VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

3 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

4 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

5 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

6 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

7 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

8 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

9 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

10 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

11 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

12 CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2010 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2010 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2, 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 1,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,- Cena oběda pro zaměstnance: v Hodnota potravin 26,- Příspěvek z FKSP 13,- DPH 19% 3,- Cena oběda pro zaměstnance: 16,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 20% DPH: 31,- v

13 Cena oběda pro ostatní odběratele: v Cena oběda pro ostatní odběratele: 54,- 10% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 60,- 20 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 65,- 4. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka 4.1 Základní program Činnost Průměrná návštěvnost v týdnu Dopolední rehabilitační cvičení 15 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 10 Vaření 9 Ergoterapie, práce v dílně 14 Biblické čtení 6 Kuželky 7 Filmový klub 13 Kulturní vystoupení v Domově 30 Ekumenické bohoslužby 6 Bohoslužby 10 Společenské hry 2 Posezení u kávy - kavárna 6 Modlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 1 Četba Křížové cesty 15 Návštěvnost knihovny DsD 6 Canisterapie - skupinová 8 Canisterapie individuální, na pokojích 25 Nácvik chůze 20 Skupinové čtení v knihovně 6 Poslech dechovky 7 Zajištění nákupů pro obyvatele 25 Trénování paměti s paní Štikovou 8 Individuální práce s klienty DsD 48 V roce 2010 jsme našim obyvatelům dále nabídli tvz. adaptační skupinku. Jedná se o setkávání nových obyvatelů s určenými pracovníky po dobu 12 týdnů pobytu. Smyslem je seznamování se životem v domově. Pro obyvatele, kteří mají zájem cestovat třeba jen po mapě nabízíme Cestománii a zejména pro ženy kosmetický salón. Pravidelně vychází časopis Drachtinka, který informuje nejen o dění v Domově seniorů Drachtinka. Zahájili jsme prodej výrobků obyvatelů. Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační. Výrobky je možné zakoupit v recepci zařízení.

14 4.2 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2010 Leden Pohádka o dvanácti měsíčkách - DDM Hlinsko Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Únor Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Zimní olympijské hry, harmonikář Březen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Norský pěvecký smíšený sbor Beseda s policistou prevence kriminality seniorů Bohoslužba Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Duben Výlet do chotěbořského muzea Čtení pašijí s paní Čejkovou Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů Prodejci z Trhové Kamenice Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Vystoupení folklorního souboru Vysočánek a dramatického kroužku Květen Výlet do muzea loutek v Chrudimi Vystoupení dětí z MŠ Rubešova ke Dni matek Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou

15 Celodenní výlet do zámku ve Slatiňanech Předání sociálního automobilu Vystoupení taneční skupiny Ridendo Červen Turnaj s klienty Fokusu v kuželkách Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků: Sen o pruhovaném tričku Beseda s lékárnicí Roztančené střevíčky ve Skutči Benefiční koncert Pavla Šporcla Turnaj v kuželkách s dobrovolnicí paní Kubíčkovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Červenec Pestrá hodinka s paní Brychtovou Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Keramická dílna s paní Brychtovou Výlet do Nasavrk Srpen Návštěva galerie v Hlinsku U pokladny stál, aneb Král komiků přichází Návštěva galerie v Hlinsku Návštěva galerie v Hlinsku Pestrá hodinka s paní Brychtovou Turnaj v kuželkách s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Září Řecký olympijský den ve Světlé nad Sázavou Modlitba Růžence

16 Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rodina je základ státu Prodej podzimní kolekce čepic z Nasavrk Pestrá hodinka s paní Brychtovou Celodenní výlet do Nových Hradů Zpívání se žáky ze ZŠ Ležáků Říjen Neziskovky ve Fokusu Představení: Letopisy Narnie Beseda s lékárnicí Den otevřených dveří v Domově seniorů Drachtinka Pestrá hodinka s paní Brychtovou Beseda o protipožární prevenci Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Turnaj s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rainman Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Listopad Vernisáž výstavy, vystoupení heligonkářů z Pardubic Pestrá hodinka s paní Brychtovou Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Prodej spotřebního zboží z Trhové Kamenice Benefiční koncert Marie Rottrové Pestrá hodinka s paní Brychtovou Prodej z farní charity v Hlinsku Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Beseda s lékárnicí

17 Benefiční ples Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Divadelní představení ve Skutči: Amadeus Prosinec Mikulášská nadílka Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Vystoupení dětí z MŠ Rubešova Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků Živý Betlém Divadelní představení ve Skutči: Hrdý budžes Vystoupení žáků ze ZŠ Resselova Vánoční přání obyvatelům domova Štědrovečerní posezení s paní Čejkovou Vánoční posezení s dobrovolníky Vánoční koledování Silvestrovské posezení 5. Spolupráce s jinými organizacemi 5.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. V roce 2010 se změnilo složení dobrovolníků. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolnice Lucie Lavírová, která do domova dochází od samého počátku, obdržela cenu Křesadlo. Tato cena je udělována obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 26 Počet odpracovaných hodin 1275 Nově příchozí v roce

18 5.2 Fokus Vysočina, středisko Hlinsko Fokus Vysočina pomáhá lidem s duševním onemocněním. Spolupráce funguje již několik let. Kromě vzájemné pomoci s Dobrovolnickým centrem jsme v loňském roce rozšířili spolupráci přímo s Fokusem o společné programy. První větší akcí byl výlet do muzea loutek v Chrudimi, který se uskutečnil 12. května Nejdříve nás čekala společná prohlídka prostor muzea a poté následovala výroba loutky, která se všem moc líbila a umožnila nám se navzájem lépe poznat. Žáci základní školy Ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové docházejí do Fokusu také již řadu let. A další programy se nabízejí sami. Tradicí se začínají stávat společná zpívání dětí, klientů Fokusu a obyvatelů domova seniorů. Nejraději si zazpíváme známé lidové písně. Velké oblibě se těší turnaje v ruských kuželkách, které se pořádají snad každý měsíc přímo v Domově seniorů Drachtinka. Obyvatelé domova mají příležitost změřit své síly s někým jiným, jsou motivováni k větším výkonům. Největší radost nám však přináší možnost společného setkávání. Jsme rádi, že máme příležitost pro společné akce, které nám všem navzájem rozšiřují obzory. 5.3 Klub seniorů Při kulturních akcích spolupracujeme s místním Klubem seniorů, plánujeme společná vystoupení. V roce 2010 jsme uspořádali výlet do Nových Hradů, kterého se zúčastnili i členové hlineckého klubu. Oblibě se těší i virtuální Univerzita třetího věku. V loňském roce byla zahájena pilotním semestrem na téma Astronomie. 5.4 Centrum denních služeb V září 2010 zahájilo svou činnost Centrum denních služeb v Hlinsku pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci aktivizačních programů jsme uskutečnili společné turnaje v kuželkách. 5.5 Spolupráce s jinými zařízeními sociálních služeb Rádi uvítáme pozvání i do jiných zařízení sociálních služeb nejen v regionu Pardubického kraje, navštívili jsme např. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou. 5.6 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize i Česká televize a Nova.

19 II. Rozbor ekonomických činností a) c) Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2010 vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka Identifikační číslo Právní forma příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost není Další činnost v hlavní činnosti viz. ZL hostinská činnost, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky školám Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/ ,85 osob Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady , , , vyhl. Č. 505/2002 Sb náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda B odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu, odpisový plán byl schválen radou města Hlinska v prosinci Schválený odpisový plán pro rok 2010 ve výši ,--. Skutečná výše odpisů v roce 2010 činila ,--. Su Odpis Množství , , , ,00 77,00 Vyjádření k ust. 34 odst.9 Zůstatek fondu reprodukce majetku je kryt finančními prostředky. LEASING Fabia Combi Celková cena vozidla ,20.

20 Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši ,--. Postupné rozpuštění akontace /60= 2094,00 59x; 2084,00 1x. Splaceno za roky 2008, 2009, ,22 ve dvacetišesti splátkách. Zbývá 34 splátek v celkové výši ,98. Vyjádření k 37 časové rozlišení Náklady příštích období - právní software předpla Náklady příštích období - leasing leasing Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. předpl. Chrudimský den předplatné MF Dnes, in pojistné majetek a budo Doplňující údaje k majetku (v ) SU Stav 1.1. Přírůstek , , ,90 0, , , , ,60 X , ,60 U SU 021, 022 ve sloupci úbytek je vyčíslena celková výše odpisů roku Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČÚS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) - samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 3000,00 do ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Vnitřní směrnicí je stanovena spodní hranice majetku, dle směrnice zřizovatele, na hranici 0,--. Klíčovým stanoviskem pro zařazení majetku je doba použitelnosti majetku, tzn. delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci - Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Drobný dlouhodobý majetek na základě směrnic zřizovatele, jeho spodní hranice stanovena na 0,--. Rozpis zůstatků bankovních účtů SU Název Běžný účet , BÚ - inv.fond , BÚ - rezervní fond , BÚ - Fond odměn , , Účet FKSP ,44

21 Sbírkový účet , Depozitní účet - klienti , ,60 24 Bankovní účty ,68 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k v Počet dnů Pohledávky za odběrateli Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů , ,20 Nad 90 dnů 0 0 Úvěry krátkodobé i dlouhodobé, půjčky, přechodné finanční výpomoci 0 Dotace podle 28 odst.2 a 3 Př.řádek Dotační titul Přijato Vyčerpáno Nevyčerpáno ,00 9 Neinv.dotace MPSV , ,00 9 Úřad práce , ,00 9 X , ,00 19 Příspěvek na provoz , ,00 Dotace celkem ,00 0 Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Sankční odvody Druh odvodu Skutečně odvedeno Finanční zdroj FÚ - sankce za pozdní úhradu ZDzPPO 0,00 Náklady organizace Přehled o peněžních fondech Fond PS Tvorba Čerpání Zůstatek , , , , , , , , , ,95

22 Vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2010 dle vyhl. 114/2002 Sb. Roční náklady na platy zaměstnanců 2010 Roční příděl do FKSP 2% ze mzdových nákladů Práce konané na dohody , , ,00 Průměrná měsíční mzda v organizaci za období 01/ /2010 v roce 2010 činila ,00. Plnění daňových povinností v roce 2010: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob Daň silniční Daň z přidané hodnoty Domov seniorů Drachtinka je registrovaný u Finančního úřadu v Hlinsku. Inventarizace za rok 2010 Všechny inventury byly řádně provedeny a byly předloženy inventarizační zápisy jednotlivých inventur zřizovateli. d) Veřejná sbírka Dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále na vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. Akce pořádané v rámci veřejné sbírky 2010: - Benefiční koncert Pavla Šporcla, pořádaný dne v Kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. - Benefiční internetová aukce pořádaná v průběhu měsíce červen Výstava fotografií a kalendáře Umění stárnout listopad - Benefiční koncert Marie Rottrové Benefiční ples s aukcí Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným dárcům /respektujeme jejich přání a zachováváme jejich anonymitu/ vyjádřili svůj srdečný dík!!!

23 Hospodaření s veřejnou sbírkou 2010 Počáteční stav ,14 Čerpání bufet ples 5 750,00 Čerpání celkem hudba ples hud.produkce licitátor ples OSA poplatky 6 000, , , ,00 72, ,00 Tvorba Dary ,00 Tvorba celkem Úroky 52,58 Kontrola - vypořádání: Aukce červen ,00 Počáteční stav ,14 Pavel Śporcl ,00 Čerpání ,00 Kasička 4 340,00 Tvorba ,58 Stav k M. Rottrová , ,72 Kalendáře 5 900,00 Aukce ples , úhrada 2011 Tržba bufet ples ,00 Vstupné ples Vstupné výstava 1 000, , ,58 VYÚČTOVÁNÍ - REKAPITULACE VEŘEJNÉ SBÍRKY 2010 poplatky dary úroky aukce červen kocert P.Šporcl kasička M.Rottrová kalendáře aukce ples bufet vstupné ples vstupné výstava 1/10 18, ,00 2,15 2/ ,00 2,31 3/10 9, ,00 2,80 4/10 9,00 2,85 5/10 2,85 6/10 3,75 183,00 191,00 320,00 536, , ,00

24 745, , , , ,00 290,00 330,00 285, ,00 780,00 400, , ,00 245,00 300, ,00 263,00 750, ,00 7/10 18,00 4,36 8/ , ,00 9/10 5,64 10/ ,00 6,28 11/10 7,19 12/10 18, ,00 8, ,00 52,58 72, , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , ,00

25 e) Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí , při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Dne byla provedena kontrola OSSZ Chrudim dle zákona č.582/1991 Sb. a dle zákona č. 187/2006 Sb. Předmětem kontroly byla kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krájská hygienická stanice Pardubice, , kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna. - Provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2010 realizovala.

26 III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2010 se podíleli zejména: Marek Bíško ředitel DsD Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Mgr. Radka Bencová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Markéta Štědrá a Bc. Katarína Zelenková sociální pracovnice

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

28 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

29 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

30 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

31 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

32 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

33 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

34 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

35 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

36 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

37 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

38 CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2010 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2010 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2, 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 1,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,- Cena oběda pro zaměstnance: v Hodnota potravin 26,- Příspěvek z FKSP 13,- DPH 19% 3,- Cena oběda pro zaměstnance: 16,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 20% DPH: 31,- v

39 Cena oběda pro ostatní odběratele: v Cena oběda pro ostatní odběratele: 54,- 10% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 60,- 20 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 65,- 4. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka 4.1 Základní program Činnost Průměrná návštěvnost v týdnu Dopolední rehabilitační cvičení 15 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 10 Vaření 9 Ergoterapie, práce v dílně 14 Biblické čtení 6 Kuželky 7 Filmový klub 13 Kulturní vystoupení v Domově 30 Ekumenické bohoslužby 6 Bohoslužby 10 Společenské hry 2 Posezení u kávy - kavárna 6 Modlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 1 Četba Křížové cesty 15 Návštěvnost knihovny DsD 6 Canisterapie - skupinová 8 Canisterapie individuální, na pokojích 25 Nácvik chůze 20 Skupinové čtení v knihovně 6 Poslech dechovky 7 Zajištění nákupů pro obyvatele 25 Trénování paměti s paní Štikovou 8 Individuální práce s klienty DsD 48 V roce 2010 jsme našim obyvatelům dále nabídli tvz. adaptační skupinku. Jedná se o setkávání nových obyvatelů s určenými pracovníky po dobu 12 týdnů pobytu. Smyslem je seznamování se životem v domově. Pro obyvatele, kteří mají zájem cestovat třeba jen po mapě nabízíme Cestománii a zejména pro ženy kosmetický salón. Pravidelně vychází časopis Drachtinka, který informuje nejen o dění v Domově seniorů Drachtinka. Zahájili jsme prodej výrobků obyvatelů. Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační. Výrobky je možné zakoupit v recepci zařízení.

40 4.2 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2010 Leden Pohádka o dvanácti měsíčkách - DDM Hlinsko Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Únor Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Zimní olympijské hry, harmonikář Březen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Norský pěvecký smíšený sbor Beseda s policistou prevence kriminality seniorů Bohoslužba Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Duben Výlet do chotěbořského muzea Čtení pašijí s paní Čejkovou Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů Prodejci z Trhové Kamenice Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Vystoupení folklorního souboru Vysočánek a dramatického kroužku Květen Výlet do muzea loutek v Chrudimi Vystoupení dětí z MŠ Rubešova ke Dni matek Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou

41 Celodenní výlet do zámku ve Slatiňanech Předání sociálního automobilu Vystoupení taneční skupiny Ridendo Červen Turnaj s klienty Fokusu v kuželkách Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků: Sen o pruhovaném tričku Beseda s lékárnicí Roztančené střevíčky ve Skutči Benefiční koncert Pavla Šporcla Turnaj v kuželkách s dobrovolnicí paní Kubíčkovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Červenec Pestrá hodinka s paní Brychtovou Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Keramická dílna s paní Brychtovou Výlet do Nasavrk Srpen Návštěva galerie v Hlinsku U pokladny stál, aneb Král komiků přichází Návštěva galerie v Hlinsku Návštěva galerie v Hlinsku Pestrá hodinka s paní Brychtovou Turnaj v kuželkách s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Září Řecký olympijský den ve Světlé nad Sázavou Modlitba Růžence

42 Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rodina je základ státu Prodej podzimní kolekce čepic z Nasavrk Pestrá hodinka s paní Brychtovou Celodenní výlet do Nových Hradů Zpívání se žáky ze ZŠ Ležáků Říjen Neziskovky ve Fokusu Představení: Letopisy Narnie Beseda s lékárnicí Den otevřených dveří v Domově seniorů Drachtinka Pestrá hodinka s paní Brychtovou Beseda o protipožární prevenci Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Turnaj s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rainman Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Listopad Vernisáž výstavy, vystoupení heligonkářů z Pardubic Pestrá hodinka s paní Brychtovou Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Prodej spotřebního zboží z Trhové Kamenice Benefiční koncert Marie Rottrové Pestrá hodinka s paní Brychtovou Prodej z farní charity v Hlinsku Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Beseda s lékárnicí

43 Benefiční ples Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Divadelní představení ve Skutči: Amadeus Prosinec Mikulášská nadílka Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Vystoupení dětí z MŠ Rubešova Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků Živý Betlém Divadelní představení ve Skutči: Hrdý budžes Vystoupení žáků ze ZŠ Resselova Vánoční přání obyvatelům domova Štědrovečerní posezení s paní Čejkovou Vánoční posezení s dobrovolníky Vánoční koledování Silvestrovské posezení 5. Spolupráce s jinými organizacemi 5.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. V roce 2010 se změnilo složení dobrovolníků. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolnice Lucie Lavírová, která do domova dochází od samého počátku, obdržela cenu Křesadlo. Tato cena je udělována obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 26 Počet odpracovaných hodin 1275 Nově příchozí v roce

44 5.2 Fokus Vysočina, středisko Hlinsko Fokus Vysočina pomáhá lidem s duševním onemocněním. Spolupráce funguje již několik let. Kromě vzájemné pomoci s Dobrovolnickým centrem jsme v loňském roce rozšířili spolupráci přímo s Fokusem o společné programy. První větší akcí byl výlet do muzea loutek v Chrudimi, který se uskutečnil 12. května Nejdříve nás čekala společná prohlídka prostor muzea a poté následovala výroba loutky, která se všem moc líbila a umožnila nám se navzájem lépe poznat. Žáci základní školy Ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové docházejí do Fokusu také již řadu let. A další programy se nabízejí sami. Tradicí se začínají stávat společná zpívání dětí, klientů Fokusu a obyvatelů domova seniorů. Nejraději si zazpíváme známé lidové písně. Velké oblibě se těší turnaje v ruských kuželkách, které se pořádají snad každý měsíc přímo v Domově seniorů Drachtinka. Obyvatelé domova mají příležitost změřit své síly s někým jiným, jsou motivováni k větším výkonům. Největší radost nám však přináší možnost společného setkávání. Jsme rádi, že máme příležitost pro společné akce, které nám všem navzájem rozšiřují obzory. 5.3 Klub seniorů Při kulturních akcích spolupracujeme s místním Klubem seniorů, plánujeme společná vystoupení. V roce 2010 jsme uspořádali výlet do Nových Hradů, kterého se zúčastnili i členové hlineckého klubu. Oblibě se těší i virtuální Univerzita třetího věku. V loňském roce byla zahájena pilotním semestrem na téma Astronomie. 5.4 Centrum denních služeb V září 2010 zahájilo svou činnost Centrum denních služeb v Hlinsku pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci aktivizačních programů jsme uskutečnili společné turnaje v kuželkách. 5.5 Spolupráce s jinými zařízeními sociálních služeb Rádi uvítáme pozvání i do jiných zařízení sociálních služeb nejen v regionu Pardubického kraje, navštívili jsme např. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou. 5.6 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize i Česká televize a Nova.

45 II. Rozbor ekonomických činností a) c) Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2010 vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka Identifikační číslo Právní forma příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost není Další činnost v hlavní činnosti viz. ZL hostinská činnost, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky školám Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/ ,85 osob Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady , , , vyhl. Č. 505/2002 Sb náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda B odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu, odpisový plán byl schválen radou města Hlinska v prosinci Schválený odpisový plán pro rok 2010 ve výši ,--. Skutečná výše odpisů v roce 2010 činila ,--. Su Odpis Množství , , , ,00 77,00 Vyjádření k ust. 34 odst.9 Zůstatek fondu reprodukce majetku je kryt finančními prostředky. LEASING Fabia Combi Celková cena vozidla ,20.

46 Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši ,--. Postupné rozpuštění akontace /60= 2094,00 59x; 2084,00 1x. Splaceno za roky 2008, 2009, ,22 ve dvacetišesti splátkách. Zbývá 34 splátek v celkové výši ,98. Vyjádření k 37 časové rozlišení Náklady příštích období - právní software předpla Náklady příštích období - leasing leasing Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. předpl. Chrudimský den předplatné MF Dnes, in pojistné majetek a budo Doplňující údaje k majetku (v ) SU Stav 1.1. Přírůstek , , ,90 0, , , , ,60 X , ,60 U SU 021, 022 ve sloupci úbytek je vyčíslena celková výše odpisů roku Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČÚS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) - samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 3000,00 do ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Vnitřní směrnicí je stanovena spodní hranice majetku, dle směrnice zřizovatele, na hranici 0,--. Klíčovým stanoviskem pro zařazení majetku je doba použitelnosti majetku, tzn. delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci - Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Drobný dlouhodobý majetek na základě směrnic zřizovatele, jeho spodní hranice stanovena na 0,--. Rozpis zůstatků bankovních účtů SU Název Běžný účet , BÚ - inv.fond , BÚ - rezervní fond , BÚ - Fond odměn , , Účet FKSP ,44

47 Sbírkový účet , Depozitní účet - klienti , ,60 24 Bankovní účty ,68 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k v Počet dnů Pohledávky za odběrateli Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů , ,20 Nad 90 dnů 0 0 Úvěry krátkodobé i dlouhodobé, půjčky, přechodné finanční výpomoci 0 Dotace podle 28 odst.2 a 3 Př.řádek Dotační titul Přijato Vyčerpáno Nevyčerpáno ,00 9 Neinv.dotace MPSV , ,00 9 Úřad práce , ,00 9 X , ,00 19 Příspěvek na provoz , ,00 Dotace celkem ,00 0 Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Sankční odvody Druh odvodu Skutečně odvedeno Finanční zdroj FÚ - sankce za pozdní úhradu ZDzPPO 0,00 Náklady organizace Přehled o peněžních fondech Fond PS Tvorba Čerpání Zůstatek , , , , , , , , , ,95

48 Vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2010 dle vyhl. 114/2002 Sb. Roční náklady na platy zaměstnanců 2010 Roční příděl do FKSP 2% ze mzdových nákladů Práce konané na dohody , , ,00 Průměrná měsíční mzda v organizaci za období 01/ /2010 v roce 2010 činila ,00. Plnění daňových povinností v roce 2010: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob Daň silniční Daň z přidané hodnoty Domov seniorů Drachtinka je registrovaný u Finančního úřadu v Hlinsku. Inventarizace za rok 2010 Všechny inventury byly řádně provedeny a byly předloženy inventarizační zápisy jednotlivých inventur zřizovateli. d) Veřejná sbírka Dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále na vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. Akce pořádané v rámci veřejné sbírky 2010: - Benefiční koncert Pavla Šporcla, pořádaný dne v Kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. - Benefiční internetová aukce pořádaná v průběhu měsíce červen Výstava fotografií a kalendáře Umění stárnout listopad - Benefiční koncert Marie Rottrové Benefiční ples s aukcí Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným dárcům /respektujeme jejich přání a zachováváme jejich anonymitu/ vyjádřili svůj srdečný dík!!!

49 Hospodaření s veřejnou sbírkou 2010 Počáteční stav ,14 Čerpání bufet ples 5 750,00 Čerpání celkem hudba ples hud.produkce licitátor ples OSA poplatky 6 000, , , ,00 72, ,00 Tvorba Dary ,00 Tvorba celkem Úroky 52,58 Kontrola - vypořádání: Aukce červen ,00 Počáteční stav ,14 Pavel Śporcl ,00 Čerpání ,00 Kasička 4 340,00 Tvorba ,58 Stav k M. Rottrová , ,72 Kalendáře 5 900,00 Aukce ples , úhrada 2011 Tržba bufet ples ,00 Vstupné ples Vstupné výstava 1 000, , ,58 VYÚČTOVÁNÍ - REKAPITULACE VEŘEJNÉ SBÍRKY 2010 poplatky dary úroky aukce červen kocert P.Šporcl kasička M.Rottrová kalendáře aukce ples bufet vstupné ples vstupné výstava 1/10 18, ,00 2,15 2/ ,00 2,31 3/10 9, ,00 2,80 4/10 9,00 2,85 5/10 2,85 6/10 3,75 183,00 191,00 320,00 536, , ,00

50 745, , , , ,00 290,00 330,00 285, ,00 780,00 400, , ,00 245,00 300, ,00 263,00 750, ,00 7/10 18,00 4,36 8/ , ,00 9/10 5,64 10/ ,00 6,28 11/10 7,19 12/10 18, ,00 8, ,00 52,58 72, , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , ,00

51 e) Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí , při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Dne byla provedena kontrola OSSZ Chrudim dle zákona č.582/1991 Sb. a dle zákona č. 187/2006 Sb. Předmětem kontroly byla kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krájská hygienická stanice Pardubice, , kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna. - Provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2010 realizovala.

52 III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2010 se podíleli zejména: Marek Bíško ředitel DsD Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Mgr. Radka Bencová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Markéta Štědrá a Bc. Katarína Zelenková sociální pracovnice

53 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

54 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

55 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

56 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

57 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

58 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

59 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

60 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

61 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

62 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

63 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz ZPRÁVA O

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R.Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2013 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více