Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice adresa školy Křečovice 37,25756 Neveklov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Zdeňka Holá kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Křečovice adresa zřizovatele Křečovice 9,25756 Neveklov kontakt tel.: fax: 1.3 součásti školy kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 60 Školní družina 30 Školní jídelna MŠ a ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,3 1. stupeň ZŠ ,5 11 Školní družina Školní jídelna MŠ a ZŠ x 57 x x Komentář: MŠ v tomto roce měla výjimku z počtu dětí

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy ZŠ MŠ Učebny, herny 3 2 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 1 - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 1 Sportovní zařízení Tělocvična školy - Dílny a pozemky Pozemek u školy u školy - Žákovský nábytek nový nový Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Pomůcky,hračky a sportovní nářadí se každý rok nově doplňují škola poskytuje úplné vybavení žáků učebnicemi ve všech ročnících 1.třída poskytnuty zdarma pomůcky v hodnotě 650,00 Kč(dotace KÚ 200,00 Kč) PS si žáci v ročníku zakupují,učebnice jsou poskytovány zdarma Vyhovuje potřebám školy Dokoupeny nové řady učebnic na AJ,došlo k dovybavení pomůckami na AJ 19 PC + 2 tiskárny + notebook pro učitele 1 PC + možnost tisku pro žáky V rámci enivromentální výchovy byly zakoupeny kontejnery na řídění odpadu ve škole,zakoupeny sušáky na sušení výkresů,zakoupen a položen nový koberecve ŠD,dřevěné poličky, pravidelně se dokupují nové hračky a pomůcky pro děti PC + barevná tiskárna Bude opraven okraj pískoviště na zahradě, došlo k dovybavení novým nábytkem nový stůl + židličky Šatnové lavičky,zabudováno nové umyvadlo s baterií,opravena zeď v šatně, zakoupeny nové

3 botník na bačkory - do ŠD Byla vymalována chodba vestibul, ŠJ,kuchyň, sklad potravin byla provedena oprava odpadů zajisti OÚ Křečovice kočárky a hračky Komentář: Nejvíce škole chybí místnost, kde by mohl být uložen archiv školy 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 5 Kontakt Předseda: Jana Maříková tel.: členové: p.brejšková p.roubíková p.součková p.p.novotný 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Základní škola nebyl přidělen C/001 Zařazené třídy 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 1(3.-5.roč.) OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací od šk.roku

4 program pro základní vzdělávání, č.j / ) 2007/2008 ŠVP Škola hrou Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) č.j / (rozšířené vyučování jazyků) č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 12 Počet učitelů ZŠ MD Počet vychovatelů ŠD, asistentka pedagoga 1 Počet učitelek MŠ 3+ 1 MD Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka ZŠ 1,0 25 SpgŠ bez aprobace. 2 učitelka ZŠ 1,0 20 SpgŠ bez aprobace 1 Ředitelka školy 1,0 28 let VŠ arobace1. 5.roč. 1 učitelka ZŠ 0,182 3 roky SŠ Bez aprobace 1 vychovatelka Bez aprobace ŠD 0,821 nad 4 SŠ 1 učitelka MŠ 1,0 nad 12 SŠ Bez aprobace 1 učitelka MŠ 0,645 nad 8 SpgŠ Učitelka v MŠ 1 Učitelka v 0,645 nad 3 SŠ Bez aprobace MŠ Komentář: V r. 2007/8 - začátek vysokoškolského studia(zvýšení kvalifikace p.jitka Žaloudková ) Škola se nadále bude snažit zajistit plnou kvalifikovanost učitelů jak na základní tak i na mateřské škole.

5 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve % kvalifikace výuce Učitelé 1. stupně 26,5 Učitelé 1. stupně 26,5 Učitelky MŠ 33 Učitelky MŠ 33 Vychovatelka ŠD 0 Vychovatelka ŠD 0 Komentář: Všichni neaprobovaní pedagogové mají povinnost doplnit si své vzdělání dle školského zákona č.561/2004 Sb. O předškolním,základním,střením,vyšším odborným a jiném vzdělávání.všichni pedagogové byli s touto povinností opětovně seznámeni. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Mají povinnost doplnit si své vzdělání dle školského zákona Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži žen y Komentář: Na naší škole v současné době není zaměstnán žádný muž. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 kuchařky 1,25 SOU 1 Uklizečka MŠ 0,375 základní 1 Uklizečka ZŠ 0,5 základní 1 Vedoucí ŠJ 0,25 SOU Komentář: Paní Hana Součková vykonává zároveň práci kuchařky ŠJ a vedoucí ŠJ (úvazek 0,625+0,25)

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář: K zápisu se dostavilo celkem 5 dětí, nebyl žádný odkladškolní docházky 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 Komentář: Žádné dítě neprojevilo zájem o studium na gymnáziu. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoce no I II III IV V Celkem Komentář: Všichni žáci postoupili do dalšího ročníku. Jeden žák přestoupil v pololetí do speciální školy. Žádné dítě nebylo hodnoceno slovně.

7 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V Celkem Komentář: V tomto školním roce nebyly řešeny žádné vážnější kázeňské přestupky. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,5 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči 2 1 Tělesné postižení 3 1 S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení Komentář: Byly zavedeny 2 hodiny speciální výuky týdně pro tyto žáky. Všichni rodiče těchto žáků tuto možnost využili.žáci pracovali dle zpracovaných individuálních plánů na žádost rodičů rodiče sbyli s plány seznámeni. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) rozvrh hodin odpovídal požadavkům, výuka probíhala převážně v dopoledních

8 hodinách, pouze v 5.roč. byla zařazena 1 hodina v týdnu odpoledního vyučování (TV) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole se vzdělávalo 5 žáků se spec. vzděl. potřebami, těmto žákům byl vypracován indiv. vzděl. plán (IVP) konzultovaný a schválený PPP v Benešově a zákonnými zástupci. vzdělávání mimořádně nadaných žáků - školní řád, klasifikační řád rodiče byli na začátku školního roku seznámeni (na základě schválení a doporučení Školské rady) se školním a klasifikačním řádem informační systém vůči žákům a rodičům rodiče mohou žáky omlouvat prostřednictvím u školy byly zřízeny webové stránky školy -zde jsou dostupné veškeré informace o škole a připravovaných akcí školy činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu kontakt se Spec.centrem a PPP zajišťuje ředitelka školy Mgr.Zdeňka Holá(výchovný poradce). Škola úzce s těmito institucemi spolupracuje nebyly řešeny žádné sociálně/patologické jevy, škola má vypracovaný minimální preventivní program na prevenci patologických jevů,jako je šikana, užívání návykových látek apod.) klima školy je přátelské, podnětné, vztahy mezi žáky a učiteli jsou na velmi dobré úrovni nebyla přijata žádná opatření Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního výuka probíhala v souladu

9 vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací výuka probíhala v souladu cíle výuky byly přiměřené, byly respektovány individuální potřeby žáků učivo plynule navazovalo na předcházející probraná témata vybavení a uspořádání učeben je standardní, vyhovuje potřebám vyhovuje potřebám žáků škola postupně obnovuje a inovuje pomůcky, rozšiřuje didaktickou techniku dle svých možností hlavní předměty jsou zařazeny na začátek vyučování, výuka převážně probíhá v kmenových třídách ředitelka v průběhu celého roku prováděla hospitace (sledovala plnění stanovených cílů ve výuce) v závěru každého měsíce žáci společně s pedagogy hodnotili proběhnutý měsíc (vzájemné vztahy, toleranci, sebedůvěru, výsledky ve vzdělávání ) vzhledem k malému počtu žáků mají žáci maximální možnosti pro svou seberealizaci a uplatnění svých schopností a možností ve výuce bylo využíváno pravidelně se zřetelem na individuální schopnosti a možnosti jednotlivých žáků téměř do každé vyučovací hodiny je zařazována skupinová práce, žáci jsou vedeni k samostatnosti, frontální výuka je využívána minimálně vyvážená

10 účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek aplikované metody se osvědčily bylo zcela respektováno odpovídala věku a schopnostem žáků Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který má za úkol eliminovat nežádoucípatologické jevy jako je šikana, užívání návykových láte, apod., dále má zpracovaný plán enviromentální výchovy, celoroční projekty v rámci ŠVP, do kterých jsou začleněna všechna průřezová témata. Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga ve většině případů žáci projevovali zájem o probírané učivo bylo používáno dle možností školy (kola bohužel nedisponuje téměř žádnou laboratorní technikou) Oproti loňskému roku nastalo zlepšení,přesto v tomto ohledu škola má ještě rezervy žáci byli motivováni na začátku i během vyučovací hodiny Je využíváváno (v tomto roce nastalo výrazné zlepšení) Byl v souladu s mravními hodnotami Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků vzájemná komunikace mezi dětmi a žáky a pedagogy byla na velmi dobré úrovni byla dodržována pravidla slušného chování, jak mezi žáky navzájem, tak i ve vztahu žák-učitel žáci dostávali prostor k vyjádření vlastního názoru v třídnických hodinách (nejméně 1x za měsíc) bylo dodržováno vzhledem k věku dětí komunikační dovednosti dětí se učitelé snažili rozvíjet v každé hodině i v mimoškolních aktivitách (exkurzích apod.)dle indiv. možností a schopností žáků

11 Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu na celkovém hodnocení školy se podíleli i rodiče žáků a žáci sami individuální schopnosti a možnosti žáků byly respektovány v co největší míře Průběžně během výuky byli žáci vedeni k sebehodnocení a celkovému hodnocení každý pokrok ve výuce či chování byl učiteli i dětmi oceněn učitelé používali i slovního hodnocení v průběhu roku, a to zejména ve čtvrtletí klasifikace byla vedena v souladu s klasifikačním řádem školy 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy - k nahlédnutí u ředitelky školy Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují danou kvalifikaci, byli opětovně upozorněni na nutnost doplnění kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů akce školy škola úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Teplýšovice a ZŠ a MŠ Chotýšany,ZŠ a MŠ Louňovice škola pravidelně pořádá besídky pro rodiče a přátele školy ke Dni matek, Vánoční besídku a vystoupení žáků a dětí na závěr školního roku, výstavky dětských prací, jezdí na výlety, výstavy, planetária, navštěvuje divadelní a vystoupení a koncerty. V tomto roce bylo uskutečněno několik projektových dnů v rámci výuky všechny akce jsou uskutečněny v rámci výuky a navazují na výchovně vzdělávací proces - jsou v souladu s osnovami školy a se ŠVP Škola hrou Akce k prevenci sociálně patologických jevů tyto akce jsou pořádány v rámci Minimálního preventivního programu školy Akce k environmentální výchově Akce vedené v rámci programu

12 Enviromentálního vzdělávání na naší škole Den Země celookresní akce pro školy ve Voticích Komentář : - všechny zájmové útvary pro děti jsou bezplatné - péče o volný čas žáků je vedena v rámci pořádání zájmových kroužků na naší škole: kroužek anglického jazyka (v MŠ i ZŠ) sborový zpěv ( ZŠ ) hra na zobcovou flétnu (v Z Š) výtvarný (v ZŠ) náboženství (v ZŠ) informatiky ( v ZŠ ) - další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost zapojení MŠ v projektu Lukášek prodejní výstavy knih Klub mladých čtenářů Dotované mléko do škol Spolupráce s málotřídními školami Akce školy I.pololetí Cvičení v přírodě Přehlídka dravých ptáků Beseda Zdravé zuby Návštěva muzea Sedlčany výstava betlémů Přišel k nám Mikuláš a čerti - projektový den Od adventu po Ježíška - hudební vystoupení p.kubce Projekt - Od adventu do Tří králů Novoroční besídka - veřejné vystoupení Planetárium Praha - Australská pohádka Výstava J.Lady v Praze Výtvarná s outěž Sluníčko - radia Blaník II.Pololetí Beseda policie ČR Rej masek diskotéka Městská knihovna Sedlčany beseda Výstava velikonočních vajíček a výrobků - Sedlčany Vynášení Moreny vítání jara Bazén Měřín plavecký výcvik Hudební pořad Benešov Den Země - Votice Dětský muzikál - divadlo Sedlčany Besídka ke dni matek veřejné vystoupení Cvičení v přírodě Den dětí - akce ŠD

13 Ozdravný pobyt na Nové Živohošti Výlet do přírody Školní výlet ZOO Praha jízda parníkem Zajištění rautu - Josef Suk 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Žádné 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007 a) viz příloha č Kontroly Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Územní pracoviště Benešov - Mateřská škola navýšení kapacity MŠ - připomínky - dokoupení šatních skříněk,zabudování jednoho umyvadla + páková baterie Školní jídelna ( bez připomínek) OSSZ Benešov květen bez připomínek VZP - Kontrola odvodů zdravotního pojištění bez připomínek OÚ Křečovice - pravidelné finanční kontroly bez připomínek 11. Evaluace školy Evaluace školy proběhla formou Projektu KALIBRO (dovednostních testů,testových úloh a dotazníkových šetření, které jsou v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídají například pojetí prestižního mezinárodního srovnání PISA).Testy a dotazníky projektu KALIBRO, rozesílá a vyhodnocuje organizátor projektu.v každém kole tak škola získává souhrnné výsledky za třídy i školu,v případě testů pak rovněž detailní přehled o individuálních výsledcích žáků.( žáci 3. a 5. ročníku ) a)viz příloha č Informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb. a) viz příloha č. 3 V Křečovicích dne Mgr.Zdeňka Holá ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno ŠR dne

14 Zpráva předána: OÚ Křečovice ZŠ J.Suka a MŠ Křečovice 1.uložena ve spisech 2.zveřejněna na vývěsní tabuli 3.zveřejněna na webových stránkách školy Zpracovala: Zdeňka Holá,Mgr... Zdeńka Holá,Mgr.,ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO 710 10 556 IZO 102 179 557 Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2007-2008 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola,přerov, U tenisu 4,75002 Přerov právní forma příspěvková organizace IČO 60782358 IZO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více