Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet"

Transkript

1 Inhalt Obsah Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet pozdravit a rozloučit se mluvit o tom, jak se mám mluvit o tom, který sport dělám hláskovat reagovat, když nerozumím časování v přítomném čase: pravidelné sloveso spielen AUSSPRACHE UND RECHTSCHREIBUNG (Seite 126) výslovnost a pravopis: dlouhé samohlásky kombinace písmen ei, eu, chs písmena v, w, s, z WORTSCHATZ Wochentage Schulfächer Jahreszeiten Monate Essen und Trinken Zahlen (13 19; 20 90) používat časové údaje vyjádřit záliby (u jídla a pití) vyjádřit cenu časování v přítomném čase: pravidelné sloveso trinken nepravidelná slovesa essen, haben a sein (1. 3. os. j. č., 3. os. mn. č.) časové údaje: am + dny v týdnu, im + měsíce/roční období AUSSPRACHE UND RECHTSCHREIBUNG (Seite 131) výslovnost a pravopis: kombinace písmen sch, tsch krátké samohlásky a zdvojené souhlásky shrnutí: dlouhé a krátké samohlásky Lektion 3 A Kleidung Oblečení B Meine Familie Moje rodina Lektion 1 3 Grammatik und WORTSCHATZ Kleidung Farben Familie Zahlen (21 99; über 100) něco pojmenovat /identifikovat něco/někoho jednoduše popsat neurčité a určité členy v 1. pádě přivlastňovací zájmena mein, dein AUSSPRACHE UND RECHTSCHREIBUNG (Seite 135) výslovnost a pravopis: písmeno s nepřízvučné -er samohlásky e/i a o/u Deutsch in Tschechien Němčina kolem nás 4 vier

2 Modul 2 Lektion 4 A Hobbys Koníčky B Kontakte im Internet Kontakty na internetu Lektion 5 A Promis Celebrity B Mein Profil Můj profil Hobbys und Schule Koníčky a škola WORTSCHATZ Hobbys mluvit o svých koníčcích něco potvrdit /vyvrátit něco nevědět vyjádřit zájem časování dalších sloves v přítomném čase, např. sammeln, chatten, lesen osobní zájmena v 1. pádě otázka zjišťovací (odpověď ano /ne) slovosled: otázka zjišťovací a věta oznamovací spojka und příslovce gern AUSSPRACHE (Seite 147) dlouhá a krátká samohláska o WORTSCHATZ Angaben zur Person někoho přivítat představit sebe a ostatní něco /někoho pojmenovat zeptat se na osobní údaje napsat oslovení a závěrečný pozdrav v u kamarádovi /kamarádce časování sloves v přítomném čase: wohnen, kommen, heißen a sein (všechny osoby) otázka doplňovací a tázací zájmena /příslovce wer, wie, was, wo, woher slovosled: otázka doplňovací a věta oznamovací předložky ve spojení s názvy států in, aus tvoření slov -in AUSSPRACHE (Seite 153) dlouhá a krátká samohláska e Lektion 6 A Meine Schule Moje škola B Schulsachen Věci do školy WORTSCHATZ Schulräume Aktivitäten im Unterricht Schulsachen oslovit někoho, komu vykáme něco ohodnotit zeptat se na něco mít /nemít něco k dispozici časování sloves v přítomném čase: zeichnen, rechnen, antworten, finden množné číslo podstatných jmen tvoření slov: podst. jméno + podst. jméno zápor s kein sloveso s 1. pádem: sein slovesa se 4. pádem: suchen, haben, brauchen, finden skloňování: člen určitý, neurčitý, záporný a přivlastňovací zájmena (1. a 4. pád) AUSSPRACHE (Seite 159) dlouhé a krátké přehlásky ä, ö, ü Berühmte Tschechen im Ausland Slavní Češi v zahraničí fünf 5

3 Modul 3 Lektion 7 A Aktivitäten in der Schule Školní aktivity B Meine Pläne Moje plány Freizeit und Feiern Volný čas a oslavy WORTSCHATZ Freizeitaktivitäten in der Schule Uhrzeiten uvést časový údaj domluvit se na společné aktivitě něco navrhnout přijmout nebo odmítnout návrh váhat / vyjádřit neznalost vyjádřit přání /plán mluvit o svých schopnostech zeslabit význam reagovat na výpověď jiné osoby odpovědět na zápornou otázku časování způsobových sloves v přítomném čase: möchte(n), können slovosled: způsobová slovesa časování nepravidelných sloves v přítomném čase: wissen, sprechen, fahren zápor s nicht tázací příslovce wann, (um) wie viel (Uhr) časové předložky: am, um, von bis spojka aber kladná odpověď na zápornou otázku (použití doch) AUSSPRACHE (Seite 166) dlouhé a krátké samohlásky i a ü Lektion 8 A Freizeit Volný čas B Hausaufgaben Domácí úkoly Lektion 9 A Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Všechno nejlepší k narozeninám! B Aufräumen! Uklízíme! WORTSCHATZ Freizeitaktivitäten Datum vyjádřit radost / souhlas vyjádřit lítost něco odůvodnit vyjádřit, jak často něco dělám vyjádřit předčasnost / následnost sdělit plány ujistit se o něčem něco potvrdit rozloučit se předložky místa in, zu časové předložky vor, nach příslovce četnosti skloňování podstatných jmen (1. a 4. pád) řadové číslovky: datum AUSSPRACHE (Seite 172) ráz WORTSCHATZ Geschenke Aktivitäten im Haushalt pogratulovat kamarádovi / kamarádce vyjádřit, pro koho je něco určeno reagovat smířlivě reagovat souhlasně vyjádřit mínění / hodnotit (např. oblečení) vyjádřit, že něco nevím vyjádřit naději vyjádřit důležitost poděkovat slovosled: slovesa s odlučitelnou předponou osobní zájmena ve 4. pádě předložka für AUSSPRACHE (Seite 178) dvojhlásky ei/ai, eu/äu, au Tanzschulen Taneční školy 6 sechs

4 Modul 4 Lektion 10 A Frühstück Snídaně B Essen und Trinken Jídlo a pití Essen, Einkaufen und Gesundheit Jídlo, nákupy a zdraví WORTSCHATZ Lebensmittel Getränke Lokale vyjádřit, čemu dávám přednost říct, co mi chutná/nechutná objednat si něco k jídlu nebo pití vyjádřit, že něco je/není k dostání reagovat otázkou říct cenu souhlasit reagovat na prosbu vyjádřit množství časování způsobového slovesa v přítomném čase: mögen časování nepravidelných sloves v přítomném čase: nehmen, einladen nulový a záporný člen (kein) stupňování: 2. stupeň lieber předložka mit spojka oder es gibt + 4. pád AUSSPRACHE (Seite 185) přízvučná a nepřízvučná samohláska e Lektion 11 A Einkaufen Na nákupech B Im Geschäft V obchodě Lektion 12 A Gesundheit Zdraví B Ratschläge Poradna WORTSCHATZ Einkaufen Geschäfte Produkte vyjádřit míru někoho popsat vyjádřit, že se mi něco (ne)líbí zeptat se na cenu nabídnout pomoc někoho zdvořile oslovit a na oslovení reagovat časování způsobového slovesa v přítomném čase: müssen časování nepravidelného slovesa v přítomném čase: helfen osobní zájmena ve 3. pádě slovesa se 3. pádem: gefallen, stehen, helfen tázací zájmeno/příslovce welch-, wie viel přivlastňovací zájmena sein, ihr AUSSPRACHE (Seite 191) souhláska r WORTSCHATZ Körperteile Gesundheit Krankheit mluvit o tom, jak se kdo má nebo cítí zeptat se, co někomu je vyjádřit starost/účast sdělit, že někdo chybí vyjádřit prosbu nebo radu něco ohodnotit časování nepravidelných sloves v přítomném čase: laufen, geben, anfangen rozkazovací způsob při tykání: jedn. č. (du) a množ. č. (ihr) slovosled: věta rozkazovací AUSSPRACHE (Seite 197) nosovky nk a ng 98 Essen und Trinken in den deutschsprachigen Nachbarländern Jídlo a pití v německy mluvících sousedních zemích sieben 7

5 Modul 5 Lektion 13 A Mein Zimmer Můj pokoj B Im Internat Na intru Lektion 14 A Bist du im Stress? Máš stres? B Probleme mit den Eltern Problémy s rodiči Lektion 15 A Berlin Berlín B Orientierung in der Stadt Orientace ve městě Zu Hause und auf Reisen Doma a na cestách WORTSCHATZ Möbel und Gegenstände im Haus Wohnräume popsat svůj pokoj vyjádřit, komu co patří vyjádřit míru ukázat na konkrétní místo něco odůvodnit 2. pád vlastních jmen spojka deshalb slovosled: věty se spojkou deshalb částice pro vyjádření míry: sehr, ziemlich, zu příslovce místa: hier, da/dort tvoření slov: sloveso + podst. jméno přivlastňovací zájmeno unser AUSSPRACHE (Seite 204) ztráta znělosti na konci slova a slabiky: b, d, g -> p, t, k WORTSCHATZ Tageszeiten Tagesablauf pojmenovat denní dobu vyjádřit možnost vyjádřit časovou posloupnost vyjádřit, co smím / nesmím někoho o něco požádat časování způsobového slovesa v přítomném čase: dürfen časování nepravidelných sloves v přítomném čase: fernsehen, vergessen, waschen předložky místa se 3. pádem: von, zu časová posloupnost: zuerst, dann AUSSPRACHE (Seite 210) hláska ch WORTSCHATZ Sehenswürdigkeiten und Gebäude in einer Stadt Verkehrsmittel Wegbeschreibung při popisu cesty vyjádřit směr vyjádřit vzdálenost zeptat se na cestu popsat cestu neosobní zájmeno man předložky místa se 3./4. pádem: an, auf, in, über předložka mit (na otázku čím?) předložky aus, nach, in ve spojení s názvy měst AUSSPRACHE (Seite 216) samohlásky e a ö Feste und Bräuche in Deutschland und in Tschechien Svátky a tradice v Německu a České republice Arbeitsbuch Pracovní sešit Grammatikübersicht Přehled gramatiky Quellenverzeichnis Zdroje obrazového materiálu 8 acht

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR 1. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 20/2013 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2013/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více