Jazyk a jazyková komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěţejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U ţáků rozvíjí osvojení a správné pouţívání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Učí ţáky vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. U ţáků s lehkým mentálním postiţením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem a psaní. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní proţitek ţáků ţáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným ţivotem. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsah je rozdělen do 3 tématických okruhů, které se a navzájem se prolínají: 1. Komunikační a slohová výchova rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, vnímání a sdělení různých jazykových sdělení, správnému a srozumitelnému vyjadřování, osvojení si správné techniky psaní a čtení s porozuměním 2. Jazyková výchova - osvojení a uţívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, jako nástroje dorozumívání abeceda, hláskosloví, nauka o slově, věta, tvarosloví, zvuková stránka jazyka 3. Literární výchova postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků, seznámení se základními literárními formami, rozlišování představy d skutečnosti přednes, poslech, porozumění textu, reprodukce a dramatizace podle zadané osnovy, základní literární pojmy Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváţí vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby ţáků.

2 Do výuky jsou průběţně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti ţáka je uplatňován průběţně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana ( VDO): Občanská společnost a škola Multikulturní výchova ( MKV): Lidské vztahy; Princip sociálního smíru a solidarity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český se realizuje v ročníku 1. a 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Jazyk český je vyučován v kmenových učebnách, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.

3 Během výuky Jazyka českého jsou ţákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěţe, programy podporující zájem ţáků o jazyk český (interaktivní výstavy, exkurze, vycházky, návštěva knihovny, krátkodobé projekty apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním ţáků v jazyce českém lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Učitelé k tomu pouţívají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení ( práce s učebnicemi, učeními pomůckami, učebním materiálem, PC aj.) - umoţňuje ţákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty - učí ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost - vede ţáky k vyhledávání a třídění informací - podporuje vyuţití poznatků z různých vzdělávacích oblastí - uplatňuje individuální přístup k ţákům Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení - učí ţáky řešit problémové situace, propojovat znalosti z více vyučovacích předmětů a jejich vyuţití v praktickém ţivotě - vytváří podnětné situace, které ţáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej - učí ţáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u ţáků dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu - cíleně vyuţívá příleţitosti k tomu, aby ţáci rozvíjeli svou slovní zásobu v daných tématech - vede ţáky ke srozumitelné formulaci svých myšlenek a názorů - vyţaduje prezentaci výsledků ţákovy práce ( i skupinové) s vyuţitím komunikačních dovedností

4 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: - organizací a kontrolou skupinové práce vede ţáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, ţe zadanou úlohu ţáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spoluţákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání s druhými lidmi ( poskytnout nebo poţádat o pomoc) Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u ţáků zájem o jazyk český a snahu zlepšovat své výsledky - vede ţáky ke kladnému vztahu ke svému okolí a kulturnímu dědictví, ochraně státu a státních symbolů - vede k chápání základních společenských zákonů a norem, uvědomování si práv a povinností ve škole i mimo školu Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel: - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede ţáky ke kladnému vztahu k práci ( samostatné i týmové) - vede ţáky ke správnému a bezpečnému uţívání digitálních nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtíţnosti a jejich následným rozborem vede ţáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje ţákům vyuţívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany ţivotního prostředí a ochrany zdraví svého i zdraví ostatních

5 1.stupeň Ročník: první OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-1-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením Rozumí základním pojmům nezbytným k orientaci v prostoru Rozliší změny ve sloţitějších situacích Dokáţe se orientovat v textu na stránce, na řádku Rozumí jednoduchým pokynům učitele Zná probíraná písmena, rozliší délku samohlásek Zvládá čtení jednoduchých vět, krátkého textu a orientuje se v něm, čtení psacího písma Umí pojmenovat známé prostředky běţného ţivota Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Umí se pojmenovat známé předměty běţného ţivota UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Průpravná diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Správné sezení a zásady správného zacházení s knihou Rozlišování pojmů Určování změn Orientace na stránce, řádku Čtení zleva doprava Čtení: analyticko-syntetické činnosti věta, slovo, slabika Vyvozování hlásek a písmen délka samohlásek Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání Čtení otevřených slabik, dvojslabičných slov, jednoduchého textu, psacího písma Mluvený projev: technika mluveného projevu nácvik dýchání, tvorby hlasu, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj- Kreativita PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést ţáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

6 Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené se psaním Umí psát písmena, slova, jednoduché věty, číslice, zvládá opisy a psaní diktátů Zná pojem společenský a umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se správná výslovnost, slovní přízvuk, inotace, rytmizace, melodie věty Rozvoj slovní zásoby Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: hry a motivované přípravné cviky pro rozvoj psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní, prvky psacích písmen Hygienické, pracovní a estetické návyky při psaní, správné sezení a zacházení s psacími potřebami Správné psaní malých písmen abecedy velká pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Procvičování naučených písmen a spojování ve slabiky, do slov, psaní jednoduchých vět ( diktáty, opisy) Správné psaní tvarů číslic Forma společenského styku: pozdrav, poděkování, prosba, omluva JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-1-2 Dokáţe odlišit délku slabik Délka slabik MKV:

7 ČJL-1-3 Umí rozloţit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Umí si zapamatovat a reprodukovat jednoduchou pohádku, příběh, říkanku pomocí návodných otázek Dokáţe dramatizovat jednoduchou pohádku, příběh Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Výslovnost samohláska souhlásek Nácvik analytickosyntetických sluchových cvičení Rozvoj slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky Poslech pohádek Reprodukce pohádek navozená otázkami, porozumění textu Dramatizace pohádky či příběhu Základní literární pojmy rozpočitadla, hádanky, říkadla, pohádky Správné zacházení s ilustrovanou knihou a seznámení s dětským časopisem Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá

8 1.stupeň Ročník: druhý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-2-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Zná všechna probraná písmena Umí plynule číst slova v rozsahu probraného učiva Umí dobře číst slova o 3 hláskách Dokáţe se orientovat na stránce a v textu Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Dokáţe správně vyuţívat osvojenou slovní zásobu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami Dokáţe se orientovat v zásadách slušného chování a umí pouţívat základní pravidla společenského UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy ( malých i velkých) Dvojslabičná a více slabičná slova sloţená z otevřených slabik Čtení jednoslabičných slov o 3 hláskách Zavřené slabiky dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci Čtení skladebně jednoduchých vět, orientace na stránce a v textu Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Rozvoj slovní zásoby Správné pouţívání významu slov a tvoření krátkých vět Krátké samostatné vyprávění, popis obrázku Pojmy poděkování, prosby, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést ţáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

9 styku, umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Zná probraná písmena a číslice Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu omluvy, blahopřání zdokonalování na příkladech praktického ţivota Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Psaní: Písmena malé abecedy a číslice správné tvary Velká písmena abecedy pouze tvarově shodná s písmeny malými Spojování slabik ve slova Psaní jednoduchých vět, opis a přepis psacího písma, Slabiky, slova diktát Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-2-2 Dokáţe odlišit délku slabik Umí rozloţit slovo na slabiky, hlásky a naopak Má přiměřenou slovní zásobu Dokáţe se správně vyjadřovat, pouţívat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-2-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Délka samohlásek - výslovnost samohlásek Rozvoj analytickosyntetických sluchových cvičení Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování - LITERÁRNÍ VÝCHOVA Jednoduché literární texty říkanky, básničky MKV: Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity Dětské knihy

10 Dokáţe reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků Dokáţe se soustředit na poslech textu Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Poslech čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Čtení dětské knihy s porozuměním obsahu Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny seznámení Zásady správného zacházení s knihou Leporelo Návštěva knihovny 1.stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-3-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Umí plynule číst hlásky, slabiky, slova, věty v rozsahu probraného učiva Zvládá zřetelně čtení jednoduchých vět UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: upevnění čtení věta, slovo, slabika, zná rozdíl hláska písmeno Čtení skladebně jednoduchých vět, předloţky TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO: Občanská společnost a škola výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Vést ţáky k uvědomění si nové pozice: Jsem školák a mám povinnosti

11 Dokáţe správně a plynule číst předloţku se slovem Umí pouţívat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáţe se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Umí číst správně měkké, tvrdé slabiky a dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Chápe obsah čteného textu a umí odpovědět na otázky týkající se obsahu čteného textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu Umí se samostatně vyjadřovat krátkými větami, popíše obrázek, reprodukuje čtený text Dokáţe se orientovat v zásadách slušného chování a umí pouţívat v praktickém ţivotě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáţe napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Zná a umí napsat malá a velká písmena abecedy, slabiky, slova, správně navazuje jednotlivá písmena, se slovem, obohacování a zpřesňování slovní zásoby Čtení s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Čtení a výslovnost slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Technika mluveného projevu dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace Rozvoj fonematického sluchu Krátké vypravování vlastní záţitky, reprodukce textu, popis obrázků Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Rozvoj neverbální komunikace Psaní: Velká písmena abecedy všechna písmena, správné psaní velkých a malých OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Kreativita Komunikace Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

12 ČJL-3-2 dodrţuje vzdálenost mezi slovy, přepíše tištěný text Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodrţuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáţe si napsané po sobě zkontrolovat Umí vyslovovat samohlásky a dodrţovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Má přiměřenou slovní zásobu Dokáţe se správně vyjadřovat, pouţívat správná slova a srozumitelně mluvit ČJL-3-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Dokáţe reprodukovat krátký příběh podle otázek a obrázků vlastními slovy Dokáţe se soustředit na poslech textu písmen abecedy, psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Psaní písmen, slabik, slov, číslic podle nápovědy Správná technika psaní plynulé psaní, opis psacího písma, přepis tištěného textu, sebekontrola Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, drţení těla, úchop tuţky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA Samohlásky a souhlásky - výslovnost samohlásek a souhlásek Délka samohlásky Tvoření slabik Tvorba slov a rozšiřování slovní zásoby Srozumitelné samostatné vyjadřování LITERÁRNÍ VÝCHOVA Poslech předčítaného, čteného textu Přednes říkanek, básniček a pohádek Dramatizace jednoduchého textu a kultura mluveného MKV : Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity EV:

13 Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny Učí se řešit jednoduché hádanky Umí zacházet s knihou Projevuje zájem i dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáţe se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení projevu Porozumění textu a jeho pochopení ( realita x pohádka) Reprodukce textu podle otázek a ilustrací Základní literární pojmy rozpočitadlo, hádanka, říkadlo, báseň, pohádka, kniha, časopis, noviny Druhy tiskovin kniha, časopis, noviny rozeznání Pravidla správného chování při kulturních akcích, divadelních představeních 1.stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-4-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáţe správně a plynule číst předloţku se slovem Umí pouţívat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení

14 Dokáţe se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, vypráví vlastní záţitky z praktického ţivota Dokáţe popsat jednoduché předměty a činnosti obrázek aj. Dokáţe se orientovat v zásadách slušného chování a umí pouţívat v praktickém ţivotě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) Dokáţe napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodrţuje vzdálenost mezi slovy, zná psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodrţuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáţe si napsané po sobě Reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních záţitků ze ţivota Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač Rozvoj slovní zásoby Formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Zpřesnění tvarů písmen a číslic ( sklon písma, velikost, správné spojování aj.) Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Opis a přepis slov a jednoduchého textu Psaní vlastních jmen podle nápovědy, krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá

15 zkontrolovat správné sezení, drţení těla, úchop tuţky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-4-2 Umí vyslovovat samohlásky a dodrţovat jejich správnou délku Umí rozeznat samohlásky a souhlásky v textu Umí rozlišit měkké a tvrdé souhlásky a zná pravopis Dokáţe správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáţe se správně vyjadřovat, pouţívat správná slova a srozumitelně mluvit Hláskosloví samohlásky, souhlásky, dělení, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, výslovnost krátkých, dlouhých samohlásek, pravopis Slovo členění na slabiky a hlásky, slova stejného a opačného významu Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Věta druhy vět, tvoření vět Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity ČJL-4-3 Umí si přednášet jednoduchý text básnička, říkadlo Umí poznat verš a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy Dokáţe se soustředit na poslech textu, vnímá rozdíly pohádka x LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení pohádek a jednoduchý popis hlavních postav, rozlišení místa, času, děje Otázka x odpověď souvislosti EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Dětské knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

16 realita Dramatizuje jednoduchou pohádku, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o dětské knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáţe se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení Dramatizace na dané téma Pravidla slušného chování Hygiena čtení EGS: Evropa a svět nás zajímá 1.stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PŘESAHY,

17 VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-5-1 Ţák: Zvládá zřetelně čtení jednoduchého textu, ovládá tiché čtení Dokáţe správně a plynule číst předloţku se slovem Umí pouţívat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáţe se dobře orientovat v čteném textu, při čtení nepřeskakuje slova, řádky Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáţe tvořit otázky a odpovídat celou větou Dokáţe popsat jednoduché předměty a činnosti, volí správnou intonaci, přízvuk, tempo řeči Zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí vyprávět vlastní záţitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáţe se orientovat v zásadách slušného chování a umí pouţívat v praktickém ţivotě základní pravidla společenského styku( umí pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se) KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu Orientace ve čteném textu, slovní přízvuk, intonace Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis obrázku, jednoduchého předmětu Vypravování vlastních záţitků ze ţivota, příběhu Nácvik dialogu na dané téma rozhovor ve dvojici, střídání rolí mluvčí a posluchač, umění naslouchat, respekt k názoru druhých Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Pravidla společenského chování - oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vzkaz, adresa, blahopřání, PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj.

18 Dokáţe napsat přání, pozdrav z výletu, krátké sdělení Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodrţuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodrţuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáţe si napsané po sobě zkontrolovat pravidla komunikace ve dvojicích ( dialog), ve skupině, zdvořilá mluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, drţení těla, úchop tuţky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-5-2 Umí určovat samohlásky a souhlásky Umí rozeznat, vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky Umí rozlišit měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a zná pravopis Dokáţe správně vyslovovat slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, umí jich napsat Dokáţe řadit slova podle abecedy Pozná podstatná jména a slovesa Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná otázku a umí na ni odpovědět celou větou Hláskosloví výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná B, L,M Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Abeceda řazení slov, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod, číslo, MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem

19 ČJL-5-3 Dokáţe se správně vyjadřovat, pouţívat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu Orientuje se ve čteném textu s pomocí učitele, umí určit hlavní postavy a jejich kladné a záporné vlastnosti Dokáţe se soustředit na poslech textu, dokáţe mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Umí dobře rozeznat rozdíl kniha, časopis, noviny, spisovatel, básník Umí zacházet s knihou Projevuje zájem o knihy, časopisy Pozorně naslouchá předčítanému textu, dokáţe se zájmem sledovat divadelní nebo hudební představení vlastní jména Slovesa Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Základní orientace v pojmu kniha, noviny, časopis, spisovatel, básník Čtení delšího a obtíţnějšího textu s porozuměním Poslech předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení

20 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Prohlubuje si čtenářské dovednosti, ovládá tiché čtení s porozuměním, správnou intonaci a přízvuk Dokáţe správně a plynule číst předloţku se slovem Umí pouţívat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáţe se dobře orientovat v čteném textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáţe tvořit otázky a odpovídat celou větou Pozná slova spisovná a nespisovná, zvládá mimoslovní komunikaci, volí vhodná gesta Umí souvisle vyprávět vlastní záţitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace Dokáţe se orientovat v zásadách UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Prohlubování čtenářských dovedností - plynulé čtení textů s porozuměním, tiché čtení, orientace v čteném textu, intonace, přízvuk Správná výslovnost při čtení Reprodukce čteného textu a reakce na otázky zaměřené k pochopení čteného obsahu Mluvený projev: Popis osoby Vypravování vlastních záţitků ze ţivota, příběhu Zásady dorozumívání kultivovaný projev, formulace otázek a odpovědí, uţívání slov spisovných a nespisovných, srozumitelnost a pochopení obsahu sdělení TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu

21 slušného chování a umí pouţívat v praktickém ţivotě základní pravidla společenského styku umí napsat ţádost, adresu, dokáţe se omluvit, sestavit krátké sdělení Zná osobní údaje z ţivotopisu Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodrţuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Umí psát slova a věty, opsat a přepsat slova a krátký text, slabiky a slova podle diktátu Zná a dodrţuje základní stavbu věty Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáţe si napsané po sobě zkontrolovat Rozvoj slovní zásoby a neverbální komunikace Forma společenského styku ţádost, omluva Psaní: Opis psacího a přepis jednoduchého tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Psaní krátkých vět začátek a konec věty Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, drţení těla, úchop tuţky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-6-2 Dokáţe řadit slova podle abecedy Zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis Pozná podstatná jména- určí jejich kategorie a slovesa Umí časovat slovesa v přítomném čase Dokáţe vyjmenovat osobní zájmena Pozná a umí určovat druhy vět, zná pořádek slov ve větě Má přiměřenou slovní zásobu, pozná Nauka o slově slova nadřazená, podřazená, a souřadná Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách vyjmenovaná slova a slova příbuzná P, S, V, Z Tvarosloví druhy slov Podstatná jména rod S, Ţ, M( ţivotnost, neţivotnost), číslo, vlastní jména MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly českého pravopisu

22 ČJL-6-3 otázku a umí na ni odpovědět celou větou Dokáţe se správně vyjadřovat, pouţívat správná slova a srozumitelně mluvit Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit báseň a prózu, vyhledá informace z oblasti literatury Orientuje se ve čteném textu a vyhledá určité pasáţe v textu Dokáţe se soustředit na poslech textu, dokáţe mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Získá kladný vztah k některým literárním ţánrům Projevuje zájem o knihy, časopisy Slovesa osoba, číslo, čas, přítomný = časování Osobní zájmena Věta druhy vět, tvoření vět a pořádek slov ve větě Intonace, přízvuk, správná modulace věty Srozumitelné samostatné vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby LITERÁRNÍ VÝCHOVA Práce s textem charakteristika děje a jednoduchých postav Poslech a reprodukce předčítaného textu, jeho porozumění, hlavní myšlenka, postava a její vlastnosti,(kladné, záporné) Báseň, povídka, pověst, spisovatel, básník, čtenář, kniha, knihovna Přednes básní dle vlastního výběru Dramatizace na dané téma podle jednoduché osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský záţitek vyjádřit kresbou

23 2.stupeň Ročník: sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-7-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Prohlubuje si čtenářské dovednosti, ovládá tiché čtení s porozuměním, správnou intonaci a přízvuk Dokáţe správně a plynule číst předloţku se slovem Umí pouţívat celé věty, vyjádřit samostatně krátký děj Dokáţe se dobře orientovat v čteném textu Zvládá správnou techniku mluveného projevu, disponuje vhodnou slovní zásobou, dokáţe tvořit otázky a odpovídat celou větou Pozná slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená Umí se vyjadřovat v delších větách a jednodušších souvětích, podle osnovy reprodukovat text Dokáţe číst delší texty s porozuměním, vyjádřit hlavní UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení: Rozlišování jazykových podnětů a spisovných a nespisovných Členění jazykového projevu úvod, hlavní část a závěr Reprodukce a vyprávění textů podle kolektivně sestavené osnovy Mluvený projev: Dramatizace a recitace Uvědomělé tiché čtení s porozuměním Zásady dorozumívání kultivovaný projev, formulace otázek a odpovědí, uţívání slov spisovných a nespisovných, srozumitelnost a pochopení obsahu sdělení Rozvoj slovní zásoby Forma společenského styku TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu Návštěva pošty

24 myšlenku Dokáţe se orientovat v zásadách slušného chování a umí pouţívat v praktickém ţivotě základní pravidla společenského styku ( telefonování, vyplňování tiskopisů) Dbá na upravený a čitelný písemný projev, dodrţuje vzdálenost mezi slovy, ovládá psaní hůlkovým písmem Zvládá grafomotorická cvičení a základní hygienické návyky spojené s psaním Dokáţe si napsané po sobě zkontrolovat telefonický rozhovor, vyplňování tiskopisů ( poštovní poukázky, průvodky, podací lístek) Psaní: Opis psacího a přepis sloţitějšího tištěného textu Úprava nadpis, okraje, odstavce, datum) Estetická úprava sešitů, hygienické, pracovní návyky, správné sezení, drţení těla, úchop tuţky, osvětlení při psaní JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL-7-2 Umí pravopis slov s předponami a předloţkami Zná a zvládá pravopis vyjmenovaných slov Chápe rozdíl mezi podstatným jménem a slovesem, umí skloňovat podstatná jména Umí vyjmenovat pádové otázky Časuje slovesa v přítomném čase a pozná oznamovací způsob Dokáţe určit základní větné členy Prohlubování učiva ročníku Pravopis slov s předponami od-, nad-, pod-, před-, bez-,roz-,vy/vý-,ob-,v- Výrazy s předloţkami od, nad, pod, před, bez Pravopis slov psaní i/y po obojetných souhláskách Podstatná jména pojem skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen) Pády a pádové otázky Slovesa mluvnické kategorie čas, oznamovací MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly českého pravopisu

25 ČJL-7-3 Umí si přednášet přiměřeně dlouhý text podle vlastního výběru Umí rozlišit naukové a umělecké texty, vyhledá informace z oblasti literatury Orientuje se v poslechovém a čteném textu, umí vyhledat určité pasáţe v textu, dokáţe mu porozumět a sdělit hlavní myšlenku Dramatizuje jednoduchý příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení Získá kladný vztah k literárním ţánrům Projevuje zájem o knihy, časopisy způsob Věta podmět a přísudek Shoda podmětu a přísudku LITERÁRNÍ VÝCHOVA Osvojování literatury poslechem různých textů Báje, encyklopedie, slovník Přednes básní dle vlastního výběru Spojení čtený text a ilustrace Dramatizace na dané téma podle osnovy Pravidla slušného chování Hygiena čtení EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský záţitek vyjádřit kresbou 2.stupeň Ročník: osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY,

26 Z RVP ZV ČJL-8-1 ČJL-8-2 Ţák: Dokáţe komunikovat v běţných ţivotních situacích Zná koncepci a úpravu běţných písemností Umí popsat děj, vypravovat podle daného tématu a osnovy a písemně zpracovat Dokáţe popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy aj. Dokáţe sestavit vlastní ţivotopis, napsat ţádost podle předlohy Čte plynule s porozuměním, správně reprodukuje text Umí rozlišit spisovný a nespisovný jazyk Ovládá pravopis vyjmenovaných slov, slov s předponami, příponami, předloţkami Pozná a dokáţe správně určit slovní KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Souvislé jazykové projevy Vypravování ústní, písemné podle osnovy Telefonování Dopis adresa, psaní dopisu Vyplňování jednoduchých tiskopisů-poštovní poukázka aj. Popis osoba, krajina, pracovní postup Ţivotopis, ţádost Plynulé čtení, tiché čtení s porozuměním intonace, zabarvení a síla hlasu Noviny, časopisy a orientace v nich Reprodukce textu Práce se slovníky, encyklopediemi, jazykovými příručkami a orientace v nich JAZYKOVÁ VÝCHOVA Nauka o slově zásady kultivovaného projevu, pouţívání jazykových příruček, pravopis slov s předponami, příponami a předloţkami, vyjmenovaná VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu Návštěva pošty Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly

27 ČJL-8-3 druhy Skloňuje podstatná jména Určí přídavná jména měkká a tvrdá Pozná a dokáţe určit číslovky, zná osobní zájmena Umí časovat slovesa, zná pravopis shody podmětu a přísudku Dokáţe rozeznat větu jednoduchou a souvětí Umí se orientovat v literárním textu, umí vyhledat hlavní myšlenku a prezentovat ji Dramatizuje příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení a dokáţe formulovat dojmy z četby Získá kladný vztah k literárním ţánrům umí rozeznat základní druhy a ţánry Dokáţe vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Projevuje zájem o knihy, časopisy slova, pravopis bje-bě, pje-pě, vje-vě, mně-mě Tvarosloví podstatná jména( skloňování, pádové otázky, určování vzoru, pravopis koncovek), přídavná jména ( tvrdá, měkká),číslovky-druhy, slovesa(časování, určování mluvnických kategorií) Skladba: základní větné členy (podmět a přísudek), příčestí minulé, několikanásobný podmět, věta jednoduchá a souvětí LITERÁRNÍ VÝCHOVA Práce s textem porozumění Vypravování děje podle osnovy, vyjádření hlavní myšlenky, postavy a jejich charakteristiky Noviny, časopisy a orientace v nich Dramatizace na dané téma podle osnovy, reprodukce textu, poslech Poezie a recitace vlastní výběr Próza ( pohádka, povídka), divadelní představení (hra, muzikál, opereta aj.) Vyhledávání informací (autoři EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané českého pravopisu Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský záţitek vyjádřit kresbou

28 české a zahraniční světové literatury encyklopedie, internet Pravidla slušného chování Hygiena čtení 2.stupeň Ročník: devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJL-9-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Ţák: Dokáţe komunikovat v běţných ţivotních situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Zná koncepci a úpravu běţných písemností Umí popsat děj, vypravovat podle daného tématu a osnovy a písemně zpracovat Dokáţe popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy aj. Dokáţe sestavit vlastní ţivotopis, napsat ţádost podle předlohy Čte plynule s porozuměním, správně UČIVO KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Souvislé jazykové projevy, rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných Vypravování ústní, písemné podle osnovy Telefonování, objednání jídla v restauraci, krátké příleţitostné projevy Dopis adresa, psaní dopisu Vyplňování jednoduchých tiskopisů-poštovní poukázka aj. TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VDO výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání Komunikace MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Různé texty na čtení z časopisů, novin, encyklopedií aj. Práce s Pravidly českého pravopisu

29 reprodukuje text Dokáţe pracovat se získanými informacemi Popis osoba, krajina, pracovní postup Ţivotopis strukturovaný, tradiční, ţádost Přihláška na odborné učiliště, školu vyplnění Vyplnění ţádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Plynulé čtení, tiché čtení s porozuměním intonace, zabarvení a síla hlasu Noviny, časopisy a orientace v nich Reprodukce textu otázky, odpovědi Práce se slovníky, encyklopediemi, jazykovými příručkami a orientace v nich JAZYKOVÁ VÝCHOVA EV: Ekosystémy EGS: Evropa a svět nás zajímá Návštěva pošty ČJL-9-2 Umí rozlišit spisovný a nespisovný jazyk Ovládá pravopis vyjmenovaných slov, slov s předponami, příponami, předloţkami Pozná a dokáţe správně určit slovní druhy Skloňuje podstatná jména Určí přídavná jména měkká a tvrdá Pozná a dokáţe určit číslovky, zná osobní zájmena Nauka o slově zásady kultivovaného projevu, pouţívání jazykových příruček, pravopis slov s předponami, příponami a předloţkami, vyjmenovaná slova, pravopis bje-bě, pje-pě, vje-vě, mně-mě Tvarosloví podstatná jména( skloňování, pádové otázky, určování vzoru, MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity Práce s telefonním seznamem Práce s Pravidly českého pravopisu

30 ČJL-8-3 Umí časovat slovesa, zná pravopis shody podmětu a přísudku Dokáţe rozeznat větu jednoduchou a souvětí a pouţít správně spojky Umí se orientovat v literárním textu, umí vyhledat hlavní myšlenku a prezentovat ji Dramatizuje příběh, vypráví zhlédnutý film, divadelní představení a dokáţe formulovat dojmy z četby Získá kladný vztah k literárním ţánrům umí rozeznat základní druhy a ţánry Dokáţe vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Projevuje zájem o knihy, časopisy pravopis koncovek), přídavná jména ( tvrdá, měkká), číslovky-druhy, slovesa(časování sloves) Skladba: základní větné členy (podmět a přísudek), příčestí minulé, několikanásobný podmět, věta jednoduchá a souvětí, nejběţnější spojky a,i, ale, aby, ţe - pouţití LITERÁRNÍ VÝCHOVA Práce s textem porozumění Vypravování děje podle osnovy, vyjádření hlavní myšlenky, postavy a jejich charakteristiky Noviny, časopisy a orientace v nich Dramatizace na dané téma podle osnovy, reprodukce textu, poslech Poezie a recitace vlastní výběr Světová dětská literatura čtení, beseda Próza ( pohádka, povídka), divadelní představení (hra, muzikál, opereta aj.) Vyhledávání informací (autoři české a zahraniční světové literatury encyklopedie, EV: Vztah člověka k prostředí; MV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS: Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Knihy spisovatelé a ilustrátoři Návštěva knihovny, divadelního představení VV: Recitace, dramatizace, čtenářský záţitek vyjádřit kresbou

31 internet Pravidla slušného chování Hygiena čtení

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více