Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP /13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13"

Transkript

1 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer Schválil: Primář HTO

2 Strana 2 Rozdělovník výtisků Výtisk č. Funkce Jméno Datum Podpis 1 Manaţer kvality Ing.. Libor Czeffer Seznam změn Změna č.: Strana č.: Popis změny: Datum: Podpis: Obsah Rozdělovník výtisků... 2 Seznam změn... 2 Část A ÚVOD... 3 Část B INFORMACE O LABORATOŘI... 3 Článek B-1 Identifikace laboratoře a důleţité údaje... 3 Článek B-2 Základní informace o laboratoři... 3 Článek B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště... 4 Článek B-4 Organizace laboratoře... 4 Článek B-5 Spektrum nabízených sluţeb... 4 Část C MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ... 5 Článek C-1 Základní informace... 5 Článek C-2 Poţadavkové listy (ţádanky)... 5 Článek C-2.1 Poţadavky na urgentní vyšetření... 5 Článek C-3 Ústní poţadavky na vyšetření (dodatečná nebo opakovaná vyšetření)... 6 Článek C-4 Pouţívaný odběrový systém... 6 Článek C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku... 7 Článek C-6 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku... 7 Článek C-7 Mnoţství vzorku... 8 Článek C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita... 9 Článek C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky... 9 Článek C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků... 9 Část D PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI Článek D-1 Příjem ţádanek a vzorků Článek D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Článek D-3 P Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na ţádance Článek D-4 Postup při chybné identifikaci vzorku Článek D-5 Vyšetřování externími laboratořemi ČÁST E VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ Článek E-1 Hlášení neočekávaných výsledků Článek E-2 Informace o formách vydávaných výsledků Článek E-3 Vydávání výsledků přímo pacientům Článek E-4 Změny výsledků a nálezů Článek E-5 Intervaly od dodání vzorků k vydání výsledku Článek E-6 Řešení stíţností... 15

3 Strana 3 Článek E-7 Konzultační činnost laboratoře Článek E-8 Úhrada vyšetření samoplátci Článek E-9 Vydávání potřeb laboratoří ČÁST F ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Část A ÚVOD Váţené kolegyně, váţení kolegové, tato laboratorní příručka slouţí k získávání potřebných informací o sluţbách poskytovaných hematologickým a transfúzním oddělením Vsetínské nemocnice a.s. Cílem dokumentu je zejména usnadnit a zkvalitnit komunikaci mezi laboratoří a uţivateli a informovat lékaře a ţadatele o laboratorní vyšetření o nabídce sluţeb. Příručka byla zpracována podle normy ISO Laboratorní příručka (LP) obsahuje základní informace o hematologickém a transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice a.s., seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správný odběr a transport biologického materiálu, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stíţností a o dalších poskytovaných činnostech. LP je k dispozici na webových stránkách hematologického a Vsetínské nemocnice a.s., kde je pravidelně aktualizována. Část B INFORMACE O LABORATOŘI Článek B-1 Identifikace laboratoře a důleţité údaje Název organizace Identifikační údaje Typ organizace Statutární zástupce Adresa Název laboratoře Adresa laboratoře Umístění Vedoucí laboratoře Vedoucí laborant Management kvality Vsetínská nemocnice a.s. IČO ; DIČ: CZ Akciová společnost MUDr. Martin Metelka, MBA (předseda představenstva) Nemocniční 955, Vsetín Hematologické a transfuzní oddělení Nemocniční 955, Vsetín Areál nemocnice, Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří Marie Kašparová Mgr. Jana Čandová Článek B-2 Základní informace o laboratoři Hematologické a transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. (HTO) se skládá ze tří úseků. Hematologická ambulance poskytuje péči pro hematologické pacienty a v poţadovaném rozsahu také konzultační sluţby v oboru hematologie a transfuziologie. Laboratorní část se

4 Strana 4 zaměřuje na hematologické, koagulační a imunohematologické vyšetření biologického materiálu. Transfuzní úsek provádí odběry plné krve a autologní odběry. Kontakty: primář Marie Kašparová Vedoucí laborant Mgr. Jana Čandová Odborný pracovník v laboratorních metodách Hematologická laboratoř Koagulační laboratoř Imunohematologická laboratoř a krevní sklad Pohotovost, denní místnost Hematologická ambulance Pracovna sester ordinace Evidence dárců krve (pouze út, st 6:30 10:00) Odběrový box (pouze út, st 6:30 10:00) Vyšetřovna dárců krve Pouze st 6:30 aţ 10:00) Objednávání dárců krve Článek B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště (1) HTO je součástí laboratorního komplementu Vsetínské nemocnice a. s., která je certifikována podle normy ISO 9001:2008 a získala také akreditaci Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). (2) Laboratorní část HTO se dělí na laboratoř hematologickou, koagulační, imunohematologickou a krevní sklad. (3) Laboratoř poskytuje základní spektrum těchto hematologických, koagulačních a imunohematologických vyšetření pro klinická oddělení Vsetínské nemocnice a.s. a ambulance soukromých lékařů. Článek B-4 Organizace laboratoře HTO je v 2. a 3. podlaţí Pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří. Ve 2. podlaţí se nachází hematologická ambulance, příjem materiálu (společná příjmová místnost s OKB), krevní sklad, laboratoře a pohotovostní místnost. Ve 3. podlaţí pak transfuzní část, kde probíhají odběry dárců krve a nachází se zde šatny a pracovna primáře a vedoucího laboranta. Provozní doba laboratoře je nepřetrţitá. Článek B-5 Spektrum nabízených sluţeb (1) HTO poskytuje vyšetření: a) Krevní obraz 8 základních parametrů;

5 Strana 5 b) Krevní obraz + 5-populační diferenciál 24 parametrů; c) Krevní obraz + 5-populační diferenciál + vizuální nátěr 39 parametrů; d) Barvení krevních nátěrů, nátěrů sternálních a jiných punkcí; e) Zhotovení a hodnocení krevních nátěrů; f) Stanovení počtu retikulocytů; g) Základní koagulační vyšetření (PT, APTT, Fbg, DD, AT III, anti Xa); h) Základní imunohematologické vyšetření (KS, screening protilátek, vyšetření kompatibility TP, PAT, NAT); i) Konzultační sluţby v oboru klinické hematologie a krevní transfuze; (2) Vzhledem k organizaci a náplni činnosti oddělení jsou vyšetření prováděna v reţimu běţném (rutina) a přednostním (statim, vitální indikace). (3) Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole F: Abecední seznam laboratorních vyšetření. Část C MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Článek C-1 Základní informace Tento manuál byl vypracován s cílem zajistit správný odběr a přepravu primárního vzorku a správné vyplnění průvodní dokumentace s cílem zajistit provedení kvalitního vyšetření. Článek C-2 Poţadavkové listy (ţádanky) (1) Vyšetření biologického materiálu lze poţadovat písemnou formou. (2) Typy poţadavkových listů: a) Ţádanka na laboratorní vyšetření krve; b) Ţádanka vygenerovaná nemocničním informačním systémem (elektronická ţádanka); c) Ţádanky jiných zdravotnických zařízení splňující povinné identifikační znaky; d) Ţádanka o isoserologické vyšetření a o transfuzní přípravky. (3) Je nepřípustné pouţívat pro hospitalizované pacienty ţádanky s razítkem ambulance. (4) Laboratoř NESMÍ přijmout ţádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Poţadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné neţ pediatrické odbornosti můţe být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší neţ 10 let. (5) Laboratoř NESMÍ přijmout ţádanku pacienta muţe s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Článek C-2.1 Poţadavky na urgentní vyšetření (1) Materiál určený k urgentnímu vyšetření musí být na ţádance označen STATIM. Vzorek je následně zpracován přednostně vzhledem k rutinnímu provozu. Dostupnost výsledků je obvykle do 60-ti minut od převzetí materiálu.

6 Strana 6 (2) Doručení materiálu určeného pro vyšetření v reţimu VITÁLNÍ INDIKACE je nutno předem telefonicky oznámit laboratoři. Vzorek musí být předán do rukou laboranta a řádně označen VITÁLNÍ INDIKACE. Článek C-3 Ústní poţadavky na vyšetření (dodatečná nebo opakovaná vyšetření) (1) Základním způsobem poţadování vyšetření je pouze písemná ţádanka. Ústní nebo telefonicky poţadavek na dodatečné vyšetření vzorku zváţí laborantka, která poţadavek přijímá s ohledem na zbylé mnoţství biologického materiálu a stabilitu vzorku. Vţdy musí být na HTO nejpozději druhý den doručena dodatečná ţádanka k vyšetření. (2) Ústní nebo telefonický poţadavek o imunohematologické vyšetření je moţný jen ve výjimečných indikovaných případech (například poţadavek na výdej TP z vitální indikace, nebo tzv. dokříţení TP pokud je pro pacienta poţadován větší počet TP neţ bylo uvedeno na původní ţádance). V případě potřeby zdravotní laborantka, která telefonický poţadavek přijala, vyţádá od klinického pracoviště novou ţádanku. Článek C-4 Pouţívaný odběrový systém Při odběrech jsou pouţívány zkumavky sterilní, nerozbitné při pádu nebo centrifugaci, průhledné a opatřené štítkem pro identifikaci. Je nutno respektovat předepsaný druh odběrového i biologického materiálu (viz tabulka). Velkou výhodu poskytují materiály pro odběry v uzavřeném systému. U většiny odběrových materiálů jsou poţadavky na mnoţství uvedeny přímo na zkumavce (ryska). Výrazné nedodrţení objemu vzorku, např. chybnou technikou při odběru nebo závadou odběrového materiálu můţe být důvodem k odmítnutí vzorku. Ve Vsetínské nemocnici a.s. je pouţíván především bezpečnostní odběrový systém Vacutainer. Jedná se o uzavřený vakuový systém, který obsahuje jehlu s dvojím zakončením, drţák a zkumavku s přednastaveným vakuem. Všechna potřebná aditiva jsou ve zkumavkách přesně nadávkována, takţe je zachován jejich poměr k nabranému objemu krve, který odpovídá nastavenému vakuu. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné odebírat pouze takové mnoţství krve, které je pro danou zkumavku definované a vyznačené ryskou. Pro odběry pupečníkové krve (vyšetření KS a PAT u novorozenců) jsou pouţívány skleněné zkumavky s pryţovou zátkou, které na vyţádání dodává HTO. Biologický materiál Typ odběrové nádobky pouţití Nesráţlivá ţilní krev plastová s citrátem sodným 0,129 Koagulační vyšetření M Nesráţlivá ţilní krev plastová s K2EDTA Hematologická vyšetření Nesráţlivá ţilní krev plastová s K2EDTA Imunohematologická vyšetření Sráţlivá pupečníková krev skleněná, otevřený systém Novorozenec KS + PAT Nesráţlivá kapilární krev otevřená plastová s K2EDTA Hematologická vyšetření Poznámka: Imunohematologická vyšetření lze výjimečně rovněţ provést ze sráţlivé krve, musí však být dodrţeno minimální mnoţství vzorku.

7 Strana 7 Článek C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku (1) Před kaţdým odběrem krve je nezbytné věnovat pozornost pečlivé přípravě materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků. Zkumavka, do které bude proveden odběr, musí být označena identifikačními údaji pacienta před provedením odběru. Následuje kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem a to jak u nemocných schopných spolupráce, tak u těch, kteří spolupráce schopni nejsou (bezvědomí, děti, psychiatričtí pacienti) a kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál nebo příbuzní pacienta. Před odběrem se také u pacienta ověřuje dodrţení potřebných dietních omezení. (2) Hlavní chyby při odběrech krve: a) v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi, b) dlouhodobé staţení paţe (venostáza), c) hemolýza (pouţití vlhké odběrové soupravy, znečištění jehly nebo pokoţky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku, pouţití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává, prudké třepání krve ve zkumavce, uskladnění plné krve v lednici, prodlouţení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře), d) nevhodné zkumavky, e) nesprávné protisráţlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi, f) obsah odběrové nádoby s aditivem nebyl správně promíchán, g) zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny, h) zkumavky s materiálem byly potřísněny krví, i) krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu, teplu nebo mrazu, j) nedostatečné mnoţství vzorku. (3) Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: a) zkumavky pro hemokultury, b) zkumavky bez přísad, c) zkumavky pro hemokoagulaci. (4) Ostatní zkumavky s přísadami v následujícím pořadí: a) citrátové zkumavky, b) heparinové zkumavky, c) K2EDTA zkumavky, d) oxalátové a fluoridové zkumavky. Článek C-6 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku (1) V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné ţádanky a řádně označené vzorky biologického materiálů, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a ţádanky jsou identifikační znaky pacienta dle poţadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS). (2) Na poţadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: a) rodné číslo pacienta (číslo pojištěnce u cizích státních příslušníků), b) příjmení, jméno a tituly pacienta, c) datum narození a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (u novorozence je údaj vygenerován NIS),

8 Strana 8 d) identifikace objednatele (jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, oddělení), e) základní a další diagnózy pacienta, f) kód pojišťovny pacienta, g) datum odběru vzorku, h) čas odběru vzorku, i) datum a čas přijetí vzorku laboratoří (automaticky jsou evidovány po zapsání do laboratorního systému LIS INFOLAB), j) kontakt na objednatele - adresa, telefon (není-li uvedeno na razítku), k) urgentnost dodání výsledků ( statim, rutina), l) vyznačená poţadovaná vyšetření, m) u elektronických ţádanek není vyţadováno razítko s podpisem lékaře. (3) Zaměstnanec provádějící odběr pro imunohematologická vyšetření zapisuje na ţádanku: a) označení akutního vyšetření (STATIM, vitální indikace), event. u ţádanky o transfuzní přípravky uvést poţadavek na den či hodinu, b) jméno a příjmení pacienta, c) rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo náhradní rodné číslo (pro HTO není akceptovatelná identifikace pacienta pouze podle data narození), d) zdravotní pojišťovnu pacienta, e) klinickou (hlavní) diagnózu pacienta, f) jméno a příjmení lékaře poţadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku + vţdy podpis lékaře, g) razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) ţadatele, h) datum a čas odběru, i) jméno a příjmení všeobecné sestry, která prováděla odběr BM (čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku + vţdy podpis všeobecné sestry), j) poţadovaný druh vyšetření, k) další údaje o pacientovi (počet předchozích transfuzí; počet porodů, potratů, potransfuzní reakce; KS pokud je známa; prokázané protilátky, pozitivitu infekčních markerů ), l) na ţádance o transfuzní přípravky je nutno uvést druh TP, počet TU event. jiný poţadavek. (4) Zaměstnanec provádějící odběr biologického materiálu (BM) zapisuje na štítek zkumavky: a) jméno a příjmení pacienta, b) rodné číslo (číslo pojištěnce), event. náhradní rodné číslo, c) v případě pozitivity infekčních markerů je nutné vzorek viditelně označit. (5) Ţádanky o nakříţení TP se zasílají vţdy dvojmo (jedna kopie ţádanky s výsledkem se archivuje, druhá se zasílá na oddělení). Článek C-7 Mnoţství vzorku Poţadované mnoţství odebraného vzorku se vţdy řídí pouţitým odběrovým systémem. Zejména u koagulačních vyšetření je nutné dodrţet mnoţství vyznačené na zkumavkách zpravidla ryskou, jen takto dojde k dodrţení poţadovaných poměrů biologického materiálu a aditiv. V případech, ţe poţadované mnoţství nelze odebrat (např. špatný ţilní přístup

9 Strana 9 pacienta), je nutné tuto skutečnost zaznamenat na ţádanku. Poţadavek na toto nestandardní vyšetření vţdy zaznamená vyšetřující laborantka do Evidence odmítnutých vzorků. Článek C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita (1) Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrţeny podmínky preanalytické fáze které jsou určeny typem poţadovaných vyšetření. (2) V době mezi odebráním a odesláním se vzorky ukládají ve svislé poloze tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Nesmí být uloţeny na přímém slunečním světle a okolní teplota se musí pohybovat mezi C. Je také nutno zamezit jejich mechanickému znehodnocení způsobenému např. prudkými pohyby. Plná krev nesmí zmrznout. Odebraný biologický materiál je transportován v boxech ve stojanech nebo v k tomu určených PVC sáčcích, dokumentace je uloţena zvlášť. Při plánovaném času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu vzorků a příjem na HTO. Teplota v dopravním boxu musí být po celou dobu transportu udrţována v rozmezí C a celková doba transportu nesmí trvat déle neţ 2 hodiny. (3) Pro případné ověření identifikace vzorku jsou v hematologické a koagulační laboratoři vzorky po analýze skladovány po dobu 24 hodin při teplotě 2-8 C, v imunohematologické laboratoři po dobu 7 dnů při teplotě 2-6 C. Článek C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky (1) Na základě vyhlášky (306/2012 Sb.) jsou stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: a) Kaţdý vzorek krve je nutné povaţovat za potenciálně infekční. b) Ţádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. c) Vzorky od pacientů s jiţ diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají být viditelně označeny. d) Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloţeny do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. (2) Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. Článek C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků (1) Transport vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu (mimo Vsetínskou nemocnici a.s.): a) Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je zajišťován svozovou sluţbou nemocnice nebo soukromou svozovou sluţbou dle harmonogramu svozů.

10 Strana 10 b) Biologický materiál je během přepravy uloţen v boxech ve stojanech, ţádanky jsou uloţeny zvlášť v plastové sloţce. c) Svoz zajišťuje i dodání odběrových zkumavek a poţadavkových listů. (2) Transport vzorků z lůţkových oddělení a ambulancí Vsetínské nemocnice a.s.: a) Transport vzorků z lůţkových oddělení a odborných ambulancí v areálu nemocnice a budovy odborných ambulancí je zajišťován donáškovou sluţbou nemocnice. V pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří je nainstalována potrubní pošta. b) K transportu se pouţívají boxy, stojany, příp. patrony. c) Zkumavky se vzorky se přepravují ve svislé poloze zajištěné proti mechanickému poškození, ţádanky odděleně od vzorků. (3) Vzorky, které se odesílají do jiných laboratoří, jsou transportovány ústavní dopravní sluţbou na základě telefonické domluvy a písemného poţadavku poţadujícího lékaře nebo oddělení. Část D PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI Článek D-1 Příjem ţádanek a vzorků (1) Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). (2) Ke zpracování mohou být přijaty jen řádně označené vzorky, nepoškozené, správně odebrané a dodané se správně vyplněným poţadavkovým listem - výjimku tvoří nemocní, u kterých kompletní identifikace není k dispozici a novorozenci. Identifikace musí být poţadujícím oddělením následně doplněna. (3) Pracovník laboratoře při příjmu BM provádí: a) kontrolu a zápis teploty v transportním boxu, b) porovnání poţadovaného vyšetření na ţádance s aktuální nabídkou laboratorních vyšetření, c) kontrolu zevní nepoškozenosti a čistoty povrchu zkumavek s BM, d) kontrolu dostatečného mnoţství BM ve zkumavce, e) kontrolu vhodnosti odběrové zkumavky vzhledem k poţadovaným vyšetřením a podmínkám transportu, f) kontrolu zda je uveden datum a čas odběru vzorku, g) kontrolu identifikačních údajů na zkumavce (tj. jméno a příjmení pacienta, rodné číslo nebo číslo pojištěnce) a porovnání s údaji na ţádance, h) kontrolu základních identifikačních údajů na ţádance v papírové podobě (tj. jméno a příjmení pacienta, rodné číslo nebo číslo pojištěnce, oddělení, diagnózu, zdravotní pojišťovnu pacienta, jmenovku a podpis lékaře poţadujícího vyšetření, datum a čas odběru, jmenovku a podpis sestry, která vzorek odebírala). (4) Pracovník laboratoře, který vzorek přijal a provedl výše uvedenou kontrolu, umístí na originál ţádanky svoji jmenovku, datum a čas přijetí vzorku se uloţí automaticky při přijetí vzorku do LIS INFOLAB. (5) Poznámka: Pokud je zkumavka s BM označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, můţe ji laboratoř přijmout za předpokladu, ţe je

11 Strana 11 jednoznačně připojena k ţádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Článek D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: (1) ţádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li poţadavek (poţadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje; (2) ţádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie; (3) ţádanku muţe od subjektu s odborností gynekologie; (4) ţádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůţkového oddělení; (5) ţádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou neţ pediatrickou specializací; (6) ţádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů; (7) ţádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem; (8) nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný; (9) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (poškození vzorku během transportu, nesprávná zkumavka,...); (10) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem; (11) biologický materiál bez ţádanky; (12) ztracené, nedodané a pozdě dodané vzorky; (13) v případě silné hemolýzy, ikterity nebo chylozity vzorku lze materiál zpracovat např. z vitální indikace (pracovník laboratoře neprodleně informuje poţadujícího lékaře a ve výsledku je v Poznámce vţdy uveden stav materiálu a moţnost ovlivnění výsledků. Článek D-3 P Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na ţádance Je-li při zápisu do LIS zjištěna nesprávná nebo neúplná identifikace pacienta (chybné RČ, jméno, pojišťovna), je na tuto skutečnost upozorněn lékař nebo sestra, kteří poţadavek na vyšetření vystavili. Po dohodě s poţadujícím oddělením se provede oprava, čitelně se na ţádance vyznačí a je vyţádána nová ţádanka. Článek D-4 Postup při chybné identifikaci vzorku Při chybné identifikaci vzorku (nesouhlasí údaje uvedené na štítku se skutečností, identifikace zcela chybí) je vzorek vţdy odmítnut. Zároveň je vyţádán na poţadujícím oddělení nový odběr s novou ţádankou. Článek D-5 Vyšetřování externími laboratořemi

12 Strana 12 (1) HTO nemá ţádný smluvní vztah s jinou laboratoří. Ve speciálních případech zasílá vzorky HTO do specializovaných laboratoří fakultních nemocnic. (2) HTO slouţí jako sběrné místo pro vzorky, jejichţ vyšetření probíhá v externích laboratořích. (3) Ţádanky na vyšetření, která se provádí v externích laboratořích, jsou k dispozici na vyţádání na HTO nebo je také moţné tyto ţádanky vytisknout z webových stránek (laboratorních příruček) laboratoří zajišťujících poţadované vyšetření. Na HTO je veden záznam o přijetí a následném odeslání biologického materiálu do externí laboratoře. (4) Výsledky vyšetření provedených v externí laboratoři jsou jednak zaslány poţadujícím oddělením a lékařům, jednak jsou i uloţeny na HTO. Za převoz vzorků v těchto případech zodpovídá proškolený řidič, za zpracování vzorků a dodání výsledků zodpovídá externí laboratoř, která dané vyšetření provádí. (5) Krevní centrum FN Ostrava provádí tato specializovaná vyšetření: a) vyšetření erytrocytárních, leukocytárních a trombocytárních protilátek b) ověření diskrepantní krevní skupiny (sérologicky nebo geneticky) c) předtransfuzní vyšetření u pacientů s komplikovaným imunohematolog. nálezem za účelem přípravy maximálně kompatibilních erytrocytárních transfuzních přípravků. Kontakt: Krevní centrum FN Ostrava 17. listopadu Ostrava-Poruba (6) Vyšetření trombofilních markerů provádí koagulační laboratoř FN Olomouc: Kontakt: FN Olomouc I.P. Pavlova 6 Olomouc PSČ ČÁST E VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ Článek E-1 Hlášení neočekávaných výsledků Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jeţ se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Takovéto hodnoty se oznamují pouze ošetřujícímu lékaři nebo oprávněnému zdravotnickému personálu na pracovišti, na kterém je pacient léčen. Po nahlášení na oddělení provede pracovník laboratoře záznam do sešitu Telefonicky hlášené výsledky. vyšetření Děti do 10 let dospělí pod nad pod nad Hgb g/l WBC 2,0 25,0 1,0 30,0 10E9/l Plt E9/l

13 Strana 13 DIFF Výrazně patologické nálezy INR - 5,0-5,0 - APTT s Fbg 1,0 8,0 1,0 8,0 g/l DD - 50,0-50 mg/l FEU AT III % Screening pozitivní - protilátek Kříţový pozitivní - pokus KS Neshoda aktuálního vyšetření a dřívějšího záznamu v IS Neshoda aktuálního vyšetření a dřívějšího záznamu v IS - Článek E-2 Informace o formách vydávaných výsledků (1) Všechny laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě ve formě vytvořené laboratorním informačním systémem INFOLAB. Nemocniční oddělení, která jsou napojena na NIS, mají navíc výsledky k dispozici on-line v tomto systému. Ambulance soukromých lékařů, které jsou napojeny na NIS, získávají své výsledky elektronickou cestou. V urgentních situacích se výsledky sdělují telefonicky a je o tomto sdělení proveden v ţádance pacienta v LIS INFOLAB záznam. (2) Výsledkový list obsahuje: a) název a adresu laboratoře, která výsledek vydala, b) jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, RČ), c) označení nebo jméno poţadujícího (oddělení, stanice, ambulance, lékař), d) datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří, e) datum a čas odběru, f) urgentnost vyšetření, g) měřenou veličinu, h) výsledek vyšetření včetně jednotek a odpovídajícího referenčního intervalu s ohledem na věk, pohlaví a další atributy, i) datum a čas tisku nálezu, j) textovou interpretaci výsledku nebo poznámku, k) výsledkový list obsahuje razítko oddělení, jméno a podpis kontrolujícího pracovníka. (3) Výsledky v tištěné podobě jsou dodávány na oddělení a ambulance prostřednictvím donáškové nemocniční sluţby, prostřednictvím svozové nemocniční sluţby a soukromé svozové sluţby. Článek E-3 Vydávání výsledků přímo pacientům (1) Ve zdůvodněných případech (souhlas ošetřujícího lékaře apod.) předává laboratoř výsledek pacientovi, pokud o něj sám poţádá a identifikuje se. Identifikací se rozumí předloţení pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu). Výsledek se pacientovi předá v tištěné podobě s razítkem pracoviště a podpisem kompetentního pracovníka laboratoře. Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři.

14 Strana 14 (2) V případě, ţe pacient zplnomocní některou osobu k vyzvednutí svého výsledku, musí tato osoba předloţit ověřenou plnou moc a tato osoba se musí taktéţ identifikovat. (3) V případě, ţe pacientem je nezletilá osoba, je moţné výsledek vydat pouze jeho rodičům nebo zákonnému zástupci za stejných podmínek. (4) O kaţdém předání výsledku se vede záznam. Článek E-4 Změny výsledků a nálezů (1) Přes veškerá opatření systému řízení jakosti nelze zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů. Dochází k nim při zásahu vnějších rušivých faktorů. (2) Při zjištění chyby na lůţkovém oddělení nebo v ambulanci lékaře (nejčastěji záměna nebo znehodnocení odebraného biologického materiálu) ţádá HTO o co nejrychlejší sdělení této skutečnosti osobně, telefonicky nebo písemně. Výsledky vyšetření provedené z takového BM musí být laboratoří stornovány. (3) O záměně krevních vzorků musí být informováno vedení obou pracovišť! (4) Vţdy jsou poţadovány nové krevní vzorky pacientů a všechna vyšetření jsou provedena znovu z nových vzorků. (5) Při zjištění chyby v rámci laboratoře HTO ( neshodné vyšetření ) se postupuje následujícím způsobem: a) Je informován vedoucí pracovník, který zváţí význam neshodných vyšetření a informuje klinického ţadatele. b) V případě potřeby je další vyšetřování zastaveno a zprávy o výsledcích jsou zadrţeny. c) Jiţ uvolněné výsledky neshodných vyšetření jsou podle potřeby staţeny a vhodným způsobem označeny. d) Po nalezení a odstranění příčiny chyby se neshodná vyšetření opakují. (6) Kaţdý výskyt neshody je dokumentován a zaznamenán. (7) Oprava identifikační části: opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů. Tyto opravy se provádějí při zadávání poţadavků (po kontrole označení odběrové nádoby s BM a poţadavkového listu) nebo v rámci oprav databáze na základě sdělení pacienta nebo poţadujícího oddělení. (8) Oprava výsledkové části: opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) u těch výsledkových listů, které byly odeslány na poţadující oddělení. a) Oprava v den zpracování materiálu: v LIS INFOLAB v Ţádance se provede oprava nálezu. Poté se výsledek vyšetření znovu vytiskne. Nový výsledek je opatřen novým datem tisku a doplní se jménem osoby odpovědné za tuto změnu. Na novém výsledkovém listu je komentářem vyznačeno, u kterého vyšetření došlo ke změně. Současně s tiskem nového výsledkového listu se provede změna v NIS. b) Oprava nálezu v Archivu nálezů: v LIS INFOLAB v oddílu Archiv se vyhledá podle rodného čísla pacienta ţádanka, ve které se provede oprava výsledku. Poté se opravený výsledek měření vytiskne. Nový výsledek je opatřen novým datem tisku a doplní se jménem osoby, která změnu provedla. Na výsledkový list se vyznačí změna u výsledku vyšetření, který byl opraven. Změna v NIS: nahlásit vedoucímu

15 Strana 15 laborantovi, VŠ nelékaři, opravu provádí Oddělení Informačních systémů). Po provedení změny se v NIS doplní výsledkový list poznámkou Oprava. c) Na změnu ve výsledcích měření upozorní pracovník laboratoře lékaře poţadující oddělení. Vytištěný, opravený výsledkový list se zašle poţadujícímu oddělení. Neshoda je zaznamenána ve formuláři Záznam o neshodě. O neshodě je informováno vedení laboratoře, které schvaluje opravu výsledků. Článek E-5 Intervaly od dodání vzorků k vydání výsledku (1) Čas příjmu vzorku eviduje laboratoř prostřednictvím LIS. Časové údaje k výsledkům poţadovaných vyšetření jsou uvedeny v abecedním seznamu vyšetření. (2) Výsledky STATIM vyšetření jsou vydávány do 1 hodiny od přijetí vzorku v laboratoři. (3) Výsledky nestatimových vyšetření jsou dostupné většinou v den indikace, nejpozději do 24 hodin. (4) Vzorky určené pro imunohematologické vyšetření jsou zpracovány nejpozději do 4 hodin od dodání. Pokud je z oddělení poţadován výdej TP z vitální indikace, jsou TP vydány ihned, následné laboratorní vyšetření je provedeno v co nejkratším moţném čase a výsledek je ohlášen telefonicky lékaři, který TP poţadoval. Článek E-6 Řešení stíţností (1) Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamţitě pracovník, který stíţnost přijal. Není-li řešení v jeho kompetenci nebo jde o připomínku závaţnou, předá její řešení vedení laboratoře. (2) Písemné stíţnosti vyřizuje vţdy vedení laboratoře. (3) Vyřizování stíţností se řídí vnitřním předpisem nemocnice Sledování spokojenosti pacientů a metodika řešení podnětů, stíţností a zákonem o zdravotních sluţbách a Příručkou kvality HTO. Článek E-7 Konzultační činnost laboratoře (1) Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně laboranty a vysokoškolskými pracovníky, kteří jsou kompetentní poskytnout informace. Týká se především výběru vyšetření, podmínek odběru a transportu vzorků a interpretace výsledků. (2) Odborní pracovníci: a) atestovaný lékař, b) odborný pracovník v laboratorních metodách, c) vedoucí laborant. Článek E-8 Úhrada vyšetření samoplátci

16 Strana 16 (1) Je-li proveden odběr pacienta v ordinaci lékaře poţadujícího vyšetření pro samoplátce, zašle Vsetínská nemocnice a.s. fakturu za provedená vyšetření, který ji uhradí nemocnici. Příslušnou sumu pak uhradí pacient lékaři. (2) Ţádá-li pacient sám o vyšetření na HTO, je mu proveden odběr, poţadovaná vyšetření a vystaven příslušný účet, který můţe uhradit přímo na HTO nebo v pokladně nemocnice. (3) Totéţ se týká veterinárních vyšetření (4) Vystavení ceny za provedená vyšetření pro samoplátce se řídí vnitřním předpisem nemocnice Ceník sluţeb a zdravotních výkonů nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ceník je rovněţ uveden na webových stránkách nemocnice. Článek E-9 Vydávání potřeb laboratoří Ambulantním pracovištím vydává HTO zdarma odběrové zkumavky a ţádanky (formulář SEVT). Tyto jsou dodávány ambulancím v rámci svozu biologického materiálu nebo přímo vydány na HTO. ČÁST F ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ odbornost 818 Vykazovaný kód Název metody Stanovení heparinových jednotek anti Xa Krevní obraz Krevní obraz s pěti populačním diferenciálním počtem leukocytů Analýza krevního nátěru panopticky obarveného Fibrinogen (série) Fibrin degradační produkty kvantitativně Aktivovaný partiální tromboplastinový test (APTT) Protrombinový test Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu Zhotovení nátěru Analýza nátěru kostní dřeně, mízní uzliny nebo tkáně RES obarveného panopticky Antithrombin III, chromogenní metodou (série) Cytochemické vyšetření alkalické fosfatázy v neutrofilech Stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru odbornost 222 Vykazovaný kód Název metody Vyšetření krevní skupiny AB0 Rh(D) - statim Vyšetření krevní skupiny AB0 Rh(D) v sérii Vyšetření krevní skupiny AB0 Rh(D) u novorozence Vyšetření kompatibility transfúzního přípravku obsahujícího erytrocyty v sérii, sloupcová aglutinace/pevná fáze

17 Strana Vyšetření kompatibility transfúzního přípravku obsahujícího erytrocyty statim, sloupcová aglutinace/pevná fáze Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě AB0, Rh(D)) Přímá antiglobulinový test Screening antierytrocytárních protilátek statim, sloupcová aglutinace/pevná fáze Screening antierytrocytárních protilátek v sérii, sloupcová aglutinace/pevná fáze Doplnění screeningu antieytrocytárních protilátek - statim, sloupcová aglutinace Doplnění screeningu antieytrocytárních protilátek v sérii, sloupcová aglutinace Opis krevní skupiny Konzultace odborného transfuziologa-imunohematologa I. Imunohematologická vyšetření KREVNÍ SKUPINA (AB, RHD) Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM 1 hod. Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (K2EDTA), popřípadě plast bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 6,0 ml KREVNÍ SKUPINA - NOVOROZENEC Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM do 1 hod. Biologický materiál: pupečníková krev Odběrová nádobka: sklo bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 5 ml PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST (PAT, PŘÍMÝ COOMBSŮV TEST) Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM do 1 hodiny (erytrocyty) Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (K2EDTA), popřípadě plast bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 6,0 ml

18 Strana 18 Hodnocení: Aglutinace. Senzibilizace erytrocytů protilátkami. PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST (PAT; PŘÍMÝ COOMBSŮV TEST) - NOVOROZENEC Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM do 1 hod. Biologický materiál: pupečníková krev Odběrová nádobka: sklo bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 5 ml Hodnocení: Aglutinace. Senzibilizace erytrocytů protilátkami. NEPŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST (NAT; NEPŘÍMÝ COOMBSŮV TEST) Reţim vyšetření: rutina STATIM Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM do 1 hodiny Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (K2EDTA), popřípadě plast bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 6,0 ml Hodnocení: Aglutinace. Senzibilizace erytrocytů protilátkami. SCREENING NEPRAVIDELNÝCH TEPELNÝCH ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: 1 dne, STATIM 1 hod. Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (K2EDTA), popřípadě plast bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 6,0 ml Hodnocení: negativní, pozitivní TEST KOMPATIBILITY TP (KŘÍŢOVÁ ZKOUŠKA), VITÁLNÍ INDIKACE Místo provádění vyšetření: Imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: rutina 4 hod.; STATIM 1 hod.; vitální indikace výdej TP ihned po doručení vzorku a ţádanky do laboratoře

19 Strana 19 Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (K2EDTA), popřípadě plast bez protisráţlivé úpravy Mnoţství materiálu: 6,0 ml Poznámka: test kompatibility je moţno provést nejpozději do 72 hodin od odběru, úměrně se však zkracuje doba platnosti vyšetření dle imunohematologické anamnézy Hodnocení: kompatibilní, inkompatibilní, vitální indikace II. KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST (poměr) Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku bez heparinu je 4 hodiny od odběru, vzorek s heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny od odběru, proto je nutné tuto skutečnost zřetelně označit!!! Referenční meze: měsíc metoda dospělí 0-1 den 1-6 let 6-11 let dní 1 rok let let APTT-R 0,8-1,2 1,0-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 ANTI Xa (IU/ml) Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Hodnocení: metoda Profylaktická hladina Terapeutická hladina Anti Xa 0,2 0,4 0,5 1,0 ANTITROMBIN III (%)

20 Strana 20 dospělí DD 0,0-0, den 0,47-2,47 dní 0,58-2,74 1 rok 1-6 let 6-11 let 0,11-0,42 0,09-0,53 0,10-0,56 let 0,16-0,39 FIBRINOGEN (g/l) Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorkuje 4 hodiny od odběru při teplotě C Referenční meze: metoda dospělí Fbg 0-1 den 1-28 dní 1,8-4,2 1,5-3,4 1,5-3,4 1,5-3,4 Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Referenční meze: metoda měsíc dospělí 0-1 den dní 1 rok 1-6 let 6-11 let let let AT III D- DIMERY (mg/l FEU) Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku bez heparinu je 4 hodiny od odběru Referenční meze: metoda měsíc měsíc- 1 rok 1-6 let 6-11 let 1,7-4,05 1,55-4, let 1,55-4, let 0,05-0, let 1,60-4,2

21 Strana 21 PROTROMBINOVÝ TEST (PT-R) Místo provádění vyšetření: koagulační laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (citrát) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku je 4 hodiny od odběru při teplotě C Referenční meze: metoda měsíc let dospělí 0-1 den dní 1 rok 1-6 let 6-11 let let PT-R 0,8-1,2 1,1-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 0,8-1,2 III. HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ KREVNÍ OBRAZ (KO) Místo provádění vyšetření: hematologická laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (EDTA) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku je 5 hodin od odběru při teplotě C Referenční meze podle věku: Věk let Parametry KO - analyzátor Jednotky Ženy Muži Leukocyty - počet (WBC) 10 9 /l 4,0-10,0 4,0-10,0 Erytrocyty - počet (RBC) /l 3,80-5,20 4,00-5,80 Hemoglobin - koncentrace (HGB) g/l Hematokrit (HCT) l/l 0,350-0,470 0,400-0,500 Střední objem erytrocytů (MCV) fl 82,0-98,0 82,0-98,0 Střední mnoţství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) pg Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) g/l Šíře distribuce erytrocytů - směrodatná odchylka (RDW-SD) fl 37,0-54,0 37,0-54,0 Šíře distribuce erytrocytů - variační koeficient (RDW-CV) % 10,0-15,2 10,0-15,2 Trombocyty - počet (PLT) 10 9 /l Střední objem trombocytů (MPV) fl 7,8-11,0 7,8-11,0 Šíře distribuce trombocytů - směrodatná odchylka (PDW-SD) fl 9,0-17,0 9,0-17,0 Šíře distribuce trombocytů - variační koeficient (PDW-CV) % 12,0-18,0 12,0-18,0 Destičkový hematokrit (PCT) ml/l 1,2-3,5 1,2-3,5 Retikulocyty - relativní počet (RET) podíl 0,005-0,025 0,005-0,025

22 Strana 22 Retikulocyty - absolutní počet (RET#) 10 9 /l PARAMETR počet erytrocytů (RBC) /l hemoglobin Hgb hematokrit Hct střední objem erytrocytů MCV střední mnoţství hemoglobinu v erytrocytu MCH střední koncentrace Hgb v erytrocytech MCHC šíře distribuce erytrocytů CV RDV-CV g/l l/l fl referenční rozmezí 1-3 dny 1 týden 2 týdny 1 měsíc 2 měsíce 4,0-6, ,45-0, měsíců 3,9-6,3 3,6-6,2 3,0-5,0 2,7-4,9 3,1-4, ,4 2-0, ,39-0, ,31-0, ,28-0,42 0,29-0, pg g/l počet trombocytů PLT 10 9 /l % ,5-14, ,5-14, ,5-14, ,5-14, ,5-14, ,5-14, PARAMETR referenční meze 0,5-2 roky 2-6 let 6-12 let let F/M počet erytrocytů (RBC) /l 3,7-5,3 3,9-5,3 4,0-5,2 4,1-5,1/4,5-5,3 hemoglobin Hgb g/l / hematokrit Hct l/l 0,33-0,39 0,34-0,40 0,35-0,45 0,36-0,46/0,37-0,49 střední objem erytrocytů MCV fl /78-98 střední mnoţství hemoglobinu pg v erytrocytu MCH /25-35 střední koncentrace Hgb v g/l erytrocytech MCHC / šíře distribuce erytrocytů CV % 11,5-14,5 11,5-14,5 11,5-14,5 RDV-CV 11,5-14,5/11,5-14,5 počet trombocytů PLT 10 9 /l / KREVNÍ OBRAZ S DIFERENCIÁLEM (KO+DIFF) Místo provádění vyšetření: hematologická laboratoř Výsledek dodán do: rutina tentýţ den.; STATIM 2 hod.; Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (EDTA) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku je 5 hodin od odběru při teplotě C Referenční meze podle věku: Věk let

23 Strana 23 Parametry DIF - analyzátor Jednotky Ženy Muži Neutrofily Podíl 0,45-0,70 0,45-0,70 Lymfocyty Podíl 0,20-0,45 0,20-0,45 Monocyty Podíl 0,02-0,12 0,02-0,12 Eozinofily Podíl 0,00-0,05 0,00-0,05 Bazofily Podíl 0,00-0,02 0,00-0,02 Neutrofily 10 9 /l 2,00-7,00 2,00-7,00 Lymfocyty 10 9 /l 0,80-4,00 0,80-4,00 Monocyty 10 9 /l 0,08-1,20 0,08-1,20 Eozinofily 10 9 /l 0,00-0,50 0,00-0,50 Bazofily 10 9 /l 0,00-0,20 0,00-0,20 PARAMETR Leukocyty Neutrofily Lymfocyty Monocyty Eosinofily Basofily označení () WBC (10 9 /l) NEUT (10 9 /l) LYMP (10 9 /l) MONO (10 9 /l) EOS (10 9 /l) BASO (10 9 /l) Při narozen í referenční rozmezí 12 hodin 24 hodin 2-7 dní 8-14 dní dní 13, měsíců rok PARAMETR označení referenční meze () roky 2-4 roky 4-6 let 6-8 let 8-10 let let Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (109/l) Neutrofilní tyče BAND (109/l) Lymfocyty LYMP (109/l) Monocyty MONO (109/l) Eosinofily EOS (109/l) Basofily BASO (109/l) DIFERENCIÁL MIKROSKOPICKY Reţim vyšetření: rutina Místo provádění vyšetření: hematologická laboratoř Výsledek dodán do: tentýţ den Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (EDTA) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: stabilita primárního vzorku je 5 hodin od odběru při teplotě C

24 Strana 24 Referenční meze podle věku: Věk let Parametry DIF - mikroskop Jednotky Ţeny Muţi Neutrofilní segmenty Podíl 0,47-0,70 0,47-0,70 Neutrofilní tyče Podíl 0,00-0,04 0,00-0,04 Lymfocyty Podíl 0,20-0,45 0,20-0,45 Monocyty Podíl 0,02-0,10 0,02-0,10 Eozinofily Podíl 0,00-0,05 0,00-0,05 Bazofily Podíl 0,00-0,01 0,00-0,01 PARAMETR Neutrofilní segmenty Neutrofilní tyče Lymfocyty Monocyty Eosinofily Basofily označení () Podíl Podíl Podíl Podíl Podíl Podíl Při narození referenční rozmezí 12 hodin 24 hodin 2-7 dní 8-14 dní dní 0,51 70,1 0,58 0,78 0,51 0,71 0,35 0,55 0,30 0,50 0,25 0, měsíců 0,22 0,45 0 0,04 0 0,04 0-0, ,04 0-0,04 0 0,04 0-0,04 0,21 0,41 0,16 0,32 0,21 0,41 0,31 0,51 0,38-0, 58 0,02 0,10 0,01-0,09 0,02 0,10 0,03 0,15 0,03 0,15 0,46 0,66 0,01 0,13 0,46 0,71 0,01 0,13 0-0,04 0-0,04 0 0,04 0-0, ,07 0 0,07 0 0,07 0 0,02 0 0,02 0 0,02 0 0,02 0 0,02 0-0,02 0 0,02 PARAMETR Neutrofilní segmenty Neutrofilní tyče Lymfocyty Monocyty Eosinofily Basofily označení () Podíl Podíl Podíl Podíl Podíl Podíl referenční rozmezí rok 1-2 roky 2-4 roky 4-6 let 6-8 let 8-10 let let 0,44 0,21 0,42 0,21 0,43 0,23-0,52 0,32 0,61 0,41 0,63 0,43 0,64 0,67 0-0,04 0-0,04 0-0,04 0-0,04 0-0,04 0-0,04 0-0,04 0,51-0,71 0,49 0,71 0,40-0, 69 0,32 0,60 0,29 0,52 0,28 0,49 0,01-0,09 0-0,07 0-0,02 0,01-0,09 0,01-0,09 0,01-0,09 0,25 0, ,9 0-0,08 0 0,09 0-0,07 0-0,07 0-0,07 0-0,07 0-0,07 0-0,07 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 0-0,02 RETIKULOCYTY Místo provádění vyšetření: hematologická laboratoř Výsledek dodán do: rutina - tentýţ den, STATIM- do 2 hodin Odběrová nádobka: plast s protisráţlivou úpravou (EDTA) Mnoţství materiálu: 5,0 ml Poznámka: nutno vyšetřit co nejdříve po odběru

25 Strana 25 Referenční meze: 0,005 0,15 MIKROSKOPICKY DIFERENCIÁL KOSTNÍ DŘENĚ Místo provádění vyšetření: imunohematologická laboratoř Výsledek dodán do: rutina do 5 pracovních dnů, STATIM- následující den Biologický materiál: nátěr kostní dřeně ze sternální punkce Poznámka: nutno vyšetřit co nejdříve po odběru Hodnocení: slovní popis diferenciálu a srovnání s referenčními mezemi Referenční meze: Buněčná populace Referenční meze (%) pronormoblast 1 3 Makroblast 1 3 Erytroblast basofilní 1 5 Erytroblast polychromatofilní Erytroblast ortochromní 3-10 Myeloblast 0,5 2 Promyelocyt 1-4 Myelocyt neutrofilní Myelocyt eosinofilní 0,5-2 Myelocyt basofilní 0 0,5 Metamyelocyt neutrofilní Metamyelocyt eosinofilní 0,5-1 Metamyelocyt basofilní 0 0,2 Tyčka neutrofilní Tyčka eosinofilní 0,5-1 Tyčka basofilní 0 0,1 Segment neutrofilní 10,0-25 Segment eosinofilní 0,5 2 Segment basofilní 0,1 0,5 Monocyty 0,4 2 Lymfocyty 3 10 Plasmatická buňka 0,4 5 Megakaryocyt 0,03 0,4

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP /13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP /13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 15. 6. 2017 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manažer kvality Ing. Libor Czeffer 5. 6. 2017 Schválil: Primář HTO MUDr. Jana Pelková

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 8 7 1 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 9 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 9 4 N 0 0 5 Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Zpracovaly: D. Pospíšilová, J. Blatný a členové Pracovní skupiny dětské hematologie

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Laboratoře Transfuzního oddělení. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL

Fakultní nemocnice Olomouc Laboratoře Transfuzního oddělení. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Transfuzního oddělení. Olomouc 2009 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. Definice a zkratky... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratořích TRANSFuZNÍHO ODDĚLENÍ... 3 3.1.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO FNOL Vodičková M., Holusková I., Sláviková M., Galuszková D Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Střešovické transfuzní dny 27.11.2013

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard Skupina, o kterou se pečuje: Kompetence pro realizaci: Místo použití: Pacient nemocnice Všeobecná, dětská, praktická sestra,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 1 1 9 4 8 1 1 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 9 K 4 5 6 Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 30 Výtisk č. Verze č. 9 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Schválil: Prim. MUDr.

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ 1/29 Vydáno dne: 30.04.2013 Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar Adamová Platnost od: 01.05.2013 Jméno a příjmení Funkce Podpis Vytvořil Kontroloval MUDr. Dagmar Adamová Mgr. Simona Kudlíková Ing. Jana Kurková

Více

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (%) Neutrofilní tyče BAND (%) Lymfocyty LYMP (%)

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 3 2 1 7 7 6 7 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 5 2 4 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 5 K 0 0 1 Název IČO MeDiLa spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní transfuzní oddělení U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 K Interně 640, 156 00 Praha 5 http://www.vfn.cz http://intranet.vfn.cz Strana 1 z 18 Laboratorní příručka

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Laboratorní automatizace v transfuzní službě

Laboratorní automatizace v transfuzní službě Laboratorní automatizace v transfuzní službě MUDr. Renata Procházková, PhD. Transfuzní oddělení, KNL, a.s. Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci Úvod Rozvoj analyzátorů a laboratorních

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 108 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 30. 9. 2015 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 09 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od www.synlab.cz synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94 Karlín 186 00 Praha 8 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 - genetika Platnost dokumentu: 6. března 2017 Datum vypracování: 3. března

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 104 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 12. 9. 2017 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 10 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ Alkalická fosfatáza v leukocytech Možno vyšetřit ze vzorku na KO, zpracovat do dvou hodin po odběru. 0-100 let 15 100 body Basofilní tečkování erytrocytů Možno

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.11.11 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 1 8 1 IČZ smluvního ZZ 3 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 8 N 0 0 3 Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/9 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ za rok 2017. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 1 5 1 3 7 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 4 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 1 Název IČO Družstvo MEDEOR PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav imunologie. Datum vydání: 28.01.2015 Účinnost od: 02.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav imunologie. Datum vydání: 28.01.2015 Účinnost od: 02.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 5. Počet stran: 19 Datum vydání: 28.01.2015 Účinnost od: 02.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uţivatele sluţeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: MUDr. Zuzana Ambrůzová,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 9 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.11.11 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO Krevní obraz 3/28 Erytrocyty (RBC) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HTC) Střední objem erytrocytů (MCV) Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) Střední koncentrace hemoglobinu

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od:

ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od: HTO ON Mladá Boleslav a.s. Typ dokumentu: LP Ident. číslo: LP Strana 1/38 Platnost od: 13. 6. 2016 Určení: transfuzní laboratoř, hematologická laboratoř, externí klienti Rozdělovník: kancelář archivní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o. Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/32 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o. Vydáno dne: Vydal: MUDr. Lukáš Stejskal Primář HTO Platnost od: 01.05.2017

Více