MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště."

Transkript

1 LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. Hasiči dostali nová auta Str. 5 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2008 Str. 6 8 Na oslavy šedesátileté existence pravoslavné církve v Lanškrouně zavítal metropolita Kryštof Str. 10 FOTOKRONIKA ROKU 2007 Str Adventní a vánoční koncerty opět lákaly diváky str. 17 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 20 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: K. Kokešová Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 1 / 2008 Rada města jednala dne Pronájmy nebytových prostor: RM projednala žádost společnosti SANITA La, s.r.o., o pronájem neby tových prostor v domě čp. 43, ul. S. Čecha, La a souhlas Sdružení ambu lantních lékařů, spol. s r.o., s obsaze ním místností předmětnou společnos tí a rozhodla pronajmout nebytový prostor popsaný v příloze. RM ukládá jednatelce společnosti MBP uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. RM projednala žádost Ivany Šim kové o pronájem nebytového prostoru kadeřnictví v domě čp. 133, VM, nám. A. Jiráska, La, rozhodla prona jmout žadatelce uvedený nebytový prostor a ukládá jednatelce společ nosti MBP uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od RM projednala návrh Smlouvy o umístění zařízení ohledně provozu antén ve věži radnice a rozhodla před mětnou smlouvu se společností OME GA tech, s.r.o., La uzavřít. Finanční záležitosti: RM schvaluje odpisové plány dlou hodobého hmotného majetku za rok 2007 p. organizací ZŠ náměstí Aloise Jiráska; ZŠ Bedřicha Smetany; ZŠ Dobrovského; Městské muzeum La a Sociální služby La. RM povyšuje závazný ukazatel na mzdy p.o. Městská knihovna La z pro středků Pardubického kraje za výkon regionální činnosti knihoven. RM byla seznámena s předběžnými výsledky hospodaření společnosti TS za rok 2007 a schvaluje rozpočet ná kladů a výnosů na rok RM souhlasí s odprodejem hokejo vé výzbroje sloužící k půjčování návštěvníkům HBM provozovateli haly za cenu celkem , Kč včet ně DPH. RM schvaluje od zvýšení nájemného za pronájem areálu I. etapy skládky tuhého komunálního odpadu v k. ú. DT pro nájemce TS na dohod nuté roční nájemné ve výši 120, Kč/ t uloženého odpadu. Komise pro občanské záležitosti: RM zřizuje komisi pro občanské zá ležitosti ve složení: předseda Mgr. Zdeněk Baborák, tajemník Bc. Mar cela Štrauchová, členové Jan Kolo mý, Roman Krajči, Věra Nagyová, Ludmila Šebrlová. Kanalizační přípojky v ul. Lidická: RM projednala žádost vlastníků ro dinných domů v ul. Lidická označe nou jako Petice za spolufinancování kanalizačních přípojek a doporučuje ZM žádosti nevyhovět. Sociální služby: RM projednala 2 žádosti o změnu umístění do Domova pro seniory La z doby určité na dobu neurčitou, roz hodla jedné ze žádostí nevyhovět, druhé vyhovět a ukládá řediteli p.o. Sociální služby La změnu realizovat. RM projednala žádost majitele nemovitosti o umístění jeho nájem kyně do Domu s pečovatelkou služ bou La, rozhodla žádosti vyhovět a ukládá: řediteli p. o. Sociální služby La po uvolnění místa v Domě s pečo vatelskou službou La ul. 28. října čp. 20 a čp. 141, La nabídnout zájemkyni umístění v uvedeném zařízení; OPPS MM sepsat se žadatelem smlouvu ke splnění závazků uvedených v žádosti. RM souhlasí s navrhovanou změ nou cen jídel poskytovaných p.o. So ciální služby La od Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.: RM projednala návrh Smlouvy man dátní ohledně správy bytů v bytových domech a nebytových prostor v bu dovách, které jsou v majetku města La, v rámci hospodářské činnosti vlastníka i v rámci mimohospodářské činnosti a rozhodla předmětnou smlouvu se společností MBP uzavřít. RM bere na vědomí zprávu pro val nou hromadu ze dne a ukládá jednatelce MBP: pokračovat ve stabilizaci společnosti; vymáhat i nadále dlužné nájemné a úhrady za služby; při nedodržení podmínek ná jemních smluv použít všech zákon ných možností ke sjednání nápravy. Volné byty: RM bere na vědomí informaci spo lečnosti MBP o volném bytu určeném k pronajmutí: byt č. 12 v domě čp. 553, OP, Sokolská ulice, La; byt č.20 v domě čp. 160, OP, Pivovarské nám., La; byt č.27 v domě čp. 552, OP, So kolská ulice, La; byt č.3 v domě čp. 75, OP, Opletalova ulice, La a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pro najmout volné byty dle pravidel s tím, že losování a dražba práva uzavřít ná jemní smlouvu na uvedené byty pro běhne dne Prodeje nemovitostí: RM byla seznámena s obsahem do pisu o ceně pozemku ppč. 1173/3 v re kreační oblasti Lanškrounských ryb níků a ukládá OPPSMM jednat se žadatelem ve smyslu jednání rady. RM byla seznámena se záměrem MgA. Přemysla Kokeše, La zřídit u Nového Zámku v Rudolticích zá mecké zahrady a projednala jeho žá dost o koupi pozemků ppč. 4243/2, 4248 a 4249 v k.ú. Rudoltice. RM u kládá OPPSMM zveřejnit úmysl měs ta předmětné pozemky žadateli prodat. RM projednala žádost o pronájem části pozemku ppč. 468/5 za účelem zřízení zastřešeného stání pro auto mobilový vozík a rozhodla žádosti ne vyhovět a předmětnou část pozemku nepronajímat (ul. Kollárova u potoka). RM projednala žádost o koupi části pozemku stpč. 725/2, ulice S. Čecha a doporučuje ZM prodat smlouvou o smlouvě budoucí předmětné nemo vitosti zájemci, který v obálkové sou těži nabídne vyšší kupní cenu, a uzá věrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže (proluka naproti sklenářství). RM projednala ústní nabídku na prodej lesních pozemků ppč. 583/1, 543/3 a 549/2 v k.ú. DT o celkové výměře m 2 a pozemků ppč. 552/ 3 a502/2 v k. ú. DT o celkové výměře m 2 a doporučuje ZM předmětné pozemky nabýt do vlastnictví města. Pronájmy nemovitostí: RM rozhodla pronajmout část po zemku ppč. 994/5 na zřízení zahrádky o výměře cca 170 m 2 manželům Ladi slavu a Miluši Vaníčkovým a ukládá OPPSMM sepsat se žadateli přísluš nou nájemní smlouvu (ul. Lidická). RM projednala podnět OPPSMM k pronájmu pozemku pod parkoviš těm u provozovny Albert a seznámila se s návrhem textu nájemní smlouvy. RM rozhodla pronajmout společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Brno část pozemku ppč. 474 o výměře 2010 m 2 za smluvní roční nájemné , Kč a ukládá OPPSMM dojednat se jmenovanou společností návrh nájem ní smlouvy ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost občanského sdružení Beach klub Tajm o uzavření nájemní smlouvy a rozhodla prona jmout žadateli beachvolejbalové kurty na části ppč. 998/1 v areálu Knoflík za nájemné obvyklé pro sportovní a zájmové organizace, tj. 100, Kč/rok. RM ukládá OPPSMM zpracovat pří slušnou nájemní smlouvu. Právní předpisy města: RM vydává nařízení města č. 4/ 2007, tržní řád. RM vydává nařízení města č. 3/2007 ze dne , kterým se vyme zují oblasti města, ve kterých lze míst ní komunikace nebo jejich určené úse ky užít ke stání vozidla jen za sjedna nou cenu. RM v souladu s cenovými předpisy a Nařízením města La č. 3/2007 schva luje ceník za stání silničních motoro vých vozidel na vymezených místních komunikacích na území města La. Logotyp města: RM rozhodla o vítězném návrhu lo gotypu města, který navrhla Draha Kurucová, Atelier SID, Brno a uklá dá tajemníkovi vyplatit zhotoviteli od měnu a zajistit postupné užívání lo gotypu Město La. Pojištění majetku města: RM projednala návrh Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č ohledně pojištění budov v majetku města a rozhodla předmětnou smlou vu se společností Generali Pojišťov na, a.s., uzavřít. Internet: RM projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přeno su dat ohledně internetového připo jení městského úřadu a rozhodla před mětnou smlouvu se společností O MEGA tech, s.r.o., La uzavřít. Prodej televizního kabelového rozvodu: RM byla seznámena se žádostí spo lečnosti AnSat TKR, s.r.o., o odkup sítě kabelové televize a ukládá vedoucí kanceláře starosty a tajemníka zajistit znalecký posudek a OPPSMM při pravit text výzvy k podání nabídek ke koupi kabelové televize. Veřejné zakázky: RM rozhodla o vyloučení uchazeče Regionální rozvojová agentura Par dubického kraje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na služby Rám cová smlouva o spolupráci na posky tování služeb v oblasti získávání do tací z fondů EU zadané ve zjednodu šeném podlimitním řízení. Uchazeč neprokázal v zadávacím řízení poža dované splnění technických kvalifi kačních předpokladů. RM rozhodla o přijetí nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na služby Rámcová smlouva o spo lupráci na poskytování služeb v ob lasti získávání dotací z fondů EU podané uchazečem RENARDS, s.r. o., Hlinky 27, Brno. Podpora neziskových subjektů: RM projednala žádosti Svazu sportu psích o finanční příspěvek na zajiš tění 6. ročníku závodů psích spřežení Poháru LADY BRIGHIT MAGA DAN a rozhodla poskytnou příspě vek ve výši Kč 3.000, z fondu RM. RM projednala žádost Mateřského centra Dětský svět o finanční příspě vek na pronájem nebytových prostor a spotřebu energií v roce 2008 a roz hodla poskytnout příspěvek ve výši Kč , z fondu rady města. RM projednala žádost Římskoka tolické farnosti děkanství La a sou hlasí s využitím vestibulu radnice pro účely Tříkrálové sbírky 2008 ve dnech (inf. schůzka) od 15 do 16 hod. a (koledovací den) celý den. RM nemá námitek proti navýšení kapacity Základní školy speciální, Olbrachtova 206, La. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, VM Vnitřní Město, DT Dolní Třešňovec, pozemek. poz., p.o. příspěvková organizace, TS Technické služby Lanškroun s. r. o., MBP Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Zápis do všech lanškrounských základních škol ZŠ, Lanškroun, Dobrovského 630; ZŠ, Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139; ZŠ, Lanškroun, Bedřicha Smetany 460; ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec; dále do Základní školy (bývalá ZŠPr škola pro děti se zdravotním postižením na nám. A. Jiráska 140) Lanškroun (od do hod.) a do Základní školy speciální (Pomocná škola) Lanškroun bude probíhat ve středu 6. února 2008 od hod. do hod. v budovách škol: na ulici Dobrovského 630, na náměstí J. M. Marků 80, na ulici Palackého 204, v Dolním Třešňovci 24, na náměstí Aloise Jiráska 140 a na ulici Palackého 206 (Pomocná škola). J. Krejčová

3 LL 1 / 2008 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Novoroční zamyšlení starosty Vážení spoluobčané, snad každý z nás se na přelomu roku zamýšlí nad tím, co mu nový rok při nese. Něco nám zůstane skryto do doby, kdy se budoucnost promění v pří tomnost, něco už je pevně určeno a my se na to můžeme připravit. Co nás občany města Lanškrouna, občany České republiky, potažmo občany Evropské unie čeká v roce 2008? Již pár dní před koncem minulého roku si někteří z nás mohli vychutnat výhodu volného pohybu osob v tzv. Schengenském prostoru, což ve zkratce znamená zrušení kontrol na hraničních přechodech. Kdo více cestuje, dobře ví, jak nepříjemný byl přechod našich hranic k sousedům, kteří nám byli nejbližší do Polska a na Slovensko. Další záležitostí, která pro nás může mít výrazně pozitivní význam, jsou dotace z Evropské unie. Evropské fondy jsou pro mnoho lidí jedním z klíčových důvodů našeho členství v EU a jsou s nimi spojena až nepřiměřeně velká očekávání. První tři roky našeho členství ale ukázaly, že zatím není příliš nad čím jásat. Bilance vztahu ČR EU je zatím v podstatě nulová. To, co jsme do rozpočtu EU odvedli, jsme zhruba dostali zpátky. V letošním roce se ale situace mění, protože již máme schválenu novou finanční perspektivu. V příštích šesti letech se bude rozdělovat více peněz. Považuji za rozumné, že město Lanškroun připravuje několik projektů, které se zdají možná velmi ambiciózní, ale jsou jednoznačně zaměřeny na zlepšení vybavenosti města a měly by sloužit i budoucím generacím. Jako občany České republiky nás nečeká lehký jednoduchý rok. Ekonomické reformy nejsou nikde na světě přijímány všemi obyvateli s nadšením. Je více než pravděpodobné, že toho využijí politické strany, které k potřebným změnám nikdy nenašly odvahu, a že ve volební kampani před krajskými volbami budeme atakováni spoustou demagogických tvrzení a jednoduchých řešení, až nám z toho půjde hlava kolem. Věřím však, že český volič není hloupý a že dokáže odlišit pravou podstatu věci od planých slibů, závisti a nepřejícnosti. Vraťme se však k našemu městu. Zastupitelstvo již před Vánoci schválilo rozpočet na letošní rok, a tak příslušní úředníci mohou naplno připravovat realizaci akcí, kterým zastupitelé dali v letošním roce prioritu. Obyvatelé z části Lidické ulice se dočkají vybudování nového chodníku, stejně tak všichni, kteří musí v ulici Dukelských hrdinů procházet nebezpečným úsekem kolem jatek. Ve středu města konečně dojde na rekonstrukci ulic Kozinovy a Karoliny Světlé a na propojku mezi ulicemi 5. května a Hradební. Pardubický kraj by měl s příspěvkem města propojit silnici od Nepomuk kolem benzínové pumpy na ulici Dobrovského, čímž se tolik kritizovaná rekonstruovaná ulice Králická stane pouze místní komunikací bez tranzitní dopravy. Samozřejmostí je, že až to počasí dovolí, dokončí se oprava ulice Horovy a úprava u autobuso vé zastávky v Dolním Třešňovci. Další oblastí, kam jsou směřovány peníze z městského rozpočtu, jsou opravy a rekonstrukce školních budov. Náklady na nutné opravy a rekonstrukce v MŠ Vančurova přesáhnou 2 milióny korun, o něco menší částka je plánována na další etapu rekonstrukce mateřské školy Na Výsluní. Další statisícové částky jsou určeny pro stavební úpravy v ZŠ B. Smetany, ZŠ A. Jiráska, MŠ Wolkerova a MŠ Žižkova. Nezvykle mnoho fi nancí je určeno na přípravu technické dokumentace pro naše investiční projekty, se kterými chceme usilovat o evropské dotace. Je předpoklad, že bychom v tomto roce mohli vědět, zda jsme s některým projektem uspěli, samotná realizace však připadá v úvahu až od příštího roku. Opět je vidět, že plánů pro letošní rok máme hodně. Vedle těchto zmíněných akcí nezapomínáme ani na ty zdánlivě menší. Budeme i nadále pokračovat v podpoře kulturních, spor tovních a ostatních neziskových organizací, které poskytují služby našim ob čanům nebo jiným způsobem obohacují život v našem městě. Vážení občané, na prahu nového roku mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a nutnou dávku štěstí, spokojenost v osobním i v pracovním životě. Nám všem pak, abychom se nejen celý tento rok setkávali s vyšší mírou sluš nosti a vzájemného porozumění a naopak s menší mírou sobeckosti a po krytectví. S přáním všeho dobrého Ing. Martin Košťál, starosta města Foto: LS Volné byty k pronajmutí: 1. Byt č. 27 čp. 552, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun Velikost bytu 1+KK, plocha bytu: 27 m 2, předpokl. měs. nájemné: 1778 Kč. 2. Byt č. 12 čp. 553, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun Velikost bytu 2+KK, plocha bytu 41 m 2, předpokl. měs. nájemné: Kč. 3. Byt č. 20 čp. 160, Ostrovské Předměstí, Pivovarské nám., Lanškroun Velikost bytu 2+KK, plocha bytu 42 m 2, předpokl. měs. nájemné: Kč. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedený byt bude losováno od hod. ve velké zased. místnosti MěÚ Lan škroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. posch. 4. Byt č. 3 čp. 75, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice, Lanškroun Velikost bytu 2+1, plocha bytu: 72 m 2, vyvolávací cena nájmu: Kč. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedený byt bude draženo od hod. ve velké zased. místnosti MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. posch. Bližší informace o jednotlivých bytech získáte na úřední desce, na webových stránkách města nebo přímo na odboru PPSMM. Den posledního podávání přihlášky: do hod. do podatelny MěÚ Lanškroun. Cena parkovací karty se pro rok 2008 zvyšuje Rada města Lanškroun vydala na svém jednání Nařízení měs ta Lanškroun č. 3/2007, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Hlavními důvody pro stanovení vyšší úhrady za parkovací kartu byl nesoulad mezi cenou parkování za jednu hodinu a za celý rok a pak snaha sní žit počet dlouhodobě parkujících automobilů ve středu města. Nařízení města Lanškroun č. 3/2007 stanoví pro fyzické a právnické osoby sazbu za roční parkovací kartu ve výši 2.000, Kč, sazbu za parkovací kartu vystavenou počínaje dnem každého kalendářního roku ve výši 1.000, Kč, za parkovací kartu vystavenou počínaje dnem každého kalendářního roku ve výši 500, Kč. Sazba za 1 vozidlo zůstává nezměněná 10, Kč za 1 hodinu. Lenka Mačátová LANŠKROUN MÁ LOGOTYP MĚSTA Rada města Lanškroun na základě doporučení hodnotící komise vybrala na svém jednání dne logotyp Město Lanškroun, který navrhla Dra ha Kurucová, Atelier SID, Brno. Tajemník města postupně zajistí jeho užívání. 2. listopadu 2007 byla vyhlášena veřejná soutěž, jejímž předmětem bylo vytvoření kreativního návrhu značky logotypu Město Lanškroun a základních prvků vizuálního stylu pro potřeby propagace a prezentace města. Vytvořené dílo bude užíváno jako prvek jednotné vizuální komunikace města. Soutěžní návrh musel obsahovat v tištěné i elektronické podobě: značku (logotyp) v barevném, černobílém i jednobarevném provedení, dále defino vanou barevnost značky základní a doplňkové barvy, výklad významu značky použité tématiky ve vztahu k městu Lanškroun, základní prvky vizuálního stylu (minimálně v rozsahu vizitka, hlavičkový papír, pozvánky, blahopřání, dopisní obálka, reklamní předměty, hlavička oficiálních webových stránek města, městský mobiliář a pamětní list). Hodnotícími kritérii byly výtvarná a obsahová stránka návrhu. Autorka vítězného návrhu bude oceněna finanční odměnou ve výši , Kč. Lenka Mačátová Lidé a jejich domy zemská koruna: Výklad autorky: Na téma významu lo gotypu se dá napsat mno ho slov Má li však město v ná zvu tak jednoznačnou cha rakteristiku jako právě Lanškroun, stačí uchopit dvě slova: Zemská koruna. Je li navíc město zasazeno do krásné zvlněné krajiny pod Králickým Sněžníkem, nabízejí se tvary a bar vy samy. Městu dávají tvar i význam lidé a stopy jejich činnosti. Lidé tvoří tu pravou Korunu zemskou. Draha Kurucová, Atelier SID, Brno

4 STRANA 4 RADNICE SDĚLUJE LL 1 / 2008 Zastupitelstvo města jednalo dne /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od 3. do /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy městského úřadu za období prosinec /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zápisu ze 14. jednání finančního výboru dne /07 ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách až /07 ZM schvaluje rozpočet Města Lanškroun na rok 2008, který počítá s: * celkovými příjmy Kč , * celkovými výdaji Kč , z toho provozní výdaje činí Kč , z toho investiční výdaje činí Kč , použití: * přebytku roku 2008 ve výši Kč , * zůstatku prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši Kč , ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2008 Kč , závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě. 211/07 ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun dle návrhu v příloze. 212/07 ZM schvaluje seznam priorit oprav místních komunikací a chodníků pro další období dle přílohy. Jméno/Hlasování Baborák Zdeněk, Mgr. A A A A A A A Bednář Milan A A A A Z A A Bernášek Bohumil, Ing. A A A A Z A A Borkovcová Marie, PaedDr. A A A A A A A Brýdl Hynek A A A A N A Hradil Jan, Ing. A A A Z N A A Chládek Ladislav A A A A A A A Joza Martin, Mgr. A A A A A A A Kment Václav, MUDr. A A A A Z Z A Kolomý Jan Z Z A A Z Z Z Košťál Martin, Ing. A A A A A A A Krajči Roman A A A A N A A Maixner Ladislav, Doc. Ing. CSc. A A A A A A A Obr Ivo, Ing. A A A A A A A Růžička Lubomír, MUDr. A A A Z A A Sitová Lada, RNDr. A A A A A A A Sychra Ladislav A A A A A A A Šebrle Jan, Ing. A A A A A A Švarcová Stanislava, Mgr. A A A A A A Urban Jan, Mgr. A A A A A A A Verner Ladislav, Ing. O O O O O O O Kromě jednoho návrhu usnesení, který byl stažen z programu jednání (navrho valo se nevyhovění žádosti občanů z ulice Lidické o spolufinancování kanali začních přípojek) byly všechny předem připravené návrhy usnesení přijaty. Vysvětlivky: A pro, N proti, O omluven z celého jednání, Z zdržel se, nepřítomen při hlasování. Rada města Lanškroun vydala Tržní řád Rada města Lanškroun vydala na svém jednání Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád. Tržní řád vymezí pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provo zovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona: místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržiště a jejich rozdělení, stanovenou kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť, dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. Tržní řád zakazuje následující druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu na území města Lanškrouna: pochůzkový prodej je v územním obvodu města Lanškroun zakázán vyjma charitativních akcí, podomní prodej je zakázán bez výjimky, nabízení pornografického tisku je zakázáno s výjimkou případů, kdy je ten to tisk nabízen v zatavené folii upravené tak,aby byl viditelný pouze název tisku, na tržišti a na tržním místě je zakázán prodej tabákových výrobků, zbraní a stře liva, pyrotechnických předmětů pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II., III. a IV. Pokud se občané setkají s těmito druhy prodeje, nechť informují Městskou policii Lanškroun, tel: , nebo 156. Lenka Mačátová Z kalendáře starosty 26. listopadu Slavnostní otevření nového objektu v Ústavu sociální péče v A nenské Studánce; pracovní schůzka k návrhu rozpočtu města na rok listopadu Návštěva dětí ze ZŠ A.Jiráska na radnici; pracovní schůzka se zájemci o parcely v lokalitě za ul. Čelakovského 28. listopadu Jednání komise pro strategický rozvoj města; jednání ZM 29. listopadu Jednání s p. Bedřichem Doleželem, zástupcem obč. sdružení Průmyslové muzeum Mladějov na Moravě 30. listopadu Pracovní jednání na Pozemkovém fondu v Ústí nad Orlicí 2. prosince Exhibiční hokej. utkání Lanškroun vs. HC Olymp v Hale B. Modrého 3. prosince Regionální kongres Euroregionu Glacensis v Ústí n/o.; jednání RM 4. prosince Pracovní setkání starostů obcí a měst Pardubického kraje v Seči; jednání výboru pro kulturu a památky zastupitelstva Pard. kraje v Pardubicích 5. prosince Pracovní jednání s p. Jitkou Dostálovu, jednatelkou Městského bytového podniku La, s.r.o.; pracovní setkání s p. Petrem Šilarem (KPK), členem rady Pard. kraje; Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu v Lanškrouně 6. prosince Setkání se starosty pověřených měst Pardubického kraje v Chrudimi 7. prosince Jednání Rady Svazu měst a obcí ČR v Praze 8. prosince 1. ročník turnaje ve stol. tenise O pohár starosty města Lanškrouna 9. prosince Adventní koncert v kostele sv. Václava v Lanškrouně 10. prosince Pracovní schůzka s p. Josefem Škodou, ředitelem Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí; pracovní schůzka s p. Karlem Kubů, organizátorem automobilových závodů do vrchu Laudon 2008; jednání s p. Tomášem Klabanem, velitelem jednotky SDH Lanškroun 11. prosince Pracovní jednání s p. Josefem Fuchsem, zástupcem MO Čes kého rybářského svazu, o majetkových záležitostech; jednání představenstva spol. Vodovody a kanalizace Jablonné n/o. a.s.; pracovní jednání o podmínkách mandátní smlouvy mezi městem a Městským bytovým podnikem La, s.r.o. 12. prosince Jednání s p. Dušanem Šlahorou; setkání s p. Jiřím Vogelem a p. Petrem Haltmarem, starostou a místostarostou města Štíty v Lanškrouně; pra covní schůzka k návrhu rozpočtu města na rok 2008; jednání valné hromady Místního akční skupiny KAREL v Ústí nad Orlicí 13. prosince Jednání u kulatého stolu o provozování zařízení na poskytování fyzioterapeutické péče v Lanškrouně 14. prosince Pracovní setkání s p. Jiřím Černým, ředitelem spol. Ekola České Libchavy; pracovní schůzka s p. Jiřím Čepelkou (ODS), poslancem parlamentu ČR 15. prosince Archijerejská svatá liturgie k oslavám 60. výročí založení pra voslavné církevní obce v Lanškrouně 16. prosince Adventní koncert v kostele sv. Václava v Lanškrouně 17. prosince Jednání rady města 18. prosince Návštěva dětského domova v Dolní Čermné; pracovní jednání s p. Svatoplukem Šedou, zástupcem spol. OHGS, s.r.o., o možnostech vod ních zdrojů pro zásobování koupaliště v Lanškrouně; jednání s p. Evou Jirás kovou a p. Janem Šimůnkem o možné podpoře Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu, které se uskuteční v září 2008 na Dolní Moravě 19. prosince Jednání bezpečnostní rady města; jednání zastupitelstva města 20. prosince Pracovní schůzka s p. Jiřím Brýdlem, starostou města Svitavy, a s. p. Václavem Koukalem, senátorem, ve Svitavách; návštěva dětského domova v Horní Čermné; schůzka s p. Hanou Minářovou a p. Jarmilou Novákovou, ředitelkou a zástupkyní ředitelky ZŠ praktické v Lanškrouně 21. prosince Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko; pracovní jednání s jednateli s.r.o. založených městem a p. Zdeň kem Nejezchlebem, auditorem a poradcem v oblasti účetnictví a daní 22. prosince Slavnostní předání nové automobilové cisterny jednotce SDH La 25. prosince Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Lanškrouně Nové ukazatele upozorňují řidiče na jejich rychlost, zde ul. Dobrovského. FT

5 LL 1 / 2008 Z MĚSTA STRANA 5 Ze zpravodajství Policie ČR ve hod. řidič ČSAD Ústí n/o. oznámil, že v obci Cotkytle na konečné musel probudit spícího cestujícího. Po probuzení muž začal být agresivní a při vystupování poškodil zpětné zrcátko u autobusu, škoda činí 1.000, Kč. Notebook a sportovní tašku odcizil dosud neznámý pachatel ve večer ních hodinách z vozidla zaparkovaného v obci Výprachtice poté, co rozbil boční okénko. Tímto způsobil majiteli škodu převyšující , Kč. Nepříjemné překvapení čekalo na majitele osobního vozidla zaparko vaného v Dolní Čermné, když v ranních hodinách zjistil, že mu u jeho auta ne známý vandal propíchal všechny čtyři pneumatiky. Tímto způsobil škodu v celkové výši 4.500, Kč. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku. Ze 12. na neznámý pachatel v obci Ostrov na budově místní hasičské zbrojnice odcizil měděné okapové svody. Případ je šetřen jako přestupek proti majetku se na ul. Komenského v Lanškrouně řidič plně nevěnoval řízení a na razil do před ním stojícího vozidla. Náraz byl tak silný, že vozidlo do kterého narazil, poškodilo další vozidlo. Nehoda se obešla bez zranění osob. Dne bylo oznámeno matkou, že její syn, žák základní školy v Lanškrouně, o přestávce se spolužáky vyzkoušel kouření přesně neuvedené omamné a psycho tropní látky. Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu se syn matce ke všemu přiznal. Po návštěvě lékaře byl případ matkou oznámen na policii. Dne bylo oznámeno ze strany Úřadu práce Ústí n/o, že v obci Tateni ce dochází k neoprávněnému čerpání dávek státní sociální podpory, a to pří spěvek na bydlení. Podezřelá nenahlásila při rozhodování a posuzování o dávce svého manžela a tímto jednáním se obohatila o částku , Kč. Za tento podvod jí hrozí až tříleté odnětí svobody. Dne v 3.30 hod. došlo k dopravní nehodě u obce Tatenice. Osádku vo zidla tvořilo 7 osob. K řízení vozidla se na místě nehody nikdo nepřiznal a z pro vedené dechové zkoušky bylo zjištěno, že osoby ve vozidle jsou v podnapilém stavu. Naštěstí nedošlo ke zranění jiných účastníků silničního provozu. Dne v hod. musela být z bytového domu na ul. Husova převezena celá rodina z důvodu přiotrávení plynem z karmy do Nemocnice v Ústí n/o. Případ je šetřen jako trestný čin, kdy je nutno vyloučit možné cizí zavinění. Dne ve hod. došlo na Lázku u obce Cotkytle ke smrtelnému zra nění mladé dívky. Při návštěvě chaty se rozhodla bez svolení majitele zapůjčit motorovou čtyřkolku a projet se na ní. Tato jízda však skončila tragicky. Dív ka nezvládla řízení stroje a při pádu utrpěla smrtelné zranění před polednem byla na linku 158 oznámena dopravní nehoda na auto busovém nádraží v Lanškrouně, kdy řidič autobusu při couvání přehlédl za ním stojící autobus a došlo ke střetu. Díky této nehodě došlo k vyřazení dvou autobusů z pravidelných linek na křižovatce ulic Třešňovecká a Na Valech došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, kdy řidička osobního vozidla, která způsobila dopravní nehodu, z místa ujela. Pro policii nebylo těžké řidičku nalézt, jelikož ta při dopravní nehodě ztratila přední nárazník i s registrační značkou. Dopravní nehodu si na místě převzala Skupina dopravních nehod PČR Ústí nad Orlicí. Dne bylo oznámeno, že na ul. Sv. Čecha neznámý pachatel rozbil zadní okno na zaparkovaném vozidle Ford Transit, způsobená škoda činí , Kč. Dne v odpoledních hodinách došlo mezi obcemi Sázava a Lubník k havárii vozidla zn. Subaru Legacy, jehož řidič při míjení protijedoucího trak toru přibrzdil, dostal smyk a narazil bokem vozidla do stromu. Při této havárii došlo ke zranění dvou osob. Věc byla na místě předána Skupině dopravních nehod Ústí n/o. a zraněné osoby ošetřila Rychlá záchranná služba Lanškroun. 2. ledna 2008 v 16 hodin si před internetovou kavárnou na ulici Havlíčkova oznamovatel postavil své jízdní streetové kolo modré barvy. Když za hodinu vyšel ven, tak již kolo nenašel. Odcizením mu vznikla škoda , Kč v odpoledních hodinách byl v Albertu v Lanškrouně pracovníky prodejny zadržen pachatel, který odcizil z regálů vystavené zboží v hodnotě asi 60, Kč. Protože byl za takovýto čin v posledních třech letech odsouzen, je věc šetřena jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Dále bylo zjištěno, že je na uvedeného zloděje vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, proto byl po zadokumentování věci eskortován do věznice v Hradci Králové. Přečetli jsme: Celníci odhalili nelegální palírnu alkoholu Nelegální palírnu s velkým množstvím hotových destilátů i surovin pro jejich výrobu objevili celníci v tomto týdnu v soukromém objektu u Lanškrouna na Orlickoústecku. Při domovní prohlídce a prohlídce nebytových prostor našli kromě plně funkčního zařízení na výrobu lihu i 320 litrů už hotové pálenky s celkovým obsahem 168 litrů čistého alkoholu a téměř 70 sudů s 6450 litry ovocného kvasu připraveného k vypálení, sdělil Právu mluvčí Celního ředitelství v Hradci Králové Otto Mach. Nelegálního provozovatele začala vyšetřovat policie. Podle Macha může jít za nedovolenou výrobu lihu do vězení až na jeden rok nebo dostat peněžitou pokutu. (Právo Východní Čechy, ) V sobotu představili lanškrounští hasiči veřejnosti své vánoční dárky. Dobrovolní hasiči pokřtili novou cisternu Tatra, která je hrazena částečně ze státní dotace a částečně z rozpočtu města. Profesionálové dostali cisternu na podvozku Mercedes. Zájemci si mohli prohlédnout nejen tato nová auta, ale i další požární techniku z okolních měst a obcí. Foto: LS Z činnosti městské policie Při obchůzkové činnosti byli strážníci zastaveni skupinkou mladíků, kteří hlídce sdělili, že byli ohrožováni střelnou zbraní před místní diskotékou. Jed nalo se o zbraň se slepými náboji, majiteli byla na místě odebrána. Přestupek byl řešen pokutou a po jejím zaplacení byla zbraň vrácena majiteli. Strážníci se potýkají se stížnostmi na hluk související s boucháním petard a jiné zábavné pyrotechniky. Jedná se většinou o děti a mladistvé. Vybírají si k tomuto místa určená spíše k odpočinku jako například parky, neuvědomují si, že pro lidi i pejsky nacházející se v blízkosti je to velice nepříjemné. Stráž níci proto tato místa více sledují, i když se tomu zabránit úplně nedá. I tyto skutky se dají postihovat udělením pokuty, pokud se tak děje v nočních hodinách (ru šení nočního klidu), znečištěním prostranství podle 47 přestupky proti ve řejnému pořádku nebo dále podle 49 přestupku proti obč. soužití, kdy někdo úmyslně naruší občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Celý kolektiv městské policie děkuje všímavým občanům, kteří nás informují a upozorňují na problémy. Rádi bychom přivítali rodiče dětí i širokou lanškrounskou veřejnost na uve dené internetové adrese, kde lze od prosince 2007 najít informace týkající se Mateřské školy na Žižkově ulici. Pravidelně zde hodláme informovat rodiče o dění v mateřské škole. Dále bychom zde chtěli publikovat fotografie z čin ností dětí, jejich kresby a výrobky, které se jim povedly. Hlavní zásluhu na vytvoření webových stránek má náš bývalý žák Jindřich Helekal, učitelka Ilona Matějková a sponzor p. Pokorný. Velmi jim tímto děkujeme. Velkým přínosem pro zkvalitnění naší pedagogické výchovné činnosti v tomto kalendářním roce bylo otevření hřiště s gumovou dlažbou. Nej větší výhodou tohoto prostoru je bezpečnost při hrách. Hřiště využíváme na cvičení, při jízdě na dětských motorkách, jako prostor k proběhnutí, když je na zahradě mateřské školy mokro. Děti zde staví stavby z velkých stavebnic a hrají si s vodou. Kolektiv MŠ velmi děkuje pracovníkům školského a in vestičního odboru Městského úřadu v Lanškrouně a firmě, která hřiště budovala. Eva Bernášková, ředitelka MŠ Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk,Gen. Knopa 837,

6 STRANA 6 ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2008 LL 1 / 2008 Závazné ukazatele rozpočtu Města Lanškroun pro rok 2008: ROZPOČET PŘÍJMŮ: Příjmy celkem Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové dotace Přijaté dotace Příjmy celkem Financování zdroje celkem CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE ROZPOČET VÝDAJŮ: Výdaje celkem Kč 1. Kancelář starosty a tajemníka: celkem krizové stavy hasiči Lanškroun z toho: mzdové náklady provozní výdaje doplňky k cisternové stříkačce nákup hasičského vozu hasiči Dolní Třešňovec správa mzdy platy úředníků povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem správa ostatní výdaje správa informatika správa OON platy uvolněných zastupitelů povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem zastupitelé neuvolnění mzdové výdaje výdaje starosty výdaje samosprávy fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch Infocentrum Listy Lanškrounska Inforočenka příspěvek na provoz útulku pro psy příspěvek svazům a obcím transfer DSO Lanškrounsko městské slavnosti a Lanškrounská kopa propagace města výdaje tržnice Městská policie: celkem mzdové výdaje platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem provozní výdaje Odbor vnitřních věcí: celkem SPOZ (komise pro občanské záležitosti) obřadní síň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: celkem Sociální služby příspěvek na provoz Klub důchodců ostatní náklady odboru Odbor školství a kultury: celkem příspěvky na provoz příspěvkových organizací: MŠ Žižkova MŠ Ňa Výsluní MŠ Vančurova MŠ Wolkerova ZŠ Dobrovského škola ZŠ Dobrovského bazén a sauna ZŠ A. Jiráska ZŠ Smetanova ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec ŠJ Madoret Kino Knihovna Muzeum Kulturní centrum podpora výchovně vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých reprezentanti Turistická základna Strážná Odbor právní, přestupků a správy majetku města: celkem výkupy nemovitostí ostatní náklady odboru Technické služby příspěvek na provoz PO Technické služby úhrada za kom. služby Hala B.Modrého dotace k hosp.výsledku odměna správci koupaliště městské lesy pěstební a těžební činnost biokoridor Lanškroun, biocentrum Žichlínek Investiční odbor: celkem Komunikace: výstavba chodníku ul. Lidická chodník a odvodnění ul. Lidická u garáží chodník Dukelských hrdinů (u jatek směr Sázava) rekonstrukce ul. Kozinova rekonstrukce ul. K. Světlé výstavba chodníku ul. Hradební 5. května přeložka II/ ulice Horova dokončení z roku zastávka Dolní Třešňovec dokončení z roku Školství: ZŠ Smetanova budova Palackého ul. rekonstrukce kotelny MŠ Vančurova oprava rozvodů vody a soc.zařízení MŠ Vančurova zahrada dětské prvky MŠ Wolkerova výměna dlažby kuchyň MŠ Wolkerova výměna venkovních dveří MŠ Na Výsluní rekonstrukce budovy III. etapa MŠ Žižkova pískoviště 3x ZŠ A. Jiráska oprava sociálního zařízení tělocvičny Kultura:Kulturní centrum oprava sociální zařízení Ostatní: výstavba skladu SDH Dolní Třešňovec stavba veřejné WC u Pivovaru doplatek zádržné brownfield přeložky odpočinková zóna u Domova důchodců výstavba chodníku u Domova důchodců příspěvky na opravu fasád projektová dokumentace EU projektová dokumentace Stavební úřad: celkem digitálně technická mapa města a územně analytické podklady pro ORP Lanškron Odbor životního prostředí: celkem deratizace a týrání zvířat lesní hospodářství, myslivost, rybářství ovzduší kontrola emisí ochrana přírody ekologická výchova vodní hospodářství odpadové hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství: celkem parkovací automaty úprava přechodů sil./ Finanční odbor: celkem spoluúčast města projekt Oranžové hřiště MŠ Žižkova spoluúčast města projekt Oranžové hřiště ZŠ Dobrovského příspěvek fotbalovému oddílu Lanškroun příspěvek na podporu sport. aktivit mládeže do 18 let příspěvek TJ Lanškroun oddíl ledního hokeje nájemné ledové plochy ostatní náklady finančního odboru Výdaje celkem Financování splátky úvěrů a přechodných výpomocí CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY

7 LL 1 / 2008 ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2008 STRANA 7 Komentář ke schválenému rozpočtu Města Lanškroun na rok 2008: Zastupitelstvo Města Lanškroun schválilo na svém jednání dne 19. prosince 2007 rozpočet Města Lanškroun na rok Rozpočet Města Lanškroun na rok 2008 počítá s celkovými příjmy Kč , Kč a s celkovými výdaji , Kč( z toho provozní výdaje činí Kč , a investiční výdaje Kč , ). Rozpočet Města Lanškroun na rok 2008 je sestaven jako přebytkový. Plánovaný přebytek roku 2008 bude po užit na splátky úvěru, které činí , Kč. Příjmová část rozpočtu Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby. Celkové příjmy se dělí na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery ( dotace). Daňové příjmy: Nejvýznamnější položkou příjmů jsou daňové příjmy, které představují částku tis. Kč, což činí 64 % z celkových inkasovaných příjmů. Patří mezi ně příjmy z daní, které město inkasuje na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky. Nejvýznamnější po ložkou z místních poplatků je poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Vzhle dem k tomu, že město přijalo v uplynulém roce obecně závaznou vyhlášku, která reguluje provozování výherních hracích automatů ve městě na méně než třetinu, dochází oproti minulým letům k výraznému poklesu v oblasti místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Inkasované správní poplatky za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů města, které spadají do samostatné kompetence orgánů města. Představují částku ,20 tis. Kč, což činí 11 % z celkových příjmů. Jedná se především o příjmy z vlastní čin nosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků a realizace finančního majetku a přijatých sankčních plateb. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Navrho vaná částka činí tis. Kč, což představuje 8 % z celkových očekávaných příjmů na rok Veškeré další změny spočívající ve zvýšení kapitálových příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. Přijaté transfery: Do rozpočtu na rok 2008 jsou zapracovány transfery, kte ré jsou potvrzené. Jedná se o částku ,40 tis. Kč, což představuje 17 % z celkových příjmů města. Jedná se o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích zůstává příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy zajišťovanou územními samo správnými celky v přenesené působnosti. V příjmech není zařazena dotace na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení, která bude zařazena formou rozpočtové změny neprodleně po oznámení její výše. Kromě dotací ze souhrnného datačního vztahu je počítáno i s dotacemi od obcí za dojíždějící žáky a za přestupky. Výdajová část rozpočtu Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Na městském úřadě je 12 odborů a každý odbor představuje samostatnou kapitolu v rozpočtu města. Navrhované výdaje rozpočtu města Lanškroun činí , Kč. Skládají se z provozních výdajů ve výši , Kč ( 76 % z celkových výdajů) a investičních výdajů , Kč ( 24% z celkových výdajů ). Výdaje rozpočtu podle jednotlivých kapitol: 1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje na následující položky: Krizové stavy: Rozpočtovaná částka vedle pravidelně rozpočtované rezervy na krizové stavy zahrnuje náklady na sundání, repasi a nové osazení 2 ks sirén a na nákup motorgenerátoru, který bude sloužit jako záloha elektrické sítě jednak pro případ krizových stavů a jednak pro krátkodobé výpadky sítě. Hasiči Lanškroun: Vedle obvyklých provozních nákladů, jako jsou platy na dohody, oděvy, pohonné hmoty, je rozpočtován doplatek za cisternovou automobilovou stříkačku pořízenou v loňském roce. Dále jsou rozpočtovány výdaje na osvětlovací stožár na nové hasičské auto, elektrocentrálu pro stožár a lanový naviják na Tatru. Hasiči Dolní Třešňovec: Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní ná klady. Požadavek hasičů na stavbu nového skladu materiálu je zahrnut v roz počtu kapitoly 7 investiční odbor. Správa mzdy: Zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru ( úředníci), včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Správa ostatní náklady: Tato položka zahrnuje běžné výdaje na nákupy materiálu a služeb v rámci chodu úřadu. Jedná se o výdaje na nákupy ochran ných pomůcek, knih, tisku, drobného hmotného dlouhodobého majetku, vody, paliv a energií. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na nákupy služeb, jako je poštovné, služby telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poraden ské a právní služby, školení a vzdělávání, opravy. Správa informatika: V této položce jsou rozpočtovány běžné provozní náklady; část rozpočtovaných výdajů je určena na pořízení nového záloho vacího serveru a dvou informačních kiosků. Správa ostatní osobní náklady: Zahrnuje odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle Zákoníku práce mimo pracovní poměr a s tím spojené povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Jedná se o odměnu kro nikářky, zkušebnímu komisaři, zástupy za uklizečky, interní audit. Zastupitelstvo uvolnění: Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odmě na starosty a místostarosty, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí: Z tohoto závazného uka zatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po před chozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Výdaje starosty: V rámci této položky je rozpočtována veřejná podpora schvalovaná starostou. Jedná se o neinvestiční příspěvky neziskovým a po dobným organizacím. Výdaje samosprávy: V rámci tohoto ukazatele jsou soustředěny tři typy výdajů veřejná podpora schvalovaná radou města, pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva a refundace mezd zastupitelů. Fond partnerských styků: V rámci této položky jsou rozpočtovány výdaje na pohoštění a ubytování zahraničních delegací, cestovné do zahraničí. Roz počtovány jsou neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Infocentrum, Listy Lanškrounska, Inforočenka: Z těchto závazných uka zatelů je hrazena odměna komisionáře podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím, příspěvek na vydávání Listů Lanškrounska a na poskytování zpravo dajských informací na oficiální web města společnosti TG TISK s.r.o., výdaje na Inforočenku Příspěvek na provoz útulku pro psy: Jedná se o finanční příspěvek na po skytování služeb společností CANIS CENTRUM, s.r.o. Příspěvek svazům a svazkům: Výdaje na členské příspěvky sdružení vlast níků obecných a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer DSO Lanškrounsko: V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (20 Kč/1 obyvatel) a příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa 50 tis. Kč. Městské slavnosti a Lanškrounská kopa: Byl vytvořen nový závazný uka zatel, do kterého byly soustředěny všechny plánované výdaje spojené s po řádáním 40. ročníku Lanškrounské kopy včetně úhrad za kulturní vystoupení. V této souvislosti byl snížen příspěvek přísp. organizaci Kulturní centrum La. Propagace města:zahrnuje propagační inzerci města, výrobu skládaček s mo tivy města a nákup dalších propagačních předmětů s logem města. Výdaje tržnice: V tomto závazném ukazateli jsou zahrnuty nutné výdaje spojené s udržením funkčnosti tržnice (paušál za elektřinu atd.). 2 MĚSTSKÁ POLICIE V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje na platy městských strážníků v pracovním poměru včetně souvisejícího zákonného pojistného. Dále jsou rozpočtovány běžné výdaje na nákupy pracovních oděvů, knih, materiálu, drobného hmotného majetku, programového vybavení na evidenci přestupků. Výdaje na nákupy služeb telekomunikací, opravy, cestovné, školení, výdaje na služby spojené s odchytem holubů a umístění psů do útulku. 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje na činnost komise pro občanské záležitosti (pohoštění, věcné dary, beseda s důchodci) a výdaje související s provozem obřadní síně. 4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Ve výdajích odboru nejsou zařazeny výplaty dávek a podpor v sociálním za bezpečení. Tyto výdaje budou zařazeny formou rozpočtové změny neprodleně po oznámení její výše. V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem Klubu důchodců a příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun. 5 ODBOR ŠKOLSTÍ A KULTURY V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány příspěvky na provoz všech lanškroun ských mateřských a základních škol, školní jídelny Madoret a příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury. Každoročně jsou v rámci této kapitoly rozpočtovány výdaje na drobné odměny a uspořádání slavnostního odpoledne pro oceněné reprezentanty města v rámci ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. Město podporuje výchovně vzdělávací a kulturní aktivity mládeže i dospělých. Za tímto účelem jsou rozpočtovány finanční prostředky, které jsou určeny na pokrytí žádostí o granty na kulturní akce mládeže (spoluúčast 30%) a dospělých (spoluúčast 50%) a pokrytí žádostí o příspěvek na akce v oblasti výchovy a vzdělávání (bez spoluúčasti). Dále jsou zde rozpočtovány v běžné výdaje na provoz turistické základny ve Strážné.

8 STRANA 8 NEJEN Z MĚSTA LL 1 / ODBOR PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Výkupy pozemků: Plánovány jsou výkupy pozemků od PF ČR v souvislosti s přípravou území pro přípravu parcel na stavbu rodinných domků Za Střelnicí 2. Dále pak výkup Mannelovy cesty, výkup v souvislosti s přípravou lo kality Lanškrounských rybníků, výkup pozemků na rozšíření aut. zastávky a chodníků v Dolním Třešňovci, dořešení majetkových vztahů skládky v Dol ním Třešňovci a výkupy od soukromých vlastníků. Ostatní náklady odboru jsou určeny na platby daní z prodaných pozemků, bytů a nemovitostí, daně z nemovitostí, znalecké posudky k prodaným ne movitostem a bytům, geometrické plány, poplatky za výpisy a doklady na katastrálním úřadě. Příspěvek na provoz TS příspěvkové organizace Technické služby. TS úhrada za komunální služby: Příspěvek dle smlouvy za provedené služby od Technických služeb, s.r.o. Hala B. Modrého dotace k hospodářskému výsledku: Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého ve výši , Kč. Skládá se z dotace na provoz HBM částka , je určena na úhradu výdajů, které vznikají TS s provozem sportovní haly. Pokud budou výdaje spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. V letošním roce je v příjmové části rozpočtu plánována částka , Kč. Jedná se o návrh, skutečná částka bude vyčíslena až po uzavření hospodářského roku TS, s.r.o. Druhá část z poskytovaného příspěvku činí , Kč. Tato částka je určena na úhradu nájemného TS, s.r.o., jehož úhrada vyplývá z nájemní smlou vy. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku TS, s.r.o., je v příjmové části rozpočtu částka , Kč jako příjem z pronájmu HBM. Správa městských lesů: Rozpočtovány jsou náklady na pěstební (zales ňování, oplocenky, ožírání, prořezávky, nátěr proti okusu) a těžební činnost v městských lesích. Náklady na mimoprodukční funkce lesa zahrnují opravu cest, vybudování laviček a studánek. 7 INVESTIČNÍ ODBOR Výdaje na jednotlivé invest. akce jsou popsány v tabulce schváleného rozpočtu. 8 STAVEBNÍ ÚŘAD V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje na správu geografického in formačního systému, digitální technickou mapu města a pořízení územně analytických podkladů. Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geo grafického informačního systému pro územní působnost obce s rozšířenou působností (22 obcí), digitální technické mapy města Lanškroun pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun. 9 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány výdaje na deratizaci, která je prováděna na jaře a podzim na pozemcích a objektech v majetku města Lanškroun. Dále pak výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů. Výdaje na lesní hospodářství, myslivost a rybářství zahrnují výdaje na plomby, lístky zákonná povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a lístkem. Dále pak na nápravná opatření, posudky v případě nepovolených těžeb, naho dilých těžeb, při kalamitním rozšíření škůdců a výdaje na chovatelskou přehlídku. Výdaje v oblasti ochrany přírody zahrnují pasport dřevin, což znamená kom pletní zmapování dřevin a keřů na pozemcích města, včetně odborného popisu zdravotního stavu a navržených opatření. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na označení památných stromů, vyhotovení posudků na dřeviny a významné krajinné prvky. Výdaje v oblasti vodního a odpadového hospodářství jsou rozpočtovány pro případ ekologických havárií. 10 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Tento odbor nemá rozpočtovány žádné výdaje. 11 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Navrhované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství vyplývají z usnesení Rady města. Jedná se o nákup dvou kusů parkovacích automatů, které budou umístěny v ul. 5. května a na nám. A Jiráska. Další výdaj v rámci této kapitoly je určen na úpravu přechodů pro chodce na silnici I./ FINANČNÍ ODBOR Výdaje finančního odboru zahrnují úroky z přijatých úvěrů, bankovní poplatky, platbu daně z přidané hodnoty. Je schválena finanční spoluúčast města v případě obdržení grantu od Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště v areálu MŠ Žižkova a na výstavbu spor tovního hřiště v areálu Základní školy Lanškroun, Dobrovského. V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány příspěvky fotbalovému oddílu TJ Lanškroun, příspěvek TJ oddílu ledního hokeje na nájemné ledové plochy a příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let. Renata Krčová Kadeřnice si přivezly cenu za originalitu V Sušici se konal 3. ročník kadeřnické soutěže GLAMOUR pro studenty ze středních odborných učilišť. Pro letošní ročník bylo vyhlášeno téma:,,kouzlo LÁSKY originální svatební pár. Úkolem soutěžících bylo připravit originální svatební dámský a pánský účes. Soutěž probíhala v týmech ve slo žení 2 soutěžící a model a modelka jako ženich a nevěsta. Čas pro zho tovení účesu byl stanoven na 90 minut a oba účesy nevěsty a ženicha byly tvořeny současně. Letos mezi sebou soutěžilo celkem 20 týmů z celé České republiky. Soutěžní klání probíhalo v Měst ském kulturním středisku v Sušici pod záštitou SOŠ a SOU v Sušici. Porota (5 hodnotitelů) měla velmi těžký úkol při celkovém hodnocení, protože úroveň všech vytvořených účesových kreací byla vysoká. Z naší školy SOŠ a SOU Lanš kroun jsme vyslali tým studentek 3. ročníku ve složení Martina Knápková a Zuzana Hostinská. Naše soutěžní modely nám líčila studentka 4. ročníku oboru kosmetička Lucie Horníčková, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Velký dík patří hlavně modelům Regině Kaláškové a Jakubu Klugerovi za trpělivost a ochotu. Přípravy na soutěž probíhaly v kadeřnickém salonu naší školy již dlouho do předu pod vedením učitele odborného výcviku. Sladit líčení, účes, oděv a do plňky pro nevěstu a ženicha nebyl lehký úkol. S oděvem nám sponzorským darem pomohla paní Smrkalová, majitelka Svatebního centra Elegance, a sva tební kytici nám věnoval p. Rubeš, majitel FLOWERBED Květinka. Oběma sponzorům patří poděkovaní za ochotu a vstřícnost, protože i jejich zásluhou jsme se mohli kadeřnické soutěže zúčastnit. A jak jsme dopadli? Náš tým získal zvláštní cenu poroty za originalitu. K velké radosti celého týmu zúčastněných. Domů jsme si přivezli i spoustu krásných cen a příjemných zážitků ze soutěže. Dalšího ročníku se opět rádi zúčastníme,protože naší studenti mají možnost si porovnat své dovednosti se studenty z jiných škol. Radka Navrátilová, učitelka odborného výcviku Grantové programy Pardubického kraje v oblasti kultury a památkové péče na rok 2008 Rada Pardubického kraje na svém zasedání dne 27. listopadu 2007 schválila vyhlášení následujících grantových programů v oblasti kultury na rok 2008: Program podpory kulturních aktivit v Pardubické kraji na rok 2008 je určen na podporu festivalů a přehlídek, malířských a sochařských sympozií a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných projektů nekomerčního charak teru a také projektů podporujících účast zapojení starších osob do kulturních aktivit a dostupnost kulturních aktivit starším osobám ohroženým izolací a so ciálním vyloučením. Všechny tyto projekty se musí konat na území Pk. Uzávěrky pro příjem žádostí: 11. ledna 2008 a 16. května Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji na rok 2008 program je určen na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, zlepšení péče o sbírkový fond a činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví. Uzávěrka pro příjem žádostí: 29. února Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji na rok 2008 a Příspěvky dle 16 památkového zákona na opravy kultur ních památek v Pardubickém kraji na rok 2008 tyto programy jsou ur čeny na poskytnutí finančních prostředků vlastníkům kulturních památek v Pardubickém kraji na zabezpečení jejich oprav. Cílem je zabezpečení kulturně historického potenciálu kraje a jeho využití z hlediska cestovního ruchu. Uzávěrky pro příjem žádostí: do 23. ledna 2008 na územně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Granty na podporu vědeckého výzkumu památkového potenciálu pro rok 2008 program je určen na podporu vědeckého výzkumu kulturních památek s výjimkou archeologických výzkumů, čímž bude umožněna následná kva litní příprava projektové dokumentace resp. návrhů obnovy kulturních památek. Granty na podporu projektů prezentujících kulturní památky v Pardu bickém kraji pro rok 2008 cílem grantu je podpora prezentace a propagace jednotlivých kulturních památek a jejich souborů na území Pardubického kraje. Díky této podpoře vzroste informovanost o památkovém fondu v regionu, jeho návštěvnost a přitažlivost v rámci cestovního ruchu. Uzávěrky pro příjem žádostí pro poslední dva granty: do 25. ledna Podrobné informace a závazné formuláře žádosti jsou k dispozici na odboru kultury a památkové péče KrÚ Pk a na webových stránkách (probíhající grantové programy).

9 LL 1 / 2008 PŘEDSTAVUJEME VÁM STRANA 9 Rozhovor s majitelem nového ob chodu s nábytkem Janem Markem Vaše firma je na lanškrounském trhu nováčkem, jak jste se k obchodu s nábytkem dostal? Začalo to letní brigádou ve firmě Dál Petr Bednář, kde jsem posléze pracoval jako obchodní zástupce velkoobchodního oddělení pro region jižní a západní Čechy. Po nějaké odmlce jsem tu samou práci vykonával pro firmu Gamma Eastern, s.r.o. Toto zaměstnání mě bavilo, bylo však velmi časově náročné a vy žadovalo mnoho dní i nocí pobytu mimo domov. A jelikož mám doma deseti měsíčního syna, rozhodl jsem se zkusit podniknout něco jiného, čemu už trochu rozumím a co mi umožní trávit více času doma a věnovat se rodině. Nábytek je velmi široký pojem. Na který sortiment je váš obchod zaměřen? Zatím nabízíme v naší prodejně věškerý nábytek od sedacích souprav přes postele, matrace, skříně, komody, stoly, židle až po sektorový nábytek. Zvláštní pozornost si zaslouží široká a pestrá nabídka kancelářských židlí a křesel, kterou bychom chtěli oslovit nejen firmy, ale i domácnosti v regionu. V současné době nově zařazujeme do prodeje ucelenou řadu kancelářského nábytku, na kterém bychom chtěli v budoucnu stavět jako na našem stěžejním sortimentu. Co všechno ještě nabízíte? Nabízíme poradenství při výběru nábytku, vhodné židle do kanceláře i k domácímu PC, opravy kancelářských židlí a náhradní díly k nim, zpracování návrhů rozmístění kancelářského nábytku a jeho montáž... Na přání obsta ráme pro zákazníka jakoukoli židli dostupnou v ČR. Celou řadu výrobků nabízíte přes katalog. Jak dlouhé jsou dodací lhůty? Je to různé záleží na výrobci dané věci. Od 24 hodin až po 5 týdnů od objednání. Některé zboží máme též skladem k okamžitému odběru. Využíváte pouze domácí výrobce, nebo dovážíte zboží i ze zahraničí? Snažíme se nabízet kvalitní české výrobky, ale samozřejmě část našeho sortimentu pochází ze zahraničí. Chcete sortiment zboží ještě rozšiřovat? V zásadě ne. Do budoucna se chceme více profilovat především jako prodejce kancelářského nábytku, křesel a židlí, jak už bylo naznačeno výše. František Teichmann SLEVOVÝ KUPON 300 KČ Platí po předložení a jednorázovém nákupu zboží nad 5000 Kč M NÁBYTEK, Lorencova alej 1098, Lanškroun Otvírací doba: pondělí pátek Kontakt: e mail: Tel.: , mobil:

10 STRANA 10 Z MĚSTA LL 1 / 2008 Pravoslavná církev působí v Lanškrouně už 60 let V sobotu 15. prosince si pravoslavní věřící připomněli 60. výročí vzniku sboru v Lanškrouně. Mši sloužil nejvyšší přestavitel pravoslavné církve v Če chách metropolita (vladyka) Kryštof. Na její závěr předal spolu s lanškroun ským pravoslavným knězem Patrikem Ludvíkem několik ocenění za dlouho letou práci pro lanškrounský sbor. Děkovné diplomy dostali: Emilie Minářová, Magdalena Motelková, Helena Tovtíková, Jan Tovtík, Naděžda Pluhařová, Ljubov Havlová, Vladimír Klíma a Vlasta Pokorná. Řádem sv. Cyrila a Metoděje byli oceněni in memoriam dva bývalí zdejší faráři Emil Dobrý (řád převzala dcera) a Václav Šimek (manželka). Stejný řád obdržel i pan Josef Mastný. Ten je dnes už jedním z mála po sledních pamětníků poválečného příchodu volyňských Čechů do Lanškrouna. Byl také tím nejpovolanějším, kdo mohl na násle dujícím slavnostním obědě zavzpomínat na celou šedesátiletou historii lanškroun ského pravoslavného sboru. Text vzpomín ky přinášíme na ved lejší stránce. Pozvání důstojného otce Patrika Ludvíka na oslavu přijal starosta Martin Košťál i oba další faráři působící v Lanškrouně Zbigniew Czendlik (ŘKF, vlevo) a evangelický Daniel Tomeš (vpravo). Foto: LS Poděkování panu starostovi a zastupitelstvu města Lanškrouna Pravoslavná církevní obec v Lanškrouně touto cestou děkuje panu starostovi Ing. Martinu Košťálovi a zastupitelům města Lanškrouna za poskytnutí finan čního příspěvku na opravu fasády farní budovy. Vaše pomoc nám pomohla uvést budovu do důstojnějšího stavu před oslavou šedesátého výročí vzniku naší církevní obce. Velice si ceníme přístupu představitelů města Lanškrouna k naší církvi. Děkujeme a přejeme vám hojnost Božího požehnání ve vaší zodpovědné práci. Za PCO v Lanškrouně o. Patrik Ludvík, duchovní správce Rozhovor s metropolitou Kryštofem Můžete přiblížit historii pravo slavné církve, zejména s ohledem na volyňské Čechy? Naše církevní obec dnes slaví šedesáté výročí proto, že pravo slavní Češi z Volyňské gubernie měli možnost utéct od bolše viků, ze Sovětského svazu, vrátit se do své vlasti, která byla v té době demokratická. Bohužel, potom ten vývoj byl jiný, což pro většinu z nich byla tragédie, protože byli zvyklí hospodařit samostatně. Ta kolektivizace, to nebylo pro naše lidi nic dobrého. Ale také se s tím vyrovnali, protože uměli pracovat, byli zvyklí pracovat tvrdě. Jejich předkové přicházeli v druhé polovině 19. století do Volyňské guber nie z Čech jako husité. Byla doba romantická, buditelé hovořili o naší iden titě, že je to církev, která byla místní, která byla kdysi založena svatými Cy rilem a Metodějem věrozvěsty. A tak to také řekli tenkrát carským úředníkům. Někteří si myslí, že když tedy působili v Rusku, že museli být pravoslav nými. K dobru carské vládě je třeba říci, že dávali možnost všem přistěho valcům, aby se nějak identifikovali. V carském Rusku žili evangelíci, luteráni, reformovaní, římští katolíci, židé, baptisté. Ten režim byl otevřený všem, kte ří tam přišli se svou vírou. Pravoslaví je cizí někoho nutit k víře. Podle naše ho pravoslavného učení je to osobní rozhodnutí každého z nás. Oni si nakonec po dlouhých jednáních vybrali pravoslavnou víru jako cyrilometodějskou, jako husitskou víru a stali se tedy programově pravoslavnými. A jako pravoslavní se také vrátili. Tehdy jich bylo 50 tisíc. Díky tomu také naše církev získala samostatnost. Naše pravoslavná církev nepatří pod Rusko, pod Cařihrad, ani pod jiný historický patriarchát. Je samostatná v rámci celého světa, tzv. autokefální. Má své představitele, v současné době jsem nejvyšším představitelem samostatných pravoslavných v České republice i na Slovensku. Vy sám jste pravoslavný od dětství? Naše rodina patří k těm Čechům, kteří kdysi schovávali parašutisty v Res slově ulici. Když vznikla republika, konečně se mohli naši předkové rozhod nout, ke které víře patří, naši se rozhodli, že patří mezi pravoslavné. Do roku 1918 byla v českém království pravoslavná církev zákonem zakázaná. Kdo chtěl být pravoslavný, musel do Vídně a patřil do srbské farnosti. Přestože to bylo komplikované, tak v té době bylo téměř 4 tisíce Čechů, kteří se takto roz hodli, a jezdili se třeba pokřtít nebo vdát do Vídně. Kolik je pravoslavných Čechů dnes? My jsme lidová církev, takže se nespočítáme, ale výstupy ze sčítání lidu uvádějí asi 25 tisíc Čechů. Další desítky jsou těch, kteří přicházejí z východu, třeba z Ukrajiny, ty nespočítáme. Možná jich už je 200 tisíc. Možná jsme ještě početnější než třeba českobratrská církev evangelická nebo husitská Jsme připraveni a snažíme se o všechny pečovat. Jaký máte vztah k Lanškrounu? Já jsem v 21 letech byl vysvěcen a začal jsem sloužit na různých místech, kde nebylo kněze. Tehdejší metropolita Dorotej mne bral sem, tady jsme sloužili liturgie. Představte si, že tady v Lanškrouně někde na náměstí jsem ztratil svůj kněžský kříž, který jsem dostal. Tehdy se nesmělo chodit v těch našich ří zách, tak jsem ho sundal, měl jsem ho v kapsičce a nějak mi vypadl. Někdo ho zřejmě našel a v úctě ho zachovává dodnes. V Lanškrouně zůstal. Já jsem si uvědomil, že ten kříž má člověk opravdu nosit v srdci, nejenom na těle. Za ten ztracený kříž jsem tehdy dostal kříž velmi památný, byl vytvořený jedním z našich kněží, který byl v době, kdy byla naše církev pronásledována nacisty, v koncentračním táboře. Pak se dostal na nucené práce do nějaké vý robny messerschmidtů, tam vyrobil z toho plexiskla vyrobil kříž a ten mi dal. Jak dlouho jste sem tehdy dojížděl? Čtyři roky. Každý měsíc. Až potom zde začal působit otec Václav Šimek, kterého jsme dnes vyznamenali in memoriam. I potom, když jsem byl biskupem v Olomouci a zase tu nebyl kněz, protože otec Šimek zemřel, začal jsem sem opět jezdit sloužit každý měsíc. Vždycky jsem tu našel takové příjemné zázemí. Potom jsem vychoval otce Patrika, pokřtil jsem mu děti Prostě jsem k Lanš krounu vázán velmi pevně. Sem budu jezdit do konce života. Realizuji tu i své ideály. Například velmi pracujeme v oblasti ekologické a podařilo se nám tady na faře umístit sluneční ohřev vody. Dostali jsme na to dotace, sami jsme dali peníze Chcete něco říci na závěr? Je důležité, abychom zachovávali hodnoty, abychom nepropadli ztrátou naší identity. My někam patříme, patříme k této zemi a naše země je křesťanská, byla pokřtěna z východu i ze západu, takže oba ty duchovní proudy tu pocho pitelně mají své místo. Ta ekumena musí jít zespoda od lidí, od věřících, od kněží. A tady v Lanškrouně se to realizuje. Jsem velice rád. Děkuji za rozhovor. Lada Sitová

11 LL 1 / 2008 Z MĚSTA STRANA 11 Ze vzpomínek pana Josefa Mastného Dovolte mi, jako jednomu z mála pamětníků, abych vzpomenul šedesáté výročí, kdy se z tehdejšího Sovětského svazu hromadně přesídlili volynští Češi do Československa. Jejich rodiny se usídlily v okrese Lanškroun, celkem jich bylo 92. Z toho 78 ve dvaceti obcích a 14 přímo v Lanškrouně. Velká většina z nich byla pravoslavného vyznání, proto nastala otázka, jak řešit příslušnost k pravoslavné církvi. V okolí Lanškrouna žádný pravoslavný chrám nebyl. Díky mimořádné aktivitě pravoslavných věřících byl ustanoven sbor starších a do jeho čela zvolen p. Václav Mastný. Eparchiální rada pravoslavné církve v Praze schválila vznik sboru a potvrdila jej do činnosti. Pak se tedy konala první pravoslavná bohoslužba v Lanškrouně, a to provizorně v domě br. Václava Mastného Lanškroun č.p.578. Svatou liturgii sloužil d.o. Jiří Hoffman z Chudobína u Olomouce dne Sešlo se neuvěřitelné množství 94 pravoslavných věřících volyňských Čechů! Duchovní otec Jiří Hoffman pak úzce spolupracoval s předsedou sboru star ších br. Mastným, především jednali o tom, kde a jak získat budovu, kde by se konaly bohoslužby. Po společném jednání na tehdejším ONV v Lanškrouně byla navržena budova v ulici 28.října, ale MNV v Lanškrouně návrh zamítl. Jako protinávrh nabídli dům v ulici Svatopluka Čecha. Sbor starších návrh přijal a Eparchiální rada v Praze schválila. Dodnes tedy v tomto domě najdeme krásný pravoslavný chrám s vedlejší místností říznicí (prostor pro převlékání kněžích) a kanceláří. V patře bydlí duchovní otec s rodinou. Dále se jednalo o tom, kdo obsadí místo duchovního správce. Po konkurzním řízení Eparchiální rada v Praze schválila, aby do Lanškrouna odešel otec An drej Romaneckov z Prešova. Než byly dokončeny úpravy bytu duchovního, bydlel duchovní otec u p. Mastného. Pak se i s celou rodinou, manželkou a dvěma syny, přestěhoval do bytu nad církví. Eparchiální rada sledovala vývoj naší církve a přispívala menšími finančními částkami. Doslovně cituji z kroniky: Sbor pravoslavné církve v Lanškrouně zaslal dne 28. dubna v roce 1948, u příležitosti Kristova Vzkříšení, zdravici s přáním hodně zdraví a štěstí panu archiepiskopu Jeleferii pravoslavné církve v Praze, poděkování za vzpomínku na nás, že jsme se přeci jen dočkali duchovního otce. Dále poděkování za pomoc v naší církevní práci, abychom mohli mít svoje místo v Boží službě. Pravoslavnými jsme se narodili, pravoslavně chceme žít, poněvadž je to pro nás neocenitelné, jak i za naší republiku, pro kterou jsme válčili s naším generálem Svobodou. Zůstáváme vděční v dokonalé úctě. Sbor starších v Lanškrouně. Duchovní otec Romaneckov si přál, aby zde vznikl pěvecký sbor. Než se nastěhoval, byl založen a vedl jej br. Makar Piroženko, učitel ve výslužbě, a členy se stali jeho žena Julie, s. Janíková, s. Tučková, s. Králová, mátuška Roma necková, br. Mastný, br. Dobrý, s. Mastná a s. Koblihová. Náš krajan a vo lyňský Čech Emil Dobrý byl v Praze vysvěcen na kněze a otec Romaneckov požádal o přeložení na jinou farnost. Dal otci Emilovi přednost, protože je lépe znalý místních poměrů a vztahů mezi volyňskými Čechy. Br. Makar Piroženko zanechal kvůli pokročilému věku vedení pěveckého sboru, proto Eparchiální rada nabídla dirigenta tamějšího chóru br. Jaroslava Čermáka. Ten se i s rodinou nastěhoval do uvolněného bytu.v době, kdy zde sloužil d.o. Dobrý, naše církevní obec velmi vzkvétala. Svědomitě se staral o veškeré církevní dění nejen v Lanškrouně, ale jezdil i do České Třebové, Moravské Třebové, Králíků a částečně i do Koclířova. Po zesnutí d.o. Dobrého v r zajišťoval bohoslužby i další duchovní otec z Volyně Václav Šimek z Uničova, ale jen krátce. Pak sem dojížděli na službu svaté liturgie vladyka Kryštof a d.o. Jiří Kolář z Koclířova. Dále potom řada duchovních ze Slovenska a Ukrajiny, kteří tady však také dlouho nebyli. Vyřešením neutěšené situace bylo vysvěcení diákona Mgr. Patrika Ludvíka na kněze v roce 2001, a to přímo zde, v našem chrámu. Světil ho vladyka Kryš tof, t.č. již arcibiskup pražský. Tím Lanš kroun získal duchovního otce natrvalo. Přistěhoval se s rodinou do bytu nad chrá mem. Díky jeho manželce Magdaléně zde vznikl kvalitní pěvecký sbor, což přispělo k tomu, že bohoslužby začalo navštěvo vat více věřících, a to nejen místních, ale i pravoslavných z Ukrajiny, zaměstna ných v místních firmách. Také bratři a sestry z Litomyšle, České Třebové, Letohradu a Chocně sem do jíždějí na svatou liturgii. (Pro tyto vzpomínky byly použity některé poznatky ze zápisů tehdejšího sboru star ších z let Zkratky: d. o. = důstojný otec, s. = sestra, br. = bratr) Foto: Pan Josef Mastný s řádem sv. Cyrila a Metoděje. Ve čtvrtek 13. prosince se v kostele sv. Anny sešly lanškrounské varhanice a ředitelka ZUŠ, aby se seznámily s rekonstruovanými varhanami. Pan Valenta, varhanář a zároveň farář ze Zbraslavi, jim podal obšírný výklad. Mj. se dozvěděly, že původně se předpokládalo, že nástroj pochází z roku 1703, ale během rekonstrukce se objevily indicie, které svědčí o ještě trochu dřívější době vzniku. Té době odpovídá i pro nás neobvyklá výška ladění, díky které na nich bude nejlépe znít dobová hudba. Pan Valenta se přiznal, že se s nástrojem jen nerad loučil, zvlášť poté, kdy jej vyzkoušel ve svém kostele při koncertu dvojích varhan. Ale uznal, že ve svém prostředí znějí ještě lépe. Foto: LS Přečetli jsme: Unikátní oprava varhan Po měsících oprav se do kostela sv. Anny vrátily varhany. Restauroval je Rudolf Valenta z Prahy, který se věnuje restaurování a stavbě varhan. Zároveň je nositelem licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek historických varhan bez omezení stáří. Hudební nástroj pochází zřejmě z 80. nebo 90. let 17. století. Jeho autorem je pravděpodobně Kryštof Zikmund Glembt, varhanář z Kroměříže, jehož jméno bylo při restaurování objeveno na krycí desce vzdušnice. Je to jediný jeho známý nástroj, dodal Rudolf Valenta, jenž nástroj opravoval půl roku. Varhany jsou restaurovány s použitím stejných technologií a materiálů, které byly užívány při jejich vzniku, s výjimkou vymožeností moderní truhlářské dílny. Jinak většinou vše je ručně hoblované, klíženo kostním nebo kožním klihem, byly použity stejnorodé kůže na těsnění, směs na lití plechů pro vý robu píšťal ve stejném poměru a podobně. Vyměněn byl prospekt, tedy část píšťal, která je vidět zepředu. Původní nešel při nejlepší vůli použít. A potom část píšťal v dřevěném registru Copula minor. Vše ostatní je původní až na pár píšťal, které byly zhotoveny jako přesné kopie, upřesnil varhanář. Varhany mají celkem 315 píšťal v šesti registrech: Principál, Octava, Copula maior, Copula minor, Sesquialtera a Sedecima. Varhany si nejdřív potřebují zvyknout na nové prostředí, putovaly po republice restaurovala se skříň i stroj. Musí si sednout. Nyní jsou naladěné, ale domluvili jsme se, že pan Rudolf Valenta přijede znovu v květnu, kdy je opět naladí, a uděláme prezentaci pro veřejnost, dodal lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. Cenný hudební nástroj mohl být restaurován především zásluhou města. Oprava v hodnotě jednoho milionu korun byla financována z programu Regenerace městských památkových zón. (Orlický deník , Šárka Mikulecká) MC Dětský svět Lanškroun program na leden: od 7. do 11. ledna 2008 bramborové tiskání, od 21. do 25. ledna 2008 papírové lepení. AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře: UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2008, lektor: Ing. Hana Straková, MF ČR Praha DAŇOVÁ REFORMA III rozklad základních důsledků spojených se změnou daňových zákonů 2008, lektor: Ing. Jaroslav Trávníček, auditor, Praha AKTUÁLNÍ ZMĚNY V PRAXI MZDOVÉ ÚČETNÍ A ROČNÍ MZDOVÁ ZÁVĚRKA, lektor: Květa Beranová, Pardubice Tel.: ,

12 STRANA 12 REGION LL 1 / , pozdní odpoledne. Tak právě tehdy jsme zažili, jak chutná úspěch na prknech, co znamenají svět. Zářící reflektory, plné hlediště diváků, náš bezchybný herecký a pěvecký výkon a nekončící potlesk. A pocit štěstí. No, abychom to upřesnili. Ta prkna nebyla tak docela divadelní, ale v Lu kové na sále. Ta světla zářila, to ano, ale z lustrů. Diváci? No hlavně babičky, dědečkové, rodiče a sourozenci. A pokud bychom měli zhodnotit náš výkon, snažili jsme se. Ale kdo je dokonalý, že? Nakonec vlastně nešlo ani o potlesk a úspěch, ale jen a jen o ten pocit štěstí. Našich blízkých a tedy i náš. Tak už víte, co se dělo? Správně! Mikulášská besídka. Velká škoda, že jste o ni přišli. No nic, my Vám to štěstí alespoň přejeme. Po celý příští rok. Kluci a holky z MŠ Luková Damníkovští na adventním koncertě Stejně jako každý rok se i letos čtyři žáci ze Základní školy a mateřské ško ly Damníkov zúčastnili adventního koncertu, který se uskutečnil 7. prosince v pražské Lucerně. Tento koncert mohli žáci navštívit díky spolupráci se Sto nožkou, což je hnutí, které pomáhá nemocným a postiženým dětem. Do pro jektu jsou zapojeny tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. Děti malují vánoční přání, která se poté prodávají, a tím se získávají finanční prostředky. Celý program, ve kterém jsme, mimo jiné, mohli shlédnout skupinu MIG 21, dětský sbor Mariellu, mladého Josefa Vágnera nebo zakladatelku hnutí paní Bělu Gran Jensen, uváděl Vojta Kotek. Na konci programu byly pro děti připraveny dárečky. Tento koncert byl předtáčen Českou televizí. Abychom snad neměli zážitků z Prahy málo, navštívili jsme také výstavu Stopy lidí v Národním muzeu. Veronika Sršňová, 9. ročník Od podzimu do Vánoc Štědrý večer nastal, Štědrý večer nastal... už odpoledne v mateřské škole v Žichlínku. V tento den se sešli rodiče s dětmi u vánočního stromečku, aby zde prožili příjemné chvíle. Děti zpívaly, tančily, hrály, nahlédly do podzimního okénka, zavzpomínaly na čerta a Mikuláše, přivítaly zimu.při kytaře zazněly vánoční koledy. A na závěr se paní učitelkám podařilo tuto sváteční chvíli zpestřit malým prskavkovým ohňostrojem. H. Brodinová Jak slavily vánoční svátky naše babičky? Jitřenka, dětský folklorní soubor z Dolní Čermné, a Jaro, folklorní soubor z Ústí nad Orlicí, opět dokázaly, že patří mezi mistry svého oboru. Se svým dalším velice vydařeným vystoupením se představily v sále dol nočermenské orlovny. Vánoční koncert začal přesně v 18hodin a jako obvykle bylo již ve třičtvrtě každé místečko obsazené. Nikdo, včetně mě, si nechtěl nechat ujít tento dlouho očekávaný koncert. Vánoční atmosféra na mne dýchla již mezi dveřmi. Vstupní hala byla totiž velice mile vyzdobena. Dámy u vstupného dobrovolného navíc rozdávaly krás né keramické vánoční stromečky, což ještě více zvýraznilo můj celkový dojem. Zaznělo pár známých, ale i méně známých koled a už se na jevišti objevil Tomáš Hampl, moderátor celého programu. Jeho slova doprovázela každý bod programu, který se týkal ohlédnutí za adventem a vánočními svátky na šich babiček. Nejprve se zastavil u dne svátku svaté Kateřiny. V tento den se každoročně konala poslední tancovačka v sezóně, takzvaná Kateřinská, po které následovalo období adventu. Hned vzápětí soubory zatančily některé tance typické pro tuto slavnost. Další zastávka byla věnována příchodu svatého Mikuláše. Jestli si myslíte, že přišel jen s andělem a košem dárků, tak se mýlíte! Přišli s ním i čerti! A to až z Vídně! Jejich blekotání bylo slyšet na míle daleko! Aby mohly děti dostat od anděla dárky, musely si je nejdříve zasloužit. Někdo zpíval, někdo odříká val básničky a někdo tancoval, jak nejlépe uměl. Čerti si nakonec nikoho neodnes li. Pro jistotu zde ale nechali metličku, kdyby si některé děti přeci jen nedaly říct. A hnedle tu byl advent a s ním i Vánoce! Tento tématický blok byl uveden kánonem Vánoce, Vánoce přichází k nám, který zazpívaly soubory společně z balkónu nad hledištěm. Poté zatančil soubor Jaro tanec s názvem Vánoce, Vánoce a posléze se přidala i Jitřenka, aby společně zazpívaly několik vá nočních koled. Na samotný závěr zazněla známá píseň Narodil se Kristus Pán, při které se ke zpěvákům přidalo i publikum, čímž byla v sále navozena velmi příjemná atmosféra. Celý koncert měl velký úspěch. Nejen dlouhotrvající aplaus byl toho důka zem. Všichni zúčastnění se alespoň na chvíli dokázali odpoutat od každodenního shonu a dopřáli si chvilku vánoční pohody a klidu. Vždyť přece odpočinek a ponoření se do hloubky vánočního času je tím pravým důvodem, proč se slaví Vánoce! Lucie Moravcová, NK, foto: J. Appl Silvestrovské hokejování v Albrechticích proběhl 2. ročník silvestrov ského hokejování v Albrechticích. Šlo o turnaj v ledním hokeji na přírodním ledu. Ten se podařilo vytvořit místnímu občanskému sdružení ŠNEK za výraz né podpory firem: Kovovýroba Riess, Barvy Laky Holeček, Optima Lanškroun, Zakov, GSM a jednotlivců Karla Ku bína, Stanislava Vávry a Jana Vávry, za což všem jmenovaným děkujeme. Jednalo se vyloženě o silvestrovskou zábavu, která ovšem s postupem času přerostla ve zdravou rivalitu na ledové ploše, neboť se soutěžilo o velice atrak tivní ceny. Cenou za 1. místo byly ori ginální putovní Zlaté brusle (obdoba Stanleyova poháru). Turnaje se zúčast nilo 5 družstev (3+1) s možností stří dání hráčů. Jeden zápas se hrál 2x7 mi nut s dvominutovou přestávkou. Bylo odehráno celkem 10 utkání, protože se hrálo systémem každý s každým. Při nerozhodném výsledku se rozhodovalo v trestných stříleních. Turnaj byl za hájen v 13:00 a poslední zápas skončil s příchodem tmy v 16:30. Poté následo valo slavnostní vyhlášení výsledků za končené státní hymnou na počest vítěze, ale i všech účastníků. Turnaji bylo přítomno cca diváků, kteří měli možnost se v průběhu fandění občerstvit u stánku. Výsledky turnaje: 1. ŠNEK 6b. 19:8 2. Hasiči 6b. 15:10 3. Sázava 4b. 10:13 4. DRŽÁCI 4b. 12:12 5. Chalupáři 0b. 9:22 Nejlepším střelcem turnaje byl vy hlášen hráč Černoch s osmi vstřelenými brankami z týmu DRŽÁKů, za což byl odměněn cenou lahví červeného vína. Na závěr se sluší poděkovat organi zátorům tzn. členům ŠNEKa a ochot ným sponzorům cen: Cyklosport Dvo řák, JOZA, Miláno p. Syrový,TG Tisk, Pepa IX, CountrySteak restaurant Mar tin Kozel, Jiří Horáček a paní Dagmar Teplá (krásný a chutný dort pro vítěze). Pozn.: Zveme vás na bruslení na ledo vou plochu v Albrechticích. Je mož né bruslit každý den do hodin (je zde umělé osvětlení) za 10 Kč na o sobu a celý den (jen od 14 do 16 hod. je plocha vyhrazená na hokej). ZN

13 LL 1 / 2008 FOTOKRONIKA ROKU 2007 STRANA 13 U bazénu ZŠ Dobrovského byla v dubnu otevře na suchá sauna, sloužící také veřejnosti. Tradiční ohlédnutí za uplynulým rokem začínáme největší dokončenou investiční akcí města Lan škroun v roce Již řadu let technicky nevyhovující Dělnický dům dostal pořádnou medvědí in jekci a nákladem přes 9 mil. Kč se ho podařilo kompletně zrekonstruovat. 7 mil. Kč přišlo ze stát ního rozpočtu v rámci dnes již proslulé akce porcování medvěda a zbývající peníze doplatilo město. V MŠ Na Výsluní proběhla o prázninách druhá etapa rekonstrukce budovy. Větší část z celkové hodnoty díla 3,2 mil. byla pokryta státní dotací. Druhá etapa skládky TKO stála celkem 6,5 mil. Kč. To, jak dlouho nám vydrží, můžeme ovlivnit vlastně všichni díky třídění odpadu. Mnoha lidem udělaly radost i drobné změny k lepšímu jako například zbourání ruiny skla diště u vlakového nádraží. Voříškiáda přilákala do Lanškrouna přes sto ú častníků s pejsky různých barev i velikostí. Po dlouhých přípravách a neustálých změnách začala firma Eube stavět naproti Pivovarskému náměstí bytový dům s 36 jednotkami. Úmyslně založený požár na Třešňovecké ulici zlikvidoval na konci dubna jeden z dvojice neo bydlených domků. Stejně jako první projekt múzochvění v roce 2005, se i druhý v dubnu 2007 těšil velkému zájmu di váků i samotných účinkujících. Během září se završily práce na odbahnění Slu nečního rybníka. Na Dlouhém rybníku zbývá v roce 2008 dokončit jen úpravy v oblasti hráze. Pardubický kraj hradil modernizaci části průta hu městem Králické ulice. Bohužel zatím při náší řidičům i místním obyvatelům spíše potíže. Big Band Lanškroun účinkoval na setkání zachrán ce 669 československých židovských dětí sira Win tona se studenty v Kongresovém centru Praha.

14 STRANA 14 FOTOKRONIKA ROKU 2007 LL 1 / 2008 Úspěšné počiny divadla Ve středu potvrdila s na pětím očekávaná premiéra komedie A. Procház ky S tvojí dcerou ne. Kopa a Městské slavnosti přivítaly v Lanškrouně tisíce turistů. Večerní program vyvrcholil kon certem skupiny TURBO. Zatěžkávací zkoušku na své první velké akci absolvoval v pozici ředite le Kulturního centra také David Knápek. Lanškrounský smíšený sbor oslavil již patnácté narozeniny. Své kvality potvrdil na mezinárodní pěvecké soutěži duchovní hudby Musica religio sa v Olomouci, kde v konkurenci šestnácti ama térskýh souborů vybojoval prvenství. V rámci svého podzimního turné do Lanškrou na v říjnu zavítal houslista Pavel Šporcl. Knihu Můj oidipovský koplex a jiné povídky ir ského autora O Connora přeložila profesorka lanškrounského gymnázia Kamila Weiserová. Hlavním hostem dubnového jazzového festivalu JAZZ A LITTLE OTHERWISE byl slovenský muzikant Peter Lipa. Úspěšnou a na interprety zajímavou sezónou prošel klub Apollo. Legendární Psí vojáci zde prý nebyli naposled. Lanškrounská ZUŠ oslavila již 60 let své existence. V rámci III. literárně dramatického maratónu byla v Lanškrouně pokřtěna kniha o trenérovi Emila Zátopka Janu Haluzovi. Jeden z nejpříjemnějších kulturních zážitků loň ského roku představoval bezpochyby koncert multiinstrumentalistky Ivy Bittové. Květnovou premiérou pohádky J. Wericha Žluté mužátko se otěží studentského divadelního spol ku Škeble chopil Jan Střecha. Lanškrounští ochotníci z Mušle se koncem října blýskli ve slovenském Kežmaroku hrou kultovního divadla J. Cimrmana Dobytí severního pólu. Pro Lanškroun zcela mimořádnou publikaci o historii místní Tesly v letech při pravil kolektiv autorů v čele s Jiřím Kohoutem.

15 LL 1 / 2008 FOTOKRONIKA ROKU 2007 STRANA 15 Lednový orkán Kirill pustošil především smrko vé porosty. Střechy domů zůstaly většinou v po řádku nebo vyvázly jen s menšími šrámy. Mimořádně teplá, ba přímo zelená zima odstar tovala z hlediska počasí zcela výjimečný rok. 26. ročník běhu na Zámecký vrch přivítal ve star tovním poli hlavního závodu 91 běžců. Chybět nemohl ani Otakar Sadílek, zakladatel tohoto květnového atletického mítinku. Miss ČR 2007 a obě vícemiss předávaly v Žichlín ku šek na 1,2 mil. Kč pocházející z dražby jejich ko runek. Peníze dostaly Rodinný dětský domov a ZŠ v Žichlínku a Speciální škola v Lanškrouně. V Sázavě zrekonstruovali a při tradiční pouti 1. čer vence znovu otevřeli místní kapli sv. Prokopa. Již 34. ročník setkání osmi českých obcí se jmé nem Albrechtice se tentokrát odehrál v našem regionu. Tradiční fotbalový turnaj vyhrálo Měs to Albrechtice. Červnové hasičské závody v Horním Třešňovci přinesly dva traťové rekordy. O jeden se postara li muži z Bošína a o druhý ženy z Letohradu. Jak ale dokazuje fotografie, ne vždy se daří na 100% a voda proudí i tam, kam nemá. Největší suchý poldr ve střední Evropě vzniká na Moravské Sázavě u Žichlínka. Bulharský soubor Trepetlika z Burgasu nešetřil na Čermenských slavnostech temperamentem. Ski areál Buková hora přivítal ve dnech srpna závody Světového poháru v travním lyžová ní. Při tomto nadmíru adrenalinovém sportu se nedá brzdit a jezdci se řítí po sjezdovce až 60 km/h. Zámeček u Rudoltic prokoukl především v exterié ru, ale mnoho změn se odehrálo i ve sklepeních, která už slouží veřejnosti při kulturních akcích. Následné úpravy interiérů se plánují na letošní rok. V Rudolticích, které mají k již 1476 obyvatel s průměrným věkem 33,96 let, během roku nejen předali nové byty pod Zámečkem, ale také měnili složení zastupitelstva obce. Dlouholetý starosta Oldřich Kolomý odstoupil k 10. srpnu. Poté byla starostkou v době od do paní Erika Kohoutová. Nyní Rudoltice mají opět staronového starostu O. Kolomého.

16 STRANA 16 FOTOKRONIKA ROKU 2007 LL 1 / 2008 Krátký rybník zažil v letošním roce několikery ry bářské závody. Ty nejoblíbenější proběhly na konci dubna a do Lanškrouna přilákaly 116 účastníků. Lanškrounští cyklisté uspořádali i v letošním roce několik významných závodů a oddíl cyklistiky SKP Duha Lanškroun se může pochlubit dalším úspěšným rokem. Radost domácím však dělali také od chovanci zdejšího oddílu. Za vše mluví mistrovský titul Tomáše Bucháčka mezi muži v kategorii Elite a Jakuba Danačíka v kategorii U23. Formule Ralt RT 23 Miloše Beneše při zářijové ho závodu do vrchu Laudon překonala během víkendu celkem 3x dosavadní traťový rekord. Vedle juniorek a kadetek hrajících I. ligu volej balu se podařilo úspěšně zabojovat i ženám, kte ré postoupily do II. ligy. Stolní tenisté naplno využívají zrenovavané pro story Dělnického domu k pravidelným trénin kům i k soutěžím. Hala B. Modrého během roku 2007 zažila ne jednu parádní hokejovou podívanou. Mezi ty nej lepší zápasy určitě patřilo mezinárodní utkání hráčů do 18 let mezi ČR a Lotyšskem. Vítězem LHL se v sezóně 2006/2007 stalo muž stvo Somy. V mistrovských soutěžích zabodovali junioři, kteří vyhráli okresní přebor. Lanškrounští lezci významně zasáhli do soutěže MČR. Radovan Šifra obhájil v kategorii B pr venství jak v lezení na rychlost, tak v obtížnosti. Martin Šifra skončil v kategorii D třetí v lezení na obtížnost a vyhrál lezení na rychlost. Šachista Antonín Vu se v květnu stal vítězem kraj ského přeboru v kategorii do 10 let. Kulturista Tomáš Jirout, vícemistr ČR body cla sic 2007, stál také během podzimních poháro vých soutěží celkem čtyřikrát na stupních vítězů. V nově vzniklých prostorách Sportcentra na Pi vovarském náměstí vznikla během léta posilovna a na sklonku roku ji doplnily i squashové kurty. Fotografie v kronice roku 2007 pocházejí z archivu Listů Lanškrounska. Text: redakce

17 LL 1 / 2008 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 17 Advent v Lanškrouně patřil koncertům I letos se mohli lanškrounští diváci těšit na Vánoce při nedělních odpoledních adventních koncertech v kostele sv. Václava. 2. prosince zahájili sérii žáci a učitelé ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounští pištci. 9. prosince přijeli hosté přípravná oddělení známého sboru Boni Pueri, která vystupují pod jmény Bonifantes a Pueráček. 16. prosince zazpívaly sbory vedené Vladimírou Jetmarovou Lanškroun ský smíšený sbor a Komo/K/rák komorní pěvecký sbor ZUŠ Jindřicha Pra večka. Zaplněný kostel potěšily výběrem ze svého širokého repertoáru i závěreč nými koledami, na jejichž aranžmá se podílel i člen sboru Tomáš Krejča. Na čtvrtém adventní koncertu v neděli 23. prosince se představily dva sbo ry vedené paní Jarmilou Uhlířovou Chrámový sbor kostela sv. Václava a Ženský pěvecký sbor KC Lanškroun. V první části provedl chrámový sbor II. vánoční mši na motivy národní a lidové od dr. Jar. Máchy. Ženský pěvecký sbor poté zazpíval výběr písní od skupiny Nezmaři. LS Za kulturou se vždycky jezdívalo z Lanškrouna do Prahy. Proč by to nemohlo být i obráceně? aneb 3. vánoční koncert Slyšel jsem velice pěkný koncert vyspělého pěveckého sboru Lanš krounského smíšeného pěveckého sboru. Zpočátku jsem se divil, že v menším městě je tak dobrý pěvecký sbor. Pak jsem viděl a uvědomil si jejich nadšení a chuť zpívat. To je obrovský hnací motor každého konání. U zpěvu o to víc. Jedním z důvodů kvality je jistě i e xistence ZUŠ v Lanškrouně. Její pedagogové se velice dobře podepisují na práci tohoto tělesa, stejně tak i učitelky ZŠ. Kéž by se spolupráce amatérů s profesionály dařila všude tak dobře, jako je tomu v Lanškrouně. Na amatérské zpívání má sbor poměrně vyrovnané hlasy i intonaci ve sku pinách i celku, dobré nástupy i cit pro rozlišení skladeb různých období. A nebyly to lehké skladby. Samozřejmě se dá vše včetně hlasové kultury dále zdokonalovat. Je zajímavé, že skladby, při kterých byla zřejmá větší soustře děnost a propracovanost, vyzněly i hlasově lépe. Koledy, při kterých se sbor viditelně víc uvolnil, ztratily maloučko na kvalitě. Svou bezprostředností však uchvátily všechny posluchače. Pro budoucnost sboru by asi bylo dobré spolupracovat s dětskými sbory. Ještě lépe by bylo, po vzoru jiných měst, vytvořit jeden větší dětský sbor ve městě. Základem bývají vybraní žáci celého hudebního oboru ZUŠ, nejen pěveckého oddělení této školy (vzdělávaní v intonaci, rytmu, výrazu atd.). Bylo to krásné a radostné odpoledne. Do další činnosti přeji LSS mnoho dalších úspěchů! Bořivoj Janecký Pojďme si něco vyprávět V jednom městě žil moudrý a chytrý zahradník. Jednou se mu do ruky do stalo osm malých, trochu nažloutlých zrníček. Dal si s nimi velkou práci a vy pěstoval z nich rostlinky. Rostlinky rostly, sílily, a když byly dost velké, vykvetly z nich překrásné veliké květy, zářící různými barvami, Voněly opojnou vůní. Zahradník z nich uvázal pestrou kytici jako pro nevěstu. Každý, kdo na tu kytici pohlédl, měl velikou radost. Bylo několik učitelů hudby. Jednou, takhle začátkem září, k nim přišly malé děti, že by se jako chtěly učit hrát na nějaký hudební nástroj a také učit zpívat. Trochu se vzájemně nedůvěřivě okukovali. Děti svýma velkýma očima pozoro valy učitele a učitelé se snažili zjistit, co věch malých človíčcích je. Jak umí slyšet hudbu, jak umí zazpívat, co slyší a jaké vlastně mají schopnosti a vlast nosti. Zkrátka jaký mají talent. Když se vzájemně poznali, řekli si, že to spolu zkusí. Učitelé, že jim budou radit a pomáhat, jak na to, aby se dobře naučily hrát a zpívat pro potěšení sobě i ostatním. Děti se učily, rostly, uměly čím dál víc, až se z některých stali profesionální hudebníci. Někteří si hráli a zpívali pro potěšení. Jednou se jich sešlo 8, že se spolu pobaví a zazpívají si. To spo lečné zpívání jim ale šlo tak dobře, že se z nich stal Somebody s Singing. A začali zpívat nejen pro svoje potěšení, ale svým zpěvem rozdávali radost i jiným lidem. Vždyť na to hudba vlastně je, aby přinášela radost a potěšení. Jejich poslední koncert? Úplně naplněný lanškrounský kostel sv. Václava, bouřlivý ohlas všech posluchačů. A přál bych vám vidět světýlka radosti v o čích a úsměvy všech lidí vycházejících z kostela po koncertě. Jen škoda, že tu velkou krásnou kytici, o které jsem vyprávěl, nedostali ti zpěváci. Určitě by si ji zasloužili. Bořivoj Janecký Vánoce v Lanškrouně I Lanškroun, zůstal přes Vánoce pod pokličkou inverze. Mnozí proto uvítali nabídku koncertů i dalších aktivit ve městě a blízkém okolí. Na první svátek vánoční připravil svůj koncert oktet Somebody s Singing. Zaplněný kostel sv. Václava ocenil pohodovou muziku, vtipné moderování i to, že nejmladší ze členek zvládla koncert i přes svůj zdravotní problém. Na Štěpána vyrazili turisté už popatnácté na Mariánskou horu. V pravé po ledne se zdejší koncert rozezněl koledami, které doprovázely varhany a turis tická skupina Šlapák. Podle sdělení pořadatelů přišlo rekordních 188 lidí. Na závěr rozdali tři králové přítomným novoroční přáníčka. Foto: LS

18 STRANA 18 NÁZORY LL 1 / 2008 Vysvětlivky Více jak před rokem jsem psal o likvidaci úspěšného školního orchestru ZUŠ. Tehdy do sporu vstoupila RNDr.Sitová svými vysvětlivkami, jejichž neobjektivnost nemohl žádný čtenář přehlédnout a někteří na to dokonce zareagovali. Pokusil jsem se proti těmto lžím ohradit dalším článkem. Bohužel marně. V duchu praktik estébáckých censorů 70. let jmenovaná článek do tisku nepřipustila a to ve spolupráci s šéfredaktorem LL. Naproti tomu v LL byl otištěn začátkem roku článek od jakéhosi ET (že by mimozemšťan?), tedy nepodepsaný, ve kterém byl náš orchestr dosti zle na padán. A zčásti lživě. Tam redakci lži v textu a chybějící podpis nevadil!! Nyní jsem se dočkal další sady vysvětlivek k mému článku z posledního čísla LL. A opět lži. A to již se musím začít bránit. Tedy konkrétně: 1/ Když naznačuje, že jsem článek dodal pozdě a je tedy dle ní neaktuální, tak by měla čtenářům vysvětlit, proč mě neotiskla článek posledně redakci předaný, a předaný včas a tehdy aktuální byl. A mám za to, že je aktuální z větší části stále! A když už opět pocítila nutkání vysvětlovat názory jiných, požádal bych jí, aby můj článek č. 2 otiskla nyní a s uvedením doručení data do redakce! 2/ Pokud RNDr.Sitová rozporuje, co bylo v pozvánce na popisovanou akci, proč se proti tomu neozvala dříve? Třeba pořadatelům? Já jsem oficiální po zvánku nedostal. Ale myslím si, že tím omylem ZUŠ Lanškroun ani RNDr. Sitová neutrpěla. A vůbec nechápu, co má znamenat následující plácanec o vě kovém složení. 3/ Dále tato osoba naznačuje, jak závratné sumy dostáváme od Města Lanškrou na. A uvádí naprosto zavádějící a nesrovnatelná čísla! Pokud si totiž čtenář nepřečte pořádně, co napsala, tak může dojít k závěru, že jsme dostali Kč z celkově na kulturu poskytnutých. My jsme letos dostali Kč, což je 1667 Kč na člena a což RNDr. Sitová označuje za vysoké částky. A protože se to může někomu zdát skutečně mnoho, vyzývám RNDr.Sitovou, aby uvedla, kolik Kč na jednoho člena dostávají z městského rozpočtu nejvíce dotované aktivity a popravdě uvedla, na kterém místě pak bude v takovémto řazení náš orchestr. Pokud to nebude schopna učinit, pak ji žádám o veřejnou omluvu!!! A nemám na mysli pouze aktivity podporované prostřednictvím zcela zanedbatelné sumy rozdělené její komisí. Pro srovnání by to mohl být například příspěvek na provoz hokejové haly. Přepočet na jednoho uživatele, tedy nemyslím jen hokejisty, bude pravdě podobně o dosti vyšší než příspěvek pro nás. A to nemluvím o pořizovacích nákladech za halu. Ale chci zdůraznit, že postavení haly považuji za správné, ovšem otázkou diskuse je, proč to muselo stát tolik. V této souvislosti ale mu sím považovat argumentaci RNDr. Sitové, kde se snaží vzbudit dojem, jak jsme městem nadfinancováni, za akt zlé vůle. Myslím si ale, že náš orchestr za tyto peníze městu Lanškrounu odvedl velmi solidní práci jak v oblasti, na kte rou byl určen, tak v oblasti reklamy. Stačí si například uvědomit, kolik stojí reklamní relace v televizi či v rozhlase. Mimochodem z posledních několika nahrávek v pražském studiu A nám Český rozhlas sestavil několik relací, které byly vysílány zhruba v měsíčních intervalech vždy večer na stanici Pra ha po dobu skoro 2 let. A na tento vždy během dne zněly upoutávky s odkazem na jméno našeho města. A pokud jste sledovali sobotní vysílání České televize začátkem prázdnin, tak na koncertu k 75. narozeninám W.Matušky byly po užity právě nahrávky našeho orchestru. Stejně tak v televizním pořadu s Hanou Hegerovou. Takovouto reklamu ale za Kč normálně pořídit nelze. Tedy si dovolím tvrdit, že peníze nám poskytnuté splnily hned účely 2. 4/ K posledním 2 větám: Asi RNDr.Sitovou zklamu, ale veřejnost ví o našem orchestru zcela jistě více, než je jí milé. A také by mě měla sdělit, kde jsme si naposledy stěžovali! Pokud za stížnost považuje můj článek č.2, pak ale za pomněla, že ho neotiskla a neměla by o něm mluvit! A pokud za stížnost po važuje upozornění na fakt, že někdo nedělá v oblasti antidrogové prevence dětí a mládeže to, za co je z peněz daňových poplatníků placen, pak si tedy sku tečně stěžuji, a to přímo komisi pro mládež a kulturu. Pak mě zajímá její sta novisko jako členky této komise, nakonec by byl zajímavý i názor celé této komise. Mám za to, že antidrogová prevence do její sféry působnosti nepo chybně patří. A tedy otázka zní: co lze nabídnout za zájmovou činnost těm dě tem, které právě nemají talent na sport? A o tom také, tedy o specifické postoji ředitelky ZUŠ k této problematice, pojednával můj loňský neotištěný článek. Proč ho RNDr.Sitová zametla pod koberec? V civilizovaném světě je totiž za nejlepší antidrogovou prevenci mládeže považován sport a muzika, a to přede vším kolektivní aktivity. Tedy např. fotbal a hokej pro sportovně nadané a de chové, symfonické či jazzové orchestry pro hudebně nadané děti a mládež. V USA je naprosto běžné, že každá střední škola má svůj sportovní tým a vel ký orchestr. Podobně je tomu i v západní Evropě a poměry se v tomto začínají lepšit i v Čechách, stačí se porozhlédnout a ne daleko. Můžu nabídnout Žam berk, Jablonnén.O., Letohrad a další. Ne však v Lanškrouně. Zde se na tako výto orchestr nezmůže ani škola hudební! Otázka zní proč? Lidé schopní toto zrealizovat k dispozici jsou. Tedy pokud někdo za orchestr nechce vydávat soubor zobcových fléten! 5/ Při pečlivosti RNDr.Sitové je divné, že například v článku o N.Wintonovi pojmenovala všechny zúčastněné a nezapomněla ani na sebe. Zapomněla pouze na jednoho zcela bezvýznamného člověka, jakým je dirigent jednoho z účinkujících orchestrů. Opět pouze náhoda? To asi ne. Je to tak skandální věc, jako kdyby někdo na konci filmu odstřihl jméno režiséra. Takže závěrem censura kombinovaná se lživými a zavádějícími vysvět livkami censora byla vždy projevem čehosi špatného a také vysoce nebezpeč ného pro společnost. Skoro se mi při sledování těchto dějů zdá, jako bych slyšel odsouvající se víko Brežněvovy rakve. A kolikáté výročí sametové revoluce že jsme to slavili? Josef Pilný Lze krátce odpovědět? Jako reakci na výše uveřejněný příspěvek jsem si s autorem vyměnila ně kolik mailů. Pro čtenáře uvedu jen pár fakt, která si většinou mohou ověřit na hlédnutím do starších čísel LL dostupných na městských internetových stránkách: V letním dvojčísle roku 2006 vyšel článek Ing. Josefa Pilného a rozhovor, ve kterém ředitelka ZUŠ mj. odpověděla na některé otázky, jež byly v textu p. Pilného položeny. P. Pilný chtěl reagovat dalším velmi obsáhlým článkem, redakce se však rozhodla se tímto v podstatě osobním sporem dále podrobně nezabývat, jak v č. 16/2006 zdůvodnil šéfredaktor. V čísle 1/2207 vyšly pod sebou dva články od stejné autorky, druhý byl pro ú sporu místa (aby se vešlo i foto Big Bandu) podepsán šifrou. Na vánočním koncertu 2006 jsem byla a na zmíněném textu jsem neshledala nic lživého. V pozvánce na koncert pro sira Wintona bylo uvedeno, že Big Band je je den z nejlepších studentských orchestrů v Evropě. To mohlo vyvolat dojem, že je složen ze studentů ZUŠ, studenty je však jen část členů orchestru, větši nou VŠ či SŠ. S věkem členů nad 18 let souvisí i výše podpory od města, podle pravidel nemůže být u dospělých na celoroční činnost, ale jen na jednotlivé akce, a to do výše maximálně 50% (viz i dnešní komentář k rozpočtu v úvod ní části LL). Loňskou podporu dostal Big Band na účast na jednom z festivalů a na koncertní zájezd do Chorvatska. O tom, jak tam reprezentoval město, jsem se bohužel asi nejen já nikde nic nedozvěděla (v LL, ani v okresním tisku)... Souhlasím s názorem, že ne všechny děti jsou sportovně nadané. Totéž však platí i o nadání hudebním. Takže zde musí existovat i nabídka zcela jiná, která skutečně v našem městě je, jde např. o různé kroužky na školách nebo v DDM. I takové aktivity město prostřednictvím komise pro mládež a kulturu podporuje. Článek o koncertu pro sira Wintona vyšel v LL č.20/2007. Sebe tam nikde nejmenuji, podepsaná jsem pouze jako autorka fotografií, a to svou šifrou LS. Podobně na městských internetových stránkách. Co říci závěrem? V předchozích letech jsem si nenechala ujít snad žádný z vá nočních koncertů BB, patřily pro mne k vánoční atmosféře. Na letošní jsem ale neměla náladu jít, i když vím, že hudba by mne nezklamala. Lada Sitová Ohlasy na minulý článek pana Pilného (LL 23, str. 16) Vážená redakce, se zájmem jsem si přečetl článek uveřejněný v Listech Lanškrounska č. 23/ 2007 Export lanškrounské hudby a poděkování hraběte Schwarzenbergra do Lanškrouna. Jelikož jsou v tomto článku mylně uváděny některé okolnosti týkající se Základní umělecké školy Zábřeh, rozhodl jsem se uvést je na pravou míru. Náš dechový orchestr získal v soutěži ZUŠ ve své kategorii druhé místo, nikoliv absolutní vítězství, jak je uváděno v článku. Připisovat umělecký růst našeho orchestru odchodu pana učitele Bohumila Havelky ze ZUŠ Zábřeh považuji za velmi odvážnou konstrukci. Pan Havelka, kterého si vážím jako velmi kvalitního, zkušeného učitele a výborného instrumentalisty, neměl na chod a úroveň tohoto tělesa vliv, protože působil především na naší pobočce ve Štítech, kde vyučoval elektronické klávesové nástroje. V Zábřehu vyučoval pouze několik hodin hru na bicí nástroje. Vzrůstající úroveň orchestru je dí lem týmové práce celého dechového oddělení naší školy a především dirigenta orchestru Lubomíra Vepřka. Závěrem mi dovolte popřát kolegům ze ZUŠ Lanškroun i Big bandu Lanš kroun a jeho dirigentu Josefu Pilnému jen to nejlepší a těším se, že se zase někdy potkáme na jazzovém pódiu. Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh a kapelník Moravia Big bandu Zábřeh Technická připomínka k článku pana ing. J. Pilného Několik dnů jsem přemýšlel, zda reagovat na v hesle zmíněný článek, který má dvě nepřesnosti, mohu li tak nazvat své další řádky. Předně mě zarazil samotný nadpis článku ve své druhé části a poděkování hraběte Schwarzenberga do Lanškrouna. Pokud vím, požívali v minulosti Schwarzenbergové větve, z níž pochází pan současný ministr zahraničí, titulu kníže. Rozdíl mezi šlechtickým titulem hrabě a kníže byl značný a myslím, že nejenom v rovině společenské. Leč věc má jeden háček, datovaný dnem 10. prosince 1918, zákonem číslo

19 LL 1 / 2008 NÁZORY STRANA 19 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly. Tento zákon je dodnes platný a účinný. Z toho tedy plyne, že od uvedeného data šlechtictví a řády právně neexistují a bývalí šlechtici nesmějí užívat svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví. Takže otázka zní, proč užívat zakázané a ještě špatně. Tento problém mně osobně žádné potíže nečiní, pokud jde o používání šlechtických titulů, pokud by tu nebyl zákon, který se má, jak rádi zdůrazňují naši zákonodárci, prostě dodržovat. A nebo takový zákon, pokud je nepotřebný, jednořádkovým právním aktem zrušit, stejně byl předmětný zákon celkem třikrát změněn, a to v letech 1936, 1939 a v roce Jan Morávek Občas se mi do ruky dostanou LL, které si rád přečtu. V LL č. 23/2007 mne zaujal článek začínající nadpisem: Export lanškrounské hudby Přece jenom se od Ameriky učíme. Tam je nutné využít každé příležitosti k tomu, sám se všemi prostředky prosazovat, protože to za nikoho nikdo ne udělá. Je tam velká konkurence. Ovšem v Americe není zvykem pomáhat si pomluvami druhých. To je zase náš zvyk. Za svůj již poměrně dlouhý život jsem měl štěstí poznat špičkové, mezinárodně uznávané umělce i amatéry. Je zajímavé, že ti, kteří dosahovali vysokých met, byli velice pokorní před uměním a velmi uznávali i práci druhých. Stávalo se však i to, že přestali o sobě pře mýšlet, přestávali se stále zdokonalovat. Na pokoru zapomněli a úctu k výsled kům druhých přestali mít. Začali si o sobě myslet, že nad ně není. Důvody ne úspěchu hledali jinde než u sebe. Většinou, pokud se včas nevzpamatovali, končili pádem dolů. Když si amatérské soubory nenašly nějakého profesionálně vzdělaného pomocníka, dostaly se nejvýš ke stropu svých odborných mož ností. Dobře to kdysi udělali např. v Kraslicích. Požádali o pomoc Jindřicha Pravečka a stali se ve světě uznávaným dechovým orchestrem. Vím, že lanškrounský Big Band není jediným dobrým souborem u nás. A není ani v Lanškrouně jediným dobrým souborem. Je jich víc. Ze své pracovní činnosti vím, že např.od doby trvání LŠU nyní ZUŠ v Lanškrouně, v celostátních soutěžích zvítězila nebo se až do současné doby velice dobře umístila řada žáků od mnoha učitelů. Jenomže jsou možná až příliš skromní. Myslím, že by se paní ředitelka měla pro informovanost lidí rozepisovat víc o výborných kantorech a úspěších školy po každém úspěšném vystoupení žáků nebo učitelů. Asi by to v LL zabralo hodně místa. Kdyby tak jako Big Band informovaly o svých úspěších i jiné lanškrounské soubory, bylo by o náplň LL postaráno. Byla by to pro ně motivace. Tím chci říci, že nikdy a nikde se neosvědčilo preferovat jeden soubor před ostatními, třeba i dotacemi. Nikomu to nepřinášelo dobrý pocit. Ztrácela se motivace pro vlastní činnost, něco pro kulturu ve městě udělat. Začalo se přemýšlet o zbytečnosti a ne potřebnosti a činnost pomalu utichala. Pro některá města je existence souborů přinášejících radost a obohacení kultury města už tak samozřejmá, že nevníma jí, jaký bohatý poklad v těchto souborech mají. Nejsem z Lanškrouna a ani jsem se tam nenarodil. Nemám vlastně právo cokoli radit. Ale chtěl jsem říci, že je pro každého nebezpečné ztrácet pokoru před uměním a prací ostatních lidí a mít příliš vysoké sebevědomí. Omlouvám se. B. Janecký Co já na to: Můj osobní názor na článek p. J. Pilného Přesně čtyřicet let jsem se aktivně věnoval hudbě a můj první učitel byl kapelník pan Vejda učil mě na trombon. Byl dobrý člověk (někdy trošku i impulsivní), ale hlavně dobrý muzikant, a měl i dobrý charakter, který určitě schází jeho synovci p. J. Pilnému. Ať si někdy vzpomene p. Pilný na dobu, kdy byl kapelníkem v Nonetu a také v dechovém orchestru. Proč tyto dvě významné kapely zanikly? Do dechového orchestru nebyl příliv mladých muzikantů, ale přitom v mládežnických bigbandech jich bylo a je spousta. Jelikož těmto mladým muzikantům jejich kapelník p. J. Pilný nedoporučoval, ale i přímo zakazoval hraní v dechovém orchestru, takže musel přijít rozklad tohoto orchestru. Přitom tak dobří muzikanti, jako jsou sourozenci Vašíčkovi z Čermné (hrají v Big Bandu i v dech. orchestru), jsou důkazem toho, že se v dechovce nezkazí. Každý, kdo se zajímá o dechovou hudbu, musí vzpo menout na výborné muzikanty, kteří hrávali jak v tanečních orchestrech, tak i zároveň v dechovém orchestru. Namátkou jmenuji p. Vejrka., p. Baboráka, pana ing. Slavětinského, p. Zd. Chládka, bratry Sisrovy, bratry Kunertovy a také i p. J. Pilného! Jestliže je p. Pilný skutečně takový lanškrounský patriot, jak o sobě prohla šuje, tak proč se nesnažil s pomocí nové krve tento dechový orchestr udržet? Asi je pohodlnější utéct z potápějící se lodi do zavedeného orchestru AF Brass Letohrad. Jde pouze o slávu a peníze? Velmi mě rozhořčilo, když jsem se dozvěděl, jak se na zkouškách zmíněného letohradského orchestru při falešném tónu vyjadřuje p. Pilný. Doslova už to zase hrajete taky tak falešně jako ti lanškrounští funebráci (jedná se o malou dech. Lanškrouna). Takže úplně na závěr, vím už přesně jedno a to, kdo je funebrákem lanš krounské dechovky! K. E. PROSÍM, POMŮŽETE NÁM? Otevři oči! A dívej se! Udělej něco! Pomoz! Prosím. To je přání milionů trpících zvířat. Slavné herečky. Usmívají se do ob Žádají o soucit. O pomoc. Prosí o ni. jektivů fotoaparátů. Na sobě nosí A našli se tací, kteří jejich němou smrt. Kožich ze zvířete, které bylo prosbu vyslyšeli. Svůj cíl i projekt staženo zaživa. Není jejich úsměv nazvali právě Otevři oči. Jedná se o vlastně výsměchem utrpení? skupinku několika lidí, o otevřenou Opice. Má odkrytý mozek a kolem organizaci, kam se může přidat každý. něho připevněné šrouby. Dostává Rozhodli se bojovat za práva zvířat. elektrické šoky do hlavy. Trpí. Králíč V úterý 27. listopadu byla jejich kům jsou kapány do očí chemikálie, prosba vyslovena v klubu Apollo, aby se potom jakákoli žena mohla při kde se ve spolupráci s místní měst krášlit, namalovat si linky. Každý muž skou knihovnou pořádalo promítání si tak jistě jejich krásných očí všimne. filmu Pozemšťané (Earthlings). Jedná Očí zvířat si všimnete také. Jsou zvý se o dokument, který mohl vzniknout razněna krví, rozleptaná. Koťátko si líže jen díky používání skrytých kamer a rozežranou kůži, chce dostat pryč jedy, nikdy nezveřejněných záběrů. Je sym jež mu tam lidé nalili. To jsou poku bolem absolutní závislosti lidstva na sy na zvířatech. Zarážející je, že se zvířatech. konají i na primátech, na těch, kteří Snímek byl rozdělen do pěti částí. nám jsou nejvíce podobní. Jsou velmi Postupně ukázal zvířata jako domácí inteligentní a vnímaví, jejich schopnost mazlíčky, potravu, oblečení, zábavu trpět je srovnatelná s člověkem. Všech a jako předmět vědeckého výzkumu. ny experimenty jsou nejen kruté, ale Hlas propůjčil filmu Joaquin Phoenix hlavně výsledky nejsou na lidi apliko (Gladiator), herec nominovaný na Os vatelné. Příkladem toho jsou desítky cara. O hudbu se postaral zpěvák Moby. let trvající výzkumy onemocnění, jako Jatka. Kdyby měla skleněné zdi, je Alzheimerova či Parkinsonova cho téměř všichni bychom byli vegeta roba a AIDS, které dosud nepřinesly riáni. Obrovské utrpení dobytka. Ma žádné spolehlivé výsledky vedoucí sakr. Z podříznutého hrdla vykrvácí. k léčbě těchto onemocnění. Neměli Zaživa. Jsou při vědomí. Ještě poulí bychom se tedy zaměřit na jiné, do vystrašené oči. Nic nechápou. Každý stupné a spolehlivé metody výzkumu, má právo na důstojnou smrt. Ale co jimiž by jiní tvorové zbytečně netrpěli? znamená důstojně se válet v tratolišti Vzhledem k tomu, k čemu všemu vlastní krve? zvířata potřebujeme, je až udivující, Chov drůbeže. My sami si pro sebe s jakou bezcitností se k nim chováme. stavíme velké domy se spoustou mís Koušeme do ruky, která nás živí. Rost ta. Oni žijí na metru čtverečním. A to liny. Zvířata. Člověk. Všichni jsme je ještě někdy luxus. Malým kuřát Earthlings. Všichni jsme pozemšťané. kům jsou uskřípávány zobáčky. Za Obyvatelé Země. Kde vzal člověk živa. To proto, aby do sebe mezi se právo rozhodovat o životech jiných bou neklovala. Ještě aby ne, když jich tvorů? Mít moc neznamená mít prav jsou tisíce na malém prostoru. Někdy du. Všechny tyto naše skutky jsou od umírají tak, že po nich lidé šlapají. puzujícím příkladem toho, jak až hlu Skáčou po živých tvorech. Nebo s ni boko se dá klesnout. Jen sobecký člo mi hází proti tvrdé zdi. Strkají polo věk si myslí, že je pánem. Zvířata ne mrtvá kuřátka do bedny s hlubokými pijí alkohol, nekouří, neberou drogy, otvory. Cpou je tam hlavou dolů. Když nepolykají léky, nepotřebují kosmeti se zvíře přece jenom otočí nahoru, ku, nevyrábí zbraně, nechtějí do surově je zatlačeno zpět. To jsou lidé? kosmu. Toto všechno dělají lidé. Proč Jsi kráva. Jsi blbý. Jsi vůl. Použí mají tedy umírat pro jejich pošetilost? váme jejich biologická jména jako na Opice k sobě tiskne svoje maličké. dávky. Myslíme si, že je to hloupý do Mláďátko. Je to obraz plný něhy a lás bytek. Ale oni jsou naopak velmi inte ky, stejné, jaké jsou schopni lidé. To ligentní, jen to nikoho nezajímá. Srov jen člověk si myslí, že to tak není. K če nání s lidmi je pro ně spíše urážkou. mu mají zvířata nervy? Aby necítila? Korida ve Španělsku. Legrace, ne Nutno říci, že na besedu mnoho li bo bezcitnost lidí? Býk si může život dí nepřišlo. Nedostatek času, nebo ne vybojovat, to je pravda. Ale o rovných zájem? Lhostejnost? Touha raději nic podmínkách býka a toreadora nelze nevidět? Neříkej mi to, nebo mi zka hovořit. Zvíře je několik dní před zá zíš večeři. Hodně lidí takto reaguje. pasem drženo ve tmě, je bodáno do Nechtějí vědět nic z toho, jak se jídlo citlivých míst na těle. Když je vpuště na talíři ocitlo. Naivně sdílí rozšířené no do arény, je oslepeno náhlým svět mínění, že jeden člověk jim stejně ne lem. Agresivnost býka je způsobena pomůže. Mýlí se. Každý může přispět hlubokou bolestí. Následuje trapná ke zlepšení. Například tím, že nebude radost býkova přemožitele. Jak směš kupovat kosmetiku testovanou na zví ně se pyšní svým vítězstvím. Nejubo řatech. Že nebude chodit do cirkusů. žejší jsou lidé, kteří se chodí na kr Nebo tím, že alespoň otevře oči. vavou zábavu dívat. Tleskají smrti. A bude se dívat. Cirkusy. Chováme se ke zvířatům Jsou němá. Přes to všechno neplá s trpělivostí a laskavostí, říká jeden čou. Trpělivé snáší rozmary lidí. z pracovníků se zvířaty. Skryté záběry Ale dívají se. Očima plnýma touhy však ukazují něco jiného. Slon je krutě po svobodě. Touhy po životě. Po sou švihán bičem přes hlavu za svou ne citu. Po pomoci. Dívají se prosebný chápavost. Surová laskavost? Jiná ma očima. A čekají. Prosím, pomů tvář trpělivosti? žete nám? Veronika Hegrová, NK

20 STRANA 20 NÁZORY, SDĚLENÍ LL 1 / 2008 Také vzpomínám Minula doba oživování německé minulosti našeho města. Jeho po válečná česká byla asi šestkrát kratší. Její obraz temnými barvami nama loval komunistický režim, lokajsky sloužící moskevské diktatuře. Přesto na něm najdeme několik světlých míst. Největší patří Tesle, podniku vyrábě jícímu součástky pro elektroniku. Výrobkům Tesly se otevřel prostor bez hranic od naší Šumavy po sovět skou Čukotku. Jejich kvalita se zvyšo vala, odbyt rostl, výroba se rozšiřo vala, přibývalo zaměstnanců. Tesla se stala živitelkou tisíců lidí z města i okolí. O tom, jak od základů se změnil jejich život, by mohli nej lépe vyprávět ti, kteří dříve pracovali u sedláků. Schopní z nich se stávali dělnickými předáky. Co potřebovali k lepšímu plnění svých pracovních úkolů i jako lidé se širším rozumovým rozhledem společně s jinými získávali v podnikových kurzech a školách organizovaných školským referátem. Jeho vedoucí Jiří Karbus se zaslou žil o to, že podnikové učiliště získalo čtyřletý studijní obor s maturitou. O jeho prvních maturantech se po chvalně vyjádřil ministerský inspek tor, který zkoušce dospělosti po celou dobu jejího trvání přihlížel. Zřízení střední průmyslové školy elektrotech nické také bylo Karbusovým dílem. Škoda, že snaha podniku a města o její udržení se ukázala po dvanácti letech (v roce 1973) marnou. I po své smrti Tesla plní svou úlohu Athény města. Na jejím areálu, dnes už rozšířeném, jsou podniky, které počtem zaměstnanců převyšují osa zenstvo Tesly v době její největší slá vy. Řada tesláckých maturantů se snad relativně dobře živí jako podni katelé subdodavatelé doplňků vel kým výrobcům. Její inženýři úspěšně se uplatňují v zahraničních podnicích působících v našem městě. Tesla si svou knihu zaslouží. Na psali ji ti, kteří v ní prožili kus svého života. Nechť je jim k potěše. Vzpomínání je příjemné. Rušit ho bylo by hříchem. Přesto to udělám. Nutí mě k tomu zásada, že všechno souvisí se vším. Tesla byla baštou strany povýšené na stát. Její lidé z velké části měli v rukách funkce, kterými plnili úkoly totalitní moci v našem městě. Všude a kdykoliv. Taková je pravda má, řadového občana. Tesla voněla i bo dala. Jaroslav Špaček Výherní automaty v našem Lanškrouně Úvodem chci uvést, že nejsem příznivcem těchto automatů, ale přesto si neodpustím několik postřehů. Jako je zákonem zakázán prodej tabákových výrobků a alkoholu osobám mladším 18 ti let, podobně je to přeci i s hracími automaty, kde nemají přístup osoby mladší 18 ti let. Na to zákon pamatuje a je přeci na orgánech městské a státní policie, aby se tyto zákony neporušovaly, ale přesně dodržovaly! Proč až nyní zastupitelstvo musí vydávat nějakou vyhlášku o zákazu provozu hra cích automatů, když se tato vyhláška připravuje v celostátním měřítku? A ta tento problém řeší určitě lépe než ta, která vyšla z hlavy někoho ze seskupení MůjLanškroun, který se chce stále zviditelňovat! Uvědomuje si vůbec někdo z tohoto seskupení, o jaké prostředky přijde městská kasa při tak razantním zákazu provozu hracích automatů? Dále malá poznámka k lanškrounskému zdravotnictví, jak to uvádí v Listech Lanškrounska p. dr. Růžička. Nechci zjišťovat, kolikáté volební období a za ja kou stranu nebo uskupení je p. doktor v zastupitelstvu, ale až nyní, kdy je zastu pitelem za MůjLanškroun, má obavy o zdravotnictví v Lanškrouně. A jak je to příznačné u všech zastupitelů tohoto seskupení, vše, co je pro ně špatné, hodí se na hlavy vedení města. Můj názor na členy zastupitelstva MůjLanškroun je takový, že toto usku pení se nechová jako konstruktivní opozice, ale zřejmě se drží starého bolševic kého hesla Čím hůře, tím lépe. Jak jinak si vysvětlit jejich chování při jed náních zastupitelstva, kdy při různých hlasováních jsou neustále proti, bez o mluvy odcházejí, aby se nemohlo hlasovat, prosazují pouze své náměty a čas to se chovají až hulvátsky. Jeto jenom něco málo z toho, jak se tito zastupitelé chovají, ale už nyní by se občané voliči měli zamyslet, koho budou v příštích komunálních volbách volit a koho nikoliv! Úplně na závěr chci apelovat na zastupitele seskupení MůjLanškroun : Začněte se chovat tak, aby vaším přičiněním nebyly v našem Lanškrouně čtyři roky temna! K. E. Poznámka redakce: Plné jméno autora předchozího příspěvku je redakci známo, ale přál si pouze podpis iniciálami. Považujeme za lepší, pokud je identita známa i čtenáři, ale chápeme, že někdo může mít špatné zkušenosti či obavy. V tomto čísle se sešlo hodně čtenářských názorů. Těžko posoudit, zda se na této úrodě podepsal fakt delšího vánočního volna, nebo zda jde o nový trend častějšího veřejného prezentování názorů. Připomínáme, že příspěvky na stránce názorů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce, ta si pouze vyhrazuje právo neuveřejnit sdělení vyloženě vulgární a urážlivá. Ženy politiky zdobí, ale ženy političky zlobí České ženy jsou velmi vzdělané, vykazují jednu z nejvyšších ekonomických aktivit ze států Evropské unie, ale v politice je zastoupení českých žen pod evropským i světovým průměrem. Neúčast žen ve veřejných funkcích není jen problémem žen, je problémem celé naší společnosti. Mužské vidění světa je jiné než názory a zkušenosti žen. Stále platí, a v politice o to víc, že muži mezi sebou bojují, ale ženy problémy řeší. Úpadek naší politické kultury je toho dobrým příkladem. Hrubost a vulgarita se staly téměř normou a věcnost problémů se vytrácí. Ženy mají v životě mnoho rolí manželka, milenka, matka, zaměstnankyně, ošetřovatelka a mnoho dalších musejí řešit každodenní problémy, musejí skloubit svoji profesi i rodinný život a péči o děti a rodinu. Muži ale jejich problémy moc neřeší, a když se rozhoduje o veřejných financích, nejednou dostane přednost hokejová aréna či fotbalové hřiště před mateřskou školou nebo veřejnou dopravou. Demokracie bez žen ale není demokracií a diskriminace žen na naší politické scéně stále přetrvává. Mužské lobby mezi sebe nechtějí ženy, které je obtěžují malichernými problémy, jež jsou pod jejich rozlišovací schopnosti. Svět mužů je přece světem velkých témat a stavěním si pomníků. Ale nosi telkami života jsou ženy, jim nejvíc záleží na tom, jak, v čem a do čeho budou vyrůstat jejich děti. Pokud se zastoupení žen ve veřejných funkcích nezvýší, kluci, co spolu kamarádí nám ženám nepomohou. Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje Přečetli jsme za vás: Lenost, nebo naschvál? Lanškroun se loni ocitl v roli města, které na svých internetových stránkách nedává lidem velký přístup k informacím. Tamní městský úřad se z toho překvapivě poučil a letos v soutěži Infoliga, která hodnotí informační hodnotu webů, se ocitl mezi nejlepšími. Co z toho plyne? Že úřady mohou na internetu bez větších potíží zveřejnit obrovské množ ství užitečných informací, ale že politici a úředníci jsou líní to udělat. Existuje ale ještě jedno vysvětlení. Vím o místech, kde vládne rada moudrých, podle jejichž bytostného přesvědčení zveřejňování příliš velkého množství informací lidem nic nedá a jim přinese jen komplikace. Oba motivy, které vedou k filtrování informací, ať už jde o výběrová řízení, zápisy z jednání zastupitelů, záznamy o hlasování či důležité dokumenty, jsou zavrženíhodné. Teď jde o to, zda jsou politici schopni si to přiznat a něco s tím udělat. Jako třeba v Lanškrouně. (David Půlpán, MF Dnes, ) Poděkování p. ing. J. Kohoutovi Chci Ti, Jiří, touto cestou poděkovat za krásný dárek k vánočním svátkům, jedná se o publikaci knihy,,tesla vzpomínky pamětníků, nad kterou jsi musel strávit desítky a možná i stovky hodin práce. Přijmi od celé naší rodiny toto přání: Přejeme Ti hodně štěstí, ale hlavně hodně zdravíčka a hodně, hodně tvůrčích nápadů! Přeje z celého srdce rod. Kleinwächterova Společenská kronika NAROZENÍ: Filip Barta, Damníkov Viola Chládková, Lidická Lucie a Natálie Chlebounovy, Sokolská Patrik Sedlák, Opletalova Štěpánka Drexlerová, Horní Heřmanice 22 SŇATKY: Luboš Boháč a Ivana Mrázková, Rudoltice Tomáš Pokorný a Šárka Beranová, Dobrovského František Vaníček a Magdalena Szilvásová, Bystřec Pavel Pfeifer, Rudoltice 95 a Ludmila Vítková, H. Třešňovec 39 VZPOMÍNÁME: Ing. Václav Macháček, Opletalova 153, 81 let Jaroslav Vávra, Dolní Třešňovec 104, 84 let Jiří Blažek, Dolní Čermná 335, 70 let Marie Krňávková, Žichlínek 106, 77 let Jaroslav Žák, Havlíčkova 340, 87 let Julie Kubínová, Sloupnice 358, 84 let Josef Vodehnal, Lázeňská 127, 77 let Oldřich Dostálek, Nádražní 427, 86 let Antonín Chládek, Jilemnického 394, 85 let Kamil Kovář, Žichlínek 85, 75 let Věra Černá, Sázava 115, 60 let Vladimír Holý, Rudoltice 96, 54 let

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více