Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých 2

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ

4 1. Identifikační údaje vzdělávacího programu Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název vzdělávacího programu Typ vzdělávacího programu Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie, základní znalost práce s počítačem (SIPVZ) Dobrý zdravotní umožňující práci v oblasti vzdělávání doložený lékařským potvrzením. Prezenční, distanční Délka studia 60 Způsob ukončení Vypracování závěrečné práce Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti přípravy moderních výukových materiálů v elektronické formě pro distanční i prezenční formu vzdělávání dospělých. Náplň vzdělávacího programu předpokládá základní znalosti práce s počítačem a zahrnuje vyšší úroveň zpracování textu textovým editorem včetně základů typografie a využití grafiky, kterou se zabývá samostatný modul. Modul Příprava prezentace provede účastníka VP všemi kroky nezbytnými pro vytvoření úspěšné prezentace od vytvoření obsahu, přes práci se software a technickými prostředky až po vystupování lektora. Závěr věnovaný e-learningu poskytuje základní znalosti problematiky a praktickou práci v e- learningovém prostředí portálu. Součástí obsahu je také zaměření na volbu technických prostředků s ohledem na úspory energie a ochranu životního prostředí. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých: umí vytvořit náročnější textový dokument s grafikou, tabulkami, odkazy a dalšími prvky a při jeho tvorbě využívá znalosti typografie, zná základní pojmy počítačové grafiky, je schopen požadovanou grafiku získat (a upravit) skenováním, fotografováním, z interentových zdrojů nebo samostatně vytvořit v bitmapovém či rastrovém editoru, zná pravidla pro vytváření úspěšné prezentace, umí vytvořit multimediální prezentaci a působivě ji podat, umí vysvětlit specifika distančního vzdělávání, zná strukturu e-learningového kurzu a umí jednoduchý e-learningový materiál připravit. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu uplatní získané znalosti jako Lektor kurzů vzdělávání dospělých, které nabízí SŠ-COPT (Kurzy výpočetní techniky, Obnovitelné zdroje energie a další) Lektor kurzů vzdělávání dospělých pro jiné vzdělávací instituce. Konzultant nebo zkoušející dílčích kvalifikací dalšího vzdělávání Obecně pedagogický pracovník v oblasti vzdělávání dospělých U pedagogických pracovníků se zvýšení odborných kompetencí projeví zefektivněním výuky a současně i vyšší atraktivností příslušných předmětů a oborů. 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnou účastníkům komplex teoretických vědomostí a praktických zkušeností z oblasti přípravy elektronických výukových materiálů, který by zvýšil jejich odborné kompetence jako lektorů dalšího vzdělávání dospělých. Vzdělávací program rovněž vede účastníky k volbě vhodných technických a programových prostředků s ohledem na úspory energie a ochranu životního prostředí. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje čtyři moduly, jejichž obsah je dán současnými potřebami moderního vzdělávání a zároveň reflektuje dlouhodobé zkušenosti lektorského týmu školy i poznatky absolventů kurzů. Vyvážené teoretické a praktické části celého programu zajišťují komplexní podporu lektora dalšího vzdělávání dospělých. Vzdělávací program Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých navazuje na program Užití Andragogiky ve vzdělávání dospělých a skládá se z následujících modulů: Příprava dokumentu v elektronické formě rozšíření základní znalosti práce s textovým editorem se zaměřením na delší dokumenty (formátování, práce se styly, obsahem a rejstříkem) a grafický obsah. Součástí je i aplikace typografických zásad. Grafika a multimedia poskytuje základní teoretické znalosti a zejména praktickou práci s rastrovým a vektorovým editorem, na kterou navazuje digitální fotografie fotografování, editace a archivace snímků. Závěr je věnován tvorbě videosekvencí a jejich editaci. Příprava prezentace poskytuje informace o jednotlivých fázích přípravy prezentace a technických a programových prostředcích. Praktická část je věnována práci v prostředí PowerPoint. Součástí jsou i zásady úspěšného vystupování lektora. E-learning ve vzdělávání dospělých seznamuje účastníky se specifiky distančního vzdělávání se zaměřením na elektronickou podporu výuky. Účastníci získávají znalosti o e- learningu a LMS a praktickém využívání e-learningových kurzů. Závěr je věnován přípravě jednoduchého kurzu. Organizace výuky Vzdělávání bude probíhat prezenční formou i formou samostudia, vzdělávací program bude realizován modulovou výukou. Teoretická výuka bude realizována v délce 45 minut a to v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami., popř. na jiném určeném místě, kde účastníci absolvují víkendová školení v celkové délce 20 hodin. Výuka bude zajištěna v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. Pro praktickou práci bude mít každý účastník k dispozici počítač s odpovídajícím programovým vybavením. Připravené materiály a samotná výuka bude respektovat základní andragogické přístupy ke vzdělávání. Zbývajících 40 hodin absolvuje účastník formou samostudia prostřednictvím e-learningového portálu, kde bude mít k dispozici studijní materiály a bude plnit zadané úkoly. Celý vzdělávací program bude zakončen zpracováním závěrečné práce. 6

7 Metodické postupy výuky Při prezenční výuce vzdělávacího programu budou využívány prezentace a elektronické dokumenty připravené na základě modulů, vytvořených v předchozí fázi projektu. Využity mohou být i dostupné multimediální výukové programy. Přednášející budou mít k dispozici příslušné technické a programové vybavení s přístupem na internet, pro ukázky praktických aplikací. Distanční část spočívá v samostudiu předepsaného rozsahu látky v e-learningových kurzech a to individuálním postupem jednotlivých účastníků. Případné konzultace bude zajišťovat tutor pomocí elektronické komunikace. Metodické postupy budou realizovány následujícími vyučovacími metodami: metody verbální - výklad, vysvětlování, přednáška, rozhovor, diskuse, práce s textem studijní opory a odbornou literaturou metody názorné a demonstrační - předvádění, pozorování, didaktický obraz, instruktáž metody aktivizující - heuristické, inscenační, situační metody analytické, induktivní a deduktivní e-learning moderovaná případová studie samostudium didaktický test průběžný - opakování a procvičení modulového učiva vypracování samostatné práce na zadané téma Postupy hodnocení výuky V prezenční části bude průběžně sledována aktivita účastníků a ověřovány získané poznatky a dovednosti formou dotazů či testů v elektronické formě a zadáváním a hodnocením praktických příkladů. V distanční části budou získané znalosti ověřovány elektronickou formou v rámci e-learningových kurzů. Úspěšné absolvování modulu je podmíněno nejméně 70% účastí v prezenční výuce a absolvováním testu s nejméně 60% úspěšností. Při menší účasti může účastník kurz znovu absolvovat; neúspěšný test může absolvovat ještě jednou. Uzavřený test bude obsahovat nejméně 15 otázek s časovou dotací 1,5 minuty na otázku. Po úspěšném absolvování všech modulů a zpracování závěrečné práce bude účastníku vydán certifikát o absolvování vzdělávacího programu. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky (muže i ženy); délka pedagogické praxe není rozhodující. Nutným předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti v oblasti ICT odpovídající základní úrovni SIPVZ. Jedná se o teoretickou znalost technických a programových prostředků a praktickou práci s počítačem práce v prostředí Windows, základy textového editoru, využívání internetu. Podmínkou je také dobrý zdravotní umožňující práci ve školství, které uchazeč dokládá zaměstnavateli lékařským potvrzením. 7

8 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Příprava dokumentu v elektronické formě PD 5 10 test Grafika a multimedia GM 5 10 test Příprava prezentace PP 5 10 test E-learning ve vzdělávání dospělých EL 5 10 test Součty 60 CELKEM 8

9 Optimální trajektorie: PD GM PP EL 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Příprava dokumentu v elektronické podobě kód délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* Vstupní předpoklady Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie, základní znalost práce s počítačem (SIPVZ). stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je získání základních znalostí o způsobech psaní textu v elektronické podobě, seznámení se s typografickými pravidly a výuka formátování textu s použitím stylů. Dále se účastník seznámí se způsoby práce s objekty v rámci dokumentu a také si vyzkouší práci v různých SW produktech pro práci s textem. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) editovat text při splnění základních typografických pravidel, b) ovládat a nastavit prostředí v konkrétním SW pro tvorbu dokumentů, c) efektivně formátovat dokument za použití stylů, d) vytvářet, vkládat a upravovat objekty vložené do dokumentu, e) tisknout a ukládat dokument v požadované podobě. učivo / obsah výuky Typografická pravidla Textový editor Microsoft Word nastavení a ovládání prostředí editace a formátování textu práce s objekty tisk a uložení dokumentu Další software pro práci s textem doporučené postupy výuky přednášky k vybraným obsahovým celkům příklady a praktické procvičování k dané problematice opakování, upevňování znalostí a praktických dovedností způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 70% účast, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 60 %. V případě neúspěšného testu bude účastníkovi 1x umožněno opakování v předem smluveném termínu. kritéria hodnocení výsledků výuky Výsledek výuky Kritéria hodnocení ad a) vytvoří textový dokument, kde budou splněna typografická pravidla (20 %) ad b) naformátuje textový dokument dle zadaných kritérií (20 %) ad c) vloží a naformátuje zadané objekty (20 %) ad d) nastaví zadaný vzhled dokumentu (10 %) ad e) vytvoří jednoduché grafické objekty pomocí nástrojů textového editoru (10 %) PD 10

11 ad f) uloží dokument v daném formátu a vytiskne jej dle zadaných podmínek, zná základní formáty dokumentů a rozdíly mezi nimi (10 %) ad g) zná a umí používat další SW pro práci s textem ( 10 %) doporučená literatura a informační zdroje KLATOVSKÝ, Karel. Word 2010 nejen pro školy. Computer Media 2010, 128 str. ISBN: KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK Filip. Praktická typografie+cd. Computer Press 2000, 288 str. EAN: (Typografie a grafický design) (Typografie na počítači) (Portál českých a slovenských uživatelů) 11

12 Název modulu Grafika a multimedia Kód GaM Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu PD Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti práce s grafikou, zpracování zvukových a obrazových nahrávek, vytváření jednoduchých tutoriálů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) navrhnout optimální kompozici obrázku nebo video záběru, b) rozlišovat rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, výhody a omezení, použití, c) zvolit vhodný typ formátu výsledného souboru s ohledem na účel jeho použití, d) upravit fotografii, vylepšit expozici, vytvořit fotomontáž, ořezat, upravit rozlišení, e) vytvořit vektorovou grafiku za účelem vytváření grafiky do dokumentu, sestavování animací a návodů, f) upravit zaznamenaný zvukový soubor, střih, úprava hlasitosti, vytváření více stop, g) upravit zaznamenaný video soubor, střih, přechody, titulky, vložení zvukové stopy, h) vytvořit jednoduchý tutoriál nebo animaci s využitím grafiky, nástroje na snímání obsahu obrazovky a zvukového záznamu. Učivo / obsah výuky základy správné kompozice, teorie zlatého řezu pojem grafika, grafický software, rastrová a vektorová grafika, rozlišení, barevná hloubka, DPI, formáty grafických a multimediálních souborů, pojem komprese, obrazová a zvuková kvalita práce s rastrovým obrázkem v grafickém editoru, změna expozice, kopírování a vyjímání obrazu, práce s vrstvami, vytváření koláží, ořezání a export grafiky práce s vektorovou grafikou ve vektorovém editoru, vlastnosti a druhy čar, způsoby kreslení čar, výplně a přechody, práce s mřížkou, zarovnávání objektů, seskupování, práce s hladinami, export práce s programem na editaci zvuku, záznam zvuku, střih, změna hlasitosti, vytváření dalších stop a práce s nimi, nástroje na vylepšení a úpravu záznamu, export zvukové stopy práce s programem na editaci obrazového záznamu, základní střih, úprava a vylepšení obraz, ořezání obrazu, vytváření přechodů, vložení loga a titulků, export zvukové stopy pro její editaci a její následné importování, export videa a volba optimálního formátu základy práce v programu na vytváření tutoriálů, vytvoření nebo vložení snímku, jeho možná úprava, časování, vytváření animací s využitím software pro snímání zobrazených údajů na monitoru, možnosti vkládání zvukového doprovodu Doporučené postupy výuky přednášky a praktické ukázky k vybraným obsahovým celkům; samostatné řešení úloh a procvičování s využitím PC; opakování, upevňování znalostí a dovedností v oblasti využívání příslušného software; 12

13 Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 25%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 60 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) určí nejvhodnější kompozici scény (10%) ad b) dokáže popsat rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou (10%) ad c) ad d) popíše základní typy grafických a multimediálních formátů a jejich vhodnost pro konkrétní účel (10%) zvládne upravit fotografii dle zadaných požadavků a zvolit optimální formát a kompresi s ohledem na její následné použití (15%) ad e) vytvoří vektorovou kresbu dle zadání a provede její export (10%) ad f) ad g) upraví zvukový soubor dle zadání a provede jeho export v požadovaném formátu (10%) upraví video nahrávku dle zadání a provede její export v požadovaném formátu (15%) ad h) vytvoří krátkou animaci dle zadání (20%) doporučená literatura a informační zdroje Martin Žemlička, Základní výbava počítače, CPress, ISBN: Vlastimil Modr, 333 tipů a triků pro GIMP, CPress, ISBN: Josef Myslín, Digitální video v praxi, Computer Media, ISBN: Ondřej Jirásek, Natáčíme a upravujeme video pro seniory, CPress, ISBN: Pavel Navrátil, Počítačová grafika a multimédia, Computer Media, ISBN: Príručka k Windows Movie Maker, přístupná ze zdroje: Internetové stránky o počítačové grafice: Internetové stránky k programu Gimp: Internetové stránky k programu Inkscape: Internetové stránky k programu Avidemux: Internetové stránky k programu na zpracování zvuku Audacity: 13

14 Název modulu E-learnig ve vzdělávání dospělých Kód EL Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu GaM Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je znalostí z oblasti elektronické podpory vzdělávání; porozumění e-learningu, jeho specifikám a struktuře kurzů a získání praktických zkušeností s tvorbou kurzů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní principy distančního vzdělávání, b) popsat metodiku přípravy distančního kurzu, c) vysvětlit prvky distanční studijní opory, d) vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronického vzdělávání (LMS, tutor, atd.), e) definovat e-learning a jeho základní formy, f) vysvětlit strukturu e-learningových kurzů a jejich možnosti, g) rozeznat podmínky pro úspěšné nasazení e-learningu, h) objasnit metodiku tvorby e-learningových kurzů, i) definovat prostředky pro tvorbu e-learningových kurzů, j) praktické práce v prostředí e-learningu, k) navrhnout elementární e-learningový materiál. Učivo / obsah výuky principy distančního vzdělávání, prvky distanční studijní opory, specifika e-learningu, prostředky a metodika tvorby e-learningových kurzů, praktická práce v e-learningovém prostředí, příprava e-learningového studijního materiálu. Doporučené postupy výuky výklad jednotlivých tématických celků učiva s podporou počítačové prezentace, práce s ukázkovými e-learningovými kurzy, postup přípravy jednoduchého e-learningového kurzu. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 30%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 50 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vysvětlení základních principů distančního vzdělávání je správné 5 %. ad b) Popis metodiky přípravy distančního kurzu je správný 10 %. 14

15 ad c) Vysvětlení prvků distanční studijní opery je správné 5 %. ad d) Vysvětlení základních pojmů z oblasti elektronického vzdělávání je správné 5 %. ad e) Definice e-learningu a jeho základních forem je správná 5 %. ad f) Vysvětlení struktury e-learningových kurzů a jejich možností je správné 10%. ad g) Definice podmínek pro úspěšné nasazení e-learningu je správná 5 %. ad h) Vysvětlení metodiky tvorby e-learningových kurzů je správné 10 %.. ad i) Definice prostředků pro tvorbu e-learningových kurzů je správná 5 %. ad j) Praktické práce v prostředí e-learningu je správně zvládnuta 10 %. ad k) Příprava elementárního e-learningového studijního materiálu je správná 30%. doporučená literatura a informační zdroje BAREŠOVÁ, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: VOX, s. ISBN EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, str. ISBN: KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: HANEX, s.130, ISBN NOCAR, David a kol. Vydavatelství UP Olomouc, 2004 ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a e-learning. 1. vydání Universita JAK Praha, ISBN (centrum distančního vzdělávání) centrum) (mezinárodní centrum distančního vzdělávání) (e-learningový portál EWIT) 15

16 Název modulu Příprava prezentace Kód PP Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu EL Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získání znalostí a praktických dovedností pro přípravu efektivní prezentace - od technických prostředků a zásad tvorby prezentace přes praktickou práci v prostředí Powerpoint až po vystupování lektora při předvádění prezentace. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit jednotlivé fáze přípravy prezentace, b) vysvětlit používané technické a programové prostředky a jejich volbu s ohledem na ekologická a energetická hlediska, c) vytvořit strukturu a stanovit obsah prezentace s ohledem na cíl prezentace a cílovou skupinu, d) prakticky vytvořit prezentaci v prostředí PowerPointut (popř. OpenSource prostředku), e) aplikovat zásady tvorby efektivní prezentace (písma, barvy, typografie,..), f) správně vystupovat během prezentace. Učivo / obsah výuky Prezentace ve vzdělávacím procesu Příprava prezentace Didaktická technika v prezentaci Tvorba prezentace Předvádění prezentace Doporučené postupy výuky zopakování a procvičení potřebných znalostí z oblasti zpracování textu a grafik, výklad jednotlivých tematických celků učiva s podporou počítačové prezentace, demonstrace a procvičování praktických postupů tvorby prezentace v prostředí MS PowerPoint, zadávání praktických příkladů k samostatnému procvičení a jejich společné hodnocení. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 30%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 50 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vysvětlení jednotlivých fází přípravy prezentace je správné. (5 %) 16

17 ad c) Vysvětlení návrhu struktury prezentace s ohledem na cíl a cílovou skupinu je správné. (10 %) ad d) Praktická práce v prostředí PowerPointu je zvládnuta správně. (50 %) ad e) Při práci jsou správně aplikovány zásady tvorby prezentace. (10 %) ad f) Při prezentaci jsou správně dodržovány zásady vystupování lektora. (15 %) doporučená literatura a informační zdroje ANDRÝSKOVÁ, Jana. Microsof PowewPoint 2010 podrobná uživatelská příručka. Computer Press 2010, EAN: ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace.computer Press 2008, EAN: KABÁTEK Aleš, LOŠŤÁKOVÁ Olga. Obchodní a manažerská prezentace (vč. DVD), Grada 2010, ISBN:

18 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Dotazník pro zjišťování zpětné vazby od absolventů vzdělávacího programu Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých. Podtrhněte zvolenou variantu. Organizace kurzu: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Náplň kurzu: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Výkon lektora: výborný dobrý uspokojivý neuspokojivý Prostředí: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Připomínky a náměty: 18

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více