Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování"

Transkript

1 Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování, strategické plánování, strategie, metoda BCG Materiál je určen k výuce a vysvětlení probíraného učiva, na závěr je část pro procvičení.

2 Komplexní strategické plánování Autor: Ing. Karel Průcha Rok tvorby: 2013

3 Strategie = pochází z vojenství => záměry spojené s poražením nepřítele = v marketingové podobě získat srovnatelnou výhodu vůči konkurenci Komplexní strategické plánování - je tvořeno na úrovni vrcholového řízení firmy (top management) = proces tvorby dlouhodobých strategický plánů Cílem komplexního strategického plánu je odpověď na tyto otázky: jaké je poslání firmy, jaké jsou hlavní strategické cíle firmy, jaké jsou slabé a silné stránky firmy, jaké možnosti jí nabízí okolí, jaká budou základní pravidla pro management, jaké bude celkové rozložení zdrojů,

4 Postup tvorby komplexního strategického plánu 1. stanovení budoucího chování firmy, analýza očekávaného vývoje okolí, 2. stanovení strategických cílů, 3. stanovení základní podnikatelské pozice firmy, analýza slabých a silných stránek firmy, 4. návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií, 5. zpracování strategie výrobkového portfolia firmy, 6. vypracování a sladění variant dílčích rozvojových strategií, 7. výběr optimální varianty komplexních strategických plánů, 8. formulace komplexního strategického plánu, 9. sestavení rozpočtů, 10.rozpracování strategických plánů do plánů taktických a operativních.

5 1. Stanovení budoucího chování firmy, analýza okolí Poslání firmy = smysl existence - normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává - určuje dlouhodobé chování firmy s ohledem na zájmy: a) zákazníků b) vlastníků c) zaměstnanců + vztah firmy k jejímu okolí (platí až v poslední době) Například poslání firmy British Airways Stát se nejúspěšnější společností v letecké dopravě.

6 Analýzy okolí: makrookolí firmy státní politika, ekonomické zásahy a legislativa, vývoj technických a technologických poznatků mikrookolí firmy - tvořeno dodavateli, zprostředkovateli, zákazníky a konkurencí Rozhodující jsou analýzy trhu, ty se orientují na: strukturu trhu, podíl na trhu, možnosti a bariéry vstupu na trh, stupeň koncentrace zákazníků, preferenční hodnoty a kupní chování zákazníků, sílu konkurenčních firem, potenciální vstup nové konkurenci, možnosti substituce našich výrobků a služeb jinými produkty, cenovou úroveň konkurenčních výrobků, cenovou dostupnost materiálových vstupů, situaci na trhu práce, atd.

7 2. Stanovení strategických cílů Cíle jsou zpravidla v kvantifikované podobě a vyjadřují podnikatelské záměry. Ty mohou být zaměřeny na: ziskovost, růst firmy, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků, posílení sociálních jistot, atd. Strategické cíle se stanovují na úrovni vrcholového TOP managementu.

8 3. Stanovení základní podnikatelské pozice firmy Hlavní filozofie úspěšného podniku = vytvoření co nejvýhodnější podnikatelské pozice. Dobrá podnikatelská pozice znamená zvyšovat své příjmy nejméně tak rychle jako konkurence a investovat tak, aby byla zaručena konkurenceschopnost podniku i do budoucna. Neznamená to být za každých okolností u každého sortimentu nejsilnější, ale chovat se a investovat tak, aby firma mohla čelit konkurenci, spojit se s ní, nebo nad ní zvítězit, a tím získat větší příjmy z prodejů.

9 Proto je žádoucí rozpoznat a analyzovat: vnitřní faktory firmy, které představují tzv. silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky vnější faktory, které ovlivňují podnikatelské aktivity firmy formou tzv. příležitostí (Opportunities) a nebezpečí ( Threats) pro podnikání => metoda SWOT Silná stránka př. vysoká kvalifikace konstruktérů a technologů, univerzální charakter výr. zařízení. Slabá stránka př. zastaralost strojního parku, chybějící některé strojní dělnické profese. Příležitosti růst trhu, růst poptávky. Nebezpečí avizovaný požadavek na certifikát jakosti dodávek v případě, že podnik certifikaci výrobků dosud nezavedl.

10 4. Návrhy základních variant komplexních strategií Každá firma řada možností, jak zlepšit svou podnikatelskou pozici. Tyto možnosti nutno zvážit a navzájem propojit tak, aby bylo možno vytvořit ucelenou, komplexní podnikatelskou strategii. Strategie nízkých nákladů založena na získání dlouhodobé výhody nízkých celkových nákladů ve srovnání s konkurenty. Strategie diferenciace podnik poskytuje něco jedinečného, čeho si kupující bude cenit ještě víc než např. nízké ceny. Podnik se tím odlišuje od konkurentů (kvalitou, službami, stylem prodeje). Strategie ohniska tržní mezery nalezení takové části trhu, který je pro firmu zajímavý. V této části pak může firma volit různou strategii pro jeho udržení, či získání většího podílu na trhu.

11 Z hlediska inovačního zaměření budoucí výrobkové náplně a jejího prosazování na trhu: Ofenzivní strategie = strategie prvního na trhu. Objevit se s novým výrobkem jako první. Je založena na špičkových výrobcích a nových technologiích a je spojena s výzkumem a vývojem zcela nových výrobků pro současné i nové trhy. Strategie je velmi náročná na zdroje, výzkumně vývojovou základnu a kapacity podniku. Bývá spojena s velkým rizikem neúspěchu a s enormními náklady na výzkum a vývoj. Mírně ofenzivní strategie = postavení druhého na trhu. Často označována jako strategie follow me (následuj mne). Založena na schopnosti pružně reagovat a přizpůsobovat se změnám, které již nastaly na trhu, neusiluje o aplikaci nejnovějších technologií. Defenzivní strategie soustřeďuje se na udržení vymezené tržní pozice, dosahované především konkurencí pomocí nízkých nákladů a cen. Je zaměřena na široký okruh zákazníků a průměrnou spotřebitelskou poptávku. Zůstatková strategie zaměřeno na přežití. Inovační aktivita je minimální, v lepším případě je zaměřena na imitaci výrobků. Snaží se udržet nízké výrobní náklady s tím, že musí po zaměřeno na přežití. Inovační aktivita je minimální, v lepším případě je zaměřena na imitaci výrobků. Snaží se udržet nízké výrobní náklady s tím, že musí počítat s nízkou cenou.

12 5. Zpracování výrobkového portfolia firmy Strategické chování ve výrobkové oblasti. Nejznámější metoda BCG (vyvinutá Bostonskou konzultační skupinou) pro určení současné pozice jednotlivých sortimentních skupin využívá kritéria - podílu na trhu - růstu trhu Analýza výrobkového portfolia Vysoká schopnost trhu přijímat další výrobky Otazníky Hvězdy Malý Velký podíl podíl Bídní psi Dojné krávy na trhu na trhu Nízká schopnost trhu přijímat nové výrobky

13 Metoda BCG popis výrobkového portfolia Hvězdy = takové výrobky u nichž podnik dosáhl značný podíl na trhu a trh má dále zájem o tyto výrobky. Dojné krávy = výrobky, u kterých podnik dosáhl výrazný podíl na trhu, ale tržní situace signalizuje, že nelze předpokládat další přírůstek odbytu. Otazníky = výrobky, které mají malý podíl na trhu, ale o daný druh výrobku je na trhu velký zájem. Vedení si musí položit otázku proč je tomu tak? Bídní psi = výrobky, o které není zájem na trhu a jejich dosavadní podíl na trhu je minimální.

14 6. Vypracování a sladění variant dílčích rozvoj. strategií Ve většině případů nesestavují firmy pouze jedinou strategii pro celý výrobní sortiment a všechny trhy, ale diferencují ji podle konkurenční pozice jednotlivých podnikatelských oblastí. Dílčí strategie jsou zaměřovány na tyto oblasti: marketing, výrobní program, inovace a investice, rozvoj výrobně technické základny, personální politiku, finanční strategii firmy.

15 7. Výběr optimální varianty strategického plánu Vyžaduje zvážení ekonomických i mimoekonomických účinků jednotlivých variant. Zvažovány následující základní faktory (kritéria): soulad se stanovenými cíli firmy, shoda s očekávaným vývojem odvětví, návratnost investic, příjmy z prodeje, očekávaný životní cyklus výrobků, dostupnost výrobních faktorů, zajištění budoucí konkurenční schopnosti firmy, ekologické důsledky, atd.

16 8. Formulace komplexního plánu a sestavení rozpočtů Vrchol strategické plánovací aktivity. Strategické plány v peněžní podobě = rozpočty. Výhodou rozpočtů: úkoly lze přesněji delegovat a následně kontrolovat. Typické rozpočty: rozpočty příjmů a výdajů, rozpočty cash-flow, investiční rozpočty, rozpočty vlastních a cizích zdrojů financování. Komplexní strategický plán bývá některými firmami označován za podnikatelský plán (pro vnitřní potřebu firmy, ale i k zveřejnění vybraným osobám a institucím- potřeba financování).

17 9. Rozpracování strategických plánů do kratších období Přirozené časové období 1 rok roční plány. Přihlíží se k vývoji současné ekonomické reality a dosavadnímu plnění dlouhodobých cílů. Při formulování ročních plánů se mohou uvést věcné úkoly, ale rozhodující obsah těchto plánů je veden ve finanční podobě. Obvyklé roční plány jednotlivých útvarů plán marketingu, plán výzkumu a vývoje, plán investic, finanční plán rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow plán nákladů a výnosů, plán oprav a údržby, plán personálního rozvoje, plán vývoje mezd, spotřeby energií, režijních nákladů, plán kvality produkce, ekologie apod.

18 Operativní plány = nástroj pro realizaci zamýšlených podnikových úkolů. Časový horizont max. čtvrtletní, zpravidla však měsíční, týdenní i denní a směnové. Snahou výrobců je pružně reagovat na potřeby trhu = zkracování plánovacích horizontů. (Plán odbytu, výroby, nákupu). Východiskem při sestavování plánů požadavky zákazníků, vyjasněná zakázková náplň, vliv sezóny na nákupní zvyklosti atd. Kde je možno zavést a využívat normativní podklady normy spotřeby materiálu, normy výkonu, normy zásob, atd. Základem nákupních plánů = nákupní rovnice Potřeba nákupu = spotřeba + konečná zásoba počáteční zásoba

19 Otázky: 1. Charakterizujte strategie a jejich úlohu při plánování. 2. Vysvětlete postup tvorby komplexních strategických plánů. 3. Jakým způsobem může být vyjádřeno Poslání firmy? 4. Jaké základní strategie mohou firmy použít? 5. Popiš výrobkovou strategii BCG.

20 Použité zdroje JENA ŠVARCOVÁ a kolektiv - CEED, EKONOMIE-stručný přehled,teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Centrum pro rozvoj ekonomického podnikání,vydání Management (Základy managementu) - Učebnice. Autor: Jaroslav Zlámal, Petr Bačík, Jana Bellová. Nakladatelství Computer Media. Děkuji za pozornost!

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu

Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Ing. Jiří Kučera Zlín, červenec 2011 Používané ikony!? Cíle kapitoly Průvodce studiem Definice např. důležitá

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více