Český jazyk a literatura - 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura - 1. ročník"

Transkript

1 Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové vyučování, poznávání písmen abecedy ve vztahu k odpovídajícím hláskám Věta, slovo, slabika, hláska Písmeno malé, velké, tištěné, psané umí základní interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Hlasité a tiché čtení Článek, nadpis, řádek, odstavec Komunikativní dovednosti Prv, Čsp, Vv, Tv pečlivě vyslovuje Běžná komunikace PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) tvoří krátký mluvený projev vypráví příběh podle obrázkové osnovy zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic Pozdrav, omluva, poděkování, prosba, Blahopřání, slovní hodnocení běžných situací ze života Vyprávění Vyprávění vlastních zážitků a zkušeností Vyprávění pohádkových příběhů, sdělování krátkých zpráv Krátké mluvené projevy Obrázková osnova Psaní Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kreslení, cviky velkých tvarů Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon Vv, Prv, M PT - OSV (tvořivost, soustředění) správně spojuje písmena i slabiky Hygiena zraku PT - OSV (psychohygiena) kontroluje vlastní písemný projev dbá na úpravu svého písemného projevu dokáže psát podle jednoduchého diktátu Zacházení s grafickým materiálem Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic /čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky/ Orientace v liniatuře, indivinduální použití pomocné literatury Kvalitativní znaky písma Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty

2 čte a přednáší zpaměti krátké básně a říkadla reprodukuje přečtený text odliší pohádku, báseň, říkadlo od ostatních textů přiměřeně zvládá správnou intonaci při čtení dodržuje interpunkční znaménka Vytváření základů rukopisu: čitelnost, Úhlednost a celková úprava písemného projevu Čtení Přípravné období Zraková analýza a syntéza Sluchová analýza a syntéza Pravolevá orientace Výslovnost Poznávací období Poznávání malých a velkých, psacích a tiskacích písmen abecedy Analýza a syntéza slabik, slov Čtení slov a vět s pochopením čteného Zdokonalovací období Rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky z hlediska potřeb čtení Plynulost čtení, intonace, přednes, tiché čtení Dramatizace, interpunkce v textu, rozvíjení smělého hlasu, artikulace, srozumitelné mluvení Pojmy Přiměřenou formou seznámení dětí s pojmy pohádka, básnička, hádanka, rozpočítadlo, divadlo, loutky, kniha, spisovatel Čtení a literární výchova Učíme se číst Výcvik čtení - přípravná cvičení sluchová a zraková Správné čtení slabik a uvědomělé Čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a časopisů Pracujeme s literárním textem Poslech literárních textů pro děti a mládež Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví Básně pro děti a o dětech Přednes říkadel, krátkých básní Vyprávění, pohádka Povídáme si nad literárním textem, nad knihou Prv PT - MKV (utváření schopností komunikovat a pracovat ve skupině) Vv, Čsp PT - MKV (schopnost komunikace a

3 práce ve skupině) Co rádi posloucháme, co rádi čteme PT - OSV (soustředění, sebekontrola, organizace vlastního času) Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami Povídky ze života dětí Český jazyk a literatura - 2. ročník Hodnotíme vlastnosti postav Vyjadřujeme své pocity z četby Seznámení se základy literatury Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti Školní výstupy Učivo Vztahy pozná začátek a konec věty, věty následující umí seřadit věty v textu podle posloupnosti rozlišuje druhy vět rozpozná další interpunkční znaménka rozděluje slova na konci řádku uvědomuje si rozdíl mezi hláskou a písmenem odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, správně je vyslovuje a zapisuje (zejména ú,ů) odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně aplikuje v psané formě znělé a neznělé souhlásky je seznámen se slovními druhy v základním tvaru umí ve větě vyhledat podstatné jméno a sloveso odříká abecedu zpaměti Větné celky, pořádek vět v textu Poznávání vět Druhy vět Slovní význam Slovo, slabika, hláska, písmeno Zvuková stavba slova Dělení slov na slabiky Hláska a písmeno Slabikotvorné r, l Rozlišování samohlásek,dvojhlásek, souhlásek Samohlásky - rozlišování kvantity Souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné Písmeno ě- výslovnost, psaní Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Úvod do tvarosloví- slova a jejich druhy Slovní druhy - seznámení Podstatná jména a slovesa rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Jména obecná a vlastní - úvod do pravopisu Abeceda Souvětí Větné celky - věta jednoduchá a souvětí Slohový výcvik PT - MKV (schopnost komunikace a práce ve skupině) PT - OSV (základní dovednosti dobré komunikace) Prv

4 umí rozlišit spisovné a nespisovné výrazy dokáže vyjádřit svůj názor a pocit odvypráví děj daný obrázkovou osnovou porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti vytvoří verbální i písemnou formou pozdrav, poděkování, omluvu, oslovení a krátký vzkaz čte plynule s porozuměním nahlas i potichu správně dýchá při čtení a volí správnou intonaci vytváří si přiměřenou slovní zásobu převypráví obsah textu Stylizace a kompozice Stylizace - výběr vhodných výrazů Kompozice - jednoduché rozvržení jaz.projevu Výcvik v souvislých jazykových projevech Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce Vypravování Popis jednotlivých předmětů, osob, zvířat Formy společenského styku Čtení a literární výchova Čtení Správné a uvědomělé čtení textu Plynulé čtení Uplatnění přirozené intonace Uvědomělé tiché čtení Rozvoj slovní zásoby Literární výchova Poslech Čtení ukázek Vyprávění obsahu Přednes básní Dramatizace Společná četba zdokonaluje svůj písemný projev Psaní M napíše jednoduché sdělění - adresa, dopis, blahopřání Opakování a docvičování malých a velkých písmen, abecedy a číslic Nácvik psaní velkých tiskacích písmen Dodržování jednotlivých tvarů písmen Aplikační cvičení Úprava písemností-nadpis,odstavec, opis textu Prv, Vv PT - MKV (principy slušného chování) Vv, Čsp, Tv PT - MV (rozvoj komunikace a spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena) Český jazyk a literatura - 3. ročník

5 Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a slabiky Nauka o slově a pravopis odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Význam slov - slova nadřazená, souřadná, podřazená porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu, souřadná, nadřazená, podřazená umí správně napsat i/y po tvrdých a měkkých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě (mimo morfologický šev) aplikuje pravidla psaní velkých písmen na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob zvířat a místních pojmenování vyhledá v textu slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech umí seřadit slova podle abecedy porovnává a třídí slova a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru správně dýchá v krátkých mluvených projevech a volí vhodné tempo řeči Slova příbuzná, podobná, protikladná, spisovná, nespisovná Slabika, hláska, písmeno Slovní přízvuk Vyjmenovaná slova Nácvik správného psaní i/y po obojetných souhláskách Slova příbuzná Abeceda Řazení slov Vyhledávání abecedně řazených slov Tvarosloví Podst.jména - rod, číslo, pád Vlastní jména - správné psaní Slovesa - osoba, číslo, čas Časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém Slovní druhy (kromě zájmen a příslovcí) Ohebné a neohebné slovní druhy Skladba Věta jednoduchá a její skladba Stavba souvětí Slohový výcvik Stylizace: slovosled, sloh. hodnocení slov, výběr vhodných slov Kompozice: základní členění jazykového projevu, vytváření nadpisu Prv Vv Prv Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost)

6 volí vhodné vyjadřovací prostředky v běžných školních a mimoškolních situacích tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduhý příběh plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce, sestavování osnovy Vypravování podle obrázků a na základě vlastních zážitků Popis jednoduchých předmětů, přehledných obrázků a jednoduché vlastní činnosti Čtení pečlivě vyslovuje Správné a uvědomělé čtení textů M opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozvoj slovní zásoby Reprodukce textu Jednoduchá osnova textu Literární výchova vyjádří postoj k přečtenému textu Poslech a čtení různých textů Vv, Hv rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších odlišuje skutečný příběh od světa fantazie pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Přednes Rozlišení hlavní a vedlejší postavy Zhodnocení vlastností Rytmus, rým, verše, próza Naučné texty Dětské časopisy Poezie, pohádky, povídky ze života dětí Pohádky a povídky o zvířatech, pověsti, scénky a hry Společná četba knih Psaní Český jazyk a literatura - 4. ročník Tvar.skup.písmen - postupná automatizace, odstraňování individuálních nedostatků Vytváření osobitého rukopisu Římské číslice, jejich využití v praxi Aplikační cvičení - vyplňování poštovních formulářů Úprava písemného projevu PT - MV (komunikace, spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena, sebekontrola, sebeovládání) M

7 Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává významy slov Nauka o slově Hv rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku seznamuje se s výjimkami psaní slov podle Pravidel českého pravopisu aplikuje pravidla psaní i/y po obojetných souhláskách, ve vyjmenovaných a příbuzných slovech dovede určit příbuzné slovo určuje slovní druhy zvládá časování sloves a skloňování podstatných jmen umí přiřadit podstatná jména ke vzorům a dle nich odůvodní pravopis vyhledá základní skladební dvojici ve větě chápe princip shody přísudku s podmětem hodnotí postavu literárního díla hodnotí postavy literárního díla a jejich vzájemné vztahy tvoří vlastní literární text na zadané téma vyjadřuje své dojmy z četby a písemně je zaznamenává Synonyma, opozita Spisovné a nespisovné výrazy Slova citově zabarvená Stavba slova kořen, předpona, přípona Vyjmenovaná slova Aktivace všech obojetných hlásek Nácvik a procvičování Výjimky z Pravidel českého pravopisu Tvarosloví Slovní druhy určování, ohebné a neohebné Slovesa časování, kategorie, infinitiv Podstatná jména pád, číslo, rod Vzory podstatných jmen Rod střední Rod ženský Rod mužský (zařazování, skloňování, pravopis podle vzorců) Skladba Stavba věty a souvětí, spojovací výrazy Podmět a přísudek Určování vyjádřeného podmětu a přísudku Čtení a literární výchova Zdokonalení čtení a práce s textem Správné a plynulé čtení Umělecké a populárně naučné texty Uvědomělé a dostatečně rychlé čtení (tiché) Recitace Reprodukce obsahu textu Odlišení verše od prózy Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu Besedy o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech Vl, Př, Vv Vv, Čsp PT - MV (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě)

8 pozná práci nejznámějších ilustrátorů dětských knih dramatizuje nejznámější staré české pověsti Poslech seriálu, pohádky, příběhu z CD Důvody, proč čteme? K čemu je kniha potřebná Ilustrace knih Hrdinové dětských knih a seriálů Oblíbená kniha či představení Poznávání základů literatury Poezie Lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní Kam za poezií, zdroje, možnosti Próza Pověst Povídka Hlavní a vedlejší postavy Divadlo Jednání, konflikt a jeho řešení Film Významní autoři a ilustrátoři našeho regionu Slohový výcvik odlišuje spisovný a nespisovný projev Stylizace vhodně využívá spisovné jazykové prostředky v písemném projevu v mluveném projevu vhodně užívá přiměřených prostředků řeči posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Pořádek slov ve větě Užití správných spojovacích výrazů ve větách Výstižné výrazy Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Formy společenského styku PT - MV (komunikace a spolupráce v týmu) Vv, Čsp, Hv Vl, Vv, Př PT - MV (základní poznatky o fungování současných médií) PT - MKV (etnické a kulturní skupiny) PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) umí srozumitelně telefonovat Rozhovor, telefonický hovor PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) sestaví osnovu vyprávění rozlišuje vypravování a popis Dopis s jednoduchým obsahem Blahopřání, dopis Kompozice Samostatné vytváření nadpisu Sestavování jednoduché osnovy Odstavce, členění textu na menší celky Výcvik v souvislých jazykových projevech Reprodukce Vypravování (úvod, závěr, podstatné dějové složky) Popis (rostlin, zvířat, místnosti, Př, Vl, Vv, Hv

9 umí přepsat jednoduchý text hůlkovým písmem dbá na úhlednost, čitelnost a úpravu písemného projevu ovládá základní formy společenského styku umí vyhledat základní údaje ze slovníků, encyklopedií a informačních médií krajiny, obrazů) Popis pracovního postupu Popis osoby Psaní Podle normy V přirozené velikosti a liniatuře s doporučeným sklonem a rozestupem písma Čitelnost, úhlednost, hbitost Opakování tvarů písmen Malé a velké tvary psacího písma Malé a velké tvary tiskacího písma Hůlkové písmo Písemné formy společenského styku Psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenční lístek Dopis s jednoduchým obsahem Formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost Český jazyk a literatura - 5. ročník Stručné zápisy z učebního textu Účelnost, stručnost, přehlednost, grafika Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů ze slovníků a encyklopedií PT - OSV (psychohygiena) Vv, M PT - OSV (formování studijních dovedností, rozvoj schopnosti organizace vlastního času, utváření dovednosti pro řešení problémů) Př, Vl, Hv, Vv Školní výstupy Učivo Vztahy vytváří a doplňuje svoji slovní zásobu Slovní zásoba a tvorba slov chápe princip tvorby slov v mateřském jazyce rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku tvoří a obměňuje předpony plnovýznamových slov rozliší slova stejného, opačného nebo podobného významu porovnává významy slov - zejména u slov mnohoznačných rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Stavba slova a pravopis Stavba slova - předpona, kořen, přípona Předpony na, od, pod, před, bez, roz Antonyma, synonyma, homonyma Význam slov - jednoznačná, mnohoznačná Spisovnost a nespisovnost slov PT - OSV (rozvoj komunikačních dovedností, formování studijních dovedností, zvládání učebních problémů)

10 určuje slovní druhy využívá gramaticky správné tvary ve svém mluveném i písemném projevu Zvuková stránka jazyka Tvarosloví odlišuje větu jednoduchou od souvětí Skladba umí vytvořit větu jednoduchou a souvětí a zaměnit větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, které dokáže vhodně obměňovat vyhledá a označí základní skladební dvojici najde a odliší podmět a přísudek v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty zvládá základní příklady syntaktického pravopisu píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách určí příbuznost slov na základě znalosti jejich významu (kořen slova) správně rozpoznává a určuje vzory a koncovky ohebných slovních druhů chápe princip shody přísudku s podmětem Podstatná jména a jejich kategorie Přídavná jména a jejich kategorie Zájmena - základní členění Číslovky - základní členění Slovesa a jejich kategorie Neohebné slovní druhy Věta jednoduchá a souvětí Spojovací výrazy Větné vzorce Základní skladební dvojice Vyhledávání podmětu a přísudku Podmět a jeho varianty Pravopis Vyjmenovaná slova Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Shoda přísudku s podmětem Literární výchova Vv, Hv, Tv orientuje se v literárním celku Poslech literárních textů PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy odliší verš od prózy chápe děj divadelního představení vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je čte s porozuměním, správně a plynule volně reprodukuje text Základní literární pojmy Hádanka, rozpočitadlo, říkanka, báseň Pohádka, bajka, povídka Spisovatel, básník, čtenář Verš, rým, přirovnání Lyrika, epika, jednoduché pojmenování Herec, režisér, divadelní představení Společná četba Individuální četba Reprodukce textu

11 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení zapamatuje si podstatná fakta sdělení vytvoří vlastní literární text na dané téma seznamuje se s různými typy textů a na různé umělecké úrovni píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu zaznamenává podstatné informace vytvoří krátký mluvený i písemný projev s dodržením časové posloupnosti sestaví osnovu vyprávění dokáže popsat věci kolem sebe s dodržením prvků popisu vede správně dialog, telefonický rozhovor a zanechá smysluplný vzkaz na záznamníku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě ovládá základní komunikační žánry Zpracování a pochopení textu Vypravování, popis, komiks, povídka Vv Vhodné literární texty Komunikační a slohová výchova Písemné formy společenského styku Dopis - osobní a formální Blahopřání, pohlednice Pozvání, oznámení Inzerát Obsahová správnost Písemné formy úředního styku Jednoduché tiskopisy Jednoduchá přihláška, objednávka Vyhledávání informací Výpisky, důležité části textu, klíčová slova Odstavce, orientace v textu Vypravování Osnova a její části Popis osoby, věci, postupu, děje Telefonický rozhovor, vzkaz, dialog Stylizace, pořádek slov ve větě Výstižné výrazy Reklama a její podoby Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, Dialog na základě obrazové opory Zdvořilé jednání Dialog v kontaktu s partnerem PT - MV (rozlišování "bulvárních" prvků od informativních a společensky významných) Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost, studijní dovednosti) PT - MV (kritický přístup k reklamě) PT - MKV (uplatňování principů slušného chování)

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více