JAKÉ OBRAZY MÁ SMRT SOUDOBÉ PARADIGMA Jarmila Drábková, KARIM FN Motol, Praha MEKA Brno, února 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKÉ OBRAZY MÁ SMRT SOUDOBÉ PARADIGMA Jarmila Drábková, KARIM FN Motol, Praha MEKA Brno, 6. - 7. února 2013"

Transkript

1 JAKÉ OBRAZY MÁ SMRT SOUDOBÉ PARADIGMA Jarmila Drábková, KARIM FN Motol, Praha MEKA Brno, února 2013 Smrt je společně s pojmem život jedince zařazena na nejvyšší stupeň hierarchie lidských hodnot; končí život biologicky, medicínsky, občansky, právně, filozoficky, nábožensky. Je vnímána jako jednoznačné vymezení vůči člověku jako neopakovatelnému jedinci - ukončuje jeho život. V České republice jednoznačné vymezení smrti určuje lékařská věda; konstatuje ji lékař v souladu s legislativním zněním a lékařskou etikou. Smrt se zjišťuje prokázáním: a) nevratné zástavy krevního oběhu, b) nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene v případech, kdy jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle (dále jen smrt mozku ). Pokud je lékař přítomen v okamžiku smrti, při ukončení neodkladné resuscitace, uvede do zdravotnické dokumentace přesně i okamžik smrti. Při ohledání odhadne okamžik smrti podle přítomnosti a vývoje posmrtných známek. Současné pohledy připojily k jednoznačné a stále platné definici smrti přídavná jména a zpřesňující vymezení, aby blíže specifikovaly paradigma jejích obrazů, příčin, časových a dalších souvislostí. Okamžik smrti při srdeční zástavě byl povýšen využitím současných medicínských možností neodkladné resuscitace (KPR) na tanatogenní proces náhlé srdeční zástavy, který je možno výběrově zvrátit obnoví se spontánní krevní oběh. Přirozená smrt: bez vlivu vnějších příčin. Násilná smrt: podílejí se vnější příčiny, zásah další osoby. Očekávaná smrt: letalita dalšího průběhu je vysoce pravděpodobná až jistá vzdor všem opatřením. Neočekávaná smrt: většinou se jedná o náhlou smrt vlivem přidružených závažných chorob nebo jde o letální komplikaci původní příčiny; Klinická smrt: nezcela odborný pojem vyjadřuje srdeční zástavu jako historicky přijatou bezprostřední příčinu smrti, ale v podtextu - zejména zdramatizovaně pro laiky - připouští, že může být zvratná neodkladnou resuscitací. Zdánlivá smrt je nejčastěji spojena s vita minima a s pojmem Lazarova fenoménu; příklad: velmi diskrétní známky života bezvědomí, areflexie, excesivní bradykardie a bradypnoe doprovázejí náhodnou hypotermii s teplotou tělesného jádra nižší než 30 C. Diagnóza smrti se odsunuje do doby ohřátí organismu, kdy je možné přežití a kdy je možno základní životní funkce zodpovědně zhodnotit, tj. k dosažení nejméně 33 C tělesného jádra. Zdánlivá smrt se může projevit i po déle prováděné KPR, kdy byl podán opakovaně adrenalin bez zřejmého úspěchu. Po ukončení KPR se ale mohou dávky zkumulovat a nelze vyloučit obnovení srdeční akce, dýchacích pohybů typu obnoveného gaspingu - vzlykavého nadechování. Základní doporučení posledního desetiletí zní ponechat v intenzivní péči při tzv. výsledné asystolii ještě 10 minut elektrody in situ a vyčkat, zda se záznam a hmatný tep byť přechodně - neobnoví. Suspended animation je spojena s dvoufázovou neodkladnou resuscitací při traumatickém vykrvácení kombinuje rychlé ochlazení celého organismu bez resuscitace a teprve při podání přiměřené náhrady zahájit neodkladnou resuscitaci v tradiční realizaci za spontánního ohřívání; tento použitý postup zlepšil neuropsychické výsledky v experimentech a při nasazení do bojových akcí, v minových polích. Náhlá smrt má časové vymezení, i když není zcela jednotné; může být tzv. vteřinová při masivní embolii plicnice, při ruptuře stěny myokardu. Je studována i při kompetitivních

2 sportech, např. při masových akcích jako jsou City maratóny, ale i při rekreačním joggingu mužů středního věku s asymptomatickou ischemickou srdeční chorobou apod. Ale v současné době technických možností KPR s masážními přístroji a trombolýzou, s ochlazením mozku se náhlá smrt časově vymezuje hodinami od vyvolávající příčiny. Oddálená smrt se popisuje jako dark side soudobé intenzivní medicíny. Pacient nezemře na původní, vyvolávající příčinu, ale na postupující nezvratné multiorgánové selhání, neřešitelnou a nezvratnou sepsi; tento fatální vývoj opravňuje k přechodu z intenzivní terapie na komfortní-paliativní péči. Biologická smrt znamená zánik životních projevů všech buněk organismu - považuje se za proces, probíhající postupně podle fyziologických nároků jednotlivých buněk a jejich souborů; klasicky se cituje zejména pokračující růst vousů u mužů.. Smrt mozku trvalý zánik všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene; pojem byl přijat legislativně v České republice jako smrt člověka, i když jeho další základní životní funkce dýchání, krevní oběh, vnitřní prostředí je možno dočasně podporovat technickými i farmakologickými postupy intenzivní medicíny. Ne všechny země uznaly smrt mozku jako smrt člověka; intenzivní medicína pokračuje v komfortní péčí o jeho základní funkce dýchání, oběhu, o vnitřní prostředí, o dodávání energetických zdrojů. Sociální smrt je klinickými psychology a bioetiky chápána jako naprostá izolovanost živého člověka se zachovaným vědomím od kontaktu s okolím. Medicínsky se ale tento pojem častěji užívá pro pacienty v mozkovém komatu, s perzistentním/permanentním vegetativním stavu bez projevů minimálního vědomí, v tzv. VS/UWS ( vegetativním stavu s intermitentní areaktivní bdělostí vegetative state / unresponsive wakefulness syndrome. Voodoo smrt se v pojetí tzv. západní patofyziologie izoluje od animistického výkladu černé magie. Je vykládána jako náhlý excesivní stres se sympatickou bouří a náhlou srdeční zástavu u senzitivních jedinců s arytmogenní predispozicí, s predispozicí k tako-tsubo syndromu v konfrontaci se stimulem; tím může být psychothrillerově působící osoba i scenérie.voodoo smrt nemusí mít okamžitý ráz. Jako její druhá forma se cituje akutní deprese s izolací od komunity, s odmítnutím potravy i tekutin, s apatií a nehybností, patofyziologicky s akutním selháním funkce nadledvin a následnou smrtí v průběhu několika málo dnů. Vyvolávající vysoce stresový emocionální moment může být pro obě formy voodoo smrti týž. Zombie jsou chápáni jako bytosti na rozhraní reálného života s jeho základními projevy a záhrobního života ; jsou zařazováni do kategorie živých jedinců chronicky cílevědomě ovlivňovaných rostlinnými neurotoxicky působícími drogami a jedy typu tetradotoxinu atd. Asistovaná smrt postupně vytlačuje v zahraničí pojem eutanázie. Zkušenosti pocházejí z USA států Oregon a Washington. Zde lze svéprávným pacientům na jejich opakovanou a jednoznačnou žádost předepsat recept s letální dávkou farmaka. Je poté na nich, zda si lék v vyzvednou ( jen 60 %) a zda jej skutečně požijí ( pouze 50 % z těch, kteří si lék vyzvedli). NDE ( Near death experiences zážitky v blízkosti smrti) a OBE ( Out-body experience dojem opuštění vlastního těla) zřejmě představují neurofyziologické fenomény z oblasti thalamu, striata a podkoří při jejich hypoxii. Mají poměrně uniformní ráz, referuje o nich přibližně jedna třetina pacientů v kritických stavech, po úspěšné neodkladné resuscitaci; podání amnesticky účinných benzodiazepinů však smaže jejich přesunutí do trvalé paměti. Eutanázie: v ČR nedovolena = trestný čin; i v zemích s vysokou tolerancí vůči aktivnímu ovlivnění terminální fáze života a s legislativní úpravou autonomie pacientů v tomto směru je nevyžádaná eutanázie trestná. Předem vyjádřená přání a odmítnutí KPR patří k autonomii jedince, schopného učinit racionální rozhodnutí; o jeho psychokompetenci nesmí být pochyb, nelze je přijmout jako platné v době psychoreaktivního stavu, pod vlivem nátlaku další osoby; je nutné, aby bylo velmi podrobně a přesně vyjádřeno; právní platnost je navrhována jako trvalá, ale jedined může své rozhodnutí kdykoli změnit, vzít zpět, např. při zvážení nových možností intenzivní a

3 resuscitační medicíny; diskuse se celosvětově rozvíjí zejména u kritických příhod v terénu: zde se např.okamžitě zahájí výkony, zachraňující život a zda se rozhodnutí přesune do období hospitalizace, kdy se dohledají patřičné dokumenty, popř. když se pacient znovu a právoplatně vyjádří; s vývojem medicíny se témata a diskuse s pacienty opakovaně přezkoumávají a rozhodnutí upravují. Rozhodnutí nezahájit neodkladnou resuscitaci tzv. DNR (do-not-resuscitate) nelze ordinovat pro dobu budoucí, pokud nejde o předem vyslovené rozhodnutí pacienta. V ostatních případech je nutné, aby lékař ( v personální tísni sestra, záchranář) rozhodl o nezahájení KPR ad hoc, tj. při její aktuální indikaci.. MPM ( Mortality Probability Models) a prognostické skórovací systémy: pro zodpovědné rozhodování v urgentních situacích v terénu je START ( Simplified Triage and Rapid Treatment) systém významnou složkou pro objektivizaci posuzování a zhodnocení; v nemocnici slouží etapové epikrízy k rozhodnutí o přechodu z intenzivní na paliativní péči. Civilní triáž a etika eutanázie jsou výzvami pro extrémní situace katastrof, kdy se např. jedná o rozhodování o využití nedostatkového technického vybavení pro záchranu života, např. o : nedostatek ventilátorů při pandemii, o nedostatek hemodialyzačních přístrojů při EHEC epidemii s HUS hemolyticko-uremickým syndromem a selháním funkcí ledvin, o nedostatek antivirotik, antidot; za těchto situací je třeba využít všech aktuálních i zjednodušených možností a přitom zachovat předem určená, schválená a platná objektivní a jednotná kritéria pro odnětí přístrojů, nezahájení kauzální terapie a/nebo o odlišné alokaci nedostatkových zdrojů. Patomechanismy smrti v medicíně katastrof Patomechanismy smrti v medicíně katastrof jsou velmi různorodé, přičemž jsou jejich průběhy a často i okamžiky smrti nejen četné ale i simultánní. Jejich příčiny se nemusí podstatně lišit od tanatogenního patomechanismu jednotlivců; odlišuje je hromadný a poměrně simultánní výskyt. Počet obětí na místě je nejčastěji podstatně nižší než počet závažně poraněných, postižených a proto je jim v medicíně katastrof věnována menší pozornost. Jejich rozbory se přesunují do soudního lékařství. Oddálenou smrtí hospitalizovaných poraněných a postižených se zabývají resuscitační traumatologie, intenzivní medicína, soudní lékařství, lékařská etika, medicínskoprávní disciplíny. Z pohledu častých příčin časné smrti v medicíně katastrof se jedná nejčastěji o smrt náhlou, násilnou, o trauma, infekci, otravu. K charakteristickým rysům, nejen příčinám smrti v medicíně katastrof dnešní doby patří: nezvyklé přenosné infekce člověk-člověk a jejich rychlá globalizace; šíření patogenů klimatizacemi hotelů, veřejných budov, letadel, nemocnic; nečekané přírodní jevy, přeshraničně ovlivňující velké regiony; požáry s chemickými výrony; požáry v uzavřených výškových budovách, tanečních klubech s náhlým vznikem, obtížné úvodní řešení: přesná identifikace patogenů zdrojů a cest šíření, často nedostatečná informovanost a ochrana zachránců, nejistá až selhávající disciplína velmi různorodých postižených; počty postižených mohou dosahovat vysokých čísel např.při pandemii, při haváriích airbusů, trajektů, při přepadení nemocnic, škol: terorismus může být v tomto směru nečekaně záludný.

4 Historické i soudobé příklady Pandemie : ARDS / encefalopatie: H1N1 vysoce kontagiozní virové chřipky ( nesezonní) s přenosem z člověka na člověka, neproočkovanost, nedostatek antivirotik, krátká inkubační doba, rychlý letální průběh, zejména u disponovaných rizikových skupin globální problém Rozhodování: Nedostatek ventilátorů? Civilní triáž? Rezervy? Nevyžádaná eutanázie podle věku a prognózy?? EHEC enterohemoragické E. coli alimentární + přenos z člověka na člověka : riziko smrti počet anurických pacientů přesahuje významně přístrojovou kapacitu pro hemodialýz. Rozhodování: Civilní triáž vyjádřená jako pořadník? Evropa Německo Záplavy : Náhlá environmentální krize: smrt leptospiróza - septiky, kontaminace vody kromě balené, kontaminace zdravotnických materiálů a potravin, dehydratace, podchlazení, choleriformní infekční průjmy, bronchopneumonie Historie: Dr Anne Pue a hurikán Katrína v Ochsner Hospital New Orleans 2005: výpadek elektřiny a kyslíkuodpojení od ventilátorů u pacientů s vysoce nepříznivou prognózou obžaloba z nevyžádané eutanázie; ; Liberec a rustikální okolí leptospiróza. Vlna veder : 2010 přehřátí, delirium, koma, smrt kardiální, centrální maximum 3. den uvolnění klimatizovaných veřejných prostor a direktívy zprostředkované sociálními sítěmi a TV. Historie: Chicago , Francie, Španělsko , Česká republika 2010, Arktická zima: Rizika : příroda vozovky a řetězové srážky, turismus lavinové úrazy, bezdomovci: + vliv alkoholu, drog: smrt podchlazení, pneumonie, úrazy pády, zaklínění. Velmi náročné nasazení IZS, HS, VZS. Historie : Evropa Západní až po Ukrajinu ; Evropa 2013 zima dosud 150 mrtvých. Požáry: Chemické provozy: akutní otravy - CO.; diskotéky výzdoba+ pyrotechnika + laserové osvětlení otravy fosgenem, retardanty - plicní iritancia; termické úrazy; panika, kardiální smrti nad 50 let, pády a skoky z výše a do ohně. Historie = četná: Boston ; Grenoble ; Love Parade Duisburg Německo , Brazilie ; nyní častěji v exotických městech a menší počty, přičemž úvodní bombové útoky rizikových zemích zaměřeny proti cizincům. Inverze, sopečné erupce: Dopravní úrazy, respirační příčiny: epiglotitidy, laryngitidy dětí, astmatické exacerbace, oxidy dusíku inhalační trauma. Riziko násilí bivakování letiště: Historie: Island sopka 2010 a letiště Heathrow 5000 osob / 5 dnů; Ústecký a Moravskoslezský kraj - intermitentně. Klimatizace: Výpadek klimatizace při vlně veder, zamoření chemické - farmakologické, biologické, popř. radioaktivní - teroristické, při technické poruše - hotely, metro, divadla, letiště:

5 akutní otravy podle vyvolavatele, nákazy zejm. vdechováním podle patogenu, nemoc z ozáření, farmakologické ovlivnění zejm. imobilizancii, somnogeny. Historie: Dubrovka Moskva 2002; zřejmě halotan + carfentanil - klimatizace: 170 +; Philadelphie / USA 1976; sjezd veteránů interhotel - klimatizace: Legionella pneumophila a fatální legionelóza s letální pneumonií zejm. disponovaných osob 24+. Radioaktivní kontaminace: Havárie v nukleárních provozech, teroristické činy ( špinavé bomby)- smrt, nemoc z ozáření různého stupně a rychlosti rozvoje s dlouhodobými následky i pro další generace. Historie - Individuální příklady: Litviněnko 2006; Medicína katastrof: Černobyl 1986, Fukušima Základní zdroje lékařské literatury CALLAHAN, D: Living and dying with medical technology. Crit Care Med 31, 2003; 5 (Suppl): S DÜCK, MH, PAULO, M, WIXFORTH, J: Das Lazarus-Phänomen. Anaesthesist 52, 2003; 5: HERFF, H, LOOSEN, SJ, PAAL, P et al.: False positive death certification. Does the Lazarus phenomenon partly explain false positive death certification by rescue services in Germany, Austria and Switzerland?Anaesthesist 59, 2010: QUILL, TE: Legal regulations on physician-assisted death the latest report cards. New Engl J Med 356, 2007: 19: YOUNG, GB.: Neurologic prognosis after cardiac arrest. New Engl J Med 2009, 361; 6: mobil:

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

KPR v pohledu roku 2012

KPR v pohledu roku 2012 KPR v pohledu roku 2012 Patofyziologie náhlé srdeční zástavy, neodkladná resuscitace (dále KPR), navazující intenzivní léčba poresuscitačního syndromu, vliv na neuropsychické funkce i MODS, dlouhodobé

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství N5341 Bc. Ivana Krsová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ

Více

První pomoc pro školy

První pomoc pro školy První pomoc pro školy MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Publikace byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor projektu: Občanské

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

Výhled : rizika a moderní medicína

Výhled : rizika a moderní medicína Výhled : rizika a moderní medicína v českém m zdravotnictví Středn ední Evropa 21.století Urgentní medicína Medicína katastrof Jarmila Drábkov bková Dlouhodobá i urgentní rizika globáln lní ráz Středn

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

MEDICÍNA KATASTROF. èítanka pøekladù z odborné literatury. Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

MEDICÍNA KATASTROF. èítanka pøekladù z odborné literatury. Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR. Vážené

Více

Problematika dárcovství orgánů

Problematika dárcovství orgánů Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problematika dárcovství orgánů Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR Markéta Jarušková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Pro toto téma jsem se

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Karel Košťál Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000 ROČNÍK III. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H UM Vydává MEDIPRAX CB s. r. o. České Budějovice Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 0038/530 03

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Studijní opora pro LEA II

Studijní opora pro LEA II Studijní opora pro LEA II Změna a zátěž, vybrané aspekty pro zvládání zátěže a plnění úloh v náročných, limitních a extrémních podmínkách, situacích a misích pro podporu vojensko-profesní přípravy (zátěž

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 12 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče v Toskánsku Humanitární pohotovost

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více