ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV"

Transkript

1 ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZŠ Chotíkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173 1

2 ŠVP ZŠ Chotíkov pro speciální třídy Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 2

3 ŠVP ZŠ Chotíkov pro speciální třídy Identifikační údaje Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM - ZŠ CHOTÍKOV Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa školy: Chotíkov 173, Chotíkov Jméno ředitelky: Mgr. Ladislava Kuncová Kontakty: (telefon), cz ( ) IČO: IZO: Zřizovatel Název: Obec Chotíkov Adresa: Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, Chotíkov Kontakty: (telefon),zs_ cz ( ) Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitelky Razítko škol 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Chotíkov, nedaleko města Plzně. Škola vzdělává 189 žáků ve třídách s menším počtem žáků. Výuka probíhá v jedenácti třídách, z toho ve dvou třídách je vyučováno podle školního vzdělávacího programu určeného pro žáky s mentálním postižením VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy je 11 učeben, počítačová učebna a tělocvična. Součástí školy je budova školní družiny a velká zahrada se školním hřištěm. Pro výuku tělesné výchovy využíváme rovněž fotbalové hřiště, které je nedaleko školy. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se ve velké míře podílejí také učitelé a žáci. Prostory jsou pro výuku dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída s hracím koutkem a na 2. stupni jsou to kmenové třídy. V jedné třídě 2. stupně je vybudována multifunkční učebna. Tři třídy 1. stupně jsou vybaveny televizorem a video či DVD přehrávačem či interaktivními tabulemi. K pohybovým aktivitám používají žáci tělocvičnu, školní hřiště a fotbalové hřiště blízko školy. Pro veřejná vystoupení, kulturní akce, výstavy žákovských prací a společná shromáždění školy je využíváno kulturní zařízení v obci. V době volna a přestávek mohou žáci využít všech prostor školy, vždy po dohodě s vyučujícím. O velkých přestávkách mají žáci možnost zakoupení občerstvení. V počítačové pracovně jsou všechny počítače připojeny na internet, rovněž v každé třídě je počítač s připojením na internet. Materiální vybavení školy není zcela dostatečné, ale průběžně se vybavení školy zlepšuje. Velkou pozornost věnujeme jak žákům nadaným, kterým připravují vyučující individuální úkoly, tak žákům se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), kteří jsou od 1. stupně plně integrováni, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni vyučující na 1. stupni a vyučující českého jazyka a cizích jazyků na 2. stupni jsou proškoleni pro práci se žáky se SPUCH. Druhý cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Žákům se SPUCH je nabízena možnost doučování v době výuky druhého cizího jazyka CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má 14 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové.

5 79 % učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor ekologické výchovy. Učitelé prošli kurzy: práce s počítačem pro pokročilé, autoevaluace školy, jazykové kurzy AJ, práce s nadanými žáky a práce se žáky se SPUCH apod. Učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a někteří mají kurz první pomoci. Ve škole pracují speciální pedagogové a výchovný poradce, kteří pomáhají dětem i rodičům. Škola má školní družinu se dvěma vychovatelkami, které zajišťují ranní i odpolední provoz školní družiny CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážná většina žáků jsou místní z obce Chotíkov. Do školy rovněž dojíždějí žáci z okolních obcí a města Plzně. Máme dobré zkušenosti s nadanými žáky i s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. A. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme školu v přírodě, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, výuku plavání a bruslení, výuku na dopravním hřišti (BESIP), zapojujeme se do ekologických a výtvarných projektů,, o prázdninách se podílíme na organizace dětského letního tábora pro žáky. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, kulturních akcí, poznávacích výletů a pracují na projektech zaměřených na tvorbu třídního kolektivu a posilování ekologického smýšlení. Zároveň se zapojujeme do projektů vyhlašovaných jinými organizacemi. B. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době konzultačních schůzek, které jsou organizovány formou individuálních pohovorů, v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá na jaře den otevřených dveří pro rodiče a prarodiče, před Velikonocemi tvořivou výtvarnou dílnu pro rodiče a prarodiče s dětmi). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu Chotíkováček, formou individuálních letáků a webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí Chotíkov, Policií ČR (projekt AJAX, BESIP dopravní výchova a besedy pro žáky dle požadavků školy), Mysliveckým sdružením Chotíkov, Sokolem Chotíkov, Pískovnou Příšov, ZOO Plzeň, Klubem Světa energie společnosti ČEZ, Diecézní charitou Plzeň, Knihovnou města Plzně, Státní vědeckou knihovnou Plzeň, MUDr. Petrem Kolářem (besedy pro děti), PPP PM, PPP PS atd.

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP A. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy je všeobecné. Co chceme a kam směrujeme Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Jsme plně organizovaná venkovská škola, kam dojíždějí žáci z okolních obcí a Plzně. Snadná dostupnost plzeňských škol je pro nás velkou konkurencí. Proto se snažíme nabídnout podmínky rodinné školy s péčí o žáky nadané i žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou otevřeny speciální třídy. Škola pro život Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedickým poznatkům a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický; vést žáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku spojenou s praxí a pracovními činnostmi jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů a posilovat schopnosti žáků orientovat se ve velkém množství informací a tyto informace třídit a vybrat důležité; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala; vést žáky k toleranci, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Škola pro všechny Chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde;

7 chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáními a vlastnostmi; nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; chceme se starat o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a pokud možno je nevydělovat do samostatných skupin, ale integrovat do tříd (žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení; na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče; máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují; při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy); ve škole máme vytvořeny speciální třídy pro žáky s mentálním postižením (v těchto třídách probíhá výuka dle osnov zvláštní školy; žáci jsou podle možností integrováni do základní školy, především na výukové předměty; podporujeme myšlenku zavádění takových tříd přímo v základních školách, kde se setkávají všechny děti); výrazně se chceme zaměřovat i na žáky nadané (chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, především pokud neodejdou na víceletá gymnázia; zařazení problematiky výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat; u těchto žáků chceme preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků, formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů; budou jim zadávány náročnější samostatné úkoly; v některých hodinách mohou pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu); chceme navázat na dobré tradice naší školy, na prestiž, kterou naše škola má mezi veřejností; chceme rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. B. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků; zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů; vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu; zadává práci, při které žáci spolupracují; umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení; umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků; s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu;

8 umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce; důsledně vyžaduje dodržování pravidel; ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění. C. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření jsou žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá 1krát (dle potřeb 2krát) týdně pod vedením vyškoleného pedagoga. Při výuce se žáci vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících za ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků má škola zajištěny materiálně technické vybavení a další podmínky (snížený počet žáků ve třídách, zkušené učitele připravené pro práci s těmito dětmi). Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy dítěte. Nemalou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mohou být individuálně integrováni do běžné základní školy a zde jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného dle ŠVP nebo jsou zařazeni do speciální třídy. Ve speciální třídě mohou být žáci se zdravotním postižením jak mentálním nebo tělesným, tak žák souběžně postižený více vadami či žák s vývojovou poruchou učení nebo chování. Dále zde mohou být žáci se zdravotním znevýhodněním nebo žáci se sociálním znevýhodněním. O zařazení žáka do speciální třídy mohou požádat rodiče (zákonný zástupce) na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení. Při naší škole pracují dvě speciální třídy. Ve třídách jsou spojené ročníky 1. stupně a ročníky 2. stupně. Provoz tříd je úzce spojen s provozem běžné základní školy. Na některé hodiny výchov jsou žáci speciálních tříd integrováni do výuky běžných tříd základní školy. Rovněž společně navštěvují školní družinu, jídelnu a odpolední mimoškolní činnost. Snažíme se o plnou integraci a zapojení žáků speciálních tříd do veškerého života školy včetně plaveckého výcviku, bruslařského či lyžařského výcviku. D. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni. Podle nadání mohou tito žáci v některých hodinách pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáky s mimořádným nadáním posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření s těmito žáky pracujeme. U vzdělávání mimořádně nadaných žáků preferujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů. Ve vyučovacích

9 hodinách jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, uměleckou školou či sportovními oddíly. E. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSV/ ročník Rozvoj schopností Vv Čj, Čj, Ov,M,I Ov, F, M, Čj,I,M Ch,M,I poznávání Vv,Hv Hv I, Čj Sebepoznání a Hv,Tv Pč,Vv Vv I,Ov Ov, Pč, I, I Ov, Ch, I sebepojetí Čj Seberegulace a Pč Vv Pč, M,Ov Čj, Ov sebeorganizace Vv Psychohygiena Hv, Vv, Pč Př Vv, Tv Tv Kreativita Pč Vv Hv, I D, Čj, I, Pč, I M, I Vv Cj Poznávání lidí Hv Pč Tv Čj Mezilidské vztahy Tv Pč I, Ov Pč, D, I, Ov, Z Ov, Čj Čj Komunikace Hv Tv Čj Ov Ov, Čj., Ov, Z Ov, Čj D, Z Kooperace a Tv Hv Hv Pč Ov D, Ov, M I Čj,Pč,M, kompetice I, Ov Řešení problémů a Pč Pč Tv Pč, Čj Ov, Čj, D, M, I Ov Ov rozhodovací dovednosti Pč Hodnoty, postoje, Pč Pč Ov D, Ch praktická etika VDO/ ročník Občanská Čj Tv Tv Vl Pč, Vl Ov Př,Pč,Ov společnost a škola Občan, občanská M Ov,Pč Čj Čj Pč,D společnost a stát Formy participace Vl Z Ov D, Ov

10 občanů v politickém životě Principy Čj Ov Ov Ov Ov, D, demokracie jako Z formy vlády a způsobu rozhodování EGS/ ročník Evropa a svět nás Čj, Hv Hv Hv Z D, Př, Z Ov zajímají Objevujeme Pč Čj,Pč Ov,Z Z Ov,Z Evropu a svět Jsme Evropané Pč Ov Př. D,Ov,P ř. MuV / ročník Kulturní diference Hv Hv Vl Čj,Ov,D D,Ov Ov Lidské vztahy Pč Pč Pč Pč,Ov D, Ov D,Ov Etnický původ Čj D Př Ov,D Multikulturalita Vl Ov D Princip sociálního smíru a solidarity Vl Čj,Ov Ov Ov Ov ENV/ ročník Ekosystémy Pč Čj,Pč, Př Př Ch, Z Základní podmínky života Př Pč, Př Ov, Př D, F, Př Př F,Ch,D, Ov M, Př Lidské aktivity a problémy Pč Pč Pč, Př Ov, Př, Z Čj,D,F Př F,Ch,D, Ov životního prostředí Vztah člověka k prostředí Hv, Pč, Hv M, Hv Pč, Př Ov, Př Z,Pč,Ov Ov,M,C h

11 MeV / ročník Kritické čtení a Čj Čj,Ov Čj,I, Čj,D,I vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu Čj Pč Čj,I,Z Čj,I,Pč mediálních sdělení a reality Stavba mediálních Hv Čj Čj Ov I Čj,I sdělení Vnímání autora Vv Vv Vv Čj, Vv Vv I I,Ov,Z,Cj I I, Z mediálních sdělení Fungování a vliv Pč Čj Čj Ov,Pč I, D, Př I, D, Z médií ve společnosti Tvorba mediálního Ov I, Ov, Př I sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj,I M I, Př I

12 1. stupeň 2. stupeň 3. UČEBNÍ PLÁN ŠUP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk M Matematika I Informatika Prv Prvouka Přv Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis VOZ Výchova k občanství a ke zdraví F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova SP Svět práce Celková časová dotace

13 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Umění a kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět První stupeň Český jazyk a literatura Matematika Informatika 2 2 Prvouka 6 6 Přírodověda 2 2 Vlastivěda 4 4 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 5 5 Tělesná výchova Svět práce Minimální časová dotace

14 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k e zdraví Tělesná výchova Člověk a Svět práce Disponibilní hodiny Člověk a společnost Člověk a příroda Umění kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět Druhý stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4 4 Matematika Informatika 4 4 Dějepis 4 4 Výchova k občanství a zdraví Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 4 4 Tělesná výchova Svět práce Minimální časová dotace

15 Poznámky k učebnímu plánu pro žáky s lehkým mentálním postižením Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň byla využita v těchto předmětech: Matematika 3 vyučovací hodiny Svět práce 6 vyučovacích hodin Celkem 9 vyučovacích hodin Disponibilní časová dotace pro 2. stupeň byla využita v těchto předmětech: Český jazyk a literatura 1 vyučovací hodina Fyzika 1 vyučovací hodina Přírodopis 1 vyučovací hodina Zeměpis 1 vyučovací hodina Svět práce 8 vyučovacích hodin Celkem 12 vyučovacích hodin Vzdělávací obor Výchova ke zdraví byl včleněn do oblasti Člověk a společnost. Vyučovací obor se jmenuje Výchova k občanství a ke zdraví. Tím byla navýšena časová dotace 8+2=10 vyučovacích hodin.

16 4. UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku: 7 hodin týdně; ve 4. a 5. ročníku: 6 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: směřujeme k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vedeme k využívání různých druhů informací Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy a průřezová témata. Formy a metody práce sluchová analýza a syntéza rozhovor, vyprávění manipulace s písmeny a slabikami zapojování všech smyslů individuální přístup skupinová práce Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule obrazy a obrázky, papírová písmena, kartičky se slabikami a se slovy, dřevěné kostky s písmeny, obrázková abeceda, dětské knihy a ilustrace

17 magnetofon, video Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke stálému zdokonalování ve čtení vytváříme podmínky pro získávání dalších informací stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopise motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu Kompetence k řečení problémů žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své názory žáci si vzájemně radí a pomáhají hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu žáci prezentují své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální organizujeme práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky žáci respektují pokyny pedagogů Kompetence občanské využíváme naučné literatury k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí máme k dispozici vhodně přizpůsobené pomůcky pro žáky s poruchami učení nebo postižené žáky Kompetence pracovní vedeme žáky k organizování a plánování učení zajímáme se, jak žákům vyhovuje způsob výuky

18 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a levou stranu, dokáže se orientovat Rozumět pokynům přiměřené složitosti. prakticky v pojmech nahoře dole, vzadu vpředu, před za, nad pod Umí určit hlásku na začátku a na konci slova, postupně vyjmenuje všechny hlásky ve slově. Orientovat se na řádku, stránce Naopak dokáže z hlásek sestavit slovo. Rozumně pojmu stránka, řádek Přiřazuje písmena k obrázkům podle začátku slova. Dokáže vytvářet písmena z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze špejlí, z drátků Zná jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, malá a velká. Znát všechna písmena malé a velké abecedy. Zvládá jednotlivá písmena a hlásky správně je dokáže přečíst, vyslovit a napsat. Jazyková výchova přípravné období, čtení Hláskosloví vyvozování hlásek a písmen. Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Analyticko syntetická činnost. Čtení obrázků zleva doprava. Orientace na řádku, stránce. Písmena a hlásky Ročník: I. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Pracovní činnosti Výtvarná výchova

19 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Skládá slabiky, slova, čte slabiky, slova. Číst s porozuměním jednoduché věty Tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací. Čtení Rozumí přečtené větě, dokázat ji opakovat. Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat ruku projevu. před psaním a držet správně psací potřeby. Psaní Psát písmena a číslice dodržovat správné Umí napsat slabiky. Psaní tvary písmen. Spojovat písmena a slabiky Dodržovat správné pořadí písmen. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech, vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky. (S názorem Komunikační a slohová výchova učitele opakuje rytmická cvičení hra na tělo.) Volí vhodné tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla verbální prostředky při řešení situace ve škole oslovení, zahájení a ukončení dialogu. i mimo školu. Komunikační a slohová výchova Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV sociální rozvoj - komunikace

20 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, Střídat role mluvčího a posluchače, zdvořile pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat. vystupovat. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Vyjadřovací schopnosti. řeči druhému, nejen dospělému Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV sociální rozvoj-mezilidské vztahy Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Reprodukovat krátký text podle otázek a odpovědí. Snaží se rozlišovat pojmy básnička, říkadlo, pohádka. Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. Rozlišuje dobro a zlo. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle jednoduché obrázkové osnovy Navštěvuje kulturní představení kino, Literární výchova Vv doplnění textu obrázkem divadlo, výstavy.

21 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Znát všechna písmena malé a velké abecedy Číst s porozuměním jednoduché věty Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu Psát písmena a číslice dodržovat správné tvary písmen Spojovat písmena a slabiky, převádět slova z mluvené podoby do psané podoby Umí vyjmenovat všechny hlásky ve slově Hláskosloví - analyticko Pozná větu, slovo, slabiku, hlásku. Zná syntetická činnost. jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, Jazyková výchova malá a velká. Hláskosloví opakování hlásek a Zvládá jednotlivá písmena a hlásky správně písmen přečíst, vyslovit a napsat. Skládá slabiky, slova, čte slabiky, slova. Tvoří jednoduché věty hlasitě čte Čtení slov a vět zleva doprava. jednoduché věty. Orientace na řádku, stránce. Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat ruku před psaním. Drží správně psací potřeby. Psaní Rozlišuje psací a tiskací písmena malé a velké abecedy, číslice Ročník: II. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: OSV osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání

22 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Dokáže přepsat tiskací písmo do psané Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost podoby slov Umí napsat slabiky a jednoduchá slova Psaní Zvládat opis a přepis slov Píše diktát jednotlivých slov Rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky Kontroluje svůj písemný projev. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy:. Psát velké písmeno na začátku vět a ve Psát velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech. Větu končit většinou Psaní vlastních jménech, za větou tečku. tečkou. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech. Volí vhodné Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj - komunikace tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu. verbální prostředky při řešení situace ve škole i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat. Zkoušet si Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj poznávání lidí a mezilidské vztahy tyto situace ve škole v podobě scének.

23 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, Střídat role mluvčího a posluchače, zdvořile vyřídit jednoduchý vzkaz. vystupovat. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Vyjadřovací schopnosti. Používat jinojazyčné prostředky řeči řeči druhému, nejen dospělému. Vypravuje krátký vlastní příběh nebo reprodukuje čtený text. Rozlišuje pojmy básnička, říkadlo, pohádka, verš Pamatovat si a reprodukovat jednoduché Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. říkanky a básničky. Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek z příběhu. a krátkých příběhů. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle Reprodukovat krátký text podle otázek a obrázkové osnovy odpovědí. Navštíví kulturní představení kino, divadlo, Literární výchova výstavy. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Vv doplnění textu obrázkem

24 Ročník: III. Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Pozná větu, slovo, slabiku, hlásku. Zná Znát všechna písmena malé a velké jednotlivá písmena tiskací a psací abecedy, Jazyková výchova abecedy malá a velká. Hláskosloví opakování hlásek a Zvládá jednotlivá písmena a hlásky písmen správně přečíst, vyslovit a napsat. Čte slova a věty. Číst s porozuměním jednoduché věty Tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací. Čtení OSV osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu Sedí správně při psaní. Učí se uvolňovat Psát písmena a číslice dodržovat správné tvary písmen ruku před psaním. Drží správně psací potřeby. Psaní Spojovat písmena a slabiky, převádět Rozlišuje psací a tiskací písmena malé a slova z mluvené podoby do psané velké abecedy podoby

25 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov Zvládat opis a přepis slov Rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky Dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby Umí napsat jednoduchá slova a věty. Píše diktát jednotlivých slov a vět. Kontroluje svůj písemný projev. Psaní. Psát velké písmeno na začátku vět a ve Psát velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech. Větu končit většinou Psaní a jazyková výchova vlastních jménech, za větou tečku. tečkou. Uvědoměle se učí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech. Volí Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj - komunikace vhodné tempo a hlasitost řeči. Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné Dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu. verbální prostředky při řešení situace ve škole i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat. Zkoušet si Komunikační a slohová výchova OSV sociální rozvoj poznávání lidí a mezilidské vztahy tyto situace ve škole v podobě scének.

26 Očekávané výstupy z RVP ZV žák by měl: Školní výstupy žák by měl: Učivo: Průřezová témata a mezipředmětové vztahy: Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do Střídat role mluvčího a posluchače, řeči druhému, nejen dospělému. Učí se zdvořile vystupovat. nonverbálnímu vyjadřování řeč těla, Vyjadřovací schopnosti. Používat jinojazyčné prostředky řeči mimika. Nahrazuje slova v textu slovy stejného významu Vypravuje krátký vlastní příběh nebo reprodukuje čtený text. Rozlišuje pojmy básnička, říkadlo, Pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů. Reprodukovat krátký text podle otázek a odpovědí. pohádka, verš Umí tvořit slova, která se rýmují. Umí naslouchat čtenému textu nebo poslechu. Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné postavy. Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy Navštěvuje kulturní představení kino, Literární výchova MeV kriticky přistupovat k médiím a vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku. Vv doplnění textu obrázkem MeV produktivní činnosti tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu divadlo, výstavy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 3. září 2012 Mgr. Miroslava Šmídová statutární zástupce ředitelky školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1.1 Zaměření Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více