TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA REŽIM DNE A RYCHLOST DO ŠKOLY OBSAH Žák zmapuje denní činnosti dle vlastního výběru, vypočítá průměrné hodnoty a následně je graficky vyjádří. V další části projektu žáci stanoví vlastní průměrnou rychlost při cestě do školy. CÍL zmapovat časový rozvrh dne, vyjádřit ho graficky, vypočítat aritmetický průměr na základě srovnání se spolužáky lépe rozvrhnout využití volného času, naplánování mimoškolních aktivit vypočítat průměrnou rychlost cesty do školy zmapovat vzdálenost bydliště od školy a rychlost, jakou se po ní pohybuje FORMA PROJEKTU Projekt probíhá optimálně 3 týdny. 1. týden (motivační) - žáci navrhují různé denní činnosti 2. týden (sběrový) - sběr domluvených dat jednotlivých denních činností 3. týden (projektový) - sestavení kruhového diagramu pro každý den, následný rozbor a výpočet průměrné rychlosti do školy PŘÍLOHY I. Popis činností projektu II. III. IV. Tabulka pro záznam dat Tabulka pro výpočet průměrných naměřených hodnot Režim dne pro samostatnou práci V. Režim dne pro skupinovou práci PŘEDMĚT matematika, fyzika, etická výchova, výtvarná výchova ROČNÍK 6. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zpaměti a písemně provádí početní operace s desetinnými čísly žák zaokrouhluje desetinná čísla spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej v úlohách z praxe žák vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, kde uplatňuje osvojené početní operace s desetinnými čísly žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka k vyhledávání a třídění informací a k jejich vzájemnému propojování, k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, při tvůrčích činnostech a v praktickém životě k učení učitel vede žáka k samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků, ke kritickému posuzování a vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti k řešení problémů - učitel vede žáka k praktickému ověřování správnosti řešení problému a k aplikování osvědčených postupů při řešení nových nebo obdobných problémových situací komunikativní - učitel vede žáka k naslouchání promluvám ostatních, k vhodné reakci na ně, k účinnému zapojování se do diskuze, k vhodné argumentaci ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 385

2 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu 1 týden na seznámení s projektem, na motivaci nahodile před sběrovým týdnem 1 týden na sběr dat samostatná práce žáků 1 týden (6 vyučovacích hodin) vlastní zpracování a prezentace, reflexe a zhodnocení (nebo 1 celý den) 2. seznámení s projektem 1 hodina, nejlépe etická výchova Diskuze na téma režim dne - co všechno sem patří. Anketa co od projektu očekávám, těším se, jsem zvědavý, - každý žák vyplní na svůj lísteček (nejlépe podepsaný, značky si po týdnu nebudou pamatovat) a nalepí na strom očekávání Pomůcky: lepicí lísteček pro každého žáka, psací potřeby, balící papír s namalovaným stromem očekávání - obrys, lepící páska nebo lepidlo, magnety pro připevnění stromu očekávání Výsledkem bude strom přání polepený lístečky od žáků. 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí až středa - na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci zapisují nápady, co budou v dalším týdnu zaznamenávat (spánek, hygiena, sport, počítač, ). Sami si sestaví, jaká data lze shromáždit. (Nebo lepící lístečky a každý nápad napíší na lísteček a přilepí na papír). Čtvrtek - diskuze nad všemi nápady, vybrat konkrétní data pro sběr. Použít např. metodu diamant Pátek rozdat tabulku pro zápis dat, vysvětlit co a jak zapisovat (včetně správného měření cesty do školy). Např. v hodině matematiky. Pomůcky : balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, v pátek - tabulka s předepsanými činnostmi pro sběrový týden pro každého žáka (příloha č.ii) 386

3 3.2. V sběrovém týdnu 1. neděle hodin až pátek hodin - postupně zaznamenávat do tabulky vybraná data - režim dne. 2. každé ráno cestu do školy krokovat - počet dvojkroků zaznamenat hned při příchodu do školy (nebo zjistit na internetu přesně) 3. každé ráno změřit čas cesty do školy a opět hned zaznamenat nejlépe na papír na nástěnce ve třídě - zkontrolovat v hodině matematiky. 4. rozdělit se do pětic nejlépe podle společných zájmů - v pátek nahlásit pracovní skupiny na další týden Pomůcky: seznam žáků pro zaznamenávání počtu dvojkroků a času do školy každý den 3.3. V projektovém týdnu 1. a 2. hodina - věnovat podtématu cesta do školy 3. a 4. hodina - věnovat podtématu režim dne 5. hodina prezentace výsledků 6. hodina reflexe a zhodnocení 1. hodina (samostatně) Výpočet průměrného času, průměrné délky trasy do školy a průměrné rychlosti a zaznamenat na papír ke svému jménu. Postupně začít měřit i přesnou délku trasy pomocí mapy.cz (nebo zjistit samostatně ve sběrném týdnu). Pomůcky: tabulky časů a počtu dvojkroků ze sběrového týdne, kalkulačka, tabulka pro výpočet průměrných hodnot (příloha č. III), seznam žáků pro zaznamenání průměrných hodnot času, rychlosti, internet 2. hodina (samostatně) Pokračovat v určení přesné délky trasy pomocí internetu. Skupina rychlejších žáků připraví vzdálenostní mapu podle časových pásem. Uprostřed bude škola, pak např. tři soustředné kružnice v první budou umístěny lístečky žáků s cestou do 5 minut, ve druhé do 10 minut a ve třetí nad 10 minut. Lze barevně odlišit, namalovat legendu atd. Pomůcky: internet, balicí papír, tempery nebo vodovky, nálepky se jménem a symbolem chodce nebo auta 3. hodina samostatně: Do pěti kružnic zaznamenat časové rozvržení každého dne - použít pastelky nebo fixy - domluvit se na barvách pro každou položku. ve skupině: Zprůměrovat čas spánku, hygieny, školy, sportu, dívání na televizi, atd. ve skupině pro každý den a barevně zakreslit pro skupinu. V pěticích - každý jeden den. 387

4 4. hodina Dle času buď dopracovat práci ve skupinách nebo porovnat různé skupiny žáků - chlapci x dívky; město x vesnice. Pomůcky: tabulka ze sběrového týdne s daty, pracovní list příloha č. IV pro jednotlivce, pracovní list pro skupinu - příloha č. V, pastelky nebo fixy, kalkulačka 5. hodina Prezentace skupiny před třídou. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin (nebo psát do připravené tabulky na tabuli) 6. hodina Reflexe - každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého. Pomůcky: papír, psací potřeby Zhodnocení. Anketa strom naplnění skutečnosti - porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír se stromem očekávání, lepicí lísteček pro každého žáka Co bude výstupem? 1. Časová mapa pro cestu do školy. Největší rychlík (pro pěší) a nejpomalejší šnek (podle průměrné rychlosti při cestě do školy). Příklad možné tabulky: jméno auto pěšky Svorník 50 km/h x Novotná x 4,5 km/h 2. Kruhový diagram časového rozvrhu dne (za žáka, skupiny, případně třídu) 3. Strom očekávání a naplnění Anketa před začátkem projektu a po jeho skončení co očekávám, těším se, jsem zvědavý, splnilo se mé očekávání? po skončení projektu. 388

5 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Den spánek škola sport kroužky aktivity doma hygiena počítač jídlo Po Út St Čt Pá 389

6 Příloha č. III TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÝCH NAMĚŘENÝCH HODNOT Den pondělí úterý středa čtvrtek pátek průměr Počet dvojkroků Čas Moje délka dvojkroku m Ušlá trasa m Čas s TABULKA PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI dvojkroky internet s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] s [ m] t [ s] v[m/s] v[km/h] 390

7 Příloha č. IV REŽIM DNE pro samostatnou práci Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek legenda: barva činnost čas 391

8 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pondělí legenda: barva činnost čas 392

9 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Úterý legenda: barva činnost čas 393

10 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Středa legenda: barva činnost čas 394

11 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Čtvrtek legenda: barva činnost čas 395

12 Příloha č. V REŽIM DNE pro skupinovou práci Pátek legenda: barva činnost čas 396

13 TÉMA MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY OBSAH Vytvoření plakátů s procentuálním vyjádřením různých mimoškolních činností žáků školy (např. plakát o sportu, uměleckých činnostech, hraní na počítačích, pobytu venku apod.) CÍL navrhnout postup řešení, zjistit a zpracovat potřebná data (za jednotlivé ročníky, 1. stupeň, 2. stupeň, za školu součty, výpočty počtu procent) sestrojit grafy, namalovat obrázky, připravit si prezentaci FORMA PROJEKTU žáci samostatně navrhnou, jaké činnosti mimo školu vykonávají a na které se budou ptát (např. sport, umění, PC, cizí jazyky, pobyt venku) žáci provedou průzkum (2-3 hod.) a ve skupinách zpracují získaná data žáci vytvoří plakáty tabulky, grafy, obrázky, připraví si prezentaci (5-6 hod.) žáci prezentují výsledky jednotlivých skupin, hodnocení projektu, diskuze (2-3 hod.) PŘÍLOHA I. popis činností projektu II. III. IV. anketa pro žáky tabulka pro sběr dat tabulka úkolů PŘEDMĚT matematika, informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, výchova ke zdraví ROČNÍK 7. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část procentem žák řeší aplikační úlohy na procenta KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, vhodně argumentovat k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti samostatně řešit problémy; volit vhodné způsoby řešení; užívat při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti spolupracovat na řešení problémů a rozdělovat role ve skupině ČASOVÁ DOTACE 12 hodin V. tabulka zpracovaných dat VI. VII. VIII. sloupkové diagramy ohlédnutí žáků za děním v projektu ukázka plakátu 397

14 Příloha č. I Popis činnosti projektu Časové rozvržení projektu. den první 2-3 hodiny na průběh bodů 1. až 4. den druhý 5-6 hodin na průběh bodů 5. až 10. den třetí 2-3 hodiny na průběh bodů 11. až seznámení s projektem Žákům sdělíme, že jejich úkolem je vytvořit plakát, na kterém v procentech vyjádří počty žáků, kteří se věnují nějakým mimoškolním činnostem. 2. vyplnění ankety na začátku projektu (co žák očekává) Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II) 3. zahájení projektu Jaké mohou být mimoškolní činnosti? Žáci sami navrhují činnosti na základě vlastní zkušenosti, podle toho, co dělají jejich kamarádi, případně, co by chtěli dělat apod. Směřovat by mohli k oblastem a) sport (organizovaný v rámci kroužků, klubů apod.) b) umění (hra na hudební nástroj, zpěv, malovaní kroužek či ZUŠ) c) cizí jazyky (kroužky, soukromé hodiny apod.) d) hry na počítači (doma) e) pobyt venku s kamarády 4. sběr dat Žáci ve skupinách či samostatně (podle počtu žáků ve třídě a počtu tříd na škole) navštíví všechny třídy na škole a zjistí potřebná data (počty přítomných žáků a počty žáků, kteří se věnují vybraným mimoškolním činnostem) Pomůcky: tabulky pro zapisování zjištěných dat (příloha č. III obsahuje jednak tabulky již předpřipravené s výše uvedenými činnostmi a jednak prázdné, pokud byste vy nebo žáci chtěli zvolit činnosti jiné). Pokud máte možnost a čas, mohou tyto tabulky vytvořit žáci sami. 5. sestavení posloupnosti úkonů Žáci by se měli dopracovat k posloupnosti činností, které vyústí ve vytvoření plakátu. Použijeme metodu slévající se řeky nejprve žáci diskutují ve dvojicích, pak ve čtveřicích, případně ještě ve skupinách po osmi. Tyto podskupiny pak předkládají své návrhy, které napíšeme na tabuli, a celek rozhodne o konečné podobě. Vyřadí se to, co není potřeba, ostatní body se uspořádají. 398

15 6. vytvoření skupin Každá skupina se zabývá jednou oblastí mimoškolní činnosti (oblasti můžeme samozřejmě upravit podle návrhu žáků). - velikost skupin: doporučujeme čtveřice - při samotném tvoření skupin můžeme použít např.: a) žáci se sami hlásí k oblastem, protože k nim mají nějaký vztah (hrozí nerovnoměrné rozdělení některá oblast by mohla mít málo zájemců) b) losování (připravíme barevné lístečky, žáci budou losovat a např. se zeleným lístečkem budou zpracovávat sport, s červeným lístečkem umění, modrá barva pro počítače, bílá pro cizí jazyky a černá pro pobyt venku) Pomůcky: barevné lístečky pro losování do skupin. 7. tabulka úkolů Vzniklé skupiny si vytvoří přehled úkolů co budou dělat, kdo za daný úkol zodpovídá, po splnění úkolu si jej odškrtnou. Pomůcky: prázdné tabulky pro jména žáků a jejich úkolů (příloha č. IV). 8. zpracování dat Tabulky ze sběru dat nakopírujeme, aby byly k dispozici pro každou skupinu. Žáci si z celkových přehledů vypíší počty žáků pro svoji oblast, provedou součty, vypočítají počty procent (např. kolik procent žáků z 5. tříd se mimo školu věnuje sportu). Pomůcky: tabulky pro součty a počty procent za jednotlivé ročníky, za 1. stupeň, 2. stupeň, celou školu (příloha č. V), kalkulačky. 9. vytvoření grafů Žáci sestrojí sloupkové diagramy, do kterých zanesou vypočítaná data (výška sloupce určuje počet procent). Pomůcky: předpřipravené grafy - na ose x jsou jednotlivé ročníky, stupně, celá škola, na ose y jsou počty procent (příloha č. VI) můžeme použít pouze jako vzor, žáci mohou celé vypracovat sami; pravítka, pastelky. 10. vytvoření plakátu Žáci na balicí papír nadepíší svoji oblast mimoškolní činnosti, nalepí grafy, namalují či nalepí obrázky související s danou oblastí. Pomůcky: balicí papír, pastelky, fixy, tempery, nůžky, lepidlo, popř. časopisy, letáky, ze kterých by žáci mohli vystřihnout obrázky související s příslušnými mimoškolními činnostmi. 11. prezentace výsledků Žáci z jednotlivých skupin seznámí ostatní žáky se svými výsledky, představí jim svůj plakát. 399

16 12. reflexe Ohlédnutí žáků za děním v rámci projektu můžeme provést např.: a) Každý účastník popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu (vhodné když máme dost času pro následnou debatu). b) Každý účastník dokončí po svém větu vztahující se k práci na projektu. Pomůcky: přehledy pro zapisování něčeho dobrého, špatného a legračního; seznam vět pro dokončení (příloha č. VII). 13. evaluace Žáci dovyplní anketu, kterou dostali na začátku projektu, zvolí některou z uvedených možností podle svých pocitů na konci projektu. Pomůcky: anketa pro každého žáka (příloha č. II). Co bude výstupem? Několik plakátů (podle počtu zvolených oblastí mimoškolních činností) s grafy o procentuálním vyjádření počtu žáků, kteří se dané činnosti věnují (ukázka v příloze č. VIII). 400

17 Příloha č. II ANKETA PRO ŽÁKY NA ZAČÁTEK A KONEC PROJEKTU ZAČÁTEK KONEC moc se těším jsem zvědavý(á), co bude je mi to jedno bude to určitě nuda mám obavy, protože nevím, co mě čeká učení by bylo přínosnější projekt mě bavil bylo to zajímavé nemám, co bych k projektu řekl(a) byla to nuda naplnily se mé obavy, bylo to náročné učení by bylo bývalo přínosnější 401

18 Příloha č. III TABULKY PRO SBĚR DAT počty žáků z každé třídy věnující se daným mimoškolským činnostem 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 402

19 6. A 6. B 6. C 7. A 7. B 7. C 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B 9. C počet žáků sport umění cizí jazyk hra na PC pobyt venku jiné 403

20 Příloha č. IV TABULKA ÚKOLŮ mimoškolní činnost úkol jméno žáka splnění 404

21 Příloha č. V TABULKA ZPRACOVANÝCH DAT oblast: A B C D celkem žáků v celkem činnost celkem činnost celkem činnost celkem činnost ročníku celkem žáků věnujících se počet % 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 1. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 2. stupeň celá škola 405

22 Příloha č. VI SLOUPKOVÉ DIAGRAMY 406

23 407

24 Příloha č. VII OHLÉDNUTÍ ŽÁKŮ ZA DĚNÍM V RÁMCI PROJEKTU a) Napiš něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu. jméno dobré špatné legrační b) Dokonči po svém větu vztahující se k práci na projektu: Nejlepší dneska bylo Nejvíc mě dnes bavilo O dnešku si zapamatuji... Jedna věc, která se mi na projektu nelíbila, je Nejlepší na práci v mé skupině je. Z toho, co jsem dnes udělal(a), mě nejvíc potěšilo Věc, které lituji, že jsem udělal(a), je Vylepšením tohoto projektu by bylo.. 408

25 Příloha č. VIII UKÁZKA PLAKÁTU PRO MIMOŠKOLNÍ ČINNOST SPORT. SPORT tabulka graf graf 409

26 TÉMA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ OBSAH Zmapování jednotlivých druhů odpadů ve škole a zjištění jejich množství ve třídách na 1. i 2. stupni. Určení celkového množství a grafické znázornění podílu jednotlivých druhů na celkovém množství odpadu. CÍL zjistit druhy odpadů ve škole a vytvořit tabulku pro sběr dat zmapovat množství stanovených druhů odpadů ve třídách zpracovat zjištěná data do grafu na základě zjištěných dat navrhnout možná zlepšení v třídění odpadů a jejich využití FORMA PROJEKTU Optimálně projekt probíhá ve 3 týdnech: 1. týden (motivační) - žáci navrhují druhy zjišťovaných odpadů a činnosti, které budou vykonávat v dalších týdnech 2. týden (sběrný) - každý den ve stanovenou dobu žáci shromáždí na určeném místě odpady z jednotlivých tříd, zváží je a zjištěné hmotnosti zapisují do tabulek na balicím papíru 3. týden (projektový) - žáci zpracují data zaznamenaná v tabulkách, získaná data zpracují do grafů, následuje prezentace a reflexe PŘÍLOHY I. popis činností projektu II. III. IV. tabulka pro záznam dat týdenní tabulka úkolníček PŘEDMĚT matematika, informační technologie, výchova k občanství, výchova ke zdraví ROČNÍK 8. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení - učitel vede žáka ke schopnosti vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě občanská učitel vede žáka ke schopnosti chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti pracovní učitel vede žáka ke schopnosti používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky ČASOVÁ DOTACE 3 týdny 410

27 Příloha č. I Popis činností projektu 1. časové rozvržení projektu: 1 týden - seznámení s projektem, motivace (před sběrovým týdnem) 1 týden - sběr dat (samostatná práce žáků) 1 týden (5 vyučovacích hodin nebo 1 celý den) - vlastní zpracování, prezentace, reflexe a zhodnocení 2. seznámení s projektem 1 hodina (lze v hodině výchovy k občanství nebo výchovy ke zdraví) Diskuze na téma třídění odpadů - jaké druhy odpadů žáci znají, jaké se v našem městě třídí (jaké jsou k dispozici kontejnery). Motivační anketa co od projektu očekávám, na co se těším, jsem zvědavý, - žáci napíší na motivační plakát Pomůcky: psací potřeby, balicí papír, magnety nebo lepidlo pro připevnění stromu očekávání 3. vlastní realizace 3.1. V motivačním týdnu Pondělí Na dobře přístupné místo dáme balicí papír a fixy. Žáci navrhují a zapisují své nápady, jak a kde by měl probíhat samotný sběr dat, jaká data budou zaznamenávat a jakým způsobem. Úterý Žáci diskutují nad všemi nápady (lze použít např. metodu diamant). Navrhnou, jaké druhy odpadů budou předmětem sběru dat (doporučeno papír, plast, bioodpad a ostatní odpad, popř. elektroodpad) a v jakém sledu by měly činnosti následovat, aby vedly k vytvoření výsledné tabulky a grafu. Středa Žáci se rozdělí do skupin a rozdělí si úkoly pro jednotlivé skupiny i mezi členy skupiny co budou plnit, kdo za daný úkol odpovídá. Úkoly mohou rozpracovat do tabulky a splněný úkol vždy označit (příloha č. IV). 411

28 Skupiny mohou být vytvořeny: na základě zájmu (nebezpečí nerovnoměrného rozdělení) na základě losování Doporučená velikost skupin čtveřice (žáci, kteří jsou navíc mohou být určeni pro sledování množství elektroodpadu viz níže) Čtvrtek Skupiny připraví informační plakáty, které vyvěsí ve třídách. Pátek Na balicí papír vytvořit tabulku pro zápis dat a vysvětlit co a jak zapisovat. Žáci zkontrolují nádoby na odpad v přidělených třídách a opatří je štítky, připraví a označí pytle na jednotlivé druhy odpadů. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lístečky, lístečky na štítky, lepicí páska 3.2. Ve sběrovém týdnu (pondělí 0,00 hodin až pátek 24,00 hodin) každý den ve stanoveném čase shromáždit odpad z každé třídy hmotnost jednotlivých druhů odpadů z každé třídy zaznamenat do tabulky vytříděný odpad umístit do správného kontejneru při zjištění nedostatků ve třídění odpadu poučit žáky dotčené třídy o správném třídění je-li zahrnuto i sledování elektroodpadu v pátek zvážit elektroodpad údaj zahrnout do statistiky za celou školu Pomůcky: fixy, tabulka pro záznam dat (příloha č. II) 3.3. V projektovém týdnu hodina Na kartičky napíšeme jednotlivé třídy a na jednu kartičku celá škola. Skupiny si vylosují 1 2 třídy (skupina, která si vylosuje celou školu, bude mít jen jednu kartičku) a z tabulky pro záznam dat vypíší údaje pro svou vylosovanou třídu (třídy) a zaznamenají je do týdenní tabulky odpadu ve třídě (příloha č. III). Ve skupinách dopočítají celkové součty pro jednotlivé dny a druhy odpadů a vyjádří v % podíl jednotlivých druhů odpadů v dané třídě a průměrné množství odpadů v dané třídě. Ve skupině žáci promyslí, jakým grafem znázorní data zaznamenaná v tabulce. Pomůcky: tabulka pro záznam dat z předchozího týdne, týdenní tabulka odpadu ve třídě (příloha č. III), kartičky s jednotlivými třídami pro losování, psací potřeby, kalkulačka. 412

29 3. hodina Příprava a sestrojení grafu zastoupení jednotlivých druhů odpadů na celkovém množství (pro jednotlivé třídy nebo celou školu) lze pracovat s počítačem. Každá skupina si připraví prezentaci pro třídu. Pomůcky: týdenní tabulka odpadu ve třídě, počítač, papíry, pastelky, rýsovací potřeby. 4. hodina Prezentace skupiny před třídou a diskuze nad návrhy na zlepšení třídění odpadů. Pomůcky: počítač + dataprojektor pro promítnutí výsledků jednotlivých skupin. 5. hodina Reflexe (každá skupina popíše něco dobrého, něco špatného a něco legračního, co se přihodilo při práci na projektu, případně něco těžkého, lehkého, zajímavého). Pomůcky: papír, psací potřeby. Zhodnocení hodnotící anketa (naplnění skutečnosti). Vytvoření hodnotícího plakátu a porovnání s očekáváním. Pomůcky: balicí papír, fixy nebo lepicí lísteček pro každého žáka. Co bude výstupem? 1. Graf zastoupení odpadů podle druhů a množství v jednotlivých třídách, v celé škole. 2. Návrh lepšího třídění odpadů pro jednotlivé třídy a celou školu. 3. Plakát očekávání a naplnění (anketa před začátkem projektu a po jeho skončení) co očekávám, těším se, jsem zvědavý, a splnilo se mé očekávání? 413

30 Příloha č. II TABULKA PRO ZÁZNAM DAT Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost pap pl BIO ost Celkem 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. Celk. 6. třída 7. třída 8.A 8.B 9. tř. Celk. součet za 1. a 2. stupeň celk elektroodpad za školu PÁ vysvětlivky: A papír, B plast, C bioodpad, D - ostatní 414

31 Příloha č. III TÝDENNÍ TABULKA ODPADU VE TŘÍDĚ Jména členů skupiny: Zaznamenaná třída: Jednotka uváděných hmotností: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Celkem Podíl v % Průměr Papír Plast BIO Ostatní Celkem Poznámky: 415

32 Příloha č. IV ÚKOLNÍČEK Jméno Úkol Splnění úkolu 416

33 TÉMA ORAGANIZACE SPORTOVNÍHO DNE OBSAH Organizace sportovní akce, vytvoření časového harmonogramu. Grafické zpracování tabulek a výsledků. CÍL Vytvoření časového harmonogramu a všech náležitostí pro sportovní den - rozvržení disciplín na stadionu Mládí; - časová dotace sportovního dne; - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících; - vytvoření příslušných tabulek; - organizace všech potřebných pomůcek; - vyhodnocení výsledků, návrh a udělení cen; - hospodaření s finančními prostředky; - organizace sportovního dne. Zpracování grafů, tabulek a statistik pro nižší ročníky - grafické vyhodnocení výsledků prací nižších ročníků. FORMA PROJEKTU samostatná práce skupinová práce diskuse PŘÍLOHA hodnocení, sebehodnocení I. popis činností II. III. IV. disciplíny a stadion časový harmonogram tabulka reflexe V. soutěže družstev (příloha na CD) PŘEDMĚT matematika, informatika, tělesná výchova, občanská výchova ROČNÍK 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák graficky zpracuje tabulky a výsledky žák vytvoří časový harmonogram žák vyhodnocuje výsledky a vytváří závěry žák organizuje sportovní den KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáka ke schopnosti tolerovat ostatní spolužáky při práci, nevysmívat se jim, chápat využití daného učiva v osobním životě a v budoucím povolání k řešení problémů učitel vede žáka ke schopnosti vhodným způsobem vyřešit daný problém a učit se rozvíjet přesnost a vytrvalost komunikativní učitel vede žáka ke schopnosti obhájit a vysvětlit vlastní přístup k řešení v diskuzi sociální a personální učitel vede žáka ke schopnosti dokázat pracovat ve skupině, rozebrat daný problém a hledat jeho řešení a začít na něm samostatně pracovat občanské učitel vede žáka ke schopnosti chovat se slušně ke všem členům ve skupině i v daném okolí, respektovat pravidla chování pracovní učitel vede žáka ke schopnosti hodnotit svou vlastní práci a i práci ostatních ČASOVÁ DOTACE 6 hodin + 1 den 417

34 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. časové rozvržení projektu 1. týden seznámení s projektem, zpracování časového harmonogramu sportovního dne 2. seznámení s projektem Diskuze na dané téma Sportovní den ; Pomůcky: psací potřeby. 3. realizace Pondělí (1. hodina) - seznámení s projektem- diskuze nad projektem; nápady pro tvorbu časového harmonogramu sportovního dne Úterý (2. hodina) - práce nad rozdanými úkoly, vytváření časového harmonogramu - příprava tabulek pro jednotlivé soutěžící a disciplíny Středa (3. hodina) - dokončování harmonogramu a dalších náležitostí sportovního dne - tvorba tabulek, diplomů, v programu Excel Čtvrtek (4.-5. hodina) - dodělávání náležitostí sportovního dne - tvorba plakátů a velkých přehledných tabulek - hospodaření s finančními prostředky, navržení cen - reflexe (vyplnění tabulky) Pátek (6. hodina) - prezentace výsledků ostatním třídám Pomůcky: seznam žáků druhého stupně, seznam žáků přihlášených na jednotlivé disciplíny, balicí papír, barevné fixy, psací potřeb, barevné papíry, počítačová učebna, počítač + projektor. 418

35 Skupina 9. A - rozvržení disciplín na stadionu Mládí - časová dotace sportovního dne - časový harmonogram jednotlivých disciplín a soutěžících, grafické zpracování - realizace Osmiboje - návrh cen a samotné udělení cen - finanční rozpočet - vyhodnocení výsledků Skupina 9. B - organizace a zajištění potřebných pomůcek - realizace sportovního dne - vyhodnocení výsledků Co bude výstupem? 1. Tabulka a graf výsledků sportovních výkonů Tabulka a graf, které budou sloužit do dalších let k porovnání výsledků. Možné umístění na nástěnku. 2. Tabulka reflexe Doporučení projektu dalším školám. 419

36 Příloha č. II DISCIPLÍNY A STADION Osmiboj (8 disciplín) sprint na 60 m běh na 60 m skok daleký skok do dálky z rozběhu hod medicinbalem hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad přeskoky přes švihadlo skákání přes švihadlo trojskok z místa trojskok snožmo z místa lehy - sedy opakované lehy sedy dribling dribling s basketbalovým míčem kolem dvou met běh na m běh na m 420

37 1. Běh na 60 m Popis Z nízkého startu, podle pravidel atletiky, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní další chybný start ve stejném běhu, bude vyloučen, tj. za běh na 60 m nezíská žádný bod. V dalších disciplínách OVOV však může pokračovat. Měření Časy se budou měřit buď ručně, nebo elektronicky. Zapisovat a bodovat se budou vždy naměřené časy bez dalších úprav a to i v případě ručního měření digitálními stopkami. 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy) Popis Z libovolně dlouhého rozběhu, odrazem jednonož z pevného odraziště s doskokem do písku, pokud možno upraveného do stejné roviny jako je odraziště. Měření Pásmem od poslední stopy zanechané v doskočišti kolmo k odrazové čáře. Výkony žákyň a žáků narozených v roce 2000 a později se měří k místu odrazu. 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad (tři pokusy) Popis Výchozí poloha - stoj zády do směru hodu, paty chodidel před odhodovou čarou, míč v natažených pažích nad hlavou. Následuje jeden nápřah a odhod přes hlavu vzad. Házející může vypadnout, či vyskočit směrem vzad (ve směru hodu). Jednotlivé hody lze vykonat buď jeden za druhým, nebo podle pořadí uvedeného v zápisu. Měření Pásmem od místa dopadu medicinbalu kolmo k odhodové čáře, dosažené výkony se zapisují zaokrouhlené na nejbližší nižší 0,1 m. Nebo odhadem s využitím dopadových pásem, vyznačených po 1 metru vhodným způsobem na dopadové ploše. 4. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut Popis Jsou stanoveny 4 způsoby skákání a jejich pořadí. Každým způsobem se bude skákat 30 s, a to v pořadí stanoveném takto: 1. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vzad (bez meziskoku i s meziskokem), 2. způsob - přeskoky snožmo, s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem), 3. způsob - přeskoky snožmo s kroužením zkřižmo vpřed (vajíčko), (bez meziskoku i s meziskokem) 4. způsob - přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem). 421

38 Skákající mění způsob přeskoků na pokyn časoměřiče ( změna ). Přeruší-li přeskoky, přemístí švihadlo do výchozí polohy a může pokračovat dál. Přechody mezi jednotlivými způsoby mohou být učiněny plynule bez přerušení přeskoků nebo po zastavení a opětovném startu. Může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit a znovu začít (musí při tom skákat tím způsobem, který odpovídá probíhajícímu času). Činnost rozhodčích Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s a při 30, 60, a 90 s hlásí změna, při 120 s hlásí Stop. Měření Při vyšší frekvenci přeskoků (při způsobu střídnonož) lze počítat jen jednu nohu a výsledek poté násobit dvěma. U nejmladších dětí, úplných začátečníků, eventuálně u seniorů lze tolerovat, tj. započítat do počtu, místo přeskoků švihadla překročení švihadla, pokud budou zachovány předepsané 4 způsoby kroužení. 5. Trojskok snožmo z místa (3 pokusy v jednom dni) Popis Pro disciplínu je potřeba vyznačit skokanský sektor o délce 10 m a šířce 1 m. Před odrazovou čarou by měl být volný prostor alespoň 1 m, za skokanským sektorem by měl být volný prostor alespoň 2 m. Pokryt by měl být stejným, neklouzavým povrchem. Skákající začínají své pokusy od odrazové čáry, všechny tři odrazy musí být snožmo, bez meziskoků a při doskocích musí být chodidla na stejné úrovni vedle sebe, kvůli rovnováze nejlépe v šířce boků. Trojskok je nutné vykonat plynule, bez zastavování při prvním a druhém doskoku. Měření Pásmem od místa třetího doskoku kolmo k odrazové čáře, s přesností na 0,01 m. Pro plynulejší průběh soutěže v trojskoku lze podél skokanského sektoru natáhnout pásmo, popřípadě vyznačit v místech očekávaných doskoků čáry po 10 cm. 6. Leh-sedy po dobu 2 minut Popis Výchozí polohou je leh na zádech s nohama pokrčenýma v kolenou do pravého úhlu, s fixovanými kotníky a s rukama v týl, se záloktími (lokty) směřujícími vpřed. Pomáhající osoba přidržuje nohy cvičícího za kotníky (nikoli za bérce!) tak, aby měl stálý kontakt chodidel s podložkou. Na povel startéra začíná cvičící opakované sedy, a to do nejvyšší polohy, kdy se dotkne lokty kolen nebo jedním loktem opačného kolena (levým loktem pravého kolena a obráceně). Nejnižší poloha je opět v lehu na zádech, obě lopatky se musí dotknout podložky (bedra se musí stále dotýkat podložky). Cvičení může dělat více soutěžících současně. Cvičící může v rámci vymezených 2 minut libovolněkrát přerušit, zaujmout jakoukoliv polohu a znovu začít z předepsané výchozí polohy. Měření Cvičení může dělat více soutěžících současně. Startér velí: Připravte se Start. Časoměřič poté hlásí každých 10 s, při 120 s hlásí Stop. Rozhodčí (jeden na jednoho soutěžícího) počítají počet kompletních leh-sedů. 422

Pravidla jednotlivých disciplín OVOV

Pravidla jednotlivých disciplín OVOV Pravidla jednotlivých disciplín OVOV A. Společné pravidlo pro rozčlenění soutěžících Jednotlivé disciplíny absolvují členové každého družstva pohromadě (obvykle zvlášť dívky, zvlášť chlapci), a to ve skupinách,

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

/20 16/ 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV

/20 16/ 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV /20 16/ /20 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV /01/ SPRINT NA 60 M Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním

Více

PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015

PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015 PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015 SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ JE SOUČÁSTÍ ČESKO SPORTUJE, PROJEKTU ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Aktualizováno dne 15. 9. 2015. 1. SPRINT NA 60

Více

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV Úvod Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně,

Více

PROPOZICE A PRAVIDLA

PROPOZICE A PRAVIDLA pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE A PRAVIDLA 5. 8. 9. 2013 (závody 6. 7. 9. 2013) Stadion Evžena Rošického, Stadion Přátelství, Praha Strahov 1. Pořadatel DECARO

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 3. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_167 Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner Třída/ročník:

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pravidla, soutěžní a disciplinární řád pro školní soutěže v silovém čtyřboji I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. DÍVKY SŠ DEFINICE Silový čtyřboj je zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností

Více

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP Marta Rajmonová Závěrečná práce kurzu DVPP v rámci projektu ESF Příprava učitelů pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů z přírodovědných předmětů v Ústeckém kraji Ústí nad Labem Květen 2007

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 1) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky - maximálně 20 bodů Jedná se o zkušební státní zkoušky, které zabezpečuje

Více

/20 16/ 17/ MANUÁL JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV NÁVOD PRO UČITELE, PRO KTERÉ JE SPORT ZÁBAVA

/20 16/ 17/ MANUÁL JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV NÁVOD PRO UČITELE, PRO KTERÉ JE SPORT ZÁBAVA /20 16/ /20 17/ MANUÁL JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV NÁVOD PRO UČITELE, PRO KTERÉ JE SPORT ZÁBAVA /01/ SPRINT NA 60 M (JEDEN POKUS V JEDNOM DNI) Z nízkého startu, podle pravidel atletiky

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů.

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. METODIKA TESTŮ Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. Pořadí testů: SCM: 1. den: 1. Klidová srdeční frekvence 2. V předklon 3. Dotyk prstů za zády 4. Člunkový běh 4x10m 5. Kliky 6.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Pohár AŠSK ČR Silový víceboj SŠ chlapci strana

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Ročník IX. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 8. ročníku Lomené výrazy mocniny, mnohočleny, rovnice Metody slovní monologické, dialogické a práce s knihou Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných.

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži Datum konání: středa 13. červen 2012 Místo konání: Čelákovice, budova Základní školy,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 POŘADATEL: Technicky zabezpečuje AO Slavoj Stará Boleslav. SYSTÉM

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu

POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč o studium na Vojenském oboru FTVS UK v Praze musí v přijímacím řízení prokázat požadovanou úroveň výkonu ve speciálních testech pohybové výkonnosti, diagnostikujících

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více