1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S."

Transkript

1 1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

2 2 Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Komentář představenstva k výsledkům za rok Hospodářský výsledek... 4 Kapitálové vybavení... 5 Obchodní činnost... 5 Cíle na rok Skupina PČRB-ERB... 7 Firemní kultura a strategie... 8 Předmět činnosti a bankovní licence... 8 Struktura akcionářů... 8 Strategie... 9 Lidé v ERB Činnost ERB v roce Otevření klientského pracoviště v Praze ERB jako součást společenského a kulturního dění Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Risk management Základní principy, které ERB při řízení rizik uplatňuje Organizační uspořádání Řízení úvěrového rizika Řízení tržních rizik Řízení rizika likvidity Řízení operačního rizika Řízení kapitálu Corporate governance Složení představenstva Složení dozorčí rady Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora za rok končící Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání dle vyhlášky č. 123/2007 Sb Kapitál banky Poměrové ukazatele Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě za rok

3 3 Úvodní slovo představenstva Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu společně s auditorem ověřenou účetní závěrkou za rok Rádi bychom se při této příležitosti zastavili, zhodnotili situaci v minulém roce a zároveň Vám prezentovali některé strategické vize a záměry do budoucna. Rok 2009 znamenal pro Evropsko-ruskou banku, a.s. klíčové období. Rok 2009 se vyznačoval pokračujícími těžkostmi na světových, ale i lokálních finančních trzích, které vyústily v současně probíhající ekonomickou krizi. Do této nelehké doby vstoupila Evropsko-ruská banka, a.s. jako nová bankovní instituce na českém trhu. Dne 7. dubna 2009 bylo v Praze slavnostně otevřeno první klientské pracoviště Evropsko-ruské banky, a.s., která tímto oficiálně zahájila svou činnost. Naším dlouhodobě definovaným cílem je být významným hráčem na českém trhu v oblasti financování zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Ruskou federací a zároveň poskytovat standardní bankovní služby především pro ruskou klientelu na území České republiky. V uplynulých dvanácti měsících bylo naším hlavním úkolem budovat kontakty a klientskou základnu, zajistit hladkou činnost Evropsko-ruské banky, a.s. zlepšit povědomí o její přítomnosti na území České republiky, ale především poskytovat kvalitní bankovní služby. Jsme velice potěšeni, že se nám v této nelehké době daří v našich cílech uspět. Naše banka jednoznačně prokázala schopnost být kvalitním finančním partnerem jak pro korporátní, tak pro retailovou klientelu. Naším záměrem je nadále se rozvíjet. V době sestavování této výroční zprávy můžete naši banku navštívit také na expozituře v Karlových Varech, kde poskytujeme stejný rozsah služeb jako na pobočce v Praze. Zastavme se nyní společně nad plány Evropsko-ruské banky, a.s. Stávajícím cílem je nadále rozšiřovat klientskou základnu a celkovou pozici na trhu. Nová pobočka v Karlových Varech by nám měla pomoci získat nové obchodní partnery zejména z řad početné rusky hovořící části obyvatelstva. Evropskoruská banka, a.s. hodlá dále rozšiřovat a zkvalitňovat portfolio produktů již v roce 2010 budou naši klienti moci využívat platebních karet. Pevně věříme ve významný nárůst jak v kvantitativních, tak v kvalitativních měřítkách. Na závěr bychom rádi poděkovali všem klientům, akcionářům i obchodním partnerům za podporu v uplynulém roce Náš dík patří rovněž zaměstnancům, kteří mají významný podíl na úspěších Evropsko-ruské banky, a.s. v minulém roce. Roman Jakubovič Popov předseda představenstva Vladimír Hořejší místopředseda představenstva Michail Michajlovič Čaplinskij člen představenstva

4 4 Komentář představenstva k výsledkům za rok 2009 Klíčové finanční ukazatele Suma aktiv Pohledávky za klienty Přijaté vklady Ztráta běžného období Úroková marže Celková výše Tier 1 kapitálu Kapitálová přiměřenost 108% Evropsko-ruská banka, a.s. (dále také Banka nebo ERB) završila první rok činnosti na území České republiky. I přes realizovanou ztrátu se podařilo v zásadě naplnit plánované cíle v oblasti provozního zisku a úrokových výnosů. Hospodářský výsledek Banka v roce 2009 hospodařila se ztrátou ve výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější nákladovou položku patřily mzdové a ostatní správní náklady v celkové výši tis. Kč. Tento výsledek je vzhledem k dynamickým krokům v rozvoji Banky během roku 2009 logický. Velice pozitivně můžeme hodnotit výsledky z finančních operací a úrokové výnosy čistá úroková marže za rok 2009 dosáhla úrovně tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Banka teprve upevňuje svoji pozici na trhu a vyhledává nové obchodní partnery (včetně bank), dosáhla mírné ztráty na poplatcích a provizích čisté výnosy z poplatků a provizí činily -80 tis. Kč. Banka poskytla během roku 2009 úvěry v celkovém objemu tis. Kč. Celkové pohledávky za korporátními klienty činí zhruba 73 % z celkového objemu pohledávek ke konci roku Objem přijatých vkladů činí tis. Kč, z čehož přibližně 70 % činí běžné účty nebo jiné účty splatné na požádání. Z povahy zaměření hlavní činnosti Banky je do budoucna možné očekávat navýšení poměru ve prospěch termínových depozit. Při celkovém pohledu na výsledky hospodaření za rok 2009 je potřeba vzít v úvahu jednak současnou pozici Banky na trhu, kde aktivně působí necelý rok, a také aktuální stav ekonomického prostředí. S ohledem na všechny tyto faktory považujeme výsledky Banky za dobré.

5 5 Kapitálové vybavení Celková výše Tier 1 kapitálu činí tis. Kč. Z pohledu kapitálové přiměřenosti je mnohonásobně přesažen regulatorní limit 8 %, kapitálová přiměřenost ke konci roku 2009 činila 108 %. Tyto hodnoty nejsou překvapivé, neboť ERB zahájila svoji činnost v průběhu roku 2009 a vykazuje doposud relativně nízkou úvěrovou expozici. Lze však očekávat výrazný nárůst objemu poskytovaných úvěrů v následujícím roce. Obchodní činnost Banka se v roce 2009 jednoznačně soustředila na budování své pozice na cílových trzích v závislosti na dlouhodobé strategii. Z tohoto pohledu jsou pro Banku nadále klíčoví korporátní klienti zabývající se mezinárodním obchodem s Ruskou federací a rusky mluvící retailová klientela. Z pohledu korporátních klientů se ERB zaměřila na rozvoj úvěrových produktů. Úvěry čerpané korporátními klienty byly zaměřeny jak na provozní financování, tak na investiční úvěry. Přístup ke klientům v oblasti úvěrů byl vysoce individuální, Banka poskytovala úvěry klientům šité na míru. Pro korporátní klienty je také připraveno internetové bankovnictví, které jednoduchým způsobem umožňuje bezpečnou vzdálenou komunikaci s Bankou. U retailových klientů se jednalo například o směnárenské služby, kde Banka nabídla během roku veškeré směnárenské operace bez poplatků a jako jedna z mála bank v České republice realizuje směnárenské operace v ruských rublech. Dále lze zmínit velice výhodné termínové vklady, Banka nabízí velmi výhodné uložení peněžních prostředků v rublech. Z tohoto pohledu se Bance podařilo maximálně využít konkurenční výhody v podobě přítomnosti mateřské společnosti v Ruské federaci a nabízí jedny z nejvyšších sazeb na úložky v rublech. Bance se díky proaktivní obchodní činnosti podařilo během méně než deseti měsíců svojí činnosti na území České republiky získat a stabilizovat oboustranně výhodné vztahy s celou řadou zajímavých klientů. Celková klientská základna během roku 2009 vykazovala růst, a to jak z pohledu počtu klientů a jejich účtů, tak z pohledu celkového objemu klientských prostředků na účtech u Banky.

6 6 Cíle na rok 2010 Banka bude usilovat o naplnění své dlouhodobé strategie. V oblasti operativních cílů na rok 2010 považujeme za klíčové následující body. Jednoznačným cílem pro rok 2010 je otevření expozitury Banky v Karlových Varech. Cíl, jenž v době psaní této výroční zprávy, již můžeme prohlásit za úspěšně dokončený. Banka se soustředí na rozvoj produktů v oblasti strukturovaného financování. Cílem je nabídnout kompletní produktovou řadu pro financování a zabezpečení exportních aktivit našich klientů. Jedná se zejména o dokumentární platební styk a komplexnější zajišťovací transakce. V této oblasti plánuje Banka poskytnout svým klientům služby minimálně na úrovni srovnatelné s ostatními bankami. Zároveň Banka předpokládá využít pozice mateřské společnosti na ruském bankovním trhu. Banka plánuje rozšiřovat portfolio úvěrových produktů a služeb. Jednoznačným cílem je výrazný nárůst objemu poskytnutých úvěrů. Banka se hodlá zaměřovat zejména na exportní financování a specifické úvěry pro retailovou klientelu. V oblasti retailového bankovnictví nabídne Banka v průběhu roku 2010 platební karty pro všechny své klienty. Pevně věříme, že všichni naši klienti ocení rozšířené služby v oblasti platebního styku. V průběhu roku 2010 očekáváme výrazný nárůst objemu klientských depozit, neboť i v tomto roce Banka hodlá nabízet atraktivní úrokové sazby na vklady ve všech měnách (CZK, EUR, RUB, USD). Bezplatné směnárenské operace a snižování poplatků u klíčových bankovních produktů a služeb považujeme za samozřejmé. V průběhu roku 2010 očekáváme navýšení regulatorního kapitálu Banky o 100 mil. CZK ve formě podřízeného dluhu. Historie ERB Dne 6. května 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení bankovní licence společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. (dříve Banka mezinárodní spolupráce), která je dceřinou společností PRVNÍ ČESKO- RUSKÉ BANKY, s. r. o. (PČRB). PČRB je první a v současné době také jedinou ruskou bankou, která obdržela novou bankovní licenci na území Evropské unie. Tato licence opravňuje k provádění širokého spektra bankovních operací, a také k zakládání poboček na základě oznámení v jakékoliv ze zemí Evropské unie. Dne 7. dubna 2009 byla v Praze slavnostně otevřena Evropsko-ruská banka, a.s. Svou činnost staví ERB na zkušenostech získaných PČRB při poskytování služeb za více než třináctileté období existence a aktivního působení při financování zahraničně-obchodních vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou.

7 7 Skupina PČRB-ERB PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, s.r.o. (Ruská federace) PČRB-Finance, s.r.o. (Ruská federace) Evropsko-ruská banka, a.s. (Česká republika) Evropsko-ruská banka, a.s. je dceřinou společností První česko-ruské banky, s.r.o. (PČRB). PČRB byla založena v roce 1996 za účelem: zajištění podpory pro zahraniční obchod a investičních projektů Ruské federace a České republiky; poskytování bankovních služeb společnostem, které vstupují do ekonomických vztahů při zahraničním obchodu, a ruským podnikům a organizacím s podílem českého kapitálu. Během svého mnohaletého působení na ruském bankovním trhu si PČRB získala značné renomé v oblasti financování zahraničního obchodu jak na území Ruské federace, tak České republiky. V současné době je pozice PČRB na ruském bankovním trhu následující: 89. místo v ratingu 200 největších bank Ruska podle velikosti kapitálu ; 125. místo v ratingu 200 největších bank Ruska podle částky čistých aktiv (podle údajů k 1. lednu 2010, časopis Peníze ); 121. místo mezi největšími bankami Ruska (RBK. Rating ze dne 2. prosince 2009); 41. místo v ratingu Nejbezpečnější ze 100 největších ruských bank (časopis Profil ). V souvislosti se strategickými cíli PČRB byla založena společnost PČRB-Finance, s.r.o. jako dceřiná společnost PČRB v Ruské federaci, jejímž primárním cílem je realizace programů na zajištění financování. Banka může díky přítomnosti mateřské společnosti přímo na bankovním trhu v Ruské federaci nabízet svým klientům celé spektrum atraktivních služeb, které jiné bankovní domy v České republice nenabízejí. V tomto ohledu má ERB poměrně unikátní pozici na českém bankovním trhu. Jako příklad lze uvést možnost expresních plateb z/do Ruské federace. V rámci jednoho pracovního dne tak dojde k odepsání peněžních prostředků z účtu klienta v ERB a k připsání prostředků na účet v PČRB.

8 8 Firemní kultura a strategie Předmět činnosti a bankovní licence Evropsko-ruská banka, a.s. působí na základě licence vydané Českou národní bankou dle rozhodnutí č.j. 2008/5397/570 ze dne 17. dubna Činnosti Banky jsou na základě udělené licence následující: přijímání vkladů od veřejnosti; poskytování úvěrů; investování do cenných papírů na vlastní účet; finanční pronájem (finanční leasing); platební styk a zúčtování; vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků; poskytování záruk; otevírání akreditivů; obstarávání inkasa; směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); poskytování bankovních informací; obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. Banka zahájila svoji činnost dne 7. dubna 2009 a vykonává všechny činnosti uvedené v licenci. Struktura akcionářů Akcionáři Banky s kvalifikovanou účastí na bance: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, s.r.o., Moskva, ul. Lobačovskogo 27, , Ruská federace; kvalifikovaná účast (přímá) - 65% Roman Jakubovič Popov je ovládající osobou společnosti PČRB a současně i ovládající osobou Evropsko-ruské banky a.s.; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) - 83,39% Viktor Jakovlevič Lorenc vlastní kvalifikovanou účast na společnosti PČRB a spolu s panem Popovem je osobou ovládající společnost PČRB a, potažmo přes vlastní kvalifikovanou účast (nepřímá), na ERB; ve výši - 16,61%

9 9 Strategie ERB hodlá maximálně využít konkurenčních výhod, které ji poskytuje přítomnost mateřské společnosti První česko-ruské banky v Ruské federaci. Mezi hlavní dlouhodobé strategické cíle ERB patří: Využití synergického efektu přítomnosti bankovní skupiny na trzích v České republice a Ruské federaci; Budování pozice na českém bankovním trhu založené na důvěře a loajalitě svých klientů; Poskytování individualizovaných služeb v oblasti platebního styku s Ruskou federací; Hrát významnou úlohu na trhu financování exportních a investičních aktivit směrem do Ruské federace; Být významným českým bankovním domem pro specifickou klientelu; Vždy ctít individuální přístup ke každému klientovi a společně najít způsob, jak naplnit jeho cíle; Být v nejširším povědomí rusky hovořící klientely na českém trhu; Poskytovat špičkové služby retailového bankovnictví včetně směnárenských operací se zaměřením na rusky hovořící klientelu; Kontinuální zvyšování efektivnosti využití a alokace lidských zdrojů a jejich rozvoj; Neustálé zlepšování řízení rizik.

10 10 Lidé v ERB Cílem ERB je poskytovat specializované a kvalitní služby pro své klienty. Jsme hrdí na individuální přístup k našim klientům a na úzkou spolupráci s nimi. Navazujeme se svými klienty dlouhodobý vztah založený na důvěře a vzájemném porozumění. Banka stejně jako většina dalších institucí závisí především na lidech, kteří tuto instituci vytvářejí. Naše Banka je pyšná na dynamický rozvoj v minulém roce. Uvědomujeme si, že veškeré naše úspěchy jsou především dílem celého kolektivu našich zaměstnanců a jejich práce v minulém roce. ERB si velice cení loajality a důvěry svých zaměstnanců v minulém roce. Za jejich práci jim patří zasloužený dík Počet zaměstnanců ERB

11 11

12 12 Činnost ERB v roce 2009 Otevření klientského pracoviště v Praze Dne 7. dubna 2009 se uskutečnilo v Praze slavnostní otevření prvního klientského pracoviště Evropsko-ruské banky, a. s. Otevření se zúčastnili zástupci nejvyššího vedení PČRB i ERB, dále pak zástupci českého státu nebo velvyslanec Ruské federace v ČR Alexej Leonidovič Fedotov. ERB jako součást společenského a kulturního dění Naše Banka se také účastní projektů významných pro naše klienty, obchodní partnery nebo společnosti. Mezi nejvýznamnější projekty, které se uskutečnily s účastí ERB, v minulém roce patřily: 100 nejlepších firem České republiky; Mezinárodní kongres účastníků vesmírných letů v Praze; Česko-ruský ples v pražském paláci Žofín; Cena za podporu umění a tvůrčí činnost Trebbia. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ERB si uvědomuje svoji velkou odpovědnost, jako finanční instituce, v oblasti zamezení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka klade velký důraz na efektivní systém řízení rizik a vykonávání kontrol stejně jako na pravidelné školení svých zaměstnanců. Banka v průběhu roku 2009 investovala značné finanční prostředky zejména do vývoje nových informačních systémů, ale i dalších prvků kontroly, ve snaze usnadnit a zefektivnit činnost řadových pracovníků v této oblasti. Vzhledem k významnému podílu zahraniční klientely jsou naši zaměstnanci i kontrolní systémy vybaveny účinnými procesy pro odhalení a rozpoznání snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Veškeré naše kontrolní mechanismy pravidelně aktualizujeme dle nejnovějších poznatků a regulatorních či legislativních požadavků.

13 13 Risk management Celková strategie řízení rizik byla schválena představenstvem ERB před zahájením činnosti Banky. Strategie byla zpracována v návaznosti na schválenou obchodní strategii ERB a současně tak, aby byla v souladu s požadavky České národní banky. Strategie upravuje celkový systém řízení rizik, v tom, mimo jiné, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů a útvarů ERB, informační toky a základní kontrolní mechanismy. V návaznosti na obecnou strategii byly schváleny strategie týkající se jednotlivých druhů rizik - strategie řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace, strategie a řízení rizika kapitálu a kapitálové přiměřenosti, obsahující rovněž část zabývající se regulatorními limity úvěrové angažovanosti, strategie řízení tržních rizik Banky, strategie řízení rizika likvidity, investiční strategie, zabývající se, mimo jiné problematikou správy obchodního portfolia, a strategie řízení operačního rizika. Základní principy, které ERB při řízení rizik uplatňuje Důsledně je odděleno řízení rizika od obchodní činnosti. Banka má jasně nastaveny postupy pro schvalování nových obchodů. V případě klientů rezidentů Ruské federace jsou využívány znalosti mateřské banky PČRB. Jsou stanoveny limity omezující celkové riziko, dílčí rizika a riziko koncentrace v hlavních rizicích, kterým je Banka vystavena (úvěrové a tržní riziko, z toho pak měnové, úrokové a riziko likvidity). Kromě regulatorních limitů jsou stanovovány a sledovány i další - vnitřní limity, například signální limity (80% schváleného limitu), a to zejména tam, kde dochází k vyšší koncentraci rizika. Každý obchod je hodnocen v závislosti na jeho velikosti a struktuře, každému klientovi je stanoven vnitřní rating (provázaný na kategorizaci pohledávek dle požadavků ČNB). Jsou zpracovávány denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní zprávy týkající se stavu a vývoje jednotlivých rizik i celkového podstupovaného rizika, které jsou předávány v co nejkratších termínech příslušným úrovním řízení s cílem nejen naplnit regulatorní požadavky, ale zejména z důvodu zajištění efektivního řízení Banky a jejích rizik. Pravidelně (minimálně čtvrtletně) je rovněž prováděno stressové testování kvality úvěrového portfolia a scénářů likvidity a scénářů pro řízení úrokových a měnových rizik. Výsledky včetně návrhů případných opatření jsou součástí pravidelných informací předávaných příslušným řídícím úrovním. Nastavený systém řízení rizik byl v roce 2009 pravidelně prověřován ze strany vnitřního auditu Banky. Na základě jeho zjištění byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení nastaveného systému řízení rizik.

14 14 Organizační uspořádání Útvarem odpovědným za řízení rizik v Bance je odbor řízení rizik, který je součástí úseku kontrolních činností (dříve také nazývaným úsek kontroly). Ředitel odboru řízení rizik je přímo podřízen členu představenstva, který je současně vrchním ředitelem úseku kontrolních činností. Od prosince 2009 se do procesu řízení rizik zapojily rovněž nově zřízený výbor pro řízení aktiv a pasiv (řízení tržních rizik a úvěrového rizika protistran finančních institucí a klientů odboru treasury) a úvěrový výbor (řízení úvěrových rizik klientů). Oba zmíněné výbory nemají rozhodovací pravomoci, jejich stanovisko je doporučením pro konečné rozhodování představenstva. Řízení úvěrového rizika Banka je vystavena zejména úvěrovému riziku investičního portfolia. Úvěrové riziko obchodního portfolia je, s ohledem na výši a strukturu obchodního portfolia, marginální. Úvěrové expozice z obchodního portfolia se pohybovaly maximálně do 20 mil. CZK a byly představovány pouze expozicemi vzniklými z obchodování s FX deriváty. Pro výpočet kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obou portfolií je používán standardizovaný přístup. Úvěrové riziko na klienta (resp. protistranu) či na s ním ekonomicky spjatou skupinu je omezováno vnitřními limity, které jsou nižší než regulatorně stanovené limity. Omezení rizika pouze regulatorním limitem je využíváno pouze ojediněle. Limity jsou pravidelně, minimálně 1x za rok přehodnocovány. Z dalších limitů, které Banka stanovuje, je aktivně využíván zejména limit na zemi či region, což úzce souvisí s obchodní strategií Banky, která je významně směrována na Ruskou federaci (klienty se sídlem v Ruské federaci nebo mající obchodní a ekonomické vazby na Ruskou federaci). Ke snižování úvěrových rizik Banka používá všechny techniky, které je možné využít v rámci standardizovaného přístupu. S ohledem na relativně nízký počet úvěrových obchodů s klienty, nebyly tyto techniky v roce 2009 využity. Zajištění pohledávek ve vztahu ke klientům bylo realizováno zejména těmito nástroji: zástava nemovitosti, zástava movitého majetku, ručení třetí osoby a zajištění pohledávkami. Definice pohledávek po lhůtě splatnosti a pohledávek se znehodnocením Banka v podstatě přejímá z právních předpisů (informace je podrobněji uvedena v účetní závěrce Banky za rok 2009). Pohledávky ve vztahu ke klientům jsou posuzovány individuálně vyjma debetů na běžných účtech (do CZK na jednoho klienta) vzniklých z titulu neuhrazení poplatků Bance, které jsou hodnoceny portfoliově a jsou k nim vytvářeny opravné položky jako k portfoliu pohledávek. Na toto portfolio je nahlíženo jako na portfolio nestandardních pohledávek (s ohledem na maximální dobu řešení jejich splacení) a adekvátně zmíněnému hodnocení jsou vytvářeny opravné položky ve výši 20 %. Stressové testování pohledávek za klienty je prováděno na základě tří základních scénářů, které berou v úvahu potenciální zhoršení ekonomických podmínek (obecně/v daném regionu), klientský segment, výši a lhůtu splatnosti pohledávky. Banka v roce 2009 nevyužívala pro hodnocení pohledávek externí ratingy zapsaných agentur, pokud některý z klientů nebo protistran byl externím ratingem ohodnocen, byl externí rating pouze jedním ze vstupních údajů pro celkové hodnocení bonity klienta, resp. protistrany.

15 15 Řízení tržních rizik Z tržních rizik je Banka vystavena riziku měnovému a úrokovému. Nicméně úrokové riziko bylo pro Banku v roce 2009 marginální. Měnové riziko Banka ve sledovaném období obchodovala pouze s CZK, RUB, EUR a USD. Na otevřenou pozici v jednotlivých měnách i celkovou otevřenou měnovou pozici byly stanoveny vnitřní limity, jejichž využití je denně sledováno. Denně je v souladu s regulatorními požadavky počítán kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia. Zmíněné hodnoty jsou denně reportovány představenstvu a členům výboru řízení aktiv a pasiv. Měnové riziko Banky je snižováno pomocí měnových derivátů. Banka používala k řízení a uzavření měnových pozic operace typu FX forward a FX swap, které byly uzavírány maximálně na dobu jednoho měsíce. V souladu s regulatorními předpisy bylo prováděno stressové testování měnového rizika. O výsledcích jsou minimálně čtvrtletně předkládány zprávy představenstvu a výboru pro řízení aktiv a pasiv. Podrobnější informace týkající se měnových derivátů jsou uvedeny v účetní závěrce za rok Úrokové riziko Úrokové riziko investičního portfolia je testováno pomocí GAP analýzy, kdy jsou jednotlivá úrokově citlivá aktiva a pasiva (v členění na jednotlivé měny i agregovaně) rozdělena podle zbytkové doby do nejbližšího data přecenění, kumulativní GAP je porovnáván ke kapitálu Banky. Rovněž je vyhodnocováno použití stressového scénáře úrokového šoku okamžitého poklesu růstu úrokových sazeb o 100 bp a 200 bp. Rozsah postupovaného úrokového rizika je čtvrtletně reportován výboru pro řízení aktiv a pasiv a představenstvu Banky. Obchodní portfolio Obchodní portfolio Banky, které tvořily FX deriváty typu FX swap a FX forward, je denně přeceňováno. Změna reálné hodnoty je vykazována do zisku/ztráty Banky.

16 16 Řízení rizika likvidity Řízení rizika likvidity pro ERB v roce 2009 znamenalo zejména řízení likvidity v cizích měnách, neboť existuje významný nepoměr mezi měnovou strukturou zdrojů Banky (kapitál ERB, hlavní zdroj financování je v CZK) a jejich umístěním. Řízení měnové likvidity Banky bylo zajišťováno zejména prostřednictvím FX operací. Banka měla v roce 2009 významný přebytek likvidních zdrojů. Úvěry klientům byly poskytovány pouze z vlastních zdrojů Banky ( proti kapitálu ). Klientské zdroje byly umístěny pouze do rychle likvidních aktiv hotovost, vklady u centrálních bank, vklady u bank. Řízení operačního rizika Cílem řízení operačního rizika Bankou je minimalizovat toto riziko při současném zajištění požadovaných činností Banky. Základními prvky pro řízení operačního rizika jsou: zpracování adekvátní vnitřní metodiky, nastavení účinného kontrolního systému a vytvoření databáze událostí operačního rizika. Banka má vypracovány a průběžně aktualizuje pohotovostní plány pro řešení výjimečných situací. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Banka používá, s ohledem na zahájení činnosti v průběhu roku 2009, přístup BIA, kdy je za základ pro výpočet relevantního ukazatele brán schválený obchodní plán Banky na léta Na základě zahájeného sběru událostí operačního rizika v roce 2009 Banka předpokládá, že by mohla do tří let začít používat standardizovaný přístup, příp. po schválení Českou národní bankou přístup AMA. Organizační struktura řízení operačního rizika zahrnuje představenstvo, které je hlavní rozhodovací úrovní, odbor řízení rizik, odbor bezpečnosti, plnící funkci krizového koordinátora, odbor vnitřního auditu, a dále všechny další útvary, které mají zodpovědnost za konkrétní monitorování operačních rizik v jimi řízených útvarech. Řízení kapitálu Vnitřně stanovený kapitál Bankou je shodný s regulačním kapitálem dle relevantních právních předpisů. Pro výpočet kapitálových požadavků ve vztahu k jednotlivým rizikům Banka používá standardizovaný přístup, v oblasti operačního rizika je používán BIA přístup. Nad rámec kapitálových požadavků dle regulace Banka pravidelně propočítává doplňující vnitřně stanovené kapitálové požadavky, související se strategickým rizikem a reputačním rizikem. Výsledky jsou pravidelně předkládány představenstvu k informaci. S ohledem na skutečnost, že Banka zahájila svoji činnost v prvním pololetí 2009 a že k rozvoji jejích aktivit docházelo velmi pozvolně, se kapitálová přiměřenost v roce 2009, vypočtená jak dle regulace, tak dle vnitřně nastavených pravidel, pohybovala vysoko nad stanovenými limity (dosahovala hodnot více než 100%).

17 17 Corporate governance Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají a podepisují libovolní dva jeho členové společně. Složení představenstva Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Roman Jakubovič Popov Předseda představenstva a generální ředitel Datum narození: Bydliště: Rublevskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 12. května 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hořejší, MBA Místopředseda představenstva a vrchní ředitel Datum narození: Bydliště: Podbrahy 46, Skorkov Den vzniku funkce: 15. července 2008 Den vzniku členství v představenstvu: 15. července 2008 Michail Michajlovič Čaplinskij Člen představenstva Datum narození: Bydliště: Akademika Skrjabina 16, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 22. dubna 2009

18 18 Složení dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Pokud má společnost více než 50 zaměstnanců, jsou 2 členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 člen volen zaměstnanci. Olga Vasiljevna Arsenťjevová Předsedkyně dozorčí rady Datum narození: Bydliště: ul. Akademika Anochina 2/4, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; předseda představenstva Nikolaj Viktorovič Miťušenkov Místopředseda dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Rublevskoje šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; člen dozorčí rady

19 19 David Částek Místopředseda dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 22. dubna 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob: AIDYA Czech, a.s.,ičo: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha; předseda představenstva BOULONNER a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva DELOMITEN a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva GALLORANTE a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva REID Investment, a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; předseda představenstva Nadační fond Rovná šance, IČO: se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8; člen správní rady BH Nemocnice Vimperk a.s., IČO: se sídlem Pivovarská 158, Vimperk; předseda dozorčí rady BOHEMIA HOSPITALS a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; předseda dozorčí rady Ke dni neposkytla Evropsko-ruská banka, a.s. žádné úvěry ani záruky ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady.

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více

Zpráva vedení banky. 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014

Zpráva vedení banky. 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014 Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2014 Obsah 4 5 Zpráva vedení banky 4 Zpráva vedení banky k hospodářským výsledkům 2014 6 8 Commerzbank AG 7 Commerzbank ve světě 8 Commerzbank v České republice

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13 Výroční zpráva Živnostenské banky, a.s., za rok 2002 OBSAH Strana Složení dozorčí rady a představenstva 3 Zpráva dozorčí rady 4 Úvod místopředsedy představenstva ke zprávě představenstva 5 Zpráva představenstva

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Peněžní dům, spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Datum zveřejnění: 19. května 2015 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚ... 4 3. VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU... 5 4. ZPRÁVA

Více