APM klub senior Liberec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APM klub senior Liberec"

Transkript

1 STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání a program, který si bere za cíl rozvoj osobnosti vlastní aktivitou Chceme se vzájemn obohacovat, informovat a uit se orientovat ve svt, který se nám díve narozeným náhle zdá jiný a v nkterých oblastech i nesrozumitelný. Schzky v klubovn se konají 2 x msín ve stedisku KONTAKT a to na adrese: Palachova 504/7( bývalá lidová škola) 5.patro klubová místnost. 3. vždy první a tetí stedu v msíci od hod. Aktuální informace sledujte ve skínce klubuchodba 5.p Kontakt vlevo, kdo má adresu bude pravideln informován prostednictvím PC.. Klub senior vznikl k datu , dne 7.ledna se uskutenila první schzka v klubovn, kde byl schválen program. Klub si bere za cíl nabídnout lidem ve vyšším vku a invalidním dchodcm program, který podporuje vlastní iniciativu jedince a jeho sobstanost. Svt kolem nás chrlí technické vymoženosti zejména v oblasti komunikace a tak nám nezbývá než se uit. Nejde ale jen o dohánní technického pokroku jde také o pstování zdravého životního stylu,pstování schopnosti pozitivního myšlení a zdravého sebevdomí.aktivity, kterým se chceme vnovat mají podporovat naše zdraví a vést k reálnému pohledu na sebe sama a na svt kolem nás. Humor, laskavost, nadhled a nadsázka by nemly chybt, stejn tak jako jedno jablko denn. lenství v klubu je dobrovolné, klub spolupracuje s Komunitním stediskem Kontakt Liberec, se Svazem dchodc R-Praha / klub se distancuje od názor a postoj Krajské rady Sdr Liberec o.s/ klub spolupracuje s dalšími subjekty a organizacemi na místní a regionální úrovni.. V klubu a na našich akcích si tykáme, protože je to jednodušší, než si pamatovat s kým si tykám a s kým ne. K datu má klub 56 evidovaných len, Vedení klubu - zvoleno na výroní lenské schzi dne pedsedkyn Bediška, místopedsedkyn- Eva pokladník ing Oldich Korytá lenové výboru : Alena Štursová, Jaroslav Šváb, Jaroslava Honzejková, Alena Grohová Kontrolní a revizní komise: Pedsedkyn- Stanislava Pavlíková lenové : Helena Dlouhá, Miloslava Kubíková Kronikáka : Miládka Hetová 1

2 Rámcový program na 1.pololetí roku 2009 Datum pravidelných klubových setkání 1.pololetí roku 2009 Návrh programu akce Leden 7.1 a 21.1 Beseda /ne/bezpený vkdrogy, lenské píspvky, kuželky APM // Kontakt h Únor 4.2. a Beseda /ne/bezpený vksebeobrana, píprava výroní schze, výlet Praha okoláda u Myšáka neuskutenno Bezen 4.3. a Beseda ne/bezpený vknásilí doma, obrana zdraví, naše koníky 5.2- kuželky K Šibinky Radniní sklípek 5.3- odpol. DD kuželky APM kuželky K Duben 1.4. a výroní schze Kvten 6.5 a erven 3.6. a Kuželky, Zájezd do skanzen Perov n Labem Výroní schze slouení 1.a 2. zo sdcr Liberec Zdravé stravování recepty na úpravu zeleniny Gratulujeme jubilantm Výstava kvtin Stráž n Nisou Výlet po vlastní ose Sychrov- opékání but kuželky APM 24.4 turnaj v kuželkách K h skanzen odjez 7.00 z Rybníku Vyhodnocení nejlepších kuželká z APM 2.pol. plán innosti- rámcový letní spolené posezení ervenec srpen - schzky zatím nejsou plánovány ale jsou možné, nap. šipky hrajeme i o prázdninách a na Borový vrch také chodíme Aktuální informace sledujte ve skínce 5.p. Kontakt Rámcový program na 2.pololetí roku 2009 najdete na další stran. 4 a 5, tšíme se, že se setkáme, že se domluvíme a spolen nco vymyslíme, naplánujeme a udláme. 2

3 Program 1.pololetí 2009 Pée o sebe Sportovní aktivity Pomáháme druhým, spolupráce s humanitárními organizacemi spolupráce s humanitárními organizacemi Turistika Akce datum mj zdrav. stav Kuželky -dle rozpisu Stolní tenis, šipky návštva dtský domov návštvy senior v DPS 2 x v msíci úterý, pomoc pi úprav záhonk,posezení u kávy a povídání, malé mlsání apod. sbr nepoužívaných ale nepoškozených brýlí,. pletení obvaz pro nemocné leprou Pravidelné vycházky + výlety Dle aktuální domluvy a poasí Kdo zajistil a organizoval Poet úastník / akcí Spolupráce s kým 22/ akce 2 Státní zdrav. ústav Mudr Zemanová 15 /akce 5 Kontakt Honzejková v turnaji jsme Aréna p. Dvoák zápisy, získali 3.místo manželé Klíchovi 5/ 18 návštv v r pol / 12 návštv Celkem shromáždno a odesláno 50 ks brýlí 16 bavlnných obvaz 48/ 6 akcí 22/ 1 akce Sychrov editelka DD paní. Mgr.Verešáková Pavlíková, Prokop - obyvatelé DPS+ APM lenky Charita Uherské Hradišt pro potebné z Indie a Afriky Poznávání památek msta a okolí Zdravé stravování Zájezdy a cestování Pro radost a zábavu Zajímavosti a novinky Židovský hbitov Kryštofovo údolíorloj Soutž recepty na úpravu brokolice, zelí skanzen Perov nad Labem Šibinky Výstava kvtin ekni, moudro, vtip, zajímavost, Uhriková Prbžn len APM vtip, na každém klubovém setkání 8/ 1 akce 4/1 akce 13/ 38recept na úpravu zelí a brokolice Do konce kvtna, kartika APM 45/ 1 12/1 9/1 Kontakt, p.o lenové mezi sebou, kartika APM 3

4 Na setkání s Vámi, spolupráci, vaše nápady a spolené zážitky se tší vedoucí klubu senior APM Eva tel , Vaurova. 818, a Bediška tel , Sosnová. 470, Program na druhé pololetí roku 2009 je na dalších stranách, ti prosím dál Datum pravidelných klubových setkání Srpen 2.pol.roku 2009 návrh programu Výlet vlakem,,nábeží paromil,, do Hradce Králové akce 29.8 sraz 7.40 nádraží Liberec Záí Zahajovací schzka, pedstavení programu na 2. pololetí 2009, Evidence nových len Zahájení AS vstupní vyšetení vážení, BMI,Cholesterol,Tk,glukoza, individuální záznam, Mudr Zemanová Soutž-,, pijmi a vydej,, tiskopisy, kartika APM Výlet vlakem :Jiinky- Raspenava, Motýlí dm- Jonsdorf h vlak Liberec Borový vrch od Kultura- Z. Stierská koncert 1.10 Projekt podpory zdraví Aktivní stárnutí( AS) cyklus 6. pednášek a cviení, spojené s kontrolou zdrav. stavu- spolupráce se Zdravotním ústavem seniorská míle kuželky-10.9 a 24.9 Jonsdorf hod nádraží Liberec, Povídání,relaxaní keslo 4

5 íjen Listopad AS pednáška-výživa ve stáí, prevence chorob výživou,,pitný režim- primaka Mudr Jiroudková. cviení - vede fyzioterapeutka paní Keltnerová. kartika APM Gratulujeme jubilantm Eva, Alena AS osteoporoza, prevence úraz, inkontinence cviení,,pijmi a vydej,,výbr tiskops, zaslání do soutže kartika APM Výlet autobusem Bezina Kultura- Fousek v muzeu AS alkohol a jiné drogy ve stáí, léky a jejich vedlejší úinky, vhodné okování pro seniory Cviení, kartika APM Zábavné odpoledne interaktivní zábava,,dchodc pro dchodce,, - 2 kartiky APM AS pamt,spánek a jeho poruchy,úspšné zvládání stresu, relaxace, Cviení, kartika APM Projekt podpory zdraví Kuželky kontakt 8.10, rybník ŽABAKOR doprava individuální, bus, z Liberce do stanice Bezina setkání s Josefem Fouskem Severoeské muzeum od 17..hod. vstupenky v prodeji v Lidových sadech Borový vrch 13.10,27.10 Akce Veselý senior- DPS Krejího,termín bude upesnn do Borový vrch 10.11,24,11 Prosinec AS psychické zmny ve stáí, jak porozumt mladým, cviení Závrené vyšetení Rámcový plán roku 2010 Pedvánoní posezení Borový vrch 8.12,22.12 Mnoho zdraví, štstí a dobré nálady, pejeme sob i Vám do píštích dn a do Nového roku, na setkání s Vámi se tší 5

6 Eva tel , Vaurova. 818, a Bediška tel , Sosnová. 470, NA ROK 2010 PIPRAVUJEME : TO CO JSME NESTIHLI LETOS, dále PODLE VAŠICH NÁPAD rádi doplníme nap. výlet do Vídn 2 dny (plánujeme na kvten 2010), poznávání západních ech, Plze - pivní slavnosti, plzeské podzemí, zámek Kozel 2 dny (plánujeme záí2010), eskosaské švýcarsko ješt nevíme, relaxaní víkend,exkurze do zaízení sociální pée. 6

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou.

Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou. Csibriová Foto: Jií Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou. 1 /2013 Obanskésdružení ZAVENKOV,o.s.,aZŠaMŠ SynkovSlemeno Vászvounaakci * ve 13.00 h velikononí jarmark prodej velikononích výrobk,drobnýchdárkapochutin;

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více