Český jazyk a literatura - 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura - 1. ročník"

Transkript

1 Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové vyučování, poznávání písmen abecedy ve vztahu k odpovídajícím hláskám Věta, slovo, slabika, hláska Písmeno malé, velké, tištěné, psané umí základní interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Hlasité a tiché čtení Článek, nadpis, řádek, odstavec Komunikativní dovednosti Prv, Čsp, Vv, Tv pečlivě vyslovuje Běžná komunikace PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) tvoří krátký mluvený projev vypráví příběh podle obrázkové osnovy zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic Pozdrav, omluva, poděkování, prosba, Blahopřání, slovní hodnocení běžných situací ze života Vyprávění Vyprávění vlastních zážitků a zkušeností Vyprávění pohádkových příběhů, sdělování krátkých zpráv Krátké mluvené projevy Obrázková osnova Psaní Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kreslení, cviky velkých tvarů Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon Vv, Prv, M PT - OSV (tvořivost, soustředění) správně spojuje písmena i slabiky Hygiena zraku PT - OSV (psychohygiena) kontroluje vlastní písemný projev dbá na úpravu svého písemného projevu dokáže psát podle jednoduchého diktátu Zacházení s grafickým materiálem Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic /čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky/ Orientace v liniatuře, indivinduální použití pomocné literatury Kvalitativní znaky písma Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty

2 čte a přednáší zpaměti krátké básně a říkadla reprodukuje přečtený text odliší pohádku, báseň, říkadlo od ostatních textů přiměřeně zvládá správnou intonaci při čtení dodržuje interpunkční znaménka Vytváření základů rukopisu: čitelnost, Úhlednost a celková úprava písemného projevu Čtení Přípravné období Zraková analýza a syntéza Sluchová analýza a syntéza Pravolevá orientace Výslovnost Poznávací období Poznávání malých a velkých, psacích a tiskacích písmen abecedy Analýza a syntéza slabik, slov Čtení slov a vět s pochopením čteného Zdokonalovací období Rozlišení věty, slova, slabiky, hlásky z hlediska potřeb čtení Plynulost čtení, intonace, přednes, tiché čtení Dramatizace, interpunkce v textu, rozvíjení smělého hlasu, artikulace, srozumitelné mluvení Pojmy Přiměřenou formou seznámení dětí s pojmy pohádka, básnička, hádanka, rozpočítadlo, divadlo, loutky, kniha, spisovatel Čtení a literární výchova Učíme se číst Výcvik čtení - přípravná cvičení sluchová a zraková Správné čtení slabik a uvědomělé Čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a časopisů Pracujeme s literárním textem Poslech literárních textů pro děti a mládež Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví Básně pro děti a o dětech Přednes říkadel, krátkých básní Vyprávění, pohádka Povídáme si nad literárním textem, nad knihou Prv PT - MKV (utváření schopností komunikovat a pracovat ve skupině) Vv, Čsp PT - MKV (schopnost komunikace a

3 práce ve skupině) Co rádi posloucháme, co rádi čteme PT - OSV (soustředění, sebekontrola, organizace vlastního času) Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami Povídky ze života dětí Český jazyk a literatura - 2. ročník Hodnotíme vlastnosti postav Vyjadřujeme své pocity z četby Seznámení se základy literatury Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti Školní výstupy Učivo Vztahy pozná začátek a konec věty, věty následující umí seřadit věty v textu podle posloupnosti rozlišuje druhy vět rozpozná další interpunkční znaménka rozděluje slova na konci řádku uvědomuje si rozdíl mezi hláskou a písmenem odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, správně je vyslovuje a zapisuje (zejména ú,ů) odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně aplikuje v psané formě znělé a neznělé souhlásky je seznámen se slovními druhy v základním tvaru umí ve větě vyhledat podstatné jméno a sloveso odříká abecedu zpaměti Větné celky, pořádek vět v textu Poznávání vět Druhy vět Slovní význam Slovo, slabika, hláska, písmeno Zvuková stavba slova Dělení slov na slabiky Hláska a písmeno Slabikotvorné r, l Rozlišování samohlásek,dvojhlásek, souhlásek Samohlásky - rozlišování kvantity Souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné Písmeno ě- výslovnost, psaní Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Úvod do tvarosloví- slova a jejich druhy Slovní druhy - seznámení Podstatná jména a slovesa rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Jména obecná a vlastní - úvod do pravopisu Abeceda Souvětí Větné celky - věta jednoduchá a souvětí Slohový výcvik PT - MKV (schopnost komunikace a práce ve skupině) PT - OSV (základní dovednosti dobré komunikace) Prv

4 umí rozlišit spisovné a nespisovné výrazy dokáže vyjádřit svůj názor a pocit odvypráví děj daný obrázkovou osnovou porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti vytvoří verbální i písemnou formou pozdrav, poděkování, omluvu, oslovení a krátký vzkaz čte plynule s porozuměním nahlas i potichu správně dýchá při čtení a volí správnou intonaci vytváří si přiměřenou slovní zásobu převypráví obsah textu Stylizace a kompozice Stylizace - výběr vhodných výrazů Kompozice - jednoduché rozvržení jaz.projevu Výcvik v souvislých jazykových projevech Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce Vypravování Popis jednotlivých předmětů, osob, zvířat Formy společenského styku Čtení a literární výchova Čtení Správné a uvědomělé čtení textu Plynulé čtení Uplatnění přirozené intonace Uvědomělé tiché čtení Rozvoj slovní zásoby Literární výchova Poslech Čtení ukázek Vyprávění obsahu Přednes básní Dramatizace Společná četba zdokonaluje svůj písemný projev Psaní M napíše jednoduché sdělění - adresa, dopis, blahopřání Opakování a docvičování malých a velkých písmen, abecedy a číslic Nácvik psaní velkých tiskacích písmen Dodržování jednotlivých tvarů písmen Aplikační cvičení Úprava písemností-nadpis,odstavec, opis textu Prv, Vv PT - MKV (principy slušného chování) Vv, Čsp, Tv PT - MV (rozvoj komunikace a spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena) Český jazyk a literatura - 3. ročník

5 Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a slabiky Nauka o slově a pravopis odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Význam slov - slova nadřazená, souřadná, podřazená porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu, souřadná, nadřazená, podřazená umí správně napsat i/y po tvrdých a měkkých souhláskách rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov s dě, tě, ně, pě, bě, vě, mě (mimo morfologický šev) aplikuje pravidla psaní velkých písmen na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob zvířat a místních pojmenování vyhledá v textu slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech umí seřadit slova podle abecedy porovnává a třídí slova a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru správně dýchá v krátkých mluvených projevech a volí vhodné tempo řeči Slova příbuzná, podobná, protikladná, spisovná, nespisovná Slabika, hláska, písmeno Slovní přízvuk Vyjmenovaná slova Nácvik správného psaní i/y po obojetných souhláskách Slova příbuzná Abeceda Řazení slov Vyhledávání abecedně řazených slov Tvarosloví Podst.jména - rod, číslo, pád Vlastní jména - správné psaní Slovesa - osoba, číslo, čas Časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém Slovní druhy (kromě zájmen a příslovcí) Ohebné a neohebné slovní druhy Skladba Věta jednoduchá a její skladba Stavba souvětí Slohový výcvik Stylizace: slovosled, sloh. hodnocení slov, výběr vhodných slov Kompozice: základní členění jazykového projevu, vytváření nadpisu Prv Vv Prv Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost)

6 volí vhodné vyjadřovací prostředky v běžných školních a mimoškolních situacích tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduhý příběh plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Cvičení v pozorování Odpovědi na otázky Reprodukce, sestavování osnovy Vypravování podle obrázků a na základě vlastních zážitků Popis jednoduchých předmětů, přehledných obrázků a jednoduché vlastní činnosti Čtení pečlivě vyslovuje Správné a uvědomělé čtení textů M opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozvoj slovní zásoby Reprodukce textu Jednoduchá osnova textu Literární výchova vyjádří postoj k přečtenému textu Poslech a čtení různých textů Vv, Hv rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších odlišuje skutečný příběh od světa fantazie pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Přednes Rozlišení hlavní a vedlejší postavy Zhodnocení vlastností Rytmus, rým, verše, próza Naučné texty Dětské časopisy Poezie, pohádky, povídky ze života dětí Pohádky a povídky o zvířatech, pověsti, scénky a hry Společná četba knih Psaní Český jazyk a literatura - 4. ročník Tvar.skup.písmen - postupná automatizace, odstraňování individuálních nedostatků Vytváření osobitého rukopisu Římské číslice, jejich využití v praxi Aplikační cvičení - vyplňování poštovních formulářů Úprava písemného projevu PT - MV (komunikace, spolupráce v týmu) PT - OSV (psychohygiena, sebekontrola, sebeovládání) M

7 Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává významy slov Nauka o slově Hv rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku seznamuje se s výjimkami psaní slov podle Pravidel českého pravopisu aplikuje pravidla psaní i/y po obojetných souhláskách, ve vyjmenovaných a příbuzných slovech dovede určit příbuzné slovo určuje slovní druhy zvládá časování sloves a skloňování podstatných jmen umí přiřadit podstatná jména ke vzorům a dle nich odůvodní pravopis vyhledá základní skladební dvojici ve větě chápe princip shody přísudku s podmětem hodnotí postavu literárního díla hodnotí postavy literárního díla a jejich vzájemné vztahy tvoří vlastní literární text na zadané téma vyjadřuje své dojmy z četby a písemně je zaznamenává Synonyma, opozita Spisovné a nespisovné výrazy Slova citově zabarvená Stavba slova kořen, předpona, přípona Vyjmenovaná slova Aktivace všech obojetných hlásek Nácvik a procvičování Výjimky z Pravidel českého pravopisu Tvarosloví Slovní druhy určování, ohebné a neohebné Slovesa časování, kategorie, infinitiv Podstatná jména pád, číslo, rod Vzory podstatných jmen Rod střední Rod ženský Rod mužský (zařazování, skloňování, pravopis podle vzorců) Skladba Stavba věty a souvětí, spojovací výrazy Podmět a přísudek Určování vyjádřeného podmětu a přísudku Čtení a literární výchova Zdokonalení čtení a práce s textem Správné a plynulé čtení Umělecké a populárně naučné texty Uvědomělé a dostatečně rychlé čtení (tiché) Recitace Reprodukce obsahu textu Odlišení verše od prózy Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu Besedy o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech Vl, Př, Vv Vv, Čsp PT - MV (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě)

8 pozná práci nejznámějších ilustrátorů dětských knih dramatizuje nejznámější staré české pověsti Poslech seriálu, pohádky, příběhu z CD Důvody, proč čteme? K čemu je kniha potřebná Ilustrace knih Hrdinové dětských knih a seriálů Oblíbená kniha či představení Poznávání základů literatury Poezie Lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní Kam za poezií, zdroje, možnosti Próza Pověst Povídka Hlavní a vedlejší postavy Divadlo Jednání, konflikt a jeho řešení Film Významní autoři a ilustrátoři našeho regionu Slohový výcvik odlišuje spisovný a nespisovný projev Stylizace vhodně využívá spisovné jazykové prostředky v písemném projevu v mluveném projevu vhodně užívá přiměřených prostředků řeči posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Pořádek slov ve větě Užití správných spojovacích výrazů ve větách Výstižné výrazy Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Formy společenského styku PT - MV (komunikace a spolupráce v týmu) Vv, Čsp, Hv Vl, Vv, Př PT - MV (základní poznatky o fungování současných médií) PT - MKV (etnické a kulturní skupiny) PT - OSV (rozvoj základních dovedností dobré komunikace) umí srozumitelně telefonovat Rozhovor, telefonický hovor PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) sestaví osnovu vyprávění rozlišuje vypravování a popis Dopis s jednoduchým obsahem Blahopřání, dopis Kompozice Samostatné vytváření nadpisu Sestavování jednoduché osnovy Odstavce, členění textu na menší celky Výcvik v souvislých jazykových projevech Reprodukce Vypravování (úvod, závěr, podstatné dějové složky) Popis (rostlin, zvířat, místnosti, Př, Vl, Vv, Hv

9 umí přepsat jednoduchý text hůlkovým písmem dbá na úhlednost, čitelnost a úpravu písemného projevu ovládá základní formy společenského styku umí vyhledat základní údaje ze slovníků, encyklopedií a informačních médií krajiny, obrazů) Popis pracovního postupu Popis osoby Psaní Podle normy V přirozené velikosti a liniatuře s doporučeným sklonem a rozestupem písma Čitelnost, úhlednost, hbitost Opakování tvarů písmen Malé a velké tvary psacího písma Malé a velké tvary tiskacího písma Hůlkové písmo Písemné formy společenského styku Psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenční lístek Dopis s jednoduchým obsahem Formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost Český jazyk a literatura - 5. ročník Stručné zápisy z učebního textu Účelnost, stručnost, přehlednost, grafika Zápisy do sešitů, poznámky Výpisy údajů ze slovníků a encyklopedií PT - OSV (psychohygiena) Vv, M PT - OSV (formování studijních dovedností, rozvoj schopnosti organizace vlastního času, utváření dovednosti pro řešení problémů) Př, Vl, Hv, Vv Školní výstupy Učivo Vztahy vytváří a doplňuje svoji slovní zásobu Slovní zásoba a tvorba slov chápe princip tvorby slov v mateřském jazyce rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku tvoří a obměňuje předpony plnovýznamových slov rozliší slova stejného, opačného nebo podobného významu porovnává významy slov - zejména u slov mnohoznačných rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Stavba slova a pravopis Stavba slova - předpona, kořen, přípona Předpony na, od, pod, před, bez, roz Antonyma, synonyma, homonyma Význam slov - jednoznačná, mnohoznačná Spisovnost a nespisovnost slov PT - OSV (rozvoj komunikačních dovedností, formování studijních dovedností, zvládání učebních problémů)

10 určuje slovní druhy využívá gramaticky správné tvary ve svém mluveném i písemném projevu Zvuková stránka jazyka Tvarosloví odlišuje větu jednoduchou od souvětí Skladba umí vytvořit větu jednoduchou a souvětí a zaměnit větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, které dokáže vhodně obměňovat vyhledá a označí základní skladební dvojici najde a odliší podmět a přísudek v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty zvládá základní příklady syntaktického pravopisu píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách určí příbuznost slov na základě znalosti jejich významu (kořen slova) správně rozpoznává a určuje vzory a koncovky ohebných slovních druhů chápe princip shody přísudku s podmětem Podstatná jména a jejich kategorie Přídavná jména a jejich kategorie Zájmena - základní členění Číslovky - základní členění Slovesa a jejich kategorie Neohebné slovní druhy Věta jednoduchá a souvětí Spojovací výrazy Větné vzorce Základní skladební dvojice Vyhledávání podmětu a přísudku Podmět a jeho varianty Pravopis Vyjmenovaná slova Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Shoda přísudku s podmětem Literární výchova Vv, Hv, Tv orientuje se v literárním celku Poslech literárních textů PT - MKV (uplatňování principů slušného chování) při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy odliší verš od prózy chápe děj divadelního představení vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je čte s porozuměním, správně a plynule volně reprodukuje text Základní literární pojmy Hádanka, rozpočitadlo, říkanka, báseň Pohádka, bajka, povídka Spisovatel, básník, čtenář Verš, rým, přirovnání Lyrika, epika, jednoduché pojmenování Herec, režisér, divadelní představení Společná četba Individuální četba Reprodukce textu

11 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení zapamatuje si podstatná fakta sdělení vytvoří vlastní literární text na dané téma seznamuje se s různými typy textů a na různé umělecké úrovni píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu zaznamenává podstatné informace vytvoří krátký mluvený i písemný projev s dodržením časové posloupnosti sestaví osnovu vyprávění dokáže popsat věci kolem sebe s dodržením prvků popisu vede správně dialog, telefonický rozhovor a zanechá smysluplný vzkaz na záznamníku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě ovládá základní komunikační žánry Zpracování a pochopení textu Vypravování, popis, komiks, povídka Vv Vhodné literární texty Komunikační a slohová výchova Písemné formy společenského styku Dopis - osobní a formální Blahopřání, pohlednice Pozvání, oznámení Inzerát Obsahová správnost Písemné formy úředního styku Jednoduché tiskopisy Jednoduchá přihláška, objednávka Vyhledávání informací Výpisky, důležité části textu, klíčová slova Odstavce, orientace v textu Vypravování Osnova a její části Popis osoby, věci, postupu, děje Telefonický rozhovor, vzkaz, dialog Stylizace, pořádek slov ve větě Výstižné výrazy Reklama a její podoby Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, Dialog na základě obrazové opory Zdvořilé jednání Dialog v kontaktu s partnerem PT - MV (rozlišování "bulvárních" prvků od informativních a společensky významných) Vv, Čsp PT - OSV (tvořivost, studijní dovednosti) PT - MV (kritický přístup k reklamě) PT - MKV (uplatňování principů slušného chování)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 5 (Prodos modrá řada) První období: 3. 9. 15. 10. 2015 Komunikační a slohová výchova Jazyková

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Český jazyk a literatura 1. stupeň

Český jazyk a literatura 1. stupeň Český jazyk a literatura 1. stupeň Charakteristika předmětu Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. V prvním ročníku 9 hodin týdně, ve druhém ročníku 10 hodin týdně, ve třetím ročníku 9 hodin

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více