Extraezofageální a gastroezofageální reflux vztah k astma bronchiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extraezofageální a gastroezofageální reflux vztah k astma bronchiale"

Transkript

1 Hereditárny Vybrané kapitoly angioedém z vnitřního ako príčina lékařství: bolestí přehledová bruchapráce doi: /amgh Extraezofageální a gastroezofageální reflux vztah k astma bronchiale Extraoeosophageal and gastrooesophageal reflux relationship to asthma L. Heribanová Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha Souhrn: Koincidence astma bronchiale a patologického gastroezofageálního nebo extraezofageálního refluxu je častá, tyto choroby se často různými mechanizmy vzájemně negativně ovlivňují. Klinické projevy patologického gastroezofageálního a extraezofageálního refluxu mohou astma imitovat nebo ovlivnit hodnocení kontroly astmatu. Uplatňuje se zde vagově zprostředkovaný reflex, nárůst bronchiální hyper reaktivity, mikroaspirace a změny v imunitní odpovědi. Naopak v důsledku bronchiální obstrukce dochází k progresi negativity pleurálního tlaku a narůstá thorakoabdominální gradient. Systémové kortikosteroidy, užívané v terapii těžkého astmatu, mají negativní vliv na reflux, u ostatních antiastmatik je tento nepříznivý vliv sporný. Každý astmatik by měl být dotazován na přítomnost symp tomů refluxu, i když si, bohužel, řada z nich obtíže neuvědomuje. V dia gnostice refluxní choroby jícnu i extraezofageálního refluxu je možné využít ezofagogastroduodenoskopii, 24hodinovou dvoukanálovou ph-metrii, typické známky refluxu je možné zjistit laryngoskopií i bronchoskopií. Méně běžnými testy je měření ph v oblasti orofaryngu a Peptest. Možné je i provedení dia gnosticko-terapeutického testu. Základem terapie, vedle režimových a dietních opatření, jsou inhibitory protonové pumpy, vhodná jsou prokinetika, především u extraezofageálního refluxu. Léčba refluxu pozitivně ovlivňuje kontrolu astmatu. Klíčová slova: gastroezofageální reflux astma bronchiale extraezofageální reflux Summary: The coincidence of asthma and pathological gastrooesophageal or extraoesophageal reflux is common and the two diseases often adversely affect each other through different mechanisms. Clinical manifestations of pathological gastrooesophageal and extraoesophageal reflux may mimic asthma or affect the assessment of asthma control. The underlying mechanisms are the vagus nerve-mediated reflex, increased bronchial reactivity, microaspiration and alteration of the immune system response. In contrast, bronchial obstruction causes increased negative pleural pressure and affects the thoracoabdominal gradient. Systemic corticosteroids used in the treatment of severe asthma have a negative effect on reflux, while the adverse effect of other asthma medications is questionable. Every patient with asthma should be asked about reflux symptoms, although many of them do not present with any such problem. The methods that can be used in diagnosing gastrooesophageal and extraoesophageal reflux include esophagogastroduodenoscopy and two-channel 24-hour ph-measurement; typical signs of reflux can be detected by laryngoscopy and bronchoscopy. PH-measurement in the oropharynx and Peptest are less common tests. Another option is a diagnostic-therapeutic test. Apart from lifestyle and dietary changes, the mainstay of treatment for gastrooesophageal and extraoesophageal reflux are proton pump inhibitors and prokinetic agents, particularly suitable for the treatment of extraoesophageal reflux. Treatment of reflux positively influences asthma control. Key words: gastrooesophageal reflux bronchial asthma extraoesophageal reflux Úvod Astma bronchiale je heterogen ní onemocnění charakterizované chronickým zánětem a remodelací průdušek spojené s jejich hyper reaktivitou a variabilní, často reverzibilní obstrukcí. Projevuje se opakovanými stavy hvízdavého dýchání, kašlem, dušností vat jakékoli patologické změny nebo symp tomy. Pokud GER působí obtíže nebo komplikace, označujeme tento stav refluxní choroba jícnu (RCHJ) [3]. Pod označení GER je někdy nesprávně zahrnován i reflux extraezofageální (EER). Jedná se o stav, kdy dochází k průniku (duodeno)gastrického oba svíráním na hrudi [1]. Patologický gastroezofageální reflux (GER) je jedním z onemocnění, která mohou průběh astma bronchiale zhoršovat [2]. GER je zpětný tok žaludečního obsahu ze žaludku do jícnu, který může, ale nemusí být patologický. Patologický GER opět nemusí vždy způsobo 438 Gastroent Hepatol 2016; 70(5):

2 Extraezofageální a gastroezofageální Hereditárny angioedém reflux ako vztah príčina k astma bolestí bronchiale brucha Tab. 1. Rozdíly mezi RCHJ a EERCH. Tab. 1. Differences between gastrooesophageal reflux disease and extraoesophageal reflux disease. RCHJ EERCH patofyziologie význam kyselosti význam pepsinu standardně výrazný počet refluxů většinou malý počet refluxů symptomy pálení žáhy a regurgitace chrapot, kašel, dysfagie, globus pharyngeus výsledky vyšetřovacích metod ezofagitida při ezofagogastroskopii ++ + abnormální jícnová ph-metrie abnormální faryngeální ph- metrie odpověď na léčbu IPP 1 denně IPP 2 denně RCHJ refluxní choroba jícnu, EERCH extraezofageální refluxní choroba, IPP inhibitory protonové pumpy sahu nad úroveň horního jícnového svěrače. Pokud EER působí obtíže a/ nebo komplikace v laryngu, faryngu, respiračním traktu a ústní dutině, jedná se o extraezofageální refluxní chorobu (EERCH). K poškození sliznice laryngu vedou již tři refluxní epizody za 24 hod, 50 jícnových refluxních epizod je horní hranice normy [4,5]. Extraezofageální projevy (kašel, bronchospazmus) může mít ale i RCHJ bez EER [3,4]. EERCH a RCHJ jsou tedy dvě samostatné klinické jednotky, které se mohou vyskytovat buď samostatně, nebo současně [4]. V souvislosti s astma bronchiale má větší význam EER než ER. Prevalence RCHJ v Evropě se podle dostupných studií odhaduje na 8,8 25,9 % a její výskyt pravděpodobně narůstá [6], prevalence EERCH známá není [4]. Prevalence astma bronchiale se v naší republice pohybuje okolo 8 % [7]. RCHJ pravděpodobně postihuje % pa cientů s astmatem [2]. Etiopatogeneze RCHJ a EERCH, vliv na astma bronchiale Etiopatogeneze RCHJ i související EERCH je multifaktoriální. Uplatňuje se zde především snížení tonu dolního jícnového svěrače, resp. horního jícnového svěrače u EERCH, dysmotilita jícnu a žaludku. Mohou se uplatnit i různě změněné anatomické poměry (např. hiátová hernie) a zevní vlivy (léky, ně kte ré potraviny a nápoje, nikotinizmus apod.). Zejména u EECHR je důležité složení refluxátu, kde se vedle kyseliny chlorovodíkové uplatňuje i pep sin, soli žlučových kyselin a pankreatické enzymy a délka jeho působení na sliznice. Sliznice extraezofageální oblasti (horních i dolních dýchacích cest) je na refluxát mnohem citlivější než sliznice jícnu, více se zde uplatňuje toxický synergizmus pepsinu, kyseliny chlorovodíkové a duodenálního obsahu a negativně zde působí i slabě kyselé refluxní epizody [3 5,8,9]. Rozdíly mezi RCHJ a EERCH shrnuje tab. 1 [9]. Jedním z mechanizmů možného působení GER na dolní dýchací cesty je vagově zprostředkovaný ezofagobronchiální reflex. Podráždění aferentních vláken nervus vagus v jícnu refluxátem může vést u ně kte rých osob k broncho spazmu a záchvatu kašle. Výsledky studií, které se zabývaly okamžitou reakcí plicních funkcí na přítomnost kyseliny v jícnu, však nejsou jednoznačné [10,11]. Významný je průkaz zvýšení bronchiální reaktivity na metacholin po vystavení jícnu působení kyseliny [12]. Bronchiální hyperreaktivita je jedním ze základních rysů astma bronchiale a právě zvýšení reaktivity na nespecifické bronchokonstrikční podněty značně ovlivňuje stupeň a úroveň kontroly astma bronchiale. Cestou vagových reflexů akutně působí i EER, kdy podráždění dýchacích cest (především distální části laryngu) refluxátem může vést k laryngospazmu, bronchospazmu nebo záchvatu dráždivého kašle [10,13]. Opakované mikroaspirace duodenogastrického obsahu vyvolávají chronický chemický zánět sliznice především horních dýchacích cest a snižují i lokální imunitu. EER může vést ke vzniku např. chronické rinitidy, refluxní laryngitidy, dysfunkce hlasových vazů, chronické laryngotracheitidy, ale i subglotické a laryngeální stenózy, recidivujících bronchopneumonií, nebo se podílet na vzniku bronchiektázií [4,10,13,14]. Z hlediska astmatu může v důsledku chronického zánětu dýchacích cest docházet ke zvýšení bronchiální hyperreaktivity [13], ale symp tomy výše uvedených změn mohou být také mylně považovány za projevy zhoršené kontroly astma bronchiale a v krajním případě vést i ke zbytečné dlouhodobé systémové kortikoterapii. Další souvislost mezi astmatem a patologickým GER i EER představuje možnost vlivu refluxu na navození nebo posílení Th2 imunitní odpovědi [15 17]. Astma bronchiale také může naopak negativně ovlivňovat RCHJ. Jedním z faktorů je nárůst negativity pleu Gastroent Hepatol 2016; 70(5):

3 Hereditárny Extraezofageální angioedém a gastroezofageální ako príčina bolestí reflux brucha vztah k astma bronchiale Tab. 2. Index symptomů refluxu. Převzato z [25]. Tab. 2. Index of reflux symptoms. Adapted from [25]. Měl jste v posledních měsících některý z následujících příznaků? 0 bez těžkostí, 5 závažné problémy chrapot nebo jiný problém s hlasem odkašlávání hlenu, pokašlávání nadměrné zahlenění nebo sekrece z nosohltanu obtížné polykání potravin, tekutin nebo tablet kašel po jídle nebo ulehnutí dechové obtíže a pocity dušení obtěžující nebo namáhavý kašel pocit cizího tělesa/knedlíku v krku pálení žáhy, bolesti na hrudi, pocit netrávení, stoupání kyselosti do krku nický kašel, zahlenění, chrapot nebo pocit cizího tělesa v krku (globus faryngeus). Může se objevit i zvýšená kazivost zubů nebo zápach z úst. Dalšími projevy, které vedou pa cienta nejčastěji primárně do pneumologické ambulance, jsou záchvatovitý suchý kašel a opakující se záchvatovitá dušnost v důsledku laryngospazmu nebo bronchospazmu [3,4,14,23]. Z důvodu časté koincidence a vzájemného negativního ovlivňování RCHJ (resp. EERCH) a astma bronchiale bychom se každého pa cienta s dia gnostikovaným astmatem i vyšetřovaného pro možné astma měli v rámci odběru anamnézy aktivně ptát na příznaky refluxu především na výskyt zhoršování symp tomů astmatu v souvislosti s jídlem, polohou těla (vleže, v předklonu), ve spánku a v návaznosti na pyrózu. Důležitý je i údaj o chronickém nebo opakovaném chrapotu [2]. Zvýšenou pozornost z hlediska možné přítomnosti RCHJ nebo EER je vhodné věnovat pa cientům s noneozinofilním astmatem se začátkem v dospělosti, u astmatiků nereagujících dostatečně na běžnou léčbu, při atypických symp tomech astmatu (např. je-li převažujícím symp tomem kašel), ale i u nejasného zhoršení kontroly onemocnění u pa cientů s eozinofilním astmatem [2,10,24]. Užitečný při odběru anamnézy může být dotazník Indexu symp tomů refluxu podle Belafskyho. Pokud je součet borálního tlaku při progresi bronchiální obstrukce, který zvyšuje torakoabdominální gradient. Plicní hyperinflace v důsledku air-trappingu vede k oploštění bránice, a tím přispívá k narušení antirefluxní bariéry. Také chronický kašel, který je jedním z častých příznaků astmatu, ovlivňuje reflux podobným mechanizmem [10,13,18]. Sporná je otázka nepříznivého vlivu antiastmatik na GER. Teofyliny mají pravděpodobně klinicky významný vliv na snížení tonu dolního jícnového svěrače jen při dosažení vysokých plazmatických koncentrací [19]. β-2-mimetika také mohou snížit tonus dolního jícnového svěrače [20], na druhou stranu jejich bronchodilatační působení může v důsledku normalizace pleurálního tlaku působit na reflux i příznivě [13,21]. Negativní vliv na RCHJ mají systémové kortikosteroidy [2,22]. Diagnostika Problémem při dia gnostice RCHJ i EERCH jsou nespecifické projevy, navíc tíže onemocnění nemusí korelovat s tíží příznaků [4,14]. Anamnéza Nepřítomnost klasických příznaků pyrózy a regurgitace RCHJ nevylučuje, u pa cientů s EER se tyto příznaky objevují dokonce jen u 5 15 % pa cientů. Jednou skupinou příznaků (jak v rámci extraezofageálních projevů RCHJ, tak při EER) jsou chro dového ohodnocení jednotlivých položek vyšší než 13, je vysoká pravděpodobnost přítomnosti patologického EER (tab. 2) [25]. Vyšetřovací metody V dia gnostice RCHJ i EERCH je možné využít řadu vyšetření. Posloupnost vyšetření závisí na charakteru a závažnosti obtíží pa cienta. Ezofagogastroduodenoskopie doplněná o histologické vyšetření bio psie jícnu by měla být provedena u pa cientů s déletrvajícími nebo varovnými příznaky RCHJ (dysfagie, odynofagie, hubnutí, anémie, hemateméza, meléna) a u pa cientů dostatečně nereagujících na léčbu. Není však nezbytné ji provádět u všech pa cientů se suspektní EERCH. K průkazu kyselých extraezofageálních refluxních epizod se využívá 24hodinová dvoukanálová ph- -metrie, kdy je jeden ze senzorů sondy umístěn nad horní jícnový svěrač. Má však své limity v průkazu málo kyselých refluxních epizod, kde se lépe uplatní 24hodinová impedance a ph-metrie umožňující monitorovat i oblast horního jícnového svěrače a hodnotit charakter refluxátu z hlediska plyn ného obsahu. Manometrie se uplatní v hodnocení motility jícnu (RCHJ). Při laryngoskopii svědčí pro EERCH obraz refluxní laryngitidy hypertrofie nebo zarudnutí zadní komisury, zarudnutí arytenoidních výběžků, difuzní otok hrtanu, pseudoulcus, poruchy kmitání 440 Gastroent Hepatol 2016; 70(5):

4 Extraezofageální a gastroezofageální Hereditárny angioedém reflux ako vztah príčina k astma bolestí bronchiale brucha hlasivek a jejich granulomy [3,4,14]. Bronchoskopie má z hlediska refluxu význam spíše při diferenciálně-diagnostickém vyšetřování pa cientů s obtížně léčitelným astmatem nebo chronickým kašlem, nicméně vedle již uvedených změn v oblasti laryngu může být při EERCH zjištěna i tracheální stenóza nebo zánětlivé změny tracheobronchiální sliznice. Nespecifickým markerem aspirace je přítomnost zvýšeného počtu lipofágů v tekutině získané bronchoalveolární laváží [4,26]. Dalšími méně běžnými testy je měření ph v oblasti orofaryngu (bez nutnosti zavádění katetru do jícnu) a detekce pepsinu (Peptest) ve slinách sputu nebo středoušní tekutině. Svůj význam může mít i rentgenové vyšetření polykacího aktu [4,14]. Dia gnosticko- -terapeutický test s inhibitory protonové pumpy (IPP) má poměrně nízkou specifitu a musí mu předcházet pečlivé zhodnocení anamnézy [4,9,27]. IPP je doporučeno podávat 2 den ně v dostatečné dávce (lansoprazol 30 mg, omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg). Zhodnocení efektu u RCHJ je možné už po jednom týdnu, u EERCH je vzhledem k větší citlivosti sliznic hypofaryngu a horních dýchacích cest k refluxátu hodnocení efektu vhodné až po šesti týdnech [3,4,9]. Terapie Léčba RCHJ i EERCH zahrnuje režimová a dietní opatření, farmakoterapii a chirurgickou léčbu. Režimová a dietní opatření Důležitou součástí léčby RCHJ i EERCH jsou režimová a dietní opatření. Pa - cient by měl omezit příjem potravin a nápojů, které snižují tonus dolního jícnového svěrače, prodlužují evakuaci žaludku, zvyšují žaludeční sekreci nebo vyvolávají u pa cienta subjektivní obtíže (např. káva a jiné kofeinové nápoje, alkohol, kynuté pečivo, čokoláda, cibule, česnek, ostrá kořeněná jídla apod.). Vhodné je jíst často a v malých dávkách, nevhodné je jíst hlavní velké jídlo Literatura 1. Teřl M, Čáp P, Dvořáková R et al. Doporučený postup dia gnostiky a léčby bronchiálního astmatu. 1. vyd. Semily: GEUM 2015: Sedlák V, Chlumský J, Teřl M et al. Doporučený postup dia gnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu [online]. Dostupné z: guidelines/. 3. Lukáš K, Bureš J, Drahoňovský V. Refluxní choroba jícnu. Standardy České gastroenterologické společnosti aktualizace Vnitr Lek 2009; 55(10): Brandtl P, Lukáš K, Turzíková J. et al. Extraezofageální refluxní choroba mezioborový konsenzus. Časopis lékařů českých 2011; 150(9): Koufman JA. Laryngopharyngeal reflux is different from clas sic gastroesophageal reflux disease. Ear Nose Throat J 2002; 81 (9 Suppl 2): El-Serag HB, Sweet S, Winchester CC et al. Update on the epidemiology of gastrooesophageal reflux disease: a systemavečer před ulehnutím. Z režimových opatření má význam omezení aktivit, které vedou ke zvýšení nitrobřišního tlaku (práce v předklonu, ně kte rá cvičení), a to zejména do 2 3 hod po jídle, vhodné je doporučit redukci hmotnosti a zákaz kouření, při převažujících nočních obtížích spát se zvýšenou horní polovinou těla [3,4,10,28]. Inhibitory protonové pumpy IPP jsou základem léčby RCHJ i EERCH [3,4], i když u pa cientů s převažujícím EER s větším podílem nekyselých nebo slabě kyselých refluxních epizod může být efekt méně výrazný [29]. Vzhledem k nutnosti pravidelné a dlouhodobé léčby (3 6 měsíců) bývá problémem nedostatečná compliance. Celková doba léčby je individuální. Zahájení podávání IPP bez potvrzení dia gnózy RCHJ nebo EERCH ně kte rým z výše uvedených invazivních vyšetření je možné u pa cientů mladších 45 let s epizodickými obtížemi bez varovných příznaků [3,4,28]. V několika studiích byl prokázán příznivý efekt IPP na kontrolu astmatu (zejména redukcí nočních obtíží), plicní funkce i bronchiální hyper reaktivitu u pa cientů s koincidencí astma bronchiale a patologického refluxu [30 32]. Kompetitivní blokátory histaminových receptorů 2 Kompetitivní blokátory histaminových receptorů 2 mají menší účin nost než IPP, je ale možné tyto léky kombinovat u refrakterních obtíží [28]. U pa cientů s astmatem a RCHJ byl pozorován jen malý účinek ranitidinu na noční příznaky astmatu a žádný signifikantní vliv na plicní funkce [10]. Antacida Antacida (hydroxid aluminia a magnézia, bikarbonát a citrát sodný) je možné použít jen ke krátkodobé symptomatické úlevě [28]. U pa cientů s EERCH může mít příznivý účinek suspenze bikarbonátu s alginátem z důvodu vazby pepsinu a žlučových kyselin, je možné je kombinovat s IPP [4,33]. Prokinetika Prokinetika zvýšením tonu dolního jícnového svěrače a stimulací motility trávicího traktu prográdním směrem snižují počet refluxních epizod, jejich přidání k terapii IPP je vhodné především u mimojícnových projevů refluxu [4,14,28]. Chirurgická léčba, tedy laparoskopická fundoplikace, je krajním řešením po vyčerpání konzervativních možností léčby [4]. Závěr Aktivní přístup k dia gnostice EERCH a RCHJ a správná léčba může u pa cientů s astmatem zabránit zbytečnému navyšování antiastmatické terapie a významně přispět ke zlepšení kontroly zejména u pa cientů s obtížně léčitelným astma bronchiale. Poznání vztahů mezi astma bronchiale a refluxu na úrovni ovlivnění imunitní odpovědi může přinést nový pohled na tato onemocnění. Mezioborová spolupráce je zde nezbytná. Použité zkratky GER gastroezofageální reflux RCHJ refluxní choroba jícnu EER extraezofageální reflux EERCH extraezofageální refluxní choroba IPP inhibitory protonové pumpy Gastroent Hepatol 2016; 70(5):

5 Hereditárny Extraezofageální angioedém a gastroezofageální ako príčina bolestí reflux brucha vztah k astma bronchiale tic review. Gut 2014; 63(6): doi: / gutjnl Kašák V. Asthma bronchiale. In: Kolek V et al. Pneumologie. Praha: Maxdorf 2011: Ford CN. Evaluation and management of laryngopharyngeal reflux. JAMA 2005; 294(12): Zeleník K, Komínek P, Chlumský J. Příručka pro praxi: Extraezofageální reflux. 1. vyd. Praha: Merck 2013: Is sac M. The relationship between GERD and asthma. US Pharmacist 2009; 34(7): Field SK. A critical review of the studies of the effects of simulated or real gastroesophageal reflux on pulmonary function in asthmatic adults. Chest 1999; 115(3): Herve P, Denjean A, Jian R et al. Intraesophageal perfusion of acid increases the bronchomotor response to methacholine and to isocapnic hyperventilation in asthmatic subjects. Am Rev Respir Dis 1986; 134(5): Dal Negro RW, Aubier M. Bronchial asthma and gastro-oesophageal reflux. In: Chung F, Fabbri LM. Asthma. Sheffield: ERS Journals 2003: Zeleník K, Komínek P. Extraezofageální reflux. Remedia 2010; 20: Kohata Y, Fujiwara Y, Machida H et al. Role of Th-2 cytokines in the development of Bar rett s esophagus in rats. J Gastroenterol 2011; 46(7): doi: / s y. 16. Barbas AS, Down ing TE, Balsara HE. Chronic aspiration shifts the im mune response from Th1 to Th2 in a murine model of asthma. Eur J Clin Invest 2008; 38(8): doi: / j x. 17. Isomoto H, Nishi Y, Kanazawa Y et al. Immune and inflam matory responses in GERD and lansoprazole. J Clin Biochem Nutr 2007; 41(2): doi: / jcbn Zerbib F, Guis set O, Lamouliatte H et al. Effects of bronchial obstruction on lower esophageal sphincter motility and gastro- esophageal reflux in patients with asthma. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166(9): Pomari C, Micheletto C, Turco P et al. Does i.v. theophyl line increase gastro-esophageal reflux (GER)? Am J Respir Crit Care- Med 1997; 155(4): Crowell MD, Zayat EN, Lacy BE et al. The effects of an inhaled beta2-adrenergic agonist on lower esophageal function: a dose-response study. Chest 2001; 120(4): Pomari C, Michel leto C, Tognel la S et al. Salbutamol MDI does not af fect gastro- -esophagel reflux. Am J Respir Crit Care- Med 1997; 155(4): Lazenby JP, Guzzo MR, Hard ing SM et al. Oral cortico steroids increase esophageal acid contact times in patients with stable asthma. Chest 2002; 121(2): Sataloff R, Castell D, Katz P et al. Reflux laryngitis and related disorders. 3rd ed. San Diego: Plural Publish ing 2005: Richter JE. Gastroesophageal reflux dis ease and asthma: the two are directly related. Am J Med 2000; 108 (Suppl 4a): 153S 158S. 25. Belafsky CP, Postma GN, Koufman JM. The validity and reliability of the reflux find ing score. Laryngoscope 2001; 111(8): Sweet MP, Patti MG, Hoopes C et al. Gastrooesophageal reflux and aspiration in patients with advanced lung dis - ease. Thorax 2009; 64(2): doi: / thx Vaezi MF. Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease. Clin Cornerstone 2003; 5(4): Kroupa R, Ječmenová M, Dolina J. Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta 2013; 15(4): Galmiche JP. Non-erosive reflux disease and atypical gastrooesophageal reflux dis ease manifestations: treatment results. Drugs 2006; 66 (Suppl 1): Kiljander TO, Salomaa ER, Hietanen EK et al. Gastroesophageal reflux in asthmatics: a double-blind, placebo-control led cros sover study with omeprazole. Chest 1999; 116(5): Dal Negro R, Pomari C, Micheletto C et al. Omeprazole (OM), but not placebo (P), reduces the bronchiale response to methacholine (MCH) in mild non-atopic asthmatics with gastroesophageal reflux (GER). Am J Respir Crit Care Med 1996; 153(4): A Hard ing SM. Gastroesophageal reflux and asthma: insight into the as sociation. J Al lergy Clin Im munol 1999; 104 (2 Pt 1): Belafsky CP, Postma GN, Amin RM et al. Symp toms and findings of laryngopharyngeal reflux. Ear, Nose & Throat Journal 2002; 81(9): Autorka deklaruje, že v souvislosti s předmětem studie nemá žádné komerční zájmy. The author declares she has no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE uniform requirements for biomedical papers. Doručeno/ Submitted: Přijato/ Accepted: MU Dr. Lucie Heribanová Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Vídeňská Praha 4 MUDr. Lucie Heribanová Autorka pracuje v oboru pneumologie. Narodila se 30. srpna 1973 v Praze. Promovala v roce 1997 na 3. LF UK. Po promoci nastoupila na II. interní kliniku 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, atestaci v oboru vnitřní lékařství složila v roce Od roku 2003 pracuje na Pneumologické klinice 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. V roce 2013 složila atestaci z pneumologie a ftizeologie, v roce 2014 pak úspěšně absolvovala akreditační zkoušku ze spánkové medicíny. V současné době pracuje na pozici vedoucí lékařky ambulance pro bronchiální obstrukce, centra pro obtížně léčitelné astma a spánkové laboratoře Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, podílí se také na výuce studentů 1. LF UK. 442 Gastroent Hepatol 2016; 70(5):

6

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi:

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi: ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČSL JEP Příručka pro praxi: EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA Otorinolaryngologická klinika Fakultní

Více

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12 Přínos diagnostiky refluxní choroby k diagnostice chorob v ORL oblasti chronické bolesti v krku, poruchy hlasu,recidivující a protrahovaný kašel-co s tím??? J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. Co je to reflux?

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Extraesofageální projevy refluxní choroby jícnu - kašel, chrapot a poruchy hlasu možnosti diagnostiky a terapie Vydrová J., Bendová O. Normální

Více

Žáha - Také vás pálí žáha?

Žáha - Také vás pálí žáha? Žáha - Také vás pálí žáha? Vloženo: 29.7.2005 Subjektivní příznak pálení žáhy se vyskytuje poměrně často. Odborně se tomuto pocitu říká pyróza. Odhaduje se, že denně jej pocítí asi 10% dospělých. Během

Více

Extraezofageální refluxní choroba mezioborov konsenzus

Extraezofageální refluxní choroba mezioborov konsenzus Mezioborov konsenzus Extraezofageální refluxní choroba mezioborov konsenzus 1 Petr Brandtl, 2 Karel Luká âeská gastroenterologická spoleãnost 3 Jarmila Turzíková âeská spoleãnost dûtské pneumologie 4 Jan

Více

Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967

Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967 Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967 http://www.cls.cz/seznamdoporucenych-postupu http://www.cgs-cls.cz Refluxní choroba jícnu GORD=GERD GastroEsophageal Reflux Disease

Více

Recidivující laryngitidy a refluxní choroba jícnu

Recidivující laryngitidy a refluxní choroba jícnu Recidivující laryngitidy a refluxní choroba jícnu Recurrent Laryngitis and Gastroesophageal Reflux Disease JARMILA TURZÍKOVÁ, VÁCLAV ŠPIČÁK, MARTIN FUCHS Dětské oddělení FN Bulovka, Praha Souhrn Opakované

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Vztah refluxní choroby jícnu k astmatu bronchiale a horním cestám dýchacím

Vztah refluxní choroby jícnu k astmatu bronchiale a horním cestám dýchacím Pùvodní práce Vztah refluxní choroby jícnu k astmatu bronchiale a horním cestám dýchacím Z. Matyášová 1, B. Novotná 2, M. Matulová 3, J. Dolina 1, R. Kroupa 1, Z. Láníková 4, V. Znojil 5, A. Hep 1, P.

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Kdy indikovat jícnovou manometrii?

Kdy indikovat jícnovou manometrii? Kdy indikovat jícnovou manometrii? Zuzana Vacková Klinika hepatogastroenterologie, IKEM 13.11.2015 Jícnová manometrie Co to je? funkční vyšetření hodnotící motilitu jícnu Jak se provádí? transnasálně zavedená

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika astmatický pacient Pacientka 21 let, atopička přichází k praktickému lékaři s dechovými obtížemi a kašlem. PL ji indikuje

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci

První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci Klinická Hereditárny a experimentální angioedém gastroenterologie: ako príčina bolestí kazuistika brucha doi: 10.14735/amgh2017csgh.info04 První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Peptický vřed Psychosomatické onemocnění Peptický vřed zasahuje hlubší struktury Vlivem kyselého prostředí vzniká povrchní slizniční

Více

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Masarykova univerzita Lékařská fakulta REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Autor: Kateřina Čabajová obor výživa člověka Brno, květen

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Agenda Význam respiračních chorob Diagnostika CHOPN Vztah spirometrie a jiných parametrů Souvislosti FEV1, FVC s jinými orgány Význam spirometrie

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Zpráva o činnosti pracovní skupiny MJRCH do roku 2015

Zpráva o činnosti pracovní skupiny MJRCH do roku 2015 Zpráva o činnosti pracovní skupiny MJRCH do roku 2015 Kromě článku v Časopise lékařů českých 9/2011 a knihy Mimojícnové projevy refluxní choroby, které lze najít na stránkách ČGS se členové skupiny věnovali

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Podklady pro lékaře k vyšetření a léčbě Rettův syndrom je vzácné neurovývojové postižení, které se vyskytuje téměř výhradně u ženského pohlaví. Prevalence je

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří svými dary nebo pomocí a důvěrou podpořili v roce 2007 činnost Nadačního fondu Astma. Koncem roku 2006 jsme při jednání

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

OBSAH I. ÚVOD. 3 A natom ie a fyziologie jíc n u a žaludku (L. Čábalová, M. Černý, K. Zelenik) Jícen Ž aludek...

OBSAH I. ÚVOD. 3 A natom ie a fyziologie jíc n u a žaludku (L. Čábalová, M. Černý, K. Zelenik) Jícen Ž aludek... M IM O JlC N O V É PROJEVY REFLUXNÍ C H O R O B Y OBSAH I. ÚVOD 1 Definice základních pojm ů, historie a epidem iologie (K. Zelenik)... 18 1.1 Základní p o jm y...18 1.2 H istorie a so u č asn o st...

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Peptický vřed Psychosomatické onemocnění Vlivem kyselého prostředí vzniká povrchní slizniční léze = eroze Peptický vřed zasahuje

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí

Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí 150 Prehľadové články Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Diagnostika

Více

Chronický kašel u dětí. nejčastější příčiny

Chronický kašel u dětí. nejčastější příčiny » Mezi nejčastější příčiny chronického kašle patří syndrom zadní rýmy, průduškové astma a mimojícnový reflux. Chronický kašel u dětí nejčastější příčiny Kašel u dětí, který trvá déle než 4 týdny, označujeme

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Nemoc z gastroezofageálního refluxu v pediatrii potřebujeme nová doporučení?

Nemoc z gastroezofageálního refluxu v pediatrii potřebujeme nová doporučení? DOPORUČENÉ EDITORIAL POSTUPY Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice nás těší Váš vzrůstající zájem o náš časopis Česko-slovenská pediatrie. Daří se nám získávat příspěvky od zkušených specialistů na

Více

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Furosemid Furosemid působí blokádou

Více

INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT?

INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT? INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT? Riziko aspirace? Riziko obtížné intubace? PROČ INTUBOVAT: vysoké riziko aspirace u rodiček obtížné podmínky pro řešení případných respiračních komplikací PROČ NEINTUBOVAT: riziko

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insufícience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insufícience - etiopatogeneze,

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106 1. Publikace astma bronchiale v graviditě 1. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství- užití budesonidu. Alergologie a klinická imunológia (SR), 1997; (7) 3 : 3 2. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství.

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Nadační fond je členem Fóra dárců - Asosiace nadačních fondů

Nadační fond je členem Fóra dárců - Asosiace nadačních fondů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Nadační fond je členem Fóra dárců - Asosiace nadačních fondů Úvodní slovo Vážení přátelé, jsem velmi rád, že i v roce 2005 se nám úspěšně dařilo naplňovat účel Nadačního fondu ASTMA.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Galén Na Bělidle 34, Praha 5. Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc H R U D N Í D R E N Á Ž Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Indikace hrudní drenáže v pneumologii 1/ Pneumotorax : spontánní primární a sekundární, iatrogenní, barotrauma

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Symbicort Turbuhaler 200 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci

Symbicort Turbuhaler 200 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci Edukační materiály Symbicort Turbuhaler 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci Symbicort Turbuhaler 200 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci (budesonidum, formoteroli fumaras

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy:

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy: Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu Předmět: Výživa a léčebná výživa Přidal(a): Klara Mechanické rozmělnění potravy: Zuby jazyk sliny žlázy hltan jícen žaludek zde se strava

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Karolína Baloghová Oponenti: za odbornou společnost MUDr. Lumír Kantor,

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více