ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV"

Transkript

1 ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZŠ Chotíkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173 1

2 ŠVP ZŠ Chotíkov pro speciální třídy Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 2

3 ŠVP ZŠ Chotíkov pro speciální třídy Identifikační údaje Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM - ZŠ CHOTÍKOV Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa školy: Chotíkov 173, Chotíkov Jméno ředitelky: Mgr. Ladislava Kuncová Kontakty: (telefon), cz ( ) IČO: IZO: Zřizovatel Název: Obec Chotíkov Adresa: Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, Chotíkov Kontakty: (telefon),zs_ cz ( ) Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitelky Razítko škol 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Chotíkov, nedaleko města Plzně. Škola vzdělává 189 žáků ve třídách s menším počtem žáků. Výuka probíhá v jedenácti třídách, z toho ve dvou třídách je vyučováno podle školního vzdělávacího programu určeného pro žáky s mentálním postižením VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy je 11 učeben, počítačová učebna a tělocvična. Součástí školy je budova školní družiny a velká zahrada se školním hřištěm. Pro výuku tělesné výchovy využíváme rovněž fotbalové hřiště, které je nedaleko školy. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se ve velké míře podílejí také učitelé a žáci. Prostory jsou pro výuku dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída s hracím koutkem a na 2. stupni jsou to kmenové třídy. V jedné třídě 2. stupně je vybudována multifunkční učebna. Tři třídy 1. stupně jsou vybaveny televizorem a video či DVD přehrávačem či interaktivními tabulemi. K pohybovým aktivitám používají žáci tělocvičnu, školní hřiště a fotbalové hřiště blízko školy. Pro veřejná vystoupení, kulturní akce, výstavy žákovských prací a společná shromáždění školy je využíváno kulturní zařízení v obci. V době volna a přestávek mohou žáci využít všech prostor školy, vždy po dohodě s vyučujícím. O velkých přestávkách mají žáci možnost zakoupení občerstvení. V počítačové pracovně jsou všechny počítače připojeny na internet, rovněž v každé třídě je počítač s připojením na internet. Materiální vybavení školy není zcela dostatečné, ale průběžně se vybavení školy zlepšuje. Velkou pozornost věnujeme jak žákům nadaným, kterým připravují vyučující individuální úkoly, tak žákům se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), kteří jsou od 1. stupně plně integrováni, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni vyučující na 1. stupni a vyučující českého jazyka a cizích jazyků na 2. stupni jsou proškoleni pro práci se žáky se SPUCH. Druhý cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Žákům se SPUCH je nabízena možnost doučování v době výuky druhého cizího jazyka CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má 14 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové.

5 79 % učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor ekologické výchovy. Učitelé prošli kurzy: práce s počítačem pro pokročilé, autoevaluace školy, jazykové kurzy AJ, práce s nadanými žáky a práce se žáky se SPUCH apod. Učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a někteří mají kurz první pomoci. Ve škole pracují speciální pedagogové a výchovný poradce, kteří pomáhají dětem i rodičům. Škola má školní družinu se dvěma vychovatelkami, které zajišťují ranní i odpolední provoz školní družiny CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážná většina žáků jsou místní z obce Chotíkov. Do školy rovněž dojíždějí žáci z okolních obcí a města Plzně. Máme dobré zkušenosti s nadanými žáky i s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. A. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme školu v přírodě, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, výuku plavání a bruslení, výuku na dopravním hřišti (BESIP), zapojujeme se do ekologických a výtvarných projektů,, o prázdninách se podílíme na organizace dětského letního tábora pro žáky. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, kulturních akcí, poznávacích výletů a pracují na projektech zaměřených na tvorbu třídního kolektivu a posilování ekologického smýšlení. Zároveň se zapojujeme do projektů vyhlašovaných jinými organizacemi. B. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době konzultačních schůzek, které jsou organizovány formou individuálních pohovorů, v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá na jaře den otevřených dveří pro rodiče a prarodiče, před Velikonocemi tvořivou výtvarnou dílnu pro rodiče a prarodiče s dětmi). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu Chotíkováček, formou individuálních letáků a webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí Chotíkov, Policií ČR (projekt AJAX, BESIP dopravní výchova a besedy pro žáky dle požadavků školy), Mysliveckým sdružením Chotíkov, Sokolem Chotíkov, Pískovnou Příšov, ZOO Plzeň, Klubem Světa energie společnosti ČEZ, Diecézní charitou Plzeň, Knihovnou města Plzně, Státní vědeckou knihovnou Plzeň, MUDr. Petrem Kolářem (besedy pro děti), PPP PM, PPP PS atd.

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP A. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy je všeobecné. Co chceme a kam směrujeme Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Jsme plně organizovaná venkovská škola, kam dojíždějí žáci z okolních obcí a Plzně. Snadná dostupnost plzeňských škol je pro nás velkou konkurencí. Proto se snažíme nabídnout podmínky rodinné školy s péčí o žáky nadané i žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou otevřeny speciální třídy. Škola pro život Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedickým poznatkům a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický; vést žáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku spojenou s praxí a pracovními činnostmi jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů a posilovat schopnosti žáků orientovat se ve velkém množství informací a tyto informace třídit a vybrat důležité; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala; vést žáky k toleranci, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Škola pro všechny Chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde;

7 chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáními a vlastnostmi; nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; chceme se starat o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a pokud možno je nevydělovat do samostatných skupin, ale integrovat do tříd (žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení; na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče; máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují; při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy); ve škole máme vytvořeny speciální třídy pro žáky s mentálním postižením (v těchto třídách probíhá výuka dle osnov zvláštní školy; žáci jsou podle možností integrováni do základní školy, především na výukové předměty; podporujeme myšlenku zavádění takových tříd přímo v základních školách, kde se setkávají všechny děti); výrazně se chceme zaměřovat i na žáky nadané (chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, především pokud neodejdou na víceletá gymnázia; zařazení problematiky výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat; u těchto žáků chceme preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků, formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů; budou jim zadávány náročnější samostatné úkoly; v některých hodinách mohou pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu); chceme navázat na dobré tradice naší školy, na prestiž, kterou naše škola má mezi veřejností; chceme rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. B. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků; zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů; vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu; zadává práci, při které žáci spolupracují; umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení; umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků; s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu;

8 umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce; důsledně vyžaduje dodržování pravidel; ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění. C. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření jsou žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá 1krát (dle potřeb 2krát) týdně pod vedením vyškoleného pedagoga. Při výuce se žáci vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících za ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků má škola zajištěny materiálně technické vybavení a další podmínky (snížený počet žáků ve třídách, zkušené učitele připravené pro práci s těmito dětmi). Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy dítěte. Nemalou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mohou být individuálně integrováni do běžné základní školy a zde jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného dle ŠVP nebo jsou zařazeni do speciální třídy. Ve speciální třídě mohou být žáci se zdravotním postižením jak mentálním nebo tělesným, tak žák souběžně postižený více vadami či žák s vývojovou poruchou učení nebo chování. Dále zde mohou být žáci se zdravotním znevýhodněním nebo žáci se sociálním znevýhodněním. O zařazení žáka do speciální třídy mohou požádat rodiče (zákonný zástupce) na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení. Při naší škole pracují dvě speciální třídy. Ve třídách jsou spojené ročníky 1. stupně a ročníky 2. stupně. Provoz tříd je úzce spojen s provozem běžné základní školy. Na některé hodiny výchov jsou žáci speciálních tříd integrováni do výuky běžných tříd základní školy. Rovněž společně navštěvují školní družinu, jídelnu a odpolední mimoškolní činnost. Snažíme se o plnou integraci a zapojení žáků speciálních tříd do veškerého života školy včetně plaveckého výcviku, bruslařského či lyžařského výcviku. D. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni. Podle nadání mohou tito žáci v některých hodinách pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáky s mimořádným nadáním posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření s těmito žáky pracujeme. U vzdělávání mimořádně nadaných žáků preferujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů. Ve vyučovacích

9 hodinách jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, uměleckou školou či sportovními oddíly. E. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSV/ ročník Rozvoj schopností Vv Čj, Čj, Ov,M,I Ov, F, M, Čj,I,M Ch,M,I poznávání Vv,Hv Hv I, Čj Sebepoznání a Hv,Tv Pč,Vv Vv I,Ov Ov, Pč, I, I Ov, Ch, I sebepojetí Čj Seberegulace a Pč Vv Pč, M,Ov Čj, Ov sebeorganizace Vv Psychohygiena Hv, Vv, Pč Př Vv, Tv Tv Kreativita Pč Vv Hv, I D, Čj, I, Pč, I M, I Vv Cj Poznávání lidí Hv Pč Tv Čj Mezilidské vztahy Tv Pč I, Ov Pč, D, I, Ov, Z Ov, Čj Čj Komunikace Hv Tv Čj Ov Ov, Čj., Ov, Z Ov, Čj D, Z Kooperace a Tv Hv Hv Pč Ov D, Ov, M I Čj,Pč,M, kompetice I, Ov Řešení problémů a Pč Pč Tv Pč, Čj Ov, Čj, D, M, I Ov Ov rozhodovací dovednosti Pč Hodnoty, postoje, Pč Pč Ov D, Ch praktická etika VDO/ ročník Občanská Čj Tv Tv Vl Pč, Vl Ov Př,Pč,Ov společnost a škola Občan, občanská M Ov,Pč Čj Čj Pč,D společnost a stát Formy participace Vl Z Ov D, Ov

10 občanů v politickém životě Principy Čj Ov Ov Ov Ov, D, demokracie jako Z formy vlády a způsobu rozhodování EGS/ ročník Evropa a svět nás Čj, Hv Hv Hv Z D, Př, Z Ov zajímají Objevujeme Pč Čj,Pč Ov,Z Z Ov,Z Evropu a svět Jsme Evropané Pč Ov Př. D,Ov,P ř. MuV / ročník Kulturní diference Hv Hv Vl Čj,Ov,D D,Ov Ov Lidské vztahy Pč Pč Pč Pč,Ov D, Ov D,Ov Etnický původ Čj D Př Ov,D Multikulturalita Vl Ov D Princip sociálního smíru a solidarity Vl Čj,Ov Ov Ov Ov ENV/ ročník Ekosystémy Pč Čj,Pč, Př Př Ch, Z Základní podmínky života Př Pč, Př Ov, Př D, F, Př Př F,Ch,D, Ov M, Př Lidské aktivity a problémy Pč Pč Pč, Př Ov, Př, Z Čj,D,F Př F,Ch,D, Ov životního prostředí Vztah člověka k prostředí Hv, Pč, Hv M, Hv Pč, Př Ov, Př Z,Pč,Ov Ov,M,C h

11 MeV / ročník Kritické čtení a Čj Čj,Ov Čj,I, Čj,D,I vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu Čj Pč Čj,I,Z Čj,I,Pč mediálních sdělení a reality Stavba mediálních Hv Čj Čj Ov I Čj,I sdělení Vnímání autora Vv Vv Vv Čj, Vv Vv I I,Ov,Z,Cj I I, Z mediálních sdělení Fungování a vliv Pč Čj Čj Ov,Pč I, D, Př I, D, Z médií ve společnosti Tvorba mediálního Ov I, Ov, Př I sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj,I M I, Př I

12 1. stupeň 2. stupeň 3. UČEBNÍ PLÁN ŠUP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk M Matematika I Informatika Prv Prvouka Přv Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis VOZ Výchova k občanství a ke zdraví F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova SP Svět práce Celková časová dotace

13 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Umění a kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět První stupeň Český jazyk a literatura Matematika Informatika 2 2 Prvouka 6 6 Přírodověda 2 2 Vlastivěda 4 4 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 5 5 Tělesná výchova Svět práce Minimální časová dotace

14 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k e zdraví Tělesná výchova Člověk a Svět práce Disponibilní hodiny Člověk a společnost Člověk a příroda Umění kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět Druhý stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4 4 Matematika Informatika 4 4 Dějepis 4 4 Výchova k občanství a zdraví Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 4 4 Tělesná výchova Svět práce Minimální časová dotace

15 Poznámky k učebnímu plánu pro žáky s lehkým mentálním postižením Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň byla využita v těchto předmětech: Matematika 3 vyučovací hodiny Svět práce 6 vyučovacích hodin Celkem 9 vyučovacích hodin Disponibilní časová dotace pro 2. stupeň byla využita v těchto předmětech: Český jazyk a literatura 1 vyučovací hodina Fyzika 1 vyučovací hodina Přírodopis 1 vyučovací hodina Zeměpis 1 vyučovací hodina Svět práce 8 vyučovacích hodin Celkem 12 vyučovacích hodin Vzdělávací obor Výchova ke zdraví byl včleněn do oblasti Člověk a společnost. Vyučovací obor se jmenuje Výchova k občanství a ke zdraví. Tím byla navýšena časová dotace 8+2=10 vyučovacích hodin.

16 4. UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku: 7 hodin týdně; ve 4. a 5. ročníku: 6 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: směřujeme k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vedeme k využívání různých druhů informací Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy a průřezová témata. Formy a metody práce sluchová analýza a syntéza rozhovor, vyprávění manipulace s písmeny a slabikami zapojování všech smyslů individuální přístup skupinová práce Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule obrazy a obrázky, papírová písmena, kartičky se slabikami a se slovy, dřevěné kostky s písmeny, obrázková abeceda, dětské knihy a ilustrace

17 magnetofon, video Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke stálému zdokonalování ve čtení vytváříme podmínky pro získávání dalších informací stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopise motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu Kompetence k řečení problémů žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své názory žáci si vzájemně radí a pomáhají hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu žáci prezentují své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální organizujeme práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky žáci respektují pokyny pedagogů Kompetence občanské využíváme naučné literatury k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí máme k dispozici vhodně přizpůsobené pomůcky pro žáky s poruchami učení nebo postižené žáky Kompetence pracovní vedeme žáky k organizování a plánování učení zajímáme se, jak žákům vyhovuje způsob výuky

18 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a levou stranu, dokáže se orientovat Rozumět pokynům přiměřené složitosti. prakticky v pojmech nahoře dole, vzadu vpředu, před za, nad pod Umí určit hlásku na začátku a na konci slova, postupně vyjmenuje všechny hlásky ve slově. Orientovat se na řádku, stránce Naopak dokáže z hlásek sestavit slovo. Rozumně pojmu stránka, řádek Přiřazuje písmena k obrázkům podle začátku slova. Dokáže vytvářet písmena z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze špejlí, z drátků Zná jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, malá a velká. Znát všechna písmena malé a velké abecedy. Zvládá jednotlivá písmena a hlásky správně je dokáže přečíst, vyslovit a napsat. Jazyková výchova přípravné období, čtení Hláskosloví vyvozování hlásek a písmen. Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Analyticko syntetická činnost. Čtení obrázků zleva doprava. Orientace na řádku, stránce. Písmena a hlásky Ročník: I. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Pracovní činnosti Výtvarná výchova

19 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Skládá slabiky, slova, čte slabiky, slova. Číst s porozuměním jednoduché věty Tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací. Čtení Rozumí přečtené větě, dokázat ji opakovat. Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat ruku projevu. před psaním a držet správně psací potřeby. Psaní Psát písmena a číslice dodržovat správné Umí napsat slabiky. Psaní tvary písmen. Spojovat písmena a slabiky Dodržovat správné pořadí písmen. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech, vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky. (S názorem Komunikační a slohová výchova učitele opakuje rytmická cvičení hra na tělo.) Volí vhodné tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla verbální prostředky při řešení situace ve škole oslovení, zahájení a ukončení dialogu. i mimo školu. Komunikační a slohová výchova Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV sociální rozvoj - komunikace

20 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, Střídat role mluvčího a posluchače, zdvořile pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat. vystupovat. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Vyjadřovací schopnosti. řeči druhému, nejen dospělému Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV sociální rozvoj-mezilidské vztahy Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Reprodukovat krátký text podle otázek a odpovědí. Snaží se rozlišovat pojmy básnička, říkadlo, pohádka. Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. Rozlišuje dobro a zlo. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle jednoduché obrázkové osnovy Navštěvuje kulturní představení kino, Literární výchova Vv doplnění textu obrázkem divadlo, výstavy.

21 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Znát všechna písmena malé a velké abecedy Číst s porozuměním jednoduché věty Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu Psát písmena a číslice dodržovat správné tvary písmen Spojovat písmena a slabiky, převádět slova z mluvené podoby do psané podoby Umí vyjmenovat všechny hlásky ve slově Hláskosloví - analyticko Pozná větu, slovo, slabiku, hlásku. Zná syntetická činnost. jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, Jazyková výchova malá a velká. Hláskosloví opakování hlásek a Zvládá jednotlivá písmena a hlásky správně písmen přečíst, vyslovit a napsat. Skládá slabiky, slova, čte slabiky, slova. Tvoří jednoduché věty hlasitě čte Čtení slov a vět zleva doprava. jednoduché věty. Orientace na řádku, stránce. Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat ruku před psaním. Drží správně psací potřeby. Psaní Rozlišuje psací a tiskací písmena malé a velké abecedy, číslice Ročník: II. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání

22 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Dokáže přepsat tiskací písmo do psané Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost podoby slov Umí napsat slabiky a jednoduchá slova Psaní Zvládat opis a přepis slov Píše diktát jednotlivých slov Rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky Kontroluje svůj písemný projev. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy:. Psát velké písmeno na začátku vět a ve Psát velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech. Větu končit většinou Psaní vlastních jménech, za větou tečku. tečkou. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech. Volí vhodné Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj - komunikace tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu. verbální prostředky při řešení situace ve škole i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat. Zkoušet si Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj poznávání lidí a mezilidské vztahy tyto situace ve škole v podobě scének.

23 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, Střídat role mluvčího a posluchače, zdvořile vyřídit jednoduchý vzkaz. vystupovat. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Vyjadřovací schopnosti. Používat jinojazyčné prostředky řeči řeči druhému, nejen dospělému. Vypravuje krátký vlastní příběh nebo reprodukuje čtený text. Rozlišuje pojmy básnička, říkadlo, pohádka, verš Pamatovat si a reprodukovat jednoduché Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. říkanky a básničky. Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek z příběhu. a krátkých příběhů. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle Reprodukovat krátký text podle otázek a obrázkové osnovy odpovědí. Navštíví kulturní představení kino, divadlo, Literární výchova výstavy. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Vv doplnění textu obrázkem

24 Ročník: III. Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Pozná větu, slovo, slabiku, hlásku. Zná Znát všechna písmena malé a velké jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, Jazyková výchova abecedy malá a velká. Hláskosloví opakování hlásek a Zvládá jednotlivá písmena a hlásky písmen správně přečíst, vyslovit a napsat. Čte slova a věty. Číst s porozuměním jednoduché věty Tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací. Čtení OSV osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat Psát písmena a číslice dodržovat správné tvary písmen ruku před psaním. Drží správně psací potřeby. Psaní Spojovat písmena a slabiky, převádět Rozlišuje psací a tiskací písmena malé a slova z mluvené podoby do psané velké abecedy podoby

25 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov Zvládat opis a přepis slov Rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky Dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby Umí napsat jednoduchá slova a věty. Píše diktát jednotlivých slov a vět. Kontroluje svůj písemný projev. Psaní. Psát velké písmeno na začátku vět a ve Psát velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech. Větu končit většinou Psaní a jazyková výchova vlastních jménech, za větou tečku. tečkou. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech. Volí Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj - komunikace vhodné tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu. verbální prostředky při řešení situace ve škole i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat. Zkoušet si Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj poznávání lidí a mezilidské vztahy tyto situace ve škole v podobě scének.

26 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Střídat role mluvčího a posluchače, řeči druhému, nejen dospělému. Učí se zdvořile vystupovat. nonverbálnímu vyjadřování řeč těla, Vyjadřovací schopnosti. Používat jinojazyčné prostředky řeči mimika. Nahrazuje slova v textu slovy stejného významu Vypravuje krátký vlastní příběh nebo reprodukuje čtený text. Rozlišuje pojmy básnička, říkadlo, Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Reprodukovat krátký text podle otázek a odpovědí. pohádka, verš Umí tvořit slova, která se rýmují. Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné postavy. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy Navštěvuje kulturní představení kino, Literární výchova MeV kriticky přistupovat k médiím a vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku. Vv doplnění textu obrázkem MeV produktivní činnosti tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu divadlo, výstavy.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy: Program základní školy praktické dle Školského zákona je vytvořen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více