TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH Žák zmapuje denní činnosti dle vlastního výběru, vypočítá průměrné hodnoty a následně je graficky vyjádří. V další části projektu žáci stanoví vlastní průměrnou rychlost při cestě do školy. CÍL zmapovat časový rozvrh dne, vyjádřit ho graficky, vypočítat aritmetický průměr na základě srovnání se spolužáky lépe rozvrhnout využití volného času, naplánování mimoškolních aktivit vypočítat průměrnou rychlost cesty do školy zmapovat vzdálenost bydliště od školy a rychlost, jakou se po ní pohybuje FORMA PROJEKTU Projekt probíhá optimálně 3 týdny. 1. týden (motivační) - žáci navrhují různé denní činnosti 2. týden (sběrový) - sběr domluvených dat jednotlivých denních činností 3. týden (projektový) - sestavení kruhového diagramu pro každý den, následný rozbor a výpočet průměrné rychlosti do školy PŘÍLOHY I. Popis činností projektu II. III. IV. Tabulka pro záznam dat Tabulka pro výpočet průměrných naměřených hodnot Režim dne pro samostatnou práci V. Režim dne pro skupinovou práci PŘEDMĚT matematika, fyzika, etická výchova, výtvarná výchova ROČNÍK 6. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zpaměti a písemně provádí početní operace s desetinnými čísly žák zaokrouhluje desetinná čísla spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v úlohách z praxe žák vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, kde uplatňuje osvojené početní operace s desetinnými čísly žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka k vyhledávání a třídění informací a k jejich vzájemnému propojování, k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, při tvůrčích činnostech a v praktickém životě k učení učitel vede žáka k samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků, ke kritickému posuzování a vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti k řešení problémů - učitel vede žáka k praktickému ověřování správnosti řešení problému a k aplikování osvědčených postupů při řešení nových nebo obdobných problémových situací komunikativní - učitel vede žáka k naslouchání promluvám ostatních, k vhodné reakci na ně, k účinnému zapojování se do diskuze, k vhodné argumentaci ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 385

2 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu 1 týden na seznámení s projektem, na motivaci nahodile před sběrovým týdnem 1 týden na sběr dat samostatná práce žáků 1 týden (6 vyučovacích hodin) vlastní zpracování a prezentace, reflexe a zhodnocení (nebo 1 celý den) 2. seznámení s projektem 1 hodina, nejlépe etická výchova Diskuze na téma režim dne - co všechno sem patří. Anketa co od projektu očekávám, těším se, jsem zvědavý, - každý žák vyplní na svůj lísteček (nejlépe podepsaný, značky si po týdnu nebudou pamatovat) a nalepí na strom očekávání Pomůcky: lepicí lísteček pro každého žáka, psací potřeby, balící papír s namalovaným stromem očekávání - obrys, lepící páska nebo lepidlo, magnety pro připevnění stromu očekávání Výsledkem bude strom přání polepený lístečky od žáků. 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí až středa - na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci zapisují nápady, co budou v dalším týdnu zaznamenávat (spánek, hygiena, sport, počítač, ). Sami si sestaví, jaká data lze shromáždit. (Nebo lepící lístečky a každý nápad napíší na lísteček a přilepí na papír). Čtvrtek - diskuze nad všemi nápady, vybrat konkrétní data pro sběr. Použít např. metodu diamant Pátek rozdat tabulku pro zápis dat, vysvětlit co a jak zapisovat (včetně správného měření cesty do školy). Např. v hodině matematiky. Pomůcky : balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, v pátek - tabulka s předepsanými činnostmi pro sběrový týden pro každého žáka (příloha č.ii) 386

3 3.2. V sběrovém týdnu 1. neděle hodin až pátek hodin - postupně zaznamenávat do tabulky vybraná data - režim dne. 2. každé ráno cestu do školy krokovat - počet dvojkroků zaznamenat hned při příchodu do školy (nebo zjistit na internetu přesně) 3. každé ráno změřit čas cesty do školy a opět hned zaznamenat nejlépe na papír na nástěnce ve třídě - zkontrolovat v hodině matematiky. 4. rozdělit se do pětic nejlépe podle společných zájmů - v pátek nahlásit pracovní skupiny na další týden Pomůcky: seznam žáků pro zaznamenávání počtu dvojkroků a času do školy každý den 3.3. V projektovém týdnu 1. a 2. hodina - věnovat podtématu cesta do školy 3. a 4. hodina - věnovat podtématu režim dne 5. hodina prezentace výsledků 6. hodina reflexe a zhodnocení 1. hodina (samostatně) Výpočet průměrného času, průměrné délky trasy do školy a průměrné rychlosti a zaznamenat na papír ke svému jménu. Postupně začít měřit i přesnou délku trasy pomocí mapy.cz (nebo zjistit samostatně ve sběrném týdnu). Pomůcky: tabulky časů a počtu dvojkroků ze sběrového týdne, kalkulačka, tabulka pro výpočet průměrných hodnot (příloha č. III), seznam žáků pro zaznamenání průměrných hodnot času, rychlosti, internet 2. hodina (samostatně) Pokračovat v určení přesné délky trasy pomocí internetu. Skupina rychlejších žáků připraví vzdálenostní mapu podle časových pásem. Uprostřed bude škola, pak např. tři soustředné kružnice v první budou umístěny lístečky žáků s cestou do 5 minut, ve druhé do 10 minut a ve třetí nad 10 minut. Lze barevně odlišit, namalovat legendu atd. Pomůcky: internet, balicí papír, tempery nebo vodovky, nálepky se jménem a symbolem chodce nebo auta 3. hodina samostatně: Do pěti kružnic zaznamenat časové rozvržení každého dne - použít pastelky nebo fixy - domluvit se na barvách pro každou položku. ve skupině: Zprůměrovat čas spánku, hygieny, školy, sportu, dívání na televizi, atd. ve skupině pro každý den a barevně zakreslit pro skupinu. V pěticích - každý jeden den. 387

4 4. hodina Dle času buď dopracovat práci ve skupinách nebo porovnat různé skupiny žáků - chlapci x dívky; město x vesnice. Pomůcky: tabulka ze sběrového týdne s daty, pracovní list příloha č. IV pro jednotlivce, pracovní list pro skupinu - příloha č. V, pastelky nebo fixy, kalkulačka 5. hodina Prezentace skupiny před třídou. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin (nebo psát do připravené tabulky na tabuli) 6. hodina Reflexe - každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého. Pomůcky: papír, psací potřeby Zhodnocení. Anketa strom naplnění skutečnosti - porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír se stromem očekávání, lepicí lísteček pro každého žáka Co bude výstupem? 1. Časová mapa pro cestu do školy. Největší rychlík (pro pěší) a nejpomalejší šnek (podle průměrné rychlosti při cestě do školy). Příklad možné tabulky: jméno auto pěšky Svorník 50 km/h x Novotná x 4,5 km/h 2. Kruhový diagram časového rozvrhu dne (za žáka, skupiny, případně třídu) 3. Strom očekávání a naplnění Anketa před začátkem projektu a po jeho skončení co očekávám, těším se, jsem zvědavý, splnilo se mé očekávání? po skončení projektu. 388

5 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Den spánek škola sport kroužky aktivity doma hygiena počítač jídlo Po Út St Čt Pá 389

6 Příloha č. III TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÝCH NAMĚŘENÝCH HODNOT Den pondělí úterý středa čtvrtek pátek průměr Počet dvojkroků Čas Moje délka dvojkroku m Ušlá trasa m Čas s TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI dvojkroky internet s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] 390

7 Příloha č. IV REŽIM DNE pro samostatnou práci Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek legenda: barva činnost čas 391

8 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pondělí legenda: barva činnost čas 392

9 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Úterý legenda: barva činnost čas 393

10 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Středa legenda: barva činnost čas 394

11 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Čtvrtek legenda: barva činnost čas 395

12 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pátek legenda: barva činnost čas 396

13 TÉMA MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY OBSAH Vytvoření plakátů s procentuálním vyjádřením různých mimoškolních činností žáků školy (např. plakát o sportu, uměleckých činnostech, hraní na počítačích, pobytu venku apod.) CÍL navrhnout postup řešení, zjistit a zpracovat potřebná data (za jednotlivé ročníky, 1. stupeň, 2. stupeň, za školu součty, výpočty počtu procent) sestrojit grafy, namalovat obrázky, připravit si prezentaci FORMA PROJEKTU žáci samostatně navrhnou, jaké činnosti mimo školu vykonávají a na které se budou ptát (např. sport, umění, PC, cizí jazyky, pobyt venku) žáci provedou průzkum (2-3 hod.) a ve skupinách zpracují získaná data žáci vytvoří plakáty tabulky, grafy, obrázky, připraví si prezentaci (5-6 hod.) žáci prezentují výsledky jednotlivých skupin, hodnocení projektu, diskuze (2-3 hod.) PŘÍLOHA I. popis činností projektu II. III. IV. anketa pro žáky tabulka pro sběr dat tabulka úkolů PŘEDMĚT matematika, informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, výchova ke zdraví ROČNÍK 7. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část procentem žák řeší aplikační úlohy na procenta KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, vhodně argumentovat k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení; užívat při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti spolupracovat na řešení problémů a rozdělovat role ve skupině ČASOVÁ DOTACE 12 hodin V. tabulka zpracovaných dat VI. VII. VIII. sloupkové diagramy ohlédnutí žáků za děním v projektu ukázka plakátu 397

14 Příloha č. I Popis činnosti projektu Časové rozvržení projektu. den první 2-3 hodiny na průběh bodů 1. až 4. den druhý 5-6 hodin na průběh bodů 5. až 10. den třetí 2-3 hodiny na průběh bodů 11. až seznámení s projektem Žákům sdělíme, že jejich úkolem je vytvořit plakát, na kterém v procentech vyjádří počty žáků, kteří se věnují nějakým mimoškolním činnostem. 2. vyplnění ankety na začátku projektu (co žák očekává) Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II) 3. zahájení projektu Jaké mohou být mimoškolní činnosti? Žáci sami navrhují činnosti na základě vlastní zkušenosti, podle toho, co dělají jejich kamarádi, případně, co by chtěli dělat apod. Směřovat by mohli k oblastem a) sport (organizovaný v rámci kroužků, klubů apod.) b) umění (hra na hudební nástroj, zpěv, malovaní kroužek či ZUŠ) c) cizí jazyky (kroužky, soukromé hodiny apod.) d) hry na počítači (doma) e) pobyt venku s kamarády 4. sběr dat Žáci ve skupinách či samostatně (podle počtu žáků ve třídě a počtu tříd na škole) navštíví všechny třídy na škole a zjistí potřebná data (počty přítomných žáků a počty žáků, kteří se věnují vybraným mimoškolním činnostem) Pomůcky: tabulky pro zapisování zjištěných dat (příloha č. III obsahuje jednak tabulky již předpřipravené s výše uvedenými činnostmi a jednak prázdné, pokud byste vy nebo žáci chtěli zvolit činnosti jiné). Pokud máte možnost a čas, mohou tyto tabulky vytvořit žáci sami. 5. sestavení posloupnosti úkonů Žáci by se měli dopracovat k posloupnosti činností, které vyústí ve vytvoření plakátu. Použijeme metodu slévající se řeky nejprve žáci diskutují ve dvojicích, pak ve čtveřicích, případně ještě ve skupinách po osmi. Tyto podskupiny pak předkládají své návrhy, které napíšeme na tabuli, a celek rozhodne o konečné podobě. Vyřadí se to, co není potřeba, ostatní body se uspořádají. 398

15 6. vytvoření skupin Každá skupina se zabývá jednou oblastí mimoškolní činnosti (oblasti můžeme samozřejmě upravit podle návrhu žáků). - velikost skupin: doporučujeme čtveřice - při samotném tvoření skupin můžeme použít např.: a) žáci se sami hlásí k oblastem, protože k nim mají nějaký vztah (hrozí nerovnoměrné rozdělení některá oblast by mohla mít málo zájemců) b) losování (připravíme barevné lístečky, žáci budou losovat a např. se zeleným lístečkem budou zpracovávat sport, s červeným lístečkem umění, modrá barva pro počítače, bílá pro cizí jazyky a černá pro pobyt venku) Pomůcky: barevné lístečky pro losování do skupin. 7. tabulka úkolů Vzniklé skupiny si vytvoří přehled úkolů co budou dělat, kdo za daný úkol zodpovídá, po splnění úkolu si jej odškrtnou. Pomůcky: prázdné tabulky pro jména žáků a jejich úkolů (příloha č. IV). 8. zpracování dat Tabulky ze sběru dat nakopírujeme, aby byly k dispozici pro každou skupinu. Žáci si z celkových přehledů vypíší počty žáků pro svoji oblast, provedou součty, vypočítají počty procent (např. kolik procent žáků z 5. tříd se mimo školu věnuje sportu). Pomůcky: tabulky pro součty a počty procent za jednotlivé ročníky, za 1. stupeň, 2. stupeň, celou školu (příloha č. V), kalkulačky. 9. vytvoření grafů Žáci sestrojí sloupkové diagramy, do kterých zanesou vypočítaná data (výška sloupce určuje počet procent). Pomůcky: předpřipravené grafy - na ose x jsou jednotlivé ročníky, stupně, celá škola, na ose y jsou počty procent (příloha č. VI) můžeme použít pouze jako vzor, žáci mohou celé vypracovat sami; pravítka, pastelky. 10. vytvoření plakátu Žáci na balicí papír nadepíší svoji oblast mimoškolní činnosti, nalepí grafy, namalují či nalepí obrázky související s danou oblastí. Pomůcky: balicí papír, pastelky, fixy, tempery, nůžky, lepidlo, popř. časopisy, letáky, ze kterých by žáci mohli vystřihnout obrázky související s příslušnými mimoškolními činnostmi. 11. prezentace výsledků Žáci z jednotlivých skupin seznámí ostatní žáky se svými výsledky, představí jim svůj plakát. 399

16 12. reflexe Ohlédnutí žáků za děním v rámci projektu můžeme provést např.: a) Každý účastník popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu (vhodné když máme dost času pro následnou debatu). b) Každý účastník dokončí po svém větu vztahující se k práci na projektu. Pomůcky: přehledy pro zapisování něčeho dobrého, špatného a legračního; seznam vět pro dokončení (příloha č. VII). 13. evaluace Žáci dovyplní anketu, kterou dostali na začátku projektu, zvolí některou z uvedených možností podle svých pocitů na konci projektu. Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II). Co bude výstupem? Několik plakátů (podle počtu zvolených oblastí mimoškolních činností) s grafy o procentuálním vyjádření počtu žáků, kteří se dané činnosti věnují (ukázka v příloze č. VIII). 400

17 Příloha č. II ANKETA PRO ŽÁKY NA ZAČÁTEK A KONEC PROJEKTU ZAČÁTEK KONEC moc se těším jsem zvědavý(á), co bude je mi to jedno bude to určitě nuda mám obavy, protože nevím, co mě čeká učení by bylo přínosnější projekt mě bavil bylo to zajímavé nemám, co bych k projektu řekl(a) byla to nuda naplnily se mé obavy, bylo to náročné učení by bylo bývalo přínosnější 401

18 Příloha č. III TABULKY PRO SBĚR DAT počty žáků z každé třídy věnující se daným mimoškolským činnostem 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 402

19 6. A 6. B 6. C 7. A 7. B 7. C 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B 9. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 403

20 Příloha č. IV TABULKA ÚKOLŮ mimoškolní činnost úkol jméno žáka splnění 404

21 Příloha č. V TABULKA ZPRACOVANÝCH DAT oblast: A B C D celkem žáků v celkem činnost celkem činnost celkem činnost celkem činnost ročníku celkem žáků věnujících se počet % 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 1. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 2. stupeň celá škola 405

22 Příloha č. VI SLOUPKOVÉ DIAGRAMY 406

23 407

24 Příloha č. VII OHLÉDNUTÍ ŽÁKŮ ZA DĚNÍM V RÁMCI PROJEKTU a) Napiš něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu. jméno dobré špatné legrační b) Dokonči po svém větu vztahující se k práci na projektu: Nejlepší dneska bylo Nejvíc mě dnes bavilo O dnešku si zapamatuji... Jedna věc, která se mi na projektu nelíbila, je Nejlepší na práci v mé skupině je. Z toho, co jsem dnes udělal(a), mě nejvíc potěšilo Věc, které lituji, že jsem udělal(a), je Vylepšením tohoto projektu by bylo.. 408

25 Příloha č. VIII UKÁZKA PLAKÁTU PRO MIMOŠKOLNÍ ČINNOST SPORT. SPORT tabulka graf graf 409

26 TÉMA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ OBSAH Zmapování jednotlivých druhů odpadů ve škole a zjištění jejich množství ve třídách na 1. i 2. stupni. Určení celkového množství a grafické znázornění podílu jednotlivých druhů na celkovém množství odpadu. CÍL zjistit druhy odpadů ve škole a vytvořit tabulku pro sběr dat zmapovat množství stanovených druhů odpadů ve třídách zpracovat zjištěná data do grafu na základě zjištěných dat navrhnout možná zlepšení v třídění odpadů a jejich využití FORMA PROJEKTU Optimálně projekt probíhá ve 3 týdnech: 1. týden (motivační) - žáci navrhují druhy zjišťovaných odpadů a činnosti, které budou vykonávat v dalších týdnech 2. týden (sběrný) - každý den ve stanovenou dobu žáci shromáždí na určeném místě odpady z jednotlivých tříd, zváží je a zjištěné hmotnosti zapisují do tabulek na balicím papíru 3. týden (projektový) - žáci zpracují data zaznamenaná v tabulkách, získaná data zpracují do grafů, následuje prezentace a reflexe PŘÍLOHY I. popis činností projektu II. III. IV. tabulka pro záznam dat týdenní tabulka úkolníček PŘEDMĚT matematika, informační technologie, výchova k občanství, výchova ke zdraví ROČNÍK 8. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení - učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě občanská učitel vede žáka ke schopnosti chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti pracovní učitel vede žáka ke schopnosti používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 410

27 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu: 1 týden - seznámení s projektem, motivace (před sběrovým týdnem) 1 týden - sběr dat (samostatná práce žáků) 1 týden (5 vyučovacích hodin nebo 1 celý den) - vlastní zpracování, prezentace, reflexe a zhodnocení 2. seznámení s projektem 1 hodina (lze v hodině výchovy k občanství nebo výchovy ke zdraví) Diskuze na téma třídění odpadů - jaké druhy odpadů žáci znají, jaké se v našem městě třídí (jaké jsou k dispozici kontejnery). Motivační anketa co od projektu očekávám, na co se těším, jsem zvědavý, - žáci napíší na motivační plakát Pomůcky: psací potřeby, balicí papír, magnety nebo lepidlo pro připevnění stromu očekávání 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí Na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci navrhují a zapisují své nápady, jak a kde by měl probíhat samotný sběr dat, jaká data budou zaznamenávat a jakým způsobem. Úterý Žáci diskutují nad všemi nápady (lze použít např. metodu diamant). Navrhnou, jaké druhy odpadů budou předmětem sběru dat (doporučeno papír, plast, bioodpad a ostatní odpad, popř. elektroodpad) a v jakém sledu by měly činnosti následovat, aby vedly k vytvoření výsledné tabulky a grafu. Středa Žáci se rozdělí do skupin a rozdělí si úkoly pro jednotlivé skupiny i mezi členy skupiny co budou plnit, kdo za daný úkol odpovídá. Úkoly mohou rozpracovat do tabulky a splněný úkol vždy označit (příloha č. IV). 411

28 Skupiny mohou být vytvořeny: na základě zájmu (nebezpečí nerovnoměrného rozdělení) na základě losování Doporučená velikost skupin čtveřice (žáci, kteří jsou navíc mohou být určeni pro sledování množství elektroodpadu viz níže) Čtvrtek Skupiny připraví informační plakáty, které vyvěsí ve třídách. Pátek Na balicí papír vytvořit tabulku pro zápis dat a vysvětlit co a jak zapisovat. Žáci zkontrolují nádoby na odpad v přidělených třídách a opatří je štítky, připraví a označí pytle na jednotlivé druhy odpadů. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, lístečky na štítky, lepicí páska 3.2. Ve sběrovém týdnu (pondělí 0,00 hodin až pátek 24,00 hodin) každý den ve stanoveném čase shromáždit odpad z každé třídy hmotnost jednotlivých druhů odpadů z každé třídy zaznamenat do tabulky vytříděný odpad umístit do správného kontejneru při zjištění nedostatků ve třídění odpadu poučit žáky dotčené třídy o správném třídění je-li zahrnuto i sledování elektroodpadu v pátek zvážit elektroodpad údaj zahrnout do statistiky za celou školu Pomůcky: fixy, tabulka pro záznam dat (příloha č. II) 3.3. V projektovém týdnu hodina Na kartičky napíšeme jednotlivé třídy a na jednu kartičku celá škola. Skupiny si vylosují 1 2 třídy (skupina, která si vylosuje celou školu, bude mít jen jednu kartičku) a z tabulky pro záznam dat vypíší údaje pro svou vylosovanou třídu (třídy) a zaznamenají je do týdenní tabulky odpadu ve třídě (příloha č. III). Ve skupinách dopočítají celkové součty pro jednotlivé dny a druhy odpadů a vyjádří v % podíl jednotlivých druhů odpadů v dané třídě a průměrné množství odpadů v dané třídě. Ve skupině žáci promyslí, jakým grafem znázorní data zaznamenaná v tabulce. Pomůcky: tabulka pro záznam dat z předchozího týdne, týdenní tabulka odpadu ve třídě (příloha č. III), kartičky s jednotlivými třídami pro losování, psací potřeby, kalkulačka. 412

29 3. hodina Příprava a sestrojení grafu zastoupení jednotlivých druhů odpadů na celkovém množství (pro jednotlivé třídy nebo celou školu) lze pracovat s počítačem. Každá skupina si připraví prezentaci pro třídu. Pomůcky: týdenní tabulka odpadu ve třídě, počítač, papíry, pastelky, rýsovací potřeby. 4. hodina Prezentace skupiny před třídou a diskuze nad návrhy na zlepšení třídění odpadů. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin. 5. hodina Reflexe (každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého). Pomůcky: papír, psací potřeby. Zhodnocení hodnotící anketa (naplnění skutečnosti). Vytvoření hodnotícího plakátu a porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lísteček pro každého žáka. Co bude výstupem? 1. Graf zastoupení odpadů podle druhů a množství v jednotlivých třídách, v celé škole. 2. Návrh lepšího třídění odpadů pro jednotlivé třídy a celou školu. 3. Plakát očekávání a naplnění (anketa před začátkem projektu a po jeho skončení) co očekávám, těším se, jsem zvědavý, a splnilo se mé očekávání? 413

30 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost Celkem 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. Celk. 6. třída 7. třída 8.A 8.B 9. tř. Celk. součet za 1. a 2. stupeň celk elektroodpad za školu PÁ vysvětlivky: A papír, B plast, C bioodpad, D - ostatní 414

31 Příloha č. III TÝDENNÍ TABULKA ODPADU VE TŘÍDĚ Jména členů skupiny: Zaznamenaná třída: Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Celkem Podíl v % Průměr Papír Plast BIO Ostatní Celkem Poznámky: 415

32 Příloha č. IV ÚKOLNÍČEK Jméno Úkol Splnění úkolu 416

33 TÉMA ORAGANIZACE SPORTOVNÍHO DNE OBSAH Organizace sportovní akce, vytvoření časového harmonogramu. Grafické zpracování tabulek a výsledků. CÍL Vytvoření časového harmonogramu a všech náležitostí pro sportovní den - rozvržení disciplín na stadionu Mládí; - časová dotace sportovního dne; - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících; - vytvoření příslušných tabulek; - organizace všech potřebných pomůcek; - vyhodnocení výsledků, návrh a udělení cen; - hospodaření s finančními prostředky; - organizace sportovního dne. Zpracování grafů, tabulek a statistik pro nižší ročníky - grafické vyhodnocení výsledků prací nižších ročníků. FORMA PROJEKTU samostatná práce skupinová práce diskuse PŘÍLOHA hodnocení, sebehodnocení I. popis činností II. III. IV. disciplíny a stadion časový harmonogram tabulka reflexe V. soutěže družstev (příloha na CD) PŘEDMĚT matematika, informatika, tělesná výchova, občanská výchova ROČNÍK 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák graficky zpracuje tabulky a výsledky žák vytvoří časový harmonogram žák vyhodnocuje výsledky a vytváří závěry žák organizuje sportovní den KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti tolerovat ostatní spolužáky při práci, nevysmívat se jim, chápat využití daného učiva v osobním životě a v budoucím povolání k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti vhodným způsobem vyřešit daný problém a učit se rozvíjet přesnost a vytrvalost komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti obhájit a vysvětlit vlastní přístup k řešení v diskuzi sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti dokázat pracovat ve skupině, rozebrat daný problém a hledat jeho řešení a začít na něm samostatně pracovat občanské učitel vede žáka ke schopnosti chovat se slušně ke všem členům ve skupině i v daném okolí, respektovat pravidla chování pracovní učitel vede žáka ke schopnosti hodnotit svou vlastní práci a i práci ostatních ČASOVÁ DOTACE 6 hodin + 1 den 417

34 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. časové rozvržení projektu 1. týden seznámení s projektem, zpracování časového harmonogramu sportovního dne 2. seznámení s projektem Diskuze na dané téma Sportovní den ; Pomůcky: psací potřeby. 3. realizace Pondělí (1. hodina) - seznámení s projektem- diskuze nad projektem; nápady pro tvorbu časového harmonogramu sportovního dne Úterý (2. hodina) - práce nad rozdanými úkoly, vytváření časového harmonogramu - příprava tabulek pro jednotlivé soutěžící a disciplíny Středa (3. hodina) - dokončování harmonogramu a dalších náležitostí sportovního dne - tvorba tabulek, diplomů, v programu Excel Čtvrtek (4.-5. hodina) - dodělávání náležitostí sportovního dne - tvorba plakátů a velkých přehledných tabulek - hospodaření s finančními prostředky, navržení cen - reflexe (vyplnění tabulky) Pátek (6. hodina) - prezentace výsledků ostatním třídám Pomůcky: seznam žáků druhého stupně, seznam žáků přihlášených na jednotlivé disciplíny, balicí papír, barevné fixy, psací potřeb, barevné papíry, počítačová učebna, počítač + projektor. 418

35 Skupina 9. A - rozvržení disciplín na stadionu Mládí - časová dotace sportovního dne - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících, grafické zpracování - realizace Osmiboje - návrh cen a samotné udělení cen - finanční rozpočet - vyhodnocení výsledků Skupina 9. B - organizace a zajištění potřebných pomůcek - realizace sportovního dne - vyhodnocení výsledků Co bude výstupem? 1. Tabulka a graf výsledků sportovních výkonů Tabulka a graf, které budou sloužit do dalších let k porovnání výsledků. Možné umístění na nástěnku. 2. Tabulka reflexe Doporučení projektu dalším školám. 419

36 Příloha č. II DISCIPLÍNY A STADION Osmiboj (8 disciplín) sprint na 60 m běh na 60 m skok daleký skok do dálky z rozběhu hod medicinbalem hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad přeskoky přes švihadlo skákání přes švihadlo trojskok z místa trojskok snožmo z místa lehy - sedy opakované lehy sedy dribling dribling s basketbalovým míčem kolem dvou met běh na m běh na m 420

37 1. Běh na 60 m Popis Z nízkého startu, podle pravidel atletiky, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní další chybný start ve stejném běhu, bude vyloučen, tj. za běh na 60 m nezíská žádný bod. V dalších disciplínách OVOV však může pokračovat. Měření Časy se budou měřit buď ručně, nebo elektronicky. Zapisovat a bodovat se budou vždy naměřené časy bez dalších úprav a to i v případě ručního měření digitálními stopkami. 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy) Popis Z libovolně dlouhého rozběhu, odrazem jednonož z pevného odraziště s doskokem do písku, pokud možno upraveného do stejné roviny jako je odraziště. Měření Pásmem od poslední stopy zanechané v doskočišti kolmo k odrazové čáře. Výkony žákyň a žáků narozených v roce 2000 a později se měří k místu odrazu. 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad (tři pokusy) Popis Výchozí poloha - stoj zády do směru hodu, paty chodidel před odhodovou čarou, míč v natažených pažích nad hlavou. Následuje jeden nápřah a odhod přes hlavu vzad. Házející může vypadnout, či vyskočit směrem vzad (ve směru hodu). Jednotlivé hody lze vykonat buď jeden za druhým, nebo podle pořadí uvedeného v zápisu. Měření Pásmem od místa dopadu medicinbalu kolmo k odhodové čáře, dosažené výkony se zapisují zaokrouhlené na nejbližší nižší 0,1 m. Nebo odhadem s využitím dopadových pásem, vyznačených po 1 metru vhodným způsobem na dopadové ploše. 4. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut Popis Jsou stanoveny 4 způsoby skákání a jejich pořadí. Každým způsobem se bude skákat 30 s, a to v pořadí stanoveném takto: 1. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vzad (bez meziskoku i s meziskokem), 2. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem), 3. způsob - přeskoky snožmo s kroužením zkřižmo vpřed (vajíčko), (bez meziskoku i s meziskokem) 4. způsob - přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem). 421

38 Skákající mění způsob přeskoků na pokyn časoměřiče ( změna ). Přeruší-li přeskoky, přemístí švihadlo do výchozí polohy a může pokračovat dál. Přechody mezi jednotlivými způsoby mohou být učiněny plynule bez přerušení přeskoků nebo po zastavení a opětovném startu. Může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit a znovu začít (musí při tom skákat tím způsobem, který odpovídá probíhajícímu času). Činnost rozhodčích Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s a při 30, 60, a 90 s hlásí změna, při 120 s hlásí Stop. Měření Při vyšší frekvenci přeskoků (při způsobu střídnonož) lze počítat jen jednu nohu a výsledek poté násobit dvěma. U nejmladších dětí, úplných začátečníků, eventuálně u seniorů lze tolerovat, tj. započítat do počtu, místo přeskoků švihadla překročení švihadla, pokud budou zachovány předepsané 4 způsoby kroužení. 5. Trojskok snožmo z místa (3 pokusy v jednom dni) Popis Pro disciplínu je potřeba vyznačit skokanský sektor o délce 10 m a šířce 1 m. Před odrazovou čarou by měl být volný prostor alespoň 1 m, za skokanským sektorem by měl být volný prostor alespoň 2 m. Pokryt by měl být stejným, neklouzavým povrchem. Skákající začínají své pokusy od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni vedle sebe, kvůli rovnováze nejlépe v šířce boků. Trojskok je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku. Měření Pásmem od místa třetího doskoku kolmo k odrazové čáře, s přesností na 0,01 m. Pro plynulejší průběh soutěže v trojskoku lze podél skokanského sektoru natáhnout pásmo, popřípadě vyznačit v místech očekávaných doskoků čáry po 10 cm. 6. Leh-sedy po dobu 2 minut Popis Výchozí polohou je leh na zádech s nohama pokrčenýma v kolenou do pravého úhlu, s fixovanými kotníky a s rukama v týl, se záloktími (lokty) směřujícími vpřed. Pomáhající osoba přidržuje nohy cvičícího za kotníky (nikoli za bérce!) tak, aby měl stálý kontakt chodidel s podložkou. Na povel startéra začíná cvičící opakované sedy, a to do nejvyšší polohy, kdy se dotkne lokty kolen nebo jedním loktem opačného kolena (levým loktem pravého kolena a obráceně). Nejnižší poloha je opět v lehu na zádech, obě lopatky se musí dotknout podložky (bedra se musí stále dotýkat podložky). Cvičení může dělat více soutěžících současně. Cvičící může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit, zaujmout jakoukoliv polohu a znovu začít z předepsané výchozí polohy. Měření Cvičení může dělat více soutěžících současně. Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s, při 120 s hlásí Stop. Rozhodčí (jeden na jednoho soutěžícího) počítají počet kompletních leh-sedů. 422