TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH Žák zmapuje denní činnosti dle vlastního výběru, vypočítá průměrné hodnoty a následně je graficky vyjádří. V další části projektu žáci stanoví vlastní průměrnou rychlost při cestě do školy. CÍL zmapovat časový rozvrh dne, vyjádřit ho graficky, vypočítat aritmetický průměr na základě srovnání se spolužáky lépe rozvrhnout využití volného času, naplánování mimoškolních aktivit vypočítat průměrnou rychlost cesty do školy zmapovat vzdálenost bydliště od školy a rychlost, jakou se po ní pohybuje FORMA PROJEKTU Projekt probíhá optimálně 3 týdny. 1. týden (motivační) - žáci navrhují různé denní činnosti 2. týden (sběrový) - sběr domluvených dat jednotlivých denních činností 3. týden (projektový) - sestavení kruhového diagramu pro každý den, následný rozbor a výpočet průměrné rychlosti do školy PŘÍLOHY I. Popis činností projektu II. III. IV. Tabulka pro záznam dat Tabulka pro výpočet průměrných naměřených hodnot Režim dne pro samostatnou práci V. Režim dne pro skupinovou práci PŘEDMĚT matematika, fyzika, etická výchova, výtvarná výchova ROČNÍK 6. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zpaměti a písemně provádí početní operace s desetinnými čísly žák zaokrouhluje desetinná čísla spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v úlohách z praxe žák vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, kde uplatňuje osvojené početní operace s desetinnými čísly žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka k vyhledávání a třídění informací a k jejich vzájemnému propojování, k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, při tvůrčích činnostech a v praktickém životě k učení učitel vede žáka k samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků, ke kritickému posuzování a vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti k řešení problémů - učitel vede žáka k praktickému ověřování správnosti řešení problému a k aplikování osvědčených postupů při řešení nových nebo obdobných problémových situací komunikativní - učitel vede žáka k naslouchání promluvám ostatních, k vhodné reakci na ně, k účinnému zapojování se do diskuze, k vhodné argumentaci ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 385

2 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu 1 týden na seznámení s projektem, na motivaci nahodile před sběrovým týdnem 1 týden na sběr dat samostatná práce žáků 1 týden (6 vyučovacích hodin) vlastní zpracování a prezentace, reflexe a zhodnocení (nebo 1 celý den) 2. seznámení s projektem 1 hodina, nejlépe etická výchova Diskuze na téma režim dne - co všechno sem patří. Anketa co od projektu očekávám, těším se, jsem zvědavý, - každý žák vyplní na svůj lísteček (nejlépe podepsaný, značky si po týdnu nebudou pamatovat) a nalepí na strom očekávání Pomůcky: lepicí lísteček pro každého žáka, psací potřeby, balící papír s namalovaným stromem očekávání - obrys, lepící páska nebo lepidlo, magnety pro připevnění stromu očekávání Výsledkem bude strom přání polepený lístečky od žáků. 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí až středa - na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci zapisují nápady, co budou v dalším týdnu zaznamenávat (spánek, hygiena, sport, počítač, ). Sami si sestaví, jaká data lze shromáždit. (Nebo lepící lístečky a každý nápad napíší na lísteček a přilepí na papír). Čtvrtek - diskuze nad všemi nápady, vybrat konkrétní data pro sběr. Použít např. metodu diamant Pátek rozdat tabulku pro zápis dat, vysvětlit co a jak zapisovat (včetně správného měření cesty do školy). Např. v hodině matematiky. Pomůcky : balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, v pátek - tabulka s předepsanými činnostmi pro sběrový týden pro každého žáka (příloha č.ii) 386

3 3.2. V sběrovém týdnu 1. neděle hodin až pátek hodin - postupně zaznamenávat do tabulky vybraná data - režim dne. 2. každé ráno cestu do školy krokovat - počet dvojkroků zaznamenat hned při příchodu do školy (nebo zjistit na internetu přesně) 3. každé ráno změřit čas cesty do školy a opět hned zaznamenat nejlépe na papír na nástěnce ve třídě - zkontrolovat v hodině matematiky. 4. rozdělit se do pětic nejlépe podle společných zájmů - v pátek nahlásit pracovní skupiny na další týden Pomůcky: seznam žáků pro zaznamenávání počtu dvojkroků a času do školy každý den 3.3. V projektovém týdnu 1. a 2. hodina - věnovat podtématu cesta do školy 3. a 4. hodina - věnovat podtématu režim dne 5. hodina prezentace výsledků 6. hodina reflexe a zhodnocení 1. hodina (samostatně) Výpočet průměrného času, průměrné délky trasy do školy a průměrné rychlosti a zaznamenat na papír ke svému jménu. Postupně začít měřit i přesnou délku trasy pomocí mapy.cz (nebo zjistit samostatně ve sběrném týdnu). Pomůcky: tabulky časů a počtu dvojkroků ze sběrového týdne, kalkulačka, tabulka pro výpočet průměrných hodnot (příloha č. III), seznam žáků pro zaznamenání průměrných hodnot času, rychlosti, internet 2. hodina (samostatně) Pokračovat v určení přesné délky trasy pomocí internetu. Skupina rychlejších žáků připraví vzdálenostní mapu podle časových pásem. Uprostřed bude škola, pak např. tři soustředné kružnice v první budou umístěny lístečky žáků s cestou do 5 minut, ve druhé do 10 minut a ve třetí nad 10 minut. Lze barevně odlišit, namalovat legendu atd. Pomůcky: internet, balicí papír, tempery nebo vodovky, nálepky se jménem a symbolem chodce nebo auta 3. hodina samostatně: Do pěti kružnic zaznamenat časové rozvržení každého dne - použít pastelky nebo fixy - domluvit se na barvách pro každou položku. ve skupině: Zprůměrovat čas spánku, hygieny, školy, sportu, dívání na televizi, atd. ve skupině pro každý den a barevně zakreslit pro skupinu. V pěticích - každý jeden den. 387

4 4. hodina Dle času buď dopracovat práci ve skupinách nebo porovnat různé skupiny žáků - chlapci x dívky; město x vesnice. Pomůcky: tabulka ze sběrového týdne s daty, pracovní list příloha č. IV pro jednotlivce, pracovní list pro skupinu - příloha č. V, pastelky nebo fixy, kalkulačka 5. hodina Prezentace skupiny před třídou. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin (nebo psát do připravené tabulky na tabuli) 6. hodina Reflexe - každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého. Pomůcky: papír, psací potřeby Zhodnocení. Anketa strom naplnění skutečnosti - porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír se stromem očekávání, lepicí lísteček pro každého žáka Co bude výstupem? 1. Časová mapa pro cestu do školy. Největší rychlík (pro pěší) a nejpomalejší šnek (podle průměrné rychlosti při cestě do školy). Příklad možné tabulky: jméno auto pěšky Svorník 50 km/h x Novotná x 4,5 km/h 2. Kruhový diagram časového rozvrhu dne (za žáka, skupiny, případně třídu) 3. Strom očekávání a naplnění Anketa před začátkem projektu a po jeho skončení co očekávám, těším se, jsem zvědavý, splnilo se mé očekávání? po skončení projektu. 388

5 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Den spánek škola sport kroužky aktivity doma hygiena počítač jídlo Po Út St Čt Pá 389

6 Příloha č. III TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÝCH NAMĚŘENÝCH HODNOT Den pondělí úterý středa čtvrtek pátek průměr Počet dvojkroků Čas Moje délka dvojkroku m Ušlá trasa m Čas s TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI dvojkroky internet s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] 390

7 Příloha č. IV REŽIM DNE pro samostatnou práci Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek legenda: barva činnost čas 391

8 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pondělí legenda: barva činnost čas 392

9 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Úterý legenda: barva činnost čas 393

10 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Středa legenda: barva činnost čas 394

11 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Čtvrtek legenda: barva činnost čas 395

12 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pátek legenda: barva činnost čas 396

13 TÉMA MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY OBSAH Vytvoření plakátů s procentuálním vyjádřením různých mimoškolních činností žáků školy (např. plakát o sportu, uměleckých činnostech, hraní na počítačích, pobytu venku apod.) CÍL navrhnout postup řešení, zjistit a zpracovat potřebná data (za jednotlivé ročníky, 1. stupeň, 2. stupeň, za školu součty, výpočty počtu procent) sestrojit grafy, namalovat obrázky, připravit si prezentaci FORMA PROJEKTU žáci samostatně navrhnou, jaké činnosti mimo školu vykonávají a na které se budou ptát (např. sport, umění, PC, cizí jazyky, pobyt venku) žáci provedou průzkum (2-3 hod.) a ve skupinách zpracují získaná data žáci vytvoří plakáty tabulky, grafy, obrázky, připraví si prezentaci (5-6 hod.) žáci prezentují výsledky jednotlivých skupin, hodnocení projektu, diskuze (2-3 hod.) PŘÍLOHA I. popis činností projektu II. III. IV. anketa pro žáky tabulka pro sběr dat tabulka úkolů PŘEDMĚT matematika, informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, výchova ke zdraví ROČNÍK 7. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část procentem žák řeší aplikační úlohy na procenta KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, vhodně argumentovat k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení; užívat při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti spolupracovat na řešení problémů a rozdělovat role ve skupině ČASOVÁ DOTACE 12 hodin V. tabulka zpracovaných dat VI. VII. VIII. sloupkové diagramy ohlédnutí žáků za děním v projektu ukázka plakátu 397

14 Příloha č. I Popis činnosti projektu Časové rozvržení projektu. den první 2-3 hodiny na průběh bodů 1. až 4. den druhý 5-6 hodin na průběh bodů 5. až 10. den třetí 2-3 hodiny na průběh bodů 11. až seznámení s projektem Žákům sdělíme, že jejich úkolem je vytvořit plakát, na kterém v procentech vyjádří počty žáků, kteří se věnují nějakým mimoškolním činnostem. 2. vyplnění ankety na začátku projektu (co žák očekává) Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II) 3. zahájení projektu Jaké mohou být mimoškolní činnosti? Žáci sami navrhují činnosti na základě vlastní zkušenosti, podle toho, co dělají jejich kamarádi, případně, co by chtěli dělat apod. Směřovat by mohli k oblastem a) sport (organizovaný v rámci kroužků, klubů apod.) b) umění (hra na hudební nástroj, zpěv, malovaní kroužek či ZUŠ) c) cizí jazyky (kroužky, soukromé hodiny apod.) d) hry na počítači (doma) e) pobyt venku s kamarády 4. sběr dat Žáci ve skupinách či samostatně (podle počtu žáků ve třídě a počtu tříd na škole) navštíví všechny třídy na škole a zjistí potřebná data (počty přítomných žáků a počty žáků, kteří se věnují vybraným mimoškolním činnostem) Pomůcky: tabulky pro zapisování zjištěných dat (příloha č. III obsahuje jednak tabulky již předpřipravené s výše uvedenými činnostmi a jednak prázdné, pokud byste vy nebo žáci chtěli zvolit činnosti jiné). Pokud máte možnost a čas, mohou tyto tabulky vytvořit žáci sami. 5. sestavení posloupnosti úkonů Žáci by se měli dopracovat k posloupnosti činností, které vyústí ve vytvoření plakátu. Použijeme metodu slévající se řeky nejprve žáci diskutují ve dvojicích, pak ve čtveřicích, případně ještě ve skupinách po osmi. Tyto podskupiny pak předkládají své návrhy, které napíšeme na tabuli, a celek rozhodne o konečné podobě. Vyřadí se to, co není potřeba, ostatní body se uspořádají. 398

15 6. vytvoření skupin Každá skupina se zabývá jednou oblastí mimoškolní činnosti (oblasti můžeme samozřejmě upravit podle návrhu žáků). - velikost skupin: doporučujeme čtveřice - při samotném tvoření skupin můžeme použít např.: a) žáci se sami hlásí k oblastem, protože k nim mají nějaký vztah (hrozí nerovnoměrné rozdělení některá oblast by mohla mít málo zájemců) b) losování (připravíme barevné lístečky, žáci budou losovat a např. se zeleným lístečkem budou zpracovávat sport, s červeným lístečkem umění, modrá barva pro počítače, bílá pro cizí jazyky a černá pro pobyt venku) Pomůcky: barevné lístečky pro losování do skupin. 7. tabulka úkolů Vzniklé skupiny si vytvoří přehled úkolů co budou dělat, kdo za daný úkol zodpovídá, po splnění úkolu si jej odškrtnou. Pomůcky: prázdné tabulky pro jména žáků a jejich úkolů (příloha č. IV). 8. zpracování dat Tabulky ze sběru dat nakopírujeme, aby byly k dispozici pro každou skupinu. Žáci si z celkových přehledů vypíší počty žáků pro svoji oblast, provedou součty, vypočítají počty procent (např. kolik procent žáků z 5. tříd se mimo školu věnuje sportu). Pomůcky: tabulky pro součty a počty procent za jednotlivé ročníky, za 1. stupeň, 2. stupeň, celou školu (příloha č. V), kalkulačky. 9. vytvoření grafů Žáci sestrojí sloupkové diagramy, do kterých zanesou vypočítaná data (výška sloupce určuje počet procent). Pomůcky: předpřipravené grafy - na ose x jsou jednotlivé ročníky, stupně, celá škola, na ose y jsou počty procent (příloha č. VI) můžeme použít pouze jako vzor, žáci mohou celé vypracovat sami; pravítka, pastelky. 10. vytvoření plakátu Žáci na balicí papír nadepíší svoji oblast mimoškolní činnosti, nalepí grafy, namalují či nalepí obrázky související s danou oblastí. Pomůcky: balicí papír, pastelky, fixy, tempery, nůžky, lepidlo, popř. časopisy, letáky, ze kterých by žáci mohli vystřihnout obrázky související s příslušnými mimoškolními činnostmi. 11. prezentace výsledků Žáci z jednotlivých skupin seznámí ostatní žáky se svými výsledky, představí jim svůj plakát. 399

16 12. reflexe Ohlédnutí žáků za děním v rámci projektu můžeme provést např.: a) Každý účastník popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu (vhodné když máme dost času pro následnou debatu). b) Každý účastník dokončí po svém větu vztahující se k práci na projektu. Pomůcky: přehledy pro zapisování něčeho dobrého, špatného a legračního; seznam vět pro dokončení (příloha č. VII). 13. evaluace Žáci dovyplní anketu, kterou dostali na začátku projektu, zvolí některou z uvedených možností podle svých pocitů na konci projektu. Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II). Co bude výstupem? Několik plakátů (podle počtu zvolených oblastí mimoškolních činností) s grafy o procentuálním vyjádření počtu žáků, kteří se dané činnosti věnují (ukázka v příloze č. VIII). 400

17 Příloha č. II ANKETA PRO ŽÁKY NA ZAČÁTEK A KONEC PROJEKTU ZAČÁTEK KONEC moc se těším jsem zvědavý(á), co bude je mi to jedno bude to určitě nuda mám obavy, protože nevím, co mě čeká učení by bylo přínosnější projekt mě bavil bylo to zajímavé nemám, co bych k projektu řekl(a) byla to nuda naplnily se mé obavy, bylo to náročné učení by bylo bývalo přínosnější 401

18 Příloha č. III TABULKY PRO SBĚR DAT počty žáků z každé třídy věnující se daným mimoškolským činnostem 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 402

19 6. A 6. B 6. C 7. A 7. B 7. C 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B 9. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 403

20 Příloha č. IV TABULKA ÚKOLŮ mimoškolní činnost úkol jméno žáka splnění 404

21 Příloha č. V TABULKA ZPRACOVANÝCH DAT oblast: A B C D celkem žáků v celkem činnost celkem činnost celkem činnost celkem činnost ročníku celkem žáků věnujících se počet % 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 1. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 2. stupeň celá škola 405

22 Příloha č. VI SLOUPKOVÉ DIAGRAMY 406

23 407

24 Příloha č. VII OHLÉDNUTÍ ŽÁKŮ ZA DĚNÍM V RÁMCI PROJEKTU a) Napiš něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu. jméno dobré špatné legrační b) Dokonči po svém větu vztahující se k práci na projektu: Nejlepší dneska bylo Nejvíc mě dnes bavilo O dnešku si zapamatuji... Jedna věc, která se mi na projektu nelíbila, je Nejlepší na práci v mé skupině je. Z toho, co jsem dnes udělal(a), mě nejvíc potěšilo Věc, které lituji, že jsem udělal(a), je Vylepšením tohoto projektu by bylo.. 408

25 Příloha č. VIII UKÁZKA PLAKÁTU PRO MIMOŠKOLNÍ ČINNOST SPORT. SPORT tabulka graf graf 409

26 TÉMA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ OBSAH Zmapování jednotlivých druhů odpadů ve škole a zjištění jejich množství ve třídách na 1. i 2. stupni. Určení celkového množství a grafické znázornění podílu jednotlivých druhů na celkovém množství odpadu. CÍL zjistit druhy odpadů ve škole a vytvořit tabulku pro sběr dat zmapovat množství stanovených druhů odpadů ve třídách zpracovat zjištěná data do grafu na základě zjištěných dat navrhnout možná zlepšení v třídění odpadů a jejich využití FORMA PROJEKTU Optimálně projekt probíhá ve 3 týdnech: 1. týden (motivační) - žáci navrhují druhy zjišťovaných odpadů a činnosti, které budou vykonávat v dalších týdnech 2. týden (sběrný) - každý den ve stanovenou dobu žáci shromáždí na určeném místě odpady z jednotlivých tříd, zváží je a zjištěné hmotnosti zapisují do tabulek na balicím papíru 3. týden (projektový) - žáci zpracují data zaznamenaná v tabulkách, získaná data zpracují do grafů, následuje prezentace a reflexe PŘÍLOHY I. popis činností projektu II. III. IV. tabulka pro záznam dat týdenní tabulka úkolníček PŘEDMĚT matematika, informační technologie, výchova k občanství, výchova ke zdraví ROČNÍK 8. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení - učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě občanská učitel vede žáka ke schopnosti chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti pracovní učitel vede žáka ke schopnosti používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 410

27 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu: 1 týden - seznámení s projektem, motivace (před sběrovým týdnem) 1 týden - sběr dat (samostatná práce žáků) 1 týden (5 vyučovacích hodin nebo 1 celý den) - vlastní zpracování, prezentace, reflexe a zhodnocení 2. seznámení s projektem 1 hodina (lze v hodině výchovy k občanství nebo výchovy ke zdraví) Diskuze na téma třídění odpadů - jaké druhy odpadů žáci znají, jaké se v našem městě třídí (jaké jsou k dispozici kontejnery). Motivační anketa co od projektu očekávám, na co se těším, jsem zvědavý, - žáci napíší na motivační plakát Pomůcky: psací potřeby, balicí papír, magnety nebo lepidlo pro připevnění stromu očekávání 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí Na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci navrhují a zapisují své nápady, jak a kde by měl probíhat samotný sběr dat, jaká data budou zaznamenávat a jakým způsobem. Úterý Žáci diskutují nad všemi nápady (lze použít např. metodu diamant). Navrhnou, jaké druhy odpadů budou předmětem sběru dat (doporučeno papír, plast, bioodpad a ostatní odpad, popř. elektroodpad) a v jakém sledu by měly činnosti následovat, aby vedly k vytvoření výsledné tabulky a grafu. Středa Žáci se rozdělí do skupin a rozdělí si úkoly pro jednotlivé skupiny i mezi členy skupiny co budou plnit, kdo za daný úkol odpovídá. Úkoly mohou rozpracovat do tabulky a splněný úkol vždy označit (příloha č. IV). 411

28 Skupiny mohou být vytvořeny: na základě zájmu (nebezpečí nerovnoměrného rozdělení) na základě losování Doporučená velikost skupin čtveřice (žáci, kteří jsou navíc mohou být určeni pro sledování množství elektroodpadu viz níže) Čtvrtek Skupiny připraví informační plakáty, které vyvěsí ve třídách. Pátek Na balicí papír vytvořit tabulku pro zápis dat a vysvětlit co a jak zapisovat. Žáci zkontrolují nádoby na odpad v přidělených třídách a opatří je štítky, připraví a označí pytle na jednotlivé druhy odpadů. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, lístečky na štítky, lepicí páska 3.2. Ve sběrovém týdnu (pondělí 0,00 hodin až pátek 24,00 hodin) každý den ve stanoveném čase shromáždit odpad z každé třídy hmotnost jednotlivých druhů odpadů z každé třídy zaznamenat do tabulky vytříděný odpad umístit do správného kontejneru při zjištění nedostatků ve třídění odpadu poučit žáky dotčené třídy o správném třídění je-li zahrnuto i sledování elektroodpadu v pátek zvážit elektroodpad údaj zahrnout do statistiky za celou školu Pomůcky: fixy, tabulka pro záznam dat (příloha č. II) 3.3. V projektovém týdnu hodina Na kartičky napíšeme jednotlivé třídy a na jednu kartičku celá škola. Skupiny si vylosují 1 2 třídy (skupina, která si vylosuje celou školu, bude mít jen jednu kartičku) a z tabulky pro záznam dat vypíší údaje pro svou vylosovanou třídu (třídy) a zaznamenají je do týdenní tabulky odpadu ve třídě (příloha č. III). Ve skupinách dopočítají celkové součty pro jednotlivé dny a druhy odpadů a vyjádří v % podíl jednotlivých druhů odpadů v dané třídě a průměrné množství odpadů v dané třídě. Ve skupině žáci promyslí, jakým grafem znázorní data zaznamenaná v tabulce. Pomůcky: tabulka pro záznam dat z předchozího týdne, týdenní tabulka odpadu ve třídě (příloha č. III), kartičky s jednotlivými třídami pro losování, psací potřeby, kalkulačka. 412

29 3. hodina Příprava a sestrojení grafu zastoupení jednotlivých druhů odpadů na celkovém množství (pro jednotlivé třídy nebo celou školu) lze pracovat s počítačem. Každá skupina si připraví prezentaci pro třídu. Pomůcky: týdenní tabulka odpadu ve třídě, počítač, papíry, pastelky, rýsovací potřeby. 4. hodina Prezentace skupiny před třídou a diskuze nad návrhy na zlepšení třídění odpadů. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin. 5. hodina Reflexe (každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého). Pomůcky: papír, psací potřeby. Zhodnocení hodnotící anketa (naplnění skutečnosti). Vytvoření hodnotícího plakátu a porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lísteček pro každého žáka. Co bude výstupem? 1. Graf zastoupení odpadů podle druhů a množství v jednotlivých třídách, v celé škole. 2. Návrh lepšího třídění odpadů pro jednotlivé třídy a celou školu. 3. Plakát očekávání a naplnění (anketa před začátkem projektu a po jeho skončení) co očekávám, těším se, jsem zvědavý, a splnilo se mé očekávání? 413

30 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost Celkem 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. Celk. 6. třída 7. třída 8.A 8.B 9. tř. Celk. součet za 1. a 2. stupeň celk elektroodpad za školu PÁ vysvětlivky: A papír, B plast, C bioodpad, D - ostatní 414

31 Příloha č. III TÝDENNÍ TABULKA ODPADU VE TŘÍDĚ Jména členů skupiny: Zaznamenaná třída: Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Celkem Podíl v % Průměr Papír Plast BIO Ostatní Celkem Poznámky: 415

32 Příloha č. IV ÚKOLNÍČEK Jméno Úkol Splnění úkolu 416

33 TÉMA ORAGANIZACE SPORTOVNÍHO DNE OBSAH Organizace sportovní akce, vytvoření časového harmonogramu. Grafické zpracování tabulek a výsledků. CÍL Vytvoření časového harmonogramu a všech náležitostí pro sportovní den - rozvržení disciplín na stadionu Mládí; - časová dotace sportovního dne; - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících; - vytvoření příslušných tabulek; - organizace všech potřebných pomůcek; - vyhodnocení výsledků, návrh a udělení cen; - hospodaření s finančními prostředky; - organizace sportovního dne. Zpracování grafů, tabulek a statistik pro nižší ročníky - grafické vyhodnocení výsledků prací nižších ročníků. FORMA PROJEKTU samostatná práce skupinová práce diskuse PŘÍLOHA hodnocení, sebehodnocení I. popis činností II. III. IV. disciplíny a stadion časový harmonogram tabulka reflexe V. soutěže družstev (příloha na CD) PŘEDMĚT matematika, informatika, tělesná výchova, občanská výchova ROČNÍK 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák graficky zpracuje tabulky a výsledky žák vytvoří časový harmonogram žák vyhodnocuje výsledky a vytváří závěry žák organizuje sportovní den KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti tolerovat ostatní spolužáky při práci, nevysmívat se jim, chápat využití daného učiva v osobním životě a v budoucím povolání k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti vhodným způsobem vyřešit daný problém a učit se rozvíjet přesnost a vytrvalost komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti obhájit a vysvětlit vlastní přístup k řešení v diskuzi sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti dokázat pracovat ve skupině, rozebrat daný problém a hledat jeho řešení a začít na něm samostatně pracovat občanské učitel vede žáka ke schopnosti chovat se slušně ke všem členům ve skupině i v daném okolí, respektovat pravidla chování pracovní učitel vede žáka ke schopnosti hodnotit svou vlastní práci a i práci ostatních ČASOVÁ DOTACE 6 hodin + 1 den 417

34 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. časové rozvržení projektu 1. týden seznámení s projektem, zpracování časového harmonogramu sportovního dne 2. seznámení s projektem Diskuze na dané téma Sportovní den ; Pomůcky: psací potřeby. 3. realizace Pondělí (1. hodina) - seznámení s projektem- diskuze nad projektem; nápady pro tvorbu časového harmonogramu sportovního dne Úterý (2. hodina) - práce nad rozdanými úkoly, vytváření časového harmonogramu - příprava tabulek pro jednotlivé soutěžící a disciplíny Středa (3. hodina) - dokončování harmonogramu a dalších náležitostí sportovního dne - tvorba tabulek, diplomů, v programu Excel Čtvrtek (4.-5. hodina) - dodělávání náležitostí sportovního dne - tvorba plakátů a velkých přehledných tabulek - hospodaření s finančními prostředky, navržení cen - reflexe (vyplnění tabulky) Pátek (6. hodina) - prezentace výsledků ostatním třídám Pomůcky: seznam žáků druhého stupně, seznam žáků přihlášených na jednotlivé disciplíny, balicí papír, barevné fixy, psací potřeb, barevné papíry, počítačová učebna, počítač + projektor. 418

35 Skupina 9. A - rozvržení disciplín na stadionu Mládí - časová dotace sportovního dne - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících, grafické zpracování - realizace Osmiboje - návrh cen a samotné udělení cen - finanční rozpočet - vyhodnocení výsledků Skupina 9. B - organizace a zajištění potřebných pomůcek - realizace sportovního dne - vyhodnocení výsledků Co bude výstupem? 1. Tabulka a graf výsledků sportovních výkonů Tabulka a graf, které budou sloužit do dalších let k porovnání výsledků. Možné umístění na nástěnku. 2. Tabulka reflexe Doporučení projektu dalším školám. 419

36 Příloha č. II DISCIPLÍNY A STADION Osmiboj (8 disciplín) sprint na 60 m běh na 60 m skok daleký skok do dálky z rozběhu hod medicinbalem hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad přeskoky přes švihadlo skákání přes švihadlo trojskok z místa trojskok snožmo z místa lehy - sedy opakované lehy sedy dribling dribling s basketbalovým míčem kolem dvou met běh na m běh na m 420

37 1. Běh na 60 m Popis Z nízkého startu, podle pravidel atletiky, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní další chybný start ve stejném běhu, bude vyloučen, tj. za běh na 60 m nezíská žádný bod. V dalších disciplínách OVOV však může pokračovat. Měření Časy se budou měřit buď ručně, nebo elektronicky. Zapisovat a bodovat se budou vždy naměřené časy bez dalších úprav a to i v případě ručního měření digitálními stopkami. 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy) Popis Z libovolně dlouhého rozběhu, odrazem jednonož z pevného odraziště s doskokem do písku, pokud možno upraveného do stejné roviny jako je odraziště. Měření Pásmem od poslední stopy zanechané v doskočišti kolmo k odrazové čáře. Výkony žákyň a žáků narozených v roce 2000 a později se měří k místu odrazu. 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad (tři pokusy) Popis Výchozí poloha - stoj zády do směru hodu, paty chodidel před odhodovou čarou, míč v natažených pažích nad hlavou. Následuje jeden nápřah a odhod přes hlavu vzad. Házející může vypadnout, či vyskočit směrem vzad (ve směru hodu). Jednotlivé hody lze vykonat buď jeden za druhým, nebo podle pořadí uvedeného v zápisu. Měření Pásmem od místa dopadu medicinbalu kolmo k odhodové čáře, dosažené výkony se zapisují zaokrouhlené na nejbližší nižší 0,1 m. Nebo odhadem s využitím dopadových pásem, vyznačených po 1 metru vhodným způsobem na dopadové ploše. 4. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut Popis Jsou stanoveny 4 způsoby skákání a jejich pořadí. Každým způsobem se bude skákat 30 s, a to v pořadí stanoveném takto: 1. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vzad (bez meziskoku i s meziskokem), 2. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem), 3. způsob - přeskoky snožmo s kroužením zkřižmo vpřed (vajíčko), (bez meziskoku i s meziskokem) 4. způsob - přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem). 421

38 Skákající mění způsob přeskoků na pokyn časoměřiče ( změna ). Přeruší-li přeskoky, přemístí švihadlo do výchozí polohy a může pokračovat dál. Přechody mezi jednotlivými způsoby mohou být učiněny plynule bez přerušení přeskoků nebo po zastavení a opětovném startu. Může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit a znovu začít (musí při tom skákat tím způsobem, který odpovídá probíhajícímu času). Činnost rozhodčích Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s a při 30, 60, a 90 s hlásí změna, při 120 s hlásí Stop. Měření Při vyšší frekvenci přeskoků (při způsobu střídnonož) lze počítat jen jednu nohu a výsledek poté násobit dvěma. U nejmladších dětí, úplných začátečníků, eventuálně u seniorů lze tolerovat, tj. započítat do počtu, místo přeskoků švihadla překročení švihadla, pokud budou zachovány předepsané 4 způsoby kroužení. 5. Trojskok snožmo z místa (3 pokusy v jednom dni) Popis Pro disciplínu je potřeba vyznačit skokanský sektor o délce 10 m a šířce 1 m. Před odrazovou čarou by měl být volný prostor alespoň 1 m, za skokanským sektorem by měl být volný prostor alespoň 2 m. Pokryt by měl být stejným, neklouzavým povrchem. Skákající začínají své pokusy od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni vedle sebe, kvůli rovnováze nejlépe v šířce boků. Trojskok je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku. Měření Pásmem od místa třetího doskoku kolmo k odrazové čáře, s přesností na 0,01 m. Pro plynulejší průběh soutěže v trojskoku lze podél skokanského sektoru natáhnout pásmo, popřípadě vyznačit v místech očekávaných doskoků čáry po 10 cm. 6. Leh-sedy po dobu 2 minut Popis Výchozí polohou je leh na zádech s nohama pokrčenýma v kolenou do pravého úhlu, s fixovanými kotníky a s rukama v týl, se záloktími (lokty) směřujícími vpřed. Pomáhající osoba přidržuje nohy cvičícího za kotníky (nikoli za bérce!) tak, aby měl stálý kontakt chodidel s podložkou. Na povel startéra začíná cvičící opakované sedy, a to do nejvyšší polohy, kdy se dotkne lokty kolen nebo jedním loktem opačného kolena (levým loktem pravého kolena a obráceně). Nejnižší poloha je opět v lehu na zádech, obě lopatky se musí dotknout podložky (bedra se musí stále dotýkat podložky). Cvičení může dělat více soutěžících současně. Cvičící může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit, zaujmout jakoukoliv polohu a znovu začít z předepsané výchozí polohy. Měření Cvičení může dělat více soutěžících současně. Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s, při 120 s hlásí Stop. Rozhodčí (jeden na jednoho soutěžícího) počítají počet kompletních leh-sedů. 422

PROPOZICE A PRAVIDLA

PROPOZICE A PRAVIDLA pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE A PRAVIDLA 5. 8. 9. 2013 (závody 6. 7. 9. 2013) Stadion Evžena Rošického, Stadion Přátelství, Praha Strahov 1. Pořadatel DECARO

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Kinderiáda zábavná atletika pro děti, rodiče i učitele

Kinderiáda zábavná atletika pro děti, rodiče i učitele Manuál pro základní školy Uspořádejte si vlastní školní kolo Kinderiády! Září 2006 Obsah Září 2006...2 Úvod...3 Pravidla a hodnocení Kinderiády...5 Pravidla základních disciplín Kinderiády...6 Běh na 60

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Základy statistiky pro obor Kadeřník Variace 1 Základy statistiky pro obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Aritmetický průměr

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport

sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport Přijímací zkouška z tělesné výchovy je jednodenní a pouze

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více