Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých 2

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ

4 1. Identifikační údaje vzdělávacího programu Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název vzdělávacího programu Typ vzdělávacího programu Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie, základní znalost práce s počítačem (SIPVZ) Dobrý zdravotní umožňující práci v oblasti vzdělávání doložený lékařským potvrzením. Prezenční, distanční Délka studia 60 Způsob ukončení Vypracování závěrečné práce Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti přípravy moderních výukových materiálů v elektronické formě pro distanční i prezenční formu vzdělávání dospělých. Náplň vzdělávacího programu předpokládá základní znalosti práce s počítačem a zahrnuje vyšší úroveň zpracování textu textovým editorem včetně základů typografie a využití grafiky, kterou se zabývá samostatný modul. Modul Příprava prezentace provede účastníka VP všemi kroky nezbytnými pro vytvoření úspěšné prezentace od vytvoření obsahu, přes práci se software a technickými prostředky až po vystupování lektora. Závěr věnovaný e-learningu poskytuje základní znalosti problematiky a praktickou práci v e- learningovém prostředí portálu. Součástí obsahu je také zaměření na volbu technických prostředků s ohledem na úspory energie a ochranu životního prostředí. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých: umí vytvořit náročnější textový dokument s grafikou, tabulkami, odkazy a dalšími prvky a při jeho tvorbě využívá znalosti typografie, zná základní pojmy počítačové grafiky, je schopen požadovanou grafiku získat (a upravit) skenováním, fotografováním, z interentových zdrojů nebo samostatně vytvořit v bitmapovém či rastrovém editoru, zná pravidla pro vytváření úspěšné prezentace, umí vytvořit multimediální prezentaci a působivě ji podat, umí vysvětlit specifika distančního vzdělávání, zná strukturu e-learningového kurzu a umí jednoduchý e-learningový materiál připravit. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu uplatní získané znalosti jako Lektor kurzů vzdělávání dospělých, které nabízí SŠ-COPT (Kurzy výpočetní techniky, Obnovitelné zdroje energie a další) Lektor kurzů vzdělávání dospělých pro jiné vzdělávací instituce. Konzultant nebo zkoušející dílčích kvalifikací dalšího vzdělávání Obecně pedagogický pracovník v oblasti vzdělávání dospělých U pedagogických pracovníků se zvýšení odborných kompetencí projeví zefektivněním výuky a současně i vyšší atraktivností příslušných předmětů a oborů. 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnou účastníkům komplex teoretických vědomostí a praktických zkušeností z oblasti přípravy elektronických výukových materiálů, který by zvýšil jejich odborné kompetence jako lektorů dalšího vzdělávání dospělých. Vzdělávací program rovněž vede účastníky k volbě vhodných technických a programových prostředků s ohledem na úspory energie a ochranu životního prostředí. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje čtyři moduly, jejichž obsah je dán současnými potřebami moderního vzdělávání a zároveň reflektuje dlouhodobé zkušenosti lektorského týmu školy i poznatky absolventů kurzů. Vyvážené teoretické a praktické části celého programu zajišťují komplexní podporu lektora dalšího vzdělávání dospělých. Vzdělávací program Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých navazuje na program Užití Andragogiky ve vzdělávání dospělých a skládá se z následujících modulů: Příprava dokumentu v elektronické formě rozšíření základní znalosti práce s textovým editorem se zaměřením na delší dokumenty (formátování, práce se styly, obsahem a rejstříkem) a grafický obsah. Součástí je i aplikace typografických zásad. Grafika a multimedia poskytuje základní teoretické znalosti a zejména praktickou práci s rastrovým a vektorovým editorem, na kterou navazuje digitální fotografie fotografování, editace a archivace snímků. Závěr je věnován tvorbě videosekvencí a jejich editaci. Příprava prezentace poskytuje informace o jednotlivých fázích přípravy prezentace a technických a programových prostředcích. Praktická část je věnována práci v prostředí PowerPoint. Součástí jsou i zásady úspěšného vystupování lektora. E-learning ve vzdělávání dospělých seznamuje účastníky se specifiky distančního vzdělávání se zaměřením na elektronickou podporu výuky. Účastníci získávají znalosti o e- learningu a LMS a praktickém využívání e-learningových kurzů. Závěr je věnován přípravě jednoduchého kurzu. Organizace výuky Vzdělávání bude probíhat prezenční formou i formou samostudia, vzdělávací program bude realizován modulovou výukou. Teoretická výuka bude realizována v délce 45 minut a to v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami., popř. na jiném určeném místě, kde účastníci absolvují víkendová školení v celkové délce 20 hodin. Výuka bude zajištěna v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. Pro praktickou práci bude mít každý účastník k dispozici počítač s odpovídajícím programovým vybavením. Připravené materiály a samotná výuka bude respektovat základní andragogické přístupy ke vzdělávání. Zbývajících 40 hodin absolvuje účastník formou samostudia prostřednictvím e-learningového portálu, kde bude mít k dispozici studijní materiály a bude plnit zadané úkoly. Celý vzdělávací program bude zakončen zpracováním závěrečné práce. 6

7 Metodické postupy výuky Při prezenční výuce vzdělávacího programu budou využívány prezentace a elektronické dokumenty připravené na základě modulů, vytvořených v předchozí fázi projektu. Využity mohou být i dostupné multimediální výukové programy. Přednášející budou mít k dispozici příslušné technické a programové vybavení s přístupem na internet, pro ukázky praktických aplikací. Distanční část spočívá v samostudiu předepsaného rozsahu látky v e-learningových kurzech a to individuálním postupem jednotlivých účastníků. Případné konzultace bude zajišťovat tutor pomocí elektronické komunikace. Metodické postupy budou realizovány následujícími vyučovacími metodami: metody verbální - výklad, vysvětlování, přednáška, rozhovor, diskuse, práce s textem studijní opory a odbornou literaturou metody názorné a demonstrační - předvádění, pozorování, didaktický obraz, instruktáž metody aktivizující - heuristické, inscenační, situační metody analytické, induktivní a deduktivní e-learning moderovaná případová studie samostudium didaktický test průběžný - opakování a procvičení modulového učiva vypracování samostatné práce na zadané téma Postupy hodnocení výuky V prezenční části bude průběžně sledována aktivita účastníků a ověřovány získané poznatky a dovednosti formou dotazů či testů v elektronické formě a zadáváním a hodnocením praktických příkladů. V distanční části budou získané znalosti ověřovány elektronickou formou v rámci e-learningových kurzů. Úspěšné absolvování modulu je podmíněno nejméně 70% účastí v prezenční výuce a absolvováním testu s nejméně 60% úspěšností. Při menší účasti může účastník kurz znovu absolvovat; neúspěšný test může absolvovat ještě jednou. Uzavřený test bude obsahovat nejméně 15 otázek s časovou dotací 1,5 minuty na otázku. Po úspěšném absolvování všech modulů a zpracování závěrečné práce bude účastníku vydán certifikát o absolvování vzdělávacího programu. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky (muže i ženy); délka pedagogické praxe není rozhodující. Nutným předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti v oblasti ICT odpovídající základní úrovni SIPVZ. Jedná se o teoretickou znalost technických a programových prostředků a praktickou práci s počítačem práce v prostředí Windows, základy textového editoru, využívání internetu. Podmínkou je také dobrý zdravotní umožňující práci ve školství, které uchazeč dokládá zaměstnavateli lékařským potvrzením. 7

8 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Příprava dokumentu v elektronické formě PD 5 10 test Grafika a multimedia GM 5 10 test Příprava prezentace PP 5 10 test E-learning ve vzdělávání dospělých EL 5 10 test Součty 60 CELKEM 8

9 Optimální trajektorie: PD GM PP EL 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Příprava dokumentu v elektronické podobě kód délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* Vstupní předpoklady Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie, základní znalost práce s počítačem (SIPVZ). stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je získání základních znalostí o způsobech psaní textu v elektronické podobě, seznámení se s typografickými pravidly a výuka formátování textu s použitím stylů. Dále se účastník seznámí se způsoby práce s objekty v rámci dokumentu a také si vyzkouší práci v různých SW produktech pro práci s textem. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) editovat text při splnění základních typografických pravidel, b) ovládat a nastavit prostředí v konkrétním SW pro tvorbu dokumentů, c) efektivně formátovat dokument za použití stylů, d) vytvářet, vkládat a upravovat objekty vložené do dokumentu, e) tisknout a ukládat dokument v požadované podobě. učivo / obsah výuky Typografická pravidla Textový editor Microsoft Word nastavení a ovládání prostředí editace a formátování textu práce s objekty tisk a uložení dokumentu Další software pro práci s textem doporučené postupy výuky přednášky k vybraným obsahovým celkům příklady a praktické procvičování k dané problematice opakování, upevňování znalostí a praktických dovedností způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 70% účast, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 60 %. V případě neúspěšného testu bude účastníkovi 1x umožněno opakování v předem smluveném termínu. kritéria hodnocení výsledků výuky Výsledek výuky Kritéria hodnocení ad a) vytvoří textový dokument, kde budou splněna typografická pravidla (20 %) ad b) naformátuje textový dokument dle zadaných kritérií (20 %) ad c) vloží a naformátuje zadané objekty (20 %) ad d) nastaví zadaný vzhled dokumentu (10 %) ad e) vytvoří jednoduché grafické objekty pomocí nástrojů textového editoru (10 %) PD 10

11 ad f) uloží dokument v daném formátu a vytiskne jej dle zadaných podmínek, zná základní formáty dokumentů a rozdíly mezi nimi (10 %) ad g) zná a umí používat další SW pro práci s textem ( 10 %) doporučená literatura a informační zdroje KLATOVSKÝ, Karel. Word 2010 nejen pro školy. Computer Media 2010, 128 str. ISBN: KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK Filip. Praktická typografie+cd. Computer Press 2000, 288 str. EAN: (Typografie a grafický design) (Typografie na počítači) (Portál českých a slovenských uživatelů) 11

12 Název modulu Grafika a multimedia Kód GaM Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu PD Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti práce s grafikou, zpracování zvukových a obrazových nahrávek, vytváření jednoduchých tutoriálů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) navrhnout optimální kompozici obrázku nebo video záběru, b) rozlišovat rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, výhody a omezení, použití, c) zvolit vhodný typ formátu výsledného souboru s ohledem na účel jeho použití, d) upravit fotografii, vylepšit expozici, vytvořit fotomontáž, ořezat, upravit rozlišení, e) vytvořit vektorovou grafiku za účelem vytváření grafiky do dokumentu, sestavování animací a návodů, f) upravit zaznamenaný zvukový soubor, střih, úprava hlasitosti, vytváření více stop, g) upravit zaznamenaný video soubor, střih, přechody, titulky, vložení zvukové stopy, h) vytvořit jednoduchý tutoriál nebo animaci s využitím grafiky, nástroje na snímání obsahu obrazovky a zvukového záznamu. Učivo / obsah výuky základy správné kompozice, teorie zlatého řezu pojem grafika, grafický software, rastrová a vektorová grafika, rozlišení, barevná hloubka, DPI, formáty grafických a multimediálních souborů, pojem komprese, obrazová a zvuková kvalita práce s rastrovým obrázkem v grafickém editoru, změna expozice, kopírování a vyjímání obrazu, práce s vrstvami, vytváření koláží, ořezání a export grafiky práce s vektorovou grafikou ve vektorovém editoru, vlastnosti a druhy čar, způsoby kreslení čar, výplně a přechody, práce s mřížkou, zarovnávání objektů, seskupování, práce s hladinami, export práce s programem na editaci zvuku, záznam zvuku, střih, změna hlasitosti, vytváření dalších stop a práce s nimi, nástroje na vylepšení a úpravu záznamu, export zvukové stopy práce s programem na editaci obrazového záznamu, základní střih, úprava a vylepšení obraz, ořezání obrazu, vytváření přechodů, vložení loga a titulků, export zvukové stopy pro její editaci a její následné importování, export videa a volba optimálního formátu základy práce v programu na vytváření tutoriálů, vytvoření nebo vložení snímku, jeho možná úprava, časování, vytváření animací s využitím software pro snímání zobrazených údajů na monitoru, možnosti vkládání zvukového doprovodu Doporučené postupy výuky přednášky a praktické ukázky k vybraným obsahovým celkům; samostatné řešení úloh a procvičování s využitím PC; opakování, upevňování znalostí a dovedností v oblasti využívání příslušného software; 12

13 Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 25%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 60 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) určí nejvhodnější kompozici scény (10%) ad b) dokáže popsat rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou (10%) ad c) ad d) popíše základní typy grafických a multimediálních formátů a jejich vhodnost pro konkrétní účel (10%) zvládne upravit fotografii dle zadaných požadavků a zvolit optimální formát a kompresi s ohledem na její následné použití (15%) ad e) vytvoří vektorovou kresbu dle zadání a provede její export (10%) ad f) ad g) upraví zvukový soubor dle zadání a provede jeho export v požadovaném formátu (10%) upraví video nahrávku dle zadání a provede její export v požadovaném formátu (15%) ad h) vytvoří krátkou animaci dle zadání (20%) doporučená literatura a informační zdroje Martin Žemlička, Základní výbava počítače, CPress, ISBN: Vlastimil Modr, 333 tipů a triků pro GIMP, CPress, ISBN: Josef Myslín, Digitální video v praxi, Computer Media, ISBN: Ondřej Jirásek, Natáčíme a upravujeme video pro seniory, CPress, ISBN: Pavel Navrátil, Počítačová grafika a multimédia, Computer Media, ISBN: Príručka k Windows Movie Maker, přístupná ze zdroje: Internetové stránky o počítačové grafice: Internetové stránky k programu Gimp: Internetové stránky k programu Inkscape: Internetové stránky k programu Avidemux: Internetové stránky k programu na zpracování zvuku Audacity: 13

14 Název modulu E-learnig ve vzdělávání dospělých Kód EL Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu GaM Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je znalostí z oblasti elektronické podpory vzdělávání; porozumění e-learningu, jeho specifikám a struktuře kurzů a získání praktických zkušeností s tvorbou kurzů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní principy distančního vzdělávání, b) popsat metodiku přípravy distančního kurzu, c) vysvětlit prvky distanční studijní opory, d) vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronického vzdělávání (LMS, tutor, atd.), e) definovat e-learning a jeho základní formy, f) vysvětlit strukturu e-learningových kurzů a jejich možnosti, g) rozeznat podmínky pro úspěšné nasazení e-learningu, h) objasnit metodiku tvorby e-learningových kurzů, i) definovat prostředky pro tvorbu e-learningových kurzů, j) praktické práce v prostředí e-learningu, k) navrhnout elementární e-learningový materiál. Učivo / obsah výuky principy distančního vzdělávání, prvky distanční studijní opory, specifika e-learningu, prostředky a metodika tvorby e-learningových kurzů, praktická práce v e-learningovém prostředí, příprava e-learningového studijního materiálu. Doporučené postupy výuky výklad jednotlivých tématických celků učiva s podporou počítačové prezentace, práce s ukázkovými e-learningovými kurzy, postup přípravy jednoduchého e-learningového kurzu. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 30%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 50 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vysvětlení základních principů distančního vzdělávání je správné 5 %. ad b) Popis metodiky přípravy distančního kurzu je správný 10 %. 14

15 ad c) Vysvětlení prvků distanční studijní opery je správné 5 %. ad d) Vysvětlení základních pojmů z oblasti elektronického vzdělávání je správné 5 %. ad e) Definice e-learningu a jeho základních forem je správná 5 %. ad f) Vysvětlení struktury e-learningových kurzů a jejich možností je správné 10%. ad g) Definice podmínek pro úspěšné nasazení e-learningu je správná 5 %. ad h) Vysvětlení metodiky tvorby e-learningových kurzů je správné 10 %.. ad i) Definice prostředků pro tvorbu e-learningových kurzů je správná 5 %. ad j) Praktické práce v prostředí e-learningu je správně zvládnuta 10 %. ad k) Příprava elementárního e-learningového studijního materiálu je správná 30%. doporučená literatura a informační zdroje BAREŠOVÁ, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: VOX, s. ISBN EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, str. ISBN: KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: HANEX, s.130, ISBN NOCAR, David a kol. Vydavatelství UP Olomouc, 2004 ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a e-learning. 1. vydání Universita JAK Praha, ISBN (centrum distančního vzdělávání) centrum) (mezinárodní centrum distančního vzdělávání) (e-learningový portál EWIT) 15

16 Název modulu Příprava prezentace Kód PP Délka modulu 15 Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady absolvování modulu EL Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získání znalostí a praktických dovedností pro přípravu efektivní prezentace - od technických prostředků a zásad tvorby prezentace přes praktickou práci v prostředí Powerpoint až po vystupování lektora při předvádění prezentace. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit jednotlivé fáze přípravy prezentace, b) vysvětlit používané technické a programové prostředky a jejich volbu s ohledem na ekologická a energetická hlediska, c) vytvořit strukturu a stanovit obsah prezentace s ohledem na cíl prezentace a cílovou skupinu, d) prakticky vytvořit prezentaci v prostředí PowerPointut (popř. OpenSource prostředku), e) aplikovat zásady tvorby efektivní prezentace (písma, barvy, typografie,..), f) správně vystupovat během prezentace. Učivo / obsah výuky Prezentace ve vzdělávacím procesu Příprava prezentace Didaktická technika v prezentaci Tvorba prezentace Předvádění prezentace Doporučené postupy výuky zopakování a procvičení potřebných znalostí z oblasti zpracování textu a grafik, výklad jednotlivých tematických celků učiva s podporou počítačové prezentace, demonstrace a procvičování praktických postupů tvorby prezentace v prostředí MS PowerPoint, zadávání praktických příkladů k samostatnému procvičení a jejich společné hodnocení. Způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí (absence nesmí překročit 30%), splnění závěrečného testu s kritériem úspěšnosti 50 %. V případě neúspěšného vykonání závěrečného testu bude účastníkovi 1x umožněno jeho opakování. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vysvětlení jednotlivých fází přípravy prezentace je správné. (5 %) 16

17 ad c) Vysvětlení návrhu struktury prezentace s ohledem na cíl a cílovou skupinu je správné. (10 %) ad d) Praktická práce v prostředí PowerPointu je zvládnuta správně. (50 %) ad e) Při práci jsou správně aplikovány zásady tvorby prezentace. (10 %) ad f) Při prezentaci jsou správně dodržovány zásady vystupování lektora. (15 %) doporučená literatura a informační zdroje ANDRÝSKOVÁ, Jana. Microsof PowewPoint 2010 podrobná uživatelská příručka. Computer Press 2010, EAN: ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace.computer Press 2008, EAN: KABÁTEK Aleš, LOŠŤÁKOVÁ Olga. Obchodní a manažerská prezentace (vč. DVD), Grada 2010, ISBN:

18 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Dotazník pro zjišťování zpětné vazby od absolventů vzdělávacího programu Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých. Podtrhněte zvolenou variantu. Organizace kurzu: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Náplň kurzu: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Výkon lektora: výborný dobrý uspokojivý neuspokojivý Prostředí: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Připomínky a náměty: 18

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová grafika a multimédia SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT1 Počítačová

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-211. Prezentace úvod

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-211. Prezentace úvod Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0304 - Návrh vlastní šablony Autor

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název metodického

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

Informační technologie

Informační technologie Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační technologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Počítačový 3D grafik (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Počítačový 3D grafik (kód: 82-030-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název Úroveň

Více

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013

Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Tematická oblast: Tabulkové procesory (VY_32_INOVACE_10_3_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: únor až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v tabulkových

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-212 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI

ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI ICT Koordinátoři STUDIUM PODLE VYHLÁŠKY Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Požadavky

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více