1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S."

Transkript

1 1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

2 2 Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Komentář představenstva k výsledkům za rok Hospodářský výsledek... 4 Kapitálové vybavení... 5 Obchodní činnost... 5 Cíle na rok Skupina PČRB-ERB... 7 Firemní kultura a strategie... 8 Předmět činnosti a bankovní licence... 8 Struktura akcionářů... 8 Strategie... 9 Lidé v ERB Činnost ERB v roce Otevření klientského pracoviště v Praze ERB jako součást společenského a kulturního dění Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Risk management Základní principy, které ERB při řízení rizik uplatňuje Organizační uspořádání Řízení úvěrového rizika Řízení tržních rizik Řízení rizika likvidity Řízení operačního rizika Řízení kapitálu Corporate governance Složení představenstva Složení dozorčí rady Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora za rok končící Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání dle vyhlášky č. 123/2007 Sb Kapitál banky Poměrové ukazatele Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě za rok

3 3 Úvodní slovo představenstva Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu společně s auditorem ověřenou účetní závěrkou za rok Rádi bychom se při této příležitosti zastavili, zhodnotili situaci v minulém roce a zároveň Vám prezentovali některé strategické vize a záměry do budoucna. Rok 2009 znamenal pro Evropsko-ruskou banku, a.s. klíčové období. Rok 2009 se vyznačoval pokračujícími těžkostmi na světových, ale i lokálních finančních trzích, které vyústily v současně probíhající ekonomickou krizi. Do této nelehké doby vstoupila Evropsko-ruská banka, a.s. jako nová bankovní instituce na českém trhu. Dne 7. dubna 2009 bylo v Praze slavnostně otevřeno první klientské pracoviště Evropsko-ruské banky, a.s., která tímto oficiálně zahájila svou činnost. Naším dlouhodobě definovaným cílem je být významným hráčem na českém trhu v oblasti financování zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Ruskou federací a zároveň poskytovat standardní bankovní služby především pro ruskou klientelu na území České republiky. V uplynulých dvanácti měsících bylo naším hlavním úkolem budovat kontakty a klientskou základnu, zajistit hladkou činnost Evropsko-ruské banky, a.s. zlepšit povědomí o její přítomnosti na území České republiky, ale především poskytovat kvalitní bankovní služby. Jsme velice potěšeni, že se nám v této nelehké době daří v našich cílech uspět. Naše banka jednoznačně prokázala schopnost být kvalitním finančním partnerem jak pro korporátní, tak pro retailovou klientelu. Naším záměrem je nadále se rozvíjet. V době sestavování této výroční zprávy můžete naši banku navštívit také na expozituře v Karlových Varech, kde poskytujeme stejný rozsah služeb jako na pobočce v Praze. Zastavme se nyní společně nad plány Evropsko-ruské banky, a.s. Stávajícím cílem je nadále rozšiřovat klientskou základnu a celkovou pozici na trhu. Nová pobočka v Karlových Varech by nám měla pomoci získat nové obchodní partnery zejména z řad početné rusky hovořící části obyvatelstva. Evropskoruská banka, a.s. hodlá dále rozšiřovat a zkvalitňovat portfolio produktů již v roce 2010 budou naši klienti moci využívat platebních karet. Pevně věříme ve významný nárůst jak v kvantitativních, tak v kvalitativních měřítkách. Na závěr bychom rádi poděkovali všem klientům, akcionářům i obchodním partnerům za podporu v uplynulém roce Náš dík patří rovněž zaměstnancům, kteří mají významný podíl na úspěších Evropsko-ruské banky, a.s. v minulém roce. Roman Jakubovič Popov předseda představenstva Vladimír Hořejší místopředseda představenstva Michail Michajlovič Čaplinskij člen představenstva

4 4 Komentář představenstva k výsledkům za rok 2009 Klíčové finanční ukazatele Suma aktiv Pohledávky za klienty Přijaté vklady Ztráta běžného období Úroková marže Celková výše Tier 1 kapitálu Kapitálová přiměřenost 108% Evropsko-ruská banka, a.s. (dále také Banka nebo ERB) završila první rok činnosti na území České republiky. I přes realizovanou ztrátu se podařilo v zásadě naplnit plánované cíle v oblasti provozního zisku a úrokových výnosů. Hospodářský výsledek Banka v roce 2009 hospodařila se ztrátou ve výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější nákladovou položku patřily mzdové a ostatní správní náklady v celkové výši tis. Kč. Tento výsledek je vzhledem k dynamickým krokům v rozvoji Banky během roku 2009 logický. Velice pozitivně můžeme hodnotit výsledky z finančních operací a úrokové výnosy čistá úroková marže za rok 2009 dosáhla úrovně tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Banka teprve upevňuje svoji pozici na trhu a vyhledává nové obchodní partnery (včetně bank), dosáhla mírné ztráty na poplatcích a provizích čisté výnosy z poplatků a provizí činily -80 tis. Kč. Banka poskytla během roku 2009 úvěry v celkovém objemu tis. Kč. Celkové pohledávky za korporátními klienty činí zhruba 73 % z celkového objemu pohledávek ke konci roku Objem přijatých vkladů činí tis. Kč, z čehož přibližně 70 % činí běžné účty nebo jiné účty splatné na požádání. Z povahy zaměření hlavní činnosti Banky je do budoucna možné očekávat navýšení poměru ve prospěch termínových depozit. Při celkovém pohledu na výsledky hospodaření za rok 2009 je potřeba vzít v úvahu jednak současnou pozici Banky na trhu, kde aktivně působí necelý rok, a také aktuální stav ekonomického prostředí. S ohledem na všechny tyto faktory považujeme výsledky Banky za dobré.

5 5 Kapitálové vybavení Celková výše Tier 1 kapitálu činí tis. Kč. Z pohledu kapitálové přiměřenosti je mnohonásobně přesažen regulatorní limit 8 %, kapitálová přiměřenost ke konci roku 2009 činila 108 %. Tyto hodnoty nejsou překvapivé, neboť ERB zahájila svoji činnost v průběhu roku 2009 a vykazuje doposud relativně nízkou úvěrovou expozici. Lze však očekávat výrazný nárůst objemu poskytovaných úvěrů v následujícím roce. Obchodní činnost Banka se v roce 2009 jednoznačně soustředila na budování své pozice na cílových trzích v závislosti na dlouhodobé strategii. Z tohoto pohledu jsou pro Banku nadále klíčoví korporátní klienti zabývající se mezinárodním obchodem s Ruskou federací a rusky mluvící retailová klientela. Z pohledu korporátních klientů se ERB zaměřila na rozvoj úvěrových produktů. Úvěry čerpané korporátními klienty byly zaměřeny jak na provozní financování, tak na investiční úvěry. Přístup ke klientům v oblasti úvěrů byl vysoce individuální, Banka poskytovala úvěry klientům šité na míru. Pro korporátní klienty je také připraveno internetové bankovnictví, které jednoduchým způsobem umožňuje bezpečnou vzdálenou komunikaci s Bankou. U retailových klientů se jednalo například o směnárenské služby, kde Banka nabídla během roku veškeré směnárenské operace bez poplatků a jako jedna z mála bank v České republice realizuje směnárenské operace v ruských rublech. Dále lze zmínit velice výhodné termínové vklady, Banka nabízí velmi výhodné uložení peněžních prostředků v rublech. Z tohoto pohledu se Bance podařilo maximálně využít konkurenční výhody v podobě přítomnosti mateřské společnosti v Ruské federaci a nabízí jedny z nejvyšších sazeb na úložky v rublech. Bance se díky proaktivní obchodní činnosti podařilo během méně než deseti měsíců svojí činnosti na území České republiky získat a stabilizovat oboustranně výhodné vztahy s celou řadou zajímavých klientů. Celková klientská základna během roku 2009 vykazovala růst, a to jak z pohledu počtu klientů a jejich účtů, tak z pohledu celkového objemu klientských prostředků na účtech u Banky.

6 6 Cíle na rok 2010 Banka bude usilovat o naplnění své dlouhodobé strategie. V oblasti operativních cílů na rok 2010 považujeme za klíčové následující body. Jednoznačným cílem pro rok 2010 je otevření expozitury Banky v Karlových Varech. Cíl, jenž v době psaní této výroční zprávy, již můžeme prohlásit za úspěšně dokončený. Banka se soustředí na rozvoj produktů v oblasti strukturovaného financování. Cílem je nabídnout kompletní produktovou řadu pro financování a zabezpečení exportních aktivit našich klientů. Jedná se zejména o dokumentární platební styk a komplexnější zajišťovací transakce. V této oblasti plánuje Banka poskytnout svým klientům služby minimálně na úrovni srovnatelné s ostatními bankami. Zároveň Banka předpokládá využít pozice mateřské společnosti na ruském bankovním trhu. Banka plánuje rozšiřovat portfolio úvěrových produktů a služeb. Jednoznačným cílem je výrazný nárůst objemu poskytnutých úvěrů. Banka se hodlá zaměřovat zejména na exportní financování a specifické úvěry pro retailovou klientelu. V oblasti retailového bankovnictví nabídne Banka v průběhu roku 2010 platební karty pro všechny své klienty. Pevně věříme, že všichni naši klienti ocení rozšířené služby v oblasti platebního styku. V průběhu roku 2010 očekáváme výrazný nárůst objemu klientských depozit, neboť i v tomto roce Banka hodlá nabízet atraktivní úrokové sazby na vklady ve všech měnách (CZK, EUR, RUB, USD). Bezplatné směnárenské operace a snižování poplatků u klíčových bankovních produktů a služeb považujeme za samozřejmé. V průběhu roku 2010 očekáváme navýšení regulatorního kapitálu Banky o 100 mil. CZK ve formě podřízeného dluhu. Historie ERB Dne 6. května 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení bankovní licence společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. (dříve Banka mezinárodní spolupráce), která je dceřinou společností PRVNÍ ČESKO- RUSKÉ BANKY, s. r. o. (PČRB). PČRB je první a v současné době také jedinou ruskou bankou, která obdržela novou bankovní licenci na území Evropské unie. Tato licence opravňuje k provádění širokého spektra bankovních operací, a také k zakládání poboček na základě oznámení v jakékoliv ze zemí Evropské unie. Dne 7. dubna 2009 byla v Praze slavnostně otevřena Evropsko-ruská banka, a.s. Svou činnost staví ERB na zkušenostech získaných PČRB při poskytování služeb za více než třináctileté období existence a aktivního působení při financování zahraničně-obchodních vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou.

7 7 Skupina PČRB-ERB PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, s.r.o. (Ruská federace) PČRB-Finance, s.r.o. (Ruská federace) Evropsko-ruská banka, a.s. (Česká republika) Evropsko-ruská banka, a.s. je dceřinou společností První česko-ruské banky, s.r.o. (PČRB). PČRB byla založena v roce 1996 za účelem: zajištění podpory pro zahraniční obchod a investičních projektů Ruské federace a České republiky; poskytování bankovních služeb společnostem, které vstupují do ekonomických vztahů při zahraničním obchodu, a ruským podnikům a organizacím s podílem českého kapitálu. Během svého mnohaletého působení na ruském bankovním trhu si PČRB získala značné renomé v oblasti financování zahraničního obchodu jak na území Ruské federace, tak České republiky. V současné době je pozice PČRB na ruském bankovním trhu následující: 89. místo v ratingu 200 největších bank Ruska podle velikosti kapitálu ; 125. místo v ratingu 200 největších bank Ruska podle částky čistých aktiv (podle údajů k 1. lednu 2010, časopis Peníze ); 121. místo mezi největšími bankami Ruska (RBK. Rating ze dne 2. prosince 2009); 41. místo v ratingu Nejbezpečnější ze 100 největších ruských bank (časopis Profil ). V souvislosti se strategickými cíli PČRB byla založena společnost PČRB-Finance, s.r.o. jako dceřiná společnost PČRB v Ruské federaci, jejímž primárním cílem je realizace programů na zajištění financování. Banka může díky přítomnosti mateřské společnosti přímo na bankovním trhu v Ruské federaci nabízet svým klientům celé spektrum atraktivních služeb, které jiné bankovní domy v České republice nenabízejí. V tomto ohledu má ERB poměrně unikátní pozici na českém bankovním trhu. Jako příklad lze uvést možnost expresních plateb z/do Ruské federace. V rámci jednoho pracovního dne tak dojde k odepsání peněžních prostředků z účtu klienta v ERB a k připsání prostředků na účet v PČRB.

8 8 Firemní kultura a strategie Předmět činnosti a bankovní licence Evropsko-ruská banka, a.s. působí na základě licence vydané Českou národní bankou dle rozhodnutí č.j. 2008/5397/570 ze dne 17. dubna Činnosti Banky jsou na základě udělené licence následující: přijímání vkladů od veřejnosti; poskytování úvěrů; investování do cenných papírů na vlastní účet; finanční pronájem (finanční leasing); platební styk a zúčtování; vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků; poskytování záruk; otevírání akreditivů; obstarávání inkasa; směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); poskytování bankovních informací; obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. Banka zahájila svoji činnost dne 7. dubna 2009 a vykonává všechny činnosti uvedené v licenci. Struktura akcionářů Akcionáři Banky s kvalifikovanou účastí na bance: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, s.r.o., Moskva, ul. Lobačovskogo 27, , Ruská federace; kvalifikovaná účast (přímá) - 65% Roman Jakubovič Popov je ovládající osobou společnosti PČRB a současně i ovládající osobou Evropsko-ruské banky a.s.; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) - 83,39% Viktor Jakovlevič Lorenc vlastní kvalifikovanou účast na společnosti PČRB a spolu s panem Popovem je osobou ovládající společnost PČRB a, potažmo přes vlastní kvalifikovanou účast (nepřímá), na ERB; ve výši - 16,61%

9 9 Strategie ERB hodlá maximálně využít konkurenčních výhod, které ji poskytuje přítomnost mateřské společnosti První česko-ruské banky v Ruské federaci. Mezi hlavní dlouhodobé strategické cíle ERB patří: Využití synergického efektu přítomnosti bankovní skupiny na trzích v České republice a Ruské federaci; Budování pozice na českém bankovním trhu založené na důvěře a loajalitě svých klientů; Poskytování individualizovaných služeb v oblasti platebního styku s Ruskou federací; Hrát významnou úlohu na trhu financování exportních a investičních aktivit směrem do Ruské federace; Být významným českým bankovním domem pro specifickou klientelu; Vždy ctít individuální přístup ke každému klientovi a společně najít způsob, jak naplnit jeho cíle; Být v nejširším povědomí rusky hovořící klientely na českém trhu; Poskytovat špičkové služby retailového bankovnictví včetně směnárenských operací se zaměřením na rusky hovořící klientelu; Kontinuální zvyšování efektivnosti využití a alokace lidských zdrojů a jejich rozvoj; Neustálé zlepšování řízení rizik.

10 10 Lidé v ERB Cílem ERB je poskytovat specializované a kvalitní služby pro své klienty. Jsme hrdí na individuální přístup k našim klientům a na úzkou spolupráci s nimi. Navazujeme se svými klienty dlouhodobý vztah založený na důvěře a vzájemném porozumění. Banka stejně jako většina dalších institucí závisí především na lidech, kteří tuto instituci vytvářejí. Naše Banka je pyšná na dynamický rozvoj v minulém roce. Uvědomujeme si, že veškeré naše úspěchy jsou především dílem celého kolektivu našich zaměstnanců a jejich práce v minulém roce. ERB si velice cení loajality a důvěry svých zaměstnanců v minulém roce. Za jejich práci jim patří zasloužený dík Počet zaměstnanců ERB

11 11

12 12 Činnost ERB v roce 2009 Otevření klientského pracoviště v Praze Dne 7. dubna 2009 se uskutečnilo v Praze slavnostní otevření prvního klientského pracoviště Evropsko-ruské banky, a. s. Otevření se zúčastnili zástupci nejvyššího vedení PČRB i ERB, dále pak zástupci českého státu nebo velvyslanec Ruské federace v ČR Alexej Leonidovič Fedotov. ERB jako součást společenského a kulturního dění Naše Banka se také účastní projektů významných pro naše klienty, obchodní partnery nebo společnosti. Mezi nejvýznamnější projekty, které se uskutečnily s účastí ERB, v minulém roce patřily: 100 nejlepších firem České republiky; Mezinárodní kongres účastníků vesmírných letů v Praze; Česko-ruský ples v pražském paláci Žofín; Cena za podporu umění a tvůrčí činnost Trebbia. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ERB si uvědomuje svoji velkou odpovědnost, jako finanční instituce, v oblasti zamezení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka klade velký důraz na efektivní systém řízení rizik a vykonávání kontrol stejně jako na pravidelné školení svých zaměstnanců. Banka v průběhu roku 2009 investovala značné finanční prostředky zejména do vývoje nových informačních systémů, ale i dalších prvků kontroly, ve snaze usnadnit a zefektivnit činnost řadových pracovníků v této oblasti. Vzhledem k významnému podílu zahraniční klientely jsou naši zaměstnanci i kontrolní systémy vybaveny účinnými procesy pro odhalení a rozpoznání snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Veškeré naše kontrolní mechanismy pravidelně aktualizujeme dle nejnovějších poznatků a regulatorních či legislativních požadavků.

13 13 Risk management Celková strategie řízení rizik byla schválena představenstvem ERB před zahájením činnosti Banky. Strategie byla zpracována v návaznosti na schválenou obchodní strategii ERB a současně tak, aby byla v souladu s požadavky České národní banky. Strategie upravuje celkový systém řízení rizik, v tom, mimo jiné, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů a útvarů ERB, informační toky a základní kontrolní mechanismy. V návaznosti na obecnou strategii byly schváleny strategie týkající se jednotlivých druhů rizik - strategie řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace, strategie a řízení rizika kapitálu a kapitálové přiměřenosti, obsahující rovněž část zabývající se regulatorními limity úvěrové angažovanosti, strategie řízení tržních rizik Banky, strategie řízení rizika likvidity, investiční strategie, zabývající se, mimo jiné problematikou správy obchodního portfolia, a strategie řízení operačního rizika. Základní principy, které ERB při řízení rizik uplatňuje Důsledně je odděleno řízení rizika od obchodní činnosti. Banka má jasně nastaveny postupy pro schvalování nových obchodů. V případě klientů rezidentů Ruské federace jsou využívány znalosti mateřské banky PČRB. Jsou stanoveny limity omezující celkové riziko, dílčí rizika a riziko koncentrace v hlavních rizicích, kterým je Banka vystavena (úvěrové a tržní riziko, z toho pak měnové, úrokové a riziko likvidity). Kromě regulatorních limitů jsou stanovovány a sledovány i další - vnitřní limity, například signální limity (80% schváleného limitu), a to zejména tam, kde dochází k vyšší koncentraci rizika. Každý obchod je hodnocen v závislosti na jeho velikosti a struktuře, každému klientovi je stanoven vnitřní rating (provázaný na kategorizaci pohledávek dle požadavků ČNB). Jsou zpracovávány denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní zprávy týkající se stavu a vývoje jednotlivých rizik i celkového podstupovaného rizika, které jsou předávány v co nejkratších termínech příslušným úrovním řízení s cílem nejen naplnit regulatorní požadavky, ale zejména z důvodu zajištění efektivního řízení Banky a jejích rizik. Pravidelně (minimálně čtvrtletně) je rovněž prováděno stressové testování kvality úvěrového portfolia a scénářů likvidity a scénářů pro řízení úrokových a měnových rizik. Výsledky včetně návrhů případných opatření jsou součástí pravidelných informací předávaných příslušným řídícím úrovním. Nastavený systém řízení rizik byl v roce 2009 pravidelně prověřován ze strany vnitřního auditu Banky. Na základě jeho zjištění byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení nastaveného systému řízení rizik.

14 14 Organizační uspořádání Útvarem odpovědným za řízení rizik v Bance je odbor řízení rizik, který je součástí úseku kontrolních činností (dříve také nazývaným úsek kontroly). Ředitel odboru řízení rizik je přímo podřízen členu představenstva, který je současně vrchním ředitelem úseku kontrolních činností. Od prosince 2009 se do procesu řízení rizik zapojily rovněž nově zřízený výbor pro řízení aktiv a pasiv (řízení tržních rizik a úvěrového rizika protistran finančních institucí a klientů odboru treasury) a úvěrový výbor (řízení úvěrových rizik klientů). Oba zmíněné výbory nemají rozhodovací pravomoci, jejich stanovisko je doporučením pro konečné rozhodování představenstva. Řízení úvěrového rizika Banka je vystavena zejména úvěrovému riziku investičního portfolia. Úvěrové riziko obchodního portfolia je, s ohledem na výši a strukturu obchodního portfolia, marginální. Úvěrové expozice z obchodního portfolia se pohybovaly maximálně do 20 mil. CZK a byly představovány pouze expozicemi vzniklými z obchodování s FX deriváty. Pro výpočet kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obou portfolií je používán standardizovaný přístup. Úvěrové riziko na klienta (resp. protistranu) či na s ním ekonomicky spjatou skupinu je omezováno vnitřními limity, které jsou nižší než regulatorně stanovené limity. Omezení rizika pouze regulatorním limitem je využíváno pouze ojediněle. Limity jsou pravidelně, minimálně 1x za rok přehodnocovány. Z dalších limitů, které Banka stanovuje, je aktivně využíván zejména limit na zemi či region, což úzce souvisí s obchodní strategií Banky, která je významně směrována na Ruskou federaci (klienty se sídlem v Ruské federaci nebo mající obchodní a ekonomické vazby na Ruskou federaci). Ke snižování úvěrových rizik Banka používá všechny techniky, které je možné využít v rámci standardizovaného přístupu. S ohledem na relativně nízký počet úvěrových obchodů s klienty, nebyly tyto techniky v roce 2009 využity. Zajištění pohledávek ve vztahu ke klientům bylo realizováno zejména těmito nástroji: zástava nemovitosti, zástava movitého majetku, ručení třetí osoby a zajištění pohledávkami. Definice pohledávek po lhůtě splatnosti a pohledávek se znehodnocením Banka v podstatě přejímá z právních předpisů (informace je podrobněji uvedena v účetní závěrce Banky za rok 2009). Pohledávky ve vztahu ke klientům jsou posuzovány individuálně vyjma debetů na běžných účtech (do CZK na jednoho klienta) vzniklých z titulu neuhrazení poplatků Bance, které jsou hodnoceny portfoliově a jsou k nim vytvářeny opravné položky jako k portfoliu pohledávek. Na toto portfolio je nahlíženo jako na portfolio nestandardních pohledávek (s ohledem na maximální dobu řešení jejich splacení) a adekvátně zmíněnému hodnocení jsou vytvářeny opravné položky ve výši 20 %. Stressové testování pohledávek za klienty je prováděno na základě tří základních scénářů, které berou v úvahu potenciální zhoršení ekonomických podmínek (obecně/v daném regionu), klientský segment, výši a lhůtu splatnosti pohledávky. Banka v roce 2009 nevyužívala pro hodnocení pohledávek externí ratingy zapsaných agentur, pokud některý z klientů nebo protistran byl externím ratingem ohodnocen, byl externí rating pouze jedním ze vstupních údajů pro celkové hodnocení bonity klienta, resp. protistrany.

15 15 Řízení tržních rizik Z tržních rizik je Banka vystavena riziku měnovému a úrokovému. Nicméně úrokové riziko bylo pro Banku v roce 2009 marginální. Měnové riziko Banka ve sledovaném období obchodovala pouze s CZK, RUB, EUR a USD. Na otevřenou pozici v jednotlivých měnách i celkovou otevřenou měnovou pozici byly stanoveny vnitřní limity, jejichž využití je denně sledováno. Denně je v souladu s regulatorními požadavky počítán kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia. Zmíněné hodnoty jsou denně reportovány představenstvu a členům výboru řízení aktiv a pasiv. Měnové riziko Banky je snižováno pomocí měnových derivátů. Banka používala k řízení a uzavření měnových pozic operace typu FX forward a FX swap, které byly uzavírány maximálně na dobu jednoho měsíce. V souladu s regulatorními předpisy bylo prováděno stressové testování měnového rizika. O výsledcích jsou minimálně čtvrtletně předkládány zprávy představenstvu a výboru pro řízení aktiv a pasiv. Podrobnější informace týkající se měnových derivátů jsou uvedeny v účetní závěrce za rok Úrokové riziko Úrokové riziko investičního portfolia je testováno pomocí GAP analýzy, kdy jsou jednotlivá úrokově citlivá aktiva a pasiva (v členění na jednotlivé měny i agregovaně) rozdělena podle zbytkové doby do nejbližšího data přecenění, kumulativní GAP je porovnáván ke kapitálu Banky. Rovněž je vyhodnocováno použití stressového scénáře úrokového šoku okamžitého poklesu růstu úrokových sazeb o 100 bp a 200 bp. Rozsah postupovaného úrokového rizika je čtvrtletně reportován výboru pro řízení aktiv a pasiv a představenstvu Banky. Obchodní portfolio Obchodní portfolio Banky, které tvořily FX deriváty typu FX swap a FX forward, je denně přeceňováno. Změna reálné hodnoty je vykazována do zisku/ztráty Banky.

16 16 Řízení rizika likvidity Řízení rizika likvidity pro ERB v roce 2009 znamenalo zejména řízení likvidity v cizích měnách, neboť existuje významný nepoměr mezi měnovou strukturou zdrojů Banky (kapitál ERB, hlavní zdroj financování je v CZK) a jejich umístěním. Řízení měnové likvidity Banky bylo zajišťováno zejména prostřednictvím FX operací. Banka měla v roce 2009 významný přebytek likvidních zdrojů. Úvěry klientům byly poskytovány pouze z vlastních zdrojů Banky ( proti kapitálu ). Klientské zdroje byly umístěny pouze do rychle likvidních aktiv hotovost, vklady u centrálních bank, vklady u bank. Řízení operačního rizika Cílem řízení operačního rizika Bankou je minimalizovat toto riziko při současném zajištění požadovaných činností Banky. Základními prvky pro řízení operačního rizika jsou: zpracování adekvátní vnitřní metodiky, nastavení účinného kontrolního systému a vytvoření databáze událostí operačního rizika. Banka má vypracovány a průběžně aktualizuje pohotovostní plány pro řešení výjimečných situací. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Banka používá, s ohledem na zahájení činnosti v průběhu roku 2009, přístup BIA, kdy je za základ pro výpočet relevantního ukazatele brán schválený obchodní plán Banky na léta Na základě zahájeného sběru událostí operačního rizika v roce 2009 Banka předpokládá, že by mohla do tří let začít používat standardizovaný přístup, příp. po schválení Českou národní bankou přístup AMA. Organizační struktura řízení operačního rizika zahrnuje představenstvo, které je hlavní rozhodovací úrovní, odbor řízení rizik, odbor bezpečnosti, plnící funkci krizového koordinátora, odbor vnitřního auditu, a dále všechny další útvary, které mají zodpovědnost za konkrétní monitorování operačních rizik v jimi řízených útvarech. Řízení kapitálu Vnitřně stanovený kapitál Bankou je shodný s regulačním kapitálem dle relevantních právních předpisů. Pro výpočet kapitálových požadavků ve vztahu k jednotlivým rizikům Banka používá standardizovaný přístup, v oblasti operačního rizika je používán BIA přístup. Nad rámec kapitálových požadavků dle regulace Banka pravidelně propočítává doplňující vnitřně stanovené kapitálové požadavky, související se strategickým rizikem a reputačním rizikem. Výsledky jsou pravidelně předkládány představenstvu k informaci. S ohledem na skutečnost, že Banka zahájila svoji činnost v prvním pololetí 2009 a že k rozvoji jejích aktivit docházelo velmi pozvolně, se kapitálová přiměřenost v roce 2009, vypočtená jak dle regulace, tak dle vnitřně nastavených pravidel, pohybovala vysoko nad stanovenými limity (dosahovala hodnot více než 100%).

17 17 Corporate governance Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají a podepisují libovolní dva jeho členové společně. Složení představenstva Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Roman Jakubovič Popov Předseda představenstva a generální ředitel Datum narození: Bydliště: Rublevskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 12. května 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Hořejší, MBA Místopředseda představenstva a vrchní ředitel Datum narození: Bydliště: Podbrahy 46, Skorkov Den vzniku funkce: 15. července 2008 Den vzniku členství v představenstvu: 15. července 2008 Michail Michajlovič Čaplinskij Člen představenstva Datum narození: Bydliště: Akademika Skrjabina 16, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 22. dubna 2009

18 18 Složení dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Pokud má společnost více než 50 zaměstnanců, jsou 2 členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 člen volen zaměstnanci. Olga Vasiljevna Arsenťjevová Předsedkyně dozorčí rady Datum narození: Bydliště: ul. Akademika Anochina 2/4, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; předseda představenstva Nikolaj Viktorovič Miťušenkov Místopředseda dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Rublevskoje šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Členství v orgánech jiných právnických osob: PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA S.R.O., IČ se sídlem Lobačevskego 27, Moskva, Ruská federace; člen dozorčí rady

19 19 David Částek Místopředseda dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 22. dubna 2009 Členství v orgánech jiných právnických osob: AIDYA Czech, a.s.,ičo: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha; předseda představenstva BOULONNER a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva DELOMITEN a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva GALLORANTE a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; jediný člen představenstva REID Investment, a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; předseda představenstva Nadační fond Rovná šance, IČO: se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8; člen správní rady BH Nemocnice Vimperk a.s., IČO: se sídlem Pivovarská 158, Vimperk; předseda dozorčí rady BOHEMIA HOSPITALS a.s., IČO: se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8; předseda dozorčí rady Ke dni neposkytla Evropsko-ruská banka, a.s. žádné úvěry ani záruky ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady.

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více