Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 OPAVA 2012

2 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: Opava, Englišova 82 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele školy: Výchovný poradce: Speciální pedagog: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Mgr. Jan Škrabal Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Martin Vojáček Mgr. Jana Čížová Mgr. Lenka Hutařová Mgr. Markéta Heinzová Vedoucí vychovatelka školní družiny: p. Dagmar Solnická Složení školské rady: Ing. Jan Veverka p. Martin Koky Mgr. Silvie Vltavská Ing. Pavlína Sonnková Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Martin Pekárek Telefonní kontakt: , www stránky: 2

3 Obsah Část I Charakteristika školy... 5 Skladba pedagogického sboru:... 7 Organizace volného času žáků:... 8 Rodiče:... 8 Další aktivity školy:... 8 Projekty:... 9 Partneři spolupráce:... 9 Tradiční akce školy: Část II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Část III Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy Část IV Údaje o zápisu k povinné školní docházce Část V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ b) Počet žáků se sníženou známkou z chování za obě pololetí c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí d) Výsledky školy v nezávislých testech Část VI Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VII Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou I. Republikové s mezinárodní účastí a krajské akce II. Okresní akce III. Okrskové akce IV. Ostatní akce V. Akce pořádané pro žáky školy VI. Víkendové pobyty ŠD Družletka VII. Víkendové pobyty ŠK Klubletka b) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou c) Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve šk. roce 2011/ d) Účast školy na sportovních soutěžích 2011/ Část VII Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část IX Základní údaje o hospodaření školy za rok A) Základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze stát. rozpočtu B) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele C) Péče o svěřený a vlastní majetek Část X Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

4 Část XI Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XII Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů Projekty, granty, sponzoři Část XIII Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Část XIV Účast na dalších akcích Část XV Přílohy A) Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2011/ B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2011/ C) Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 2011/ D) Zpráva výchovných poradců za školního rok 2011/ E) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2011/ F) Další významné ocenění a skutečnosti ve školním roce 2011/ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 4

5 Část I. Charakteristika školy Základní škola Opava, Englišova 82 je dlouhodobě největší plně organizovanou školou v Opavě. Její součástí jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na atletiku. Škola je pavilónového typu - skládá se z budov 1. stupně, 2. stupně a přístavby školní družiny se školní jídelnou. Byla postavena v roce 1961 v klidném prostředí na okraji města. Ve školních budovách je celkem 40 učeben, velká a malá tělocvična a samostatná budova s dřevodílnou, kovodílnou, elektrodílnou a skleník. K areálu školy patří sportovní hřiště s umělým povrchem běžecká dráha a sektory pro atletické disciplíny. Umělý povrch je i na hřištích pro míčové hry. Pro výuku environmentální výchovy slouží zrekonstruovaný skleník a okrasná zahrada s vodním ekosystémem. V budově je ordinace zubní lékařky. Z celkového počtu učeben je 15 odborných pracoven chemie, fyzika, přírodopis+ zeměpis, multimediální + hudební učebna, 2 učebny PC pro výuku informatiky, učebna cizích jazyků, výtvarné výchovy, informační centrum, skleník, cvičná kuchyň, keramická dílna, pro výuku základů techniky slouží dřevodílna s kovodílnou, elektrodílna a učebna sloužící k výuce šití. Co se týká množství odborných učeben a jejich vybavení, je škola nejlépe zajištěnou v celé Opavě. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních technologií. Tomu odpovídá vybavenost technikou. Pro výuku ICT, ale i výuku v dalších předmětech, jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky celkem 44 žákovských stanic. Široké veřejnosti slouží aktualizované webové stánky s informačním systémem, který usnadňuje komunikaci mezi rodiči a učiteli školy. Ve vestibulu školy je instalován počítač s komplexní škálou informací o dění ve škole. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně ve všech kabinetech školy a také ve všech třídách 1.stupně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé a žáci přístup k internetu a školnímu informačnímu systému. Každý pedagogický pracovník a žák má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku. Ve škole bylo ve školním roce 2011/ tříd, 13 na 1. stupni a 12 na 2. stupni. V ročníku bylo po jedné sportovní třídě se zaměřením na atletiku. Školní družina měla 6 oddělení a 1 oddělení školního klubu pro žáky tříd. Prostředí školy je pěkné, světlé a estetické. Na vzhledu a výzdobě se ve velké míře podílejí učitelé, vychovatelé i žáci. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat prostor školy, školní dvůr a relaxační místa mezi jednotlivými školními objekty. Na chodbách budovy 2. stupně jsou umístěny stoly na stolní tenis. Žáci mají k dispozici školní bufet, který nabízeným sortimentem zohledňuje potřeby a přání dětí.škola disponuje automatem s nápoji a automatem s mléčnými výrobky. Již třetím rokem využíváme projekt Ovoce do škol. Žáci si mohou půjčovat knihy a publikace ve školní žákovské knihovně. Pro zvýšení zájmu o četbu se pravidelně žáci 1. stupně účastní knihovnických lekcí v Městské 5

6 knihovně Petra Bezruče. Žákovská knihovna je doplňována novými tituly knih, a to za vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy. Zdravé a příjemné klima školy vytvářejí společně žáci, pedagogové a rodiče. Snažíme se o vytvoření otevřeného prostředí postaveného na vzájemné důvěře a spolupráci. Tomu napomáhají akce na stmelení třídních kolektivů (školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařská a sportovní soustředění, víkendové akce a výlety do okolí). Do nich se snaží učitelé angažovat i rodiče. Naše škola získala značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Certifikát Aktivní škola jsme obdrželi za péči o nadstandardní rozvoj žáků, za pomoc při rozhodování ve své další profesní specializaci. Pro rodiče a ostatní veřejnost byly určeny Dny otevřených dveří, dílničky ke Dni matek, besídky, sportovní odpoledne pro rodiče a děti, výstavy prací žáků z různých oborů, společná práce dětí s rodiči v keramické dílně apod. Během třídních schůzek byly předváděny projekty, které připravili žáci v rámci výuky v zájmových útvarech organizovaných školou. Klub nadaných dětí Mensy ČR, který pracuje od února 2011, byl pro velký zájem díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy rozšířen a rozdělen na dvě skupiny (pro děti 6 9 let a let). Navštěvují jej děti nejen z Opavy, ale i z okolí. Ve spolupráci s Mensou bylo pro zájemce uspořádáno testování IQ. Tradicí se stalo organizování sportovních soutěží pro tělesně znevýhodněné děti. O dění ve škole informujeme prostřednictvím webových stránek, školního časopisu Hop a zpravodaje ( Bulletinu pro rodiče ). Šestým rokem pracovalo ve škole školské poradenské pracoviště, jehož cílem je speciální pedagogické poradenství při řešení problémů ve výchově a vzdělávání žáků, metodická a koordinační činnost v oblasti pedagogicko - preventivních a poradenských služeb. Tuto činnost vykonával speciální pedagog ve spolupráci s výchovnými poradci pro I. i II. stupeň a školním metodikem prevence. Velká pozornost byla věnována integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Jedenáct pedagogických pracovníků pracovalo pravidelně v rámci individuální redukace mimo vyučování. Výrazným faktorem ovlivňujícím práci na ZŠ Englišova jsou sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Škola tak nese odpovědnost nejen za výchovu mladých sportovců, ale i za organizaci velkého množství soutěží pro ostatní města, kraj či dokonce celou ČR. Svěřeným úkolům odpovídá i náročnější organizace celého školního roku, kdy vedle plnění výchovných a vzdělávacích úkolů musí pedagogové s žáky zvládnout sportovní soustředění, organizaci závodů, účast na soutěžích, a to až po reprezentaci ČR. O tom, že se tyto úkoly daří dlouhodobě plnit, svědčí množství organizovaných soutěží i úspěšnost našich žáků v rámci kraje i České republiky. Z právě ukončeného školního roku jmenujme alespoň pořádání krajských kol v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, atletickém čtyřboji, Poháru Rozhlasu, Velké ceny Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje a 2 kola krajského přeboru přípravek. Tradicí se stalo pořádání atletických závodů pro tělesně znevýhodněné, do kterých se zapojují i handicapované děti za hranicemi okresu, a zapojení do soutěží partnerských měst Ratiboře, Katowic a Liptovského Mikuláše s naší Opavou. Škola pořádala dalších 34 soutěží městského či okresního významu. Při výčtu pořádání 6

7 značného počtu závodů se musíme zmínit i o úspěšnosti našich žáků ve sportovních soutěžích, která je tradičně velmi vysoká. Naše škole byla v loňském roce již po dvacáté druhé vyhlášena nejúspěšnější atletickou školou v České republice. Jakub Rusek úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezistátním utkání staršího žactva v atletice. Významné jsou obhajoby prvních míst v celorepublikových soutěžích Poháru Rozhlasu starších žáků a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Naše žákyně již po několikáté dokázaly zvítězit v republikovém finále atletického čtyřboje dívek a v pohybových skladbách pro 1. stupeň ZŠ. Starší žáci zvítězili na M ČR družstev v atletice, starší žákyně skončily šesté. V rámci Mistrovství Moravy a Slezska družstev žáci zvítězili a žákyně braly bronzové medaile. Stříbrné medaile přivezli do Opavy starší chlapci z atletického čtyřboje a ze sportovní gymnastky, bronzovou příčku obsadili žáci I.stupně na Kinderiádě a dívky v Poháru Rozhlasu. Čtvrté místo vybojovaly žákyně 2.stupně v soutěži pohybových skladeb a v Teamgymu. Z mistrovství ČR v atletice přivezli naši žáci titul Mistr ČR (Tomáš Čermák), stříbro (Jakub Rusek), bronz ( Matěj Beňovič a Jan Turek) a dalších 28 finálových umístění (další úspěchy viz kapitola Účast školy na soutěžích ). Skvělých úspěchů jsme dosáhli i v nesportovních soutěžích. Pavel Koudelka zvítězil v celostátní soutěži Mladý chovatel, v mezinárodním finále skončil druhý. Ve stejné soutěži obsadila Kristýna Dušková druhé místo. V průběhu setkání nejlepších žáků městských škol v Opavě s primátorem města byl oceněn David Řehulka. Škola v průběhu školního roku uspořádala několik atraktivních besed spojených s autogramiádou např. s medailistkou z olympijských her i mistrovství světa ve sportovní gymnastice Adolfínou Táčovou, medailistou z mistrovství světa v atletice Gejzou Valentem, atletickými reprezentanty Patrýcií Hall (Jamajka) a Vincentem Ronem (Keňa), Janem Kudličkou odchovancem naší školy dvounásobným finalistou olympijských her a s autorkou světově unikátních plastických map pro nevidomé Danou Fuksovou či dalšími osobnostmi. Aktivně jsme se účastnili akce p. Josefa Zimovčáka Na kole dětem na podporu dětské onkologie. Je obdivuhodné, že při této velké zátěži působící na celý pedagogický sbor nejsou ochuzeny výchovné a vzdělávací cíle při rozvoji osobnosti našich žáků. Nejlepším důkazem předešlých tvrzení je další uplatnění žáků na středních školách i výborné výsledky v celonárodních srovnávacích testech (viz kapitola V ). Většina absolventů naší školy totiž pokračuje na gymnáziích a středních školách. O dobrých vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči svědčí výborné výsledky v šetření Mapa školy organizované zřizovatelem. Škola naplňuje Národní program rozvoje sportu pro všechny i dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století. Skladba pedagogického sboru: Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupce ředitele školy pro 1.stupeň, zástupce ředitele pro 2.stupeň a 41 učitelů. Z nich byli 2 výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň, školní metodik prevence, 2 ICT metodici, metodik EVVO a speciální pedagog. Výuku nepovinného předmětu náboženství vedla externí pedagožka - katechetka. Ve školní družině pracovala vedoucí vychovatelka a 6 vychovatelek. 41 pedagogických pracovníků splňovalo požadavky odborné a pedagogické způsobilosti. 3 pedagogové (celkem 0,5 úvazku) podmínku kvalifikace podle zákona o Pedagogických pracovnících nesplňovali. Sbor tvořilo 8 mužů a 36 žen. 18% Muži Ženy 82% 7

8 Organizace volného času žáků: Žákům školy byla nabídnuta řada volnočasových aktivit a kroužků zdravotnický, pěvecký, hry na zobcovou flétnu, mladých debrujárů, orientačního běhu a sportovních aktivit volejbal, florbal, stolní tenis, sportovní gymnastika, pohybové skladby, basketbal, kopaná, lyžování, plavání a bruslení. Žáci pravidelně navštěvovali Slezské divadlo, loutkové divadlo, muzeum, planetárium v Ostravě, galerie, výstavní síně, městskou knihovnu, kulturní organizaci OKO. Pro zájemce bylo otevřeno školní hřiště - kromě zimního období denně od 16, 00 do 19,00 hodin, o víkendech od 10,00 do 19,00 hodin a v prázdninových měsících od 10,00 do 19,00 hodin, v dubnu a říjnu od 16,00 do 18,00 hodin a o víkendech od 10,00 do 18,00 hodin. Vychovatelky školní družiny a školního klubu připravovaly každý měsíc víkendové výjezdy do okolí tzv. Družletky a Klubletky. Rodiče: Rodiče dostávali informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek a individuálních pohovorů. Mohli navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě, v době konzultačních hodin výchovných poradců a speciálního pedagoga. Byli informováni prostřednictvím Rady školy, která se skládá ze 2 zástupců z řad rodičů, 2 zástupců zřizovatele školy a 2 zástupců pedagogického sboru. Školská rada byla vedením školy informována o záměrech a plánech školy a seznámena s Výroční zprávou školy. Při naší ZŠ pracovalo také Sdružení rodičů a přátel dětí školy, jehož výbor se pravidelně scházel s vedením školy. Nejen rodiče, ale i občanská veřejnost získávali informace o škole prostřednictvím měsíčníku Hláska (vydává MMO) a regionálního tisku. Probíhala úzká spolupráce s mateřskými školami naší spádové oblasti. Spočívala v návštěvách budoucích prvňáčků a společných akcích s našimi žáky. Děti mateřské školy využívaly naše sportoviště a keramickou dílnu. Uskutečňovala se vzájemná setkání pedagogů a rodičů v obou zařízeních ( škola, MŠ ). Další aktivity školy: Práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami řeči vyžaduje úzkou spolupráci s PPP a SP centry. V oblasti profesní orientace žáků je velmi dobrá spolupráce s Úřadem práce v Opavě, opavskými gymnázii, zvláště se Slezským gymnáziem, středními odbornými školami i učilišti. Žáci sportovních tříd mají možnost pokračovat ve studiu na Sportovním gymnáziu Emila a Dany Zátopových v Ostravě a navázat na sportovní výuku ze sportovních tříd naší školy. Všichni žáci sportovních tříd jsou také členy Sokola Opava. Významná je i spolupráce s AŠSK. Výuku plavání tříd jsme zajišťovali ve spolupráci s Plaveckou školou v Opavě. Na poli kultury bylo využito nabídek Střediska volného času, Slezského divadla, Loutkového divadla, Městské knihovny PB, Slezského muzea a dalších kulturních institucí. Na úseku dopravní výchovy jsme spolupracovali s autoškolou OSA a MP Opava.Byla zajištěna výuka na dopravním hřišti a v odborných učebnách. Environmentální výchova byla zajištěna ve spolupráci s organizacemi Areka, Stanicí mladých přírodovědců, organizací Natura a odborem životního prostředí MMO. Škola se zapojila do několika dobrovolných projektů, při kterých spolupracovala se subjekty a nadacemi. 8

9 Ve spolupráci s Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje a za podpory Kapitolu byla uspořádána soutěžně vzdělávací akce s názvem První pomoc s Kryštůfkem. Do projektu byli zapojeni žáci ročníku. Projekty: Pravidelně jsme organizovali níže uvedené projekty, do kterých se zapojili žáci napříč ročníky: Dětský den, Zdravé zuby, Den Země, Den národů, Den profesí, Den nevidomých a mnoho dalších třídních projektů. Zdravé zuby: komplexní preventivní program zubního zdraví zařazený do výuky na 1. stupni. Děti pracovaly s pracovními listy a na závěr obdržely diplom. Budovaly se především kompetence k učení, občanské, pracovní, sociální a personální a komunikativní. Den národů: Třídy od šestého do devátého ročníku si připravily kulturně vzdělávací prezentaci na témata země světa a mezinárodní svátky. Žáci nižších ročníků a MŠ postupně navštívili dané třídy, které předvedly secvičenou prezentaci. V odpoledních hodinách měli možnost vítězné třídy shlédnout i rodiče Den profesí (výběr střední školy): Žáci 8. a 9. ročníku si v našem okolí vybrali střední školu a průmyslový podnik, který by chtěli lépe poznat, a ten pod vedením pedagogického pracovníka navštívili. Po skončení exkurzí zpracovali ve skupinkách prezentaci navštívených objektů. Den Země: Žáci tříd formou různých her v přírodě, návštěvou třídící linky, prací v přírodě získali informace o přírodě a životním prostředí. Zároveň měli možnost podílet se na udržení ekosystémů formou úklidu svěřeného úseku. Den nevidomých: V dubnu proběhl na naší škole projektový Den nevidomých pro čtvrté a osmé ročníky. Žáci byli rozděleni do skupin, které obcházely jednotlivá stanoviště, seznamovaly se s životem nevidomých nebo slabozrakých a plnily různé úkoly. Paní Fuxová je naučila hledat v reliéfních mapách (které sama pro nevidomé vyrábí), žáci si vyzkoušeli simulační brýle, chůzi s průvodcem a bílou holí. Braillovo písmo, poznávání věcí hmatem, čichem a chutí a také hrát goalball. Tento projektový den tématicky navazuje na závody pro handicapované děti, které naše škola pravidelně pořádá. Nepravidelně organizované, ale ve školním roce uskutečněné projekty: Sám sebou, Kouření a já, zeměpisné projekty, Prevence drogové závislosti, Ekoškola, Tradice Velikonoc, Naše město, E-twinnig, Probouzení jara, Den Země, Halloween, Tradice Vánoc. Partneři spolupráce: Policie ČR, Městská policie Opava, Eurotopia Modrá kočka, Swing, Renarkon, OspoD, Masarykova univerzita Brno, Scio, Cermat, Adra, Pedagogicko psychologická poradna Opava, Statutární město Opava, Speciální pedagogické centrum Opava, MŠ Olomoucká, MŠ Zborovská, Kofola Krnov, Hasičský záchranný sbor Opava, Středisko výchovné péče, Sokol Opava, MSZeŠ a VOŠ Opava, Optys, Úřad práce, Slezské divadlo, ZŠ pro tělesně postižené na Dostojevského ul., Středisko volného času, Červený kříž, Slezské gymnázium, Základní školy se zaměřením na atletiku - Ostrava Poruba, Ostrava Hrabůvka, Třinec - D.a E. Zátopových, Krnov Smetanův okruh, Havířov M.Kudeříkové, Praha Campanus, Olomouc Heyrovského, Sportovní škola v Ratiboři, KVIC (krajské vzdělávací a informační centrum), Model obaly a OR AŠSK. 9

10 Tradiční akce školy: Dny otevřených dveří Den Země vyhlášení týdne ekologické a environmentální výchovy Den národů multikulturní výchova Sportování s medvídkem Zápis do 1.tříd Mikulášská nadílka Vánoční besídky pro rodiče Karneval ŠD Velikonoce Knihovnické lekce Den matek Sportovní soutěže pro tělesně handicapované Sportovní soustředění pro ST (podzimní,zimní,jarní) Sportovní soutěže (přespolní běh, plavání, vybíjená, basketbal, volejbal, florbal, pohybové skladby, sportovní gymnastika, orientační běh, velká cena v atletice, atletický čtyřboj) Lyžařské výcviky, školy v přírodě Vydávání časopisu HOP Družební akce s Polskem Ratiboř Víkendové pobyty Družletka a Klubletka Vyhodnocení nejlepších sportovců okresu Den profesí Olympiáda partnerských měst atletika Den nevidomých Dětský den Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Cesta porozumění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro ročník 10

11 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 49 43,51 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy (dle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) 9 8, Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/2012 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ Přehled pracovníků školy 16% Nepedagogičtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci 84% Kapacita školy Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

12 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci II. pololetí Ročník Počet Studium Prospělo žáků v zahr. s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Počty žáků v ročnících roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. a) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 21 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 32 Střední vzdělání 0 Střední vzdělání s výučním listem 18 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 71 25% Rozmístění žáků 9. ročníku 30% Gymnázia 45% Střední vzdělání s maturitou Střední vzdělání s výučním listem 12

13 b) Počet žáků se sníženou známkou z chování za obě pololetí Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,07% ,0% c) Celkový počet neomluvených hodin za obě pololetí Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,31 d) Výsledky školy v nezávislých testech Hodnocení naší školy zadává Magistrát města Opavy a dochází tak ke srovnání naší školy s plně organizovanými základními školami v Opavě i se základními školami a gymnázii v celé České republice. Provádí se pomocí nezávislých testů společností Scio. Použité zkratky: Čj český jazyk, M matematika, OSP obecné studijní předpoklady. Hodnocení žáků 5. ročníku v roce : Percentil v rámci ČR Pořadí v Opavě Celkové Škola Čj M OSP Čj M OSP pořadí Základní škola Opava, neurčoval neurčoval neurčoval neurčoval o se o se o se Englišova 82 o se Český jazyk: Výsledky v českém jazyce jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Matematika: Výsledky v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Hodnocení žáků 9. ročníku v roce : Škola Základní škola Opava, Englišova 82 Percentil v rámci ČR Pořadí v Opavě Celkové pořadí Čj M OSP Čj M OSP 64 71,3 67,

14 Český jazyk: Výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Matematika: Výsledky v matematice jsou špičkové. Patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, Jelikož odbor školství Magistrátu města Opavy provádí komplexní hodnocení škol již sedmým rokem, můžeme již podruhé vyhodnotit, zda u žáků mezi pátým ročníkem (testy proběhly 2007/2008) a devátým ročníkem (letošní testy) došlo k nárůstu vědomostí či dovedností. Při porovnání všech výsledků můžeme konstatovat, že naše škola již druhým rokem vykázala u žáků nárůst znalostí a dovedností, který se posuzuje mezi pátým a devátým ročníkem docházky a že si udržuje vysoký standard při předávání životních kompetencí žákům. Srovnání percentilů dosažených žáky v 5. ročníku ve školním roce 2007/2008 s výsledky stejných žáků v 9. ročníku ve školním roce 2011/2012: Škola Základní škola Opava, Englišova 82 Český jazyk Matematika OSP 9. roč. 5. roč. 9. roč. 5. roč roč roč , ,3 Pisa 2012: Již podruhé byla naše škola vybrána pracovníky České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro reprezentaci České republiky v mezinárodním testování PISA Jedná se o projekt Programme for International Student Assessment pořádaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku Šetření PISA 2012 je jeho pátým cyklem a účastní se ho více jak 60 zemí (v ČR 295 škol) a v každém cyklu zhruba žáků. V letošním testu se u patnáctiletých žáků zjišťovala úroveň matematické a finanční gramotnosti a schopnost řešení problémů. Podrobné výsledky školy budou zpřístupněny na konci roku 2012 a pevně doufáme, že navážeme na velmi kvalitní výsledky při prvním testování. Národní srovnávací testy žáků 5. ročníku v roce : Letos poprvé proběhlo celoplošné ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníku základních škol, které organizovala ČŠI společně s MŠMT. Tabulky uvádějí procentuální úspěšnost žáků při řešení zadaných úkolů a porovnávají výsledky naší školy se všemi školami České republiky. 14

15 Český jazyk Žáků Test Porozumění textu Pravopis a mluvnice Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba Sloh a literatura základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 75% 71% 78% 77% 77% 88% 91% 52% 73% 86% 51% Celkem % 67% 61% 55% 62% 70% 68% 78% 42% 61% 69% 60% Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 75% 67% 76% 80% 83% 65% 71% Celkem % 60% 59% 60% 66% 69% 53% 56% Anglický jazyk Žáků Test Čtení s porozuměním Gramatika Konverzace Slovní zásoba Poslech základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 67% 61% - 55% 62% 53% 67% 86% 78% 73% - Celkem % 41% 46% - 37% 36% 25% 45% 73% 50% 67% - Národní srovnávací testy žáků 9. ročníku v roce : Letos poprvé proběhlo celoplošné ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníku základních škol, které organizovala ČŠI společně s MŠMT. Podrobnější výsledky budou škole k dispozice v první polovině školního roku 2012/2013. Tabulky uvádějí procentuální úspěšnost žáků při řešení zadaných úkolů a porovnávají výsledky naší školy se všemi školami České republiky. Český jazyk Žáků Test Porozumění textu Pravopis a mluvnice Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba Sloh a literatura základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 79% 78% 92% 67% 75% 79% 86% 75% 67% 88% 93% Celkem % 72% 77% 89% 66% 65% 77% 83% 65% 62% 70% 83% Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 69% 51% 64% 67% 74% 65% 70% Celkem % 55% 43% 49% 61% 58% 65% 60% Anglický jazyk Žáků Test Čtení s porozuměním Gramatika Konverzace Slovní zásoba Poslech základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší Škola % 58% 68% - 38% 51% 69% 77% 67% 51% 83% - Celkem % 57% 61% - 53% 54% 39% 66% 41% 55% 70% - 15

16 Test informační gramotnosti Gepard 2012 Ve školním roce 2011/2012 se škola připojila k projektu Evaluace informační gramotnosti CZ / / , který organizovala společnost SCIO. Projekt byl zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou. Vztahoval se k žákům na základní škole a k jejich kompetencím, které budou uplatňovat po celý život. V rámci 5. ročníků se testování účastnilo 468 tříd z celé ČR. Naše třídy obsadily 121., 26. a 11. místo. V rámci 9. ročníků se testování účastnilo 541 tříd z celé ČR. Naše třídy obsadily 328., 93. a 137. místo. Klub nadaných dětí Mensy ČR Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracuje při ZŠ Englišova již druhým rokem. Díky podpoře Magistrátu města mohl být klub v minulém školním roce rozdělen na dvě skupiny. Důvodem byl stále vzrůstající zájem o aktivity klubu z řad žáků z různých škol nejen Opavy. První skupinu navštěvují děti od prvního do třetího ročníku ZŠ, druhou skupinu děti od čtvrtého do šestého ročníku ZŠ. Klub nadaných dětí Mensy ČR v Opavě se schází jedenkrát za dva týdny. Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu s udaným IQ. Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem buď u společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které v testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí. Cílem klubu je nabídnout dětem s vysokým IQ rozšiřování obzorů, zajímavé intelektové úkoly, rozvoj formou mimoškolní činnosti. Hlavní náplní schůzek jsou především exkurze, přednášky, odborné projekty a aktivity rozvíjející intelektové schopnosti. Klub chce děti svojí činností především inspirovat, motivovat, představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání se zajímavými osobnostmi. 16

17 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky, besedy Akce v rámci volného času Požární prevence, krizové situace Pravidelné setkávání žáků Ekotým Pravidelné setkávání schůzky parlamentu Projekt Kouření a já 6 tříd Vzdělávací pořady Práce s třídami 25 tříd Den profesí 3 třídy 73 3 Exkurze Kulturní pořady Výstavy Knihovnické lekce Dopravní výchova Plavání 7 tříd Bruslení 22 tříd Ekologická výchova - Den Země Chorvatsko Historické Irsko Vodácký kurz 2 třídy 24 3 Projekt První pomoc s Kyrštůfkem Projekt Den nevidomých 5 třídy Klub nadaných dětí Projekt Den národů 12 tříd Pravidelné setkávání žáků Redakční rada školního čas Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Speciální pedagogika 12 Přírodovědné předměty 1 Obecná pedagogika 13 Cizí jazyky 13 Jazyk český 6 Výchovný poradce 2 Preventista - studium soc.-patol.jevů 5 Matematika 12 Výtvarná výchova a praktické činnosti 2 Vedení školy 3 Správa školy 3 Dějepis 1 Kurzy pro celý učitelský sbor 24 17

18 Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou I. Republikové s mezinárodní účastí a krajské akce 1. Závody tělesně handicapovaných 2. Krajské finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 3. Krajský přebor přípravek (žáků 1. až 5 tříd) v přespolním běhu 4. Krajské finále Poháru rozhlasu 5. Krajské setkání zástupců AŠSK 6. Velká cena Opavy pro talentovanou mládež Moravskoslezského kraje 7. Krajské finále v atletickém čtyřboji 8. Krajský přebor přípravek (žáků 1. až 5 tříd) v atletickém čtyřboji II. Okresní akce 9. Vyhodnocení nejlepších ZŠ okresu Opava Liga Sportu 10. Okresní finále v atletickém trojboji 2. 3.tříd 11. Okresní finále v Poháru Rozhlasu 6. 7.tříd 12. Okresní finále v Poháru Rozhlasu 8. 9.tříd 13. Okresní finále ve florbale I.stupeň ZŠ 14. Okresní finále v přespolním běhu ZŠ - I. i II. stupeň ZŠ 15. Okresní finále v atletickém čtyřboji 4. 5.tříd 16. Okresní finále v basketbale dívek tříd 17. Okresní finále v orientačním běhu ZŠ i SŠ 18. Okresní finále v plavání pro I. i II. stupeň ZŠ 19. Okresní finále v atletickém čtyřboji tříd 20. Okresní finále v atletickém čtyřboji tříd 21. Okresní finále v basketbale dívek tříd 22. Finále Velké ceny v atletice ZŠ okresu Opava 23. Okresní liga školních družin ve florbale 24. Okresní setkání zástupců ZŠ AŠSK 25. Okresní finále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů III. Okrskové akce 26. Okrskové kolo florbal dívky 8. 9.tříd 27. Okrskové kolo florbal dívky 6. 7.tříd 28. Okrskové kolo florbal chlapci 6. 7.tříd 29. Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 6. tříd 30. Okrskové kolo ve volejbale chlapci tříd 31. Okrskové kolo v atletickém čtyřboji tříd 32. Okrskové kolo v basketbale tříd dívky 33. Okrskové kolo ve volejbale dívky tříd 34. Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev tříd 35. Okrskové kolo školních družin v pálkované 36. Okrskové kolo ve vybíjené dívky tříd 37. Okrskové kolo ve florbale chlapci 8. 9.tříd 38. Okrskové kolo v basketbale dívky 6. 9.tříd 39. Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.tříd 18

19 40. Velikonoční laťka 41. Okrskové kolo v basketbale chlapců tříd 42. Okrskové kolo v basketbale dívek tříd IV. Ostatní akce 43. Kulturní vystoupení pěveckého sboru v charitním stacionáři 44. Sportování s Medvídkem akce pro žáky MŠ 45. Kulturní vystoupení žáků v MŠ Olomoucká V. Akce pořádané pro žáky školy 46. Podzimní soustředění 6.tříd Jánské Koupele 47. Podzimní soustředění 7.tříd - Jánské Koupele 48. LVZ 7., 8. a 9. nesportovních tříd Dolní Morava 49. Zimní soustředění 6.B, S třídy Jeseníky (Sabinka) 50. Zimní soustředění 7.B,S třídy Jeseníky (Sabinka) 51. Zimní soustředění 8.B,S třídy Jeseníky (Praděd) 52. Zimní soustředění 9.B třídy Jeseníky (Praděd) 53. Výběrové soustředění 8. 9.tříd Jeseníky (Praděd) 54. Slavnosti ke Dni matek 55. Karneval ŠD 56. Vánoční besídky pro rodiče 57. Výběr do sportovních tříd 58. Zápis do 1. tříd 59. Den profesí 60. Den Země- ekologický týden 61. Den národů 62. Návštěva Planetária Ostrava 63. Jarní soustředění 7. tříd - Opava 64. Studijně poznávací zájezd do Skotska 65. Sportovní soustředění 9.tříd v Chorvatsku 66. Zlatá tretra 67. Školní výlety 68. Hurááá na Zlatou tretru 69. Sportovní zdravotní prohlídky pro žáky 5. a 6. tříd 70. Jarní atletické soustředění 6.tříd 71. Den nevidomých 72. Vodácký kurz pro 8. třídy 73. Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd VI. Víkendové pobyty ŠD Družletka 74. Bruntál výstava Večerníček 75. Beskydy výstup na Javorový vrh 76. Praha Petřín 77. Krnov výstava Barbie 78. Ostrava Divadlo loutek 79. Aquapark Bohumín 80. Výlet do Raduně 81. Praha - Ruzyně VII. Víkendové pobyty ŠK Klubletka 82. Údolí Bílé Opavy 19

20 83. ZOO - Brno 84. Beskydy Velký Javorník 85. Výlet Mosty u Jablunkova 86. Ondřejník 87. Zámek Linhartovy Hraniční vrch VIII. Akce KND - Klub nadaných dětí Mensy ČR Beseda Putování po světě Čína Pověsti a legendy Opava bájná i historická Exkurze do přečerpávací vodní nádrže Dlouhé stráně Výprav za největším divem ČR Návštěva SMO beseda s náměstkem p.žídkem Cestou pitné vody aneb Exkurze do úpravny vody v Podhradí Mikulášská nadílka pro malé chemiky Vědohraní aneb Pálí nám to Logické hry a hříčky I v kapce vody je život Mendlovo gymnázium Poznej se! aneb Prověř své smysly návštěva IQ parku Zpátky do pohádky návštěva Slezskoostravského hradu Beseda o nejpilnějším hmyzu aneb Ze života včel Exkurze do údolí vodní nádrže Kružberk - Světový den vody Počítačové programy, logické hry a hříčky, deskové hry Kam mizí vody z umyvadel exkurze do čistírny odpadních vod Velké Losiny papírenská manufaktura, zámek, muzeum papíru Nahlédnutí do společnosti rostlin a živočichů Hvězdnice Záchranáří v akci exkurze u územního střediska záchranné služby MSK včetně letecké záchranné služby Klub deskových her aneb loučení před prázdninami b) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Družební setkání se sportovní školou v Ratiboři: - Basketbalový turnaj v Opavě - Atletický halový závod v Ratiboři - Velká cena v atletice ZŠ v Opavě - Atletický mítink v Ratiboři Setkání byla spojena s prohlídkou školy i města, spolupráce pokračuje i na úrovni reprezentace obou partnerských měst. Učitelé trenéři se scházejí na neformálních setkáních, kde dochází k výměně zkušeností v oblasti práce s mládeží. 20

21 c) Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve šk. roce 2011/2012 Soutěže typu A Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1.,5.-7.,7.-9., , m A2) FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 4.,6.místo 5.místo A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 4.,6.,10.,19.místo A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 2x 9., 2x11., místo 2.místo A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 23.místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2.místo 18.místo umístění A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1.,2.,6.místo 7.,10.místo A13) PYTHAGORIÁDA A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ Soutěže typu B 1.-6.,1.,2.,5.,2x6.-14.,7.-11., , m 2.místo B43) STOLNÍ TENIS - D tř 5. místo B43) STOLNÍ TENIS - H tř 2. místo B43) STOLNÍ TENIS - D tř 4. místo B43) STOLNÍ TENIS - H tř 13. místo Soutěže typu C C5) KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 4.místo v krajském kole bez umístění v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole Název soutěže Další soutěže vyhlašované AŠSK B40) PLAVÁNÍ - D tř 1. místo B40) PLAVÁNÍ - H tř 1. místo B40) PLAVÁNÍ - D tř 1. místo B40) PLAVÁNÍ - H tř 5. místo v okresním kole (nebo oblastním) B40) PLAVÁNÍ - D tř 1. místo 2. místo B40) PLAVÁNÍ - H tř 1. místo 3. místo MINIVOLEJBAL - otevřená MINIVOLEJBAL - dívky B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU - D tř B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU - H tř B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU - D tř B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU - H tř 8. místo B46) FLORBAL - D tř 2. místo v okrsku B46) FLORBAL - H tř 2. místo v okrsku B46) FLORBAL - D tř 2. místo umístění v krajském kole 1. místo 1. místo 6. místo 1. místo 2. místo 1. místo 1. místo 3. místo 1. místo 1. místo 1. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 21

22 Název soutěže Další soutěže vyhlašované AŠSK B46) FLORBAL - H tř 5. místo v okrsku B47) PŘESPOLNÍ BĚH - D tř 1. místo B47) PŘESPOLNÍ BĚH - H tř 2. místo v okresním kole (nebo oblastním) B47) PŘESPOLNÍ BĚH - D 6-7. tř 1. místo 1. místo B47) PŘESPOLNÍ BĚH - H tř 2. místo B47) PŘESPOLNÍ BĚH - D tř 1. místo 2. místo B47) PŘESPOLNÍ BĚH - H tř 2. místo B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - D tř 1. místo B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - H tř 2. místo umístění v krajském kole B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - D tř 1. místo 2. místo 1. místo B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - H tř 1. místo 1. místo 2. místo B49) MINIFOTBAL - MCDONALD S CUP - kat. A 7. místo B49) MINIFOTBAL - MCDONALD S CUP - kat. B 2. místo okrsek B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP - otevřená 2. místo B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP - dívky 2. místo SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - D tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - H tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - D tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - H tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - D tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - H tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - D tř SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR - H tř 2. místo 6. místo 3. místo 3. místo 3. místo 1. místo 1. místo 4. místo 2. místo 4. místo 1. místo 2. místo BASKETBAL - AND1 CUP - D 1. místo 4. místo BASKETBAL - AND1 CUP - H ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ TEAMGYM Junior Pohár AŠSK ČR - kat. 1 TEAMGYM Junior Pohár AŠSK ČR - kat. 2 Memoriál Mirko Fišera 2. místo okrsek 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 8. místo 4. místo KINDERIÁDA 1. místo 3. místo Velká Cena Opavy v halovémm osmiboji VÁNOČNÍ LAŤKA - D tř VÁNOČNÍ LAŤKA - H tř VÁNOČNÍ LAŤKA - D tř VÁNOČNÍ LAŤKA - H tř ŠPLH - D tř ŠPLH - H tř ŠPLH - D tř ŠPLH - H tř 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 5. místo 1. místo 3. místo 3. místo 1. místo POHYBOVÉ SKLADBY - kat místo 1. místo 22

23 umístění Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole Další soutěže vyhlašované AŠSK POHYBOVÉ SKLADBY - kat místo 4. místo ORIENTAČNÍ BĚH 1. místo 2. místo ATLETICKÝ ČTYŘBOJ TŘÍD - D ATLETICKÝ ČTYŘBOJ TŘÍD - H ATLETICKÝ TROJBOJ TŘÍD VOLEJBAL - D tř VOLEJBAL - H tř 1. místo 1. místo 1. místo 2. místo 3. místo okrsek BASKETBAL - D tř 1. místo 3. místo BASKETBAL - H tř FLORBAL 2.-5.tříd ŠTAFETA 8 x 200 Jiné soutěže Opavské Vánočky - florbal Opavské Vánočky - vybíjená Opavské Vánočky - basketbal Opavské Vánočky - volejbal Volejbalová liga opavských ZŠ Družební utkání partnerských měst Plaveme s EU AJ - konverzační soutěž ve Šternberku Matematický maraton Matematika denně kolem nás 2. místo okrsek 1.místo 1.místo 5.místo 6. místo 2. místo 1. místo 1.místo Atletika H - 2. místo, D - 4. místo , místo 1.místo Zoologická soutěž 1.,3.,4.místo 4.,5.místo Příroda kolem nás - ovoce 1.,4.místo ZOO Ostrava 11.,25.,58.,75.místo 8.místo Chovatelská olympiáda Lidový zpěváček - Opavský Skřivánek Datel -psaní 10prsty na klávesnici Soutěž ZŠ v technických dovednostech Bajtík - počítačová soutěž 1.,1.,3místo 4.místo 3.místo 1.,3.místo 2.,3.místo Soutěž mladých cyklistů 1.,3.místo 4.místo Mladý zahrádkář Stavíme ze stavebnice Merkur O cenu primátora Vv - O nejkrásnější vánoční ozdobu Vv - O nejkrásnější dýni Vv - Kreslím, kreslíš,kreslíme Vv - Model obaly - Dekorativní prstýnky 4.,7.,10.místo účast vyhodnocení - září 2.místo 3.místo 2.místo 1.,1.místo Vv - Moje nejmilejší zvířátko 1.místo kolektiv 4.B Vv - Požární ochrana očima dětí 2.,3.místo 2.místo Vv - Nejkrásnější známka Vv - Na jedné planetě spolu se zvířátky Vv - Všechno létá co má peří Přehlídky tvorby s hlínou "To je hlína" Mladý chovatel 2.místo 1.,2.,4.místo + zvláštní ocenění účast účast 1.,1.,2.,3.,3.,5.místo účast bez určení pořadí 1. místo, 2. místo, 2. místo v mezinárod. k. 23

24 umístění Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole Další soutěže vyhlašované AŠSK Kopřivnické Mecheche - taneční soutěž Matička - přehlídka tanečních souborů - Ostrava Okresní liga ŠD - vybíjená 2.místo účast 1.místo Okresní liga ŠD - florbal Pěvecká soutěž ŠD účast 3.místo Hlíněná paráda - ŠD Okresní kolo dopravní soutěže ŠD Okresní liga ŠD v pálkované 3.místo 1.místo 1.místo Lehkoatletický čtyřboj ŠD Mistrovství v házení vlaštovek 2.,3.místo 1.,2.,2.,3.,3.,3.místo Soutěž ve sběru víček z pet lahví 1.místo d) Účast školy na sportovních soutěžích 2011/2012 MČR starších žáků a žákyň na dráze Nové Město nad Metují místo Rusek Jakub dálka (613cm) 3.místo Zeman Jiří tyč (325cm) 4.místo Beňovič Matěj 1500mpř (4:54,86 min) 5. místo Čermák Tomáš oštěp (45,00 m) 6.místo Čermák Tomáš výška (181cm) 8.místo Turek Jan 1500mpř (5:07,39 min) Rusek Jakub 60m (7,49 s) 11.místo Palzer Vít 3000m (11:00,29 min) Rusek Jakub 100mpř (14,83 s) 22.místo Kořínek Jakub 60m (7,96 s) 23.místo Kořínek Jakub 100mpř (16,10 s) 24

25 Družební utkání partnerských měst Opava Atletika: dívky 2.místo Svobodová, Baroňová, Kellnerová, Víchová, Králová, Gerecká, Korejsová, Kuklová hoši 4.místo Mecner, Faller J., Peréz, Čermín, Harazim, Ťapťuch, Jančev, Harazim Štafeta 8x200 finále Velké ceny ZŠ Opava Umístění: družstvo školy 1. místo Baroňová, Dietrichová, Zemanová, Horáková, Capko, Čermín, Šmach, Rusek MMaSl družstev st. žactva Šumperk Umístění: starší žáci 1. místo Kořínek, Musila, Beňovič, Blahut, Král, Turek, Palzer, Dubil, Witoszek, Rusek,Čermák, Korbel, Komárek, Hanzlík, Kupka, Bajer starší žákyně 3. místo Magnusková, Zemanová, Vinárková, Melová, Václavíková, Halšková, Ochvatová, Holásková, Rochová, Drtilová, Svobodová, Režnarová, Janyšková, Hluchá, Dietrichová, Mališová, Skálová, Gřundělová, Volovecká Mezinárodní utkání ČR Chorvatsko - Maďarsko Slovinsko Slovensko Nitra místo Rusek Jakub dálka (614cm) MMaS družstev ml. žactva Uherské Hradiště Umístění: Mladší žáci 6.místo Harazim, Čermín, Pfleger, Pusch, Drápal, Sonek, Štefek, Mecner, Widhalm Továrek, Smolka, Faller J., Balážik, Kukelka, Capko, Kaštovský, Ťapťuch, Věntus Memoriál Mirko Fišera Háj ve Slezsku Umístění: celkově: 1. místo v okrese Čermín, Pusch, Harazim, Faller J., Mecner, Capko, Bjalková, Červeňáková, Šťastná, Králová, Baroňová, Ruská Přespolní běh okresní finále Opava, Stříbrné jezero Umístění: dívky třída 1. místo v okrese 25

26 Lichnovská, Lichnovská, Čepková, Háková, Cepková, Blažejová dívky třída 1. místo v okrese Králová, Ruská, Weichtová, Víchová, Bjalklová, Šťastná dívky třída 1. místo v okrese Drtilová, Palkovičová, Skálová, Gřundělová, Holásková, Melová chlapci třída 2. místo v okrese Stuchlík, Kramný, Henzl, Jelen, Růžička, Harazim V. chlapci třída 2. místo v okrese Čermín, Harazim, Pusch, Smajli, Faller J., Žídek chlapci třída 2. místo v okrese Turerk, Šmach, Sobotka, Habrlant, Novák Martin MČR družstev staršího žactva Stará Boleslav Umístění: starší žáci 1. místo v ČR Beňovič, Musila, Habrlant, Komár, Rusek, Dubil, Blahut, Kořínek, Moša, Hájek, Čermák, Vajda, Turek, Malisa, Korbel, Palzer, Witoszek, Král, Sobotka starší žákyně 6. místo v ČR Magnusková, Zemanová, Vinárková, Palkovičová, Melová, Václavíková, Halšková, Ochvatová, Holásková, Rochová, Drtilová, Svobodová, Režnarová, Hluchá, Krajňáková, Janyšková, Mališová, Gřundělová, Skálová, Dietrichová, Mališová Přespolní běh krajské finále Bruntál Umístění: dívky třída 1. místo v kraji Králová, Ruská, Weichtová, Víchová, Bjalklová, Šťastná dívky třída 2. místo v kraji Drtilová, Palkovičová, Skálová, Gřundělová, Kadlecová, Melová Kinderiáda krajské finále Ostrava Umístění: 1. místo v kraji /Solný, Kašpárková, Kavan, Volovecká, Müllerová, Grussmann, Harazim, Jurásek, Solná, Vitasková, Pavelek/ Stolní tenis okresní finále a Opava chlapci třída 2. místo v okrese Proske, Muroň, Widhalm, Krátký dívky třída místo v okrese dívky třída místo v okrese chlapci třída místo v okrese 26

27 Plavání okresní finále Opava dívky 1.-5.třída 1.místo v okrese Lichnovská, Zdražilová, Lichnovská, Volovecká, Horáková D., Kunzová dívky třída 1.místo v okrese Václavíková, Šťastná, Králová, Varyšová, Gerecká, Bjalková dívky třída 1.místo v okrese Krybusová, Kadlecová, Chlebková, Palkovičová, Svobodová, Magnusková chlapci třída 1. místo v okrese Harazim, Henzl, Jurásek, Kadlec, Kašpárek, Vojkovský chlapci třída 1. místo v okrese Šťastný, Čermák, Habrlant, Palzer, Zeman, Bajer chlapci třída 5.místo v okrese Pérez, Matýsek,, Pusch, Kavan, Capko, Němec Velká cena Opavy pro talentovanou mládež v halovém osmiboji Opava Umístění: 1. místo A družstvo (7.třída) Valentová, Králová, Václavíková, Polednová, Čermín, Capko, Pfleger, Fridrich 4. místo - družstvo (6.třída) Zemanová, Gerecká, Pospěchová, Schauerová, Faller, Mecner, Pérez, Záruba Vánoční laťka Krnov Starší žáci 1.místo / Kořínek, Zeman, Čermák, Šmach/ Starší žákyně 2.místo /Vinárková, Gřundělová, Dietrichová, Holásková/ Mladší žákyně 2.místo /Beroňová, Heidrová, Žůrková/ Mladší žáci 4.místo / Pfleger, Capko, Čermín, Pusch/ Vybíjená školních družin Opava, Šrámkova Umístění: 1. místo Vánoční laťka Třinec družstvo školy 1. místo /Čermák, Zeman, Čermín, Capko, Straková, Heidrová, / Teamgym Junior republikové finále Třebíč kategorie 1 8. místo /Vykydalová A., Schindlerová K., Schindlerová B., Lichnovská B., Pospěchová V., Volovecká Z., Bočková, Solná, Ficková, Skácelíková / kategorie 2 4. místo / Drtilová, Buťáková, Kellnerová, Křempková, Dušková Z., Pospěchová A., Gatnárková/ 27

28 Vánoční laťka - okresní finále Opava Umístění: mladší žáci /Čermín, Capko, Pfleger, Pusch/ 1. místo v okrese starší žáci / Čermák, Zeman, Kupka, Kořínek / 1. místo v okrese mladší žákyně /Baroňová, Kuklová, Svobodová Mi., Králová/ 1. místo v okrese starší žákyně /Kadlecová, Vinárková, Melová, Gřundělová/ 1. místo v okrese Florbal okresní finále Opava družstvo 2.-5.tř 1. místo /Henzl, Haas, Harazim, Uvíra, Kramný, Růžička, Lichnovská T., Haasová, Vojkůvka, Stuchlík/ Opavské Vánočky Vybíjená třída dívky 1. místo /Šťastná K., Václavíková, Trlicová, Weichtová, Červeňáková, Králová, Ruská, Kuklová, Lacuchová, Dušková Z./ Volejbal třída dívky 1.místo / Halátková, Šťastná V., Šťastná P., Volovecká, Králová, Valušková, Steblová, Kleinová/ Basketbal třída hoši 2. místo /Beil, Cihlář, Grufík, Hadamčík, Klinger, Korbel, Kukla, Lacko, Mimra, Skalka, Zeman/ Florbal 6.-7.třída hoši 3.místo ve skupině Florbal okresní finále Opava hoši 6.-7.tř 2. místo v okrsku /Pusch, Čermín, Hořínek, Harazim, Muroň, Faller J., Pérez/ Florbal okrskové kolo Opava Dívky 6.-7.tř 2. místo v okrsku /Králová P., Ruská, Weichtová, Šmalcová, Šťastná K., Trlicová, Červeňáková, Polednová/ Vybíjená Preventan CUP - okresní finále Opava kategorie otevřená třídy 2.místo v okrese /Haas, Henzl, Harazim, Kramný, Jurásek, Kašpárek, Uvíra, Ondráček, Stuchlík, Lichnovská B., Solná, Horáková/ 28

29 Vybíjená Preventan CUP - okresní finále Opava kategorie dívky třídy 2. místo v okrese /Lichnovská B., Lichnovská T., Solná, Šupolová, Ficková, Šťastná, Blažejová, Schindlerová, Kazimírská, Kupčíková, Čepková/ Florbal okrskové kolo Opava hoši 8.-9.tř 5. místo v okrsku /Kořínek, Markovič, Kukla, Hahn, Zeman, Klein, Sobotka, Prášil, Samaras, Beil/ Florbal okresní finále Opava dívky 8.-9.tř 2. místo / Magnusková, Kaniová, Černíková, Vinárková, Svobodová Ma., Drtilová, Horáková, Kadlecová, Grygarová, Václavíková K., Gřundělová/ MMaSl žactva, dorostenců a dorostenek ve vícebojích Olomouc sedmiboj 3.místo Zeman Jiří MMaSl žactva, dorostenců a dorostenek ve vrhu koulí Olomouc 4.místo Boček Jíří 7.místo Šmach Matěj Plavání krajské finále Havířov dívky třída 2.místo v kraji Kadlecová, Chlebková, Svobodová Ma., Palkovičová, Krybusová, Magnusková chlapci třída 3.místo v kraji Čermák, Habrlant, Zeman, Šťastný, Bajer, Palzer Šplh okresní finále Opava dívky 1.-5.třída 5.místo v okrese Kunzová, Müllerová, Kupčíková, Lichnovská B. dívky třída 3.místo v okrese Václavíková, Kadlecová, Holásková, Drtilová chlapci třída 1. místo v okrese Harazim, Uvíra, Jurásek, Kašpárek chlapci třída 3.místo v okrese 29

30 Šťastný, Bajer, Zeman, Čermák Plaveme s EU Opava 2011 Umístění: / Solný, Glocman, Volovecká,Vláčil, Jurásek, Harazim, Pavelek, Kunzová, Kremerová, Bartošová, Zdražilová, Navrátilová J., Navrátilová H., Silná, Henzl, Kašpárek, Kadlec, Hendrych, Vašek, Matulová, Skalička, Hartmann, Beneš, Vitásková, Schindlerová B., Čechová, Kavan, Gruberová, Štěrba, Herák, Celtová,Vykydalová, Titzová, Černá, Kopčil, Lamich, Dumbroský, Kremser, Varyšová, Bjalková, Schwan, Horáková D., Kolník, Kašpárková, Janků, Adamčík, Cihlářová, Müllerová, Baroňová, Grossmann/ MČR dorostu v halové atletice Praha 8.místo Beňovič Matěj 1500m (4:23,05min) 10.místo Zeman Jiří dálka (603cm) 11.místo Zeman Jiří tyč (325cm) 11.místo Zemanová Markéta 200m (26,85s) 12.místo Turek Jan 3000m (10:01,86) 13.míst Zemanová Markéta 60m (8,15s) Minivolejbal 6.-7.tříd - okresní finále Opava Dívky 8. místo v okrese /Křempková, Václavíková, Weichtová, Králová/ MČR žactva v hale Jablonec nad Nisou místo Čermák Tomáš výška (186cm) 6.místo Palzer Vít 800m (2:16,20min) 7.místo Šťastný Filip 60mpř (8,97s) 13.místo Šmach, Palzer, Smolka 3x300m (2:06,87min) 13.místo Hluchá, Gřundělová, Oberherrová 3x300m (2:15,95min) 14.místo Palkovičová Petra 60mpř (9,71s) 15.místo Čermák Tomáš 60mpř (9,26s) Gymnastika Opava - dívky Umístění: ml. dívky (I. kat) 2. místo v okrese / Volovecká Z., Pavelková, Schindlerová B., Vitásková/ ml. dívky (II. kat) 3. místo v okrese / Lichnovská B., Lichnovská T., Schindlerová K., Vykydalová A./ ml. dívky (III. kat) 1. místo v okrese / Kellnerová, Dušková Z., Pospěchová A., Polednová/ st. dívky (IV. kat) 2. místo v okrese / Buťáková, Drtilová, Straková, Gatnárková/ 30

31 Gymnastika Opava -hoši Umístění: ml. chlapci (I. kat) 3. místo v okrese /West, Kůžel, Špička, Glocman/ ml. chlapci (II. kat) 1. místo v okrese /Kašpárek, Jurásek, Harazim V., Lamich / ml. chlapci (III. kat) 4. místo v okrese /Perez, Hříbek R., Hříbek P., Vrba/ st. chlapci (IV. kat) 1. místo v okrese /Zeman, Hanslík, Turek, Dubil/ Pohybové skladby krajské finále Havířov I. kategorie : 3.místo /Lichnovská B., Pospěchová V., Schindlerová K., Schindlerová B., Lichnovská T., Solná, Volovecká, Nelešovská, Ficková, Pavelková, Klásek, Kunzová, Vykydalová A., Vitásková, Horáková N., Skácelíková / II. kategorie: 4. místo /Drtilová, Buťáková, Kellnerová, Ochvatová, Straková, Dušková Z., Polednová, Grygarová, Kadlecová, Kuklová, Koláčková, Křempková, Gatnárková, Brixová, Pospěchová A./ Gymnastika krajské finále Krnov Umístění: ml. dívky (I. kat) 6. místo v kraji /Pavelková, Volovecká Z., Pospěchová V., Schindlerová B./ ml. dívky (III. kat) 3. místo v kraji /Kellnerová, Dušková Z., Pospěchová A., Polednová/ st. dívky (IV. kat) 4. místo v kraji / Buťáková, Drtilová, Gatnárková / Okresní liga školních družin ve florbale účast Halový Atletický čtyřboj Havířov Družstvo školy 1. místo mladší dívky: Baroňová Lucie 1. místo Šťastná Kateřina 12. místo mladší hoši: Pfleger Josef 5. místo Capko Jan 7. místo starší dívky: Gřundělová Nela 4. místo Dietrichová Kateřina 6. místo starší hoši: Zeman Jiří 1.místo Kořínek Jakub 2.místo Basketbal okrskové kolo - Opava hoši Umístění: chlapci 2. místo /Beil, Kukla, Mimra, Zeman, Čermák, Kořínek, Kupka, Konečný/ 31

32 AND1 Cup Basketbal dívky Opava Umístění: dívky: 1. místo v okrese /Václavíková, Ruská, Weichtová, Šťastná K., Trlicová, Valentová, Kuklová, Šmalcová, Polednová, Křempková, Červeňáková, Králová/ Pohybové skladby Republikové finále Praha I. kategorie : 1.místo / Lichnovská B., Pospěchová V., Schindlerová K., Schindlerová B., Lichnovská T., Solná, Volovecká, Nelešovská, Ficková, Pavelková, Klásek, Kunzová, Vykydalová A., Vitásková, Horáková N., Skácelíková / II. kategorie: 4. místo /Licnovská B., Buťáková, Kellnerová, Ochvatová, Straková, Dušková Z., Polednová, Grygarová, Kadlecová, Kuklová, Koláčková, Křempková, Gatnárková, Brixová, Pospěchová A/ AND1 Cup Basketbal hoši Opava Umístění: hoši: 2. místo v okrsku / Weinert, Kavan, Smajli, Čermín, Widhalm, Pusch, Pfleger, Capko, Hořínek/ Gymnastika republikové finále Liberec Umístění: st. chlapci 2. místo v ČR /Zeman, Hanslík, Turek, Dubil/ AND1 Cup Basketbal krajské finále Frýdek - Místek dívky: 4. místo v kraji /Šťastná, Ruská, Trlicová, Weichtová, Křempková, Polednová, Václavíková, Králová, Kuklová/ Basketbal okresní finále Opava dívky Umístění: dívky 1. místo /Magnusková, Václavíková, Melová, Vinárková, Kuklová, Smijová, Hřivnáčová K., Kadlecová/ Atletický čtyřboj 4.a 5. tříd Opava Umístění: žáci 1. místo v okrese /Jurásek, Harazim, Stuchlík, Kašpárek/ žákyně 1. místo v okrese /Schindlerová, Lichnovská T., Čepková, Solná/ 32

33 Basketbal krajské finále Příbor Umístění: dívky 3. místo v kraji /Magnusková, Václavíková, Melová, Vinárková, Kuklová, Smijová, Hřivnáčová K., Kadlecová/ Okresní kolo dopravní soutěže školních družin Umístění: 1. místo Celtová MC Donald s Cup Opava Umístění: II. kat - 7. místo v okrese /Vojkůvka, Jelen, Uvíra, Harazim, Kadlec, Grussmann, Kramný, Stuchlík, Beňovič/ Pohár rozhlasu okresní finále Opava Umístění: mladší žákyně 1.místo v okrese / Boráková, Gerecká, Červeňáková, Králová, Václavíková, Baroňová, Kuklová, Šťastná, Gerecká, Trlicová, Křempková/ mladší žáci 1. místo v okrese /Pusch, Pfleger, Mecner, Čermín, Hořínek, Pérez, Capko, Kupčák, Balážik/ Pohár rozhlasu okresní finále Opava Umístění: starší žákyně 1. místo v okrese /Zemanová, Palkovičová, Dietrichová, Drtilová, Gřundělová, Holásková, Melová, Magnusková, Krybusová, Vinárková/ starší žáci 1. místo v okrese /Kořínek, Pfleger, Kupka, Palzer, Beňovič, Dubil, Šmach, Zeman, Boček/ MC Donald s Cup Opava Umístění: I. kat - 3. místo v okrsku /Glocman, Hančil, Kusberský, Solný, Navrátil, Sojčák, Bernard Atletický čtyřboj - okresní finále Opava Umístění: ml.žákyně 1. místo v okrese /Baroňová, Králová, Červeňáková, Václavíková, Gerecká/ ml.žáci 2. místo v okrese /Mecner, Čermín, Pusch, Pérez, Harazim/ Atletický čtyřboj - okresní finále Opava Umístění: st. žákyně 1. místo v okrese /Palkovičová, Kadlecová, Václavíková, Dietrichová, Gřundělová/ st.žáci 1. místo v okrese /Zeman, Šmach, Kupka, Palzer, Kořínek/ 33

34 Pálkovaná školních družin Umístění: 1. místo Atletický čtyřboj školních družin Umístění: 2. místo Glocman 3. místo Klechová Pohár rozhlasu krajské finále Opava Umístění: starší žákyně 1. místo v kraji /Dietrichová, Palkovičová, Gřundělová, Drtilová, Svobodová, Žůrková, Kadlecová, Václavíková, Krybusová, Vinárková, Magnusková/ mladší žákyně 1.místo v kraji /Gerecká, Korejsová, Červeňáková, Králová, Ruská, Václavíková, Baroňová, Kubová, Šťastná, Trlicová/ starší žáci 1. místo v kraji /Kořínek, Kupka, Pfleger, Beňovič, Turek, Palzer, Šmach, Zeman, Hanslík, Čermák, Boček/ mladší žáci 2. místo v kraji /Pleger J., Kupčák, Pusch, Čermín, Skála, Mecner, Capko, Hořínek, Pérez, Balážík, Hříbek R. / Orientační běh - krajské finále Třinec družstvo školy 2. místo v kraji /Palzer, Dubil, Drtilová, Weichtová, Pusch, Šmalcová, Víchová, Turek, Procházka, Žůrková/ Hurá na Zlatou tretru Ostrava Družstvo školy: 1. místo /Harazim, Jurásek, Stuchlík, Solná, Kašpárek, Lichnovská T., Lichnovská B., Horáková, Čepková/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní finále Opava Družstvo školy: 1. místo /Polednová, Václavíková, Králová, Korejsová, Hořínek, Čermín, Pfleger, Kupčák/ Atletický čtyřboj - krajské finále Opava Umístění: st.žáci 1. místo v kraji /Zeman, Čermák, Kupka, Kořínek, Šmach/ st. žákyně 2. místo v kraji /Palkovičová, Václavíková, Gřundělová, Dietrichová, Kadlecová/ 34

35 Volejbal - okresní finále Opava žákyně 2.místo v okrese /Magnusková, Melová, Smijová, Kuklová, Černíková, Hrdličková, Václavíková/ Republikové finále Poháru Rozhlasu - Ústí nad Orlicí Umístění: starší žáci 1. místo v republice Kořínek, Kupka, Pfleger, Beňovič, Turek, Palzer, Šmach, Zeman, Čermák, Boček starší žákyně 3. místo v republice Dietrichová, Palkovičová, Gřundělová, Svobodová, Žůrková, Kadlecová, Vinárková, Magnusková, Zemanová, Chlebková mladší žákyně 6. místo v republice Gerecká, Korejsová, Červeňáková, Králová, Ruská, Kubová, Šťastná, Trlicová, Weichtová, Boráková Odznak všestrannosti olympijských vítězů krajské finále Opava Družstvo školy: 1. místo /Polednová, Králová, Valentová, Gerecká, Čermín, Pfleger, Kupčák, Harazim Republikové finále Kinderiády Praha Umístění: 3. místo /Navrátilová, Glocman, Volovecká, Kašpárková, Kavan, Šupolová, Grussmann, Solná, Harazim/ Světové mistrovství v házení vlaštovek místo Piosek 2. místo Piosek Vláčil 3. místo Vláčil Sollich Družstvo mladších žáků a žákyň 2. místo Atletický čtyřboj - republikové finále Břeclav Umístění: st.žáci 2. místo v republice /Zeman, Čermák, Kořínek, Šmach, Kupka/ st. žákyně 1. místo v republice /Palkovičová, Václavíková, Kadlecová, Gřundělová, Dietrichová/ Atletický trojboj 2.a 3. tříd Opava Umístění: družstvo školy 1. místo v okrese /Volovecká, Schindlerová, Bartošová, Navrátilová, Kavan, Záruba, Glocman, Hančil/ 35

36 M ČR dorostu v atletice Praha 3.místo Turek Jan 2000mpř (10:01,86min) 4.místo Zeman Jiří výška (190cm) 7.místo Zeman Jiří dálka (642cm) 10.místo Turek Jan 3000m (9:47,72) M ČR žactva v atletice Olomouc 1. místo Palzer Vít 1500m (4:25,15min) 2.místo Čermák Tomáš výška (187cm) 4.místo Holásková Nikola 3000m chůze (18:52,45s) 4.místo Čermák Tomáš oštěp (45,86m) 14.místo Dubil Ivo 1500mpř (5:23,56) Liga sportu 2011/12 celoroční soutěž ZŠ ve vybraných sportech. 1. místo Velká cena Opavy v atletice 2011/12 celoroční soutěž ZŠ nesportovních tříd 1. místo 36

37 Část VII Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 1.) Ve školním roce 2011/2012 na naší škole proběhla od února 2012 veřejnosprávní kontrola České školní inspekce. Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých naší škole podle ustanovení 160 odst. 1 písm.c) a podle ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období /rok 2011 a leden, únor 2012/. Kontrolní zjištění byla následující: - Finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně - Nebylo zjištěno porušení právních předpisů - Drobné formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly 2.) Ve škole byla rovněž provedena inspekční činnost podle 174 odst.2 písmene a) školského zákona, a to v rámci provádění mezinárodního šetření PISA. Předmětem inspekční činnosti bylo získání informací o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti žáků a byla rovněž zjišťována způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Kontrolní zjištění byla rozepsána v kapitole Výsledky školy v nezávislých testech.t IX. 37

38 Účelový znak Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze stát. rozp. Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců ,00 0, ,00 0, b) platy nepedagogických zaměstnanců ,00 0, ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců ,00 0, ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) ,00 0, ,00 0,00 Hustota a specifika ,00 0, ,00 0, z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců ,00 0, ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 c) pojistné + FKSP ,00 0, ,00 0, Školní potřeby pro žáky 1. Ročníku základního vzdělávání ,00 0, ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0, Rozvojový program MŠMT pro děti cizince ze 3. Zemí 0, Vybavení škol pomůck. Kompenzačního a rehabilitačního char. 0,00 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ,00 0, ,00 0, z toho: a) platy ,00 0, ,00 0,00 b) pojistné + FKSP ,00 0, ,00 0, Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 0,00 Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0,00 0,00 0,00 0, z toho: a) platy 0,00 b) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 0,00 Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 0,00 0,00 0,00 0, z toho: a) platy 0,00 b) pojistné + FKSP 0, Soutěže 0, Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0,00 k začlenění do zákl. vděl Asistenti pedag. Pro děti, žáky a studenty se soc. znevýhod. 0,00 Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 50,3 49,840 z toho: pedagogičtí pracovníci x 41,507 nepedagogičtí pracovníci x 8,333 38

39 B) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky) Hlavní činnost Doplňková činnost Účet položky Plán 2011 Navýšenísnížení finan. Plánu 2011 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2011 Skutečnost k (závěrk a) Skutečnost k plánu 2011 v % Skutečnost k upravené mu FP v %(správně 100%) Plán 2011 Skutečnost k (závěrka) b c d e f g h i j k 501 Spotřeba materiálu 310,00 0,00 396,46 0,00 706,46 706,46 227,89 100,00 0,00 0,00 v tom potraviny 0,00 0,00 0,00 - prádlo, oděv, obuv 0,00 0,00 0,00 - knihy, učební pomůcky 10,00 164,61 174,61 174, ,10 100,00 - drobný dlouh. Hmot. Majetek 100,00 129,50 229,50 229,50 229,50 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 200,00 102,35 302,35 302,35 151,18 100,00 - ostatní 0,00 0,00 0, Spotřeba energie 2 248,00 0,00-451,89-144, , ,95 164,00 110,46 v tom spotřeba vody 60,00-4,22 55,78 55,78 92,97 100,00 29,00 18,47 - ÚT a ohřev vody 1 700,00-315,99-144, , ,85 72,93 100,00 80,00 72,96 - spotřeba plynu 3,00-1,92 1,08 1,08 36,00 100,00 - spotřeba el. Energie 430,00-129,73 300,27 300,27 69,83 100,00 55,00 19,03 - pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 - spotřeba paliv a energie 8,00-0,03 7,97 7,97 99,63 100,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 Provoz.nákl.-pronájem,pro práci s mlád. 47,00 47,00 47,00 100,00 100, Spotřeba jiných neskladov. Dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 530,00 26,45 556,45 556,45 104,99 100, Cestovné 5,00 1,33 6,33 6,33 126,60 100, Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0, Ostatní služby 474,24 4,00 37,14 0,00 515,38 515,38 108,67 100,00 0,00 0,00 v tom- služby poštovní 12,00-3,55 8,45 8,45 70,42 100,00 - služby telekom. A radiokom. 80,00 6,55 86,55 86,55 108,19 100,00 - nájemné 0,00 0,00 0,00 39

40 Účet položky Hlavní činnost Doplňková činnost Navýšení- Přesuny Zapojení Celkem Skutečnost Skutečnost Skutečnost snížení finančních navýšen.- upravený Skutečnost k upravené k k Plán 2011 finan. Plánu prostředků snížených finanční k plánu mu FP v Plán (závěrk mezi výnosů plán (FP) 2011 v % %(správně a) (závěrka) zřizovatel. položkami oproti plánu %) b c d e f g h i j k - konzult., porad. A právní 15,00-0,60 14,40 14,40 96,00 100,00 - školení a vzdělávání 3,00 2,13 5,13 5,13 171,00 100,00 - nákup služeb ostatní 135,00 33,83 168,83 168,83 125,06 100,00 - programové vybavení (DDNM) 0,00 0,00 0,00 - výměna písku otevřené zahrady 0,00 0,00 0,00 - internet 25,20-3,90 21,30 21,30 84,52 100,00 - správa sítě 21,00-21,00 0,00 0,00 0,00 - účel. Dotace-lyžařský výcvik 130,00 4,00 0,00 0,00 134,00 134,00 103,08 100,00 - účel.dotace-plavecký výcvik 53,04 23,68 76,72 76,72 144,65 100,00 Nákup služ.-person.,mzdové,ekon. Pr. 0,00 0,00 0, Mzdové náklady (platy, OPPP) 90,50 0,00 3,71 0,00 94,21 94,21 104,10 100,00 0,00 43,84 v tom - platy zaměstnanců 0,00 - platy, OPPP zam.-zahrady, hřiště 90,50 3,71 94,21 94,21 104,10 100,00 43, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 31,30 0,73 32,03 32,03 102,33 100,00 14, Jiné sociální pojištění 0,40 0,40 0,40 100,00 100,00 0, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 1,80-0,88 0,94 0,94 52,22 100,00 0, Jiné sociální náklady 0, Daň silniční 0, Daň z nemovitosti 0, Jiné daně a poplatky (kolky) 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Jiné pokuty a penále 0, Manka a škody 0, Tvorba fondů 0, Ostatní náklady z činnosti 0, Odpisy dlouhodobého majetku 407,14-2,30 404,84 404,84 99,44 100,00 18,00 20, Zůstat. Cena prodaného DNM 0,00 40

41 Účet položky Hlavní činnost Doplňková činnost Navýšení- Přesuny Zapojení Celkem Skutečnost Skutečnost Skutečnost snížení finančních navýšen.- upravený Skutečnost k upravené k k Plán 2011 finan. Plánu prostředků snížených finanční k plánu mu FP v Plán (závěrk mezi výnosů plán (FP) 2011 v % %(správně a) (závěrka) zřizovatel. položkami oproti plánu %) b c d e f g h i j k 553 Zůstat. Cena prodaného DHM 0, Tvorba a zúčtování rezerv 0, Tvorba a zúčtování oprav. Položek 0, Náklady z odepsaných pohledávek 0, Úroky 0, Kurzové ztráty 0, Náklady z přecenění reál. Hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 40,00 0,00-14,77 0,00 25,23 25,23 63,08 100,00 0,00 0,00 v tom bankovní poplatky 22,00-4,77 17,23 17,23 78,32 100,00 - pojištění (majetku, úrazové) 18,00-10,00 8,00 8,00 44,44 100,00 - povinné ručení 0,00 - ostatní 0, Nákl. Na nesp. Nároky na prostř. SR 0, Nákl. Na nesp. Nár. na prostř. ÚSC 0, Náklady na ostatní nároky 0, Daň z příjmů 0, Dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 Ostatní nejmenované položky 180,00 4,02 184,02 184,02 102,23 100,00 dorovnání grantu Aktivně spolu 198,29 198,29 198,29 projekt OPVK 1 609, , ,01 Náklady celkem 4 318, ,30 0,00-144, , ,54 138,61 100,00 182,00 190,16 0,00 41

42 Výnosy v roce 2011 (v tis. Kč, na dvě des. Místa) Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy Plán 2011 Úpravy finančního plánu Přesuny finančních prostředků mezi položkami Navýšení snížení výnosů oproti plánů Celkem upravený finanční plán (FP) 2011 Skutečnost k (závěrk a) Skutečnost k plánu 2011 v % Skutečnost k upraveném u FP v % Plán 2011 Skutečnost k (závěrk a) b c d e f g h i j k Příjmy ze školného 135,36 5,54 140,90 140,90 104,09 100,00 Příjmy ze stravného 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 2,50-2,17 0,33 0,33 13,20 100,00 Použití rezervního fondu do výnosů 17,00-8,18 8,82 8,82 51,88 100,00 Použití investičního fondu do výnosů 330,00-187,98 142,02 142,02 43,04 100,00 Použití fondu odměn do výnosů 12,44 8,80 21,24 21,24 170,74 100,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 235,28 v tom počítačové kurzy 0,00 0,00 - pronájem tělocvičny 0,00 0,00 125,00 161,41 0,00 50,00 49,67 0,00 24,00 24,20 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0, ,01 0,00 39, , ,84 100,00 0,00 0,00 projekty 39,83 39,83 39,83 100,00 projekt OPVK 1 609, , ,01 100,00 Výnosy celkem 497, ,01 0,00-144, , ,15 394, ,00 235,28 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2011 Navýšenísnížení finan. Plánu 2011zřizovat el. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2011 Skutečnost k závěrka ) Skutečnost k plánu 2011 v % Skutečnost k upravenému FP v % Plán 2011 Skutečnost k (závěrk a) 4318, ,30 0,00-144, , ,54 138,61 100,00 182,00 190,16 42

43 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2011 Celkem upravený finanční plán (FP) 2011 Skutečnost k závěrka ) Skutečnost k plánu 2011 v % Skutečnost k upravenému FP v % Plán 2011 Skutečnost k (závěrka) 3821, , ,39 105, ,00 45,12 HČ-dotace od zřizov. HČ-dotace od zřizov. Zisk z DČ Hlavní činnost Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty.. Plán 2011 Navýšení finančního plánu 2011zřizovat elem Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2011 Skutečnost k (závěrk a) Skutečnost k plánu 2011 v % Skutečnost k upravenému FP v % Sportovní akce školy 180,00-31,1 148,9 148,9 82, Projekty 35,12 35,12 35, projekt OPVK 1609, , , dorovnání grantu Aktivně spolu 198,29 198,29 198, Celkem 180,00 0,00 0, , , , , Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. Místa - z hlavní činnosti 0,00 (Pozn.: ZU - plánovaný hospodářský výsledek z hlav. Činnosti = 0 Kč) - z doplňkové činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 43

44 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 Ukazatel Kč Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0 Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2011 za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. Na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2011 Náklady skutečnost na rok 2011 bez FP z jiných zdrojů a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. Roce ,67 561,67 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. Místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV 2011 Návrh na převod v roce 2011 Současný aktuální stav k datu zpracování Rezervní fond , ,00 x ,77 Fond odměn 4, ,00 x ,00 Investiční fond ,31 x x ,31 Převod z rezervního do investičního fondu x x 0,00 x 44

45 C) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Běžné opravy a drobná údržba Částka celkem ,-Kč Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem ,- Kč Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem ,- Kč Část X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Peníze EU školám, Vyhlásil: MŠMT Cesta ke kvalitě, zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, Praha 10 Způsob zapojení Realizátor projektu Počet zúčastněných přímo zapojených žáků (dětí) pedagogů ostatních zam. Část Část individualizace: individualizace: Část inovace: Část inovace: Partneři projektu:

46 Část XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře, ) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných na vzdělávání žáků pedagogů ostatních (dětí) Část XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů Typ programu Název projektu Finanční prostředky v Kč celkem využité Projekty, granty, sponzoři Mimorozpočtové zdroje Název projektu Finanční prostředky v Kč celkem využité sponzoři třídy Rodiče žáků 9.B 5 000, ,- sponzoři sportu Sportovní zajištění ST sponzor , ,- ostatní Výběr SRPDŠ , ,- ostatní (výběr Sdružení ST) Spoluúčast na sportovní vybavení žáků , ,- Spoluúčast na soustředění žáků , ,- Výběr příspěvku na provoz sport. Tříd , ,- 46

47 Část XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace, s kterou PO spolupracuje (HZS, městská policie, střední školy.) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných žáků (dětí) HZS Požární prevence, krizové situace 130 Městská Policie DDH Malé Hoštice Dopravní výchova 104 Čas proměn Dospívání 28 Renarkon Komunikace, vztahy, agresivita, šikana, užívání NL, partnerské vztahy, zdravý životní styl, virtuální komunikace MSŠZe a VOŠ Den mláďat 280 Městská policie Jak se chovat k neznámým lidem, trestní odpovědnost mládeže, vandalismus, návykové látky Knihovna P. Bezruče Knihovnické lekce 95 Autoškola OSA Dopravní výchova 50 Zimní stadion Bruslení 540 Městské lázně Plavání

48 Část XIV. Účast na dalších akcích ( vybráno z měsíčních plánů práce ) září říjen - Slavnostní zahájení školního roku - MM a Sl družstev st.žactva Šumperk - 3.kolo družstev ml. žactva - Opava - Okresní porada AŠSK - 3.kolo družstev st. žactva - Opava - Podzimní soustředění 6.B,S Jánské koupele - Podzimní soustředění 7.B,S Jánské koupele - Družletka Bruntál výstava Večerníček - Výlet do Dinoparku - vítězové celorepublikové soutěže ve sběru plastových vršků - MČR v atletice Nové Město nad Metují - Úřad práce beseda pro 9. Třídy - Vítání prvňáčku organizováno SMO - 4.kolo družstev ml.žactva Ostrava - 4.kolo družstev st.žactva - Ostrava - Kino Mír Lidice pro 9.ročník - Sportovní den partnerských měst Finále Velké ceny v atletice (štafeta 8x200m) Tyršův stadion - Dopravní výchova Malé Hoštice - ŠK Bowling - Přírodovědná soutěž ZOO Ostrava - Kino Mír Čína pro 6. A 7.ročník - Loutkové divadlo Romeo a Juliet anglické představení pro 8. A 9. Ročník - Geologickíá expedice 9.A,9.S - Memoriál M. Fišera Háj ve Slezsku - Beseda Čas proměn pro dívky 6. Ročníků - Zahájení plavání 3.A,B a 4.A,B - Přírodovědná soutěž MSZeŠ a VOŠ - Bruslení pro přihlášené třídy - Okresní finále v přespolním běhu Stříbrné jezero - Klubletka údolí Bílé Opavy - Družletka Beskydy výstup na Javorový vrh - Klubletka ZOO Brno - Volejbalová liga opavských ZŠ - ŠK bowling soutěž 5 proti 5 - Mensa testování žáků - Krajské finále Kinderiáda - Ostrava - Krajské finále v přespolním běhu - Bruntál - Okresní finále ve stolním tenise - M ČR v atletice Stará Boleslav 48

49 - Přírodovědný klokan - Přírodovědná soutěž ZOO Ostrava - MM a Sl v atletice družstev ml.žactva Uherské Hradiště - ŠD Slavkovský lesík přespolní běh - Projekt Halloween listopad - Projekt Cesta ke kvalitě ZŠ Porubská Ostrava - A co ženich, princezničko Loutkové divadlo pro 1.a 2.ročník - Besedy Renarkon pro 7 a 8. Ročník - Informa pro 9.ročník - Družletka Praha Petřín - Okresní finále v plavání ZŠ Městské lázně - Beseda Sociálně právní ochrany dětí pro 8. a 9.ročník - ZOO Ostrava přírodovědná soutěž - Velká cena Opavy pro talentovanou mládež MSK Tyršův stadion - Výchovný koncert Z pohádky do pohádky Malá tělocvična - Diagnostika pro 2.a 3.ročník - SCIO testování 9.ročník - Okresní a krajské finále Teamgym junior pro ZŠ a SŠ - Volejbalová liga opavských ZŠ - Besedy Renarkon pro 6.ročník - Den profesí pro 9. Ročník - Vybíjená ŠD - Družletka Aquacentrum Bruntál - Kineziologie pro 1.stupeň - Vyhlášení nejlepších sportovců Dům P.Bezruče - Besedy Renarkon pro 9.ročník - Hudebně kulturní pořad pro 5.roč. Film a muzikál Agentura Hudba školám - Hudebně kulturní pořad pro 8.ročník - Blues Agentura Hudba školám - Hudebně kulturní pořad pro 9.ročník - Folk - Agentura Hudba školám - Soutěž v psaní na stroji Obchodní akademie - Bruslení pro přihlášené třídy - Sběr papíru celoškolní - Vánoční pracovní dílny pro 3.třídy Optys - Vánoční laťka - Krnov prosinec - Jazyková soutěž ve Šternberku - Večerní hrátky ŠD - Mikulášské nadělení - Bruslení pro přihlášené třídy - Vánoční lidové zvykosloví 5.ročník - Vyhlášení výsledků o nejkrásnější vánoční ozdoby (pořádané SMO ) - Vánoční lidové zvykosloví pro 2.ročník - Olympiáda v Čj školní kolo - Okresní finále ve florbale I. Stupně 49

50 - Exkurze Slezská tvorba pro 1.ročník - Teamgym MČR Třebíč - Vánoční laťka ve skoku vysokém - Tyršův stadion - Vánoce na dědině Rožnov pod Radhoštěm - 1.ročník - Projekt Den národů - Výběrové soustředění Praděd - Den otevřených dveří - Opavské vánočky - Školní klub - Bowling - Vánoční turnaj ve stolním tenise školní klub - Zdobení vánočního stromu - ŠD - Výstava Betlému Zemědělská škola, v Arboretu ŠD - Maminčina vánočka soutěž pro maminky ŠD - Volejbalová liga opavských ZŠ - Vystoupení tanečního kroužku ŠD v MŠ E. Krásnohorské - Basketbal partnerských škol ČR PL Tyršův stadion - Zdobení stromečku ŠD a ŠK - Vánoční koledy v malé tělocvičně pro 1.,2.a 3.stupeň - Andělský den zpívání na schodech ročník - Vánoční laťka - Třinec leden - Sportování s Medvídkem akce školy pro předškoláky MŠ - Bruslení pro přihlášené třídy - Volejbalová liga opavských ZŠ - Exkurze u soudu 5.A - Okrskové kolo ve florbale chlapců 6. 7.tříd ZŠ - Okrskové kolo ve florbale dívek tříd ZŠ - Okrskové kolo ve florbale chlapců Tříd ZŠ - Olympiáda v Aj školní kolo - Knihovnické lekce - Družletka Výstava Barbie Krnov - Okrskové kolo a Okresní finále a ve vybíjené tříd otevřená kategorie ZŠ E. Beneše - Biologická olympiáda školní kolo - Zeměpisná olympiáda školní kolo - Zápis do 1. Tříd - Zimní soustředění 6. Tříd a 7.tříd Praděd chata Sabinka - Okrskové kolo a Okresní finále ve florbale dívek tříd ZŠ ZŠ Otická - Okrskové kolo a Okresní finále ve vybíjené dívek tříd ZŠ E. Beneše - Beseda Renarkon pro 6. A 7.ročník - Lyžařský výcvik pro ročník - Projekt První pomoc pro 8.ročník Kappa - Krajské finále v plavání - Havířov 50

51 únor - Slezské divadlo Veselé paničky windsorské pro 7.a 8. ročník - Školní kolo recitační soutěže - M ČR v atletice v hale dorostu - Praha - Družletka Ostrava Divadlo loutek - Lyžařský výcvik pro ročník - Bruslení pro přihlášené třídy - Okresní finále ve šplhu 1.stupeň a 2.stupně ZŠ B. Němcové - Volejbalová liga opavských ZŠ - Halové atletické závody ml.žactva Ostrava - Vyhlášení nejlepších žáků města Opavy MMO - Karneval školní družiny - Beseda - Policie Jak se chovat k neznámým lidem pro 1.stupeň - Okresní finále v minivolejbalu otevřená kategorie 6. 7.tříd ZŠ Otická - Sběr šatstva pro charitu Broumov - Lyžařský výcvik pro žáky nesportovních tříd Dolní Morava - Rakousko Alpy - ČŠI březen - Krajské finále Pohybové skladby - Havířov - Zimní soustředění 8.B,S Praděd - Jazyková soutěž Funny English day ZŠ Vrchní - Okresní kolo recitační soutěže Loutkové divadlo - Opavský skřivánek SVČ - MČR v atletice žactva v hale Jablonec nad Nisou - ZOO Ostrava přírodovědná soutěž školní kolo - Lyžařský výcvik pro Ročník - Okresní finále ve sportovní gymnastice dívek ZŠ ZŠ Vrchní - Okresní finále ve sportovní gymnastice chlapců ZŠ Vrchní - Krajské kolo Pohybové skladby Havířov - HZS Hasík nácvik krizových situací - Knihovnické lekce - Zimní soustředění 9.B,S Praděd - Pohádkový svět pro mateřské školky v ŠD - Družletka Aquapark Bohumín - Beseda s Policií Trestní odpovědnost pro 8.ročník - Krajské finále sportovní gymnastika Krnov - Bruslení pro přihlášené třídy - Liga ŠD ve florbalu ZŠ Englišova - Okresní kolo olympiády v Čj - Výchovný koncert kino Mír pro 6.ročník - Lesní království Loutkové divadlo pro 1.a 2.ročník - Plaveme s EU - HAČ 2012 Halový atletický čtyřboj Havířov - Jarní lidové zvykosloví pro 2.ročník - Republikové finále Pohybové skladby Praha - Biologická olympiáda okresní kolo 51

52 - Návštěva MŠ Olomoucká v keramické dílně výroba dárků pro maminky - Okrskové kolo v basketbale chlapců Tříd ZŠ - Okrskové kolo a Okresní finále v basketbalu dívek Tříd ZŠ - Den učitelů duben - Lyžařské soustředění 5.B,S Švýcárna - Velikonoční laťka Tyršův stadion - Beseda Renarkon pro 6.ročník - Policie beseda pro 9.ročník Trestní odpovědnost - Planetárium Ostrava 5.ročník - Okrskové kolo v basketbale chlapců 8.-9.tříd ZŠ - Testování PISA - 9.ročník - Krajské kolo dějepisné olympiády - Kino Mír Koncert - P.Novák pro 2.a 4. Ročník - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků MŠ Olomoucká - Projekt Den nevidomých - Klubletka Velký Javorník - Volejbalová liga - Družletka výlet Raduň - RF ČOS v přespolním běhu Jaroměř - ZOO Ostrava Krajské kolo přírodovědné soutěže - Republikové finále ve sportovní gymnastice Liberec - Okresní kolo chovatelské olympiády SVČ - Dopravní výchova pro 4.ročník - Ekologické tvoření pro vybrané žáky z 2., 4.,5. Ročníku - Soutěž v německém jazyce Deutsch ist super - Testování SCIO 5.ročník - Krajské kolo zeměpisné olympiády - Krajské kolo fyzikální olympiády - Krajské finále v basketbalu dívek Ročník Frýdek Místek - Volejbalová liga opavských ZŠ - Den mláďat pro 1.stupeň - Čokoládová tretra - Okrskové kolo a Okresní finále v basketbalu dívek Ročník ZŠ - SŠT Opava soutěž v pracovních dovednostech 7.ročník - Den Země - Krajské kolo v recitační soutěži - Ostrava - Hlíněná paráda okresní soutěž ŠD v keramice - Okresní přehlídka ŠD v pódiových skladbách - Atletický víceboj st.žactva Tyršův stadion - Dopravní soutěž ŠD - Krajský přebor atletických přípravek v přespolním běhu Stříbrné jezero - Krajské finále v basketbalu dívek Ročník Příbor - Klubletka Mosty u Jablunkova - Okresní finále v orientačním běhu ZŠ a SŠ - Škola v přírodě Zlaté Hory 3.ročník 52

53 květen - I.kolo družstev st. žactva v atletice - Ostrava - I.kolo družstev ml. žactva v atletice - Ostrava - Den matek - Volejbalová liga opavských ZŠ - Okrskové kolo atletického čtyřboje 6.-9.ročník ZŠ - Mc Donald s Cup Tříd okrskové kolo - Mc Donald s Cup Tříd okrskové kolo - Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo - Projektový den První pomoc s Kryštůfkem pro ročník - Okresní finále Pohár rozhlasu ml.žactvo ročník - Okresní finále Pohár rozhlasu ml.žactvo ročník - Historické Skotsko studijní vzdělávací zájezd - Kappa Projekt První pomoc školení pro 9. Ročník - Okresní finále atletického čtyřboje ml.žactvo ročník ZŠ Tyršův stadion - Květinový den Český den proti rakovině - Okresní finále atletického čtyřboje st..žactvo ročník ZŠ Tyršův stadion - Družletka Praha Ruzyně - Okresní ligy ŠD v Pálkované - Bajtík počítačová soutěž ZŠ - Zeyferus pro Ročník - Krajské finále Pohár rozhlasu ml. A st. Žactva MSK Tyršův stadion - Plošné testy vědomostí žáků ročník - Atletický čtyřboj ŠD - Olympiáda tělesně handicapovaných - Krajské finále v orientačním běhu - Třinec - Sběr papíru celoškolní - Okrskové kolo ve volejbale chlapců ročník ZŠ - Hurááá na Zlatou tretru výběr žáků z 5. ročníku - Zlatá tretra Ostrava - Okrskové kolo a Okresní finále ve volejbale dívek ročník ZŠ - Klubletka - Ondřejník - Okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pro ročník ZŠ - Klubletka zámek Linhartovy - To je hlína soutěž žáků 2. Stupně ZŠ v keramických dovednostech - Slezské divadlo Perníková chaloupka pro ročník - Máme rádi zvířata ŠK - Krajské finále v atletickém čtyřboji červen - Den dětí dárky od SRPDŠ - Den dětí ŠK pro ŠD - Volejbalová liga opavských ZŠ - Výchovný koncert pro Ročník LŠU - Testy NIQES pro 9.ročník - Republikové finále Pohár rozhlasu Ústí nad Orlicí - Účast na Světovém mistrovství v házení papírových vlaštovek Ostrava - Účast na přehlídce tanečních souborů Matička Ostrava - Účast na přehlídce tanečních souborů v Kopřivnici 53

54 - Nejrychlejší opavák - Okresní finále atletického trojboje 2. a 3. tříd ZŠ - 3.kolo družstev v atletice st. žactvo Frýdek Místek - 3.kolo družstev v atletice ml. žactvo Frýdek Místek - Turnaj simultánní šachy s p.uč. Bednaříkem - Škola v přírodě 2.B - Krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů - Celostátní finále Kinderiáda Praha - Exkurze Slezská pekárna 1.A - Republikové finále v atletickém čtyřboji Břeclav - Výběrové soustředění Chorvatsko pro 9.ročník - Školní výlety - Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd Minoritský klášter 54

55 Část XV. Přílohy A) Hodnotící zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012byly ve spolupráci ŠSP (speciální pedagog), metodik prevence, výchovný poradce 1.-5.ročník, výchovný poradce Ročník, dyslektičtí asistenti, třídní učitelé, provedeny tyto aktivity: Podpůrné programy reedukační, kompenzační a stimulační Rozvoj koncentrace pozornosti, pohybová cvičení pro rozvoj motoriky a koordinace, rozvoj grafomotoriky, podpora žáků s nižším nadáním, nerovnoměrným vyzráváním psychických funkcí, podpora žáků s obtížemi v osobnostním vývoji a žákům se vztahovými problémy. Péče byla poskytována pravidelně dle rozvrhu. Dětem s SPU tuto péči poskytovali dyslektičtí asistenti a školní speciální pedagog. Individuální logopedická péče Péče byla dětem poskytována na základě zprávy a konzultací s SPC pro vady řeči při ZŠ Havlíčkova. Diagnostická činnost Probíhala individuálně dle potřeb v průběhu roku. Diagnostiky probíhali po žádosti a konzultaci rodičů, tř.učitelů i samotných žáků. V případě zjištění nedostatků a signálů naznačujících poruchu byli tito žáci odesláni na vyšetření v PPP. Diagnostika třídních kolektivů viz. Práce s třídními kolektivy Práce s třídními kolektivy B Spaní ve škole, stmelování kolektivu A Vztahy ve třídě A Diagnostika třídy A Posilování pozitivních vazeb v kolektivu A Vrstevnický program S Diagnostika třídy A Vrstevnický program B Diagnostika třídy A Vrstevnický program C Diagnostika třídy B Diagnostika třídy A Diagnostika třídy A Vrstevnický program A Posilování pozitivních vazeb v kolektivu B Mapování a rozvoj vztahů ve třídě B Diagnostika třídy B Diagnostika třídy S Vrstevnický program A Kamarádi pohybové aktivity podporující spolupráci a pozitivní vztahy v kolektivu 55

56 S Vrstevnický program S Vrstevnický program S Vrstevnický program B Kamarádi pohybové aktivity podporující spolupráci a pozitivní vztahy v kolektivu Programy realizované jinou organizací (Renarkon, Městská policie, Hasiči, PPP, OSPOD) Konzultační a metodická pomoc rodičům, žákům a učitelům Rodičům byla konzultační činnost poskytována každé pondělí v době od 13. Do 16.hodin, jindy po předešlé domluvě. Vyučujícím byla metodická a konzultační pomoc poskytována dle jejich zájmu, aktuální potřeby a průběžně po celý školní rok. Hospitační činnost v hodinách dyslektických asistentů skupinky 2-4 dětí, činnosti jsou aktivizující, zaměřené na problémové oblasti dětí, metodicky správně vedené. V průběhu roku probíhala setkání v PPP a krajská setkání ŠPP Individuální pohovory s žáky Realizovány vždy na základě individuální potřeby žáků. Rozhovor, rozbor situace, návrhy možných řešení, kontakty na odborníky, kontaktování rodičů, komunikační techniky, řešení konfliktů, sebehodnocení, pozitivní změny v chování, pozice v kolektivu, výchovné problémy, apod. Spolupráce s institucemi V letošním školním roce byla realizována setkání s (metodické schůzky, práce s kolektivy, individuální konzultace vztahující se ke konkrétnímu žákovi, apod.) PPP Opava, SPC Srdce, SPC pro vady řeči Havlíčkova, SPC pro vady zraku Havlíčkova, Městská policie, Hasiči, SVP, OSPOD, MUDr.Skřontová, Školy při ZZ Opava, Sebevzdělávání Pedagogická kineziologie Logopedické školení , Jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení ŠSP Mgr. Markéta Heinzová 56

57 B) Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2011/2012 Při přípravě programu prevence sociálně patologických jevů spolupracovala naše škola s p. Šimečkovou, oblastní metodičkou prevence. ŠPP pracuje ve složení: školní speciální pedagog Mgr. M. Heinzová výchovný poradce pro 1.stupeň Mgr. L. Hutařová výchovný poradce - Mgr. J. Čížovou. Metodik prevence - Ing. I. Tramplerová + vedení školy Tito pedagogičtí pracovníci vytvořili funkční poradenské centrum, jehož členové se scházeli k poradám podle potřeby, minimálně jednou za měsíc. Primární nespecifická prevence: Třídy M. Heinzová +TU vztahy v kolektivu, komunikace, pravidla třídy Policie Jak se chovat k neznámým lidem 2. třída Hasičský záchranný sbor-nácvik krizových situací třída Dopravní výchova 5. třída M. Heinzová+TU vztahy v kolektivu, komunikace, pravidla třídy Policie Jak se chovat k neznámým lidem 6.třídy 7.třídy 8.třídy Renarkon Komunikace a vztahy prožitkový program Renarkon Prevence šikany Hasičský záchranný sbor-nácvik krizových situací Kyberšikana hodiny informatiky Nebezpečí návykových látek hodiny Rv Čas proměn beseda o dospívání Renarkon komunikace a vztahy prožitkový program Renarkon Zdravý životní styl prožitkový program Policie Trestní odpovědnost Kyberšikana hodiny informatiky Nebezpečí návykových látek hodiny Rv Renarkon-Poruchy příjmu potravy prožitkový program Policie-Trestní odpovědnost Policie Trestní odpovědnost Sociálně-právní ochrana dětí kurátoři OSPODu Nebezpečí návykových látek Rv Projekt První pomoc Kappa 57

58 9.třídy Projektový Den nevidomých ŠPP Kyberšikana hodiny informatiky Renarkon návykové látky Policie-Trestní odpovědnost Kyberšikana hodiny informatiky Sociálně-právní ochrana dětí kurátoři OSPODu Projekt První pomoc Kappa Ve všech třídách proběhlo 2x ročně mapování vztahů v kolektivu TU, popřípadě ve spolupráci s pracovníky ŠPP Primární specifická prevence: 6. B - na základě mapování vztahů ve třídě pokračovala PPP intervenční program řešící vztahy, TU seznámen s výsledky, se třídou dále pracuje TU 7.S na základě stížnosti rodiče na šikanu ve třídě zahájilo ŠPP s TU vrstevnický program. TU učitel byl seznámen s výsledky, bude pokračovat v práci v příštím školním roce. 5.B byla zahájena práce se třídou, řešení špatných vztahů, práce bude pokračovat v příštím školním roce 8.A Začátkem školní roku proběhl intervenční program PPP dořešení vztahových problému z min. školního roku. Další nespecifická prevence: Kroužky: Pohybové hry, Sportovní hry, Aerobic, Vaření, Keramika 3x, Flétna, 2 kroužky školního klubu, Informatika, Florbal, Volejbal, Gymnastika, Podiové skladby, Sborový zpěv, Debrujáři, Zdravotnický kroužek 2x Celkem se v těchto kroužcích scházelo: 305 žáků Žáci, kteří mají zájem o dění ve škole se pravidelně scházejí v redakční radě školního časopisu Hop 11 žáků, p.uč.rychtová v Ekotýmu školy 5 žáků, p.uč.tramplerová v Žákovském parlamentu 24 žáků, p.uč.tramplerová, Školní akce: Projektový Den nevidomých pro 4. A 8. Třídy Závody pro handicapované děti podzim, jaro učitelé Tv, technická četa žáci VS Sportování s medvídkem pro předškoláky učitelé, žáci Den matek družina, učitelé Hallowen družina Mikulášská nadílka-9.třídy prvnímu stupni p.uč.tramplerová Projekt Den národů celoškolní 58

59 Vzdělávání učitelů: V dubnu proběhlo jednodenní školení Sborovna zaměřené na první pomoc. Zúčastnilo se 49 učitelů Učitelé absolvovali jiná školení týkající se prevence v rozsahu asi 110 hodin. Akce pro rodiče: Beseda s kurátory OSPODu zúčastnilo se 5 rodičů školní metodik prevence Ing. Ivana Tramplerová

60 C) Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 2011/2012 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na naší škole vychází ze školní strategie EVVO pro rok Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech zajištěno v ŠVP, učitelé budují jednotlivé KK, zařazují do hodin průřezová témata a uplatňují projektové formy vyučování (viz ŠVP) Samostatný předmět Ekologie pro 9. Třídy 1 hodina týdně Vytvoření Ekotýmu školy v září pokračoval ve své činnosti ekotým školy, který se posléze spojil s žákovským parlamentem na vyšším stupni, na NS koordinuje činnost ekotýmu p. uč. Monika Lhotská. 1)vytvoření sběrného místa elektroodpadů na škole, zúčastnění se soutěží Ukliďme si svět a Recyklovaní 2)práce na pozemku a ve skleníku školy-každé úterý odpoledne Den Země NS se zúčastnil Dne mláďat, malování na chodník, obhlídky zahrádek v okolí školy. VS navštívil opavské Stříbrné jezero, třídící linku Technických služeb a Naučnou stezku Hvozdnice, žáci si zahráli hry a uklidili svěřené úseky. V dubnu proběhl Den Země pořádaný opavským magistrátem. Přestože akce probíhala v neděli, naši žáci vytvořili stanoviště, na kterém kolemjdoucím zájemcům ukazovali masožravé rostliny, seznámili je s problematikou ochrany vlků u nás, vysvětlovali, jak roste strom-vedoucí akce M.Lhotská Informovanost články o aktivitách ekotýmu jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a ve školním časopisu HOP. Ing. Ivana Tramplerová Mgr. Monika Lhotská

61 D) Zpráva výchovných poradců za školního rok 2011/2012 Ve škole pracují 2 výchovní poradci Mgr. Lenka Hutařová působí jako výchovná poradkyně pro 1. Stupeň a má na starosti žáky Třídy a Mgr. Jana Čížová působí jako výchovná poradkyně pro 2. Stupeň a má na starosti žáky Tříd. Spolupracujeme se speciálním pedagogem Mgr. Markétou Heinzovou a metodikem prevence Mgr. Ivanou Tramplerovou. I. stupeň V září byl vypracován seznam zdravotně ohrožených žáků a individuálně integrovaných žáků. Byla zkontrolována platnost všech posudků. Integrovaní žáci byli vřazeni do péče dyslektických asistentů. Byly vypracovány IVP. V letošním školním roce se na nižším stupni pracovalo s dvaceti čtyřmi integrovanými žáky, kteří byli rozděleni do šesti skupin. Činnosti dyslektických asistentů vykonávala Mgr. D. Marečková, Mgr. M. Lhotská, Mgr. M. Müllerová, Mgr. L. Hutařová, Mgr. B. Heraltová, Mgr. R. Vlčková. Mgr. L. Seidlová a Mgr. M. Heinzová, která se zabývala práci žáků ve skupinách. Seznam zdravotně ohrožených žáků byl aktualizován v průběhu školního roku. Všichni vyučující v daných třídách byli seznámeni se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotními problémy žáků. V říjnu navštívila školu Mgr. D. Diatilová, která sledovala v běžné výuce děti s vadami řeči. Byly zkontrolovány IVP. V PPP byly letos podány žádosti o kontrolní vyšetření u Terezy Korejsové, Lukáše Oravy, Samuela Pioska, Dominika Tesaře, Lukáše Víchy. V červnu přibyl k integrovaným žáků Tomáš Černý. K je na nižším stupni 25 integrovaných žáků, kteří jsou vzdělávání podle IVP. II. stupeň V druhém zářijovém týdnu navštívili žáci devátých tříd Úřad práce Opava. V průběhu měsíce září a října byli žáci informování o možnostech studia na středních školách v opavském regionu, o otevíraných oborech a o náplni přijímacích pohovorů. Tyto informace byly také sděleny rodičům na třídních schůzkách, kterých se zúčastnili zástupci některých středních škol (Střední škola technická Opava, Mendlovo gymnázium Opava, Slezské gymnázium Opava, Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava, SOU stavební Opava) a zástupce Úřadu práce v Opavě. Informace o přijímacích pohovorech byly sděleny také třídním učitelům pátých a devátých tříd. Byla provedena kontrola platnosti vyšetření u žáků s vývojovými poruchami učení. Tito žáci byli přiřazeni dyslektickým asistentkám p. uč. L. Rychtové, p. uč. J. Chytré, p. uč. M. Illíkové a p. uč. J. Šilháčkové. Celkem bylo na II.stupni 13 žáků s normativem. Dyslektické asistentky vypracovaly pro žáky individuální vzdělávací plány, které byly odsouhlaseny PPP. Dále byl také vypracován seznam žáků se zdravotními problémy. S žáky s vývojovými a zdravotními problémy byli seznámeni všichni vyučující. 61

62 Dne proběhl projekt Den profesí. Žáci devátých tříd byli rozděleni do pěti skupin a navštívili pět vybraných středních škol. Seznámili se nejen s nabídkou studijních a učebních oborů, které střední školy nabízí, ale i s praktickou výukou studentů a sami si některé pracovní činnosti vyzkoušeli. Školy zapojené do projektu: 1. Střední průmyslová škola stavební Opava 2. Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Opava 3. Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava 4. Slezské gymnázium Opava 5. Střední zdravotnická škola Opava Ve dnech a se žáci zúčastnili burzy škol, kterou každoročně pořádá Střední škola technická Opava. Dále žáci dostali informační brožury úřadu práce, kde mohli najít veškeré potřebné informace týkající se možnosti studia na středních školách. Průběžně byl zjišťován zájem žáků o studijní a učební obory. V prosinci a lednu probíhaly individuální konzultace se žáky a rodiči o vhodnosti vybrané školy nebo oboru. S pololetním vysvědčením byly žákům rozdány přihlášky na střední školy, byli poučeni o tom, jak přihlášky vyplnit. Byli také seznámení se způsobem přijímacího řízení dle znění vyhlášky o přijímacím řízení. V průběhu konání přijímacího řízení byla průběžně sledována úspěšnost našich žáků. V červnu 2012 opustí naší školu 73 žáků (71 žáků devátých tříd, 1 žák osmé třídy Patrik Čulák, který je přijat na Střední školu technickou Opava a 1 žákyně páté třídy Anna Rita Malotová, která odchází na osmileté gymnázium) Přijati žáci podle typu školy Gymnázium - 21 žáků (29,6%) SOŠ a maturitní obory - 32 žáků (45,1%) SOU - 18 žáků (25,4%) S možností studia na středních školách byli postupně seznamování také žáci osmých tříd. Mgr. Lenka Hutařová Mgr. Jana Čížová 62

63 E) Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2011/2012 Činnost školní družiny byla řízena ŠVP ŠD a celoročním plánem školy. V tomto školním roce pracovalo ve školní družině 6 oddělení a 1 odd. školního klubu. V ŠD bylo zapsáno 178 dětí, v ŠK 80. Organizace ŠD a ŠK : Provoz : hod hod. Rozdělení oddělení : 1.oddělení : 1.A + 1.C - p.vych. Eva Kociánová 2.oddělení : 3.ročník - p.vych. Jitka Kvapilová 3.oddělení : 4.ročník - p.vych. Dagmar Solnická 4.oddělení : 2.ročník - p.vych. Miroslava Běčáková 5.oddělení : 1.B + 1.C - p.vych. Jana Vaněčková 6.oddělení : 2.ročník (oběd ) - p.vych. Miloslava Průchová oddělení : školní klub - p.vych. Terezia Hrbáčová Pracovní úvazky vychovatelek ve škole : p.vych. Dagmar Solnická - 5 hod. Informatika /5.roč.,6.B,8.A / - 3 hod. ICT koordinátor, správce sítě p.vych. Eva Kociánová - 12 hod. 4 Ph /2.A,B,3.A,4.A / - 8 Tv /2.A,3.A,4.A,7.B / Pracovní úvazky vychovatelek v ŠD : p.vych. Dagmar Solnická p.vych. Miroslava Běčáková p.vych. Terezia Hrbáčová p.vych. Eva Kociánová p.vych. Jitka Kvapilová p.vych. Jana Vaněčková p.vych. Miloslava Průchová - 17 hod hod hod hod hod hod. - 6 hod. 63

64 Zájmové kroužky ŠD : 1. taneční kroužek - p.vych. M. Běčáková 2. břišní tance - p.vych. M. Běčáková 3. keramika pro začátečníky - p.vych. M. Běčáková 4. výtvarný kroužek - p.vych. J. Kvapilová 5. keramika pro pokročilé - p.vych. J. Kvapilová 6. keramika pro rodiče s dětmi - p.vych. J. Kvapilová 7. stolní tenis - p.vych. D. Solnická 8. pohybové hry pro 1.ročník - p.vych. J. Vaněčková 9. vaření - p.vych. J. Vaněčková 10. flétna - p.vych. J. Vaněčková 11. atletická přípravka - p.vych. Eva Kociánová Zájmové kroužky ŠK 1. vaření - p. vych. T. Hrbáčová 2. sportovní hry - p. vych. T. Hrbáčová 3. informatika - p. vych. T. Hrbáčová Práce jednotlivých kroužků se řídila vlastními plány činnosti. Práce a činnost ŠD : Práce ŠD byla především zaměřena na rekreační a zájmovou činnost. V každém oddělení byl kladen důraz na rekreaci dětí po vyučování /hlavně rekreačními pobyty venku/. Od listopadu 2011 do května 2012 ŠD pracovala formou týdenních zájmových činností. Každý týden byly dětem nabídnuty týdenní zájmové činnosti, ze kterých si mohly vybrat a po celý týden v těchto zájmových odděleních pracovat. Od října 2011 do června 2012 pracovaly kroužky ŠD a ŠK. O nástěnky a výzdobu společných prostor se staraly p.vych. J.Vaněčková, Kvapilová. Vychovatelky ŠD vypomáhaly škole suplováním za nepřítomné učitele. Pomáhaly také při zajišťování některých akcí pořádaných školou : Mc Donalds Cup p. vych. Kociánová Orientační běh p.vych. Kociánová Krajské finále Kinderiády v atletice p.vych. Kociánová Atletické závody pořádané naší školou p.vych. Kociánová, Solnická Okresní finále v přespolním běhu p.vych. Kociánová Celostátní finále pódiových skladeb p.vych. Kociánová Práce dětí MŠ Opava,Olomoucká v keramické dílně p.vych. Kvapilová Lyžařské výcviky žáků 2.stupně p.vych. Kociánová Olympiáda tělesně postižených p.vych. Solnická Sportování s medvídkem p.vych. Solnická, Kociánová,Běčáková, Hrbáčová,Vaněčková Organizace školního sběru papíru p.vych. Solnická Organizace celoškolní akce ke Dni matek p.vych. Solnická Dílničky, vystoupení žáků a občerstvení ke Dni matek všechny vychovatelky 64

65 Den otevřených dveří Pomoc tř. učitelům na školních výletech Účast na škole v přírodě (2.B) p.vych. Běčáková Účast na okresních a krajských přehlídkách tanečních souborů p. vych. Běčáková Vychovatelky se účastnily vzdělávacích akcí. P.ved.vych. Solnická pracuje v kabinetu vychovatelek ŠD. Přehled akcí ŠD : Každý měsíc probíhala celodružinová výtvarná soutěž práce byly vystaveny ve vstupních prostorách ŠD. V těchto soutěžích spolupracovali s dětmi rodiče. Výtvarnou soutěž vedla p.vych. Kvapilová. I v tomto školním roce p. vych. Kvapilová a Vaněčková pořádaly pravidelné měsíční víkendové výlety (Družletky) pro děti 1. Stupně ZŠ(vypomáhaly p.uč. Heraltová). ŠD se opět zapojila do krajské soutěže ve sběru víček Pet lahví (a znovu suverénní 1.místo v kraji) a ve spolupráci s lesníky uspořádala sběr kaštanů. Září : říjen : Družletka Bruntál- výstava Večerníček výlet do do Dinoparku Ostrava odměna za sběr vršků - p.vych. Kociánová, Vaněčková Družletka Beskydy výstup na Javorový vrch listopad : Družletka Praha ( Petřín ) Družletka Aquacentrum Bruntál okresní turnaj ŠD ve vybíjené p.vych. Kociánová prosinec : vánoční zdobení stromu před ŠD všechny vych. Večerní hrátky v ŠD p. vych. Solnická, Kvapilová, Běčáková, Vaněčková výstava Betlému v Zemědělské škole p. vych. Kvapilová výstava Betlému v Arboretu Nový Dvůr p. vych. Kvapilová soutěž pro maminky Mamičina vánočka vystoupení tanečního kroužku v MŠ E.Krásnohorské p. vych.běčáková leden : Družletka Krnov ( výstava Barbie ) únor : březen : výroba keramických dárků na zápis do 1.tříd p.vych. Kvapilová maškarní karneval (Bambulkový bál) p.vych. Kociánová a ostatní vychovatelky Družletka Ostrava ( Divadlo loutek ) okresní pěvecká soutěž ŠD p.vych. Vaněčková Družletka Aquapark Bohumín organizace a účast v okresní lize ŠD ve florbalu - p.vych. Kociánová, Solnická Pohádkové dny pro mateřské školy všechny vychovatelky 65

66 duben : květen : červen : Družletka Raduň okresní přehlídka ŠD v pódiových skladbách - p.vych. Běčáková Hliněná paráda účast na okresní soutěži ŠD v keramice p.vych. Kvapilová soutěž zručnosti v jízdě na jízdním kole p. vych. Vaněčková účast na okresní dopravní soutěži ŠD p.vych. Vaněčková výstavka keramiky ke Dni mláďat p. vych. Kvapilová výstavka prací výtvarného kroužku p. vych. Kvapilová Družletka Praha Den matek (vystoupení dětí a tvořivé dílny pro maminky) všechny vychovatelky výstava keramiky ke Dni matek výstava výtvarných prací ke Dni matek okresní soutěž ŠD v atletickém čtyřboji- p.vych. Kociánová okresní liga ŠD v pálkované p.vych. Kvapilová, Solnická přehlídka keramické tvorby pro 2. St.naší školy p. vych. Kvapilová účast na Světovém mistrovství v házení papírových vlaštovek v Ostravě-Výškovicích p.vych. Kvapilová, Hrbáčová účast na přehlídce tanečních souborů Matička v Ostravě p. vych. Běčáková účast v soutěži tanečních souborů v Kopřivnici p. vych. Běčáková turnaj v simultánní hře šachy, dáma p. vych Kvapilová Naše školní družina organizovala a pořádala okresní ligu ŠD ve florbale, okresní ligu ŠD v pálkované a okresní ligu ŠD v kopané ( přeloženo na září 2012 ). P. vych. Kvapilová uspořádala 1. Ročník přehlídky To je hlína pro školy okresu Opava. Akce školního klubu : Září : říjen : listopad : prosinec : školní kolo ve stolním tenise bowling Solná, Opava Drakiáda Klubletka Údolí Bílé Opavy Klubletka ZOO Brno turnaj ve stolním tenise bowling Solná, Opava soutěž 5 proti 5 bowling Solná, Opava soutěž ve stolním tenise vánoční turnaj ve stolním tenise bowling Solná, Opava Mikuláš v ŠD 66

67 vánoční zdobení stromu před ŠD (spoluúčast s ŠD) leden : souboj týmů 5 proti 5 Novoroční turnaj ve stolním tenise bowling Solná, Opava únor : březen : duben : květen : červen : účast a pomoc na maškarním karnevalu ŠD bowling Solná, Opava turnaj 5.tř. s ŠD ve stolním tenise soutěž ve stolním tenise Pohádkové dny pro mateřské školy v ŠD organizační pomoc na okr.lize ŠD ve florbale Klubletka Velký Javorník Klubletka Mosty u Jablunkova turnaj 5.tř. s ŠD ve stolním tenise Velikonoční turnaj ve stolním tenise Máme rádi zvířata (výstava a povídání o zvířatech dětí) Klubletka Ondřejník Klubletka zámek Linhartovy Den matek pečení a příprava občerstvení, organizační pomoc soutěž ve stolním tenise bowling Krajewski, Opava účast na Světovém mistrovství v házení papírových vlaštovek v Ostravě-Výškovicích účast na turnaji v simultánní hře šachy, dáma v ŠD ŠK se také zapojil do sběru víček PET lahví. Dagmar Solnická vedoucí vychovatelka ŠD 67

68 F) Další významné ocenění a skutečnosti ve školním roce 2011/2012 Ing. Jana Veverku na návrh ZŠ Opava, Englišova 82 ocenil Opavský Club Rotary: Pan Veverka úzce spolupracuje s naší školou již od roku Nejdříve jako člen výboru SRPDŠ a od roku 2001 je jeho předsedou. Za dobu svého působení se mu podařilo vytvořit ze sdružení tým lidí, který významně pomáhá škole při všech větších akcích Dne dětí, Slavnostní ukončení docházky žáků devátých tříd, Dne učitelů. Byl jedním z iniciátorů pomoci rodičů při vybavení keramické dílny a žákovské knihovny, pomoci při zajišťování lyžařských kurzů, či školách v přírodě. Ato vše ve volném čase a bez nároků na odměnu. 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 Naše škole byl pro školní rok 2011/2012 propůjčen od společnosti certifikát Rodiče vítáni. Je to značka, která potvrzuje, že je škola otevřená rodičům. Podle této značky se dá poznat, že se jedná o dobrou školu. Škola splňuje následující kritéria: 77

78 Naše škola získala pro školní rok 2011/2012 rovněž certifikát Aktivní škola. Školy, které aktivně využívají služby portálu Proškoly.cz mohou při splnění určitých podmínek získat tento certifikát, kterým se mohou prezentovat na svých webových stránkách, v prostorách školy, případně ve vlastních propagačních materiálech. Jako Aktivní škola jsou rovněž zařazeny v on-line katalogu škol, který hojně využívají rodiče pro získávání informací o školách. Možnost využívání testů neomezeně i na domácích počítačích je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíte něco navíc. 78

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 OPAVA 2014 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová

Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746 01 Opava, Englišova 82 Právní forma: příspěvková organizace IČ: 70 999 171 Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více