Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

2 Obsah: Informace o projektu TRANSITION FACILITY Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... 4 Nové programovací období Evropské unie Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů... 5 Stalo se a proběhlo v roce V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř... 7 Turistický pochod Okolím Kladna... 7 Připravujeme na leden až květen Leden Únor Březen Duben Květen Ostatní Nevládní organizace v kraji Obecně o ČSOP Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace ČSOP v kraji Vydala 02/09 ZO ČSOP Vlašim v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie. 2

3 Informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 Dodá Kancelář ÚVR 3

4 Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity Nové programovací období Evropské unie V novém programovacím období Evropské unie bude mít Česká republika možnost čerpat z programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti více než 773 miliard korun (26,7 miliard ). Z čeho EU financuje pomoc členským státům Evropská unie realizuje pomoc členským státům prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), Evropského Sociálního fondu (ESF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG). Fondem, který stojí mimo strukturální fondy, je Fond soudržnosti (CF), který je zaměřen na velké investiční projekty v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury. Vlastní finanční prostředky budou v programovacím období rozdělovány na základě 24 operačních programů, které lze rozdělit do 4 skupin a to na tématické operační programy, regionální operační programy, programy pro Prahu a programy územní spolupráce. V následující tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé tématické operační programy, název jejich řídícího orgánu a přibližná alokace prostředků určených na období Operační program Řídicí orgán Alokace (mld. ) Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 4,92 Doprava Ministerstvo dopravy ČR 5,76 Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,04 Věda a výzkum pro inovace Ministerstvo školství 2,07 Vzdělávání Ministerstvo školství 1,81 Lidské zdroje a Ministerstvo práce a sociálních 1,81 zaměstnanost věcí Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 1,55 Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,26 Programy EU vhodné pro oblast neziskového sektoru v oblasti ochrany a tvorby ŽP Pro oblast ochrany přírody a krajiny lze tedy v našich podmínkách využívat operační program Životní prostředí, který je zaměřený na zkvalitňování našeho prostředí a vytváření tak atraktivnosti a konkurenceschopnosti v rámci ostatních států a regionů EU. Prostředky z tohoto programu lze čerpat na realizaci protipovodňové ochrany, na zlepšování kvality ovzduší, zvyšování biodiverzity, na infrastrukturu spojenou s realizací environmentálního vzdělávání a na další aktivity spojené se zlepšováním životního prostředí. Pro získání informací je dobré se obracet na řídící orgán tohoto operačního programu, informace lze získat též na jeho webových stránkách, kde si lze prostudovat plné znění tohoto programu. Další informace nabízejí i webové stránky věnujících se fondům evropské unie. Dalším zajímavým a v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí využitelným programem je Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy (ROP pro NUTS II Střední Čechy), který si klade za cíl komplexní rozvoj území. Program je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a celková alokace na program na období činí 559,1 mil.. ROP pro NUTS II Střední Čechy bude podporovat aktivity v oblasti zlepšování regionální dopravy, zlepšování turistického ruchu, bude zaměřen na rozvoj území a to měst i venkova a zároveň bude podporovat technickou pomoc vztahující se k strukturálním fondům. Odpovědnost za realizaci tohoto programu nese Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Pro získání informací se lze obracet na Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje či na euromanažery, kteří v rámci opatření 3.3 SROP spolupracují s tímto krajským úřadem. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Dne byla usnesením zastupitelstva Středočeského kraje schválena Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny (dále jen Koncepce OPaK). 4

5 Tato koncepce vytváří strategii, kterou by se mě Krajský úřad Středočeského kraje řídit v rámci své územní působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny. Koncepci OPaK zpracovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim na základě veřejné zakázky a smlouvy z listopadu Zpracování Koncepce OPaK probíhalo kolektivní formou s využitím pracovních skupin, v nichž byly zapojeni odborníci z krajského úřadu, státní správy, samospráv, občanských sdružení, podnikatelů a ostatních zájmových skupin působících v kraji. Smyslem takto široce pojatého spektra zpracovatelů podílejících se na Koncepci OPaK bylo vytvoření kvalitního a všeobecně uznávaného dokumentu. Koncepce OPaK se skládá ze dvou částí a to z rozborové části shrnující stav a nedostatky v ochraně a péči o přírodu a krajinu ve Středočeském kraji a návrhové části, která vymezuje cíle a opatření vč. akčního plánu s konkrétními termíny a úkoly. Rozborová část tvoří devět kapitol, které pokrývají jednotlivé oblasti ochrany přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Jedná se o kapitoly Územní ochrana, Ochrana neživé přírody, Prvky v krajině, Urbanizovaná území, Krajina, Mimolesní zeleň, Organizace zajišťování ochrany přírody a krajiny, Finanční analýza zdrojů vkládaných do ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Návrhová část reaguje na problémy popsané v rozborové části a kromě hlavních cílů, dílčích cílů a opatření, obsahuje i základy akčního plánu s časovým harmonogramem a konkrétní odpovědností. Tato odpovědnost je však závazná pouze pro Kraj a organizace jím zřízené, pro ostatní subjekty je pouze doporučením, kterým směrem si Kraj představuje ochranu přírody na svém území v příštích 10 letech vést. Také indikátory budou teprve stanoveny expertní poradní skupinou pro Koncepci OPaK ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí a zemědělství Rady Kraje a Odborem životního prostředí a zemědělství. Případní zájemci, kteří se budou chtít seznámit s tímto odborným a obsáhlým dokumentem, mohou si jej stáhnout na webových stránkách Středočeského krajského úřadu. Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů V loňském roce zahájil Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi spolu s partnerským městem Vlašim a obcemi Kamberk, Kondrac, Načeradec, Pravonín a Trhový Štěpánov projekt s názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ propagující region kolem pověstmi opředené hory Velký Blaník. Turistický region je zaměřený především na pěší turisty a cyklisty a nabízí jim k navštívení nepřebernou řadu atraktivních míst jak přírodního, tak i kulturního charakteru. V souvislosti s těmito zajímavými místy byla vydána řada propagačních materiálů vytištěných na recyklovaném papíře. Turisté se tedy mohou setkat s letáky přibližujícími kraj blanických rytířů jako celek, přírodu a krajinu regionu, cyklostezku Romantické zámecké parky, historické památky, město 5

6 Vlašim, chráněnou krajinnou oblast Blaník, stanici pro handicapované živočichy ČSOP ve Vlašimi a turistické služby. Pro nastínění jednoho z této řady propagačních materiálů nás cyklostezka Romantické zámecké parky zavede k zámku a parku v Konopišti, Jemništi, Vlašimi, Ratměřicích, Odlochovicích či do Vrchotových Janovic. Spolu s vytištěním propagačních materiálů byly zprovozněny webové stránky (www.blanicti-rytiri.cz), kde se mohou turisté setkávat s prezentacemi a odkazy všech zajímavostí tohoto koutu Čech. Projekt Kraj Blanických rytířů byl financován z 75 % Evropskou unií, 15 % Středočeským krajem a 10% ZO ČSOP Vlašim se svými partnery. Celkové náklady projektu jsou téměř 3 miliony korun. 6

7 Stalo se a proběhlo v roce 2006 V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř V roce 2006 bylo již poosmé udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělovaly třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny), občanské sdružení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice, Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český Merán, Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců přírody Benešov, Český svaz ochránců přírody Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, Český svaz ochránců přírody Střítež, Český svaz ochránců přírody Votice, Vlastivědný klub Šternberk, Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum, Vlašimské hudební mládí, občanské sdružení PODBLANICKEM a Vlašimská astronomická společnost. Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Na půdě města přítomné přivítal starosta Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa. Pozvání přijala senátorka Parlamentu České republiky Ing. Helena Rögnerová, poslanec Parlamentu České republiky František Vnouček, zástupce hejtmana Středočeského kraje Antonín Podzimek, řada zástupců měst a obcí Podblanicka (jejich jménem promluvil místostarosta Benešova pan Roman Lajpert), ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Rozhodnutím neziskových organizací Podblanicka získal čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo paní Jaroslava Hocková z Benešova, pan Josef Tomaides z Trhového Štěpánova a pan Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. z Prahy a Pařezí. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě pěkného diplomu každý svou originální velmi hodnotnou pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch sponzorovala firma Rabbit a. s. Trhový Štěpánov. (převzato a upraveno z ; Ing. Pavel Pešout; foto: A. Polesná) Turistický pochod Okolím Kladna Turistický pochod Okolím Kladna patří k nejnovějším akcím Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna o. p. s. Poslední říjnovou sobotu roku 2006 proběhl jeho již 2. ročník. Na trasy 10, 20 a 30 km se vydalo celkem 56 účastníků, což byl oproti 1. ročníku více než 100% nárůst zájmu. Pochod byl navíc doprovázen malou přírodovědnou soutěží a nejlepší si odnesli malé ceny. Do cíle dorazili téměř všichni, včetně nejstarší účastnice a to 80leté paní, která prošla celou 20km trasu. V roce 2007 se chystá NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. umožnit účast i cyklistům a vylepšit doprovodnou soutěž. 7

8 Připravujeme na leden až květen 2007 Leden 2007 Přírodovědné přednášky NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá pravidelně od září do dubna (včetně) přírodovědné přednášky v Kladenském zámku, a to vždy poslední nebo předposlední pondělí v měsíci od hod. Přesná data a témata budou průběžně upřesňovány. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Doteky konců světa aneb Z pólu na pól Ve čtvrtek proběhne v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim ekovečer s povídáním z expedic do polárních a subpolárních oblastí Arktidy a Antarktidy známého českého polárníka Oldřicha Bubáka, který jako jeden z mála Čechů dosáhl obou světových pólů. Povídání je doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod., vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Křest publikace Kronika drahňovská V úterý bude pokřtěna kniha Dr. Jana Hertla ( ) Kronika drahňovská. Křest knihy proběhne za účasti rodiny v knihkupectví Daniela v Benešově u Prahy od 16:30 hod. Informace lze získat na tel. č Respektovat a být respektován 1.část Ve čtvrtek se uskuteční seminář ekoklubu BREBERKY pro rodiče o tom, jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým (dětem i dospělým). Seminář je dvoudenní: čtvrtek a pondělí , vždy od 8:30 13:00 hod. Lektorují: PhDr. Lucie Dobešová a PhDr. Jana Nováčková, CSc. Účast na semináři je zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a MŽP ČR. Informace lze získat na tel. č Fairtrade v čajovně Ve středa bude povídat ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim Jana Urbana o férovém obchodu v čajovně Modrá pentle na Žižkově náměstí č. p. 248 ve Vlašimi. Pořádá čajovna Modrá pentle. Začátek je v 18:30 hod. Informace lze získat na tel. č Zima v záchranné stanici si budou moci všichni příchozí od 14:00 do 16:00 hod. prohlédnout Záchrannou stanici AVES, pro zájemce budou připraveny hry a tipy na zimní výlety. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Respektovat a být respektován 2.část Ve čtvrtek se uskuteční 2. část semináře ekoklubu BREBERKY pro rodiče. Informace lze získat na tel. č Únor 2007 Jemen: země kadidla a gátu Ve čtvrtek proběhne nejen cestovatelský ekovečer PhDr. Evy Koňasové. O nejvýznamnějších památkách Jemenu, tradičních rysech jemenské společnosti a vnitrostátních i zahraničních problémech, se kterými se tato země potýká nám přijede vyprávět Vlašimská rodačka, která v Jemenu již přes rok studuje a žije. Začátek v 17:30 hod. na půdě Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava doteky konců světa aneb Z pólu na pól Výstava fotografií českého polárníka Oldřicha Bubáka z jeho putování na oba zemské póly bude umístěna v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim od do

9 Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Pořiďte svým přátelům bydlení tentokrát v Čerčanech Workshop zaměřený na výrobu ptačích krmítek a budek se uskuteční v sobotu ve 14:00 hod. na faře v kostele CČSH v Čerčanech. Symbolický poplatek za jedno krmítko či budku činí 50 Kč. Akce se odehrává a probíhá za finanční podpory ÚVR ČSOP. Informace lze získat na tel. č Vyrobte si ptačí budku si budou moci všichni příchozí do ZŠ Jiráskova v Kladně-Švermově vyrobit vlastní budku pro sýkory a budou mít možnost dozvědět se informace o ochraně ptactva. Akce začíná v hod. a potrvá do poledne. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Březen 2007 Jarní příroda na ostrově nuragů S historií a zejména s přírodou ostrova Sardínie nás přijedou ve středu seznámit Doc. Václav Zelený a Ing. Miloslav Kuklík. Povídání bude doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod. v přednáškovém sále v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava pohledy do přírody Putovní výstava fotografií s přírodní tématikou z 11. kola soutěže vypisované každoročně sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP a Lesy ČR s. p. bude vystavena od do v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Jarní brigáda na pomoc podblanické krajině Tradiční jarní brigáda se uskuteční v PP Na Ostrově u Nemíže, kde se bude připravovat území pro pastvu ovcí a koz. Budou se vyřezávat nálety. Sraz je v 8.00 hod. před Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. S sebou je nutné pracovní oblečení a dobrá nálada. Svačina je zajištěna. Informace lze získat na tel. č Duben 2007 Zelený čtvrtek 5. dubna 2007 pořádá Polabské ekocentrum řemeslnou dílnu pro rodiče s dětmi. Informace lze získat na tel. č Velikonoce v záchranné stanici V neděli bude pro návštěvníky otevřena od hod. Záchranná stanice AVES a zároveň zde budou k vidění ukázky tradičních velikonočních zvyků. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Vítání jara V Mladé Boleslavy proběhne vítání jara. Informace lze získat na tel. č Den Země V termínu od dubna pořádá Polabské ekocentrum oslavu Dne Země ve městech Poděbrady, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav. Informace lze získat na tel. č

10 Turistický pochod Za jarním kvítím NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá turistický pochod určený pro pěší i cykloturisty na trasách 10, 20 a 30 kilometrů. Startuje se od hodin u Aquaparku v Kladně. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Terénní exkurze pro veřejnost pořádá Polabské ekocentrum terénní exkurzi pro veřejnostt, kdy se navštíví Rožďalovické rybníky. Informace lze získat na tel. č Květen 2007 Vítání ptačího zpěvu V neděli se uskuteční vycházka s ornitology spojená s pozorováním a poznáváním ptactva v okolí Kladna (místo bude upřesněno). Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Ostatní ZO ČSOP 02/19 Alcedo Vlašim bude v roce 2007 bude realizovat pro veřejnost následující činnosti - publikační činnost, reportáže pro TV Prima, exkurze do okolí Vlašimi, odborné přednášky a poradenská činnost. Bližší informace lze získat na 10

11 Nevládní organizace v kraji Ve Středočeském kraji působí velký počet nevládních organizací, občanských sdružení či spolků, které se věnují ochraně přírody a krajiny. Může se jednat o organizace, které se věnují praktické péči o životní prostředí formou údržby území, výsadeb ve volné krajině, provozováním stanic pro handicapované živočichy, či se jedná o organizace, které se věnují osvětě a výchově v oblasti ekologie nejen mladých lidí, ale celé společnosti. V mnohých případech se ale obě výše jmenované oblasti působení těchto organizací vzájemně slučují. Následující tabulka uvádí výčet jednotlivých organizací, které se alespoň z části věnují ochraně přírody a krajiny ve Středočeském kraji a u některých jsou uvedeny i kontakty. Protože je však poměrně složité vyhledávat jednotlivé organizace, obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje o zaslání názvu a kontaktu na organizaci, která se touto problematikou zabývá a není, nebo je nesprávně uvedena v níže otištěné tabulce. Tyto změny je možné zaslat na 11

12 Název sdružení Ulice PSČ Obec Agentura Koniklec Aranka - Dvůr Vyšínek Vyšínek Zlonice Arbor Chýně AREA VIVA - sdružení pro ekologii a zemědělství Asociace turistických oddílů mládeže ČR 17. listopadu Roztoky ATOM Javory Černuc Aves o.s. Ukrajinská KLADNO 2 CEMC České ekologické manažerské centrum Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu p.s. Česká krajina, Boženy Němcové 797, Černošice Boženy Němcové Černošice Česká lesnická společnost Česká společnost ornitologická Česká společnost pro teraristiku a herpetologii v Praze Zbýšov v Čechách Zbýšov v Čechách Český Merán o.p.s. Vítkovo nám. čp Sedlec-Prčice ČMMJ, okresní myslivecký spolek Beroun, MS Chyňava ČRS, MO Nové Strašecí ČRS, MO Rakovník Děti Země - Klub ochrany dravců a sov Děti Země - klub Zeměkoulení Děti Země Praha Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii Ekologické sdružení občanů Ovčár Lhotecká 156 Ovčáry Hnutí Brontosaurus Základní článek Kandík Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy Hnutí Brontosaurus ZČ Viking Hnutí DUHA Středokluky Kladenská Středokluky Honební společenstvo Srbsko HÝSKOV - TADY JSME DOMA Libinská Hýskov Junák Červené Pečky Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Krahujec Nymburk Na Rejdišti Nymburk Klub ochránců přírody Mělnicka 12

13 Konopa o. s. Blanická Vlašim Křivoklátsko o.p.s. LYSIN lyská iniciativa 9. května 1484/ Lysá nad Labem Lyský region U Nové hospody Lysá nad Labem Mallorn Metropolitní region - sdružení ochránců přírody Muzejní spolek města Rakovník Myslivecké sdružení Červené Pečky Myslivecké sdružení Hubertus Myslivecké sdružení Liška Sedlec Myslivecké sdružení Louňovice Myslivecké sdružení Svatý Jan Myslivecké sdružení Zvěstov Myslivecký spolek SAHARA Bělá pod Bezdězem Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. Neogén Občanská iniciativa Za bezpečné Líbeznice Občanské sdružení Šťítary Ke Hřišti 19 Kolín-Štítary Občanské sdružení ŽEHROVÁK Kamenné Žehrovice Občanské sdružení "Vinice pod Otmíčskou horou" Občanské sdružení Čisté Jirčany Občanské sdružení Čisovice Višňovka Čisovice Čisovice Čisovice Občanské sdružení Obyvatelů Ovčárecké" Ovčárecká 490 Kolín-Sedražice Občanské sdružení Domkaři Občanské sdružení Karlštejnská cesta Rovná Ořech Občanské sdružení Mladá Lipník Čachovice Občanské sdružení PEJŘAVÁK Březinka Katusice Občanské sdružení Plaňany Občanské sdružení pro novou výstavbu a zlepšení životního prostředí v Úhonicích Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí v Černém Volu Statenicích Za Roklí Černý Vůl Statenice Občanské sdružení Strana zelených ČR Váňovská 849/ Třešť 13

14 Občanské sdružení Šťáralka U Hájku 46 Kolín IV Občanské sdružení Za zdravý rozvoj Votic Komenského náměstí Votice Občanské sdružení Zálabská Skála, Kolín Občanské sdružení ZEMĚ 2000 Žernovka Mukařov Ochrana fauny České republiky Komenského náměstí Votice Ochránci Český Brod Okrašlovací spolek Kokořínsko Okrášlovací spolek v Jílovém u Prahy Okresní rada Pionýra Smetanova Unhošť OS Chodci, Tábor OS Kačák, Loděnice Jánská Dubá OS Třebotovské horizonty Třebotov OS Zdravá krajina Informační centrum Louňovice pod Blaníkem Zámek Louňovice pod Bl. Turistické informační centrum Vlašim Podblanickem, občanské sdružení Palackého nám Vlašim Polabské sdružení ochránců přírody Stará Boleslav Poškolák o.s. Přátelé košátecké přírody PŠOVKA - okrašlovací spolek Kokořínska Blatce Doksy Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody Střední Moravy Sdruž.občanů postižených provozem letiště Praha, Ruzyně Husovo nám. 13 Hostivice Sdružení Hradišťko Zahradní 122 Hradištko Sdružení majitelů nemovitostí ve Východní zóně Dobřichovice Topolová 954 Sdružení na ochranu ekologie a živ. prostředí v obci Sojovice Sojovice 127 Sdružení obcí Kokořínska Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště Na Plazích Jíloviště Sdružení pro rozvoj lokality Pod kapličkou" Šípková 405 Dolní Břežany Sdružení pro zachování rázu české vesnice Sdružení přátel Kokořínska Sdružení Přátelé Českého krasu Sdružení rodičů a přátel OA Kolín Kolín Sokol Červené Pečky Holubice 14

15 Společnost pro ochranu a rozvoj Rudné V brance Rudná Společnost pro ochranu motýlů Krakovany Krakovany Společnost pro ochrany a rozvoj obcí Ptice a Úhonice Ptice Ptice Společnost pro rozvoj Českého krasu Karlštejn Karlštejn Společnost pro trvale udržitelný život Společnost pro ŽP Kutná Hora Spolu Vrážská Černošice Svoboda zvířat H.K.. P.O.Box 378 Hradec Králové Šlemín Brunšov Hradištko Šternbergovo přírodovědné muzeum, o.s. Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu The Waste, občanské sdružení TIS Nezávislé sdružení přátel přírody TKD Mladá Nám. 30. června Milovice Turistický oddíl mládeže č Roháči Kladno TYTO Bohuňovice Ústav pro ekopolitiku Praha Vlastivědná společnost Mladoboleslavska Staroměstské náměstí Mladá Boleslav ZAHRADA občanské sdružení Zelená alternativa Světlá Louňovice pod Bl. 15

16 Obecně o ČSOP Dodá Kancelář ÚVR 16

17 Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim byla založena 25. září 1990 a navazuje na činnosti okrašlovacího spolku, který působil ve Vlašimi od roku Jejím posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku a péče o něj. ČSOP Vlašim je regionálním centrum ČSOP pro střední Čechy zakládajícím členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy krajské středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty člen Sítě ekologických poraden ČR (STEP) členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina zakládajícím členem o. p. s. Český Merán zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň členem o. p. s. Posázaví Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP. ČSOP Vlašim realizuje a provozuje: Stanici pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy zajišťuje péči o poraněné a vyčerpané volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata, provádí záchranné transfery a osvětovou činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Prostřednictvím tohoto spolku pečuje ČSOP Vlašim o přírodovědně cenná území a historické objekty, a to formou dohody s majitelem, pronájmem pozemku či jeho koupí. Péči o nelesní zeleň ČSOP Vlašim provádí péči o městskou zeleň ve městě Vlašim, provádí výsadby ve volné krajině a pečuje o významné a památné stromy. Spolupráci se státní správou Spolupracuje se státní správou formou účasti ve správních řízeních, poradenstvím a posudkovou činností. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentálně vzdělává, vychovává a provádí osvětu dětí od mateřské školy až po středoškoláky, zajišťuje vzdělávání pedagogů a široké veřejnosti. Zřizuje ekoporadnu, odborné přednášky a zajišťuje mimoškolní aktivity s dětmi. Programy druhové ochrany V rámci programů druhové ochrany ČSOP je řešena celá řada programů - např. Vážky, Ohrožené druhy dřevin, Obnova květnatých luk aj. Regionální rozvoj ČSOP Vlašim propaguje a podporuje rozvoj šetrného turistického ruchu na Podblanicku (např. projekt Kraj blanických rytířů) Pozici euromanažera ČSOP Vlašim je partnerem krajského úřadu Středočeského kraje a zřizuje pozici euromanažera. V této funkci zde působí Jakub Hromas, Dis. Územní působností euromanažera je celý Středočeský kraj. Euromanažer se zabývá poradenstvím v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a to jak poradenstvím v úrovni neziskového sektoru, tak i v sektoru samosprávy. Specializuje se na oblast životního prostředí a šetrného turistického ruchu. 17

18 Kontakt na organizaci: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Pláteníkova VLAŠIM tel , fax Ing. Pavel Pešout (předseda) tel Ing. Karel kříž (jednatel) tel

19 Základní organizace ČSOP v kraji Ve středočeském kraji působí v současné době 57 základních organizací. Níže je uveden jejich seznam, včetně adresy sídla, kontaktů a stručného představení aktivit jednotlivých organizací. ZO ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Mendelova 131, BENEŠOV Kontaktní adresa: Ing. Jana Zmeškalová, K Zeleným vratům 402, Týnec nad Sázavou ová adresa: Okruhy činnosti: péče o kulturní památky, stanice pro handicapované živočichy, problematika odpadů, problematika zemědělství, působení na děti a mládež, informační centrum, provoz naučné stezky ZO ČSOP Rehabilitační ústav v Kladrubech Adresa sídla: č.p. 33, KLADRUBY Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., č.p. 33, Kladruby u Vlašimi Okruhy činnosti: přírodovědné průzkumy 02/06 Podblanická ZO Adresa sídla: Světlá 3, LOUŇOVICE Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Skálová, Světlá 3, LOUŇOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň ZO ČSOP STŘINAP Adresa sídla: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE Kontaktní adresa: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE ová adresa: Okruhy činnosti: péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, ochrana vod, problematika energetiky ZO ČSOP Vlašim (Regionální centrum ČSOP pro Středočeský kraj) Adresa sídla: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: popsány v informacích o regionálním centru ČSOP tohoto zpravodaje ZO ČSOP 02/10 Votice Adresa sídla: Žižkova 560, VOTICE Kontaktní adresa: Mgr. Květa Havlíková, Žižkova 560, VOTICE ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz naučné stezky Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Registrované ekocentrum: Ekocentrum ČSOP, Husova 383, Votice Oddíl Mladých ochránců přírody Nové Městečko Adresa sídla: Nové Městečko 416, Čerčany Kontaktní adresa: JUDr. Jan Dvořáček, Nové Městečko 416, Čerčeny ová adresa: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, účast ve správním řízení (6 případů), ochrana zvířat proti týrání ZO ČSOP ALCEDO Adresa sídla: Blanická 1299 Kontaktní adresa: Blanická ová adresa: 19

20 02/RS OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: Alkazar Adresa sídla: č.p. 85, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Ing. Martin Paidar, Bašteckého 2504, Praha 5 ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: pořádání soutěže Zelená stezka - Zlatý list Oddíl Mladých ochránců přírody 03/02 BRDY Adresa sídla: Záskalská 389, KOMÁROV Kontaktní adresa: Záskalská 389, Komárov WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, účast ve správním řízení (10 případů), systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody 3. ZO Hořovicko Adresa sídla: Cerhovice 104, CERHOVICE Kontaktní adresa: RNDr. Jan Hošek, areál ČOV, HOŘOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, účast ve správním řízení (2 případy) Karlův Týn Adresa sídla: Trněný Újezd 29, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Tomáš Pánek, Mezouň 20, KARLŠTEJN ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, problematika těžby nerostů a hornin, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež ZO ČSOP Beroun Adresa sídla: Za vodou 443, BEROUN 3 Kontaktní adresa: Mgr. Emil Šnaidauf, Za vodou 443, BEROUN 3 Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, záchranné transfery, problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, provoz naučné stezky ZO ČSOP Šafrán Adresa sídla: Okružní 455, KOMÁROV Kontaktní adresa: Mgr. Taťána Houdková, Okružní 455, Komárov u Hořovic Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: program Zachraňme studánky, kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody ZO ČSOP Bumerang Adresa sídla: U Remízku 1223, HOŘOVICE Kontaktní adresa: Jan Vlach, U Remízku 1223, Hořovice ová adresa: Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ochrany biodiverzity ČSOP: widthtor Oddíl Mladých ochránců přírody 20

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A Ondrášovka krajský přebor 1 Sportovní sdružení Ostrá 30 21 4 2 3 70:26 73 postupuje do divize 2 Sokol Hostouň 30 20 3 3 4 66:38 69 postupuje do divize 3 Slovan VELVARY 30 17 4 1 8 79:44 60 doplňuje divizi

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků okres Benešov strana 1 Účel. Název Schválený znak Položka Org.cizí organizace rozpočet 33353 3231 5336 10101 ZUŠ Votice 4 360 449 33052 3231 5336 10101 21 832 33051 3231 5336 10101 8 920 celkem 4 391 201

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2t 1 ^ -0^- 2915 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. VI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. VI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení VI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 15. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Územní svaz: Středočeský Okres BENEŠOV Rybářský Kroužek Ulice: Líštěnecká Jméno: Maršík Jiří MO Bystřice u Benešova Město: Bystřice Funkce: Vedoucí mládeže PSČ 257 51 Telefon

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Název Krajina 2 000, Studené 93, 254 01 Jílové u Prahy IČ: 65397941

Více

Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova

Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova ZÁKLADNÍ INFORMACE O KRAJI Rozloha: Počet obcí: Počet obyvatel: Průměrný počet obyvatel v obci: Průměrná mzda: Nezaměstnanost: Strategická poloha: 6 796 km 2 704

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 90177/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 19.10.20121. 2. 2006 Věc:

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel. I. Název a sídlo Název: Čistá Želivka Sídlo: Hulice,

Více

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 v roce 2016 Organizační struktura Zodpovědný politik: Ing. Bc. Martin Hyský Koordinátorka: Bc. Jana Böhmová Pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 při Výboru regionálního

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA - základní organizace č. 59/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Český svaz ochránců přírody Jihlava Český svaz ochránců přírody Jihlava (základní organizace ČSOP č. 59/11)

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, , Votice

Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, , Votice Jaký byl rok 2016? Lucie Krubnerová, 21.12. 2016, Votice CO JSME DĚLALI V ROCE 2016 Příprava a administrace akcí podpořených v rámci dotací Dokončení rozpracovaných akcí z loňského roku (OPŽP, další, )

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více