OBSAH. Seznam zkratek Předmluva Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí..."

Transkript

1 Seznam zkratek Předmluva Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a stfiedního podnikání Co musí udělat ten, kdo má mít ve firmě rozhodující slovo Controlling základ pořádku ve finančním řízení Vytváření sítí dodavatelů a odběratelů jako cesta k prosperitě Plánování jako významný faktor úspěchu Personální řízení a řízení lidských zdrojů v malé a střední firmě Vize podnikatele o svém podniku a vypracování strategie firmy Spolupráce s poradenskou firmou jako možné východisko k prosperitě firmy Uzavírání účelových aliancí a jejich význam Shrnutí Literatura Postavení mal ch a stfiedních podnikû v ãeské ekonomice Malé a střední firmy jako tahouni národních ekonomik Které podnikání je možno chápat jako specifické Rozdíl ve státní politice podpory mezi malými a středními podniky a velkými podniky Příčiny problémů na straně velké firmy kritický pohled Nejčastější příčiny neúspěchu na straně podnikatele Shrnutí Literatura

2 SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MAL CH A ST EDNÍCH PODNIKÒ V TUZEMSKU A ZAHRANIâÍ 3 âe tí podnikatelé v Evropské unii a regulace podnikání na jednotném trhu Analýza pěti sil jako pomocník podnikatele Co čeká české podnikatele na jednotném trhu EU Regulace podnikání na jednotném trhu principy, rozsah a zdroje informací Manuál zajišťování a vyhodnocení rizik Stížnosti na porušování pravidel vnitřního trhu EU Formy podání stížnosti SOLVIT síť kontaktních míst a koordinačních center Problémy řešené pomocí SOLVIT centra Shrnutí Literatura âlenství v profesních organizacích v znam, podstata a vyuïití ve firmû Podpora státu sdružením podnikatelů Komory jako svobodné a nezávislé subjekty podnikání Hospodářská komora České republiky Profesní komory Profesní a zájmové sdružení podnikatelů Sdružení podnikatelů ČR Shrnutí Literatura Obchodní jednání jeho pfiíprava a vedení Charakteristika uznávaného obchodního partnera Teorie obchodního jednání Příprava obchodního jednání Volba strategie a taktiky vyjednávání Vyjednávací taktiky Zahájení obchodního jednání a jeho vlastní průběh Taktika ústupků jako forma hledání kompromisu Závěr obchodního jednání Shrnutí Literatura

3 6 Rizika v mezinárodním obchodû Teritoriální rizika Komerční rizika Tržní rizika Kurzová rizika Dopravní rizika Vhodná dopravní cesta a dopravní prostředek Vztah zasilatele a dopravce Jazyková rizika Shrnutí Literatura Maloobchodní a velkoobchodní ãinnosti jejich v znam pro podnikatele Formy maloobchodní činnosti Klasifikace maloobchodních podniků Velkoobchodní činnost Budoucnost velkoobchodní činnosti Koncepce Cash and Carry Podmínky registrace v Makro Cash and Carry Shrnutí Literatura Zásilkov obchod a osobní prodej organizace, v znam, v hody a nev hody Přímý marketing v obchodní činnosti Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu a jejich etický kodex Využití reklamy na zásilkový prodej Prostředky využívané zásilkovým obchodem Praktické využití databází v direct marketingu Akční nabídka pro stálé zákazníky a nabídka slevy Legislativa a zásilkový obchod Osobní prodej a obchodní agent jako aktéři obchodní aktivity Obchodní taktiky v osobním prodeji Přímý prodej Shrnutí Literatura

4 SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MAL CH A ST EDNÍCH PODNIKÒ V TUZEMSKU A ZAHRANIâÍ 9 Problémy mal ch a stfiedních podnikû na zahraniãních trzích a tendrová fiízení Vybrané problémy spojené s podnikáním v zahraničním obchodě Faktory ovlivňující obchodní aktivity firmy Možnosti snižování obchodních nákladů Tvorba ceny Tendrové řízení Tendrová kniha první část Typy garancí v tendrovém řízení Tendrová kniha druhá část Tendrová kniha třetí část Tendrová kniha závěrečná část Technická část nabídky Shrnutí Literatura Franchising Franchising prizmatem pojmů používaných v branži Definice franchisingu a jeho vymezení jako systému Kořeny franchisingu Franchising v naší republice a ve světě Franchising jako moderní forma podnikání Příklady typů franchisy Co nabízí franchisový systém Nevýhody franchisingu Franchisová smlouva a její obsah Způsoby financování takto koncipovaného podnikání Shrnutí Literatura Autorizované dealerství Co je autorizované dealerství a co obnáší Výhody autorizovaného dealerství Osnova a náplň smluv o autorizovaném dealerství Shrnutí Literatura

5 12 Podnikatel a celní politika Celní politika ČR a funkce cla Clo jako prvek celní politiky Celní řízení a celní prohlášení Celní režimy uplatňované v ČR Celní sazebník Celní dluh Shrnutí Literatura Celní sklady v âr zpûsoby jejich vyuïití pro podnikání mal ch a stfiedních podnikû Definice celního skladu Definice aktérů vedení a provozovatelů celního skladu Uskladňování v celních skladech Kroky předcházející provozování celního skladu Žádost o povolení provozovat celní sklad Výhody provozování celního skladu Nevýhody celního skladu Shrnutí Literatura Zasilatelství jako forma podnikání mal ch a stfiedních podnikû Historický exkurz Zasilatelství a jeho právní forma Zasilatelství vnitrostátní, vnitrounijní a mezinárodní Zasilatelská a přepravní smlouva a jejich specifika Podstatné charakteristické znaky zasilatelské smlouvy Shrnutí Literatura Outsourcing a jeho aplikace v malé a stfiední firmû Historie outsourcingu Typy firem a jejich produkty vhodné k outsourcování Důvody pro outsourcing a přínosy pro zákazníka Outsouring služeb a důvody jeho použití

6 SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MAL CH A ST EDNÍCH PODNIKÒ V TUZEMSKU A ZAHRANIâÍ 15.5 Proces zavádění outsourcingu a jeho fáze Specifické problémy malého a středního podnikání v tomto segmentu trhu Shrnutí Literatura Timesharing zpûsob podnikání a investování v segmentu mal ch a stfiedních podnikû Vymezení pojmu timesharing a jeho princip Z historie timesharingu Základní statistické údaje Profil typického vlastníka dovolené Právní úprava a výklad timesharingové smlouvy Nevýhody timesharingu Shrnutí Literatura Podnikatelské inkubátory jejich zakládání a v znam pro adepty podnikání Důvod vzniku podnikatelských inkubátorů Legislativní úprava podnikatelských inkubátorů v ČR Definice podnikatelského inkubátoru Hlavní význam a smysl inkubátorů Portfolio nabídky od provozovatele podnikatelského inkubátoru Podmínky přijetí do podnikatelského inkubátoru Zaměření podnikatelských inkubátorů Podnikatelské inkubátory a jejich deklarovaná úspěšnost Vzorová žádost o přijetí do podnikatelského inkubátoru Shrnutí Literatura Neziskové organizace, jejich v znam a poslání Nástin historického vývoje neziskového sektoru Typologie a pravidla neziskových organizací Neziskové organizace z pohledu marketingu Neziskové organizace a malé a střední podniky Shrnutí Literatura

7 19 Podnikatelská etika a její v znam pro podnikatele a jeho firmu Definice a dělení etiky z hlediska jejího užití Podnikatelská etika jako pojem i nástroj Obecné zásady etiky podnikání a hlavní oblasti podnikatelské etiky Etika a zákony jako právní normy Organizace kontrolující a propagující etické přístupy firem i podnikatelů Etické kodexy jako cesta k vyšší prosperitě firmy Shrnutí Literatura Lobbing a aktivity s ním spojené Základní pojmový aparát pro tento fenomén Definování lobbingu a jeho využití v životě firem Doporučený postup vedoucí k úspěchu pomocí využití lobbingu Na čem je založen solidní lobbing Příklady dobrého lobbingu a nežádoucí korupce Shrnutí Literatura Korupce jako handicap podnikání a jak jí ãelit Definice pojmů korupce a korumpovat Korupce podle trestního zákoníku Korupce podle indexu CPI, vydávaného Transparency International Korupce v ČR jako relikt postkomunistické doby a fenomén porevoluční doby Obrana proti korupci Shrnutí Literatura Závěrem pár slov autora Přílohy Rejstřík

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr studia soubor

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 1. Majetková a kapitálová struktura podniku: charakteristika jednotlivých položek rozvahy

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu)

Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu) Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu) Název Marketing a komunikace Kód MO_MK 1 Ing. Eva Matoušková Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr

Více

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA) Název Manažerská ekonomika Kód EX_ME 1 Lektor/ka: Ing. Simona Hašková Cíl předmětu MBA studia: Odevzdání řešených příkladů dle harmonogramu uvedeného v úvodní prezentaci předmětu a úspěšné absolvování

Více