Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN..."

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady kapitola: Historický exkurs oddíl: Vývoj do roku oddíl: Vývoj v letech oddíl: Vývoj po roce kapitola: Základní otázky přeměn oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Přeměny evropských korporací podle zákona o přeměnách oddíl: Pojmové vymezení přeměny Základní otázky Jednotlivé druhy přeměny oddíl: Příprava přeměny kapitola: Přípustnost přeměny obchodní korporace oddíl: Úvodní výklady oddíl: Přípustnost přeměny obchodní korporace v likvidaci Přípustnost přeměny obchodní korporace v dobrovolné likvidaci Obecně Zvláštní obligatorní náležitost projektu přeměny Přípustnost přeměny obchodní korporace v nucené likvidaci Obnovení likvidace oddíl: Přípustnost přeměny obchodní korporace v insolvenčním řízení oddíl: Přípustnost přeměny obchodní korporace, proti které bylo zahájeno trestní stíhání oddíl: Přípustnost přeměny některých zvláštních druhů obchodních korporací Přípustnost přeměny banky Přípustnost přeměny pojišťovny a zajišťovny XIII

2 3 Přípustnost přeměny investiční společnosti Přípustnost přeměny fondu kolektivního investování Přípustnost přeměny obchodníka s cennými papíry Přípustnost přeměny organizátora regulovaného trhu a provozovatele vypořádacího systému Přípustnost přeměny centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů Přípustnost přeměny penzijní společnosti Přípustnost přeměny penzijního fondu Přípustnost přeměny autorizované obalové společnosti Přípustnost přeměny družstevní záložny Přípustnost přeměny bytového družstva Přípustnost přeměny sociálního družstva kapitola: Některé účetní otázky přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Rozhodný den fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka oddíl: Vedení účetnictví při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Účetní období Otevírání a uzavírání účetních knih Účetní závěrky Konečná účetní závěrka Mezitímní účetní závěrka Schvalování účetní závěrky v případech, kdy se nevyžaduje schválení fúze sloučením Schvalování účetní závěrky v případech, kdy se nevyžaduje schválení rozdělení sloučením Zahajovací rozvaha oddíl: Povinnost auditu při přeměně oddíl: Jmění; Zákaz přecenění jmění při přeměně oddíl: Oceňování majetku při přeměně kapitola: Projekt přeměny obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní povaha projektu přeměny oddíl: Forma projektu přeměny oddíl: Jazykové znění projektu přeměny oddíl: Vztah projektu přeměny k zakladatelskému právnímu jednání obchodní korporace zúčastněné na přeměně oddíl: Projekt přeměny a rodné číslo oddíl: Změna projektu přeměny Základní otázky Změna projektu přeměny v důsledku změny společníka nebo člena XIV

3 8. oddíl: Účinnost projektu přeměny Základní otázky Souhlasy orgánů veřejné moci s přeměnou oddíl: Zrušení projektu přeměny kapitola: Povinnosti příjemců dotací a návratných finančních výpomocí při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka kapitola: Obchodní firma při přeměně kapitola: Působnost některých volených orgánů při přeměně některých akciových společností a družstev II. DÍL: Informace publikované při přeměně kapitola: Informace poskytované při přeměně obecné otázky kapitola: Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pravidla a postupy zveřejnění nebo uveřejnění informací Pravidla a postupy zveřejnění informací Pravidla a postupy uveřejnění informací Obecně Technické zajištění uveřejnění oddíl: Doby pro zveřejnění nebo uveřejnění informací Obecné předpisy Doby pro zveřejnění informací Doby pro uveřejnění informací Zvláštní předpisy Doby zveřejnění nebo uveřejnění informací při některých fúzích a rozděleních veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti Doby zveřejnění nebo uveřejnění informací při některých fúzích a rozděleních společnosti s ručením omezeným Doby zveřejnění nebo uveřejnění informací při některých fúzích a rozděleních akciové společnosti oddíl: Zveřejnění nebo uveřejnění jednotlivých okruhů informací Zveřejnění nebo uveřejnění projektu přeměny Obecně Zvláštní předpisy o zveřejnění nebo uveřejnění některých projektů přeměny A) Jednotlivé případy B) Společné předpisy XV

4 2 Zveřejnění nebo uveřejnění dalších informací v souvislosti s přípravou přeměny Zveřejnění nebo uveřejnění informace o neschválení nebo zrušení přeměny oddíl: Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při převodu jmění na společníka, který má právní formu jiné české právnické osoby než obchodní korporace oddíl: Zveřejnění neplatnosti přeměny kapitola: Informační povinnost příjemců veřejné podpory III. DÍL: Přezkum přeměny kapitola: Zpráva o přeměně oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Povinnost vypracovat zprávu o přeměně Výjimky z povinnosti vypracovat zprávu o přeměně oddíl: Obligatorní náležitosti zprávy o přeměně oddíl: Zákaz uvádění některých skutečností ve zprávě o přeměně kapitola: Společné předpisy o znalcích oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní postavení znalce Jmenování a odvolání znalce Odměňování znalce Hrazení nákladů činnosti znalce Povinnost součinnosti osoby zúčastněné na přeměně oddíl: Znalecký posudek, jeho povaha a obsah kapitola: Přezkum přeměny dozorčí radou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo kontrolní komisí družstva IV. DÍL: Práva společníků a členů při přeměně kapitola: Práva společníků a členů při přeměně obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výkon práva akcionáře vázaného na podmínku hlasování proti schválení přeměny kapitola: Právo na informace při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákonné výjimky z práva na informace XVI

5 3. oddíl: Právní následky porušení informační povinnosti a přístupu k informacím kapitola: Vzdání se práva a udělení souhlasu společníkem nebo členem při přeměně obchodní korporace oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vzdání se práva Vzdání se práva v jednotlivých druzích obchodních korporací Vzdání se práva ve veřejné obchodní společnosti a v komanditní společnosti Vzdání se práva ve společnosti s ručením omezeným Vzdání se práva v akciové společnosti Vzdání se práva v družstvu Vzdání se práva na výměnu podílu Vzdání se práva na přidělení podílu oddíl: Udělení souhlasu oddíl: Způsob vzdání se práva nebo udělení souhlasu kapitola: Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným při některých druzích přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Podmínky vzniku práva na vystoupení oddíl: Oznámení o vystoupení a právní účinky vystoupení oddíl: Majetkové vypořádání vystoupivšího společníka kapitola: Zánik účasti akcionáře v akciové společnosti při některých druzích přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Odkup akcií na základě veřejného návrhu smlouvy Základní otázky Technická pravidla odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy Obecně Obligatorní náležitosti veřejného návrhu smlouvy Uveřejnění veřejného návrhu smlouvy Nezměnitelnost a neodvolatelnost veřejného návrhu smlouvy Předmět odkupu Kupní cena, její výše a splatnost Pravidla uzavření kupní smlouvy Právní následky porušení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy řádně a včas Dodatek oddíl: Vystoupení akcionáře z akciové společnosti; Odmítnutí vzniku jeho účasti XVII

6 1 Základní otázky Technická pravidla vystoupení nebo odmítnutí vzniku účasti Obecně Oznámení vystoupení nebo odmítnutí vzniku účasti Operace s akciemi vystupujícího akcionáře Zánik účasti vystupujícího akcionáře v akciové společnosti Majetkové vypořádání Změny zakladatelských právních jednání ex lege kapitola: Právo na odkoupení podílu při podstatné změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na fúzi nebo rozdělení oddíl: Úvodní výklady oddíl: Podmínky vzniku práva na odkoupení podílu oddíl: Technická pravidla odkupu Základní otázky Znalecký přezkum Další práva a povinnosti nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti oddíl: Postup při odmítnutí odkupu podílu kapitola: Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií oddíl: Úvodní výklady oddíl: Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií, jejichž právní postavení se v důsledku fúze nebo rozdělení mění oddíl: Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií při některých druzích přeměny akciové společnosti Základní otázky Práva vlastníků zatímních listů Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií a zatímních listů kapitola: Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Oprávněné osoby oddíl: Povinné osoby oddíl: Podmínky vzniku práva na dorovnání oddíl: Realizace práva na dorovnání Základní otázky Jednotlivé způsoby přiznání dorovnání Mimosoudní dohoda o výši dorovnání XVIII

7 2. Přiznání dorovnání v řízení A) Obecně B) Závaznost soudního rozhodnutí co do základu přiznaného práva Soudní úschova příslušných prostředků oddíl: Ochrana dobré víry některých příjemců dorovnání kapitola: Právo na doplatek při nepřiměřené kupní ceně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Oprávněné osoby oddíl: Povinné osoby oddíl: Podmínky vzniku práva na doplatek oddíl: Realizace práva na doplatek kapitola: Právo na náhradu za zaniklá práva oddíl: Úvodní výklady oddíl: Oprávněné osoby oddíl: Povinné osoby oddíl: Podmínky vzniku práva na náhradu za zaniklá práva oddíl: Realizace práva na náhradu za zaniklá práva kapitola: Některé procesní otázky některých řízení podle zákona o přeměnách oddíl: Úvodní výklady oddíl: Procesní otázky podle zákona o zvláštních řízeních soudních oddíl: Procesní otázky podle zákona o rozhodčím řízení V. DÍL: Práva třetích osob při přeměně kapitola: Práva věřitelů při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povinnost společníka nebo člena splnit vkladovou povinnost kapitola: Práva vlastníků dluhopisů při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Svolavatel schůze vlastníků dluhopisů oddíl: Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů oddíl: Svolání schůze vlastníků dluhopisů oddíl: Zasedání schůze vlastníků dluhopisů Základní otázky Zákaz výkonu hlasovacího práva Usnášeníschopnost schůze vlastníků dluhopisů Počty hlasů potřebné pro přijetí rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů XIX

8 5 Hlasování s využitím technických prostředků Zápis oddíl: Ochrana nesouhlasících vlastníků dluhopisů Základní otázky Ochrana některých vlastníků dluhopisů při schválení návrhu přeměny emitenta schůzí vlastníků dluhopisů Postup v případě neschválení návrhu přeměny emitenta schůzí vlastníků dluhopisů Obecně Společný zástupce vlastníků dluhopisů kapitola: Přechod nebo vznik zástavního práva k podílu v obchodní korporaci při fúzi, rozdělení a změně právní formy oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Vyznačení přechodu nebo vzniku zástavního práva k účastnickým cenným papírům Zápis přechodu nebo vzniku zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku oddíl: Právo zástavního věřitele na zajištění pohledávky při nemožnosti přechodu nebo rozšíření zástavního práva oddíl: Důsledky vzniku společné zástavy podílu oddíl: Dodatek VI. DÍL: Schválení přeměny kapitola: Schválení přeměny obecné otázky kapitola: Schválení přeměny veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti oddíl: Informační povinnost vůči společníkům Základní otázky Informační povinnost při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Informační povinnost při změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla do zahraničí Elektronické plnění informační povinnosti oddíl: Schvalování přeměny společníky Základní otázky Fikce souhlasu kapitola: Schválení přeměny společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Informační povinnost vůči společníkům XX

9 1 Základní otázky Informační povinnost při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Informační povinnost při změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla do zahraničí Elektronické plnění informační povinnosti oddíl: Schvalování přeměny společníky nebo valnou hromadou Obligatorní náležitosti pozvánky Informační povinnost statutárního orgánu před hlasováním o schválení fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka Počty hlasů potřebné ke schválení přeměny; Další podmínky dané zákonem nebo společenskou smlouvou Obecně Zvláštní podmínky pro schvalování některých fúzí a rozdělení A) Zvláštní kvalifikovaná většina podle společenské smlouvy B) Souhlas dotčeného společníka s fúzí nebo rozdělením C) Schvalování rozdělení odštěpením se zánikem účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti s ručením omezeným Výjimky ze zákazu výkonu hlasovacího práva Osvědčení schválení přeměny notářským zápisem oddíl: Osvědčení neschválení přeměny notářským zápisem oddíl: Výjimky z povinnosti schválení některých přeměn Výjimky z povinnosti schválení některých fúzí sloučením Výjimky z povinnosti schválení některých rozdělení sloučením kapitola: Schválení přeměny akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Informační povinnost vůči akcionářům Základní otázky Informační povinnost při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Informační povinnost při změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla do zahraničí Elektronické plnění informační povinnosti oddíl: Schvalování přeměny valnou hromadou Obligatorní náležitosti pozvánky Veřejnoprávní informační povinnost v souvislosti se schvalováním přeměny Informační povinnost představenstva před hlasováním o schválení fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka Počty hlasů potřebné ke schválení přeměny; Další podmínky dané zákonem nebo stanovami akciové společnosti Obecně XXI

10 2. Zvláštní podmínky pro schvalování některých fúzí a rozdělení A) Schvalování rozdělení akciové společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií B) Schvalování rozdělení odštěpením se zánikem účasti jednoho nebo více akcionářů v rozdělované akciové společnosti Výjimka ze zákazu výkonu hlasovacího práva Dodatek Osvědčení schválení přeměny notářským zápisem oddíl: Osvědčení neschválení rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií notářským zápisem oddíl: Výjimky z povinnosti schválení některých fúzí sloučením a rozdělení sloučením Základní otázky Schvalování fúze sloučením pouze valnou hromadou zanikající akciové společnosti Fúze sloučením, která nemusí být schválena valnou hromadou žádné ze zúčastněných akciových společností Rozdělení sloučením, které nemusí být schváleno valnou hromadou žádné ze zúčastněných akciových společností oddíl: Notifikační povinnosti emitenta investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu kapitola: Schválení křížové fúze a křížového rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Schválení některých křížových fúzí Schválení křížové fúze při změně právní formy nástupnické společnosti Schválení křížové fúze sloučením při stoprocentním majetkovém propojení oddíl: Schválení některých křížových rozdělení Schválení křížového rozdělení všemi společníky všech zúčastněných společností s ručením omezeným Schválení křížového rozdělení sloučením při změně právní formy nástupnické společnosti Schválení křížového rozdělení sloučením při stoprocentním majetkovém propojení Schválení křížového rozdělení při nesplacených vkladech kapitola: Schválení přeměny družstva oddíl: Úvodní výklady oddíl: Informační povinnost vůči členům XXII

11 1 Základní otázky Informační povinnost při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka Informační povinnost při změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla do zahraničí Elektronické plnění informační povinnosti oddíl: Schvalování přeměny členskou schůzí Obligatorní náležitosti pozvánky Veřejnoprávní informační povinnost v souvislosti se schvalováním přeměny Informační povinnost představenstva před hlasováním o schválení fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka Počty hlasů potřebné ke schválení přeměny; Další podmínky dané zákonem nebo stanovami družstva Obecně Schvalování rozdělení odštěpením se zánikem účasti jednoho nebo více členů v rozdělovaném družstvu Schvalování změny právní formy a přeshraničního přemístění sídla do zahraničí bytového a sociálního družstva Osvědčení přijetí usnesení členské schůze notářským zápisem kapitola: Další obligatorní náležitosti některých notářských zápisů v souvislosti se schvalováním přeměny VII. DÍL: Právní účinky přeměny kapitola: Zápis přeměny do obchodního rejstříku oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obligatorní přílohy návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku oddíl: Listiny zakládané v souvislosti s přeměnou do sbírky listin obchodního rejstříku kapitola: Den právních účinků přeměny VIII. DÍL: Některé právní následky porušení zákona při přeměně kapitola: Neplatnost přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Lhůta pro podání návrhu oddíl: Aktivní legitimace oddíl: Řízení před soudem Základní otázky Důvody, kdy soud neplatnost přeměny nevysloví XXIII

12 5. oddíl: Změna předmětu řízení po zápisu přeměny do obchodního rejstříku oddíl: Rejstříkové řízení oddíl: Právní úprava neplatnosti přeměny ve světle práva na spravedlivý proces Základní otázky Stav de lege lata; Možnosti řešení de lege ferenda kapitola: Zvláštní odpovědnost za škodu při přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zvláštní odpovědnost za škodu při přípravě přeměny oddíl: Zvláštní odpovědnost za škodu při porušení povinnosti zveřejnění nebo uveřejnění některých informací oddíl: Zvláštní odpovědnost za škodu při zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku IX. DÍL: Operace po zápisu přeměny do obchodního rejstříku kapitola: Pokračování v živnostenském podnikání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka kapitola: Výměna nebo přidělení účastnických cenných papírů po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výměna účastnických cenných papírů při fúzi nebo při rozdělení rozštěpením Výměna listinných účastnických cenných papírů Obecně Postup při nepředložení listinných účastnických cenných papírů k výměně Výměna zaknihovaných účastnických cenných papírů Výměna imobilizovaných účastnických cenných papírů oddíl: Výměna účastnických cenných papírů při rozdělení odštěpením oddíl: Přidělení účastnických cenných papírů při rozdělení odštěpením kapitola: Obsazení křesel v dozorčí nebo správní radě akciové společnosti zástupci zaměstnanců II. HLAVA: FÚZE I. DÍL: Obecné předpisy o fúzi kapitola: Fúze základní otázky oddíl: Úvodní výklady XXIV

13 2. oddíl: Druhy fúze Základní otázky Jednotlivé druhy fúze Fúze sloučením Fúze splynutím Dodatek Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při fúzi oddíl: Křížové fúze oddíl: Vícestranné fúze kapitola: Realizace fúze společné předpisy oddíl: Výměnný poměr podílů při fúzi oddíl: Doplatky při fúzi oddíl: Právo na podíl na zisku z vyměněných podílů oddíl: Znalec pro fúzi společné předpisy oddíl: Ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Některé právní účinky projektu fúze sloučením Právní účinky absence změn zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní korporace v projektu fúze sloučením Právní účinky schválení projektu fúze sloučením oddíl: Skutečnosti zapisované při fúzi do obchodního rejstříku oddíl: Přechod daňové povinnosti při fúzi oddíl: Povinnosti příjemců investiční pobídky II. DÍL: Zvláštní předpisy o fúzi jednotlivých druhů obchodních korporací kapitola: Fúze veřejné obchodní společnosti oddíl: Projekt fúze veřejné obchodní společnosti oddíl: Vklady společníků při fúzi veřejné obchodní společnosti Maximální přípustná výše vkladů Povinnost společníka splatit vklad oddíl: Ručení společníků za dluhy při fúzi veřejné obchodní společnosti oddíl: Právo společníka požadovat znalecké přezkoumání fúze veřejné obchodní společnosti kapitola: Fúze komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Projekt fúze komanditní společnosti oddíl: Ručení společníka za dluhy po fúzi při změně jeho právního postavení Základní otázky XXV

14 2 Ručení při změně právního postavení z komanditisty na komplementáře Ručení při změně právního postavení z komplementáře na komanditistu kapitola: Křížová fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé formy křížové fúze oddíl: Projekt křížové fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti kapitola: Fúze společnosti s ručením omezeným oddíl: Projekt fúze společnosti s ručením omezeným Základní otázky Zjednodušený projekt fúze sloučením společnosti s ručením omezeným oddíl: Společenská smlouva nástupnické společnosti s ručením omezeným při fúzi oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při fúzi sloučením Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Obecně Jednotlivé způsoby zvýšení základního kapitálu A) Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným ze jmění jedné nebo více zanikajících společností s ručením omezeným B) Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným z vlastních zdrojů Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Kombinované zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným oddíl: Vkladová povinnost společníků při fúzi společnosti s ručením omezeným oddíl: Doplatky při fúzi společnosti s ručením omezeným oddíl: Právo společníka požadovat znalecké přezkoumání fúze společnosti s ručením omezeným oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o schválení fúze oddíl: Výměna podílů při fúzi společnosti s ručením omezeným XXVI

15 49. kapitola: Fúze akciové společnosti oddíl: Projekt fúze akciové společnosti Základní otázky Obecně Jednotlivé údaje o účastnických cenných papírech uváděné v projektu fúze Zjednodušený projekt fúze sloučením akciové společnosti oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při fúzi sloučením Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Obecně Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti ze jmění jedné nebo více zanikajících akciových společností pro akcionáře jedné nebo více zanikajících akciových společností Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti pro dosavadní akcionáře nástupnické akciové společnosti A) Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti z vlastních zdrojů B) Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti z jmění jedné nebo více zanikajících akciových společností Snížení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Kombinované zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti oddíl: Emisní kurs akcií při fúzi akciové společnosti oddíl: Doplatky při fúzi akciové společnosti oddíl: Znalec pro fúzi akciové společnosti oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady akciové společnosti o schválení fúze Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady akciové společnosti o schválení fúze sloučením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající akciové společnosti o schválení fúze sloučením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady nástupnické akciové společnosti o schválení fúze sloučením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající akciové společnosti o schválení fúze splynutím oddíl: Výměna akcií při fúzi akciové společnosti Základní otázky Způsoby získání akcií nástupnické akciové společnosti k výměně Zákaz výměny některých akcií XXVII

16 8. oddíl: Některé operace s akciemi beze změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při fúzi sloučením oddíl: Právo akcionáře na odkup jeho akcií nástupnickou akciovou společností Základní otázky Jednotlivé varianty odkupu akcií Dobrovolný odkup akcií Povinný odkup akcií kapitola: Křížová fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé formy křížové fúze oddíl: Projekt křížové fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Společenská smlouva nástupnické společnosti s ručením omezeným při křížové fúzi sloučením oddíl: Emisní kurs akcií při některých druzích křížové fúze sloučením oddíl: Výměna podílů při křížové fúzi oddíl: Právo akcionáře na vystoupení z akciové společnosti při křížové fúzi oddíl: Podání návrhu na zápis křížové fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti do obchodního rejstříku kapitola: Fúze družstva oddíl: Projekt fúze družstva oddíl: Vkladová povinnost členů při fúzi družstva oddíl: Znalec pro fúzi družstva oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení členské schůze družstva o schválení fúze III. HLAVA: ROZDĚLENÍ I. DÍL: Obecné předpisy o rozdělení kapitola: Rozdělení základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Druhy rozdělení Základní otázky Jednotlivé druhy rozdělení Jednotlivé druhy rozdělení rozštěpením A) Rozdělení rozštěpením se vznikem nových obchodních korporací XXVIII

17 B) Rozdělení rozštěpením sloučením C) Kombinované rozdělení rozštěpením Jednotlivé druhy rozdělení odštěpením A) Rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních korporací B) Rozdělení odštěpením sloučením C) Kombinované rozdělení odštěpením oddíl: Křížové rozdělení oddíl: Nucené rozdělení kapitola: Realizace rozdělení společné předpisy oddíl: Výměnný poměr podílů při rozdělení oddíl: Doplatky při rozdělení oddíl: Právo na podíl na zisku z vyměněných nebo přidělených podílů oddíl: Znalec pro rozdělení společné předpisy oddíl: Ocenění jmění zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Projekt rozdělení společné předpisy Identifikace majetku a závazků v projektu rozdělení Některé právní účinky projektu rozdělení sloučením Právní účinky absence změn zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní korporace v projektu rozdělení sloučením Právní účinky schválení projektu rozdělení sloučením oddíl: Zvláštní ochrana věřitelů a dlužníků při rozdělení Základní otázky Zákonné ručení za dluhy při rozdělení Zvláštní pravidla o přechodu majetku a dluhů při rozdělení Přechod majetku a dluhů při rozdělení rozštěpením Přechod majetku a dluhů při rozdělení odštěpením Právo věřitelů a dlužníků na informace při rozdělení oddíl: Základní a vlastní kapitál rozdělované společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Vlastní kapitál rozdělované společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Změny výše základního kapitálu rozdělované společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Skutečnosti zapisované při rozdělení do obchodního rejstříku oddíl: Zánik účasti společníka nebo člena v rozdělované obchodní korporaci oddíl: Přechod daňové povinnosti při rozdělení XXIX

18 II. DÍL: Zvláštní předpisy o rozdělení jednotlivých druhů obchodních korporací kapitola: Rozdělení veřejné obchodní společnosti oddíl: Projekt rozdělení veřejné obchodní společnosti oddíl: Vklady společníků při rozdělení veřejné obchodní společnosti oddíl: Ručení společníků za dluhy při rozdělení veřejné obchodní společnosti oddíl: Právo společníka požadovat znalecké přezkoumání rozdělení veřejné obchodní společnosti kapitola: Rozdělení komanditní obchodní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Projekt rozdělení komanditní společnosti oddíl: Ručení společníka za dluhy při rozdělení komanditní společnosti při změně jeho právního postavení Základní otázky Ručení při změně právního postavení z komanditisty na komplementáře Ručení při změně právního postavení z komplementáře na komanditistu kapitola: Křížové rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé formy křížového rozdělení oddíl: Projekt křížového rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti oddíl: Ručení společníka za dluhy při křížovém rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti při změně jeho právního postavení Ručení společníka za dluhy při křížovém rozdělení veřejné obchodní společnosti při změně jeho právního postavení Ručení společníka za dluhy při křížovém rozdělení komanditní společnosti při změně jeho právního postavení kapitola: Rozdělení společnosti s ručením omezeným oddíl: Projekt rozdělení společnosti s ručením omezeným Základní otázky Zjednodušený projekt rozdělení sloučením společnosti s ručením omezeným oddíl: Společenská smlouva nástupnické společnosti s ručením omezeným při rozdělení XXX

19 3. oddíl: Maximální výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při rozdělení se vznikem nových společností s ručením omezeným oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným při rozdělení sloučením Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Obecně Jednotlivé případy A) Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti s ručením omezeným B) Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným z vlastních zdrojů Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Kombinované zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným oddíl: Vkladová povinnost společníků při rozdělení společnosti s ručením omezeným oddíl: Doplatky při rozdělení společnosti s ručením omezeným oddíl: Právo společníka požadovat znalecké přezkoumání rozdělení společnosti s ručením omezeným oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o schválení rozdělení Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající společnosti s ručením omezeným o schválení rozdělení rozštěpením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady rozdělované společnosti s ručením omezeným o schválení rozdělení odštěpením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady nástupnické společnosti s ručením omezeným o schválení rozdělení sloučením oddíl: Výměna nebo přidělení podílů při rozdělení společnosti s ručením omezeným kapitola: Rozdělení akciové společnosti oddíl: Projekt rozdělení akciové společnosti Základní otázky Obecně Jednotlivé údaje o účastnických cenných papírech uváděné v projektu rozdělení Zjednodušený projekt rozdělení sloučením akciové společnosti XXXI

20 XXXII 2. oddíl: Maximální výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových akciových společností oddíl: Změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při rozdělení sloučením Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Obecně Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti z části jmění zanikající nebo rozdělované akciové společnosti pro akcionáře zanikající nebo rozdělované akciové společnosti Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti pro dosavadní akcionáře nástupnické akciové společnosti A) Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti z vlastních zdrojů B) Zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti z části jmění zanikající nebo rozdělované akciové společnosti Snížení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Kombinované zvýšení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické akciové společnosti oddíl: Emisní kurs akcií při rozdělení akciové společnosti oddíl: Doplatky při rozdělení akciové společnosti oddíl: Znalec pro rozdělení akciové společnosti oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady akciové společnosti o schválení rozdělení Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající akciové společnosti o schválení rozdělení rozštěpením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady rozdělované akciové společnosti o schválení rozdělení odštěpením Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady nástupnické akciové společnosti o schválení rozdělení sloučením oddíl: Výměna nebo přidělení akcií při rozdělení akciové společnosti Základní otázky Způsoby získání akcií nástupnické akciové společnosti k jejich výměně nebo přidělení Zákaz výměny nebo přidělení některých akcií oddíl: Některé operace s akciemi beze změny výše základního kapitálu nástupnické akciové společnosti při rozdělení sloučením oddíl: Právo akcionáře na odkup jeho akcií nástupnickou akciovou společností

21 1 Právo na odkup akcií při změně právního postavení akcionáře Právo na odkup akcií při rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem Společné výklady kapitola: Křížové rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé formy křížového rozdělení oddíl: Projekt křížového rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Společenská smlouva nástupnické společnosti s ručením omezeným při křížovém rozdělení sloučením oddíl: Emisní kurs akcií při některých druzích křížového rozdělení sloučením oddíl: Výměna podílů při křížovém rozdělení oddíl: Právo akcionáře na vystoupení ze zanikající nebo nástupnické akciové společnosti při křížovém rozdělení Právo na vystoupení při jiné právní formě nástupnické společnosti Právo na vystoupení při rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem podílů oddíl: Právo akcionáře rozdělované akciové společnosti na odmítnutí vzniku účasti v nástupnické společnosti s ručením omezeným oddíl: Podání návrhu na zápis křížového rozdělení do obchodního rejstříku kapitola: Rozdělení družstva oddíl: Projekt rozdělení družstva oddíl: Vkladová povinnost členů rozdělení družstva oddíl: Znalec pro rozdělení družstva oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení členské schůze družstva o schválení rozdělení Obligatorní náležitosti usnesení členské schůze zanikajícího družstva Obligatorní náležitosti usnesení členské schůze rozdělovaného družstva Obligatorní náležitosti usnesení členské schůze nástupnického družstva oddíl: Přechod členů, majetku a dluhů při rozdělení bytového družstva Základní otázky Přechod členů při rozdělení bytového družstva Majetková účast členů při rozdělení bytového družstva XXXIII

22 4 Právní následky rozporu projektu rozdělení bytového družstva se zákonem IV. HLAVA: PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA I. DÍL: Obecné předpisy o převodu jmění na společníka kapitola: Převod jmění na společníka základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Podmínky způsobilosti společníka k převzetí jmění kapitola: Realizace převodu jmění na společníka společné předpisy oddíl: Projekt převodu jmění oddíl: Uzavírání účetních knih oddíl: Práva zástavních věřitelů při zrušení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti s převodem jmění na společníka oddíl: Nesplacené vklady společníků zanikající obchodní společnosti oddíl: Znalec pro převod jmění pří převzetí jmění zanikající společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti oddíl: Schválení převodu jmění na společníka přejímajícím společníkem, který má právní formu jiné české právnické osoby než obchodní korporace Základní otázky Informační povinnost vůči společníkům nebo členům Obecně Elektronické plnění informační povinnosti oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení nejvyššího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která je přejímajícím společníkem, o schválení převodu jmění na společníka oddíl: Skutečnosti zapisované při převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku oddíl: Přechod daňové povinnosti při převodu jmění na společníka II. DÍL: Zvláštní předpisy o zrušení jednotlivých druhů obchodních společností s převodem jmění na společníka kapitola: Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vypořádání odpadlého společníka kapitola: Zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka XXXIV

23 65. kapitola: Zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka oddíl: Podmínky přípustnosti zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající společnosti s ručením omezeným o schválení převodu jmění na společníka oddíl: Vypořádání ostatních společníků zanikající společnosti s ručením omezeným kapitola: Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře oddíl: Podmínky přípustnosti zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře oddíl: Obligatorní náležitosti usnesení valné hromady zanikající akciové společnosti o schválení převodu jmění na akcionáře oddíl: Vypořádání ostatních akcionářů zanikající akciové společnosti V. HLAVA: ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY I. DÍL: Obecné předpisy o změně právní formy kapitola: Změna právní formy základní otázky kapitola: Realizace změny právní formy společné předpisy oddíl: Den, k němuž se zpracovává projekt změny právní formy oddíl: Minimální povinná výše vlastního kapitálu oddíl: Projekt změny právní formy oddíl: Účetní závěrky Konečná účetní závěrka Mezitímní účetní závěrka oddíl: Zahajovací rozvaha oddíl: Ocenění jmění oddíl: Doplatková povinnost společníka nebo člena oddíl: Obligatorní náležitosti rozhodnutí společníků nebo usnesení valné hromady nebo členské schůze o schválení změny právní formy oddíl: Zápis změny právní formy do obchodního rejstříku Podání návrhu na zápis některých změn právní formy do obchodního rejstříku Skutečnosti zapisované při změně právní formy do obchodního rejstříku oddíl: Ručení společníků a členů za dluhy obchodní korporace po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku XXXV

24 II. DÍL: Zvláštní předpisy o změně právní formy některých druhů obchodních korporací kapitola: Změna právní formy společnosti s ručením omezeným kapitola: Změna právní formy akciové společnosti II. ČÁST: PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNY I. HLAVA: NĚKTERÉ OBECNÉ OTÁZKY PŘESHRANIČNÍCH PŘEMĚN I. DÍL: Úvodní výklady kapitola: Základní otázky přeshraničních přeměn oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pojmové vymezení přeshraniční přeměny oddíl: Právo rozhodné pro přeshraniční přeměnu kapitola: Některé účetní otázky přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění kapitola: Projekt přeshraniční přeměny některé obecné otázky oddíl: Jazykové znění projektu přeshraniční přeměny oddíl: Některé obligatorní náležitosti projektu přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního přemístění sídla a rozhodné právo oddíl: Forma projektu přeshraniční přeměny II. DÍL: Informace publikované při přeshraniční přeměně kapitola: Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeshraniční přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zveřejnění nebo uveřejnění informací v souvislosti s přípravou přeshraniční přeměny kapitola: Informační povinnost vůči zaměstnancům při přeshraniční přeměně III. DÍL: Přezkum přeshraniční přeměny kapitola: Zpráva o přeshraniční přeměně XXXVI

25 77. kapitola: Znalec pro přeshraniční fúzi, přeshraniční rozdělení a přeshraniční převod jmění na společníka oddíl: Jmenování a odvolání znalce pro přeshraniční fúzi, přeshraniční rozdělení a přeshraniční převod jmění na společníka oddíl: Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení IV. DÍL: Některá práva společníků a členů při přeshraniční přeměně kapitola: Právo na informace při přeshraniční přeměně kapitola: Právo na odkoupení podílu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení kapitola: Právo na dorovnání při přeshraniční fúzi, přeshraničním rozdělení a přeshraničním převodu jmění na společníka kapitola: Příslušnost českých soudů k některým řízením ve věcech přeshraniční přeměny oddíl: Příslušnost českých soudů k řízení ve věcech práva na dorovnání nebo práva na odkup podílů oddíl: Příslušnost českých soudů k řízení ve věcech právních vztahů vzniklých přede dnem právních účinků přeshraniční přeměny V. DÍL: Některá práva třetích osob při přeshraniční přeměně kapitola: Práva věřitelů při přeshraniční přeměně oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právo na informace kapitola: Práva zástavních věřitelů při přeshraniční přeměně VII. DÍL: Některé otázky schvalování přeshraniční přeměny kapitola: Schvalování přeshraniční přeměny české právnické osoby oddíl: Informační povinnost vůči společníkům nebo členům oddíl: Schvalování přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Schvalování rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické právnické osoby nebo přejímajícího společníka XXXVII

26 85. kapitola: Kontrola zákonnosti přípravy a dokončení přeshraniční přeměny oddíl: Úvodní výklady oddíl: Kontrola zákonnosti přípravy přeshraniční přeměny Základní otázky Odmítnutí vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu oddíl: Kontrola zákonnosti dokončení přeshraniční přeměny Základní otázky Podmínky pro vydání osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku Odmítnutí vydání osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku oddíl: Některé sporné otázky kapitola: Omezení odpovědnosti notáře při osvědčení schválení přeshraniční přeměny VII. DÍL: Právní účinky přeshraniční přeměny kapitola: Zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku kapitola: Den právních účinků přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění na společníka VIII. DÍL: Další otázky kapitola: Neplatnost přeshraniční přeměny oddíl: Další důvody neplatnosti přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění na společníka oddíl: Změna předmětu řízení po vzniku práva na dorovnání až po zahájení řízení o vyslovení neplatnosti přeshraniční přeměny oddíl: Informační povinnost vůči soudu v řízení o neplatnosti přeshraniční přeměny kapitola: Ručení společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně II. HLAVA: PŘESHRANIČNÍ FÚZE kapitola: Přeshraniční fúze základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Křížové přeshraniční fúze oddíl: Změna osobního statutu nástupnické právnické osoby při přeshraniční fúzi XXXVIII

27 92. kapitola: Realizace přeshraniční fúze společné předpisy oddíl: Výměna podílů a výplata doplatků při přeshraniční fúzi oddíl: Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při přeshraniční fúzi oddíl: Projekt přeshraniční fúze oddíl: Schvalování zjednodušené přeshraniční fúze sloučením korporace oddíl: Kontrola zákonnosti přípravy a dokončení přeshraniční fúze Obligatorní náležitosti osvědčení pro přeshraniční fúzi Obligatorní náležitosti osvědčení pro zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku oddíl: Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku oddíl: Právní účinky některých přeshraničních fúzí kapitola: Přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti kapitola: Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace základní otázky Pojem práva vlivu Podmínky vzniku práva vlivu Okruh oprávněných osob Obecně Vymezení dceřiné společnosti oddíl: Vyjednávací výbor Základní otázky Informační povinnost před ustavením vyjednávacího výboru Ustavení vyjednávacího výboru Obecně Aktivní volební právo Pasivní volební právo Způsob ustavení vyjednávacího výboru Složení vyjednávacího výboru Oznamovací povinnost členů vyjednávacího výboru Změny ve složení vyjednávacího výboru Pravidla činnosti a postavení vyjednávacího výboru Obecně Jednání za vyjednávací výbor Odborní poradci Povinnost mlčenlivosti členů vyjednávacího výboru a dalších osob XXXIX

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky I. část Přeměny VI. DÍL: Schválení přeměny 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky Při schvalování přeměny se schvaluje nejen vlastní projekt přeměny, nýbrž i další dokumenty (zejména účetní závěrky

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát Fúze obchodních společností 15. května 2008, Francouzsko-česká obchodní komora FÚZE - základní

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : 355. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008,

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008, 126/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 466/2011

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 - uzavřený mezi: identifikační číslo 28781112,

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Ze dne 12.09.2013 Částka 116/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304 Znění

Více

Novely ObZ 2011(účinnost nejpozději ji k 01.01.2012)

Novely ObZ 2011(účinnost nejpozději ji k 01.01.2012) Novely ObZ 2011(účinnost nejpozději ji k 01.01.2012) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Novely ObZ Z 188/2011 Sb., úč.15.07.2011 novela zákona o kolektivním investování (a dalších zákonů) Z 351/2011

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov

Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov Zpracoval: Ing Jiří Veselka, MBA Ing. Tomáš Sláma Ing. Jan Šuma Liberec, Turnov Únor 2013 Obsah 1 Dnešní stav akcionářské struktury zúčastněných subjektů

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více