Český jazyk a literatura - 1. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura - 1. ročník"

Transkript

1 Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové vyučování, poznávání písmen abecedy ve vztahu k odpovídajícím hláskám Věta, slovo, slabika, hláska Písmeno malé, velké, tištěné, psané umí základní interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Hlasité a tiché čtení Článek, nadpis, řádek, odstavec Komunikativní dovednosti Prv, Čsp, Vv, Tv pečlivě vyslovuje Běžná komunikace PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) tvoří krátký mluvený projev vypráví příběh podle obrázkové osnovy zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic Pozdrav, omluva, poděkování, prosba, Blahopřání, slovní hodnocení běžných situací ze života Vyprávění Vyprávění vlastních zážitků a zkušeností Vyprávění pohádkových příběhů, sdělování krátkých zpráv Krátké mluvené projevy Obrázková osnova Psaní Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kreslení, cviky velkých tvarů Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon Vv, Prv, M PT - OSV (tvořivost, soustředění) správně spojuje písmena i slabiky Hygiena zraku PT - OSV (psychohygiena) kontroluje vlastní písemný projev dbá na úpravu svého písemného projevu dokáže psát podle jednoduchého diktátu Zacházení s grafickým materiálem Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic /čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky/ Orientace v liniatuře, indivinduální použití pomocné literatury Kvalitativní znaky písma Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty

2 čte a přednáší zpaměti krátké básně a říkadla reprodukuje přečtený text odliší pohádku, báseň, říkadlo od ostatních textů přiměřeně zvládá správnou intonaci při čtení dodržuje interpunkční znaménka Vytváření základů rukopisu: čitelnost, Úhlednost a celková úprava písemného projevu Čtení Přípravné období Zraková analýza a syntéza Sluchová analýza a syntéza Pravolevá orientace Výslovnost Poznávací období Poznávání malých a velkých, psacích a tiskacích písmen abecedy Analýza a syntéza slabik, slov Čtení slov a vět s pochopením čteného Zdokonalovací období Rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky z hlediska potřeb čtení Plynulost čtení, intonace, přednes, tiché čtení Dramatizace, interpunkce v textu, rozvíjení smělého hlasu, artikulace, srozumitelné mluvení Pojmy Přiměřenou formou seznámení dětí s pojmy pohádka, básnička, hádanka, rozpočítadlo, divadlo, loutky, kniha, spisovatel Čtení a literární výchova Učíme se číst Výcvik čtení - přípravná cvičení sluchová a zraková Správné čtení slabik a uvědomělé Čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a časopisů Pracujeme s literárním textem Poslech literárních textů pro děti a mládež Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví Básně pro děti a o dětech Přednes říkadel, krátkých básní Vyprávění, pohádka Povídáme si nad literárním textem, nad knihou Prv PT - MKV (utváření schopností komunikovat a pracovat ve skupině) Vv, Čsp PT - MKV (schopnost komunikace a

3 práce ve skupině) Co rádi posloucháme, co rádi čteme PT - OSV (soustředění, sebekontrola, organizace vlastního času) Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami Povídky ze života dětí Český jazyk a literatura - 2. ročník Hodnotíme vlastnosti postav Vyjadřujeme své pocity z četby Seznámení se základy literatury Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti Školní výstupy Učivo Vztahy pozná začátek a konec věty, věty následující umí seřadit věty v textu podle posloupnosti rozlišuje druhy vět rozpozná další interpunkční znaménka rozděluje slova na konci řádku uvědomuje si rozdíl mezi hláskou a písmenem odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, správně je vyslovuje a zapisuje (zejména ú,ů) odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně aplikuje v psané formě znělé a neznělé souhlásky je seznámen se slovními druhy v základním tvaru umí ve větě vyhledat podstatné jméno a sloveso odříká abecedu zpaměti Větné celky, pořádek vět v textu Poznávání vět Druhy vět Slovní význam Slovo, slabika, hláska, písmeno Zvuková stavba slova Dělení slov na slabiky Hláska a písmeno Slabikotvorné r, l Rozlišování samohlásek,dvojhlásek, souhlásek Samohlásky - rozlišování kvantity Souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné Písmeno ě- výslovnost, psaní Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Úvod do tvarosloví- slova a jejich druhy Slovní druhy - seznámení Podstatná jména a slovesa rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Jména obecná a vlastní - úvod do pravopisu Abeceda Souvětí Větné celky - věta jednoduchá a souvětí Slohový výcvik PT - MKV (schopnost komunikace a práce ve skupině) PT - OSV (základní dovednosti dobré komunikace) Prv

4 umí rozlišit spisovné a nespisovné výrazy dokáže vyjádřit svůj názor a pocit odvypráví děj daný obrázkovou osnovou porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti vytvoří verbální i písemnou formou pozdrav, poděkování, omluvu, oslovení a krátký vzkaz čte plynule s porozuměním nahlas i potichu správně dýchá při čtení a volí správnou intonaci vytváří si přiměřenou slovní zásobu převypráví obsah textu Stylizace a kompozice Stylizace - výběr vhodných výrazů Kompozice - jednoduché rozvržení jaz.projevu Výcvik v souvislých jazykových projevech Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce Vypravování Popis jednotlivých předmětů, osob, zvířat Formy společenského styku Čtení a literární výchova Čtení Správné a uvědomělé čtení textu Plynulé čtení Uplatnění přirozené intonace Uvědomělé tiché čtení Rozvoj slovní zásoby Literární výchova Poslech Čtení ukázek Vyprávění obsahu Přednes básní Dramatizace Společná četba zdokonaluje svůj písemný projev Psaní M napíše jednoduché sdělění - adresa, dopis, blahopřání Opakování a docvičování malých a velkých písmen, abecedy a číslic Nácvik psaní velkých tiskacích písmen Dodržování jednotlivých tvarů písmen Aplikační cvičení Úprava písemností-nadpis,odstavec, opis textu Prv, Vv PT - MKV (principy slušného chování) Vv, Čsp, Tv PT - MV (rozvoj komunikace a spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena) Český jazyk a literatura - 3. ročník

5 Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a slabiky Nauka o slově a pravopis odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Význam slov - slova nadřazená, souřadná, podřazená porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu, souřadná, nadřazená, podřazená umí správně napsat i/y po tvrdých a měkkých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě (mimo morfologický šev) aplikuje pravidla psaní velkých písmen na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob zvířat a místních pojmenování vyhledá v textu slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech umí seřadit slova podle abecedy porovnává a třídí slova a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru správně dýchá v krátkých mluvených projevech a volí vhodné tempo řeči Slova příbuzná, podobná, protikladná, spisovná, nespisovná Slabika, hláska, písmeno Slovní přízvuk Vyjmenovaná slova Nácvik správného psaní i/y po obojetných souhláskách Slova příbuzná Abeceda Řazení slov Vyhledávání abecedně řazených slov Tvarosloví Podst.jména - rod, číslo, pád Vlastní jména - správné psaní Slovesa - osoba, číslo, čas Časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém Slovní druhy (kromě zájmen a příslovcí) Ohebné a neohebné slovní druhy Skladba Věta jednoduchá a její skladba Stavba souvětí Slohový výcvik Stylizace: slovosled, sloh. hodnocení slov, výběr vhodných slov Kompozice: základní členění jazykového projevu, vytváření nadpisu Prv Vv Prv Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost)

6 volí vhodné vyjadřovací prostředky v běžných školních a mimoškolních situacích tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduhý příběh plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce, sestavování osnovy Vypravování podle obrázků a na základě vlastních zážitků Popis jednoduchých předmětů, přehledných obrázků a jednoduché vlastní činnosti Čtení pečlivě vyslovuje Správné a uvědomělé čtení textů M opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozvoj slovní zásoby Reprodukce textu Jednoduchá osnova textu Literární výchova vyjádří postoj k přečtenému textu Poslech a čtení různých textů Vv, Hv rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších odlišuje skutečný příběh od světa fantazie pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Přednes Rozlišení hlavní a vedlejší postavy Zhodnocení vlastností Rytmus, rým, verše, próza Naučné texty Dětské časopisy Poezie, pohádky, povídky ze života dětí Pohádky a povídky o zvířatech, pověsti, scénky a hry Společná četba knih Psaní Český jazyk a literatura - 4. ročník Tvar.skup.písmen - postupná automatizace, odstraňování individuálních nedostatků Vytváření osobitého rukopisu Římské číslice, jejich využití v praxi Aplikační cvičení - vyplňování poštovních formulářů Úprava písemného projevu PT - MV (komunikace, spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena, sebekontrola, sebeovládání) M

7 Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává významy slov Nauka o slově Hv rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku seznamuje se s výjimkami psaní slov podle Pravidel českého pravopisu aplikuje pravidla psaní i/y po obojetných souhláskách, ve vyjmenovaných a příbuzných slovech dovede určit příbuzné slovo určuje slovní druhy zvládá časování sloves a skloňování podstatných jmen umí přiřadit podstatná jména ke vzorům a dle nich odůvodní pravopis vyhledá základní skladební dvojici ve větě chápe princip shody přísudku s podmětem hodnotí postavu literárního díla hodnotí postavy literárního díla a jejich vzájemné vztahy tvoří vlastní literární text na zadané téma vyjadřuje své dojmy z četby a písemně je zaznamenává Synonyma, opozita Spisovné a nespisovné výrazy Slova citově zabarvená Stavba slova kořen, předpona, přípona Vyjmenovaná slova Aktivace všech obojetných hlásek Nácvik a procvičování Výjimky z Pravidel českého pravopisu Tvarosloví Slovní druhy určování, ohebné a neohebné Slovesa časování, kategorie, infinitiv Podstatná jména pád, číslo, rod Vzory podstatných jmen Rod střední Rod ženský Rod mužský (zařazování, skloňování, pravopis podle vzorců) Skladba Stavba věty a souvětí, spojovací výrazy Podmět a přísudek Určování vyjádřeného podmětu a přísudku Čtení a literární výchova Zdokonalení čtení a práce s textem Správné a plynulé čtení Umělecké a populárně naučné texty Uvědomělé a dostatečně rychlé čtení (tiché) Recitace Reprodukce obsahu textu Odlišení verše od prózy Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu Besedy o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech Vl, Př, Vv Vv, Čsp PT - MV (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě)

8 pozná práci nejznámějších ilustrátorů dětských knih dramatizuje nejznámější staré české pověsti Poslech seriálu, pohádky, příběhu z CD Důvody, proč čteme? K čemu je kniha potřebná Ilustrace knih Hrdinové dětských knih a seriálů Oblíbená kniha či představení Poznávání základů literatury Poezie Lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní Kam za poezií, zdroje, možnosti Próza Pověst Povídka Hlavní a vedlejší postavy Divadlo Jednání, konflikt a jeho řešení Film Významní autoři a ilustrátoři našeho regionu Slohový výcvik odlišuje spisovný a nespisovný projev Stylizace vhodně využívá spisovné jazykové prostředky v písemném projevu v mluveném projevu vhodně užívá přiměřených prostředků řeči posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Pořádek slov ve větě Užití správných spojovacích výrazů ve větách Výstižné výrazy Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Formy společenského styku PT - MV (komunikace a spolupráce v týmu) Vv, Čsp, Hv Vl, Vv, Př PT - MV (základní poznatky o fungování současných médií) PT - MKV (etnické a kulturní skupiny) PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) umí srozumitelně telefonovat Rozhovor, telefonický hovor PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) sestaví osnovu vyprávění rozlišuje vypravování a popis Dopis s jednoduchým obsahem Blahopřání, dopis Kompozice Samostatné vytváření nadpisu Sestavování jednoduché osnovy Odstavce, členění textu na menší celky Výcvik v souvislých jazykových projevech Reprodukce Vypravování (úvod, závěr, podstatné dějové složky) Popis (rostlin, zvířat, místnosti, Př, Vl, Vv, Hv

9 umí přepsat jednoduchý text hůlkovým písmem dbá na úhlednost, čitelnost a úpravu písemného projevu ovládá základní formy společenského styku umí vyhledat základní údaje ze slovníků, encyklopedií a informačních médií krajiny, obrazů) Popis pracovního postupu Popis osoby Psaní Podle normy V přirozené velikosti a liniatuře s doporučeným sklonem a rozestupem písma Čitelnost, úhlednost, hbitost Opakování tvarů písmen Malé a velké tvary psacího písma Malé a velké tvary tiskacího písma Hůlkové písmo Písemné formy společenského styku Psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenční lístek Dopis s jednoduchým obsahem Formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost Český jazyk a literatura - 5. ročník Stručné zápisy z učebního textu Účelnost, stručnost, přehlednost, grafika Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů ze slovníků a encyklopedií PT - OSV (psychohygiena) Vv, M PT - OSV (formování studijních dovedností, rozvoj schopnosti organizace vlastního času, utváření dovednosti pro řešení problémů) Př, Vl, Hv, Vv Školní výstupy Učivo Vztahy vytváří a doplňuje svoji slovní zásobu Slovní zásoba a tvorba slov chápe princip tvorby slov v mateřském jazyce rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku tvoří a obměňuje předpony plnovýznamových slov rozliší slova stejného, opačného nebo podobného významu porovnává významy slov - zejména u slov mnohoznačných rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Stavba slova a pravopis Stavba slova - předpona, kořen, přípona Předpony na, od, pod, před, bez, roz Antonyma, synonyma, homonyma Význam slov - jednoznačná, mnohoznačná Spisovnost a nespisovnost slov PT - OSV (rozvoj komunikačních dovedností, formování studijních dovedností, zvládání učebních problémů)

10 určuje slovní druhy využívá gramaticky správné tvary ve svém mluveném i písemném projevu Zvuková stránka jazyka Tvarosloví odlišuje větu jednoduchou od souvětí Skladba umí vytvořit větu jednoduchou a souvětí a zaměnit větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, které dokáže vhodně obměňovat vyhledá a označí základní skladební dvojici najde a odliší podmět a přísudek v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty zvládá základní příklady syntaktického pravopisu píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách určí příbuznost slov na základě znalosti jejich významu (kořen slova) správně rozpoznává a určuje vzory a koncovky ohebných slovních druhů chápe princip shody přísudku s podmětem Podstatná jména a jejich kategorie Přídavná jména a jejich kategorie Zájmena - základní členění Číslovky - základní členění Slovesa a jejich kategorie Neohebné slovní druhy Věta jednoduchá a souvětí Spojovací výrazy Větné vzorce Základní skladební dvojice Vyhledávání podmětu a přísudku Podmět a jeho varianty Pravopis Vyjmenovaná slova Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Shoda přísudku s podmětem Literární výchova Vv, Hv, Tv orientuje se v literárním celku Poslech literárních textů PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy odliší verš od prózy chápe děj divadelního představení vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je čte s porozuměním, správně a plynule volně reprodukuje text Základní literární pojmy Hádanka, rozpočitadlo, říkanka, báseň Pohádka, bajka, povídka Spisovatel, básník, čtenář Verš, rým, přirovnání Lyrika, epika, jednoduché pojmenování Herec, režisér, divadelní představení Společná četba Individuální četba Reprodukce textu

11 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení zapamatuje si podstatná fakta sdělení vytvoří vlastní literární text na dané téma seznamuje se s různými typy textů a na různé umělecké úrovni píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu zaznamenává podstatné informace vytvoří krátký mluvený i písemný projev s dodržením časové posloupnosti sestaví osnovu vyprávění dokáže popsat věci kolem sebe s dodržením prvků popisu vede správně dialog, telefonický rozhovor a zanechá smysluplný vzkaz na záznamníku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě ovládá základní komunikační žánry Zpracování a pochopení textu Vypravování, popis, komiks, povídka Vv Vhodné literární texty Komunikační a slohová výchova Písemné formy společenského styku Dopis - osobní a formální Blahopřání, pohlednice Pozvání, oznámení Inzerát Obsahová správnost Písemné formy úředního styku Jednoduché tiskopisy Jednoduchá přihláška, objednávka Vyhledávání informací Výpisky, důležité části textu, klíčová slova Odstavce, orientace v textu Vypravování Osnova a její části Popis osoby, věci, postupu, děje Telefonický rozhovor, vzkaz, dialog Stylizace, pořádek slov ve větě Výstižné výrazy Reklama a její podoby Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, Dialog na základě obrazové opory Zdvořilé jednání Dialog v kontaktu s partnerem PT - MV (rozlišování "bulvárních" prvků od informativních a společensky významných) Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost, studijní dovednosti) PT - MV (kritický přístup k reklamě) PT - MKV (uplatňování principů slušného chování)

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více