Kontakt tel.: www: skolaunanov.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Gregorová Kontakt tel.: www: skolaunanov.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Únanov, okres Znojmo adresa zřizovatele Únanov 116 Kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 80 Školní družina 35 Školní jídelna MŠ 56 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ 3 41 ** 13,66 13,1 Školní družina * Školní jídelnavýdejna x 51 x X MŠ Školní jídelna ZŠ x 37 x X * všichni žáci nejsou přítomni ve ŠD souběžně ** v zahajovacím výkazu 42 žáků, 1 žákyně odešla během školního roku 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 2 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Dvorek u školy Sportovní zařízení Třída pro TV Dílny a pozemky Pozemek za školou nevyužíván z důvodu 1

2 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou havarijního stavu budovy na sousedním pozemku Nastavitelný, vyhovuje normám pro zdravé sezení žáků lavice a židle., nábytek do ŠD. Stolní hry pro relaxaci žáků o přestávkách do jednotlivých tříd, venkovní hry, knihy do školní knihovny, sušáky na výkresy, stolní hry ŠD Ucelené řady učebnic z nakladatelství Nová škola., doplňující učebnice a učební materiály na procvič. učiva Schémata k výuce, sušáky na výkresy Televizor - ŠD, přehrávač DVD - ŠD, kamera sborovna, počítačová učebna počítač 1x, monitor 2x.,školní server + příslušenství 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Předseda školské rady Mgr. Rostislav Koc, učitel ZŠ 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání,,otevřená škola, platný od Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 13 Počet učitelů ZŠ 4 (1 ped. zároveň vych. ŠD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 2

3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace 1. Ředitelka, uč. ZŠ 1,00 VŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 2. Učitelka ZŠ 1,00 VŠ -,,- 3. Učitel ZŠ 1,00 VŠ -,,- 4. Vychovatelka 0,90 středoškol vychovatelství ŠD + učitelka ZŠ 0,14 ské 5. Vedoucí uč. 1,00 středoškol Předškolní MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ 1,00 1,00 0, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ské -,,- -,,- -,,- výchova Předškolní výchova gymnázium Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU ŠJ ZŠ 2. Pomocná kuchařka ZŠ 0,4 SŠ-jiný obor zároveň vedoucí ŠJ 0,53 3. Uklízečka ZŠ 1,00 SOU 4. Uklízečka MŠ 1,00 SOU 5. Pracovnice pro výdej stravy v MŠ 0,8 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

4 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou 1. ROČ ROČ ROČ ROČ ROČ Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň Přehled o chování Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ 1. ROČ ROČ ROČ ROČ ROČ Celkový přehled: 4

5 Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Osnova a komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání talentovaných a mimořádně nadaných žáků Začátek vyuč. je v Mezi hodinami jsou předepsané přestávky. Předměty naukového charakteru jsou v první části dne, následují výchovy. Mezi dopoledním a odpoledním vyuč. je přestávka v délce 55 min. Pro žáky s integrací jsou vypracovány individuální vzděl. plány. Žáci byli zohledňováni ve výuce podle svých individuál. potřeb, navštěvovali dyslektický kroužek. Škola je vybavena pomůckami a materiálem pro nápravu SPU. Vyučující spolupracují s rodiči a poradenskými zařízeními. Talentovaní žáci se zúčastnili 5

6 soutěží na různých úrovních: -výtvarné: Než přijde Ježíšek. Policie, náš ochránce. -hudební: Vémyslická lyra -matematické: Klokan a Cvrček., Pytagoriáda -sportovní: MC Donalds Cup -dopravní: Dopravní soutěž mladých cyklistů. -sběrové: sběr papíru školní řád, klasifikační řád Platný školní řád ze dne informační systém vůči žákům a rodičům Rodiče dostávali informace pomocí škol. webu, vývěsky před školou, schůzek 3x, individuálních konzultací, nabídkou Dnu otevřených dveří každé první pondělí v měsíci- a žákovských knížek a deníčků. Vypracována Směrnice o poskytování poradenských služeb ze dne spolupráce s PPP a SPC 4 žáci doporučeni k integraci pro SPU. Školu navštívily pracovnice PPP Znojmo komunitní kruh a mapování klimatu 2. třídy,,na pomoc sborovnám. prevence sociálně-patologických jevů Škola má vypracovány: Minimální preventivní program proti patologickým jevům a Program proti šikanování. Prevence školy je založena na nabídce využití volného času: Probíhaly kroužky AJ, NJ, sportovní, počítačový, tvořivý. Byla propůjčena tělocvična pro sportovní přípravu Mladých hasičů a fotbalistů. Významnou roli zastává školní družina. Při řešení sociálně-patolog. jevů spolupracovala škola s OSPOD a Policií ČR. klima školy Z důvodu nízkého počtu žáků a možnosti individuálního přístupu bylo klima školy příznivé. Drobné kázeňské 6

7 přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení duševní hygieny žáků prohřešky byly řešeny neprodleně, a to domluvou, popř. zápisem do ŽK, rozhovorem s rodiči a dále jak je uvedeno v bodu 5.1. Přestávky: Je vypracován plán počítačové učebny, aby se zde žáci o přestávkách střídali a nedocházelo k jejich duševnímu přepínání. Dále byly zakoupeny stolní hry do jednotl. tříd. Žáci mohli také využít knihovničku s časopisy Příroda a 1x týdně šk. knihovnu. Žáci si mohou o přestávce nosit vlastní drobné hračky a hry. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z analýzy vlastních možností málotřídní školy. Konkrétní cíle jsou popsány v ŠVP školy. Žáci se SPU byli zohledňováni. Výuka integrovaných žáků probíhala dle IVP. Pro VV a PV je určena samostatná učebna. Počítačovou učebnu využívají žáci dle rozvrhu. Hodiny HV probíhají v učebně D. V učebně B je interaktivní tabule. Pomůcky jsou uloženy v kabinetu, kde si je vyuč. mohli podle potřeby vyzvednout. Učebnice se žákům zapůjčují, PS slouží pouze danému žáku. Žákům 1. 7

8 roč. jsou učebnice ponechány. Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin Vyuč. hodina má délku 45 min. Při realizaci projektů se slučuje více hodin v jeden celek. sledování a plnění stanovených cílů Využití zpětné vazby viz Školní řád hodnocení výsl. podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vzděl. žáků. Využity metody práce ve skupině, tvorba portfolií, projekty a jejich prezentace Viz. projekty., dále účast na kulturních vystoupeních: Advent na návsi, vánoční besídka, Svátek matek, vystoupení pro seniory, rozloučení se školním rokem., soutěže., kroužky., prezentace práce na nástěnkách, dílny pro rodiče a děti, akce ŠD Aktivní prožitkové učení:komunitní kruhy, celoškolní projekty, beseda se starostou obce, návštěva podzimní výstavky v místním kostele, aktivní účast na koncertu sólistů Bel Canto, předčítání předškolákům v MŠ (Děti čtou dětem), návštěva divadla a další. Rozvoj kritického myšlení žáků: pomocí počítačových programů (škola je dobře vybavena), vhodnými metodami ve výuce., využíváním knihovny a časopisů apod. Frontální výuka byla doplňována skupinovou prací., využíván internet jako zdroj informací., používané učebnice umožňují kooperativní učení., dle dané situace ve výuce a potřeb jednotl. žáků také individuální přístup (zejména k žákům s IVP). Přiměřeně věku jsou 8

9 zařazovány tělových. relaxační chvilky, hudební chvilky, individuální tempo respektováno u žáků s SPU. Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku, využívání zkušeností žáků, vliv hodnocení na motivaci žáka Interakce a komunikace akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci Ped. využívají přirozené zvídavosti žáka 1. st., zkušeností žáka, které získal v běžném životě., podle věku motivují vyuč. žáky pochvalou, povzbuzením, běžnou klasifikací, využití práce s chybou, žáci jsou motivováni účastí v soutěžích na školní i vyšší úrovni Vyučující roč. pokračují v tvorbě týdenních plánů pro žáky interakce žák, učitel, rodič. Plány zahrnují témata jednotl. hodin, hodnocení a sebehodnocení žáka, akce školy a další. Žáci mají stanovena pravidla třídy pro vzájemné soužití. Žákům bylo umožněno vyjádřit svůj názor za dodržení podmínek slušné komunikace. Postupně vedou vyuč. žáky k tomu, aby se vzájemně tolerovali a respektovali případné odlišnosti jedince rozhovorem, vlastním příkladem, včleněním témat do jednotl. předmětů. V rámci projektu,,na pomoc sborovnám uskutečnily pracovnice PPP Znojmo ve II. tř. celodenní program zaměřený na posílení komunikace mezi žáky, budování vzájemné tolerance a vytváření příznivého klimatu třídy. Program proběhl formou her a návodů, jak s třídou pracovat. 9

10 vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Komunikační dovednosti žáků byly rozvíjeny ve všech vzdělávacích oblastech ŠVP, zejména v oblasti jazyk a jazyková komunikace, dále v projektech a jejich prezentaci, na veřejných vystoupeních a v soutěžích. Viz. ŠŘ pravidla pro hodnocení výsl. vzděl. žáků. Žáci s SPU hodnoceni dle ŠŘ čl. B 8. Portfolia, soutěže, projekty, sebekontrola a vzájemná kontrola práce ve dvojici, skupině 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník termín studia Mgr. Rostislav Koc, uč. ZŠ Eva Poláková, uč. ZŠ Září 2011 Úspěšné ukončení studia 60 vyuč. hodin instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Univerzita Palackého v Olomouci SSŠ Znojmo Studium k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy: Lenka Kocová, vych. ŠD kurz výtvarných technik (SSŠ Znojmo) název akce Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Konverzační kurzy AJ pro ped. prac., středně pokročilí, akreditováno MŠMT ČR financován ONIV 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných aktivitách a spolupráce s partnery Spolupráce školy a dalších subjektů Obec Únanov vystoupení na zahájení Adventu na návsi, beseda se starostou obce, společná péče o dub zimní., ZŠ Vémyslice účast na soutěži Vémyslická lyra, CPK Chrpa 10

11 Kulturní akce školy vystoupení žáků pořádání sbírky na pomoc nadaci, Policie ČR účast ve výtvarné soutěži, ZŠ Pražská, Znojmo účast v mat. soutěži Pythagoriáda, Besip + autoškola Chládek dopravní výchova, divadlo Polárka Brno návštěva představení, fa A.S.A., sběr papíru., SDH Únanov., TJ A.S. A, Zumba tomic zapůjčení tělocvičny., fa Laktea zapojení do projektu,,ovoce do škol., spolupráce s rodiči vánoční a velikonoční dílna., PPP Znojmoprojekt vystoupení pro seniory, vystoupení na Adventu na návsi, vánoční besídka, program u příležitost Svátku matek, vystoupení na zahájení a ukončení školního roku 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Vzdělávací oblast Název soutěže Typ soutěže Matematika a její aplikace Pythagoriáda 5. roč. (žák obsadil 4. místo) Cvrček a Klokan Okresní mezinárodní Umění a kultura Výtvarná: Než přijde Ježíšek - ZŠ Miroslav (pozn. žáci obsadili 2. místa ve dvou kategoriích) Oblastní Policie - náš Okresní ochránce Hudební: Vémyslická lyra Oblastní Únanovský slavíček Školní Člověk a svět práce Sběr papíru Školní Člověk a zdraví Mc Donald s cup Celostátní Člověk a jeho svět Dopravní soutěž Celostátní mladých cyklistů 11

12 7.3 Projekty Název Počet žáků Dopravní výchova 42 celoškolní Den dětí 42 celoškolní Praha naše hlavní Žáci 2. město 5. ročníku Školní sportovní olympiáda + rodiče 42 celoškolní Anotace 4 výukové lekce pro žáky 4. a 5. roč., Cykloden na mobilním dopravním hřišti pro všechny žáky Hry a soutěže s tématickým zaměřením na světadíly Návštěva hlavního města s praktickým poznáváním jeho pamětihodností a zajímavostí Různé soutěžní sportovní činnosti družstev + teoretické poznatky. Tématem byla letní olympiáda 2012 Jíme zdravě, žijeme zdravě 42 celoškolní Navazoval na projekt Ovoce do škol. Cílem bylo napomáhat k vytváření zdravých stravovacích návyků žáků jak praktickými dovednostmi, tak i teoretickými znalostmi. 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Neproběhla. 9. Základní údaje o hospodaření školy viz příloha Zpráva o hospodaření za rok Zapojení školy do mezinárodních programů Mezinárodní matematická soutěž Klokan. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Jako málotřídní škola tento typ vzdělávání nenabízíme. 12. Projekty financované z cizích zdrojů 1. Projekt Ovoce do škol financovaný MZ ČR a fondy EU. 2. Škola se zapojila do OP VK,,Peníze školám. Projekt s názvem,,škola nás baví byl schválen v březnu Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace není zřízena. Spolupráce s partnery viz bod Kontroly V květnu 2012 proběhla kontrola HZS JM kraje. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Příloha: Zpráva o hospodaření za rok

13 V Únanově, dne Mgr. Marie Gregorová, ředitelka školy Školská rada schválila dne: Mgr. Rostislav Koc, předseda 13

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Projednáno na ped. radě dne : 21.9.2012 Schváleno Školskou radou dne : č.j. 65/2012 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Školní rok 2014/2015 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2014/2015 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO 710 10 556 IZO 102 179 557 Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ Hladké Životice ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace IČ:73184322 školní rok 2012/2013 Zpracovala Mgr. Jitka Polášková ke dni 31.8.2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hladké Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2007-2008 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více