ Kunín) Návštěva na zámku Naše škola přijala laskavé pozvání vedení zámku a ve středu jsme navštívili výstavu ke sv. Hubertovi. Byla to spíše krásná výzdoba celého zámku podzimními a loveckými motivy. Přesně jsme dorazili ke vchodu zámku, kde na nás čekal pan Novosad a dělal nám ochotného a vtipného průvodce. Na úvod nám vysvětlil, kdo byl sv. Hubert, koho je patronem (kdo neví, tak myslivců), a ţe se v sobotu konala troubená mše ke sv. Hubertovi. Jak jsme se dozvěděli později, této mše se zúčastnili lidé ze širokého okolí např. aţ ze Skřipova a byli nadšeni. Mše byla slavnostním zakončením pobytu zámeckých pánů v Kuníně a poté se stěhovali na zimu do Vídně. Prohlídku jsme začali nošením uloveného daňka, kterého věrně ztvárnil Pavel Kuráň na nosítkách pouţitých při slavnostní mši. V horním patře jsme se seznámili např. s kdoulemi, zkusili si kolik kilogramů nosí jelen na hlavě (asi 4kg), a tak jsme byli zase o něco chytřejší. V hudebním salónku nám zazpívala Maruška Balová píseň Já do lesa nepojedu a my vnímali akustiku této místnosti. Dobře naladěni jsme se prošli po můstku vedoucímu ze zámku do kostela a z výšky obdivovali výstavu kovových plastik a úpravu parku. Plastiky jsme prostudovali a vyzkoušeli ještě zblízka. Zajímavé bylo, ţe kaţdému připomínaly něco jiného. Lidská fantazie, zvláště dětská, je bezbřehá. Odcházeli jsme plni dojmů, záţitků a nových informací. Chtěli bychom poděkovat panu Novosadovi za velmi pěknou exkurzi a za čas, který nám věnoval. Budeme se těšit na další pozvání. (Ţáci 7. třídy a Mgr. Pavlína Gráfová) Solární elektrárna Velmi často s ţáky navštěvujeme různé provozy, aby ţáci viděli, ţe to, co se ve škole učí, se uplatňuje v praxi. Tentokrát jsme si chtěli ověřit, jak je to s vyuţitím obnovitelného zdroje energie s vyuţitím sluneční energie. A jelikoţ ji máme přímo v Kuníně, vydali jsme se na její průzkum. Ţáci 8. a 9. ročníku se 18. listopadu vydali přímo k solárním panelům, aby si o nich zjistili co nejvíce informací. Přímo v areálu elektrárny si vyplnili pracovní list, zjistili další informace a ve škole potom dopočítali obsah jednoho panelu a výkon jednoho metru čtverečního panelu. To vše jsme mohli podniknout díky panu Františku Kojetískému, který nám umoţnil vstup a ţákům odpověděl na zvídavé otázky. Děkujeme. (Mgr. Ivana Machýčková a ţáci 8.a 9.ročníku)

29 Školní vysílání Kaţdý měsíc připravuje jedna třída školní vysílání. Naši osmáci s paní učitelkou Evou Štěpánovou to vzali za básnický konec. Posuďte, jak se jim to povedlo. Školní silnývysílání 8.třída ( ) Vyslechněte zprávičky, z naší krásné školičky. Adra program připravila na začátku měsíce školáčci se vyškolili jak se ţije v Africe. Vítkovická střední škola nové ţáky k sobě volá tělocvična, bazén dílny dojem zanechaly Potom ještě jdeme přece prohlédnout vysoké pece s bílou přilbou na hlavě to zvládáme hravě Trénujeme na příjímačky v hlavě se nám pletou značky Scio testy! Počkej chvíli! Kde jsme se to naučili? Jak ulovit mamuta? Nikdo ani nedutá Šesťáci to všichni znají, Ale před námi to tají Po návštěvě policie čtvrťáci uţ dneska ví jak odmítnout cigaretu a jak nebýt závislý Projekt: Já, Ty.. napoví kdo jsem já a kdo jsi ty a proč malá dívka Moly jen snila o návštěvě školy První, druhá, třetí třída plavání se školou střídá. Plavání je dobrá věc uţ tu není neplavec Návštěva z nebe a pekla svačinu nám dnes upekla. Odměněn byl dobrý skutek, Ten kdo zlobil, ten neutek. A teď přijde ekotým 29

30 Bylo těţké sloţit rým Kontrolujem koše, teplo Všude odpad třídíme Ţárovky jsme vyměnili Elektřinou šetříme A pak zase po roce máme tady Vánoce do Vánoční pohody, zazpíváme koledy.

31 Brýle a poštovní známky pro Afriku 2011 Náš mezinárodní projekt Brýle a poštovní známky pro Afriku pokračuje také v tomto školním roce. Teď v únoru jsme odeslali profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje, 87 kusů funkčních dioptrických brýlí. Zatím je to největší počet, který se nám za rok podařilo nasbírat. Brýle opět zdarma označili v Oční optice ve Fulneku, přidali i další brýle. Tentokrát posíláme dva balíky, které obsahují i velké mnoţství poštovních známek. Paní Eva Kroupová z Liberce zjistila na internetových stránkách naší školy, ţe známky pro Afriku se stále sbírají, proto jich poslala plnou krabici. Také Robin Kouřil ze 4.třídy a Kristýnka Mičulková z 1.třídy přinesli poštovní známky. Brýle jsme začali sbírat v září 2006 a z naší školy jsme i s dnešní zásilkou poslali 280 kusů brýlí a velké mnoţství poštovních známek. Za tyto známky se nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a Slovenska bylo jiţ do tohoto státu odesláno téměř kusů brýlí. Děkujeme všem, kteří brýle, které nepotřebují, přinesli do naší školy.(mgr. Věra Heiníková, ZŠ Kunín) Naše úspěchy: V lednu jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační soutěţe. Děti si s chutí zarecitovaly a zasoutěţily a odnesly si velmi pěkné ceny. A jak to dopadlo? V nejmladší kategorii zvítězil Ondřej Dočkálek, ve druhé kategorii byla nejlepší Nela Raffaiová a ve třetí kategorii nejlépe recitoval Michal Sedlář. V kategorii na druhém stupni školy nejlépe recitovala Marie Balová. Pět ţáků bylo přihlášeno do okresního kola recitační soutěţe, která proběhne v březnu. Drţíme palce!!!!!!! Všem vítězům blahopřejeme.!!!!!!!! Ve škole proběhlo v prosinci školní kolo Dějepisné olympiády. Z osmého ročníku se do okresního kola probojovala Valérie Hodurová a umístila se na velmi pěkném 23. místě. Při celkovém počtu 53 soutěţících a velmi těţké tématu ( historie nemocí) je to opravdu velmi pěkné umístění. Gratulujeme!!!!!!!!!!! Naši ţáci se také zapojují do soutěţí matematických. V matematické olympiádě ţáků 9.ročníku byly nejúspěšnější ve školním kole Kristýna Hofrová a Markéta Kubrická. Obě se zúčastnily okresního kola a Kritýna Hofrová si vybojovala krásné 6.místo. A to je v tak těţké soutěţi jistě velký úspěch. Gratulujeme!! Zápis do 1.třídy Ve čtvrtek proběhl v naší škole zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 27 dětí, čtyři z nich zvaţují odklad školní docházky. Děti byly velmi šikovné, s chutí plnily zadané úkoly a zpívaly nebo recitovaly. Kdyţ si odnášely plnou náruč dárečků, balónek a pamětní list, tak jim pěkně zářila očička. Fotografie dětí za zápisu byly předány rodičům po zápise. Těšíme se na vás 1.září v naší škole!! 31

32 Hrajeme divadlo Kluci a holky z dramatického krouţku ZŠ připravili předškoláčkům a svým spoluţákům v úterý malé divadelní představení. Předvedli pět veselých pohádek: O pyšném koblíţkovi, O nenasytném Otesánkovi, O pejskovi a kočičce, O kůzlátkách, O Budulínkovi. Ţe se jim představení opravdu povedlo, o tom svědčí smích a bouřlivý potlesk všech diváků. Mladé herce divadlo opravdu baví, sami si vyrábějí kostýmy a navrhují kulisy a uţ se moc těší, ţe zahrají na konci školního roku dvě nové pohádky, které teď pilně připravují. ( Mgr. Iveta Csibová). Lyţařský výcvik Je neděle, 6. února 2011, skoro poledne a na parkoviště u zdravotního střediska přicházejí mladí lyţaři v doprovodu svých rodičů?. Konečně! Jedeme na lyţařský výcvik. Všichni mají v očích otázky: Budeme mít na čem lyţovat? Jaké to tam asi bude? Přijíţdí autobus, naloţíme lyţe a batohy, zamáváme maminkám a odjíţdíme. Cesta rychle ubíhala a asi za hodinu jsme byli na místě. Odnesli jsme si věci do chaty a jdeme vyzkoušet sníh. Svah je pěkně rovný, upravený. Začíná výcvik. Pro některé je zpočátku velmi těţké zvyknout si na ty dlouhé, divné desky na nohách. Postupně si ale zvykáme. Učíme se obraty na místě, stoupání do svahu, padání, trénujeme, jak se jezdí na vleku. Najednou je půl páté a náš první výcvikový den je téměř u konce. Po příchodu na chatu se konečně ubytujeme, seznámíme se s chatou a uţ je tady první večeře. Po večeři se ještě seznámíme s pravidly sjezdových tratí, s pravidly chování a zahrajeme si nějaké hry. Večer usínáme příjemně unaveni. V pondělí ráno nás vítá sluníčko a krásně modrá obloha. A tak to je aţ skoro do konce týdne. Ve středu odpoledne jsme si vyšli na vycházku do Velkých Karlovic, kde jsme navštívili v muzeu výstavu o historii lyţování. Ve čtvrtek pokračujeme v lyţování a stále se zlepšujeme. Všichni sjedou z kopce a umí jezdit oblouky. Skoro nikdo uţ nepadá. Týden uběhl jako voda a v pátek nás čekají závěrečné závody ve slalomu. Tentokrát nám uţ počasí nepřeje. Drobně prší. Nám to ale nevadí. Všichni závodníci jedou dvě kola závěrečného slalomu. Je čas vrátit se na chatu, sbalit věci, vyhlásit vítěze závodů i soutěţe čistoty. Opouštíme chatu, kde nám celý týden tak dobře vařili, kde jsme si uţili spoustu legrace a zábavy a uţ vyhlíţíme autobus, který nás doveze zase k maminkám. Lyţování se nám moc líbilo a snad se ještě k lyţování vrátíme. Na shledanou HORY!! ( lyţaři ze ZŠ Kunín) Celosvětový projekt GLOBE at Night v ZŠ Kunín Projekt GLOBE at Night je tu jiţ čtvrtým rokem. Klade si za cíl nashromáţdit co nejvíce pozorování odhadů jasu noční oblohy a mapovat světelné znečistění na celém světě. Světelné znečištění totiţ zdaleka netrápí jenom hvězdáře, ale jak se poslední dobou ukazuje také širokou veřejnost i přírodu samu. V roce 2010 se podařilo získat téměř 18 tisíc odhadů, z nichţ několik stovek pocházelo z České republiky. Mezi 21.únorem a 6. březnem 2011 jsme přispěli do projektu GLOBE at Night také my! Devět ţáků z 9.ročníku pozorovalo souhvězdí ORION a svá pozorování zaznamenalo do tabulky. A jak vidíme Orion z Kunína?

33 Nejvíce se pozorování blíţí mapě do 4 magnitud. Magnituda je velikost hvězdy. ( ţáci 9.ročníku a Ivana Machýčková) ŠKOLNÍ VYSÍLÁNÍ Kaţdý měsíc si ţáci připravují školní vysílání do školního rozhlasu. Přečtěte si, co si do vysílání připravili naši páťáci. ROZHLASOVÁ RELACE , 5.TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA Věra Heiníková DNEŠNÍ RELACI SI PRO VÁS PŘIPRAVILI PÁŤÁCI EKOTÝM ( Ivča Bělunková, Verča Ručková) Výsledky EKO ankety (odevzdáno 85 anketních lístků) Třídíte odpad? Ano 80 lidí ne 5 lidí Máme v obci dostatek kontejnerů? Ano 62 ne 23 Myslíte, ţe třídit odpad má smysl? Ano 75 ne 10 Tito lidé třídili tento odpad: Papír 67 plasty 76 sklo 63 nápojové kartony 17 baterie 37 Elektrospotřebiče 36 Učíte třídit odpad své děti? Ano 70 ne 11 Pouţíváte ve své domácnosti ekologické prostředky? Ano 38 ne 47 Připomínky občanů Kunína (Mirek Potomák) Častější kontrola a vývoz kontejnerů (hlavně plasty u myslivny) Je málo kontejnerů na bioodpad (na podzim jsou hned plné, vyváţet 2x týdně) Doplnit kontejnery na konci Kunína Otevřít sběrný dvůr 2x měsíčně Chybí kontejnery na tetrapak Kde odevzdávat baterie? Nesesypávat odpad do jednoho auta Poučit občany (v rozhlase) nedávat odpad v pytlích (na vhození jsou dva otvory) nejdou otvírat Trus po psech pokutovat 33

34 MAŠKARNÍ KARNEVAL (Tomáš Gilar) Maškarní karneval se konal o půl třetí v naší škole. Bylo tam hodně zábavy, tančilo se, běhalo a hrály se hry. Byla tam bohatá tombola, jeden los stál 2 Kč. Kaţdý, kdo přišel, dostal vrtulku na hraní. O zábavu se staral pan král s dcerami Ivou a Editou. Děti s rodiči si vyrobily hezké masky. Nejlepší maskou byl Avatar, za kterého byl převlečený Martin Černý z 2.třídy. Vyhrál dort berušku. ZMĚNY VE ŠKOLE (Lukáš Mikula) Nadace ČEZ darovala naší škole peníze, za které byl postaven výtah. Další změny ve škole máme novou učebnu fyziky, chemie a jazykovou učebnu. V počítačové učebně jsou nové počítače. Také ve třídách jsou zapojeny počítače s internetem. VÝTVARNÁ SOUTĚŢ (Adam Zavacký) Naše třída se zapojila do výtvarné soutěţe Koně a hříbátka, kterou pořádá Western klub ze Suchdolu nad Odrou. Cílem soutěţe bylo nakreslit koně nebo hříbě. Z naší třídy jsme vybrali 5 obrázků od Katky Malčíkové, Verči Růčkové, Ivči Bělunkové,Radky Klossové a Verči Knápkové. Dále budeme posílat obrázky na výtvarnou soutěţ Mé rodné město nebo vesnice do Fulneku.Nezapomeneme ani na výtvarnou soutěţ společnosti Sigmunda Freuda v Příboře, která se jmenuje Můj sen. ČESKO SLOVENSKÁ SUPER STAR z 5. třídy (Michal Potomák.) Ivana Bělunková, Veronika Růčková a Veronika Knápková si pro nás připravily soutěţ ČESKO SLOVENSKÁ SUPER STAR Z 5. TŘÍDY. Porotu utvořily: Ivana Bělunková (Marta Jandová) Veronika Růčková ( Paĺo Habera) Simona Vičanová ( Ondřej Hejma) Veronika Knápková ( Dara Rolinc) Soutěţící: Lukáš Mikula, Adam Zavacký, Michal Potomák, Miroslav Potomák, Tomáš Bátrla, Honza Tulej, David Šimíček, Radka Klossová Uváděč: Kateřina Malčíková, Gábina Rumlová Kamera, střih: Tomáš Gilar 1.místo obsadil Adam Zavadlý 2.místo obsadil Lukáš Mikula 3.místo obsadila Radka Klossová Děvčata vyrobila i diplomy a soutěţící od nich dostali sladké odměny. ŠKOLA V PŘÍRODĚ (Verča Knápková) ZŠ a MŠ Kunín organizuje v tomto školním roce Školu v přírodě pro ţáky 1. aţ 5. ročníku. Bude se konat od do v hotelu Mesit na Horní Bečvě. Bude tam jednodenní výlet, ubytování a strava. Dále ţáci můţou vyuţívat hotelový bazén, whirlpool, tělocvičny, antukové hřiště, stolní tenis a multimediální učebny. Jako zábavu mají ţáci výlet do Roţnova, různé výlety do okolí, v budově a kolem budou hrát ţáci sportovní a společenské hry, bude večerní oheň s opékáním špekáčků. Dramatický krouţek (Simča Vičanová) Co si pro vás připravily děti z dramatického krouţku? Můţete se těšit na dvě dlouhé pohádky O Šípkové Růţence a Tři jablíčka. Z naší třídy v nich hrají tři nadějné herečky, které moţná uvidíte v Národním divadle. Simča Vičanová, Verča Knápková a Katka Malčíková. Nedávno jsme pro vás hrály pohádky Budulínek, Koblíţek, Pejsek a kočička, O kůzlátkách a o Nenasytném Otesánkovi. Budeme pilně zkoušet a učit se nové role, aby se vám pohádky zase líbily. FOTBAL (Tomáš Bátrla, Ondřej Horák) Fotbal je společenská hra. Na hřišti se pohybuje deset hráčů a jeden brankář. Rozhodčí jeden hlavní se pohybuje na hřišti s hráči, dva se pohybují po bocích hřiště a hlídají ofsajdy a

35 jeden je za kaţdou bránou. Ve fotbalu jsou ofsajdy, fauly se trestají kartami. Karty jsou ţluté a červené. Dvakrát ţlutá = červená, vyloučení ze hry. Nejlepší kluby Barcelona Arsenal Real Madrid Atletico Madrid Bajern Mnichov Zlatý míč 2000 Luis Figo Portugalsko 2001 Michal Owen Anglie 2002 Ronaldo BRAZILIE 2003 Pavel Nedvěd Česko 2004 Andrej Ševčenko Ukrajina 2005 Ronaldino Brazilie 2006 Fabio Canavaro Itálie 2007 Kaká Brazílie 2008 Cristiano Ronaldo Portugalsko 2009 Lionel Messi Argentina 2010 Lionel Messi Argentina Doufáme, ţe my dva nadějní fotbalisté se dostaneme na mistrovstí světa. HRAVĚ ŢIJ ZDRAVĚ ( David Šimíček, Ríša Štec) Cílem internetového kurzu Hravě ţij zdravě bylo získat poznatky z oblasti výţivy, pohybových aktivit, pitného reţimu a duševní hygieny.absolvovali jsme čtyři lekce zdravého ţivotního stylu nejen doma, ale také v počítačové učebně. Vyplňovali jsme deníček, jídelníček, pohybové aktivity a pitný reţim. Čtyři lekce měly motivační a testovací kola. Paní učitelka dostala kaţdý týden digestoř o získaných bodech. Bodů jsme získali dost, ale první místo z toho nebylo. Umístění v naší třídě Na 1.místě se umístil Tomáš Bátrla s 1141 body Na 2.místě se umístila Gábina Rumlová s 1059 body Na 3.místě se umístila Katka Malčíková s 1047 body Na 4. místě se umístil Ondřej Horák s 1020 body. MDŢ (Gábina Rumlová) V měsíci březnu nás čeká Mezinárodní den ţen. MDŢ bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o svátek uměle vyrobený minulým reţimem, ale o mezinárodní den oficiálně uznaný OSN v roce 1975 a usiloval o volební právo ţen. Kde byl poprvé stanoven? V Německu, Rakousku- Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Tento svátek je pro ţeny a matky a určitě nebude špatné udělat mamince radost pěkným dárkem. Nezapomeňte MDŢ Mezinárodní den ţen je 8. března. BRÝLE A POŠTOVNÍ ZNÁKY PRO AFRIKU (Katka Malčíková, Radka Klossová) Náš mezinárodní projekt Brýle a poštovní známky pro Afriku pokračuje také v tomto školním roce. Teď v únoru jsme odeslali profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje, 87 kusů funkčních dioptrických brýlí. Zatím je to největší počet, který se nám za rok podařilo nasbírat. Brýle opět zdarma označili v Oční opice ve Fulneku, přidali i další brýle. Tentokrát posíláme dva balíky, které obsahují i velké mnoţství poštovních známek. Paní Eva Kroupová z Liberce zjistila na internetových stránkách naší školy, ţe známky pro Afriku se stále sbírají, proto jich poslala plnou krabici. Také Simča Vičanová z páté třídy, Robin Kouřil ze čtvrté třídy a Kristýnka Mičulková z první třídy přinesli poštovní známky. 35

36 Brýle jsme začali sbírat v září 2006 a z naší školy jsme i s dnešní zásilkou poslali 280 kusů brýlí a velké mnoţství poštovních známek. Za tyto známky se nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a Slovenska bylo jiţ do tohoto státu odesláno téměř kusů brýlí. Děkujeme všem, kteří brýle, které nepotřebují, přinesli do naší školy. Končíme svou relaci a zdraví vás páťáci Dopravní soutěţ V dubnu, v rámci měsíce bezpečnosti, organizujeme kaţdoročně školní kolo dopravní soutěţe. Tato soutěţ se skládá ze dvou částí: dopravní test a jízda zručnosti. Dopravní test píší všichni ţáci školy od 4.ročníku. Právě ve čtvrtém ročníku probíhá od měsíce ledna dopravní kurz, ve kterém se ţáci mimo vyučování setkávají a učí se zásadám bezpečného chování na silnici. V rámci této výuky navštěvují ţáci dvakrát dopravní hřiště v Novém Jičíně a získávají průkaz cyklisty. Školní kolo jízdy zručnosti proběhlo 7.4. před školou. Vítězové postupují do okrskového kola, které se koná v Novém Jičíně Druţstvo tvoří ţáci 6.ročníku. Ať se vám daří!!!!!!! Branné plavání V pátek se ţáci ročníku zúčastnili branného plavání na krytém bazéně v Novém Jičíně. A co všechno se naučili? Jak zachránit tonoucího, poskytnout mu první pomoc, hodit záchranný míč, pouţít plovák. Vyzkoušeli si skok do vody do neznáma, potopit se a vylovit krouţky. A co bylo nejvíce zábavné? Kdyţ si společně zahráli vodní pólo, které po svém nazvali mokrejbal. A jak zhodnotily branné plavání samy děti? Byla to poučná hodina plná zábavy. (Mgr. Jana Ţáková) Vyhráli jsme V soutěţi McDonalďs CUP vyhráli naši malí fotbalisté ze 4. a 5.ročníku v základním kole (mezi 6 týmy) a postupují do semifinále, které proběhne 5.5. v Bartošovicích. Drţíme vám palce!! Podpora čtenářství Kniha je kamarád Velice se v poslední době hovoří o tom, ţe děti málo čtou. My se ve škole snaţíme četbu u dětí podporovat, motivovat je ke čtení. Ţáci navštěvují obecní knihovnu, ve škole máme ţákovskou knihovnu, ve které přímo probíhá výuka. Kromě toho paní učitelka českého jazyka zapojuje ţáky do různých soutěţí, týkajících se čtenářství. Jednu takovou soutěţ vyhlásila ZŠ Vsetín pod záštitou spisovatelky Šárky Junkové. Děti odeslaly do soutěţe Kniha je kamarád několik zajímavých prací. Některé byly uveřejněny na stránkách soutěţe a Honza Szabó ze 6.ročníku získal za svou práci ocenění a byl odměněn knihou. Honzovi gratulujeme a ostatním dětem vzkazujeme: Čtěte, abyste také mohli v soutěţích zvítězit! Pod modrou oblohou Naše škola ( 6.-9.třída) se zúčastnila mezinárodní výtvarné soutěţe s názvem Pod modrou oblohou, kterou pořádá jiţ 6.rokem ZŠ Moravská Třebová ve spolupráci s firmami Microsoft a OR-CZ. Tématem letošního ročníku byla Radost. Ţáci své představy o Radosti tvořili na počítači pomocí programu Malování. Kdo zkoušel v tomto programu něco nakreslit, ví, ţe to

37 není vůbec jednoduché. O to více nás těší, ţe obrázek Lucie Janýškové (7.třída) vybrala odborná porota mezi 100 obrázků, které budou celý měsíc květen vystavovány v prostorách Moravské Třebové. Soutěţe se zúčastnilo 280 škol a porota vybírala ze 3000 děl. Lucce gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a kdo má zájem, můţe si prohlédnout nejenom vítězné práce na adrese Mgr.Pavlína Gráfová Den Země V letošním školním roce jsme oslavili Den Země ve středu Ţáci 1.stupně oslavovali zároveň Rok lesa. Lektoři z Lesů ČR zajistili výukový program, při kterém se ţáci seznamovali s lesem přes své pocity svými smysly. Aktivity děti velmi bavily, v lese plnily různé úkoly a získávali uţší vztah k lesnímu porostu přikládáme, jak o programu píší ţáci 3.ročníku. Ţáci 2. stupně se vydali ten den na vycházku okolím Kunína. Pan Broněk Novosad nám pomohl s naplánováním trasy a zajistil, aby se děti dostaly i do míst, kde se běţně nemohou dostat, tedy do obory. Cestou ţáci ve skupinách pozorovali okolí, sbírali přírodniny, vyplňovali pracovní list, prováděli hydrologická měření a také sbírali do pytlů odpadky. K tomu jim přálo krásné jarní počasí a nebe bez mráčků. Mnozí ţáci se poprvé dozvěděli, ţe v Kuníně máme pozůstatky Czeikeho lanovky a spoustu dalších informací. Ačkoliv dnešní děti nejsou zvyklé příliš chodit a byly unavené, určitě vycházka přispěla k dalšímu poznání okolí. Ze získaných poznatků a donesených přírodnin vznikla ve škole pěkná výstavka. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Novosadovi za naplánování trasy, za čas strávený s našimi dětmi a podrobný odborný výklad cestou. (Mgr. Pavlína Gráfová) 37

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více