Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

2 Obsah: Informace o projektu TRANSITION FACILITY Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... 4 Nové programovací období Evropské unie Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů... 5 Stalo se a proběhlo v roce V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř... 7 Turistický pochod Okolím Kladna... 7 Připravujeme na leden až květen Leden Únor Březen Duben Květen Ostatní Nevládní organizace v kraji Obecně o ČSOP Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace ČSOP v kraji Vydala 02/09 ZO ČSOP Vlašim v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie. 2

3 Informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 Dodá Kancelář ÚVR 3

4 Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity Nové programovací období Evropské unie V novém programovacím období Evropské unie bude mít Česká republika možnost čerpat z programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti více než 773 miliard korun (26,7 miliard ). Z čeho EU financuje pomoc členským státům Evropská unie realizuje pomoc členským státům prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), Evropského Sociálního fondu (ESF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG). Fondem, který stojí mimo strukturální fondy, je Fond soudržnosti (CF), který je zaměřen na velké investiční projekty v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury. Vlastní finanční prostředky budou v programovacím období rozdělovány na základě 24 operačních programů, které lze rozdělit do 4 skupin a to na tématické operační programy, regionální operační programy, programy pro Prahu a programy územní spolupráce. V následující tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé tématické operační programy, název jejich řídícího orgánu a přibližná alokace prostředků určených na období Operační program Řídicí orgán Alokace (mld. ) Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 4,92 Doprava Ministerstvo dopravy ČR 5,76 Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,04 Věda a výzkum pro inovace Ministerstvo školství 2,07 Vzdělávání Ministerstvo školství 1,81 Lidské zdroje a Ministerstvo práce a sociálních 1,81 zaměstnanost věcí Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 1,55 Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,26 Programy EU vhodné pro oblast neziskového sektoru v oblasti ochrany a tvorby ŽP Pro oblast ochrany přírody a krajiny lze tedy v našich podmínkách využívat operační program Životní prostředí, který je zaměřený na zkvalitňování našeho prostředí a vytváření tak atraktivnosti a konkurenceschopnosti v rámci ostatních států a regionů EU. Prostředky z tohoto programu lze čerpat na realizaci protipovodňové ochrany, na zlepšování kvality ovzduší, zvyšování biodiverzity, na infrastrukturu spojenou s realizací environmentálního vzdělávání a na další aktivity spojené se zlepšováním životního prostředí. Pro získání informací je dobré se obracet na řídící orgán tohoto operačního programu, informace lze získat též na jeho webových stránkách, kde si lze prostudovat plné znění tohoto programu. Další informace nabízejí i webové stránky věnujících se fondům evropské unie. Dalším zajímavým a v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí využitelným programem je Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy (ROP pro NUTS II Střední Čechy), který si klade za cíl komplexní rozvoj území. Program je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a celková alokace na program na období činí 559,1 mil.. ROP pro NUTS II Střední Čechy bude podporovat aktivity v oblasti zlepšování regionální dopravy, zlepšování turistického ruchu, bude zaměřen na rozvoj území a to měst i venkova a zároveň bude podporovat technickou pomoc vztahující se k strukturálním fondům. Odpovědnost za realizaci tohoto programu nese Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Pro získání informací se lze obracet na Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje či na euromanažery, kteří v rámci opatření 3.3 SROP spolupracují s tímto krajským úřadem. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Dne byla usnesením zastupitelstva Středočeského kraje schválena Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny (dále jen Koncepce OPaK). 4

5 Tato koncepce vytváří strategii, kterou by se mě Krajský úřad Středočeského kraje řídit v rámci své územní působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny. Koncepci OPaK zpracovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim na základě veřejné zakázky a smlouvy z listopadu Zpracování Koncepce OPaK probíhalo kolektivní formou s využitím pracovních skupin, v nichž byly zapojeni odborníci z krajského úřadu, státní správy, samospráv, občanských sdružení, podnikatelů a ostatních zájmových skupin působících v kraji. Smyslem takto široce pojatého spektra zpracovatelů podílejících se na Koncepci OPaK bylo vytvoření kvalitního a všeobecně uznávaného dokumentu. Koncepce OPaK se skládá ze dvou částí a to z rozborové části shrnující stav a nedostatky v ochraně a péči o přírodu a krajinu ve Středočeském kraji a návrhové části, která vymezuje cíle a opatření vč. akčního plánu s konkrétními termíny a úkoly. Rozborová část tvoří devět kapitol, které pokrývají jednotlivé oblasti ochrany přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Jedná se o kapitoly Územní ochrana, Ochrana neživé přírody, Prvky v krajině, Urbanizovaná území, Krajina, Mimolesní zeleň, Organizace zajišťování ochrany přírody a krajiny, Finanční analýza zdrojů vkládaných do ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Návrhová část reaguje na problémy popsané v rozborové části a kromě hlavních cílů, dílčích cílů a opatření, obsahuje i základy akčního plánu s časovým harmonogramem a konkrétní odpovědností. Tato odpovědnost je však závazná pouze pro Kraj a organizace jím zřízené, pro ostatní subjekty je pouze doporučením, kterým směrem si Kraj představuje ochranu přírody na svém území v příštích 10 letech vést. Také indikátory budou teprve stanoveny expertní poradní skupinou pro Koncepci OPaK ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí a zemědělství Rady Kraje a Odborem životního prostředí a zemědělství. Případní zájemci, kteří se budou chtít seznámit s tímto odborným a obsáhlým dokumentem, mohou si jej stáhnout na webových stránkách Středočeského krajského úřadu. Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů V loňském roce zahájil Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi spolu s partnerským městem Vlašim a obcemi Kamberk, Kondrac, Načeradec, Pravonín a Trhový Štěpánov projekt s názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ propagující region kolem pověstmi opředené hory Velký Blaník. Turistický region je zaměřený především na pěší turisty a cyklisty a nabízí jim k navštívení nepřebernou řadu atraktivních míst jak přírodního, tak i kulturního charakteru. V souvislosti s těmito zajímavými místy byla vydána řada propagačních materiálů vytištěných na recyklovaném papíře. Turisté se tedy mohou setkat s letáky přibližujícími kraj blanických rytířů jako celek, přírodu a krajinu regionu, cyklostezku Romantické zámecké parky, historické památky, město 5

6 Vlašim, chráněnou krajinnou oblast Blaník, stanici pro handicapované živočichy ČSOP ve Vlašimi a turistické služby. Pro nastínění jednoho z této řady propagačních materiálů nás cyklostezka Romantické zámecké parky zavede k zámku a parku v Konopišti, Jemništi, Vlašimi, Ratměřicích, Odlochovicích či do Vrchotových Janovic. Spolu s vytištěním propagačních materiálů byly zprovozněny webové stránky (www.blanicti-rytiri.cz), kde se mohou turisté setkávat s prezentacemi a odkazy všech zajímavostí tohoto koutu Čech. Projekt Kraj Blanických rytířů byl financován z 75 % Evropskou unií, 15 % Středočeským krajem a 10% ZO ČSOP Vlašim se svými partnery. Celkové náklady projektu jsou téměř 3 miliony korun. 6

7 Stalo se a proběhlo v roce 2006 V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř V roce 2006 bylo již poosmé udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělovaly třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny), občanské sdružení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice, Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český Merán, Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců přírody Benešov, Český svaz ochránců přírody Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, Český svaz ochránců přírody Střítež, Český svaz ochránců přírody Votice, Vlastivědný klub Šternberk, Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum, Vlašimské hudební mládí, občanské sdružení PODBLANICKEM a Vlašimská astronomická společnost. Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Na půdě města přítomné přivítal starosta Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa. Pozvání přijala senátorka Parlamentu České republiky Ing. Helena Rögnerová, poslanec Parlamentu České republiky František Vnouček, zástupce hejtmana Středočeského kraje Antonín Podzimek, řada zástupců měst a obcí Podblanicka (jejich jménem promluvil místostarosta Benešova pan Roman Lajpert), ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Rozhodnutím neziskových organizací Podblanicka získal čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo paní Jaroslava Hocková z Benešova, pan Josef Tomaides z Trhového Štěpánova a pan Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. z Prahy a Pařezí. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě pěkného diplomu každý svou originální velmi hodnotnou pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch sponzorovala firma Rabbit a. s. Trhový Štěpánov. (převzato a upraveno z ; Ing. Pavel Pešout; foto: A. Polesná) Turistický pochod Okolím Kladna Turistický pochod Okolím Kladna patří k nejnovějším akcím Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna o. p. s. Poslední říjnovou sobotu roku 2006 proběhl jeho již 2. ročník. Na trasy 10, 20 a 30 km se vydalo celkem 56 účastníků, což byl oproti 1. ročníku více než 100% nárůst zájmu. Pochod byl navíc doprovázen malou přírodovědnou soutěží a nejlepší si odnesli malé ceny. Do cíle dorazili téměř všichni, včetně nejstarší účastnice a to 80leté paní, která prošla celou 20km trasu. V roce 2007 se chystá NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. umožnit účast i cyklistům a vylepšit doprovodnou soutěž. 7

8 Připravujeme na leden až květen 2007 Leden 2007 Přírodovědné přednášky NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá pravidelně od září do dubna (včetně) přírodovědné přednášky v Kladenském zámku, a to vždy poslední nebo předposlední pondělí v měsíci od hod. Přesná data a témata budou průběžně upřesňovány. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Doteky konců světa aneb Z pólu na pól Ve čtvrtek proběhne v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim ekovečer s povídáním z expedic do polárních a subpolárních oblastí Arktidy a Antarktidy známého českého polárníka Oldřicha Bubáka, který jako jeden z mála Čechů dosáhl obou světových pólů. Povídání je doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod., vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Křest publikace Kronika drahňovská V úterý bude pokřtěna kniha Dr. Jana Hertla ( ) Kronika drahňovská. Křest knihy proběhne za účasti rodiny v knihkupectví Daniela v Benešově u Prahy od 16:30 hod. Informace lze získat na tel. č Respektovat a být respektován 1.část Ve čtvrtek se uskuteční seminář ekoklubu BREBERKY pro rodiče o tom, jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým (dětem i dospělým). Seminář je dvoudenní: čtvrtek a pondělí , vždy od 8:30 13:00 hod. Lektorují: PhDr. Lucie Dobešová a PhDr. Jana Nováčková, CSc. Účast na semináři je zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a MŽP ČR. Informace lze získat na tel. č Fairtrade v čajovně Ve středa bude povídat ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim Jana Urbana o férovém obchodu v čajovně Modrá pentle na Žižkově náměstí č. p. 248 ve Vlašimi. Pořádá čajovna Modrá pentle. Začátek je v 18:30 hod. Informace lze získat na tel. č Zima v záchranné stanici si budou moci všichni příchozí od 14:00 do 16:00 hod. prohlédnout Záchrannou stanici AVES, pro zájemce budou připraveny hry a tipy na zimní výlety. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Respektovat a být respektován 2.část Ve čtvrtek se uskuteční 2. část semináře ekoklubu BREBERKY pro rodiče. Informace lze získat na tel. č Únor 2007 Jemen: země kadidla a gátu Ve čtvrtek proběhne nejen cestovatelský ekovečer PhDr. Evy Koňasové. O nejvýznamnějších památkách Jemenu, tradičních rysech jemenské společnosti a vnitrostátních i zahraničních problémech, se kterými se tato země potýká nám přijede vyprávět Vlašimská rodačka, která v Jemenu již přes rok studuje a žije. Začátek v 17:30 hod. na půdě Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava doteky konců světa aneb Z pólu na pól Výstava fotografií českého polárníka Oldřicha Bubáka z jeho putování na oba zemské póly bude umístěna v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim od do

9 Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Pořiďte svým přátelům bydlení tentokrát v Čerčanech Workshop zaměřený na výrobu ptačích krmítek a budek se uskuteční v sobotu ve 14:00 hod. na faře v kostele CČSH v Čerčanech. Symbolický poplatek za jedno krmítko či budku činí 50 Kč. Akce se odehrává a probíhá za finanční podpory ÚVR ČSOP. Informace lze získat na tel. č Vyrobte si ptačí budku si budou moci všichni příchozí do ZŠ Jiráskova v Kladně-Švermově vyrobit vlastní budku pro sýkory a budou mít možnost dozvědět se informace o ochraně ptactva. Akce začíná v hod. a potrvá do poledne. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Březen 2007 Jarní příroda na ostrově nuragů S historií a zejména s přírodou ostrova Sardínie nás přijedou ve středu seznámit Doc. Václav Zelený a Ing. Miloslav Kuklík. Povídání bude doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod. v přednáškovém sále v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava pohledy do přírody Putovní výstava fotografií s přírodní tématikou z 11. kola soutěže vypisované každoročně sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP a Lesy ČR s. p. bude vystavena od do v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Jarní brigáda na pomoc podblanické krajině Tradiční jarní brigáda se uskuteční v PP Na Ostrově u Nemíže, kde se bude připravovat území pro pastvu ovcí a koz. Budou se vyřezávat nálety. Sraz je v 8.00 hod. před Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. S sebou je nutné pracovní oblečení a dobrá nálada. Svačina je zajištěna. Informace lze získat na tel. č Duben 2007 Zelený čtvrtek 5. dubna 2007 pořádá Polabské ekocentrum řemeslnou dílnu pro rodiče s dětmi. Informace lze získat na tel. č Velikonoce v záchranné stanici V neděli bude pro návštěvníky otevřena od hod. Záchranná stanice AVES a zároveň zde budou k vidění ukázky tradičních velikonočních zvyků. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Vítání jara V Mladé Boleslavy proběhne vítání jara. Informace lze získat na tel. č Den Země V termínu od dubna pořádá Polabské ekocentrum oslavu Dne Země ve městech Poděbrady, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav. Informace lze získat na tel. č

10 Turistický pochod Za jarním kvítím NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá turistický pochod určený pro pěší i cykloturisty na trasách 10, 20 a 30 kilometrů. Startuje se od hodin u Aquaparku v Kladně. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Terénní exkurze pro veřejnost pořádá Polabské ekocentrum terénní exkurzi pro veřejnostt, kdy se navštíví Rožďalovické rybníky. Informace lze získat na tel. č Květen 2007 Vítání ptačího zpěvu V neděli se uskuteční vycházka s ornitology spojená s pozorováním a poznáváním ptactva v okolí Kladna (místo bude upřesněno). Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Ostatní ZO ČSOP 02/19 Alcedo Vlašim bude v roce 2007 bude realizovat pro veřejnost následující činnosti - publikační činnost, reportáže pro TV Prima, exkurze do okolí Vlašimi, odborné přednášky a poradenská činnost. Bližší informace lze získat na 10

11 Nevládní organizace v kraji Ve Středočeském kraji působí velký počet nevládních organizací, občanských sdružení či spolků, které se věnují ochraně přírody a krajiny. Může se jednat o organizace, které se věnují praktické péči o životní prostředí formou údržby území, výsadeb ve volné krajině, provozováním stanic pro handicapované živočichy, či se jedná o organizace, které se věnují osvětě a výchově v oblasti ekologie nejen mladých lidí, ale celé společnosti. V mnohých případech se ale obě výše jmenované oblasti působení těchto organizací vzájemně slučují. Následující tabulka uvádí výčet jednotlivých organizací, které se alespoň z části věnují ochraně přírody a krajiny ve Středočeském kraji a u některých jsou uvedeny i kontakty. Protože je však poměrně složité vyhledávat jednotlivé organizace, obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje o zaslání názvu a kontaktu na organizaci, která se touto problematikou zabývá a není, nebo je nesprávně uvedena v níže otištěné tabulce. Tyto změny je možné zaslat na 11

12 Název sdružení Ulice PSČ Obec Agentura Koniklec Aranka - Dvůr Vyšínek Vyšínek Zlonice Arbor Chýně AREA VIVA - sdružení pro ekologii a zemědělství Asociace turistických oddílů mládeže ČR 17. listopadu Roztoky ATOM Javory Černuc Aves o.s. Ukrajinská KLADNO 2 CEMC České ekologické manažerské centrum Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu p.s. Česká krajina, Boženy Němcové 797, Černošice Boženy Němcové Černošice Česká lesnická společnost Česká společnost ornitologická Česká společnost pro teraristiku a herpetologii v Praze Zbýšov v Čechách Zbýšov v Čechách Český Merán o.p.s. Vítkovo nám. čp Sedlec-Prčice ČMMJ, okresní myslivecký spolek Beroun, MS Chyňava ČRS, MO Nové Strašecí ČRS, MO Rakovník Děti Země - Klub ochrany dravců a sov Děti Země - klub Zeměkoulení Děti Země Praha Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii Ekologické sdružení občanů Ovčár Lhotecká 156 Ovčáry Hnutí Brontosaurus Základní článek Kandík Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy Hnutí Brontosaurus ZČ Viking Hnutí DUHA Středokluky Kladenská Středokluky Honební společenstvo Srbsko HÝSKOV - TADY JSME DOMA Libinská Hýskov Junák Červené Pečky Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Krahujec Nymburk Na Rejdišti Nymburk Klub ochránců přírody Mělnicka 12

13 Konopa o. s. Blanická Vlašim Křivoklátsko o.p.s. LYSIN lyská iniciativa 9. května 1484/ Lysá nad Labem Lyský region U Nové hospody Lysá nad Labem Mallorn Metropolitní region - sdružení ochránců přírody Muzejní spolek města Rakovník Myslivecké sdružení Červené Pečky Myslivecké sdružení Hubertus Myslivecké sdružení Liška Sedlec Myslivecké sdružení Louňovice Myslivecké sdružení Svatý Jan Myslivecké sdružení Zvěstov Myslivecký spolek SAHARA Bělá pod Bezdězem Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. Neogén Občanská iniciativa Za bezpečné Líbeznice Občanské sdružení Šťítary Ke Hřišti 19 Kolín-Štítary Občanské sdružení ŽEHROVÁK Kamenné Žehrovice Občanské sdružení "Vinice pod Otmíčskou horou" Občanské sdružení Čisté Jirčany Občanské sdružení Čisovice Višňovka Čisovice Čisovice Čisovice Občanské sdružení Obyvatelů Ovčárecké" Ovčárecká 490 Kolín-Sedražice Občanské sdružení Domkaři Občanské sdružení Karlštejnská cesta Rovná Ořech Občanské sdružení Mladá Lipník Čachovice Občanské sdružení PEJŘAVÁK Březinka Katusice Občanské sdružení Plaňany Občanské sdružení pro novou výstavbu a zlepšení životního prostředí v Úhonicích Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí v Černém Volu Statenicích Za Roklí Černý Vůl Statenice Občanské sdružení Strana zelených ČR Váňovská 849/ Třešť 13

14 Občanské sdružení Šťáralka U Hájku 46 Kolín IV Občanské sdružení Za zdravý rozvoj Votic Komenského náměstí Votice Občanské sdružení Zálabská Skála, Kolín Občanské sdružení ZEMĚ 2000 Žernovka Mukařov Ochrana fauny České republiky Komenského náměstí Votice Ochránci Český Brod Okrašlovací spolek Kokořínsko Okrášlovací spolek v Jílovém u Prahy Okresní rada Pionýra Smetanova Unhošť OS Chodci, Tábor OS Kačák, Loděnice Jánská Dubá OS Třebotovské horizonty Třebotov OS Zdravá krajina Informační centrum Louňovice pod Blaníkem Zámek Louňovice pod Bl. Turistické informační centrum Vlašim Podblanickem, občanské sdružení Palackého nám Vlašim Polabské sdružení ochránců přírody Stará Boleslav Poškolák o.s. Přátelé košátecké přírody PŠOVKA - okrašlovací spolek Kokořínska Blatce Doksy Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody Střední Moravy Sdruž.občanů postižených provozem letiště Praha, Ruzyně Husovo nám. 13 Hostivice Sdružení Hradišťko Zahradní 122 Hradištko Sdružení majitelů nemovitostí ve Východní zóně Dobřichovice Topolová 954 Sdružení na ochranu ekologie a živ. prostředí v obci Sojovice Sojovice 127 Sdružení obcí Kokořínska Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště Na Plazích Jíloviště Sdružení pro rozvoj lokality Pod kapličkou" Šípková 405 Dolní Břežany Sdružení pro zachování rázu české vesnice Sdružení přátel Kokořínska Sdružení Přátelé Českého krasu Sdružení rodičů a přátel OA Kolín Kolín Sokol Červené Pečky Holubice 14

15 Společnost pro ochranu a rozvoj Rudné V brance Rudná Společnost pro ochranu motýlů Krakovany Krakovany Společnost pro ochrany a rozvoj obcí Ptice a Úhonice Ptice Ptice Společnost pro rozvoj Českého krasu Karlštejn Karlštejn Společnost pro trvale udržitelný život Společnost pro ŽP Kutná Hora Spolu Vrážská Černošice Svoboda zvířat H.K.. P.O.Box 378 Hradec Králové Šlemín Brunšov Hradištko Šternbergovo přírodovědné muzeum, o.s. Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu The Waste, občanské sdružení TIS Nezávislé sdružení přátel přírody TKD Mladá Nám. 30. června Milovice Turistický oddíl mládeže č Roháči Kladno TYTO Bohuňovice Ústav pro ekopolitiku Praha Vlastivědná společnost Mladoboleslavska Staroměstské náměstí Mladá Boleslav ZAHRADA občanské sdružení Zelená alternativa Světlá Louňovice pod Bl. 15

16 Obecně o ČSOP Dodá Kancelář ÚVR 16

17 Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim byla založena 25. září 1990 a navazuje na činnosti okrašlovacího spolku, který působil ve Vlašimi od roku Jejím posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku a péče o něj. ČSOP Vlašim je regionálním centrum ČSOP pro střední Čechy zakládajícím členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy krajské středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty člen Sítě ekologických poraden ČR (STEP) členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina zakládajícím členem o. p. s. Český Merán zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň členem o. p. s. Posázaví Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP. ČSOP Vlašim realizuje a provozuje: Stanici pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy zajišťuje péči o poraněné a vyčerpané volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata, provádí záchranné transfery a osvětovou činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Prostřednictvím tohoto spolku pečuje ČSOP Vlašim o přírodovědně cenná území a historické objekty, a to formou dohody s majitelem, pronájmem pozemku či jeho koupí. Péči o nelesní zeleň ČSOP Vlašim provádí péči o městskou zeleň ve městě Vlašim, provádí výsadby ve volné krajině a pečuje o významné a památné stromy. Spolupráci se státní správou Spolupracuje se státní správou formou účasti ve správních řízeních, poradenstvím a posudkovou činností. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentálně vzdělává, vychovává a provádí osvětu dětí od mateřské školy až po středoškoláky, zajišťuje vzdělávání pedagogů a široké veřejnosti. Zřizuje ekoporadnu, odborné přednášky a zajišťuje mimoškolní aktivity s dětmi. Programy druhové ochrany V rámci programů druhové ochrany ČSOP je řešena celá řada programů - např. Vážky, Ohrožené druhy dřevin, Obnova květnatých luk aj. Regionální rozvoj ČSOP Vlašim propaguje a podporuje rozvoj šetrného turistického ruchu na Podblanicku (např. projekt Kraj blanických rytířů) Pozici euromanažera ČSOP Vlašim je partnerem krajského úřadu Středočeského kraje a zřizuje pozici euromanažera. V této funkci zde působí Jakub Hromas, Dis. Územní působností euromanažera je celý Středočeský kraj. Euromanažer se zabývá poradenstvím v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a to jak poradenstvím v úrovni neziskového sektoru, tak i v sektoru samosprávy. Specializuje se na oblast životního prostředí a šetrného turistického ruchu. 17

18 Kontakt na organizaci: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Pláteníkova VLAŠIM tel , fax Ing. Pavel Pešout (předseda) tel Ing. Karel kříž (jednatel) tel

19 Základní organizace ČSOP v kraji Ve středočeském kraji působí v současné době 57 základních organizací. Níže je uveden jejich seznam, včetně adresy sídla, kontaktů a stručného představení aktivit jednotlivých organizací. ZO ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Mendelova 131, BENEŠOV Kontaktní adresa: Ing. Jana Zmeškalová, K Zeleným vratům 402, Týnec nad Sázavou ová adresa: Okruhy činnosti: péče o kulturní památky, stanice pro handicapované živočichy, problematika odpadů, problematika zemědělství, působení na děti a mládež, informační centrum, provoz naučné stezky ZO ČSOP Rehabilitační ústav v Kladrubech Adresa sídla: č.p. 33, KLADRUBY Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., č.p. 33, Kladruby u Vlašimi Okruhy činnosti: přírodovědné průzkumy 02/06 Podblanická ZO Adresa sídla: Světlá 3, LOUŇOVICE Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Skálová, Světlá 3, LOUŇOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň ZO ČSOP STŘINAP Adresa sídla: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE Kontaktní adresa: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE ová adresa: Okruhy činnosti: péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, ochrana vod, problematika energetiky ZO ČSOP Vlašim (Regionální centrum ČSOP pro Středočeský kraj) Adresa sídla: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: popsány v informacích o regionálním centru ČSOP tohoto zpravodaje ZO ČSOP 02/10 Votice Adresa sídla: Žižkova 560, VOTICE Kontaktní adresa: Mgr. Květa Havlíková, Žižkova 560, VOTICE ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz naučné stezky Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Registrované ekocentrum: Ekocentrum ČSOP, Husova 383, Votice Oddíl Mladých ochránců přírody Nové Městečko Adresa sídla: Nové Městečko 416, Čerčany Kontaktní adresa: JUDr. Jan Dvořáček, Nové Městečko 416, Čerčeny ová adresa: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, účast ve správním řízení (6 případů), ochrana zvířat proti týrání ZO ČSOP ALCEDO Adresa sídla: Blanická 1299 Kontaktní adresa: Blanická ová adresa: 19

20 02/RS OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: Alkazar Adresa sídla: č.p. 85, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Ing. Martin Paidar, Bašteckého 2504, Praha 5 ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: pořádání soutěže Zelená stezka - Zlatý list Oddíl Mladých ochránců přírody 03/02 BRDY Adresa sídla: Záskalská 389, KOMÁROV Kontaktní adresa: Záskalská 389, Komárov WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, účast ve správním řízení (10 případů), systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody 3. ZO Hořovicko Adresa sídla: Cerhovice 104, CERHOVICE Kontaktní adresa: RNDr. Jan Hošek, areál ČOV, HOŘOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, účast ve správním řízení (2 případy) Karlův Týn Adresa sídla: Trněný Újezd 29, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Tomáš Pánek, Mezouň 20, KARLŠTEJN ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, problematika těžby nerostů a hornin, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež ZO ČSOP Beroun Adresa sídla: Za vodou 443, BEROUN 3 Kontaktní adresa: Mgr. Emil Šnaidauf, Za vodou 443, BEROUN 3 Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, záchranné transfery, problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, provoz naučné stezky ZO ČSOP Šafrán Adresa sídla: Okružní 455, KOMÁROV Kontaktní adresa: Mgr. Taťána Houdková, Okružní 455, Komárov u Hořovic Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: program Zachraňme studánky, kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody ZO ČSOP Bumerang Adresa sídla: U Remízku 1223, HOŘOVICE Kontaktní adresa: Jan Vlach, U Remízku 1223, Hořovice ová adresa: Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ochrany biodiverzity ČSOP: widthtor Oddíl Mladých ochránců přírody 20

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2003 [1] Český svaz ochránců přírody VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Kdo jsme...................................................... 2 Regionální centra................................................

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011 Obsah Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity...............................

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

V Liberci dne 4. listopadu 2005

V Liberci dne 4. listopadu 2005 Jednou z hlavních priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje je podpora činnosti neziskového sektoru. Vedle finanční podpory připravujeme ve spolupráci

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Čtěte na straně 7 Vyhlášeny regionální operační programy Podrobnosti najdete na straně 8 Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 2/2007 ÚNOR 2007 ZDARMA FILM

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 813 ze dne 22.4.2014 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více